Problemen van Genève Rondvaart door werkende havens Deens Koningspaar zag bouwend Rotterdam Malenkow biedt Europa de vriendenhand Arbeid slechts voor enkele minuten onderbroken Conferentie te Genève begon bijzonder vlot Lunch tussen de bloemen '-'45 m EDG ondermijnt Europese veilig^^Ê sm Eensgezindheid bij begin roerend DINSDAG 27 APRIL 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2756/ r~ Weerbericht msmm mm ÊÊmÊM Aan de gemeentegrens WÊmSê Spionnage-affaires in Noorwegen Kamerleden op Keukenhof Ver trouwen voor; Zahedi mm Vi M SS «siNij ÉnH (Van- onze verslaggevers) ROTTERDAM' heeft zich vandaag niet bijzónder opgemaakt om de; 'vorstelijke gasten, het Deense koningspaar ^Uïdieérl^éderlands koninklijk paar, te ontvangen.-'Dè stad en de haven toori'dên* zïchr als iedere dag. Overal heerste bedrijvigheid'en wërklust: en het scheen, dat rrergens het bnnsende tóven van de Maasstad stopgezet was. Zo zagen Koning Frederik en Koningin Ingrid de eerste haven stad'van, het land; waar de oorlogswonden nog niet verdwenen zijn, Rotterdam liet een herstelde en op volle capaciteit draaiende haven zien, maar in het stadscentrum waren de open vlakten dé duidelijke bewijzen van het onheil, dat de stad boog, maar niet' brak. Huismoeders en schooUdnderen hadden, wel hun dagelijkse bezig heden onderbroken en zij waren het in hoofdzaak, die zich langs de vele kilometers lange route door de stad opgesteld hadden. Doch ook hier was duidelijk; dat "Rotterdam'nog geen; complete stad is. In het Westen en op Zuid stonden de belangstellenden rijen dik langs de weg, in de „oude" binnenstad was de rij op vele plaatsen onderbroken. Rijtoer- door de stad Aan de Maashaven Op de rivier •><Y, Zie verder pagina 2 Burgemeester van Bloemendaal benoemd NA- DE VERKIEZINGEN. Argentijnse'radicale! leiders gevangen^|gj Sil-j Franse regering verbiedt^ comm. 1 Mei-oplocht - - iai Rotterdam: Witte de WIthstraat 30 Telef. 115700 <4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendiccst abonnementen 18.30—19.30 uur - Zaterdags 17—18 uur; Telefoon 115700 •«.Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424857 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. f 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. "Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNING en air. K. VAN HOUTEN Geldig; van Dinsdagavond tot Woensdagavond, ~r AANHOUDEND DROOG. 'l Droog weer met enkele overdrijvende wolkenvelden, voornamelijk in het'Noorden van liet land.Zwakke tot matige wind uit Noordelijke richtingen. Vannacht ''1 plaatselijk zware-nachtvorst, morgen dezelfde' of iets hogere middagtemperaturen. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT E conferentie van Genève begint U in een sfeer van de grootste moei- UJkheden. Daar is allereerst het punt van de positie van communistisch China. De Russen hebben voor China een positie van gelijkwaardigheid geëist met de: andere„uitnodigende" mogendheden. V Een formele kwestie, maar die in de wereld van de politiek voor China, dat naar algemene erkenning streeft en voor een positie van grote agend- heid binnen de Verenigde Naties, van betekenis is. En zo is die kwestie ook Omgekeerd voor die landen in het bijzonder de Verenigde Staten die China deze positie niet willen verle nen, evenzeer van betekenis. Als men deze kwestie op de een of ■andere manier kan oplosseu of omzei len, komt de eigenlijke problematiek dor conferentie. Dé Koreaanse" kwestie, het vraag- «tuk van de vereniging van Noord- en Zuid-Korea, zal men, menselijkerwijs gesproken,-geen'stap nader tot haar oplossing kunnen brengen. Noord-Korea ligt in de communis tische Invloedssfeer; Zuid-Korea in de Westelijke. Dat dit zo is, is het resul taat van de strijd der wapenen. De Koreaanse oorlóg heeft bewezen dat een poging tot de vereniging van bel de delen, hetzij tot één communistisch geheel, hétzij tot één democratisch ge heel, met kans op succes niet kan; wor- den ondernomen zonder een' wereld- oorlog te riskeren. Niemand bleek dat té willen en men sloot een wapenstil stand, waarbij het land verdeeld bleef. Maar het gevolg daarvan ls dat dit "duurzame politieke'gevolgen heeft. Zo Ja bet ook ln Europa. Daar hébben de door de legermachten van Oost en van West ingenomen posities dé politieke verhoudingen beheerst. Men kan daar op dtt ogenblik geljjfc de conferen tie van Berlijn bewezen heeft door ondethandelen' 'niets aan veranderen. En zó zal het in Genève 'ook wel gaan. Het aal wel .uitlopen op een politieke //bevestiging van de militaire status quo.. E BI; veelmoeilijker'-vraagstuk;' een. in de .ware zin de#* woerd# .Daar strijdt Frankrijk sinds jaren tegen de door dé Chinezen gesteunde communistische troepen. Het is duidelijk, dat de Fransen hei óp den duur niet zullen houden. Wan- neer zij die oorlog verliezen, zonder meer, betekent dat- dat heel Indo-China ondér communistische heerschappij komt ei dat" kan slechts de inleiding, •zijn van het verloren gaan van geheel Zuld-Oost-Azië aan.de communisten. De zaak ls zeer gecompliceerd. Want hoewel Iedereen .het er oyer eens .is dat Frankrijk in Indo-China de grens 'van de Westelijke invloedssfeer ver dedigt, ontvangt het daarvoor géén hulp op de voet zoals Indertijd Zuid- Korea hulp ontving én daardoor ten_ «lotte gered werd. De reden is dat Frankrijk de Indo- Chinese, .kwestie steeds als een bin nenlandse aangelegenheid heeft gezien tn daarin 'geeninmenging duldde. En fat hangt weer samen met het feit dat 'dé Fransen.ook mét de anti-corranur.is- tische machthebbers in Indo-China, keizer. Bao Dai. e.d., overhoop liggen over de 'zelfstandigheid van Indo- China. De Fransen hebben nu wel hulp ge vraagd. De val van de vestiging Dien Bien Phoe betekent dat het Noordelijke deel van Indo-Ohina geheel in handen van de communisten zou vallen. En om deze zo hard omstreden vesting te be- - houden is meer nodig dande Fransen kunnen opbrengen. De Amerikanen helpen nu met ma- terleeL Maar óm deze strijd met suc ces verder te voeren ls hulp podlg op een schaal als indertijd ln Korea heeft plaats gevonden. Dan zou dus rndo-Chlna in de ware zin des woords een tweede Korea wor den. Er zijn uitlatingen van Ameri kaanse rijde, die er op wijzen dat de Amerikanen eventueel tot zulk een - hulp op grote schaal bereid zijn. Maar 'dan ls Indo-China natuurlijk ook geen binnenlandse aangelegenheid van' Frankrijk meer. Want de Amerikanen .gaan niet vechten voor een Frans ko loniaal rijk, maar uitsluitend voor hun anti-communistische politiek. - De En gelsen staan 'er veel gereserveerder tegenover. De Engelsen zouden waar schijnlijk veel liever willen trachten tot een stabilisatie van de toestand te korrien: Een wapenstilstand--waarbü Indo-China dus verdeeld 'zoli Worden in een .communistisch en een-niet-com- munlstisch.deel. Het zou ons niet vér bazen als ook de Fransen iets derge lijks acceptabel zouden achten. In dit Hcht moet men de strijd om Dien Bien Phoe zien. Want die strijd beslist mede waar de grens tussen beide delen zou komen te liggen. Waarschijnlijk is het zo dat het, mili tair gezien, een precies even moeilijke taak zou zijn om geheel Indo-China weer onder contröle -té krijgen als he* i .was om Korea tot aan dë.Jaloe ondé) éóntröle te krijgen. Want daar komt; xesp. kwam dan de kans op een wereld- oorlóg om dé hoek' kijken, omdat deze operaties in beide gevallen niet kun- ;hen, resp. kondén plaats vinden zonder /ook Chinees gebied' in 'de- oorlog te 'betrekken. de drnerzaal van het gebouw van de Koninklijke Roei- en Zeilver eniging „De Maas", waar de hoge gasten, vanmiddag de lunch gebruik ten, pronkten tussen het schitterende serviesgoed en glaswerk, dat afkom stig was' van het Paleis Soestdijk, gloedvolle bloemstukken, bestaande uit rode rozen en rose rhodonden- drons in flonkerende zilveren schalen. De wanden werdén gesierd door de bloesem' van de Japanse kers, die daar, evenals de andere bloemstukken sierlijk en artistiek geschikt waren door de fa. Hartlieb te Rotterdam. De zaal was herschapen, in een ware voorjaarstuin, die groots uitzicht bood op het woelige leven vanRot terdams -slagader de Nieuwe Maas. In de ontvangzaal vormden grote witte hortensia's en rode anjers Dene- markens nationale kleuren. De Koninklijke gasten en een vijf tigtal Rotterdamse- en Marine-autori teiten, die plaats vonden aan de hof- tafel en in de serre, werden bediend door lakeien, die. voor deze officiële maaltijd, van Soestdijk gekomen wa ren, en bijgestaan werden door hof meesters van de Koninklijke Marine. Het menu was als volgt samenge steld: Queues de Homard en Gelee Sauce Verte Champagne, George Goulet 1947 Poulet Santé Marengo Peïits Pois ■Chateau Monton Cadet 1947 Parfait Praliné Fruits m&mk Burgemeester mr G. E. van Walsum begroet H. M. de Koningin aan '"de Maashaven Zuidzijde, voordat het vor stelijk gezelschap zich aan boord ,'van de „Piet Hein" begeeft. Van 26 Apml tot en met 9 Mei houdt XV 'de Stichting 19401945'haar jaarlijkse- inzamelingsactie. Van heler harte bevelen wil déz* actie' bij onze lezers'aan.-.- De Stichting'*40—-*45 betaalt 'dexjifcsl|p pensioenen aan verzetsslachtoEfers en voegt daarvan toe wat binnen 'rede- Hjke grenzen daarboven nodig is, oii-icdj der andere voor ae opvoeding der kin-li- deren. Zij helpt ook verzetsslachtoüfers die, om welke reden dan ook, buiten.' m._ de rykspensioenxegeling vallen;: Zij draagt bij in de kosten van m van invaliden en verleent sociale./bij-/; stand in allerlei vorm aan de js alachtéft. offers der NazL-terreur. Daarvoor is veel geld nodig. Öm aanfl al. haar verplichtingen, die uiteraard: aflopend zijn, te voldoen, moet'd« Stichting nog f 8.500.009 Inzamelen. Daarom bevelen wij deze. actieJ^n|||§§s harte aan. - py Het beste ls zich daartoe op te géven als geregeld contribuant. lifMrli De stoet, auto's arriveerde niét opde vastgestelde tijd aan de grens van de gemeertte. Want alhoewel het vertrek uit Amsterdam om kwart oyer negen plaats vond, kon de; bepaalde snelheid op de; grote weg tussen Amsterdam en Rotterdam, welke leidde over Voorscho ten en de Hoornbrug, niet overal gehaald worden. Want ook langs deze weg stonden overal; de belangstellenden, om hun genegenheid te betuigen aan de Deense gasten en de Nederlandse gast vrouw en gastheer. De begeleiding van de, stoet, bestaande uit vijftien motorrijders van de Rijks politie, die vooraan reden, maakte nabij het-viaduct onder Overschie plaats voor de begeleiding van de Rotterdamse poli tie, terwijl de burgemeester,van.Rotter dam, mr G. E. van Walsum, en. de ka merheer in buitengewone dienst .,van H.-M, 'de Koningin, mr K. P. van der Mandele, zich met hun auto ia de stoet voegde, Hiermede nam de rit door Rotterdam een aanvang. Direct achter de kop van de stoet reed de auto met de Deense en Nederlandse koninklijke standaarden, ten leken, dat in deze auto gezeten wa ren Koning Frederik en Koningin Juliana Het was een grote teleurstelling voor allen, die langs de wegëen plaatsje hadden, dat de auto gesloten was, even als de wagen, welke onmiddellijk volgde en waarin naast Koningin - Ingrid Prins Bernhard gezeten was. Nu zagen vele Rotterdammers alleen maar een glimp, of een wuivende hand. Alhoewel de auto's in een betrekkelijk, langzaam tempo reden, was het in vele gevallen toch nog te vlug en het geschiedde dat menigeen, die bijna niets zag en daar door teleurgesteld was. vergat te juichen. Dwars door Rotterdam, via Mathenes- serlaan, Witte de Withstraat, Coolsingel, Goudsesingel, Meent, Korte Hoogstraat, Schiedamsedijk, Westzeedijk en- Maas tunnel reed de koninklijke stoet, waarbij in een vijftal volgauto's het gevolg van de beide koninklijke paren had plaats genomen, naar de Linker Maasoever, f)E vraag is nu, wat de Chinezen -^willen. En de vraag is nu, of de Westelijke mogendheden als de Chi nezen geen redelijk vergelijk willen, hetgeen zij in Korea, echterwel wil den, dan een hulp, met die aan Zuid- Korea vergelijkbaar, aan de Fransen ter beschikking zullen stellen. Het zal van het grootste belang zijn als de Westelijke drie daarover tot overeenstemming, zullen raken. Want in deze aangelegenheden beslist alleen dé- macht, die men bereid is aan te wenden voor het verkrijgen van zijn doeleinden. Doen de Westelijke mo gendheden dit, dan is er de mogelijk heid van een vergelijk. Het gedrag en de eensgezindheid van het Westen zul len van 'grote betekenis'zijn'' voor de houding der Chinezen. 1" waar het tweede deel' van „et bezoek aan Rotterdam, de vaartocht over de ri vier en de" bezichtiging van Hr. Ms. vliegdekschip „Karei Doorman" een aanvang nam. Tijdens deze tocht moéten Koning Frederik en Koningin'Ingrid wei onder de indruk gekomen zijn van de her bouw. Zij zagen de nieuwe bouwwerken aan de Schiedariisevest en de Coolsingel, zij kwamen langs de nieuwe complexen aan de Meent "en door de geheel her- „bouw.de Korte Hoogstraat. En bij hun eerste aanblik óp het havengebied redén zij langs het aan de' Leuvehaven ge plaatste beeld van Zadkine,Het' beeld van 'de verwoeste stad, met de uitge strekte bronzen armen, weerspiegelend in het zonlicht, moet ook tot hen ge sproken hebben van de smart, welke Rotterdam ondervond, dóch' waaruit te vens* de, wil om niet onder .te gaan, duidelijk spréékt. Het vaak -uren langewachten van de veie duizenden, waaronder tal van school kinderen met vlaggetjes en oranje sjer pen, aan. de .kop van de Maashaven werd omstreeks elf uur beloond, toen de koninklijke auto's daar arriveerden. Desierlijke „Piet Hein" lag aan een ponton onder stoom, terwijl de volgboot - de, „Prinsesseplaat" van Spido op enige; afstand- wachtte om het gevolg van de vorstelijke personen aan boord te nemen. Zelden heeft zo'n enthousiast gejuich van" de velen 'opgeklonken toen de auto's stilhielden. Uit de eerste wagen stapten Kóningin Juliana en Koning Frederik, de eerste gekleed in een licht blauwe "mét wit - gebloemde robe, waar over zij een 'grijze stola droeg, en een witte toque met voile, de tweede in de Deense admiraalsuniform. Uit de tweede wagen stapten Koningin Ingrid, dié een wijnrode mantel- met een hoed van de zelfde, kleur droeg, alsmede Prins Bern- hard, evenals Koning Frederik gekleed in de .Admiraalsuniform. N- De vorstelijke personen én hun gevolg werden bij de staatsietrap, die naar de ponton voerde de trap was helder wit geverfd en de leuningen waren met groene stof bekleedt: de Rotterdamse kleuren dus" verwelkomd door de burgemeester van Rotterdam, mr. G. E: van Walsum, de Kamerheer in. buiten gewone dienst mr. K. P. van der Man- dele, de wethouder van„ havenbedrijven; J. van; Tilburg en de directeur van het Havenbedrijf der gemeente, ir. N. Th. Koomans. Over een dikke rode loper begaf men zich aan, boord,, waarna de trossen wer den ingehaald en'de „Piet Hein" lang-; zaam wegvoer, even later gevolgd door de „Prinsesseplaat"." Dé'kille wind hoop te het gezelschapzich. onmiddellijk naar de- salon, te begeven. Koningin Juliana liet;zich daar nog. een ogenblik voor één- der ranjen. zien,, wat een aanzwel lend gejuich ten gevolge had.; Alsof -hét afgesproken,-.werk was, lag la'- dé Maashaveneen -hele- vloot' Skan- Aart deMaashaven Zuidzijde begaven de' Koninklijke -gasten zich vanmorgen aan boori vanide: „Piet Hein". Bij het uitstappen uit auto kon de burge- meester van 'Jtgtterdam, mr G. E. van IPalsum KoningFrederik begroeten. J'Rechts van Koning Frederikstaat Ko ningin Juliana,.eh links van de burger meester staai,mr.;K. P. van der Mandele, dé kam£rKeèif±in :,buitengeuiané dienst. dtnavlsche schepen, '■ójü' de Mogolia en d« Magdala uit Kopenhagen en de spier witte Carib' uit Stockholm. Alle schepe lingen en trouwens ook die van do. vele andere schepen listen bun werk even in .de steek om de voorbij varenden te groeten. De Piet Hein zette er meteen de gang in; de Koninklijke standaard- fier in top, voorop de Deense marinevlag en op, de achtersteven de Nederlandse drie- Meur, die telkens bij wijze van groet werd gestreken als andere, schepen groetten. Vele zeereuzen waren gepa- voiseerd. Achter hét koninklijke vaartuig, dat door een vijftal havenpolitieboten werd geëscorteerd, sloot zich een grote vloot van allerlei schepen aan: jachtjes, sleep boten en ook parlevinkers,De haven politie zorgde er voor dat vooral die kleine bootjes niet te dicht bij;de Piet Hein kwamen. Ondertussen ging de vaart op de Maas normaal door. De Piet Hein koerste eerst langs de Noordkant van de rivier, passeerde de Batavier, de Kon. Rotterdamse Lloyd, de Schiehaven de oude ingang van Delfshaven, de voormalige werf van Wilton. Hier lag, alweer keurig gepa- voiseerd en met de gehele bemanning stram aangetreden, de „Zerven Provin ciën, die het- eerbewijs bracht, waarop prompt de „Piet Hein" niet een vlagge- groet reageerde, v De tocht werd voortgezet langs de ÏJssel- en de Lekhaven, waarna even voor de Merwehaven tegenover Gas- centrale werd gedraaid om de Zuidkant van de rivier aan te houden. Hier pas seerden de schepen, de Rotterdamse Droogdok Maatschappij, de Waalhaven, het .tunnelgebouw, de Maashaven, de Tweede en Eerste Katendrechtse haven, de Rijnhaven met de Holland Amerika Lijn om aan te gaan leggen bij bet vliegdekschip de Karei Doorman, die aan boei 3 bij het Prinsenhoofd lag verankerd. Langs de'kanten stond het zwart van-de mensen, die klaarblijkelijk even verlof hadden gekregen het werk te verlaten óm het kleurige schouwspel te zien. Bij KB. is met ingang van 1 Juli a.s. benoemd tot burgemeester van Bloemen daal dr D. H. Peèreboom Voller, onder toekeiming van gelijktijdig eervol' ont slag als burgemeester der gemeente Aalsmeer. Premier'Malenkow van de SowjeilTJnie heeft gisteren onverwacht een rede ge houden, waarin hij verklaarde dat de hoekstenen van de Europese veiligheid de Sówjel-pacten met Groot-Brittannië (1342) en Frankrijk(1344) „waren- Zij waren beregeld mei het bloed van de beste renen van' de Russische, Britse en Franse volken, rei hij; In een toespraak tot de Raad van Nationaliteiten, een van Gisteravond woonde het Deense konin klijke paar, vergezeld van koningin Juliana cn prins Bernhard, een gala- concert bi) in het Concertgebouw. ifó Geneefs* cohferënilëIs güiermid- 'dag'. ondanks alle verwachtingen van 'het tegendeel:: zonder stoornic begonnen. Do afgevaardigden van negentien; landen hebben geëffend- vooreen uit- puttende „beiprekfng van het Koreaanse vraagstuk. Alle kwesties over de gang van raken ter conferentie werden in een besloten .xitling van 'twintig minuten die in hoof draak door de ministers van Buitenlandse Zakenwerd - bijgewoond; afgehandeld. De ministers rijn het-eens geworden, over een bij toerbeurt waar nemen van hel-voorzitterschap.- Vandaag begint de 'conferentie met het zoeken naar een accoord over een poli tieke regeling voor Korea met verkla ringen van de Zuidkoreaanse minister van Buitenlandse Zaken, Pjoeng Joeng Tai, en zijn Noordkoreaanse collega Nam Tl, die tevens premier.is. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Eden, verstond zich gistermorgen namens zijn Westelijke collega's met zijn Russische ambtgenoot Molotow over de gang van zaken ter conferentie. Hij stel de voor het voorzitterschap-bij toerbeurt te laten venrullen door de hoofden van delegaties der grote mogendheden.Mo lotow was het daarmee eens, maar wilde ook een klein land mee laten doen. De beide ministers werden het eens over prins Wan van Siam, die de openings rede mocht houden. De officiële talen ter conferentie zullen Engels, Frans, Rus sisch. Chinees en Koreaans zijn. De ver- Zeven Noren zullen de Volgende maand, beschuldigd van spionnage, terechtstaan. Zij waren gearresteerd nadat de Russi sche luitenant Pawlow, die in Augustus jl. naar Noorwegen uitweek en vergunning verzocht en verkreeg om aldaar als poli tiek vluchteling te mogen blijven, de Noorse autoriteiten bijzonderheden had medegedeeld over de Rissische spionnage- organisatie in Noorwegen. Een 45-jarige Rus, die dé Noors-Russi sche grens heimelijk had overschreden om een spionnage-opdracht uit te voeren, doch die hierbij faalde, waarna zijn arrestatie door de Noorse politie volgde, heeft in een besloten zitting voor het gerechtshof van Vardoe terechtgestaan. Ook de tegen hem uitgebrachte beschul diging ls.geheim gehouden. Een uitspraak wordt in het hegin van deze week ver wacht. -*-:v t ;en zullen; met,.uitzonderióg:ivaii i elke" middag gehouden -worden; Zy zullen besloten zijm tenzij deafge vaardigden anders besluiten. Waarne mers zullen niet in de zaal toegelaten worden.. Over de „duur van dé conferen tie;'is .-niets beslist.1. -NV- Waarnemers vertelden, dat er tijdens ,de openingszittlhg een-onwerkelijk kalme sfeer ih de zaal heerste en dat er geen wanklank werd gehoord; Het feit van de dag was de vlotte gang van zaken. De conferentie begon op tijd, .er was meteen'een voorzitter, een regeling voor de procédure en een agenda, terwijl "er enkele -dagen geleden nog een volslagen chaos was. Prins Wan verklaarde In.zyn openings rede: „Onze taak is in Berlijn bepaald door de vier uitnodigende mogendheden (V.S., Gr.-Brittannië, Frankrijk, en de Sowjet-Unie).Het is het bereiken, met vreedzame middelen, van een vereend en onafhankelijk Korea, hetgeen een'belang rijke factor voor het verminderen van de spanning en het vestigen van vrede in andere delen van Azië zou zijn". Na de vergadering liep Eden naar de overzijde van de zaal om Molotow de hand te schudden. Deze stelde hem daarop voor aan de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Tsjoe en Lal. Ook hem drukte Eden warm de hand. Een belemmering bij de vergadering van Maandag was het ontbreken van vol ledige faciliteiten voor vertaling. Men hoopt voor het einde van de week het vertaalapparaat voor de vijf conferentie- talen (Engels, Frans, Russisch, Chinees én Koreaans) gereed te hebben. de belde .Kamers van de Opperite;Sow-£ jet; reide Malenkow voorts,, dat. dermis? kers van do;Europ. Defensie-Gems schap van plan waren'de werkelijke. se-y>:- doeling van deze pacien -ié ondermijnen;;® Het is huichelarij van het zuiverste; water om te verklaren dal de ED.G'ige-fla baseerd is 'op vreedzame enniet-a|ires^$f sievé doeleinden, reihij. Wij willen .de Verenigde Staten.;nietil van -Europa-..: isoleren,verklaarde Ma-.;,; lenkow. Wij zien geen belemmering jvoótv; de V.S. om een collectief veiligheidsver» ?'- drag voor "Europa, méde te ondertekenen^! De Sowjet-regering heeft 'zich;op.;haiar| beurt reeds bereid verklaard-te spreken: over haar lidmaatschap vande NAVO- or.der dergelijke voorwaardén; Iedcreén| kan' inzien dat het onmogelijk is eeniyerjjj dere vermindering van dé internatlonalè; spanning;.ite /-bereikenals erNgera^bér'L hoorlijke betrekking tossen' :;;aafegtóte^S mogenhéden tot:-stand kont - - Malehkow;, zeide dat ;de'vSówj&Uziu>|P met gelijke munt zalbetalen. ads;;agresïj| sieve*taingea ;;htoóihwapensf4teMn#K'»® Sowjet-Uniemochtengèbruiken.7iHijS klaarde ;Matv een;; dérgeiyk jfavöhtuü^ioï vermijdelijk: :zou leiden-tot''dé|lnëenStpl tingvahv/het /kapitalistische?: soefidéifstéK Een aantal leden van de Eerste en Tweede Kamer en hun dames hebben gistermiddag een bezoek gebracht aan de Keukenhof te Lisse. In .het gezelschap be vonden zich ook leden van het personeel der Griffie. De heer T. van Waveren, voorzitter van het bestuur der Stichting „Keukenhof en de burgemeester van Lisse, het Tweede Kamerlid De Graaf ontvingen de gasten. i Nadat een rondgang door de tuinen en^' kassen was gemaakt verenigde men zich in het restaurant Hier heeft de heer Van Waveren,het- woord gevoerd. Namens de leden der volksvertegenwoordiging sprak dr J. Schouten woorden van dank en waardering,- daarbij de aandacht vesti gend op de betekenis van de bloembollen cultuur voor de: économie van:ons land. Dr E. van Kaalte sprak Damena de leden van de parlementaire-pers. De radicale eandidaat bij "deZóhdag»^ gehouden .verkiezingen voor hét ivice-' presidentschap inArgentinië;Crisologójyj$ Lanralde, is Maandag met 26 anderen aan-':-a/ gehouden, beschuldigd van;;,minachtinjSM van president 'Peron en hét veroorzidten|?5 van ongeregeldheden, aldus\heëft Shet" hoofdkwartier der radicale party v5 in; Buenos Aires Maandagavond verklaard.. Volgens deze berichten,, diéxiog(iiiét officieel bevestigd zijn, beVin-dt:;ziohïoa4 dear de; gearresteerden'i Ricardó-^'BalbinS^^ de radicale candidaat bij de president^: verkiezingen-in 1951. Biykens de jongstegegevens iheeft'.de'- partij van Peron de overwinning hehaifdS bq deverkiezingen voor het congres ;én_' gemeenteraden. 'Pf&jdS. Voor de eerste maal werden.de-kiezers; voor het betreden van. de stemlokalen^ niet op wajienbezlt onderzocht,hoéwel;| in de provincie Comentes- drie-/Argen-/l tijhen bq schietpartyen. 'om ^het/jleyehsi kwamen, De f Perzische Senaat heeftzóet .'"grate cM' meerderheid zijn vertrouwen ititgegpro-/;'.'. ken in de regerlng-Zahedi. De Franse regering heeft Maandag dé;'-"i traditionele communistische^ 1 'Mei-optocht door het Oosteiyk deel van Parijs yerbo^'j;'ï den als voorzorgsmaatregel tegen-, even- jij tuele wanordeiykhecten. De 1 'Mei-demon-'.ff siratie van vorig'jaar verliëp.rustig, m by .de optocht op 14 Juli (de val-.van Bastille) braken ongeregeldheden,;; j uit,1;: waarbij zeven Noord-Afrikanen werden;'-;';/ gedood,1 De organisatoren van de l Mei-pjitocht hebben opgeroepen tot het. hoüdén7yanf|| een massa-bijeenkomst in dé bossen.ya»„., Vincennes aan de rand ";van.;de;staidS»ï^j^S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1