I Nadere analyse Sigarettenkokergiftige kogels Asyl voor MVD-kapitein in OPDRACHT OM MOORD TE PLEGEN VERZAAKT Onderzoek in geschil McCarthy- legef gisteren begonnen Felle brand aan vissershaven te Sclieveningen Twee koningskinderen NiëuweBèlgiscEeregermg door Van Acker gevormd Symbool van eendracht tussÊM Chr. werkgevers en -nemers'. m Dappere vrouw en kind bleven achter T ienduizenden guldens schade in de provincie Utrecht m Driemogendliedeii- overlqg té Parij|g Pas in 1955 eigen politiek Negen socialisten, zeven liberalen Oud kerkje voor bijeenkomsten VRIJDAG 23 APRIL 1954 TWAALFDE JAARGANG No. Weerbericht Vorming van Fins kabinet Getuigenis van minister Stevens Petrow. en zijn vrouw; Êloeinendefilé voor j arige Koningin Ministers over hét geval-Faber Russische eis tot gelijk stelling van comm. China met „Grote Vier" Kind in gierput vedronken Indon. regering Vergoedt in beslag genomen goederen^ M Een kapitein van de Sowjetrussische geheime politie (MVD) heeft, zoals we reeds gisteren in een deel onzer edities meldden, asyl gevraagd aan de Amerikaanse autoriteiten in West-Duitsland, in plaats van een moord uit te voeren op een Witrussische emigrant. Kapitein Nikolai Chochlof was tot deze stap gekomen op aanraden van zijn vrouw, die zich nog in de Sowjet-Unie bevindt. Zij vertelde hem da} zij niets met een moordenaar van doen wilde hebben, zo verklaarde de 32-jarige Chochlof op een internationale persconfe rentie "in het hoofdkwartier van de geallieerde Hoge Commissaris te Bonn. Zijn vrouw Janina had niet willen luisteren toen hij haar wees op de gevaren, die haar en hun tweejarig zoontje bedreigden, als hij naar het Westen zou uitwijken. UT Oorzaak onbekend Bijzonderheden Commentaren Plmmmm SFROOKJESTUIiV ©IP 'M m Prins Bernhard .ontvangï^M:-. vriendschapspijp. M ir- - - -X-- Zaliedi over oliekwestiepj Dienstplicht immigranten in Australië Wisjinski met verlof >'- haar Sowjet-Unie Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendienst abonnementen 13.3019,30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 Administratie: TeL 114402115486 B.g.g. 385286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks, Directie: C. A. KEUMNG en Mr. K. VAN HOLTEN Weersverwachting, geldig tot 'Zaterdagavond: DROOG WEER In de nacht vooral In het Westen van het.-land: vorming van mist of laaghangende bewolking.;* Morgen overdag droog en zonnig weer. Weinig wind. Na koude nacht morgen ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag.' x&pS O Hoofdredacteur; Dr, J. S. BRUINSStOTP"; TV7ANNEER wij zeggen dat de door- W braak voorlopig tot staan ge bracht is, dan geldt dit in ieder geval van de drie christelijke partijen geza menlijk. Het geldt in belangrijke mate ook voor de KVP alleen. Het geldt ook voor de CHU alleen. Maar dan blijven we zitten met de analyse van het ver lies der antirevolutionnairen. Indien er AR-stemmen overgegaan zjjn naar de CHU dan is dat geen door braak. Maar het blijft de grote vraag of de stijging van de CHU en de da ling van de AR zonder meer zo ver klaard mogen worden. Het zou bijv. van Amsterdam, globaal gezien, zo kunnen worden verklaard. Want daar wegen stijging en daling zowat tegen elkaar op. Maar dan moet men er nog voorzichtig mee zijn. Want er kunnen antirevolutionnairen naar do PvdA zijn afgegleden en er kunnen door- braakmensen van de PvdA naar de CHU teruggekeerd zijn. En als men dan de WD nog in rekening brengt, die ook bij deze verschuivingen be trokken is, wordt het nog ingewik kelder. De* verkiezingsuitslag in Den Haag •bewijst overigens dat het verlies der AR niet rechtstreeks cn zelfs niet zijdelings aan de CHU ten goede is gekomen. Want daar daalde de AR- party met tussen de 5 cn 6000 stem men, terwijl' de CHU gelijk bleef. Het is derhalve duidelijk alamen de cijfers in Den Haag en ook in Amster dam overziet dat er, al dan niet met „driehoeksruil", stemmen verhuisd zijn van AR naar WD en PvdA. Het kan ook bij de CHU gebeurd 2ijn, maar daar staat dan voor die partij wat Amsterdam betreft ook plaatselijk maar overigens landelijk ruimschoots compensatie tegenover, een compensa tie die zo groot is dat zij rechtvaar digt om te stellen dat de PvdA van ds afval geen winst meer heeft verkre gen. In die zin is de doorbraak voor lopig tot staan, gebracht Naar welke kant deze doorbraak dan het sterkst gewerkt heeft bij de onder havige. voorbeelden, is niet te 2eggén. Wy zijn geneigd om hier meer nog aan doorbraak naar de zyde van de WD dan naar de PvdA te denken, al zal het zeker naar beide zijden het geval geweest zijn. In het algemeen moet gezegd worden dat de Anti-Revolutlonnaire Partij zich het'beste houdt in de drie Noor delijke provincies Groningen, Fries land ,eri Drente. Wanneer men daar de -begrensde, maar door de omstandig heden-noodwendige en niet verder be smettelijke verliezen aan het Gerefor- méerii Politiek: Verbond, in. rekening .bréngt, i$ daar overal stabiliteit of -winst- En ook Zeeland, hield 2ich goed. Voor het overige blijven-wy dus 'staan voor het feit dat'er kiezers zijn die, om welke reden dan-ook, vroeger rechts stemden, thans kiezen -voor de vrijzinnigheid, hetzij in libérale: hetzij in-socialistische vorm. Daar blyft dus ónze taak ligger^. Kapitein Chochlof, officier ran de Russische geheime politie, die weigerde een politieke moord uit te voeren, heeft de Amerikaanse autoriteiten in IFest-Duilsland om asyl gevraagd. Te Bomt schudden Chochlof (rechts) en Okolowitsj, die het doehdi teas van de beraamde moordaanslag, elkaar de hand. Karl August Fagerhotm, de socialis tische speaker van het Finse parlement is gisteren door president Paasikivi aangezocht ecu nieuw Fins meerder heidskabinet te vormen. Chochlof verklaarde naar Frankfort gezonden te zijn, gewapend met een pistool met een geluiddemper, dat er alt zat: als een sigarettenkoker en ver giftigde kogels kon afvuren. Het slacht offer, Okolowitsj was op de persconfe rentie aanweaig. H(j bracht hulde aan de vrouw, die in een dorp nabij Mos kou was achtergebleven en aan wie hjj zjjn leven te danken had. Chochlof zeide dat zijn vrouw hem geleerd had dat er In de wereld nóg zoiets als .Fatsoen" bestond. De wereld-' opinie was de enig overblijvende macht, die naar zijn mening zijn vrouw en kind zou kunnen redden. Het schijnt -.Een «ubcommlisie van de Amerikaan se Senaat Is gisteren begonnen met het onderzoek la het geschil tussen senator McCarthy en het leger. De voorzitter van de commissie, sena tor Mundt, die het onderzoek opende, zelde, dat de reputatie, de handelwijze en wellicht ook de integriteit van da verantwoordelijke ambtenaren op het spel itaaiu Een felle brand heeft vanmorgen ge woed in :de, Schevenlngse Binnenhaven, doordat olie, die op het water dreef en het remmingwerk van de tweede Bin-' nen haven vlam vatten. Op. de plaats waarde brand woedde, .-lagen, vier loggers, de SCH 110. SCH 47, SCH 14,; en de SCH 121, allen van d» k V. rederij A. van dér Zwan. en Zonen te Scheveningen. Vooral op de Adrians Johanna" (SCH '110) die Woensdag uit Woabmgge met een" nieuwe brug de Schevenlngse haven binnenliep, laaiden felle vlammenop, terwijl een enorme rookontwikkeling plaats vond die tot ver in de omtrek te zien was. De brandweer van de post Duinstraat Vladimir en Evdokia Petrow zijn gis teren -herenigd, maar zelfs minister president Robert Menzies weet niet |waw zij elkaar ontmoet hebben. Regeringswoordvoerders weigeren kop- P'K opheldering te geven over de tegen strijdige, verhalen met betrekking tot de plaats waar mevrouw Petrow in -New South .Wales geland Is. Het hoogtepunt van Koninginnedag 'in Haarn is, ook dit jaar weer een bloemen- defile langs het paleis Soestdyk van 11.30 tót' 12.30 -in de ochtend. Aan dit défilé werken groepen mee, die de-elf provincies van ons land ver tegenwoordigen, t.w. Noord-Holland: het Wognums Koor, Zuid-Holland: Klepper- club „Haagse CöiêitsBïfje": Zeeland: een dansgroep van de vereniging „Medio Sdrgum"; Noord-Brabant: de Staf-Fan fare en de Bond van Landelijke Rij ver enigingen van de N.C.B.; Limburg: „De Maastreecher Staar"; Utrecht: de har monie „Crescendo" uit Baarn; Over ijssel: De Hangeler Spoilers en Daan- sers; Gelderland: „De Arnhem Band" van de Katholieke verkenners; Drente: Mu ziekvereniging ,;Oranje' en Friesland: de ChristelijkeMuziekvereniging „Crescen do" uit Drachten. In de zetelverdeling 1954 voor de Sla- Jen. ,van .Utrecht wordt hel aantal ze- tel» van de P. v. d. A. van 13 verlaagd lot "12.. Do ViV.D. stijgt van 3 'naar 4 zetel», - rukte direct mot groot materiaal uit en bestreed met zes stralen de vuurzee. Na een half uur was men de brand meester en kon het nablussen geschieden. Met rookmaskers op gingen de brandweer lieden de machinekamer van de SCH 110 binnen- om de laatste vuurresten te bestrijden. De schade is aanzienlijk. Zo zijn de nieuwe brug en de reddings sloepen van de „Adrians Johanna" vrij wel geheel verwoest, Oök de sloep van de Oceaan 2 (SCH '47) verkoolde, terwijl het achter schip van de SCH 14 op ver schillende plaatsen geschroeid bleek, te zijn. In totaal schat men de schade op enige tienduizenden guldens. Over dé oorzaak tast men nog in het duister. Omstanders wisten te vertellen dat enkele jongens brandend stro in de haven wierpen zódat de drijvende olie en afval vlam vatten. Andere wijten de brand aan de werkzaamheden zoals het lassen dat op' de schepen geschiedde. Een gelukkige omstandigheid wst dat door de heersende Noorden-wind veel afval en olie naar de Zuidzijde van de tweede Binnenhaven waren gedreven. Het vuur vond hierdoor geen behoorlijke voedingsbodem. In het gedeelte waar de brand ontstond liggen ongeveer 40 log gers. Uitbreiding van de brand zou een catastrophe, voor de: vissersvloot bete kend hebben. (Van onze Haagse redacteur) Een eventuele berechting in Duits land van de uit Breda ontsnapte Faber is geen. aanvaardbaar alternatief voor de gevraagde uitlevering,, aldus schrij ven de ministers Beyèn en Luns aan de Eerste Kamer. Zij zullen zich zodra mogelijk beraden over verder te onder nemen stappen.. Dé beslissing van het Oberlandesgericht te Dusseldorf, dat Faber de Duitse nationaliteit bezit en dus niet uitgeleverd kan worden, heeft de ministers verbaasd. Voorshands schijnt deze uitspraak in strijd met de door de hogere Duitse rechter omtrent Polak gegeven richtlijn. Het Bundes- gerichtshof heeft nl. in zijn geval uit gesproken, dat. door vrij willige toetre ding tot de Waffen-SS „Deutschstam- mige" vreemdelingen de Duitse natio naliteit verkregen. Op grond van deze richtlijn moest het Oberlandesgericht in Celie beslissen 9t Polak Deutsch- Stammig is, waartoe hij tenminste twee Duitse grootouders zou moeten hebben die van Duitse bloede zijn. Ook kunnen als „Deutschstammig" aangemerkt wor den personen, die in het land hunner inwoning algemeen werden beschouwd als leden van een minderheidsgroep. Ongeacht deze richtlijn heeft het Oberlandesgericht in Dusseldorf ten aanzien van Fabér uitgemaakt dat deze de Duitse nationaliteit bezit. Onmiddellijk na de opening opperde senator McCarthy een procedure-print. Hjj tekende, protest aan tegen het feit, dat klachten tegen hem werdenInge diend 'door het departement van het Leger; dat. vals' rodanlg jeen partij in hét proces: was, aldus McCarthy. Hij wilde, dat de legerfunctfonarissen hun zaak Individueel .zouden voorstaan- De voorzitter van dé 'commissie van onderzoek, senator Mundt, besliste ech ter, dat dit punt in hét huidige stadium niet overwogen kon worden. De eerste getuige, 'generaal majoor Miles Reber, zei dat hü gedurende de periode van 17 Juli tot 31 Juli 1953 ge middeld twee maal per dag door McCarthy's voornaamste raadsman, Roy Cohn. over David Schine werd getele foneerd. McCarthy had toen eveneens twee of driemaal opgebeld. Reber zei, dat hij dikwijls door con gresleden werd opgebeld, in verband met recruten. Na gesprekken met de onderchef van de Stat en de chef der Militaire Politie bleek dat Schine niet bevoegd was voor een post als officier, aldus Reber. in de middagzitting hoorde dg com missie de miniser van het leger, Robert Stevens, die in een verklaring zeide, dat zolang hij minister was niets „deze hardnekkige, onvermoeibare poging evenaarde om speciale behandeling en speoiaie voorrechten te verkrijgen" voor Schine. Getuige Walter Bedell Smith, voor malig - ambassadeur te Moskou, werd als getuige' beëdigd,voordat minister Stevens zijn verklaring had beëindigd. HR zei desgevraagd, dat hij aannam, dat Cohn. hem, zowel uit naam van de com missie als in de hoedanigheid van „vriend van de jongeman, die een post zicht", benaderd had ten behoeve van Schine. John Adams, de voornaamste juridi sche adviseur van het'Leger, had Ste vens midden October verteld, dat „McCarthy had gezegd, dat Schine van geen belang was voor de commissie, zich alleen voor zijn eigen bekendheid interesseerde en hinderlijk werd. De Senator hoopte, dat Schine zou worden opgeroepen en dat niets dat zou verhin deren. Hij verzochtspeciaal dat Cohn niet op de hoogte zou komen van zijn houding ten opzichte vain Schine", aldus haalde minister Stevens Adams mede deling aan. Stevens zei, dat Schine op drie No vember als gewoon soldaat in dienst was gekomen. De minister herinnerde zich, dat hij zes November met McCar thy en Cohn geregeld had, dat Schine ter beschikking zou blijven voor werk zaamheden voor de commissie. De vol gende dag „vroeg McCarthy mij Schine niet terug te verwijzen naar de .com missie", aldus minister Stevens. Minister Stevens ontkende, dat het leger zou hebben getracht de .zaak Schine te gebruiken „als chantagemid del" om een onderzoek naar de wijze, waarop het leger tegen communisten in zijn rangen optreedt, te doen staken. Hij ontkende eveneens McCarthy's be schuldiging; dat hij er bij deze senator op aan zou hebben gedrongen liever zijn onderzoek te richten op de marine of de luchtmacht. Stevens zeide, dat Cohn het leger „de oorlog had verklaard", toen. hy tijdens een bezoek van congresleden aan een geheim' radarlabor'atorium te Fort Mon mouth, New Jersey, niet in het labora torium werd, toegelaten. De zitting werd tot Vrjjdag' verdaagd. De Sowjet-Unie heeft'in een nota aan de „Westerse Grote Drie" officieel de éis gesteld, dat communistisch China, bjj de voor de komende Geneefse conferen tie te treffen regelingen, zal worden er kend als gelijke van de „Grote Vier", aldus een vandaag door het Britse minis terie van'Buitenlandse. Zaken.-uitgegeven mededeling: dat Chochlof gehoopt had hen beiden in veiligheid te kunnen brengen, mo gelijk met Amerikaanse hulp. Er waren volgens McDermott, de woordvoerder van de Hoge Commissie, die de pets conferentie leidde, echter onverwachte moeilijkheden gerezen. J v Chochlof verklaarde verder dat Kroeglow.; de opvolger van wijlen Be- ria als minister van Staatsveiligheid hem met de goedkeuring van het centrale comité van de communistische party opdracht gegeven had Okolowitsj te vermoorden. Okolowitsj is bestuurslid van de Russische emigranten-organisatie NTS. Een Amerikaanse autoriteit gaf een verklaring bij de wapens, die in de batterij van een auto waren gesmok keld. Er-was een klein pistool met drie lopen elk^ met een electrische ge luiddemper dat niet meer geluid maakt als een knip met de vingers en een draagwijdte van aufct meter heeft. Er waren drie soorten patronen: mét loden,, stalen en dun» dum-kogels. Ver der waren ér twee met leer overtrok ken sigarettenkokers, een met twee en de andere met drie lopen.' Het schot ging af als men op rde zijkant'drukt bij het aanbieden van een sigaret aan het slachtoffer. De kogels maakten een draaiende VvbewèghiRi',,wai;en,^ Voorzien van. scheermesscher^' jultsteekscls.en bevatten' bovendien een. halve c cyanide. Deze hoeveelheid1: is voldoen de om tien mensen door innemen en honderd mensen door inbrengen in de bloedbaan te doden. Chochlof heeft de officieren van de Amerikaanse geheime dienst bijzonder heden verteld over de wijzigingen in de Sowjetrussische 'geheime politie en over het spionnagenet van Moskou in West-Europa sinas Stalins dood. Hij gaf ook inlichtingen over de moord op Leo Trotsky, die in 1940 in ballingschap in Mexico om het leven werd gebracht door de Spanjaard Ramon Mercador de Rio, alias Jacques Mornard. alias Frank Jackson* wiens ware identiteit in Ja nuari werd onthuld. Chochlof zeide in 1952 te hebben geweigerd een Russische emigrant in Frankrijk te vermoorden en zelfs daar voor andere opdrachten te hebben te ruggegeven. Dit maal was er echter geen ontkomen aan. en in November verliet hij Moskou met bestemming Berlijn om twee Duitsers, Hans Ruko- wicz en. Kurt Weber op te halen. Het drietal reisde steeds onder valse namen. De Duitsers werden in Moskou opge leid en Chochlof ontving zijn laatste instructies van Panjoesjkm, een vroe gere Sowjet-ambassadeur in Washing-, ton en Peking. In December kwam het drietal via Berlijn in Wenen, waar Chochlof te horen kreeg dat hij zijn opdracht niet tijdens de Bèrlijnse con ferentie mocht uitvoeren. Zij gingen toen ieder op eigen gelegenheid naar Zwitserland en kwamen op 18 Fe bruari samen in de .woning van Oko lowitsj te Frankfort. De Duitsers gin gen naar Augsburg om de speciale wa pens in ontvangst te nemen maar Chochlof gaf zich aan.Op 25 Februari bewoog hy de Duitsers zijn voorbeeld te volgen. Zy zijn op hun verzoek „in bescherming" genomen. Op de peresonferentie zeide de Rus sische kapitein, dat er een directe band bestaat tussen het plan om Okolowitsj. te vermoorden, de ontvoering van Troesjnowiisj en de poging om mevrouw Petrow uit Australië weg te voeren. „Deze acties maken deel uit van het plan tot vernietiging van de NTS en andere bevrijdingsorganisaties", aldus Chochlof. Chochlof deelde Amerikaanse onder vragers mede, dat dé MWD haar agen ten in het Westen uitrust met wapens en springstof, vervaardigd in een ge heim laboratorium bij Koetsjino bij Moskou. In een ander laboratorium wor den vergiften en verdovende middelen bereid, aldus de kapitein. In West-Europa zy'n twee centra voor Russische agenten: te Karlshorst, de zetel van het Russische Hoge-Commis- sariaat in Duitsland, en te Baden in de Russische zone van Oostenrijk. Van Amerikaanse zijde te Bonn is Donderdagavond vernomen, dat de ont hullingen van de MWD-kapitein Chochlof tot vele arrestaties van communistische agenten in West-Euro pa zullen leiden. Britse ambtenaren in Duitsland ver klaarden, dat zij inzage in het door Chochlof aangevoerde materiaal hadden gehad. Zij zeiden, "dat zq onder de in druk waren gekomen van zijn waarde voor de geheime dienst. De radiostations in de Sowjetzone hebben zich gisteravond af gemaakt van de door Chochlof in Bonn gedane ont hullingen door deze te kwalificeren als een „gruwelverhaal vol met tegenspra ken". (Van onze correspondent) Het anderhalf jarig dochtertje van de familie H. Zunnebeng aan de Middelweg te Zwolle is Woensdagmiddag - m een gierput verdronken. Het kind viel,in de put, toen de afdekking even was wegge haald. Het slachtoffertje -was hety.emge kind van de familie. Advertentie BEZOEKT DE TE BENNEBROEK. Een unieke show van tienduizenden tulpen'in meer dan honderd kleuren rondom een inolon. Stuur Uw familie, vrienden en relaties." in het buitenland een geschenkpakket met bloembollen uit deze.sprookjestuln, Rijk geïllustreerde folder wordt op aanvrage toegestuurd. HENRY W. ROOZEN BENNEBROEK. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Westelijke „Grote Drie" hebben,:' Donderdag te. Parijs twee -uur achter.; gesloten deuren geconfereerd. NaarTneii..; meent te weten, hebben zij voorname^ lijk gesproken ovejr Korea en Indor China, onderwerpen die behandeld zul-,.: len worden op de aanstaande conferen- tie te Genève. jv,i v - Volgens welingelichte kringen moét nog beslist worden,hoe de kwestie- In®, do-China op de conferentiete'; 'bödé'S.il^gs zal worden gebracht. Men gelooft,^dat - de Amerikanen van mening zijn, ;dat( j het Koreaanse probleem eerst moet den opgelost. Vandaag zouden, de Westelijke mi-O ,.,v_ nisters aan de NAVO-raad" een yoUèdigJ'^J.tt, overzicht geven van hun plannen de Geneefse conferentie. (Van onze Haagse redacteur) ïïS&'.'f, Langdurig overleg met de Indonesische.';' regering naar aanleiding van het ge beurde met'de-,;Blitar" en de „Talisse"/: heeft geleidtot het treffen van eenrege-J ling op grond waarvan dé Indonesische regering, de waarde zal vergóedeh^-van^èi' de ten onrechte aan boord-- van -dé r gé- xemde schepen in beslaggenomen :goe-jSfc deren. Dit 'hebben de ministers (Beyen en Luns aan de:Eerste Kamerxnedege-y-S. deelci. - Hoezeer de ervaringen van koningskinderen ook verschillen van die van gewone kinderen, toch blijft het ook voor vorstelijke- telgen eenf-bijzondere gebeurtenis als de camera op hen ivordt gericht. Dat neemt echter niet weg, dat Prinses Anne van Engeland, een tuiltje bloemen stevig in haar handje geklemd en met haar andere arm om de schouder vim haar vijf jaar oude broertje Prins Charles, best een glimlachje voor de fotograaf overhad. Het werd, zoals u ziet, een allerliefst plaatje, daar in de tuin van Royal Lodge in Windsor Kabinetsformateur AchiUe van Acker heeft nadat hjj Donderdagavond door de Koning was ontvangen, verklaard, dat de nieuwe liberaal-socialis tische regering thans geformeerd is. Nadat België gedurende vier jaar een Katholieke regering heeft gehad, is het bestuur van het land thans overgegaan in handen van een liberaal- socialistische regering. Het nieuwe kabinet dat gisteravond tegen *24 uur door Achille van Acker werd bekend gemaakt, ziet er als volgt uit: Eerste minister: Aehillc van Acker (soc.): Buitenl. Handel: Victor Larock (soc.)Buitenl. Handel: Victor Lorock (soc.); Justitie: Albert Lilar (lib.); Financiën: Henri Liebaert (lib.); Bin nenland: Pierre Vermeylen (soc.): Econ. Zaken: Jean Rey (lib.)Onderwijs: Leo Collard (soc.)Landsverdediging: An- toine -Spinoy (soc.); Openb. Werken en Wederopbouw: Adolphe van Giabbeke (lib.); Arbeid; Leon-Eli Troclet (soc.); Landbouw: Rene Lefebre (lib.); Ver keer: Edouard Anseele (soc.)Midden stand: Bossaerts (lib.); Koloniën: Augus- te Buisseret (lib.); Volksgezondheid: Edmond Leburton (soc.). De nieuwe regering omvat dus 9 soclo- listen en 7 liberalen; 7 Vlamingen, Brusselaars en 7 Walen. De leden van het nieuwe kabinet Van Acker hebben vandaag de eed afgelegd in handen van de Koning. Na de ont vangst in het Koninklijk paleis in Brus- sel-.is de eerste kabinetsvergadering ge houden. Paul Henri Spaak zal België reeds morgen als minister van Buiten landse Zaken vertegenwoordigen bij de besprekingen van de NAVO te Parijs. Het blijkt de bedoeling van de nieuwe regering te zijn allereerst: een inventaris op te maken van de toestand in de onderscheidene ministeries. Men zou evenwei zo weinig mogelijk willen tor nen aan de door de Katholieke regering opgestelde begroting voor 1954. Pas als de begroting voor, -1955 zal zijn uitge werkt, waarschijnlijk dit najaar, zal de nieuwe regering een eigen politiek kun nen volgen, zo vea-klaarde Spaak heden in een vergadering van het partijbe stuur, en eerst dan zal zij ook een ver klaring afleggen in het parlement met betrekking tot een programma op lange termijn. De nieuwe liberaal-socialistische re gering blijkt in de eerste plaats de belofte aan het kiezerscorps te willen nakomen door de militaire dienstplicht, welke thans 21 maanden bedraagt, te verminderen tot 18 maanden. In Katholieke kringen is men intussen van oordeel dat deze liberaal-socialisti sche coalitie slechts een kort leven be schoren zal zün. Men wijst op de grote tegenstellingen tussen beide partijen en is van oordeel, dat deze linkse regering slechts een tussenfase is die uiteindelijk zal moeten leiden naar een fetholiek- socialistische samenwerking of een drie- partijenregering. Op het laatste ogenblik ontstonden er nog moeilijkheden.- omdat de liberalen zich er over beklaagden, dat de socialis ten alle nieuwe portefeuilles ontvingen. Men kwam echter tot een vergelijk. Van Acker is voor de derde maal premier. Van Acker, die zich als havenarbeider via de vakbeweging opgewerkt heeft, wordt een „lauwe" voorstander van de Europese federatïeplannen beschouwd. Hij heeft scherpe critiek laten horen over de Kolen- en staalgemeenschap. Aan vijf Nederlanders.-'enfï een Amerikaannl. Prins Bernhard, KardinaaL'dejF Jong, minister Kernkampïfmnig G. J, van Heuven Goedhart,- dem winnaar van de Christchurchyj» race, gezagvoerder G: Koopef en. aan de: voorzitter -van:/;de'gg Internationale.Associatie j|«arï; -pijprokers, Carl.,.A,„ Pier.cy, gistéfdüóndtijdens :'de\.,bijèen-ï$l komstvan ,fie. GesélligJiëi 'j Dampkring" vriendschapspijpenjÉ. toegekend, v De club heeftrdëzëZf pijpen ■'■■met de- inscriptie^ „WereldpijprOokdag "1954",•■ter'm beschikking gesteld in -verband.';/ met deWereldpijprookdag. De.M voorzitter, de heer Klijzing, is tot erelidsbénóemdfji van de Mohawk P.ipe.-.Chtb in.#. Schenectady' en fkrijgtf vanj'delM Amerikaanse pers een - gratis reis aangeboden naar.. hetjlinW Augustus te New Yorkj.yteif; hóuden internationale congres'/S van pijprokers. .'J'i'ilfT De Perzische premier, generaal '.Za-1:^ hedi, heeft Donderdagin het parleméhttiii;; medegedeeld, dat zijn regering "eénss olie-overeenkomst met '.het :conk)ittum*?p;r van acht internationale maatschappqen'l-J;: zal nastreven, welke in strikte. overeeh-Y,?: stemming is met de wetten op de hatiós^ nalisatie van de olie-industriéj-sJ -fn &88m ïfeS-fc >Ct Nieuwe Australische jongélieden (im migranten) zullen voortaan dienstplich tig zijn, zo heeft de federale minister voor Arbeidszaken en Nationale Dienst plicht (minister for Labour and National Service) Harold Holt, medegedeeld. De eersten' zullen" 18 "Mei; ingeschreven worden. (Van een- onzer verslaggevers) De werkgevers en de werknemers in hetbouwbedrijf, verenigd in de Ned. Chr. Aannemersbond en in de Ned. Chr. Bouwbedrijfsbond, zijn van plan gezamenlijk het gothisohe kerkje in het fort Blauwkapel aan de noordelijke stadsrand van Utrecht te restaureren en het daarna te gebruiken voor bij zondere samenkomsten en activiteiten van hun bonden. Bovenal wil men in dit gezamenlijk werk een symbool zien van de eendracht tussén werkgevers en werknemersook buiten de offi- cieel-organisatorische sfeer. De onderhandelingen met de kerk voogdij over de verkoop zijn thans in het laatste stadium en de .beslissing zal naar wordt verwacht binnen zeer korte tijd vallen. Voor de Chr. Aan nemers bond heeft dit een bijzondere betekenis, omdat men de medewerking aan dit plan ook wil beschouwen als een feestelijk accent in het zilveren jubileum van de bond, dat dit jaar wordt gevierd. Ongeveer een jaar geleden waren er vergevorderde plannen om het kerkje, dat een zeer markant voorbeeld van gothische baksteenarchitectuur is, zou worden gesloopt. De Hervormde ge meente van'Blauwkapel heeft namelijk in Groenekan een nieuw kerkgebouw gesticht omdat er in het fort sinds de Duitsers in de bezettingsjaren de be volking dwongen elders te gaan wonen, te weinig kerkgangers waren. Dekerk was in de bezettingstijd ernstig verwaarloosd, de Duitsers had den er een-opslagplaats van gemaakt en ook de Canadezen gebruikten het gebouw naderhand als zodanig; ten slotte werd het een onderdeel vay een kamp voor geïnterneerden. Het eind van dit alles was dat er een handelaar kwam die aanbood het gebouw te slopen Het initiatie/ van de bouw bedrijfs organisaties is daarom wel-zeer ver blijdend. In 1640 kwam in de Blauwkapelse: kerk voor het eerst, een Gereformeerd predikant. De Sówj et-afgevaardigde bij de VN.^$f|®' Andrej Wisjinski heeft Donderdag mede-''-W% gedeeld, dat hij vijf Mei met verlof .aaèx^flr de Sowjet-Unie gaat-en dat hjj.' hooptiëwë na ongeveer zes weken naar New- York^® terug te keren. -„Ik ben vermoeid en heb rust nodig".'J'- zei hij. - In antwoord op een vraag over èen beKi' richt in de „New York Times", datihilï zrch terugtrekt en niet meer .naar, New<| York zou komen, zeideSówj et-algevaar-v^ digde^ .,De New. York Times.weetShetftff* beter dan ik". -•v.':

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1