Met saluutschoten nam Amsterdam afscheid Koningin en Prins deden de gasten uitgeleide SOWJET-VOORSTEL VOOR ÏNDO-GHINA OP KOMST Ministers antwoorden. vragen over waterstofbom jff Het vlammende hart VOFSteliik afscheid Koninginnedag Milde regen van koninklijke onderscheidingen '■•'üh Koninklijke moeder moederlijke vorstin DEENS KONINGSPAAR VERTROKKEN Enorme Russische strijdkrachten in Europa Evacuatie van gewonden besproken Chochlow poogt zijn vrouw te redden Amerika moet Azië tiit DONDERDAG 29 APRIL 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2758 Weerbericht Minister Drees morgen voor de radio Het 6000ste schip in de Nieuwe 'Waterweg5 Dr. Rutgers Grootofficier Oranje Nassau $£#- ms& Tjoe En Lai DOODVONNIS IN POLEN -li®# Bezoek van Koning HaakohJ aan Nederland uitgesteld^ Ambassadeurs in plaats van gezanten if~ Koninginnedag zal „Troiiw";# vroeger verschijnen. Onze kantoren: zijn tot lyaur^ geopend - '"'■feiS 'i -A H. M. koningin Juliana, die op 30 April als. haar vijf en veertigste verjaardag hoopt te vieren, gefotografeerd met- haar jongste dochten primes Marijke. n sM Hoofdredacteur: Dr. .J. A. H. J. S. BRUINS SLOT; S®S5 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (AL>. Postbus 1112 Postgiro +ïo. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'g-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111S92 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2 25 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 oent. .'Verschijnt dagelijks. 7-«$. Plrectie: O. A. KEUNTNG en JVtr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting: tot Vrijdagavond:1 - ENIGE REGEN Aanvankelijk zwaar bewolkt met tijdelijk enige regenT: later wisselend bewolkt met slechts enkele verspreid^ optredende buien. Matige tot tijdelijk vrifkrachtige wind tussen West en Noord. Koud weer. 'iA.T; ENIGE tijd geleden spraken we in ons blad over de grenzen van de christelijke solidariteit. Hoever mag in ons geval de school met de bijbel gaan in haar benadering van hen, die nog tegenover haar staan? Tot hoever mag zich deze aanpassing uitstrekken? Mag zij zich nü reeds met de openbare school verenigen, om dan in die gemeenschap te zoeken naar de christelijke stgnatuut van een school voor heel ons volk? Wij kwanten toen tot de slotsom dat hier grenzen liggen, die niet mogen worden overschreden. Hier klinkt enerzijds het ja tegenover df ge vraagde christelijke solidariteit, ander zijds is hier een nadrukkelijk néén te horen, wanneer deze aanpassing ge paard zou moeten gaan met een ver minking van de bijbelse boodschap.' Dit laatste geval heeft zich in de vorige eeuw voorgedaan en van die tijd af dateert het gescheiden zijn van beide schooltypen. Na hetschrijven van ons artikel, kregen we Inzage van de dissertatie, waarop enige dagen geleden ds. S. H. Spanjaard aan de Groninger Univer siteit promoveerde: „De Christus- verkondiging aan de bui tenkerkelijke mens". Het verheugt ons, dat in dit proef schrift als we het goed zien een soortgelijke conclusie ten aanzien van de „aanpassing" van de Kerk tot de wereld getrokken wordt, ais waartoe 'wij in ons vorig artikel met betrek king tot de christelijke school kwa men. Het thema van dr. Spanjaard is samen te vatten in de uitdrukking: „aanpassing zónder reduc- tie". Welke avontuurlijke onvwegen de Kerk wellicht ook in haar benadering van de buitenkerkelijke mens zal hebben af te leggen, deze aanpassing mag n immer gepaard gaan met een reductie, een verminking van het btjbe 1 s-ke r-k e lij k e Christus- b e e 1 d. Wanneer dan ook In de jongste tijd, zoals bijv. in de theologie .van Bultmann, een lans gebroken wordt voor de ontmythologisering van het Niéuwe Testament, voor een ver- wijdering van alle! bét moderne den ken aanstootgevende elementen, voor een loglfiUpg tevens van. all* h i a to-, ^rikchj#. heilsfeltên, dan verwerpt' de Iprtjabyéijdui een dergelijke behadê- ring van de buitenkerkelijke mens met dit „Evangelie",- ten enenmale. In fidte geschiedde in het modern isme ven de l#® eeuw precies hetzelfde. Over Duitsland verspreid ligt een parate Russische voorhoede van 22 divi sies. die snel mar West-Europa kunnen oprukken. Die voorhoede bestaat groten deels uit tankeenheden. Binnen 30 dagen ha hel begin van een dergelijke aanval kunnen de Sow jet-Unie en haar satellieten 400 divisies op de been brengen. Het totale aantal manschappen, dat zich op het ogenblik in Rusland, Oost-Dults- iand en de Oost-Europese satellieten onder de wapenen bevindt, wordt geschal op ruim 6.000.000. waarvan circa 4.500.000 man bij de landlegers ingedeeld zijn. Van de Russische luchtvloot, die be staat uit 20.000 jagers, tactische en zware bommenwerpers, wordt thans in snel tempo een dodelijke en hyper-moderne luchtvloot van straalvliegtuigen gemaakt. Deze nieuwe taxatie van de militaire macht der communisten is afkomstig van welingelichte diplomatieke functionaris sen, die" niet bij name genoemd kunnen worden. Tegenover deze communistische macht staan aan de züde der NAVO-landen opgesteld circa 100 divisies en ongeveer 2.000 vliegtuigen, die gevechtsklaar zijn. AMSTERDAM heeft gisteravond afscheid genomen van het Deense Ko ninklijke Paar, dat om acht minuten voor acht van het Centraal Station naar het Noorden vertrok, en van koningin Juliana en prins Bernhard, die na drie nachten in Amsterdam verblijf te hebben gehouden, weer naar Soestdijk afreisden. Tienduizenden mensen stonden om de Dam en langs het Rokin toen om half acht koning Fred er ik en koningin Juliana het Paleis verlieten, terwijl de Koninklijke Militaire Kapel het Deense volkslied speelde en de erewacht der grenadiers met gepresenteerd geweer in de houding stond. Nadat de laatste tonen over de Dam verklonken waren, stegen zij in de gereedstaande calèche en nadat koningin Ingrid en prins Bernhard in het tweede open rijtuig hadden plaatsgenomen, zette, zich het commando rijks politie te paard in gala-uniform, dat de vorstelijke cavalcade opende, in beweging. De laatste van de serie van 21 saluutschoten, begonnen toen de Deense Koninklijke Standaard boven het Paleis werd gestreken, gingen verloren in het gejuich der tienduizenden, dat nog eens herhaald werd toen koningin Juliana en prins Bernhard, in gesloten auto's terugkomend van het station, nog eenmaal naar de Dam reden, alvorens naar Soestdijk terug te keren. TT IT twaalf grote schijnwerpers u plenst fe! licht op het grauwe steen van het eerste perron. Het slaat vonken uit sierdegens die over de groene loper met de gouden leeuwen slepen, en uit de decoraties die nu en dan zichbaar zijn achter de ramen van de „Speisewagen". D» Sowjet-Uni* zal aan vndazplan voor op voet van gelijkheid binnen de Franse Indo-Chiae voorztallan gtbzietrd op aanjunie te verlenen.'In Parijs werd.gisteren „tiaakl-hct-vuzen" an algemene v«rkte- een gemeenschappelijk Frans-Vietnamese WIS geloven, dat mutatis mutandis, voor dé «hooi met de bijbel de zaken in hetzelfde vlak liggen- Zolang de openbare school ingelijst blijft helaas in .het wetta- I ij k e kader der neutraliteit, zal men daar de verkondiging van d« bijbelse boodschap In het raam van het daar geldende g e h Ie onder- wij» slecht» in zeer gereduceerde vorm kunnen en mogen binnen laten. En dan staat de school met de bijbe! onverbiddelijk op de grens van haar christelijke solidariteit met deze naaste. Deze reductie van haar evange lische boodschap i» haar volstrekt on- mogelijk. Mag Groen van Prinsterer het nog tens zéggen met zijn welhaast klas siek geworden woorden uit zijn toe spraak in de Tweede Kamer van fl Juli 1857, tijdens Van der Brugghen'i wets ontwerp?: „..-.het Christendom, dat aan alle christelijke kerken gemeen is, heeft tot middenpunt het Krui». In dat éne woord is de ganse leer,, die dé Christen belde in het leven en in bet sterven rust geeft, - vervat. Neem het weg; gelijk het geschiedt ln «en séhooi voor Israëliet en Christen, dan valt, naar mijn beschouwing zo exclusief ben Ik hèt Christen dom weg.Hier ligt een onoverko melijke kloof. En waarom zijn wij, in dit "opzicht,, exclusief? Omdat, zodra •wij ophouden exclusief te zijn, wij worden geabs'orbeerd--.Neem dit éne woord het Kruis weg, en wat blijft er in onze schatting? Ratio nalisme, oeologie,o n g e 1 o o f". WIE iets van deze exclusiviteit van' hét Evangelie en daarmee., van het eigen karakter van de schooi met de bfj be 1 gevoelen wil, achildere ln de bijbelvertelling van déze school, waar dit zonder enige reserve mogelijk is, het beeld van de Gekruisigde. Het kind staat dan heel dicht bü het „vlammende hart" van de school met de bijbel: de verkondiging van Jezus Christus en Dien gekruisigd. Dieper dan anders wordt de verteller zich hier opnieuw bewust van het eigen fc ij z o n d e r e karakter van zijn school.' Een school, 'waar het middel punt alléén door dit lichtende Kruis van Golgotha mag worden bezet. -: En wie dit - eenmaal heeft beseft, verstaat tevens, dat men het gedoópte- kind niet mag brengen in de ruimte van een school, waar dit „vlammende hart" het centrum niet mag vullen. Want dit is het eeuwige leven, dat zij Hém- kennen, en Jezus Christus,die Hij gezonden heeft T. M. GILHUK Eerste paal geslagen,Gistermorgen Woensdag is de eerste paal geslagen van het nieuwe veilinggebouw vati de Coöpera tieve Tuinbouwveiling te Barendrecht zingen ao Verneemt Reuier inGenève, waar de Frenae minister vsn Buiten landse Zaken: gisteren voor, de. tweede msel een; onderhoud- raet aljn collega Moloiow heeft gehad en wiens gast hij gisteravond 'san bei diner- - Molotow rielde voc-r Franse gcwon- den uit'het belegerde bolwerk' Dién Bien Phoe te laten evacueren, in antwoord op eenverzoekvan Bidault, dat gisteravond steun kreeg van zijn Amerikaanse ambt genoot Dulles, die op alle-vertegenwoor digende landen een beroep deed om het plan te helpen verwezenlijken. Dulles verweet de Vietminh, dat zij de mensen rechten en het oorlogsrecht niet eer biedigde. Molotow wilde een afgezant van de Vietminh naar Parijs laten komen, maar Bidault vond het verstandiger de evacua tie ter plaatse te regelen. Molotow en Bidault hebben ook ge sproken over de deelneming aan de con ferentie over Indo-China. Vietnam kan nuzonder bezwaar deelnemen, want Frankrijk heeft de eerste stap gedaan om dat land volledige onafhankelijkheid Chochlow. da MVD-kapiteln, die sich bij de Amerikanen in Weat-Duilsland heeft gemeld l» plaats van een opdracht om een moord- op een antl-Sowjet-lelder te plegen, heeft gisteren Verklaard, dat als hij het aapdeel van zijn vrouw in zijn vlucht had verswegen, sij spoorloos sou sijn verdwenen, zonder de eer ie hebben gekregen, die haar toekomt. Chochlow gaf daarmede antwoord aan briefschrijvers, die hem hadden gevraagd waarom hij bezwarende verklaringen over zijn vrouw had kunnen afleggen. Hij zeide niets te hebben gezegd wat de MVD niet reeds wist of onherroepelijk te weten zou komen. In een radio-uitzending, die 24 uur lang elk uur herhaald zou worden, heeft Chochlow een wanhopig beroep pp de Sowjet-leid'ers gedaan om zich niet te wreken op zijn vrouw en zijn zoontje. Miilioenen slaan haar lot gade, wachtend op een woord uit het Kremlin, zo zei hij. Ds ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten en communis tisch China; Dulles en Tsjoe en Lai. hebben gisteren op de conferentie, van Genève over Korea de standpunten van West en Oost uiteengezet. Dulles sprak het eerst. Zijn rede was hoofdzakelijk een afwijzing van het communistische voorstel van de Noordkoreaanse minister van Buitenlandse Zaken, Nam II. Tsjoe en Lai hield daarop zijn eerste toespraak in het Westen, Kennelijk poogde hij zijn land naar voren te zchuiven alz het vijfde onder de grote mogendheden. Hij beperkte zich niet'tot Korea, maar éiilo ook afschafling van de waterzlofbom en van hét plan om West-Duilzland opnieuw te bewapenen. Dulles zeide dat het Noordkoreaanse plan de bedoeling had het gezag van de bestaande regering te vernietigen en het te vervangen door een- communistische marionettenregering. Hij stelde hereni ging van Korea voor volgens de voor waarden. die in resoluties van de Ver enigde Naties waren neergelegd. Tsjoe en Lai verklaarde dat de oor zaak van de spanning in. Azië de Ame rikaanse politiek is om een agressief blok te vormen'. - De. Verenigde Staten waren de Koreaanse „oorlog begonnen en. probeerden er een basis te vestigen om China binnen te' vallen. Zij hadden het Chinese eiland Formosa reeds bezet. Dit kon niet geduld worden, aldus Tsjoe enLai. De vergadering werd daarop, verdaagd tot heden. Dan zullen de .Australische minister van Buitenlandse Zaken,- Casey en-Molotow het woord-voeren, i verklaring uitgegeven,; waarin dit voor lopige accoord werd bezegeld. Morgen, 30 April, des middags te 1 uur zalminister-president dr. W. Dreés ter gelegenheid van de verjaar dag van H.M. de Koningin, over béide radiozenders een korte toespraak tot de luisteraars houden. .Het Zweedse schip „Krageholrn" is gisteravond als 6000ste schip van dit jaar met een lading stukgoed aan boord de Nieuwe Waterweg binnengelopen. Cargadoor van het uit Montreal komen de schip is de firma Kuyper Van Dam Smeer te Rotterdam,. Vorig jaar arriveerde het Nederlandse nu. „Agiena" op 8 Mei als 6000ste schip in de Nieuwe Waterweg, Een Poolse militaire rechtbank heeft een Poolse mijnwerker ter dood veroor deeld, die bekend heeft sabotage te heb ben gepleegd in de kolenmijnen van Zabrze. te zamen met een andere arbei der. Deze werd tot 15 jaar dwangarbeid veroordeeld'. Amsterdam C. 5. verwacht konink lijke reizigers. De vergulde hekken voor de konink lijke wachtkamer, anders altijd 'geslo ten, staan wijd open en de erewacht van soldaten van de luchtstrijdkrachten krijgt een van de laatste bevelen: „Ba jonetten op 't geweer!".... Het goud van de leeuwen en de hek ken wordt onzichtbaar. Ander goud komt er voor in dé plaats. Want steeds meer rijkversierde uniformen verschij nen op en om de loper, die naar het achterbalkon van een grote, wijnrode en met een koninklijk wapen getooide spoorwagon leidt. Het gouddraad schit tert in het licht én de veren op de steek van de ceremoniemeester zijn verblindend wit. Daar gaan de deuren van de meest al gesloten wachtkamer open.Twee koninklijke paren komen aan over de loper, waarvan de gouden leeuwen nu weer zichtbar-zijn: Iteningin Juliana in haar blauw-groenc voorjaarsmantel naast 'koningin Ingrid, die over een zomerjapon een jasje van zilvervos bont draagt waarboven een.rood hoed je; en koning Frederik ir» de gene raalsuniform -van .de Deense lucht macht naast"'Z.K.H. prins Bernhard. die dezelfde uniform v: van de Nederlandse luchtoiaoht draagt/.'- Terwijl Iedereen in' de houding staaf omarmen twee Koninginnen'.::,, elkander en kussen elkander op de wang,1 krijgen twee Koninginnen een handkus, en ge ven een Koning en een Prins- eikaar een ferme hand. Het bezoek van het Deense konings paar. dat in de wachtkamer ai afscheid heeft genomen van - vele vooraanstaan de Nederlanders onder wie de voorzit ters van Eerste en Tweede Kamer, de minister-president, de minister van Buitenlandse Zaken, de chef-lucht machtstaf. de commissaris der Ko ningin en de burgemeester van Am sterdam. is ten einde. Daar klapt het portier van de ko ninklijke wagon dicht. Maar vlak daar op gaat het raam van de tweede coupé naar beneden en buigen koning Fre- derik en zijn gemalin 'zich naar bui ten. Met snelle tred begeven Neerlands landsvrouwe en haar gemaal zich naar het open raam. Nog even een praatje en een nieuwsgierige blik naar binnen van prins Bernhard en daar zet zich, terwijl de luchtmachtkapel het Deense volkslied inzet, de koninklijke trein in beweging. Even is het stil op de perrons. van- Amsterdam C.S. Dan breekt op het tweede perron een luid gejuich los van een mensenmenigte, die plotseling ontdekt dat twee hoge personen, die eerst door een tren aan het gezicht werden onttrokken, nog niet verdwe nen zijn, maar nog staan te wuiven naar twee steeds kleiner wordende fi guren buiten de overkapping.... w* m ORGEN tó het Koninffinnf Mukujsn ie het Koninginnevér-ïÉ jaardag. Dan viert heel Nederland feest.;en|i gedenkt met koningin Juliana dankï baar het feit dat zij een'jaar. lang; der voor land en volk en gezin wérd'; gespaard. J~, Ook wij bieden Here Majesteit gaai;-; ne onze eerbiedige gelukwensen 'aanSIjS Wij hopen dat Zij: een gelukkig.Téé'W venfjaar mag ingaan. Een jaar van geluk.sn.de hoge roe<,>i: ping, waarin Zij staat te midden; vonr.lt ons volk. Een jaar ook van' geluk met - Prins en metde vier Prinsessen.- God zegene de Koningin. tm de vooravond van haar verjaardag heeft Hare,Majesteit de:Koningin aan vele honderden Nederlanders, onderscheidingen-, toegekend. Elders in deze editie, drukken wij de volledige lijst der onderscheiden personen af. Meh vindt ér op de naman.van vooraanstaande, bekende landgenoten, van diplomateri, Kamerleden, leden van de rechterlijke macht, predikanten, industriëlen, hoge ambtenaren. Maar ook talrijke éenvoüdigen ir, den Idhde worden vermeld: een postbode, een kaasmaakster, een kantoorbediende, een bankwerker. De hoogste onderscheiding viel dit jaar. ten'; doel aan dr.; Ai'SAT-TiJ'-jRntaersi-.ifd van de Raad van State, die bij bevorde ring werd benoemd tot grootoifiéier in de orde van Oranje-Nassau. Aan de gepensioneerde luitenant-gene raal jhr.W. Roeli is de titulaire rang van generaal-toegekend. Verder werden tot commandeur in de orde van Oranje-Nassau benoemd: bij bevordering: Mr. C. G. W. H, baron van Boetzelaar van Oosterhout, Nederlands ambassadeur te Parijs. De winnaar van de Nobelprijs prof. dr. F. Zemike en de president van de Nederlandse Bank dr. M. W, Holtrop. Van de nieuw benoemde ridders in de orde van dé Nederlandse Leeuw noe men wij: A, M. L. Winkelman, ambassadeur te Canberra; dr. H. R. van Houten en mr. W. Crioop Koopmans. gezant resp. in Mexico en in Egypte; G. J. H. de Graaff, raadsadviseur, gedetacheerd bij de A.V.O. te Parijs; ir. A. baron van Styrum, direc teur der Deli Spoorweg Maatschappij te Amsterdam; D. Iken. president-directeur der K.P.M. te Djakarta; mr. T. Y. Boltjes, raadsheer in de Hoge Raad; mr. A. N. Kuhn ea mr. i J. van Vollenhoven, presi dent van de rechtbank resp. in Den Haag en te Rotterdam; mr. A. F. Visser van IJzendoorn, deken van de Nederlandse Orde Van Advocaten. De Tweede Kamer leden mr. C. J. A. M. ten Hagen; J. de Ruiter en mej. mr. N. S. C. Tendeioo Voorts mr. G. J. C. Sehilthuis énG. Rottinghuis, gedeputeerden resp. van Zuid-Holland en van Groningen; mr. G. E. van Walsum en Chr. G. Matser, bur- Het officiële bezoek vaa Haakon vanNoorwegen aan -Nederlanai. in Juni a.s. is uitgesteld me Het oog^op; de hofrouw, die wegens het overljjdeil;' van Kroonprinses Martha in acht- wordtö genomen; aldus is Woensdag 'officiééll medegedeeld. v3 De Koning zou Nederland van- tot achttien Juni hebben bezocht Naar wij vernemen ligt het.m:"dé:'bej doeling van de Argentijnse en-:Nederr landse regeringen beider; gezantschapj^i? eerlang He verbéffénftat-.'asiAMSSéaejaj Zoals bekend zalde „"Argentijnse-- zant bij ons Hof, de Heer. Escalanteépo binnenkort ons'.iand weriatem^Hijjsis! noemd tot buitengewoon gezant-en :gevol«! machtigd minister - aan - de Argentijnse ambassade te,Londen. :JV" De Argentijnse ambassade zal' de vijf tiende ambassade in.' Den Haag .worden.; - foto-T. **a d«r-iteijiE«n gemeester. Hesp.-, .van Rotterdam en van Ariihem;':prof.i'dr.'.-ir, H.':.'L".*Waterman, hoogleraar te'Delft; prof. iri-'F.M-'-Róe- terink, adviseur bijde. Philipsfabrieken te Eindhoven;, prof. dr. 'H. M. H. A.- van de. Vqlk, plaatsvervangend directeur van het Ent. Monetaire Fonds te Washington; ;hr. mr. W. van Lennep, thesaurier-gene- tral; P D. Duijverman, directeur-gene raal van Oorlog; de generaal-majoor J. G. Warringa, G. J. M. C. van Nijnat- ten en H. M. G. J. Lentz; schout bij nacht T. R. Deelder; ir. E. H. A, Kraayvanger, architect te Rotterdam; H. Meyer Drees, oud-directeur van het Telefoondistrict Rotterdam. Ir.,M. Ie Cosquino de Bussy en ir. E. M. H.-Schenk, hoofdingenieurs- directeur van de Rijkswaterstaat; 'ir. G. L. Walther, hoofdingenieur-directeur van de Prov. Waterstaat Van Friesland. K. Raadsheer, directeur van de H.V.A.te Amsterdam; mr. J. van Oldenborgh, voorzitter van de Ondernemersraad voor Lidonesië. Tot officier in de orde van Oranje- Nassau werden benoemd: bij bevordering, ds. E. van' den Berg, emerituspredikant en oud-zendeling te 's-Gravenhage: ds. K. O. Finkensieper. president-directeur der Heldringstichting te Zetten. Voorts de Ned. Hervormde predikanten dr. H. J. Hak te Arnhem: dr. H. J. Hodners te Wassenaar en ds. A. W, M. Odé te Goes; de emeritus-predikant der Geref. Kerk ds S. W. Bos te Leeuwarden; dr R. v. d. Hoek. directeur van de Algemene"Friese L vensverzekering Maatschappij te Leeu warden; mr. M. M. Kwint, burgemeester van Velsen: mr. A. Kleijn, burgemeester van. Meppel; G. H. Kuperus,' bureemees ter van Heerenveen; dr; C. L. Walther Boer. inspecteur voor het Muziekonder wijs; dr. W Snelleman. reetor Van het Chr. Lyceum te Zeist; dr.. H. Schilp. di recteur van fdè 'Prót.. Chr. Kweekschool te Leiden: de letterkundige prof. dr. W. J..M. ,A. Asselbergs (Anton van Duinker ken); dr. W. D. van Wijngaarden, direc teur van het Rijksmuseum van oudheden te Leiden, mr.;Ph.; de Vries, adjunct regeringscommissaris 'voor het radio wezen: de viootpredikant ds. L. J. Schale- kamp: ir. P.' van Deldcn. directeur van de Kon. Ned. Hoogovens; P. Goedkoop Dz„ directeur van de Ned. Dok-' en Scheepsbouw mij. te Amsterdam: H. Hof meester, directeur van de N.V. Verenigde Blikfabrieken te Amsterdam:. J. van der Héem, directeur van Van der Heem N.V. te Voorburg: mr. H. Smits, directeur van de Caltex te's-Gravcnhage: mr. C. T. de Vries Robbé, president-directeur van De Vries Robbé N-V. te Gorinchem; ir. W. Kaars Sijpesteln' te" Krommenie; A. J. K, Binnendijk te'Ermelo.'chirurg aan het Ziekenhuis „Salèm"; E. E. van der Hoop. president-commissaris" van- ..De Porceleyne,-Fles'!; -mr. H. P. de Kanter, directeur van de Metaalbond: K. de Boer, secretaris Van het C.N/V.:' dr?. A'. van Emden, directeur van het NederlanasVfcié! Roodé Kruis; mej. P.; Th^'-W. 'dé^Bor Zcndsngszuster i-var. :de - Evangelisch'ê Broedergemeente te. Zeist;G.J.'; - Ey.b'é em'eritus predikant van deVNed.'&Ki vormde Kerk te H-Gravenhage;rJ"i;^^SBl Mechelen, voorzitter van :'de :;Fedérat!ë van Ned. Journalisten; J. M.. ZegefsW»! Schayk, voorzitter 'van de'*;Noèrdbrab'ani4 se Chr, Boerenbond; mr.' ^.;D.:-'A.":Hdó„j genraad, secretaris' Rcclasseriiiigsraad .Rottendam,: wonende- te' Voorbiirgjé''*'"*"" de- Jonge,'- architect'-te' RotterdamSm Ridder in de órde van -H werdeno.m.:Ds.B;:Arps,,:;zehdingspïéaj?: kant der Ned. Hervormde Kerk' 'te?Baï doeng; dr. O.. Noordmans,i-NediHHec emeritus-predikant; te Eunterehy'ds^lC Kaptéyn, Gereformeerd predifcaht;:tej"Ahi| sterdam; mej. J, L. M.' J, van;VooratJ-vaP Beest," bestuurslid van de VerehigihgJyopgJ godsdienstige - opvoeding; G.;,-M.''A:fEaér% noes, directeur van het Bureau derjGéré" Kerken te Utrecht; ds.' J/.Enter;^ kant Vrije Evangelische Gemeehtén,;:Rbt terdam;D. Rij nders, burgemeësterAvgin Middelharnis en Sommelsdijk; dr; 'Th: ;J;T Boks, conrector van het Chr.-;Lycêuih3té| ilversum; de kunstschilder1 ,C- Maks te Amsterdam; dè .musicolp0g|Bafc|. J. Kunst te Amsterdam; A. Kuiper,..'ditect| teur Geref. Jeugdcentrum .'V,De'.;;Wiriég Hei" te Huis ter Heide; de res.-'majoor-:'" vlieger (tijdelijk res. luit.-kolonel) S-"nderman(met. .'dezwaarden); :;Wi~.tèïï|; Ilave te Bussura; A. Mijnhardt te:Zeist';| L. Hopstra', hoofd van; cen: .Prpt.::.,Chr,| school te Franeker; ds. J. Wristers„ite| New Orleans; W. van Vliet, idirecte van de A.M.V.J.; mej. dr. J. Wi'dei-Stoptj pelaar. 'administratricé van het Koffi-Ned.® Geleidehondenfonds; A.': M; i Nieiiwenliui^ sen, burgemeester van -Ridderkerkj^ClHsp Winkler, burgemeester van Sliëdgecfiti! J. Drenth, te Schiedam, inspectei KiZ.H.R.M.; P. Vuyk,Rotterdam,"; jdttècIJs teur A. Vuyk Zonen's Scheepswerver A. Hooimeyer te Barendrechtj-bfesicTéhtil commissarir fa. A. Hooimeyer;&'Zniv WfïÖSj V-.vT^ Dr. A. A. L. Rutgers, werd;:ber?$M vorderd tot. groot-officier in' orde van Oranje "Ndsèau^ V'jMiisë Van onze Haagse" redacteur Stappen van Nederlandse zijde, die het vraagstuk van de waterstofbom rechtstreeks zouden betreffen, liggen op dit openblik niet in het vogrnemen der regering omdat Nederland op dit punt geen directe verantwoordelijkheden heeft en een effectief accoord slechts denkbaar, is na of tijdens, maar., niet voor een periode 'van politieke ont spanning. Dit is het antwoord-van de ministers Beyen en Luns op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid De Kadt over de situatie die in de wereld ont staan is -door de aanwezigheid, van de waterstofbom. De ministers delen de' mening van de-heer De Kadt, dat de waterstofbom het,-, bewijs „heeft.,: geleverdvan,u.de. aan wezigheid van" beangstigende nieuwe wikkeling en, dat" dit -fe it dringt tot '-hét#; vinden van een uitweg die de.vreesfs voor; het gebruik van wapens iyan'sdè^e® aard wegneemt. En de mogelijkheid van;"- een onvoorstelbare wederzijdse'ivermëtiiëM ging uitsluit;- De stappen die daarioévli gedaan moeten -worden liggenuiteraard® in de eerste' plaats opde'-'wcg >van:Me#„. grote mogendheden dïej'over dëzéfwa-lS pens beschikken. Nederland's verantwoordelijkhéid' is ini? de eerste iplaats te doen, wat eeii'gkleiris land mogelijk -is om bij te' dragen HötS gezonde internationale verhoucingeh éh: met name tot oplossing van de ..concrete politieke geschillen; tussen de vrije'iwë^ reld - ;en decommunistisché .'Statem^&^§. De ministers achten - het"'événals'i|dê heer De Kadt .onder.sde -htudfgeCbiastatt dighëden niét verantwoord, 'aan'-te'" drin gen op eenztjdige - stopzetting'..' vahfe' aspecten in „de moderne technische ont- experimenten metj. de watcrstMbómifl iïffps® -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1