Eden poogt bespreking over Indo-Cbina op gang te brengen EWI^mOF-TAFEREE^OBSfMSTDmC Hevige aardbeving teisterde centraal Griekenland Conferentie te Genève ariMtatiés Geliele ludhtaialii - ingezet m m Het Westland vooraan TWAALFDE JAARGANG No. 2760 ZATERDAGïX«MEL1954 Weerbericht ONVAST WEER Tenminste elf doden Tekort aan drinkwater in v de-' Peel Scheveningse loggers ter drijfnetharingvisserij Tito naar Griekenland Toen wij - vórige week me dedeelden, dat de Geref. Jeugdorganisaties van Naald wijk ijverig aan het trainen warén voor deTrouwmars, welke 29 Mei a.s. in Den Haag zal worden gehouden, vermoedden - wij .wel, dat in het Westland meerdere ver enigingen interesse hadden voor dit in Zuid-Holland unieke wandelfestijn, dat in samenwerking met de Chr. Wandelsportver. „De Haagse Wandelaars" door ons blad wordt georganiseerd. Onderhoud van Foster Dulles met Ital. premier ifS Botterdam: "Witte de Wlttutraat SO Telëf. 115700;<4 L* Postbus 1112Postgiro No. 424518 Klachtendienst abonnementen 18.3018.31) uur Z^terdaKs Aï^ia^uUr;..Telefoon 115700 u '«-Gravenhage: Kuygènépleift1-.! Postgiro- 424867 Redactie: Tel:"111892..' - Administratie: .TeÜ;Ti4402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam:. Lange Kerkstraat'V24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent, per -week, f 2.26 per. maand, 6.75 per kwartaM- i.Lossé nummers ••13" eent. VerschDijt..'dagelijks. :-i - i Geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond. VRIJ WARM. - v v Veranderlijke bewolking met morgen enkele ver spreide buien. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak tussen Zuid en Oost. Dezelfde'temperaturen als van daag. lots hogere.:. ■ff", Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Directie: O. A. KEÜNIXG eh-MrSs/VAN HOUTEN (Van onze weerkundige medewerker) In tegenstelling tot de verwachting was hel weer op Koninginnedag uit zonderlijk fraai. Overal scheen de zon met middagtemperaturen van 15 tot 18 graden. Langs de kust waaide evenwel een zwakke, maar toch nog frisse zeewind.. Deze onverwachte weersontwikke ling ging in ons land gepaard met een voortdurende daling van de lucht druk. Ook elders in Europa ging de barometer gestadig achteruit. Dit had tot gevolg, dat de in aantocht zijnde koude lucht uit het hoge Noorden boven de Noordzee bleef steken. Boven de Britse eilanden kwamen gisteren dan ook grote weérsverschü- len 'voor. In Londen was het weer, evenals bij ons, zonnig en warm, maar in Aberdeen vielen in de middag natte sneeuwbuien bij een temperatuur van enkele graden boven nul. Deze koude lucht zal ook tijdens het weekeinde buiten de grenzen van ons land blijven. Maar het weer krijgt toch een onvast karakter. De bewol king neemt geleidelijk toe, waaruit plaatselijk wat regen zal vallen. De nachten worden minder koud, maar de temperatuur overdag zal zeer waarschijnlijk een kléine daling on dergaan. LS lets bewijst dat de ondergrond- A se pers tijdens de oorlog.noodza kelijk was en in een volksbehoefte voorzag, dan is het wel het'feit dat er niét minder dan 1200 Illegale kranten 'gyn geweest. Dat is wel de eerste gedachte die het door Mejuffrouw L. E. Winkel geschre ven boeit over de- ondergrondse pers waarvan U elders in. dlt-blad een Uitvoerige besprek!ngvindt;— opwekt. Twaalfhonderd kranteaJ^En Barnar dus IJzerdraat uit Haarlem is er op 15 Mei 194Ó "mee! ;bégonnen.3Een met de hand geschreWn stuk: BéHcht nr. 1 van de Geuzenactie.' En daarna twaalfhon derd andere, waardoor hét hele Neder landse volk; de compléte S.D. ten spijt cn ondanks concentratiekampen en vuurpelotons, volledig werd bediend. Het was noodzakelijk. Er zijn mensen' geweest,/ die meen den van niet ZU; vónden dat óns volk wel goed was en wél goed zou blijven. Zij vonden dat hele gedoe van onder-. grondse blsadjes'niets anders dan ijdél' én gevaarlijk spul van. .opgewonden lieden, wie de romantiek en deravoö- turlersgeest naar het hoofd, gestegen waren. Inderdaad hebben de Duitsers alles gedaan wat'maar menselijk mogelijk' was óm ons volk van' zich'.te vervreem den. De mensen haatten deDuitseri. Maar waren" zij daarom goedf^ Affaar.ging het om?T^ikgeloven niet dut wjj daarbij 1 xsvè iisouislë ren.'';Pver;:de;;'vraag'ói(^i^^dergroudw?: pers en het binneMandipperzet in tiet algemeen de overwinning één dag héb ben verhaast. Het binnenlands verzet én de onder grondse per» hebben in hoofdzaak ge streden voor het; behoud .van de ziel en, van het karakter "van bet.'Neder- landse volk. De Atheense sterrenwacht heeft Vrij dag bekendgemaakt; dat In Thessalië, 215 km ten Noordwesten van Athene, een hevige aardbeving is waargenomen. In Trlkalla in Thessalië leden enkele woningen schade en werd een aantal personen gewond. In, Farsale in centraal Griekenland stortten honderd huizen in, terwijl in V0I03, aan de Golf van Pegasai brand uitbrak, zoals een oorlogsschip in de haven van Volos seinde. - V. De aardbeving, die te Athene gevoéld werd, verbrak de' telefoonverbinding met midden-Griekenland. - HET was zo verleidelijk om ,laf te •zijn. De gedachte datmen-maar moest zien om, so goed en zo kwaad sis het gmg, de bezettingstad door te komen en -dat er daarom maar veel door de' vingers moe*'worden,^rden, "rilt .tigtf /eigenlijk''niét rgöéd was, vu Ighjt^eer velen gemeengoed. -• Sapperen en .transigeren zija vérlei-: :_"delüjk als het gevaar nijpt: s, J'En'de Duitsers was het er om'te doen de ziel van ons volk te breken. je\hele Geimanendómlinythe was.er, top gericht ons te denationaliseren. De -ie tactiek der Duitsers was er op gericht ruggegraten te breken en ka- - te bederven. 7 Het had zo kunnen "zijn dat als we .- 'éénmaal- bevrijd zouden zijn er een volk 'bevrijd was dat zijn ziel én zijn karakter verloren had. Een dood volk. 'v-Dat li niet gebeurd. En,dat dit niet frt is. daaraan is medé de onder grondse pers dienstbaar geweest. :;/,.Dat,heeft vele mannen en vrouwen ,yan de ondergrondse pers ook van •meet af .als taak duidelijk voor, ogen gestaan: -• Het gaat er voor ons niet in de eerste plaats om' een oorlog te winnen, het •gaat er voor alles om de goede strijd strijden. Eii dat moet Iedere Neder- blander doen. Zo alleen blijft tiy gees- .telijk op 'de been. Dat Is het hoofdthema ven de onder grondse persactiviteit.. En- daarin-beeft ons volk die' pers verstaan en aanvaard, i-Daarom kan die pers bloeien. 3 Het boek van Mejuffrouw Winkel «ept een mengeling van gevoelens i*?kker, die moeilijk allemaal onder oorden zijn te brengen. Maar het Nederlandse volk met zijn 3200 illegale kranten geeft daarin een .demonstratie van hét feit dat wij als -volk in de periode '40—'45 geestelijk ;f',W de 'been gebleven zijn, -•'/in;. leen libnaerdara-rthS' -' door het hooidkwattef van /de Egyptische -Itevolu'- tlonnaire. Raad- -uitgegeven, •verklarflie wprdl gezegd.' daf „een -aantal officieren in- verzekerde - bewaring -'is "gesteld, nadat bewezen was, dat zijgepoogd hadden wanorde onder';de. strijdkrachten te-doen ontstaan.". j-'lj In. de nog niet wan -waterleiding voorziene gehuchten in de Peelrond om Venray heerst thans door de aan houdende droogte een ernstig tekort aan drinkwater. ..Iédere, dag. rijden tankwagens naar de gehuchten'; IJssel- steijn, Veulen e.a. om aldaar,de be volking en vee van drinkwater te voorzien.-. - Dè jonge, -^veldgewassen hébben zwaar te lijden door de droogte ter wijl er een tekort dreigt te ontstaan aan-veevoeder, doordat niet voldoende gras'in de weiden aanwezig is. Van", dé N.V. Verre Visserij Mij. te Schëvéningen vertrekken vandaag naar de -Westkust van 'Schotland de loggers' 2- én' Sch. 321: Bejöe schepen gaan bij' Castlebaai' de drijfeetharing- visserij uitoefenen: De gehelé Franse luchttaabht'' Inïlndo^/H^ China -. Isyrijdagln'fdë+BtryCiÓmf^DIeh'-r,;?^ Bien Phoe gewqrpen om de bevóóiradIhg®§i^ vanhetbelegerde.bolwerki'moCelijk-^te'vSli®! maken. Be Franse jagerseii;; borhméiiytéiptó^S^^ slaagden^er in het yijandelyke^luchtr- mm doelgeschutzo;lang - te: neutraflserenjidatïiSï^^ de verdedigers .van-'Dien^Bien •Phoe'i;in tussent; de levensmiddelen .yenSs-mumtieM^S konden;, ontvangen,1:/dië'.'Dondërdagsfruëfcij-llS konden ..worden-; "uitgéwórpéh^i^'iïjlSÉï^^^S In de jury voor de geüniformeer de groepen zullen naast anderen ook de le lt.' .W. van Dok en scrct.-majoor J. C: Zwaan' van "de Luchtmacht zitting némen. Béidëri zijn deskundigen, en kunnen dus- een juist oordeel véllen. Wacht met Uw inschrijving niét;; .tot het laatste moment,-'miar. geeft U reeds nu op bij; een van 'de onderstaande adressen:, - N.V. .Dagblad Tr/uw, Huy'gens-. plein 1; 's-Gravcnhagc; Witte de Wlthstr. 30, Rotterdam; Scheffcrs- plein Dordrecht; dhr.. J. G. van- As, Hyacintweg 16, 's-Gravcnhage. Ook kan worden ingeschreven; door het inschrijfgeld over té maken aan „Dagblad Trouw, 's-Gravenhage", pér postwissel 'of pér giro, op postgiro No.' 424S67.: Op dé: postwissel of de- 'giro- strook dient te wordenvermeld: a. Inschrijfgeld; Trouw-mars,; Den Haag. b. Of ingeschreven wordt voor - 10. 20- of' 30 km. c. Voor" de hoeveelste maal'; aan; de Trou w-mars wordt "deelge- - nomen. - - Men kan tot en met 24 -Mei ■gireren. '-e.fv .<-.•« Ik. $35 Daarna kan ,.,nóg uitsluitend worden' ingeschreven aan dë start; doch dan wordt het..inschrijfgeld met 10cent .verhoogd. - En onze 'vermoedens zijn. üit- gèkomen. Naast j de Naaldwijkse Geref, j eugdverenigingen, diemet zestig man aan' dé start.-.zullen verschijnen, komt ook dé Lierse Wandelclub met vijf groepen van twintig wandelaars naar de Re sidentie. En wij zijn er van overtuigd, dat nog meer. Westlanders zullen meedoen: Om maar niet-tte spré ken van groepen-uit andere delen van het land. Inmiddels hebben wij ,-nog éen „hieuwjje van hef wandelfront". De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Dulles, zal Maandag te Milaan een onderhoud hebben met de Italiaanse prémier,, Mario Scelba, zo is le Rome officieel medegedeeld. Technische liulp van de Y.S. voor Suriname Premier Currie heeft- Donderdag in Paramaribo een overeenkomst met de Verenigde Staten getékend. Het be trof een overeenkomst voor', techni sche bijstand. Voor de Foreign Ope rations Administration tekende, de re gionaal vertegenwoordiger, Alan Laf-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1