Soda-industrie MARINELEGER EN LUCHTMACHT Grootse wa in Bao Dai ook naarGénëvé? Parade bracht duizenden ijkers op de been mMmm Azië voor de Aziaten recept van Moskou Soestdijkwas Keukenhof gelijk DiiMmden brachten onze jarige Vorstin hun hulde NEDERLAND TROK HET WITTE PALEIS HEEL NAAR wm&mêk Weinig spreehlust Y.S. INCASSEREN VERWIJTEN VAN MOLOTOW EEN BOZE „PRAWDA" EN EEN VERONTWAARDIGDE „GAZET" Australiërs en Russen réizen thans naar „EUROPA MOET BREKEN METf ZIJN TRAGISCH VERLEDEN"- Vijf grondslagen van AderiüïiérïSË buitenlandsche politiek i skh VRIJDAG 30 APRIL 1954 TWAALFDE JAARGANG No.-2759 p| |§g "«tmrnm fïsmmê >-."- V_ Weerbericht - ilë m m Keizer Bao Dai, het staatshoofd van Vietnam, heeft er in toege stemd de vredesonderhandelingen in Genève bij te wonen, zelfs al zijn zijn aartsvijanden, de com munistische Vietminh, daar ook aanwezig, aldus werd uit be trouwbare bron te Parijs verno men.' - 1 -v- :-v Vijf bataljons atoomar- tillerie in West-Duitsland l#*Ü l. f>r -A i \k itt8S më Vreemde stilte Cavallerie um ëëëSiëXëëëi;'.- S: - - lm 1 ;K "De.^(7^^Rttssische:-rnani^er;'yan."Buitailan<isevZak:exi,HM(>lótowl heeft gisteren het voorstel van communistisch China in zake een Aziatisch, veiligheidspact en- het Noordkoreaanse plan voor een Ko reaanse politieke schikking;'gebïrëéëf&;.föp!^yè?lSè^ Sowjet-recept en het terugtrekken van alle buitenlandse troepen, gesteund. *'-ƒ Molotow verklaarde op de conferentie te Genève over het Verre Oosten, dat de weigering der Ver. Staten om communistisch China te erkennen, onderdeel was van een-„agressief Amerikaans beleid, dat de gehele situatie in Azië thans raakt", en brak opnieuw een lans voor vorming van een Europees veiligheidspact. De Geneefse conferentie zou kunnen slagen, als zij de Aziatische volken het volledige recht gaf om zelf eigen zaken te regelen. tournee "heeft gemaakt. Amerik. vlootbevelhebber naar Nederland Stralende vorstin Japanse gelukwensen voor Koningin Juliana Geen sprekers de hijde-vei^ade^g-totA™iniadag. Eerder dan; Molotow.'sprritendé!thadg Richard Casey/'de Austrahsche 'roinisS. ter. van Buitenlandse ..Zakenj^fVër^ klaard, dat *dé'j strij dkrachten^vanêiié" het^VCTderidëriandïyex^igifiz-' onder/ ëeh "démokraffsché. ;:>"l'De/Airitatochë5^plpmaat|^é^ degeyarënvah'.eeh^tejhaaètig^eiAo T<ioe:s eiser De Westduitse kanselier Kon- rad Adenauer heeft gisteren in een .verklaring over de buiten landse politiek in de Bondsdag een beroep gedaan op het vrije Europa „om zich te verenigen met zijn tragische verleden te breken en zijn volken te bevrij den van de gesel van. de oorlog", i Adenauer waarschuwde: „Er kleeft groot gevaar aan'het voortdurende uit stel bij de verwerkelijking van deplan- nen voor -de Europese integratie. Wij moeten begrijpen, dat als de integratie van de Europese volken op niets uit loopt, het bestaan van dit werelddeel tot op de grondvesten zal worden ge schokt". WÈêJmë Rotterdam: Witte de Withstraat 30 TeleL 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700 's-Srravenhage: Huygcnsplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111392 Administratie: TeL 124402—115486 B.g.g. 395288 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6,75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Geldig, van Vrijdagavond tot Zaterdagavond»: MINDER KODDE'NACHT 0AM Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele balen Zwakke tot matige wind, aanvankelijk tussen Zuldv. en West, later veranderlijk! Minder koude nacht;: Morgen overdag iets lagere temperatnren dan vandaag. r-'<> Hoofdredacteur: Br. 3. A. H. 3. S. BRUINS SLOT BIJ de Tweede Kamer is aanhangig een wetsontwerp tot het geven van een garantie voor de betaling van rente en aflossing van een lening groot een en twintig millioen gulden ten be hoeve van een te Delfzijl op te richten «odafabrlek. Het gaat hier om een zeer belangrijk project. Gelijk bekend, Is bij het onder zoek van de Nederlandse bodem naar „de aanwezigheid van aardolie, ontdekt dat er zich bij Winschoten een zout- korst bevindt, die voor exploitatie ge- aohikt is. De Koninklijke Nederlandse Zoutin- dustrie, die ook het zout in de bodem van Overtjsel exploiteert, heeft con- cessie gevraagd en verkregen voor hel exploiteren van het zout bij Winscho ten en heeft daar een bedrag van zes millioen gulden in gestoken. NU Is de soda-industrie een van de grote chemische* basisindustrieën. Soda is eenbelangrijke grond- en hulpstof, die in Nederland als volgt wordt aangewend: in de glasindustrie 26,5 pet, in de chemische-, textiel-, petroleum- en zeepindustrie 40 pet., •voor huishoudelijke doeleinden 24,5 pet. en voor overige doeleinden 9 pet. De behoefte aan soda bedraagt thans ongeveer 80.000 ton, maar zal waar schijnlijk binnen enkele jaren stijgen tot 100.000 ton. Alle soda moet tot dusverre worden geïmporteerd, want Nederland heeft geen aoda-lnduatrle. Een van de boofdgrondstoffen van gods U zout. Maar bü de fabricage van geda komt er giftig afvalwater in zo grote boeveelheid, dat men die dient af tè voeren naar zee. Vandaar dat men in Overljsel geen soda-industrie kan ves tigen. Na bestudering van de zaak is men tot de conclusie gekomen dat de vesti gingvan een soda-industrie te Delfzijl /economisch mogelijk is. V Het gaat hier óm een zaak waar vijf- tig millioengulden mee gemoeid is, Wannéér déze industrie tot stand komt, "gal Nederland, dat bij industrialisatie groot belang heeft, ten aanzien van een der baaisindustrieën onafhankelijk van het buitenland zijn. De vestiging van deze industrie zal ook aan de werkgelegenheid ten.goede komeh-in een.gebiedOost-Gronln- ''~*'~gfen' vvaar men Altijd nogal* 'met* —-•^werkloosheid te maken heeft. De bavén van Delfzijl zal; worden vergroot, met het oog op de aan- en afvoer van materiaal en er zal ook op het gebied van wegen én kanalen het iaën en ander dienen te geschieden. Een en'ander is dus voor Groningen van groot belang. HET schijntdat men aanvankelijk M gedacht heeft om deze soda-in dustrie tot een staatsbedrijf te maken. •Waarschijnlijk heeft daarbij het feit dat er enkele' jaren terug kapitaals- schaarste heerste, een rol gespeeld. Minister Zijlstra echter heeft het klaargespeeld de particuliere industrie voor het project te interesseren. Zo zal deze industrie worden onder gebracht: bil een combinatie waarin de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie voor 12 millioen, de Staatsmijnen voor 4 miUloen en -Mekog en Ketjcn ieder voor een kwart millioen participeren. Een bedrag van 7,5 millioen is gega randeerd door een grote bankinstelling, terwijl in een later stadium nog 6 mil lioen dient te worden geplaatst. Voorts la het voornemen om 21 mil lioen te lenen; van' institutionele be- leggers. Daarvoor dient dan de over- heidsgarantle. Het komt ons voor dat minister Zijl stra met dit plan gelukgewenst kan worden. Er komt een belangrijke basis industrie in Nederland en zij komt tot Stand door samenwerking van een aan tal grote chemische Industrieën. Wü krijgen dus geen staatssocialisme hier, maar een particulier bedrijf, tot welks if: ontwikkeling de overheid de stoot gaf. Dr. Adham el Nakib, een dokter uit Alaxandrië, heeft gisteren in Cairo be kend gemaakt, dat hij volgende maand in het huwelijk zal treden met ex-ko ningin Narriman. Hy weigerde datum of andere bijzon derheden bekend te maken. De dokter is de zoon van een van de vroegere favorieten van ex-koning Fa- roek. Kringen in nauw contact met pre mier Laniel, "die dit mededeelden, voorspelden, dat Bao Dai's besluit de kansen zou verbeteren op het bereiken van een soort overeenkomst in Genève, waardoor mogelijk het einde van de oorlog in Indo-China zal worden be spoedigd. Om Bao Dai zijn standpunt te doen herzien is krachtige Franse en Ameri kaanse druk nodig geweest. Bao Dai weigerde oorspronkelijk met enige ver tegenwoordiger van Ho Tsji Minh te spreken. Volgens Reuter heeft Vietnam zich voorwaardelijk bereid verklaard tot deelneming aan de conferentie. De voor waarden zijn niét bekend, maar men gelooft in welingelichte kringen, dat Vietnam de Vietminh niet als gelijke beschouwd wil zien. Ook zou een uit nodiging aan de Vietminh geen Offi ciële erkénning mogen inhouden. Het hoofdkwartier van het-Amerikaan se leger te Heidelberg heeft meegedeeld, dat zich op het ogenblik vijf bataljons atoomartillerie in West-Duitsland bevin den, in totaal dertig stukken geschut Deze zijn daar blijvend gestationneerd, (Van een onzer verslaggevers) Een oorverdovend geronk van de tientallen vliegtuigen, die van morgen boven de militaire parade cirkelden, klonk over Rotterdam. Tegelijkertijd dreunde de grond van .dé'zware tanks, die in grote getaleaangoliden en met vaste hand door dé straten van Rotterdam werden gestuurd. De grootse militaire wapenschouw in de Maasstad werd gehou den en de enthousiaste tienduizendkoppige ménigte, kwam ogen te kort om deze indrukwekkende parade gade te slaan. Zestig vuurmonden van verschillend kaliber richtten zich op de dichte drommen toeschouwers en onberispelijk marcheerden de duizenden soldaten te voet langs de autoriteiten,'die zich bij hét stad huis aan de Coolsingel hadden opgesteld. Het was een zeldzaam schouwspel, dat het publiek ter gelegenheid van de verjaardag van de Koningin werd geboden. - Ruim drie kwartier duurde het, voordat alle onderdelen waren voorbijgetrokken. - - Precies elf uur verscheen de lange stoet op de Coolsingel. De parade- commandant, g ener aal-majoor J. H. Couzy, ging vooraf. Direct daarna mar cheerde de Koninklijke Marine met een bataljon, bestaande uit drie com pagnieën aan. Commando's schalden over de Coolsingel De eerste 600 man trokken in paradepas langs het stad huis, waar op het erepodium het défilé werd afgenomen door de minister van Oorlog, ir. C. Staf. In zijn gezelschap bevonden zich de vice-admiraal H. C. Moorman en F.'J: Kranenburg, staats secretarissen van Marine en Oorlog alsmede de chef van-de .Generale Staf, generaal B. R. F. Hasselman. Voorts de chef luchtmachtstaf ;iüit-'geru. A. Baret- ta namens de chef Marine Staf commo dore I». Brouwer. kwam hef' publiek danffc ^iaP beweging en trachtte hei de afsluitingen te door breken. In de in aanbouw zijnde Ce- bouwen op "de Coolsingel krioelde het van nlenwgierigen. Deze toeschouwers hadden waarlijk halsbrekende toeren moeten verrichten om een' geschikt plaatsje te veroveren. Het toezicht dreigde tenslotte de politie uit de hand te lopen toen de menigte trachtte posi ties te-gaan Innemen waarbij werkelijk levensgevaar bestond. Zo wilde een grote groep waaghalzen op de daken van de postkantoorgalerij klimmen; anderen, probeerden het bij het pand van de Amsterdamse Bank. Het dak van het postkantoor was door honderden belangstellenden bezet. Acht tot tien1 rijen mensen drongen hier opeen. Na de Koninklijke Marine arriveerde het 412de bataljon infanterie, bestaan de uit 6 tirailleur-compagnieën, uitge rust met geweer en karabijn. Vervol gens kwam het corps Commando-troe- bestaande uit 200. man. De Koninklijke Luchtmacht was vertegenwoordigd met een groep met zes squadrons, in totaal 720 man. Johan Willem". Friso Ka oei speelden pittige marsmuziek, terwijl het défilé werd afgenomen. - .u'.'i-■vi-f-i'-;"'-~.V V-'.'-. Na het voorbijtrekken van het onder deel der Koninklijke Luchtmacht viel plotseling een vreemde stilte in.. In de verte waren geen nieuwe troepen te be speuren en verwonderd vroeg, men zich hier en daar onder het publiek af, of dit nu de gehele parade was. Weldra echter doemde in het Zuiden een formatie, „vliegtuigen: op. Neptunes werden- gevólgd door Evengers, Har poons.. Seafurles, en tenslotte scheerden dé. Gloster-Meteors, de Thunderjets en de Super .Piper Cubs door-dé lucht. -.'^aardigheid" van/onze Nederlandsévüegers.Hondèrdduizeriden ogën keken naar de vreemde vogels, die schitterden in de milde voorjaarszon. Nauwelijks waren de vliegtuigen uit hetgezicht verdwenen, of 'opnieuw klonk geronk van motoren. Thans kwamen de gemotoriseerde troepen,waaronder zich jeeps én mortieren bevonden., De veld artillerie- wérd voorafgegaan door trom petters en hier kon het publiek de ge weldige vuprmonden bewonderen van de stukken die werden, meegevoafd. J..'".-,- 1 Het sluitstuk, van de parade vormde de cavallerie, de Chaffeetanks en de zware tanks rolden ovêr de Coolsingel en uit de reacties van de toeschouwers was wel op te maken dat zü vooral dit gedeelte van de parade als een adem benemende gebeurtenis beschouwden. De mannen In 's Konings wapenrok, die bij dergelijke plechtigheden nu een maal plechtige gezichten dienen te trek ken, lieten de tanks nn eens langzaam, dan weer in een snel tempo voortratc len. Horen en zien verging toen tegen twaalf uur dc 46 Centurion tanks kwa- De Koninklijke Militaire Kapel en de men aa.irolien. &**- f t - 5' ->ï- g 'f: if-:' f-- -* j Ma#. me.gi SSI :ëv' Een overzicht van de troepen te voet die achter de parqdecommandant, generaat-maioor J. H, Couzy *vo(hrbij h&ï;êti$ïtUM!L. te Rotterdam, trokken* "iiV-'Ki' VVU-w Molotow beschuldigde Dulles er van op de conferentie, een verkeerde lezing te hebben gegeven van de ge beurtenissen in Korea en verklaarde voorts, dat de Ver. Staten „de ene agressieve daad na de andere" tegen communistisch China hadden bedre ven en dat zij nn plannen maken voor een militair bondgenootschap in Zuidoost-Azië, „onder het voorwend sel van verdediging der marionnetten regeringen in Indo-China, hoewel geen Hel officiële orgaan van de Russi- sche communistische partij, de Praw- da,- heeft in een artikel de behande ling van de affaire-Pctrow door de Australische regering „dermate grof in opzet en uitvoering" genoemd, dat tij ,<een aparte plaats inneemt onder de internationale provocaties en schan dalen". In dit eerste redactionele commen taar op de asyl-verlening van Petrow - en' zijn echtgenote beschuldigde de „Prawda" premier Menzies van Austra lië er van „een hoop misbaar te ma ken" over de misdadiger Petrow^ om in, een goed blaadje te komen bij zijn •Amerikaanse bazen, die trachten de internationale toestand te verslechte- ren". De Russische ambassadestaf met de gezinnen der leden daarvan is giste- xen-uit Canberra naar. de Sowjet-ume vertrokken. In de Russische Litteraire Gazet van gisteren werd een brief afgedrukt van twee Russische acteurs, waarin twee -Westelijke diplomaten en een niet na- der geïdentificeerde derde man er van - .worden:i beschuldigd. - politieke verkia- ringen te hébben afgelegd, terwijl ze zich voordeden als .leden van' de ,»Co- médieFrancaise",' dieeen Kusstócne De diplomaten zouden zijn geweest de Australiër William M. Morrison, uit Sydney, en de Amerikaan David Klein uit Chicago. Klein is tweede secretaris van de Amerikaanse ambas sade in Moskou en Morrison is een van de Australische ambassade-leden, die gisteravond Moskou verlieten., Volgens de brief, geschreven 'door de acteurs V. Tiaigoesjew en M. Davidow, zouden de drie mannen met hen een gesprek hebben gevoerd in een Mos kous'restaurant op 4 Maart. Admiraal John Howard Cassady, opper bevelhebber van de Amerikaanse Marï- nestrijdikrachten in het Oostelijk deel van -de Atlantische Oceaan en de Mid dellandse Zee, en. zijn plaatsvervanger en stafchef, gohout-bij-nacht Robert Burns Firie. zullen. Zaterdagmiddag op het vliegveld Valkenburg aankomen voor een bezoek van drie dagen aan Neder land. Zij zullen worden vergezeld door hun echtgenoten. '- Maandag a.s, zifllen. zij een officieel bezoek - afleggen bij: vice-admiraal H.C, Jif: Moorman, staatssecretaris, van Manne óp het ministerie van Marine. (Van onze speciale verslaggever) lyE provincie Drente, vertegenwoordigd door zijn dameskoor „Van Knop tot Bloem" in de kleurige klederdracht van zijn landstreek, hief heden morgen een welkomstlied aan toen dé koninklijke familie om half elf het muziekkorpsen en het gesprek van duizenden, die een dichte haag langs de zonnig bordes van: paleis Soestdijk betrad. Na de vrolijke klanken van Ryksweg vormden, was dit een even charmant als feestelijk begin van een hartelijke, en langdurige hulde, die het Nederlandse volk zijn jarige vorstin op deze milde lentemorgen heeft gebracht. Geheel ons .volk scheen naar Soest dijk te zijn gekomen met alle denk bare middelen van vervoer, gemar keerd door de nationale kleuren en het Oranje. In uitbundige veelzijdig heid was men opgetrokken naar het Witte Huis, waar elf provinciën, ieder óp haar eigen wijs en met een kleu rige representatie van de folklore van haar gewest Koningin Juliana geluk wens hebben aangeboden. Limburg genoot de hoge. eer de ere-: plaats te betrekken voor het bordes met zijn Maastrichter Staar, dë zan gers in het stemmig zwart met witte vesten, die nadat de feestvreugde haar hoogtepunt had bereikten er een stilte over - het park was gevallen indrukwekkend en klaar het Domi- ne Salva Fac de vorstin toezong,. In dit gezongen gebed verenigden zich de wensen van allen, die toeschouwers waren van- deze massale verjaarsvisite op Soestdijk. Erf. dan het- grote défilé.-Padvïnders namen de bloemen en kleine geschen ken in ontvangst en dekten daarmee dé trappenvan het.bordes, teneinde het langstrekken te bespoedigen. Daar komt de hoefslag der paarden van de landelijke rij vereniging uit Brabant, glanzende trompetten .van gen het zonlicht op, de schier- einde loze rij van schoolkinderen, met bloemen in de hand, oranje in het haar. Achter de paleisramen zaten 20 ge brekkige kinderen van onderschei dene richtingen uit ons land, die ai om tien uur op verjaardagsvisite waren geweest en zich de versnape ringen best hebben laten smaken. Witte klompen, kleurige toeters, sinaasappelen, zelf gemaakte geschen ken,, een bonte stroom van- cadeaux vloeide haar het Paleis Soestdijk. Stralend stond Koningin Juliana op het bordes, omgeven, door haar doch ters. Marijke, evenals haar zusjes in een groene mantel, had de beste plaats en wuifde met haar -moeder, naar de delegaties dér provincies, die. blij op keken en vanwie de vertegenwoor digers apart ontvangen werden. De Boningin, die zo nu en- dan een woord wisselde met Prins Bernhard, droeg een grijze japon, waarover zij een geblokte stola droeg. De Prins was in een donker wandelcostuum. Tegen 11 uur zette de zon Soestdijk in gouden schijn. Het werd een prach tige morgen. Krachtig liet de Chr. Muziekvereni ging „Crescendo" uit Drachten het lied van de Zilveren Vloot schallen en dan waren daar weer als een stille nood de tientallen wagentjes met invaliden, die een extra knikje van de koningin kregen. Intussen werd het bordes een kleine keukenhof gelijk. Narcissen, viooltjes, anjers, een kleurrijk mozaiek van voorjaarsbloemen, dat groeide bij de minuut. De klepperclub „De Ooievaars", uit Den Haag, het Chr. Muziekcorps Oranje uit Groningen en daartussen door Loek van der Meuleh en Bettie Soetekouw van de Ds. Van Haerin- genschool uit Rotterdam, kleuters qp def schouders van vaders, de school jeugd van Soesterberg, te veel om op te noemen. „Leve de Koningin", riepen de groe pen by het passeren van de konink lijke familie, die dit allés met! een blijde glimlach gadesloeg. Een sprook je uit oude tijden was de komst van een groep Walcherse vrouwen. De lentezon blonk op haar gouden 'ver sierselen, de witte omslagdoeken con trasteerden met de zwarte zijde en de. bloedkoralen. Op het grasveld sloegen trommelslagers roffels. Steeds kwa men nieuwe groepen de paleishekken binnen. Keizer Hirohito en Keizerin Nagako van" Japan hebben Koningin Juliana Vrijdag tér: gelégerihéidvan haar Ver jaardag gelukwensen doen toekomen. enkele Aziatische staat van plan is daaraan deel te nemen". De leidende "Amerikaanse kringen, zo ging Molotow voort, verhinderen met alle middelen, dat communistisch China, waar zich niet te negeren his torische wijzigingen hebben voltrok ken, zijn rechtmatige plaats in de V.N. inneemt. Molotow noemde het ook schandelijk, dat verscheidene Aziati sche landen, w.o. Indonesië, niet aan wezig waren. Na Molotow^s rede verklaarde prins Wan als voorzitter, dat-er verder geen sprekers op de lijst stonden, ook niet voor de vergaderingvan heden. Hij zei ie hopen, dat de algemene besprekingen Zaterdag beëindigd zon den kunnen worden. Daarna verdaag monstreerd zijn". Casey drong aan op vr^el^CTkle zingen in Noord- z ëh; Zuid/Kpreat al middelom; rte komen; tirtitëemnakihg. van hét land. Hij noemde-hëf ;yobrs|0 van Noord-Korea; in - :zaké^öè^|eiS0. making .onvoldoende öpy een/aan^lS: belangrijke punten". Naar AFP*, yernam. V.N.-lahdén, 'dieTastB/'de^stnydClfi^K^91 rea hebben deelgen'omen. /girteféntin'ij een onderlinge vergadering ^béslot^ het plan van Noord-Korea'tej verwé| pen! -;///: Woensdagavond had; de rood-Chinj premier Tsjoe en Lm rich tér fcbnf<s^ rentië doen horen ^in. een .bittérëjaaii^ val op het Westen. De Ami politiek in het Verre- Oostenyérwiérpl hij scherp en voor Peking. :eistë!|"h9| een zetel op in de samenkomsten/der Grote Vier, 3 'F1, Van dedoor Tsjoe!'! geformuleerde eisen noemen ;wü tïësëb 1) De afschaffing van alle.* buiten| landse militaire bases in -Arië.- :>:/SJsês 2) Het terugtrekkentviajtffall^ibu tenlandse troepenuit: 'Aziëi;i|g?^^fe®g 3) Een stopzetting van1 ;det;hermili£| tarisering van Japan. JiB [mm Volgens de kanselier zou het begin der Geneefse conferentie reeds getoond hebben, dat niets wijst op een vermin dering van de druk van de zijde der Sowj et-Unie. De oorlog in Indo-China noemde hij niet, slechts een Franse.zaak. „In het gezicht van de -ernstige gevaren krijgt de Geneefse conferentie ook voor ons een buitengewone betekenis", aldus Adenauer. De bondskanselier/ vatte dé grondsla gen van de Westduitse buitenlandse politiek in de volgende vijf punten samen: 1. Hereniging van Duitsland blijft het centrale probleem. r-' 2. De Europese integratie moet wor den - voortgezet ~en een middel daartoe blijft de Europese Defensie-Geineen- schap. 3.-'Het Saarprobleem'.'moet/Eürópéèélf worden opgelost.- 4. De Kolen-1 en Staal-Gèmeënschap^ blijft- de. steun der. Bondsregeringivbtó' houden daar zij de grondslag :-vóoril verdere uitbreiding van ^vèrènigings'-/|| plannen biedt. -.'s: - 5. De garanties van Engeland/en Ver. Staten jegens: de EDG, vormffiS';eOTlP belangrijk' onderdeel van- dè/ Euröpésè^ verdedigingsplannen. - Voor een oplossing van <de iSaar-;^ kwestie noemde Adenauer:dé ;-v'olgehdé^ voorwaarden:- 1 r 1. Een definitieve oplorsing^. -[wnafrk in is vervat een' besluit, over.dé *'gréh-5| zen van het Duitse grondgebied/vis^ alleen mogelijk in een vredesverdrag^ dat door onderhandelingen'ï.mët/éüa;1 regering voor geheel Duitsland /moèt: worden verkregen. J 2.' Iedere oplossing moet- eerst/wór^fl den goedgekeurd door de 'f bevolking.?! van de'-Saar. ;r<v- 3. -De oplossing .xnóët zmver"Europees; zijn:'de status-quo inoet, -niet'slechtsïl worden gedekt - door een -Europese^ mantel. 4. De menselijke rechten en 'de'fuiida5 nientele vrijheden, die zijn vastgelegd in de Europese conventie brteefféndejl menselijke rechteoi moeten ,,-'(ii.Aidea Saar) worden-erkend. 5. Er moet geen meuwé-'"stoat;"iwor*denë gevormd. 0.\: De oplosring:,moet/"wordën;.::..vérb*öri|i den, aan de - verwezenlüking/ivah&ldë Europese,-politieke 'gemeensdjap.:;s^ir|t" 7. Een gezamenlijke markt moëtawor-» dengevestigd- in .stodia tutoeh;dèkDuit'sei economie, tot nu -toé geschiedeh vaxi'fHé- économie/ nerende, manier,:' en; de econcmia vanxdé

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1