Sowjet-Unie breekt met ëBBkmmsm AMBASSADEURS MOETEN POSTEN VERLATEN I Ghiua zal niet op gelijk mveau worden UeMMeld Bemanning Twemt Tiet incident humoristisch op dmeriJmhèsck^ iïitósiscfe regering KRASSE MAATREGELEN VAN MOSKOU Organisatie is niet zo goed Mevrouw ChocMÖiüfi Chochlof wordt goed bewaakt Golf van arrestaties in West-Europa Naaldwijk geeft ket voorbeeld m G.P.V. Drie Nederlanders in- Engeland gewonden ZONNIG EN DROOG WEEM ZATERDAG 24 APRIL 1954 V TWAALFDE JAARGANG No. 2754 Weerbericht yrf fy 3. iTito zoekt contact mét „bétere" EDG Indonesië halveert herstel- betalingseisen aan Japan m VERWARRING IN GENÈVE 311 m Pi 1 »Mar$banao" terug uit Venezuela Schip lag onder vuur Koninklij k gezin heden weer thuis Belgische regering' - Beëdigd Brussel zetel der Eur. Gemeenschap Aanrijding, met dodelijke - afloop- - -DEENS - KONINküjiÊ-SïS PAAR MORGEN NAAR - NEDERLAND -3;' SM :ïS| - '„3i* fï' 'x% m U)E leden van de Geref. Jeugdorganisaties in Naaldwijk zijn -aan het trainen voor de Trouwmars, die 29 Mei a.s. in Den Haag wordt gehouden. Hebt u al ingeschreven? Neen? Doe het dan zo spoedig mogelijk! In samenwerking met de Chr. Wandelsportver. „De Haagse wandelaars"1 hebben wij een prachtig parcours uitgezet, dat door de mooiste plekjes van de provincie Zuid-Holland loopt. Wat is gezonder, dan een middag wandelen? Wacht daarom niet langer, maar geeft u op bij een van de onderstaande adressen: N.V. Dagblad Trouw, Huy De Koninklijke familie is Vrij dagmiddag uit Obergurgl in Inns bruck aangekomen. Vandaag keerde het Konink lijke gezin per vliegtuig naar Nederland terug. - - (T Rotterdam: Witte d« Withstraat 30 Teief. 115700 (4 U Postbus 1112 Postgiro No. 42451» Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 VGrarenhagc: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111882 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. j 2.2S per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUXIXG en Mr. K. VAX HODTEX Weersverwachting tot Zondagavond. AANHOUDEND DROOG Droog weer met aanvankelijk overdrijvende" wolkenvelden. - Hier én daar ochtendmist' Morgen; overdag overwegend zonnig weer. Zwakke tot' matige wind tussen Noord en Noordoost. Weinig-;' verandering in temperatuur. 4.-»" Hoofdredacteur: Dr. J.'Ai H- J- S.' BRUINS SLOT?; EI; worden voortdurend bezwaren ingebracht, die betrekking hebben op massa- en elitevorming in christe lijke organisatie® en partijen. Men spreekt van een schier volstrekte scheiding tussen leiders en geleiden, waardoor het élan in een beweging gaat ontbreken, waardooT zelfwaak- zaambeid, persoonlijk initiatief en zelfstandige meningvorming verdwij nen en waardoor de kracht der bewe ging te ioor gaat. Het komt ons voor, dat indien men die mening toegedaan is er toch een aangewezen weg is om daar verande ring In te brengén. Voor wat de poli tieke partij betreft, is die weg de kies vereniging, voor wat de ohr. sociale beweging betreft, zijn dat de afdelin- 'gen der organisaties. Men moet dan naar de kiesvereniging gaan. Die kies vereniging is de basis voor het party- "leven. Iemand schreef ons dezer dagen 'zelfs: De kiesvereniging is de rugige graat van de partij. Onze ervaring is dat in vele kies verenigingen het leven een Daagheid .'heeft verkregen, die ontstellend Is. De critici kunnen daar leven in de brou werij brengen. En dat niet alleen. Zij 'kunnen daar van gedachten wisselen 'mét hen, met wie zij van mening ver- schillen. Dat gebeurt veel en veel te weinig. Wij hadden kort geleden een gesprek «net iemand, die nogal wat aritlek had. 'Het werd een discussie, die In menig opzicht vérhelderend werkte en die tal van beswaren wegnam en waardoor in ieder, géval veel meer wederzijds be grip en waardering ontstond. Maar deze man had de bezwaren, die hij had. nimmer op de kiesvereniging gebracht. Dat is fout. - - EN kan hiertegen Inbrengen: Wel geeft het dat wij naar de kies vereniging gaan en daar met bezwa ren komen. De totale organisatie is toch zo dat wij geen invloed hebben. Wö zouden daar tegenover willen itelie'n dat de kierverenlglagep er voor i moeten zorgen dat ln haar vergaderin- gen discussie tot stand komt en zij ^.moeten er óok voor.sorgen dat de dli- 'iïuiile'tóUitahd Tcomt"tussendé leden :,ia leMlngge'vende menawn uit de partij ;-,'Ér moet veel meer gesproken worden "tuwen die twee categorieën.' •Het -k*vaak een groot bezwaar dat talker. eens een „spreker" komt, deze '•meneer - achtereen lezenaar komt te "staan, zijn rédevoordraagt, vluchtig :«en paar vragen afdoet en dan weer Verdwijnt. l WU zouden er voor willen pleiten en dat steunt op ervaring dat er minder „ex cathedra", wordt gespro- keh. De inleider moet liefst ln cau- •érievorm een inleiding geven- tot een gesprek. En dat gesprek ia veruit het belang rijkste. Want in het gesprek - leert de inleider dé ander kennen. Hij komt te weten waar de schoen wringt, waar i eritiek op is, waar misverstand over ia eh waar onwetendheid over bestaat. Op die wijze komt men met elkaar ln contact. Hét' belangrijkste voor de «interne'partij-democratie ia het ge sprek. Men moet met elkaar aan het praten komen. Ï^Ih grote vergaderingen kan dat niet. Maar in kleine vergaderingen kan: dat '.wel. En dan kan men meer dan uit referaten enartikelen aan de weet komen wat zulk; een spreker nu wezen lijk beweegt en dan kan de spreker fleren; wat de mensen beweegt. ".Onze ervaring is dat dan meestal «en gezamenlijk standpunt wordt ge- '- .vonden. r H IT wezeniyk motief van ons poli- f tiek handelen is ons geloof. Ei een vergadering van kiesvereniging 'of afdeling moet dat tot uiting bren gen. Wij. moeten wel zakelijk zijn, maar wy moeten politieke en sociale activiteit niet verzakelijken. Wy:-bedrijven politieke en sociale actie oendat wij geroepehén zijn. Om- dat wij ons bewust zijn dat God ons daartoe roept. Dat is een groot woord en een grote pretentie. Maar het Is nochtans de waarheid. Zo staan wy dan ook tegenover- de .vryzinnigheid van liberalen of socialis- tischen huize. Wy moeten de kern der politieke en 'sociale-problematiek altijd >t deze tegenstelling terugbrengen. De ervaring is dat de verzakeiyking ln de politieke en sociale beschou wingswijze zeer ver la -doorgedrongen hy mensen van ohrlsteiyken huize. En dan komt men onherroepelijk tot een politieke keuze vanuit een materialis tisch gezichtspunt. Maar de ervaring •li ook dat men daar doorheen kan bre- .ken. Het appèl op 'datgene wat als levend geloof aanwezig ia,' faalt :ten «lotte niet. p Maar de verzakeiyking gaat gepaard; met een schrikbarende onwetendheid vaak. Een onwetendheid ovèr de essen tiële problemen van de politiek, j Daarom is de intensieve bearbeiding .Van de mensen uit eigen kring, laten we. ook zeggen een wederkerige be arbeiding van eikaar, voortspruitend uit .een bewust., geloofsleven cn uit des overtuiging dat politieke en 'sociale- allee met geloof te maken heb- k*""het eerst nodige vandaag den dag. In de ateliers roor edelsmeed- en penningkunst v.h. Koninklijke .Begeer heeft men met medewerking ran de K.L.M. een penning met beeldenaar tan drAlbert Plesmannaar een onticerp ran Hekman, vervaardigd. De tekst op de keerzijde tan/de penning luidt: „Het luchtruim verbindt alle, volkeren, dr. Alben Plesman, grondlegger ran de Nederlandse burgerluchtvaart", .3889J9S3". De secretaris van het kabinet van de Joegoslavische president, dr.. Vilvan, heeft Vrijdag; verklaard, dat-Joegosla vië langs diplomatieke kanalen met Westeuropese staten zal spreken over zijn bereidheid om tot een Europese Defensiegemeenschap op een brede en niet louter militaire basis toe te treden. Een Europese Defensiegemeenschap zou zowel politieke als militaire steun móeten hébben. „Wij 'denken aan alge mene samenwerking en dat betekent politieke samenwerking", zo zeide Vil van óp een persconferentie, Dr. Vilvan is een van president .Tito's naaste me dewerkers: Dé Sowjet-Unie heeft gisteravond de diplomatieke betrekkingen met .Australië verbroken. De Sowjet-regering heeft haar ambassadeur in Australië, Generalow teruggeroepen en geëist dat de Australische regeriifg haar ambassadeur uit Moskou terugroept. Deze aankondiging en eis waren vervat in een Sowjet- russisch protest tegen de „ontvoering" van het echtpaar Petrow, dat aan de Sowjet-ambassade te Canberra was verbonden en politiek asyl in Australië gevraagd en gekregen heeft. De Sowjet-Unie heeft alle leden van de staf van de Australische ambassade te Moskou gelast de Sowjet-Unie te verlaten. De gehele staf van de Sowjet-ambassade te Canberra is eveneens teruggeroepen. De Sowjet-Unie heeft in een protest nota de Australiërs verzocht de diplo maat Wladimir Petrow als een misda diger te arresteren. In de nota wordt verklaard, dat Petrow gelden verduis terd en gezwendeld heeft. Dit was het eerste nieuws, dat in de Sowjet-Unie over de zaak-Petrow wereldkundig ge maakt werd. Tot dusver is in de Sow- jet-pers met geen enkel woord over de zaak-Petrow gerept. Radio-Moskou zeide, dat "de waar nemende minister van Buitenlandse Zaken Gromyko, de Australische zaak gelastigde in Moskou een nota had overhandigd, waarin werd gezegd, dat het onder de huidige omstandigheden voor de Australische ambassadeur on mogelijk is in Moskou te blijven. De nota zeide: „Het provocatieve la waai, dat de Australische regering heeft gemaakt in de zaak van de mis dadiger Petrow, de ontvoering door de Australische autoriteiten van het vrou welijke lid van de Russische amibas sade in Australië, Petrow, de aanval op de Russische diplomaten en de Rus sische .diplomatieke koeriers en het fouilleren van de diplomatieke koerier door de Australische politie, in de loop waarvan physieke maatregelen werden genomen betekenen een uiterst grove schending van de alom geaccepteerde normenvan internationaal rechte en kunnen; niet worden toegestaan ih nor- Indonesië heeft zijn herstelbetsUngaelserv aan Japan meer dan gehalveerd. Van, een oorspronkelijke eis van SIS milliard Is men gezakt tot een herstelbetailngseis van .7.5 milliard. Hetgeen echter de.bijzondere diplomatieke vertegenwoordiger van Japan in Indonesië, Eyi Wajltna, tot dusverre heeft aangeboden, bedraagt slechts een fractie van dtt geëiste bedrag namelijk 5 125 millloen, In Indonesische regeringskringen achtte men het jammer, dat Japan blijkbaar nog niet In staat Is een redelijk aanbod te doen male diplomatieke betrekkingen tussen staten". De Australische diplomaten moeten Moskou Maandagmorgen per trein ver laten. Zij zullen 'via Leningrad en Hel sinki reizen. Aan de ambassade zijn elf Austra liërs verbonden. Bijhet vertrekkende gezelschap bevinden zich twee babies. Er is momenteel geen Australische ambassadeur in Moskou. De Russische burgers hebben Vrij dagavond voor het eerst van de kwes tie Petrow gehóórd, toén Radio Mos kou de Russische protestnota aan Au stralië in zijn binnenlandse uitzending bekend maakte. Noch Radio Moskou, noch Tass maakten melding van de protesten, die de Sowjet-airübassadeur in Canberra heeft ingediend. Buiten landse uitzendingen hierover werden gestoord. De drie. Russische functionarissen, die-de opdracht haddén mevrouw Pe trow naar Rusland te brengen; zijn Vrijdagavond, per vliegtuig in Oost- Berlijn aangekomen,aldus het pers bureau D.P.A. ^lifiWiftftiiT'TrTt l Iff a i#ï ■De manschappen, van dè rijkspolitie,.die Maandagmorgen aanwezig sullen zijn bij de aankomst van het Deense koninklijke paar in Amsterdam, .stdltm voor deze bijzondere gelegenheid in nieuwe gala-uniformen aantreden. Vrijdag inspecteerde de inspecteur-generaal A. F. J. Penders de, pelotons,-die. in de koninklijke stoel zulten meeryden. Een overzicht tijdens de inspectie. N A het geval Petrow hebben'"wjl nu hot geval Chochlow.' ..v. Wederom iseen agent van de-Ru«L" lische geheime dienst pvergèlopën naar; het Westen.,- V vj' De omstandigheden waarorder ziHfiis? plaats vond wijzen op grote persootff lijike moed van een- vrouw, dié 'daai»' voor immers bereid was haar eigen': bestaan en dat van haar'kind ih Sd®. waagschaal te' stellen. "A"- Het laaf ook zién 'en het is góed' dat wij ons: dat; bewust zyn - ,dat;:'éjr in het Russische volk zeddyikéioy«§5 tuiglngen levend blijven, die door geen; totalitair regime kunnen 'worden: vér»- woest. .Tijdensde bezetting waren -er-lven}'. mensen die tegen de verzetsetrljderé plachten te zeggen: Denk aan je yrótW; en je kinderen! Dergelijke adviezen waren gevaar lijk verleidelijk. -<b'_ Vele 'vrouwen van; ve'rzetseirydér* moesten daar niets:van;hebbén:"^.ff(^l,>„ Ook Ghochlcnv en zyn:vroüw;toS^a|gl|^ daar, toen het geweten spreken^insè. niets van moeten hebben. ,;l - 'SP® t-/-e ;;i:3 D* belichten .omtrent de jongste no: ta's van Rusland en de Westelijke mo gendheden, waarin'de. positie van China op de conferentie van Genève op nieuw aan de orde werd gesteld en het gerucht, dat de Grote Drie in Parijs zouden overwegen de opening van de conferentie enige' dagen uit te stellen, hebben in Genève nieuwe verwarring gesticht. Deze verwarring komt voornamelijk voort-'uit Het feit. dat het Europese secretariaat van de Verenigde Naties, hoewel het de conferentie móet voor bereiden, weinig of. niet op de hoogte wordt gehouden van wat er elders Amerika heeft gisteren de Russische regering beschuldigd van een ergerlijke en onbeschaafde gedragslijn" door opdracht, te geven een Rus sische emigrantenleider in West-Duitsland te vermoorden en de „brutale ontvoering" van een andere uit Berlijn. De waarnemend Amerikaanse Hoge Commissaris Walter Dowling sprak deze beschuldigingen uit in een scherpe protestbrief aan V. S. Semyenov, de Russische Hoge Commissaris in Duitsland. In de brief wordt een opsomming gegeven van de gebeurtenissen, vanaf de beraamde moord met -automatische eléctrische 'revolvers en de pseudo- sigarettenkóker met vergiftigde kogel tjes tot en'.mét het feit, dat Chochlof niet alleen om asyl verzocht heeft, maar'ook of Amerika, er vóór, "wil zor gen, dat zjjn vrouw en kind, die in Moskou -wonen, naar West-Duitsland kunnen komen. Daarna, aldus Dowling in zijn schrij ven, volgde de brutale ontvoering van dr. Alexander Troechnovitsj. Dit, aldus besluit de brief, wijst; op een ergerlijke en onbeschaafde ge dragslijn van de zyde van de Sowjet- regering, die ik als Amerikaans Hoge Commissaris ten krachtigste veroor deel. - Dei onthullingen van Chochlof heb ben reeds geleid tot een golf van ar restaties van agenten, die voor de Russische geheime dienst werken, aldus werd van gewoonlijk welinge lichte geallieerde zijde te Bonn ver nomen. In velé delen van West-Európa zijn reeds personen in hechtenis geno men en verhoord. - Chochlof Is overgebracht naar een geheime verblijfplaats, omdat men ge looft, dat zijn leven gevaar loopt, aldus is Vrijdag uit Amerikaanse bron te Bonn .vernomen. Een leidende .functionaris' van, de organisatie vanRussische uitgeweke nen, NTS, verklaarde Vrijdag te ho pen, dat mevr. Chochlof er in is ge slaagd asyl te zoeken in een'Westelijke ambassade in Moskou.- Er zou dan een kans bestaan, dat zy legaal; het land zou kunnen verlaten op een ogenblik, dat „de Sowjets <in ruil) iets van het Westen wensen" of onder druk staan van de „openbare mening". Hij deelde voorts mede, dat Okolo- witsj, die Cchochlof had moeten ver moorden, een „beroepsrevolutionnair in dé beste zin van het woord as", die de psychologische oorlogvoerih'g van de organisatie tegende Sowjet-rege ring leidt. De -,;Marsbango". de „Schevenlngen 178" is gistermorgen behouden te Wll- lemstad-haven teruggekeerd. Het schip is gisteravond op telegrafisch bevel uit Caracas, door de kustwacht In de Vene zolaanse haven Lavela, waarheen het ■was opgebracht, losgelaten en. begeleid door Hr. Ms. „Van Speyck"rechtstreeks naar Curacao-gevaren. Terwij! de schipper Blok te Willem stad verslag uitbracht aan de procureur- generaal der Ned. Antillen, heeft de cor- respondenttpran het ANP een onderhoud gehad met de motorist, Willem Hamer slag, Deze vertelde: ■Woensdag voor Pasen, in de vroege morgen, besloten wij. naar Curacao te rug te varen.-Wü waren toen 25 tot 30 mijl uït de kust van Venezuela tegen over Levela. Omstreeks half zeven zag ik voce mij een scheepje van geringe afmetingen. Het had aan boord ongeveer acht man die zwaaiden, zodat ik dacht, dat ze in moeilijkheden verkeerden. Ik wekte de schipper en de Marsbango voer langszij om eventueel hulp te bie den. Ket schip voer geen vlag, noch een ander kenteken en de mannen aan boord hadden geen uniformen aan. Plot; seling zag ik. dat zij bewapend waren. Wij dachten aan piraten en besloten, de benen te nemen. Toen wij wegdraaiden, namen de „piraten" ons onder vuur. Zij richtten echter nauwelijks énige schade aan. Aangezien hun scheepje echter sneller liep dan de Marsbango, moesten wij ons na een goed half uur overgeven, doch niet. alvorens wjj radiocontact hadden gehad met Willemstad. Wij kregen opdracht, naar de Venezo laanse kust te varen. In de loop van de ochtend scheerde een Nederlands militair vliegtuig over ons heen en eerst toen hees het „piraten- schip" de Venezolaanse vlag en trokken de leden der bemanning uniformen aan In Lavela werd de „Marsbango' van ton tot teen onderzocht, doch men kon niets vinden, uitgezonderd een kist on dermaatse vis. die wij vier weken eer der nabij Trinidad hadden gevangen en gensplein 1, 's-Gravenhage; Witte de Withstr. 30, Botterdam; Scheffersplein 3, Dordrecht; dhr. J. G. van As, Hyacintweg 16, 's-Gravenhage. Ook kan worden ingeschreven door het inschrijfgeld over te maken aan „Dagblad Trouw, 's-Gravenhage", per postwissel of per giro op postgiro No. 424867. Op de postwissel of de giro- - strook dient te worden vermeld: a. Inschrijfgeld Trouw-mars, 1 Den Haag.' b.- Of ingeschreven wordt voor 10, '20 of 30 km. c. Voor de hoeveelste maal aan de Trouw-mars wordt deelgenomen. Men,kan tot en met 24 Mei gireren. Daarna kan nog uitsluitend worden ingeschreven aan de start, doch dan. wórdt .het inschrijfgeld mét 10 cent ver- hoogd.'i-, die wij gebruikten bij proeven mét het lijnvissen.Gelukkig -konden wij aanto nen, dat deze vis niet voorkomt op de visgronden waar Wij waren gepakt., In Lavela werden kap. Blok eri een ol twee matrozen aan de wal vastgehouden en ondergebracht in een kazerne, waar zij een redelijke'behandeling en voeding kregen. Ik mocht aan boord biy ven en kon'daardoor de koel-installatie in be- dryf houden, zodat de vangst, een ton vis, niet verloren is gegaan. Op de Eerste Paasdag kwam de'Ne derlandse consul, de heer De Graaf, die gedaan kreeg, dat schipper Blok overdag aan boord van het schip mocht verblij ven. De Marsbango werd dag en nacht zwaar bewaakt. De indruk is, dat de plaatselijke kust wacht het avontuur op eigen houtje heeft ondernomen; BU ons vertrek werd een stuk ondertekend, waarin duidelijk staat, dat de Marsbango ver buiten de territo riale wateren is aangehouden. De bemanning van de Marsbsït^o, be staande uit schipper Blok, de motorist Hamerslag en -drie Brits-Westindische matrozen, neemt het avontuur van de hu moristische zijde op en is niet van plan. zich door het 'gebeurde te laten afschrik ken. De nieuwe' Belgische regering van premier Achille van Ackèr; is gisteren in het Koninklijk' 'Paleis beëdigd. Na de plechtigheid gingen de" nieuwe ministers naar het kabinet van dé pré mier voor. hun eerste'bijeenkomst. De nieuwe regering bestaat 'uit-negen socialisten eri'zeven liberalen.;; Uit g'oédingelichte bron in^Luxemburg isvernomen, 'dat de- Belgische regéring opnieuw Brussel zal voorstellen als .zetel van bestaande of nog te vormen instel lingen van Europese gemeenschappen. Een aantal Belgische parlementsleden zou het initiatief tot dit voorstel hebben genomen, dat zou worden ingediend bij de nieuwe Belgische regering-Van Acker. nu eens in Washington, dan weer in Londen of Parijs-door de Grote Drie wordt, besproken. Groot-Brittannië. Frankrijk en de Ver enigde Staten hebben gisteren in een nota aan de. Sowjet Unie meegedeeld, dat zij de komende conferentie van Genève-beschouwen als een viermogend- heden-conferentie en '-dat communistisch China tijdens de conferentie niet op een. zelfde niveau-,zal staan. - De Westelijke mogendheden zóndén deze nota in antwoord op een gisteren door de-Sowjet'Unie ingediende nota, dat - China - beschouwd moest worden als een deelnemer met gelijke status als de vier grote' mogendheden. In de antwoordnota wijst het" Westen er op, dat tijdens de conferentie 'van Berlijn de Gróte- Vier overeengekomen zijn China uit- te nodigen tot bywoning van de conferentie: van Genève en' dat dit: land dezelfde- status zou hebben als de - andere v mogendheden, die - door-' de Grote" Vier. zouden worden - geïnviteerd. Het Westen heeftvolgens .de -.antwoord nota, tijdens - dé bijéénkomst in .Bei'lij n zelfs speciale nadruk gelegd: op het feit, dat de -uitnodiging onder geen enkele voorwaarde de erkenning van'het-com munistische Chinese' regime impliceer de. r-.f - Volgens uit goede bron ontvangen, in lichtingen is communistisch China voor nemens aan té bieden in. Engeland om vangrijke bestellingen met een totale waarde van ongeveer 4 milliard gulden te plaatsen. Men meent te weten, dat de regering van domnuinistisch China van plan is haar aanbod te' doen op het .tijdstip, dat de conferentie óver Azië te Ge nève wordt geopend. Het aanbod zal worden bekend gemaakt in een bijeen komst te Oost-Berlijn van veertig za kenlieden, die hiervoor speciaal zijn uitgenodigd door, het aldaar gevestigde Chinese bureau voor de buitenlandse handel Aankomst van de delegatie van Rood- China op het vliegveld Cointria bij Genève 'nieï twee Russische vliegtuigen. De,/leden van de delegatie verlaten één der vliegtuigen. Dat is bij alles .wab'onsriri^déeè'rw^;!®!® rekt van vandaag verontrustea jkM^: een bemoedigend verschijnsél, 'i'-jT'Si'' Met. instemming neimen 'wöï'Ówr^mltSf^s de Nieuwe Provinoiale Gromni»r' Cóu« Sï'S rant: -,v;. v:« 7 DE dwaasheid -van. principiële - politiek pleegt;té noemen in' de kringen :van het' GereL S'-ï Politiek Verbond werd gisteren' wéPón zeer schrille wijze gedemonstreerd^ i' Eén oppervlakkige betekening uitslag kan reeds-het* - see leren: 1. Dank zij het bprieden'ivah'i-hetffi^^® G.PiV. kreeg .de 'P.v.d:A.s;:haar.ll20stë'ïj;ï® zetel in dé Groninger Staten. Was 'hetajMg optredenvan hét G.P.V.',; er 'niet;gé?i:#^J weest. met stellage zekerheid kau'-wor-i; m den aangenomen dat -deiA. •R&fijéeHéaigBl -met -10 zetels in. de Staten-' -Vjauïfzyrtï^tS"" 'verschenen, en'dé P.vld-A; mek':l9iïNog?S"S| een Wekte poos en het G.P.V.:helpt';de:W-|S- P.v.d.A. ;in de Staten aan dè meerderheid:. 2. Dankzij hetoptreden.vam' -hei^^^ GJP.V: verdween dn f de" zo' stet^:'EoómsiMï| Katholiekeprovincie': Limburg:«vdé5v"-*:;|, enige vertegenwoordigér :.van,.de;iPrptel@S Ohristeiy-ke. lijst uit de - StateWSSirids WS' '3aren werken; de A' R. em déiiOgsI deze ;Staten samen;; -DóOrVhet'-ibdiéBcxï!^^ .van"'G.P.V.,iys:teri;,in.enkëlè;'staterk. - ->~y centrales.werd. .'riet -verlies .geriéég-vf^A'l|| boekt om.r de enige op. raformatoria&e'sS basis staande.' vcrtégeriwoordigèr :>'óoen.:;yérdwiirién;T§lt'ï'Ssï^®8:l^ï|^P® -3. .'Dank;- zij ;|rhetiio^edengvan#Mj;3 G.P.V., 'zonder énige: kank op-iésultaa" „weüd .de A.fR:;,fractie -iat'. des^taténwa Utrecht, teruggebracht':;- ;opÖ'6 3 P.v.d.A. versterkt tót 13 -zetólstv GJ>;V^ zonder enigé.-kans.optresuftti: werd-; voor - de A..R; :party:-vèenriz?e1 .verHes.:m;de'Friese:;:Statén;geboekt:rën4' behaalde de P.v.d.A. haar-: 2Isté:*zetekig§! -5. Dank zir het" optreden'S#vahSh"é*f#T' G.P.V: bij de verkieziageri. mSZmdeC-gr Holland, zonderredelijkekans." opVr sulteat (men behaalde- nauwelijksfeèn»||sffl derde deel van de kiesdeler) .werdtzeèai:. - - telverlies voor de A. R; party - geboekt ten voordele- van -de C:H.U;'Dtc"mogee!y; 'minder "erg zijn, voor- het "GJ,.y.';jnoet£?g dit achteruitgang zijn; 6. Ten slotte bleek in Drente:, waarde van de enkelestem. Op;'40-.-,fjj- s temmen - winst benaalde.de A. haar zevende zetel in deStatén.-;^léng<i weinig meer. succes voor de -.G-PAs|.ï; zou ookv deze zetel verloren hebbcny-,' doen'gaan; ea zij zou aan de yVD-zytl&t toegevallen". - 'mm Gis termiddag heeft zich- lri '.de .Casüari- straat, hoek Bleyenburg, in Den Haag een ongeval voorgedaan, dat aan de 59- jarige wielrijder H. G. v. K. het leven heeft gekost. Van K. verleende geen voorrang aan een personenauto, be stuurd door de 40-jarige J. F. v: L. Hij werd aangereden, kwam te vallen en werd met onbekend letsel naar het-zie kenhuis aan de Zuidwal. yervoerd,- waar hij in de loop van de -avond overleed. De politie verzoekt eventuele getui gen van het ongeval zich' aan- te melden by -het bureau Verkeerspolitie, Alexaa- derplein 15 in Den Haag. Drie Nederlandse "ambtèharèniH'Hjm^' Vrijdagavondte .Weedon*in, ;Engélarid'^|'if^. gewond, doordat hun auto in"bfctsing;;;';^ kwam met een, vrachtwagen: ^De'-Brit^-jAA se chauHeur'"';':van de. personenauto::.~s] kwam om hétléven. De, Ned e rl andsëiijf^g passagiers, -warén,'de;"49-jarigèjgenèfaal||f|Sffl van de luchtmacht 'Adam Bach. die. ver-:,ï t;y|«J wondingen aan .hoofd en borst ópliép,!*};;'^ de 48-jarige koloriel ir;,,D:.-"J. Prpnkjt.die^i^J beide benen brak, en H. MillwardfeVérègj^ tegenwoordiger van Rolls'Royce^in>Në«f derland, ;die hoofdwonden opliep,® Zij keerden-terug van een bezoek de. fabriek van Rolls'3^Roycé3.te;;Dèrb^g«|^ en zouden met een vHègtuig yvan33dep^^ KLM naar Nederland temgkereiL ^J^^^^ Koning Frederik én Koningin*?:In®rfd s| vanDenemarken zullen morgen om-.12.15.?®» uur per treinvanhethoofdstatiónltJ^I^S Kopenhagen naar .Nederland -eertoékKèK?J-fj$i Het koninklijke salonrijtuig en; hetÜBléap^|s^ rijtuig zullen in Frederica -aan de- intet^'^rTs nationale trein worden .gehaakt^;Maa«h-.;>;iiS dagochtend tegen- zeven uur. •zabPhet;'-;:#g koninklijk paar de Nederlandse, grens It passeren en om. 10.04 uur in'Amsterdsm arriveren. Van onze weerkundige 'medewerker) In geheel West-Europa is het weer zonnig en droog. ,In de nacht daalt vrijwel overal de temperatuur tot om het wrièspunt. Overdag treden éch ter verschillen op. - - In Zuid-Frankrijk stijgt het kwik tot twintig gr&den, maar in onze streken'komt de tem peratuur in de middag nauwe-"- lijks boven vijftien graden terwijl in de kustgebieden bij zeewind de thermometer .in de middag op zeven a negen gra- ■den blijft staan, Belangrijke wijzigingen in-de ■huidigeweerstqestand zijn de komende paar dagen nog niet waarschijnlijk, Jl Boven de Noordzee zijn echter, uitgestrekte wolkenve ldeh:; ont~ A staan, die af en toe hei land binnendrijven. -f Jyii Voor een. groot gedeelte ver AA dampt deze bewolking över'dngM weer door de krachtige 'zonne-fi. straling. -- Een lang gerekt \kracKt, ho(r;g; gedruk. gebied, dat .zich :füii-jji, strekt van Groenland via En-, in geland naar ..Frankrijk, -hóudtN de oceaandepressie nog- steeds op een flinke afstand. .Wélfhefp wegen aan. de andere'kant'vartj-, het hogedruk-gebied storingen X vande V NoordelijkeIJszee^vtaM Scandinavië in-, de richtingJiijanM Polen -, •yctr Déze. stóririgènj/0éïnvl6édêny: het-weer in, ■- ohzéomgevingjï* 7 7r'-'-T3 w 5 a7,X'L:~ V;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1