Stralende zon boven Amsterdam eriana aangekomen Saluutschoten daverden over de feestelijk versierde hoofdstad HJERTELIG f VELKOMMEN isÊÊimMimÈÊIiÉÉfllS in Indo-China VAN HARTE WELKOM Koningspaar sliep nog Crisisstemming iriGèrièveSg|» TWAALFDE JAARGANG No-2755; MAANDAG 26 APRIL 1954 Weerbericht Het Deense bezoek aan Rotterdam Vijf vcbïdiaiist^a»RW^i Slowaken gevonnist Japanse zakenlieden moeten Indonesië veriaten r Overleg met de West Ned. delegatie aanvaardt ontwerp-statuut 'Tjechoslöwaakse nota voor de Verenigde Stalen Botterdam: WitW de Withetraai 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—1920 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700 «•.flravenhage: Huygenspleln 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111892 Administratie: TeL 114402—115488 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers IC cent. Verschijnt dagelijks. Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond- 4 AANHOUDEN» DROOG. - t Droog weer met over - het algemeen weinig bewoï- king. Overwegend matige wind tussen Noord en Noordoost. Vannacht hier en daar/ lichte nachtvorst.;,.. Morgen ongeveer dezelfde mlddagtemperaturen. y Hoofdredacteur:'Dr. J. A. H. J. S.':BRlJlNS: jMcecöe: O. A. KEUN1NG en Mr. K. VAN HOUTEN T/ORT lend /lager i "dag for at hitse ■V Ktmg Frederik og Dronning Ingrii af Denmark veikommen. Folket saet- 'ter stor pris paa det danske kongepars .betög og plaeder sig ogsaa otter vens- kabct som ikke alene 'binder begge fgrstehusene men ogsaa begge landene til hinanden. - VI tror, nt de höje gaester sikkert pil föle sig hjemme i vort land. For der er ikke san stor fortkei mei tem Nederlandene og det gamle Dannevang som kan vaere stolt af en li ge saa berömmellg historie. Maaske er Hol- taendeme ikke. taa livlige som Dans- keme; maaske tager de dagliglivet nog et tungere. Men det forandrtr i disse dage i hovedstaden og hele .1andtt ikke noget i glaeden som hers- iker over dette höje betög. Begge lande har haevet tig 1 gen fra 'dra tamme undertrykkelse; v begge fyrstellge familier er siden blevet over- draget et stort ansvar. Der er meget torn gör indtrryk paa Holland naar der tal** om Denmark og dets Kongehus, '.Kongen, Dronningen og de tre Prinses ter: Margretht, Benedikte og Anne- Marlt. Og derfor glneder pi-os endnu ,mer« poer at Kongen og Dronningen lax-sr i tor midt* Op het station Oldenzaal is van ochtend om vier minuten over half acht de Koninklijke trein uit Denemarken, bestaande uit salon- en slaaprijtuig, aangekomen. Ter begroeting waren hier aanwezig namens H.M. Koningin Juliana vice-admiraal N. A. Rost van. Tonningen, chef van het Militaire Huis van Hare Majesteit, en na mens de gemeente Oldenzaal de burgemeester, mr J. M. J. Cor- nelissen. Daar hét Deense konings paar nog sliep, werd de begroeting in ontvangst genomen door de adjudant van de Koning, kapitein ter zee Holm. Hem werden bloe men voor de Koningin aangebo den. V,"- iw. Nadat'ue ütt-'twée rijtuigen be staande koninklijke 7 trein van Koriingln:' Juliana, waarin 'het' Ne derlands gezelschap had plaats genomen, was aangekoppeld, werd om precies 7.49 de reis naar QNSland heeft vandaag de vlag uit- ■r gestoken ter begroeting van koning Fredenk en koningin Ihgrid van De nemarken. Ons volk stelt de komst van het Deense koningspaar op jioge. prijs 'eri vèrblijdt zich^ mede-, in ;.de rvriendschap, welke niet alleen de. beide vorstenhuizen, 'maar ook. beide landen :met 'elkaar verbindt.-. - Wij geloven zeker, dat de hoge gasten zich in- ons land thuis zullen voelen. Want-er is niet zo'n groot verschil tussen.de lage landen en het oude Dannevang, dat op een even roemrijke geschiedeniskan bogen. Misschien, dat de Nederlanders niet zo vrolijk 'zijn als de Denen, misschien, dat zij het leven van iedere dag iets zwaarder tillen. Doch dit neemt zeker de. blijheid van déze dagen niet weg, nu. met name de' hoofdstad zich ver heugt over dithoog bezoek. Beide landen zijn herrezen uit een zelf de .druk, beide vorstelijke families zjjn nadien met hoge verantwoorde lijkheid bekleed. Er is veel, dat Ne derland toespreekt als het gaat om Denemarken en zijn koningshuis, de koning, de koningin en de drie prin sessen Margrethe, Benedikte en Anne- Marie. En daarom verblijden wij ons te. meer, nu .de koning en de koningin In ions midden kunnen zvn. r i Morgen brengt het Deens ko ninklijk paar, in gezelschap van Koningin Juliana en Prins Bern- hard, een bezoek aan Rotterdam. De stoet auto's, elke uit Amster dam komt, arriveert om half elf aan de grens van de gemeente Rotter dam, aan de Rijksweg. Dan wordt, gereden langs de volgende route in de eerste koninklijke auto zitten Koning Frederik en Koningin Ju liana, in de tweede koninklijke auto Koningin Ingrid en Prins Bemhard naar de Maashaven: Abraham van Stolkweg,- Allard Piersonstraat, Mathenesserplein en -laan, Witte de Withstraat, Cool- atagel, Hofplein, Goudsesingel tot de Meent, Meent, Rodezand, Korte Hoogstraat, Schiedamsedijk, Vaste- -land. Westzeedijk, Maastunnel, Maastunnelplein, Brielselaan. Om 11 uurvindt aan de Maas haven, aan de Zuidzijde, de embarkatie op de „Piet Hein" plaats. Om 12 uur wordt Hr Ms vliegdekschip „Karei Doorman" be zocht en om 1 uur vindt de aan komst plaats bij de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging „De Maas", aan de Veerhaven. Het vertrek van „De Maas" is bepaald op kwart voor drie. Dan wordt in snél tempo gereden via de tunneltraverse, Stadhoudersweg, Vroesenlaan en Kanaalweg.Anaar Den-Haag. De voorzitter "van de Nederlandse dele gatie in de rondetafel-conferentie, tussen Nederland, Suriname en de Ned. Antillen heeft Zaterdag 'aan de landsregeringen van de Ned. Antillen en Suriname mede gedeeld dat de .Nederlandse delegatie het ontwerp-rijksstatuut aanvaardt onder voorbehoud van wijziging in de regelings bevoegdheid van de Procureur-Generaal en met-dien verstande, dat van de zijde der Nederlandse delegatie voorgesteld zal worden een formele wijziging van artikel L.in verband met de tekst van art; 216 der Grondwet en een andere formulering van art. 24. - - Een minderheid heeft voorts bezwaren tegen- dewijzigingsprocediure van art. 5,. lid .3, bij afwijking van 'de Grondwet. Art. 1 heeft betrekking op een redae-: tioneie verbetering der bepalingen be treffende de kroon. Art 24 is .een nieuwe bepaling in het statuut die" verband houdt, met de wijze van goedkeuring jgpn. inter nationale overeenkomsten. rijen bezichtigen in-verDana mei. u» nieuwbouwplannen, welke zijn bedruf voor de toekomst in portefeuille neeft. Ook de productieleider van het bedrijf, de heer S. Renzema, zal deze reis mee maken. rrr^- Omstreeks twee uur verliet de „Wes- terdam" -de Rotterdamse haven. "Vijf .Slowakén, die belangrijke posten hebben vervuld'in: hetW provineialé stuur van Slowakije en "lid zija geweest^?| van de. communistische partij;,;';zi}nSais;S® medeplichtigen van detérechtgestel^e oud-ministerClementis xot; geyangéliis-?M® straffen veroordeeld.-. Gustav Husak" Kreég^fty* levenslang," die vier andéreh respéctfëve^# lijk 22, 18, 13 en 10 jaar gevangenisstodi^a Zij. werden beschuldigd -"van het"'ta:?g뻧l|g vaar. bréngen van de.veiligheidvanfSI wakije door:. hun-activiteitate gvéöacèrS>?® -i Husak is-; hoofd- van 'déSlowaakse^ré^^^ gering "geweesten de hoogst 'gëplaatétó^®? persoonlijkheid v.;!;in?'-;:de;:jjcbmmunistlsche®^^ partij van Slowakijê;f|Ijahieli£Okaly;¥tl8Ï*^S jaar) ëh;;I^ko;'"Novomésl^ïv{10."iaar)|!2Qhij^^ respectievehjkministex^vah.vJustitiëgen^^ van Onderwijs vanSlowaidje#géwëe^'^^ De Indonesische regering heeft be sloten Japanse handelsvertegenwoordi- gers voortaan de toegang tot i het ,land te-ontzeggen en a21e zich thans in. In donesië '-verblijvende Japanse ..zakenlie den te bevelen tegen Juni. het Jand te verlaten. Dit heeft de Japanse consul- generaal' In Djakarta bericht aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. J' Tsjecho-Slowakije heeft de - -Verenigde Staten Zaterdag in een nota verzocht om maatregelen ter voorkoming' van schendingen van - de Tsjechische grens in "de toekomst, aldus meldde Radio- Praag. j- A'*':"r - De aan de Amerikaanse ambassadeur te Praag overhandigde - nota sloeg- op een incident van 12 Maart, waarbij 'een Tsjechische i jager twee -. Amerikaanse vliegtuigen had aangevallen. In Zuid-Limburg, waar 'op Paas maandag nog tien centimeter sneeuw, lag, zijn door. het mooie weer. van vandaag dê fruitbomen plotseling -in volle bloei

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1