iONZAKELIJK VERWEER TWEEDE DAG VAN en m m Uitbundige jubel de Hof stad Concert in de Sint Jacobskerk Ham il te ÉÖLOTOW'S IN VOETSPOOR Schitterende receptie in de oudé ridderzaal Indrukwekkend schouwspel te midden van bloemenschat Indonesische beschuldigingen van de hand gewezen LUISTEREN© NAAR DE TAPTOE 1 §ss Eerst een regeringdan verkiezingen Malenkow verdeelt 'i Puzzle Regering: Verontwaardigd BritsamhassMeuSi in Den Haag mm 3ok de Vietminli naar Genève WOENSDAG 28 APRIL 1954 TWAALFDE JAARGANG No;/275® Weerbericht m DE uitbundigejubel van duizenden in feestelijke stemming' samen gestroomde Hagenaars vergezelde gisteren in de middag- en avonduren het Deense vorstenpaar op zijn tochten die het in gezelschap van Koningin Juliana en Prins Bernhard dóór de Residentie maakte. Een kleurrijk feest gewaad tooide op deze blijde dag de Hofstad en fier wapperden overal waar de vorstelijke bezoekers kwamen. De Deense en Nederlandse kleuren. Groot was het enthousiasme waarmede honderden schoolkinderen bij de Grote Kerk hun welkomstgroet juichten, overweldigend de toejuichingen van de menigte op het Lange Voorhout, waar Koning Frederik en Koningin Ingrid de Deense kolonie ontvingen in Hotel des Indes en vanwaar Koningin en Prins zich te voet naar het Kon. paleis begaven. ^Staking in Frankrijk 'Ö:$m Zie verder pagina 3 Australische diplomaten nog niet uit Moskou vertrokken Paul Mason benoemd; Weer eeii ongeluk-iii -:de Tulpenrallyies^^ AANHOUDEND KOUD." -|g| OM Serow krijgt de M.V.D. Bloemenweelde lipgeL Concert JPrins Bernhard opent ^-nieuwe Marinehaven -li Mm Sm® ?li$ wm -IÜ 9^ - - ----- - - - lag" ii® Prinses Irene bezocht Keukenhof Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 - 's-Gravenhage: Huygempl.ein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: TeL 114402—115488 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67832 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand 6.75 per kwartaal - Losse nimmern 13 "Sb Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAJN HOUTEN' Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. Droog "weer met enkele opklaringen. Weinig wind. Vannacht opnieuw plaatselijk zware naclitvotst. Morgen ongeveer dezelfde middagtemperaturen. o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT, IN een artikel in „Vrij Nederland" wordt ons leedvermaak toege schreven, omdat wij geconstateerd hadden dat er op het gebied van het radiobestel m de P.v.d.A. verdeeldheid heerst. Het is ons niet duidelijk waarin dai leedvermaak zou schuilen. Dat is trou wens ook minder belangrijk, want het 'gaat om de zaak. Het artikel In „Vrij Nederland" be toogt dat tegenstellingen in de con fessionele partijen het wezen van de politieke keuze raken terwijl de tegen- .stellingen in de P.v.d.A. dat niet zou den doen. Wij zouden daar toch van willen zeggen dat dit een volkomen willekeurige onderscheiding is, waar bij de P.v.d.A. zich gemakshalve ver oorlooft, zonder enige argumentatie naar zich toe te rekenen. „Want als de P.v.d.A. stelt dat de tegenstelling behoudend-vooruitstre vend het wezen van de politiek be heerst, dan is dat een onbewezen stel ling. En niet alleen een onbewezen stelling, ook een onware stelling. •Want het gaat in de politiek om de staat, om wat de staat moet en wat de staat mag. En juist bij het radiobestel en bij de tegenstelling in de P.v.d.A. over dat bestel Is dit vraagsttik in geding.^ Het raakt hier. gelijk wij bij herha ling hebben betoogd, de vraag in wel ke structuurvormen de Nederlandse maatschappij zal leven en zich zal uiten. En als bi) een belangrijk onder deel van die maatschappelijke structu ren als de radio-organisatie is, er dan bij',de P.v.d.A. een groot meningsver schil blijkt dan moet men van P. v.d_A.- Èijde niet direct-gepikeerd doen, als wij daar de aandacht op vestigen. Want dit is een bevestiging van onze, «telling dat de F.v.d.A. geen funda menteel standpunt 'heeft over de grondvragen betreffende staat en maatschappij- De discussie daarover voltrekt zich vaak in tiheoretische be schouwingen. Maar hier wordt het ge demonstreerd aan de practijk. En als wij daar op wijzen, dan "poogt men óns 6t discrcdiet te brengen met een even. onzakelijke als onware beschuldiging van leedvermaak. Wij nemen de po litiek en zeker ook de politiek van de P.v.dA. volkomen serieus. "ff Dezer dagen lazen wij In het Fries c; Dagblad het volgende: „Noch op gods dienstig en levensbeschouwelijk gé- bied, noch op het terrein van de maat- schappUleer heeft de P.v.dA. een prin cipiële grondslag. Zij is een agglome raat van ongelijk-g^zlnden, die het op - bepaalde practischc punten eens zijn geworden". Inderdaad en hier heeft men nu een practisch punt, waarop men het niet eens is. En dat vindt zjjn oorzaak in het feit dat de P.v.d-A. noch op gods dienstig en levensbeschouwelijk ge bied, noch op het terrein der maat schappijleer een principiële grondslag bceit. .Zo ia dit geval een duidelijk bewijs van de noodzakelijkheid van partü- iormatle op principiële grondslag. ;En de wijze waarop men in V.N. op de-zaak ingaat, bewijst alleen dat men aan het klemmende van de argumen tatie zioh poogt te onttrekken. Daar zün trouwens in de verkie zingspropaganda van de Prot.-Ohr. kerkgemeenschap in de P.v.d.A. nog wel; meer staaltjes van aan te halem. (Van onze Haagse redacteur) Een enorme drukte was het vooral in vlaggemasten wapperend, vormden het de avonduren, toen de vorstelijke per sonen rich naar de regeringsreceptie in de Ridderzaal begaven. In het ouce cen trum van de stad. waar de stoet pas seerde, warpn de lichtjes aangegloeid en was een sprookjessfeer geschapen zoals Den Haag in veie jaren niet gekend heeft. De Deense, Nederlandse en Haagse vlaggen, op de grens van de gemeenten Rijswijk, en Den Haag hoog aan de -P» conferentie van negentien, landen ie 'Genève over Korea, is gisteren on der: voorzitterschap .van de Sowjet-mi- alsfer van Buitenlandse Zaken. Molotow, begonnen mei hei zoeken naar een poli- «eke regeling voor het verdoelde schier eiland. De ministers van Buitenlandse Zwcon van Zuid- en Noord-Korea. Pjoen Jotng Tai. en Nam II zeilen hun voor- rieU«n uileon. -.Nam II bracht een communistisch voor stel;, ter tafel om de twee 'zones ge- zaqipnlijk verkiezingen in geheel Korea te;., laten organiseren. Pjoen Joen Tai, diej-het eerst sprak, beschuldigde com munistisch China van het saboteren der .wapenstilstandsvoorwaarden door grote yporraden munitie en militaire vlieg velden aan te leggen in Noord-Korea. Hl) zeide dat Zuid-Korea de vrede niet kon kopen tegen de prijs van de vrijheid. :jNam I! stelde de verkiezing voor van een .Nationale Vergadering, die een ver enigde Koreaanse regering zou vormen. Buitenlandse troepen zouden Korea bin nen- zes maanden moeten verlaten. In Franse kringen werd opgemerkt, dat deze voorstellen als twee druppels water geleken op Molotows voorstellen te Ber lijn voor de hereniging van Duitsland. De minister van Buitenlandse Zaken van Columbia, Angel, vertolkte ten slotte de opvattingen der Verenigde Naties overheen verenigd onafhankelijk Korea Hij stelde voor vrije verkiezingen onder toezicht der V.N. Dulles, die vandaag aan het woord komt 'zal het Noordkoreaanse plan .zeker afwijzen. De Britse delegatie acht het onaanvaardbaar. De oproep tot een 24-urige alge mene staking van het onder commu nistische leiding staande algemeen vakverbond en de katholieke vakbon den heeft Woensdag weinig weerklank gevonden. De staking werd uitgeroe- peh' ter ondersteuning van de eis het Franse minimumloon van 23,000 frank te'verhogen tot 25,166 frank. ----De socialistische en onafhankelijke vakbonden nemen geen deel aan de staking, omdat de communisten, naar ?ii menen, beogen chaos in Frankrijk te,-scheppen aan het begin van de Geneefse conferentie. ii'uAir France" gelastte alle Europese .vluchten af, maar hoopte de diensten latër weer te kunnen instellen. Het IjWrvöer -v, in Frankrijk'werd,verder 'ffi.Üba niét: ontwricht. Premier Malenkow heeft gisteren de Sowjet-regering gereorganiseerd. Hij in slalleerde acht nieuwe ministers en ver trouwde de leiding van de gevreesde MVD toe aan Serow, tol nu toe waar nemend minister van Binnenlandse Za ken. Serow heeft zijn post overgenomen van de minister ven Binnenlandse Zaken Kroeglow, die zijn titel behoudt, Kroeglow was aangesteld als vervanger van Beria, die verleden jaar gearresteerd werd en later als verrader doodgeschotep, Serow is voorzitter geworden van een opnieuw samengestelde staatsveiligheids- commissie en tevens lid van de minister raad. Serow is volgens Westerse diploma ten een man die tot 1941 „verraders" arresteerde. Malenkow beperkte-het gezag tot en kele topfiguren, onmiddellijk nadat Hij Stalin als premier in Maart 1953 verving. Twee dagen geleden heeft'hij de Opper ste Sowjet meegedeeld van plan te zijn het gezag te verdelen. Westelijke waarnemers .vermoeden dat de hergroepering van het gezag zou kun nen betekenen, dat Malenkow nu- meer vertrouwen heeft in rijn positie en gezag, eerste welkom, dat Den Haag de hoge bezoekers, die in snelle vaart uit Rot terdam kwamen, toeriep. Reeds daar had het publiek zich lang tevoren van een plaatsje verzekerd en zwaaiden de kin- tieren met Deense en Nederlandse vlag getjes. - Via het Rijswijkse Plein, waar een hoge pyloon, gesierd met vlaggedoefc en bloemen stond opgesteld, ging de" stoet naar de binnenstad, waar de drukte vooral in de onmiddellijke omgeving van d'e Grote Kerk, geweldig was. Dag en nacht was er gewerkt aan - de versierin gen langs de route. Eerst gistermorgen werden de" laatste bloemversieringen aan de kleurige pylonen bevestigd. Nu gaven rij, overgoten door de middagzon, de straten en pleinen een vrolijk aanzien, dat aanstekelijk werkte op de stemming van het publiek. Tegen half vier steeg de spanning bij de Grote: Kerk, waar -het gemeentebe stuur een concert aanbood, ten top. Tal van autoriteiten en andere genodigden waren daar reeds gearriveerd, toen het gejuich in de omgeving de komst van de Koninklijke stoet aankondigde. Op het laatste moment, toen het personeel van het hoofdpostkantoor,1 dat zich voor dë .vensters en op de daken verdrong de stoet reeds zag - naderen, stopte dé auto van een laatkomend genodigde per abuis voor- de Koninklijke ingang. Nauwelijks had de verkeerspolitie de weg vrijge maakt; óf de ,- hofauto's hielden voor het eeuwenoude kerkgebouw stil en Koningin Juliana en. Koning Frederik, Koningin Ingrid én Prins Bernhard, stapten uit onder de alles overstemmende toejui chingen van duizenden toeschouwers. Burgemeester Schokking in ambtsge waad was er ter verwelkoming. Een bouquet rode rozen ontving Koningin Ju liana van twee schoolkinderen, Mieke Et- man en Jozef Bruens. terwijl twee an derekinderen, Lenie de Wit en Marinus Roepers, de eer te beurt viel Koningin Ingrid een fraai gemengd bouquet te mogen aanbieden. Blij verrast dankten de vorstinnen voor de prachtige bloe men, waarna het gezelschap het kerkge bouw betrad. In het kerkgebouw hadden honderden genodigden reeds lang hun plaatsen in genomen, toen de beide vorstelijke paren arriveerden. Een weelde van bloemen en bloesem, groen en palmen sierden het interieur van de eeuwenoude kerk. Cine raria's en amarylissen waren in smaak volle guirlandes langs de galerijen en het orgelbalcon gedrapeerd.' prijkten in stijlvolle pracht als gigantische bloem stukken aan de rijzige zuilen en voor het ijzeren koorhek en waren boven de lui- felbanken kunstig als in enorme bloem bakken geschikt. Deze bloemenweelde won nog aan schoonheid door het dag licht, dat door de hoge gothische ramen gedempt binnendrong om zich daar te mengen met het schijnsel van de electri- sche kronen en zo onder de hoge gewel ven een sfeer van gewijde stemming schiep. Een tijd lang was er het rustige be weeg van de honderden genodigden, die hun plaatsenzochten Onder hen' bevon den zich ministers.- staatssecretarissen, staatsraden, vele leden van het corps diplomatique eh. van de rechterlijke macht, enkele-rechters van het Inter nationaal Gerechtshof, de chef-staf - en. Het Deense, vorstenpaar woonde gisteren in de Ridderaal te Den Haag een re ceptie aangeboden door deZNeder- V htndse regering) opperofficiéïèh van luchtmacht,, alsmede '.tal autoriJcitem^De 'liqeêst&.gë mifrtzwflW,v5B"'Htin dames, allen in middagtoilet. Hier dus niet de feestelijke wemeling van fraaie staatsuniformén en schitterende dames- robes, ais bij het gala-concert de avond te véren in Amsterdam. Het zou ook niet gepast hebben in de stemmige sfeer .van het-gewijde gebouw, dat voor een plechtig concert als dit een waar lijk unieke entourage vormt Omstreeksdrie uur was de kerk reeds zo goed als gevuld. De afwach- tendsstsilte kreeg nog .reliëf door de zachte koraalmuziek ,:van Adriaan En gels, die het prachtige orgel bespeelde Nog iets eerder dan het tijdstip, dat in het programma was vermeld, werd de komst der Koninklijke gasten aan gekondigd door gejuich, dat zwak in het kerkgebouw doordrong. Begeleid door burgemeester Schokkin-g betraden zij de kerk, waar zij bij de ingang werden verwelkomd door de zes Haagse wethouders, de gemeentesecretaris, de president-kerkvoogd en de kerkvoogd commissaris van de Jacobskerk. Staande begroetten de genodigden de hoge gasten, die. links voor de kansel, recht tegenover het' Residentie-orkest dat aan de andere zijde van het preëk- gestoelte "was opgesteld en met uit zicht op de fraaie koorrüimte, plaats namen op vier fraaie Franse zetels ach ter een lage tafel, waaropoaast een vaas met fresia's de programma's voor het doneert gereed lagen. van een van Handels schoonste meester werken gaven. Het concerto grosso werd gevolgd door de derde suite in D gr. (ouverture Air-gigue) van Joh. Seb. Bach. En ter wijl de echo van dit werk nog verstierf ondér het machtige gewelf van het koor begaf burgemeester Schokking zich naar zijn hoge gasten, om Willem van Otter- loo voor te stellen aan Koning Frederik en Koningin Ingrid, De Deense Koning onderhield zich enkele minuten met de dirigent en dankte hem met een hand druk en het orkest met een hartelijk handgebaar voor het muzikaal genot, da-t zij hem en zijn echtgenote geschon ken hadden. Voorafgegaan door burgemeester Schokking begaven de beide Koningin nen, de Koning en de Prins- zich met hun gevolg naar buiten. Even hartelijk als bij de aankomst begroetten de Ha genaars de vorstelijke personen toen zij de kerk verlieten om een korte rijtoer door de stad te maken. De kap pen van de auto's die gesloten waren tijdens de snelle rit van Rotterdam naar Den Haag waren nu neergelaten, zodat velen in de gelegenheid waren de beide vorstenparen te zien en te groeten, een groet die voortdurend be antwoord werd. Het ging nu in lang zaam tempo via de Groenmarkt en Bui tenhof, over het Binnenhof, het Plein en de Lange Houtstraat, langs de Lange Vijverberg, de Kneuterdijk en het Lan ge Voorhout naar hotel des- Indes waar Koning Frederik en Koningin Ingrid circa tweehonderd landgenoten en een aantal Nederlanders, die bijzondere ban don met Denemarken hebben, aan zich lieten voorstellen en zich geruime tijd met hen „onderhielden. Tijdens deze receptie ontving het. vorstenpaar een fraai bord van Delfts blauw, dat aan geboden werd door drie leerlingen van het Haags lyceum, de „overburen" van de Deense legatie. Weldra klonken de eerste klanken van Handels concerto grosso In g kl. t„ op.-6 no. 6 door de Jacobskerk. Betreu renswaardig was het, dat de gedragen tonen der eerste maten van dit concert enkele malen werden verstoord door het luid dichtklappen van een deur, doch overigens konden de bezoekers ongestoord genieten van' de vertolking, die Willem van Otterloo en zijn orkest "dX>p 2 Juli' a.t. 'zal 'hét Westelijk ge- deelie van/da nieuwe. Marinehaven te en Helder, lijf tegenwoordigheid, .van De leden van de Australische ambas sade te Moskou, die er op gerekend had den Dinsdagavond per trein naar Hel sinki .tevertrekken, hebben nog geen reis biljetten en uitreisvisa gèkregen. De Australische .zaakgelastigde,Bryan Hill, die weer een onderhoud had met de functionaris van het Sowjetrministerie van Buitenlandse zaken die met de be handeling van'de "Australische zaken be last is, verklaarde niet te weten, wan neer de léden van de ambassade Moskou kunnen verlaten. Het personeel zelf hoopt nu Donderdagavond té kunnen vertrekken. DE conferentie van Genève is d«;v moeilijkheid van het voorzitter-. schap te .boven gekomen. Het Oosten wilde ook Tsjoe en L'ai op zijn beu^t - ■voorzitter doen zijn. Amerika wilde'." dat niet. 1 ;i|-| Nu heeft men een compromis ge- i vonden dat. Tsjoe-, en: Lal er inderdéad Er buiten houdt. Maar nu worden Dulles en Bidault ook nooit voorzitter. Er 'la V? één voorzitter van,; het Westen. nl., -. Eden, één van het Oosten, nl. Molotow en één van de kleinere Aziatische lan-' 5 den, nl. Prins Wan. - Wie van puzzelen houdt, moet nu- maar eens uitknob-belen wie er nu ge wonnen heeft. i -■ y ïi\. ri;; (Van onze parlementaire redacteur) '.fjET was .een indrukwekkend schouwspel toen Koningin Ingrid eni'Konjng^^ Frederik van Denemarken, begeleid door de Nederlandse minister- president, dr. W. Drees, en gevolgd door Koningin Juliana'en Pnns>Befrihard^^fM met hun gevolg'om tien uur' 'gisteravond 'de Ridderzaal betraden.'-;.Hét%vplleM éi •licht van de machtige electnsche kronen, zetten de diademen..op hetyhpdfdsF^ van de beide vorstinnen in .een plotselinge schitterende fonkeling. J, De gesprekken van de honderden gasten, die vaor deze recèptieiwarenr .uitgenodigd,"iverstomden. Minzaam neigend schreed de charmapte Koningin lngridKdls';eerste)X>^^i over het middenpad naar het verhoog, waar de zetels voor de vorstelijke gasten stonden. - {.X De "Koningin en de Koning'van Dene marken en Koningin Juliana en Prins Bernhard waren daar omgeven door een bloemenpracht van rode hortensia's. vloot en - aifanderg Zijne; Koninklijke Hoogheid de Prins der Hr Ms Vliegkampschip „Karei Door man" zal op die dag door het stukvaren van een lintde ingebruikneming symbo liseren. Het schip zal daarop aan een der steigers afmeren, evenals de schepen van Oefensmaldeel 5. Een aantal geno digden zal zich hierna aan boord van Hr Ms Karei Doorman begeven. paarse en witte seringen, rode bougain- villea's en amandelbloesem. Dr.' Drees hield een .korte toespraak in het Engels, waarin hij -gqwaagde van de grote vriendschap, die er tussen Neder landsen Denemarken bestaat en van de grote blijdschap van het Nederlandse volk voor het bezoek van Koningin Ingriden' Koning Frederik. Toen dr. Dneeswas uitgesproken, kwam er vanaf het balcon klassieke muziek. De .Marinierskapel, ónder leiding van ..kapitein Nieuwland speelde om. Mozart's Jline kleine Nachtmusik''. "-:; De ;f Koningin-..;" en, de-^.Koning van Denemarken V en IConingiu - Juliana en Prins Bernhard-daalden van hun hoge zetels af. Vele Nederlanders werden daarna met hun echtgenoten aan de koninklijke bezoekers voorgesteld. De leden van het Nederlandse kabinet, fractievoorzitters en -Kamerleden, de chef van de generale staf, generaal Hasselman, de leden van. de Raad van Van Indonesische sijde zijn de laatste lijd besehuldigingen geuit- omtrent be paalde activiteiten in bet Oostelijk deel van Indonesië, waarbij de indruk wordt gevestigd, alsof van Nederlandse zijde ge legenheid wordt gegeven van Nieuw Gui nea uit samen ie spannen legen de staat Indonesië. Een hooggeplaatst ambtenaar van de provincie Maluku (Molukken) re leveerde gisteren nog deze z.g. berichten en voegde er aan toe, dat onbekende on derzeeboten ter plaatse ageren en dal er geen twijfel bestaat omtrent hun natio naliteit. aldus een woordvoerder van de Nederlandse regering in Den Haag. Deze woordvoerder verklaarde in ver band' met bovenstaande met de grootste nadruk „dat de regering dezelasterlijke aantijgingen met verontwaardiging van de hand wijst". Bovendien werd categorisch tegengesproken, „dat enige Nederlandse onderzeeboot in dat deel van de wereld vertoeft of de laatste jaren vertoefd heeft". - - ',i. De woordvoerder zei voorts, dat „mo menteei blijkbaar van bepaalde zijde be; wust verdachtmakingen worden geuit om een zekere stemming tegen Nederland te wekken. Hiertoe bestaat evenwel geen enkele aanleiding. Nog zeer onlangs beeft ó'e Nederlandse regering aan de-regering van Indonesië meegedeeld, dat Nederland niet bereid is met Indonesië overleg te pflegen over de souvereiniteit van Neder- lands-Nieuw-Guinea, doch daarbij ner- haald, dat de Nederlandse regering er des gewenst gaarne toe wil medewerken om eventuele misvattingen- ën daaruit voort vloeiende verontrusting zijdens de Indone sische regering omtrent de Nederlandse oogmerken ten aanzien van Nieuw-Guinea weg te nemen." '"I .4 Na l\el.diner in.de Deense legatie .werd door de Koninklijke Militaire Kapel, voor liet gebouw de taptoe gespeeld.. De 'koninklijke gasten sloegen, staande voor het raam, de gebeurtenissen gade. State en dé' Hoge Raad,,'de'. Aartsbis- schop Coadjutor mèr. Alfrihk^diver- Ui- tegen woordigers yan - •vakyeremgmgen $mÊi enyan: het bedrjjfsleven;, ;en'r;syöerp?|S anderen. De chef van het prótbcöléytó1!®)^ hetministerie van Buitenlandse ZakéhffS^|§ die hierbij de leiding „'^had',**.' badv{;dit'4;v'^^ uiteraard reeds la Koningin Ingrid gaven in hun ge eenvoudige hartelijkheid.',-,'VooralK;KoC;;;®;®_ ningin Ingridr was zeer berninnelijk"en:.3'ïg toonde 'grote>' belaaigrtelbngp^qprtigdëf^S Nederlandse dames, die aan, haar iver-,;c-;'! den voorgesteld. Koningin JuUariaïfeiifjS Prins Bernhard. hielden "eveneens s m'etö£^ vele aanwezigen ;ohged-w"óngen:' i blijde feestelijke Aft, stenpjiljig'. ohder.'de ;ine'er dan. 7jB0'" gasr> v' •ten." -. v Ai»Dé passende muziek yanfdé<jüanmq^^^l -kapeb'de 'schittereridé;; unifbnnehisyan'?j^^ vele hoogwaardigheidbekledefs. rdeïblpe^Jsg men. langs, de muren. boven de dubbelefeg^ schouw en op het" .verhoog ïvah'ïdétplfd^S^ffl derzaal, de kostelijke toUétteu:;::.van ï.de&|^^ dames, maar bovenal :de scWtterihg;.va%i^ diamanten s endiademen; .van de ■beide#^ Koninginnen gaven aan deze avohdjèeRgt«j; sfeer, zoals de oudei grafelijke'iZaleh het Binnenhof na de oorlog' niet..hebbem'--fg| vervuld. Toen de DeenseKoningin en Koning en het Nederlandge: IconInggpaa£':Onf?'ëtt3iaB uur de Ridderzaal verlieten;' wachtten;;feiSg de duizenden .buiten, op het -'BinnmhqfigBlS en langs de straten om-de koninklijke jjjSlg gasten toe te juichen." De auto'smet: de:r.koninldijkej>'gastéii^^» begaven zich daarna - naar Amsterdam! N13È PaulMason, assirtent .- oh"derminlsie"r;|i^| vaii Buitenlandse Zaken, is benoemd,tot' Brits ambassadeur in Den Haag in'plaats van sir Nevile Butler,aldus;: is te den meegedeeld. De heer Mason, die. vijftig jaar,,is,.';ls. ist. Hii gezant in Sofia geweest. was ïook werkzaam in de diplomatieke diensten te Brussen, Lissabon - en Praag ';en;: hij staat thans aan het hoofd van de'.afde-v ji lingen van het ministerie van. Buiteh-.ik' iandse Zaken, die zich bezighouden": met '■<{X i'-," zaken betreffende Noord-Amerika en" de Verenigde Naties. Hij genoot zijn opleiding te Etonëen'; aan het King's College te sCambridgeSM Sir Nevile Butler, de huidige ambas-; sadeur, - heeft de pensioengerechtigde; leeftijd bereikt Hij zal Den Haag in:;JÜHS verlaten.' - Paul Mason, C, M. G„ is II Juni 1904 eboren. Hij is ridder in de Orde) van Leopold. t'. De toekomstige ambasadeur kreeg in 1949 de rang van gezant en wel te Sofia.-, Hij is gehuwd en heeft twee kinderen.; De heer Paul Mason is de eerste ambas-- sadeur in Nederland zonder adelstand: - -■ i 'k'.-v.; j{ TÉ' Prinses Irenè heeft gistermiddagymëtis enkele vriendinnetjes en wergezeld doqr|jS^& een hofdame een onofficieel bezoek ;gef: bracht aan de Keukenhof. DatiditibezqeKv®1®4®™' niet-officieel was, bleek wel dóidelijk uit' het feit dat de meisjes zetttyan::'him-aU^peag«t geld de entreeprijs betaalden. Na Eerui-;gS'i|.|t me tijd te hebben rondgewandeld, -ver-y dwèen het gezelschap weer evenonop- gemerkt als het gekomeq was. v i: Frankrijk heeft in principe inge- stemd met de deelneming van-i de-; Victminh aan de besprekingenqvgrl Indo-China te Genève, aldus is in bej| voegde Franse kringen te Genève ver-; nomen.' -' - r ■- In de omgeving van Jouy-aux-Arches ;V..ï m. Noord-Frankrijk is- detia-DenSHaas^ggS gestarte r.:Nederlandse -equipe Kuijken-F. J. van derVlugt .met»DKW-vMÉf in botsing gekomen mèt:,teen 'zévèhütörtfillP" jarige,/ wlelrijdster. Het' meisje,datop-.4:.; weg .was naar dé fabriek/waar zü Swërk-s^P® te, -, werd.dodelijk ^.-gewbrid.., Dé politie A;. stelt een onderzoek.ln^'Ktiijken temvaa/feï^ der Vlugt hebben"'de strijd; gestaakt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1