Dien Bien Phoe thans ernstig Nederlands initiatief vodi vluchtelingenhulp m informeel overleg te Genève Herstelbank schakelt over op scheepvaartsector Buitenposten doorbroken, centrum nog vast in handen MëïdóVdjèmdmiing redde 348 mensen van brandend schip Wilhelmusmag in Indonesië niet vrij weerklinken Slechts 14 millioen nieuw erediet voor de industrie Politiejeep sloeg over de kop De rarnp met de Em ff If! Beroep op de Raad van Europ INVASIE 'VAN^ TOERISTEN'-!-;! MAANDAG 3 MEI 1594 TWAALFDE JAARGANG No. Weerbericht m Lichter gezonken in de Schelde DULLES RIEP ANZUS-RAAD BIJEEN teleg rammen Beroep van Zirid"MoIukken op Genève Discriminatie t.o.v. Nederlanders Accoord over IndocKin<^^ vredesconferentie :f|j| W Bij achtervolging van auto De Vielminh-opstandelingen zijn Zaterdagavond tien uur hun reeds lang verwachte derde aanval op de belegerde Franse vesting Dien Bien Phoe begonnen. De Franse autoriteiten beschouwen deze aanval als beslissend voor het lot van de belegerde vesting. Generaal Giap had voor deze aanval 40.000 man verzameld. Zijn artillerie is steeds versterkt en grote hoeveelheden munitie zijn in de laatste dagen van weinig activiteit verzameld. De toestand werd gisteren „zeer ernstig" genoemd; Zware gevechten van man tegen man werden gemeld. Het garnizoen bestaat uit 11.000 man Fransen, legionnairs, Senegalezen en Vietnamezen. De strijdkrachten der Vietminh, waaronder elitetroepen, hebben drie sterke sleutelstellinren der Fransen doorbroken en zijn diep in het hart van de vesting doorgedrongen. Het gevaar is thans groot, dat Dien Bien Phoe spoedig zal vallen. De verloren sieutelstellingen bevinden zich in het Noordoosten, het Zuiden en het Oosten. Na 12 tot 14 unr vechten meldde het Franse oppercommando, dat aan de Franse kant zware-verliezen waren geleden, doch dat de verliezen van de vijand „buitengewoon zwaar" .waren. Verloving in Mecklenburg - - Menselijke zee" Reddingboot Vier doden, 'o.w. Rijnloods uit Dordrecht Gevangenhouding - ex-voogdes Anneke Beekman 4 yerlengdrrri-- (Van onze parlementaire redacteur) In de afgelopen jaren heeft Koningin Juliana twee maal,;'eeri»|l brief gezonden aan de President van de Ver. Staten ..over "het'let der Europese,-vluchtelingen, in welke brieven zij uitdrukking'hëën^® gegeven aan de ernstige bezorgdheid, die in Nederland ;i-voor vraagstuk bestaat. ï>- Heliport Maastricht heden geopend DE vreemdelingenstroom," .jiQ^hets afgelopen weekend oven-dejBóïtë^ streek golfde, schijnt volgeris-ide óódrj lopige raming alle, rccord^lt'eriftiebliw geslagenHètf. is j nog Ministèr Staf per helicopter Ede naar Crcdietportefeuille Uitstaande contracten Verschillende sectoren Behaalde resultaten yriSriv Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'i-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. v Directie: O. A. KEUNTNG cn Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting,' geldigtot Dinsdagavond KOUD EN BUIIG Overwegend zwaar bewolkt met nu en dan buien,.: sommige- mogelijk met hagel of onweer. Matlge£fdtk<j krachtige wind geleidelijk mimend naar WestVoO Noordwest. Koud weer. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS.SI De 17e Februari jt. werd in Luxemburg geboren prinses Marie Astrid, dochter ran prinses Josephine Charlotte, een zuster van koning Boudewijn van Bel- gië, en prins Jan van Luxemburg. Dat baby voorspoedig opgroeit bewijst deze joto. Tijdens de achtervolging van een personenauto, waarin een jongeman een •17-jarig meisjes tegen haar wil ont voerde, is Zondagmiddag een jcép van de Haagse, politie in Scheveningen over de koop gteslagen. De politiejeep, die bestuurd werd door de 29-jarige agent J. K. uit de Zeezwaluwstraat in Den Haag reed met loeiende' sirene en vrij grote snelheid uit de - Aikmaarsestraat - linksaf de Grontngsestraat in de richting •3 vanj-de.Horstenhodcweg_waaxheen.men de-ontvoêrder had zien verdwijnen. Het rechtervoorwiel, ;van de jeep raakte echter de trottoirband, waardoor de wagen over de kopüoeg en aan de bovenzijde geheel werd vernield. De be-' •tuurder.en .de naast hem zittende jeep rijder, de 35-jarige H. A. S. uit de Van Diemenstraat,-liepen schaafwonden op. De :wagen met do ontvoerder en zijn •lachtolfer was inmiddels verdwenen, na in de Utrechtsestraat een verkeers- - bord om ver te hebben gereden. Later in de avond werd de auto waarvan het nummer bekend was, in Rijswijk aan gehouden. De ontvoerder' bleek te zijn de- 24-jarige -H. A. Ml uit de Jozef Israelslaan te Rijswijk. Het meisje heeft aangifte gedaan van vrijheidsberoving. Een. kweker yiïj^Bennebroek kreeg extra bezoek van buitenlanders, om- dat hij:$ap zijn bollenveld een,*» molen had geplaatst. Dc 'verloving is: bekend gemaakt van Hertog Cristiaan Ludwig van Mecklen burg met Prinses Barbara van Pruisen, een achternicht van Keizer Wilhelm II en - een achter-achterkleindochter van Koningin Victoria. Tussen 2 uur en de dageraad drongen dc Vietminh door het Noordoostelijke steunpunt heen. Elke Vietmich-soldaat in zijn diepgroene jungle-uniform was een waar. arsenaal. Zij droegen grote bandelieren meUmunitie' 'diagonaal over. de bórst, grote gordels met plastic houders vol exploaiestoffen; dozijnen handgranaten, lichtemachinegeweren, karabijnen.' pistolen en lange messen. Geschat wordt, dat de 11.000 man Franse troepen tegenover 40.000 rebel len staan. Hun aanvallen geschlèden volgens het beginsel van de .menselijke zee"', met regimenten tegelijk. Eerst komt een golf reeruten. die met dynamiet en handgranaten 'de' Franse .versperringen opblaast. Franse machinegeweren maaiden grote aantallen, van'hen neer. Achter hen aan kwamen nieuwegolven aanvallers, die overhun gevallen kameraden- heen de Franse loopgraven binnendrongen, waar .gevechten van man tegen man losbraken. Brigade-generaal Christian de Cas tries,- de' garnizoenscommandant van Dien Bien Phoe,- gafzijn troepen bevel na iedere aanval van de Vietminh .tot «feT tegenaanval^ over. .tel: Dc Fransen zijn thans samengedrongen op een terrein van zeer beperkte omvang. De opstandeingen zijn.vrij ver door- gedrongen in drie van de vier ."verde- digingscomplexen, dietezamen het delensiecentrum .vormen. Het zijn Dominique in het. Noordoosten, Eliane in het Zuidoosten en Huguette ln het Noordwesten.. '.- Het centrum Claudine in, het Zuid westen, waar de Castries zijn comman dopost heeft, heeft de golven aanvallers weten te weerstaan. Deze zijn doorge drongen tot op minder dan: 500: roeter van het onderaardse hoofdkwartier, van de Castries. De bevoorrading in het heetst van de strijd is vrijwel onmogelijk. De voor raden der verdediging zijn voldoende voor drie dagen durende gevechten. Zondagochtend om 6 our xelde het opperbevel, dat het voornaamste., cen trum van verzet zich nog altijd^veilig in Franse handen bevond. Tegelifk met hun. derde aanval op Dien Bien Phoe zijn "de Vietminh-op- standelingeneen nieuwe .actie tegen de De „Mentor", de KNSM'er, die op Zondag/28 Maart, op weg naar Tunis, S48 mensen redde., ynri de 'In lichter laaie staande „Empire Windrush" is Zaterdag in Rotterdam binnengelopen. Kapitein Hazelhoff vertelde aan ver* «Uggevèrs dat hij óp de 28e Maart het zal misschien zes uur Greenwich- 'Ud geweest,zijn geweltt werd door de eerste stuurman, die hem vertelde dat de"20-jarige 'stuurmansleerling J. van Bokknmuli Naarden gerappor teerd hvd dat er' een schip in brand itond. - Op' deze mededeling snelde de kapi- iein naar boven.. Inderdaad tekende zich'op-naar schatting twaalf mijl'af- «tand op-zee een vuurgloed af, waar boven een rookkolom van wel -150 meter te,zien was. „Nauwelijks zag ik dat", vertelde de kapitein, of de marconist liet melden dat hij noodseinen opgevangen had. Direct trof ik maatregelen. Terwijl we onderweg waren naar het brandende schip, liet ik de staatsietrap neer, Het ladders aanrukken, manillatouwen ge reed maken enz. „Spoedig", vcrvoï£iz: Kapitein 'Ha- Xzelhoff, zagen we kleine bootjes.rond dobberen. Eerst bespeurde ik er drie, maar hoe meer we vorderden, hoe groter het aantal werd. Ten slotte za gen we er wei tien. Er moést zich een verschrikkelijke tragedie voltrekken. Dat bleek al spoedig, want toen we nog dichterbij waren gekomen zagen we de mannen van de „Empire Wind rush" springen." „Tijdig liet ik de mannen aan de machines waarschuwen, dat er gema noeuvreerd zou worden. Ik -liet de boot even uitlopen en bracht ze toen op een paar honderd meter afstand van het brandende schip. „Aan takboord liet ik - eerst de ach terste reddingboot strijken en de staat sietrap werd zo ver .mogelijk neerge- laten. in: korte tijd stroomden de men- j.sen aan bobicdi In ongeveer; anderhalf- .uur. tijds kreeg de „Mentor", die 33 expositieterrein amvéert. koppen:telde en vijf passagiers, er 348 schipbreukelingen bij. Een half uur nadat wij arriveerden was de „Sokatra" gearriveerd. Dié ging 2SïwSChlp ^n d* "Empire Windrush" liggen. Onze reddingboot was inmiddels teruggekomen mét een twintigtal menséni De kaartenkamer werd tot centraal punt gemaakt. Daar werden alle na men genoteerd: het bleken 120 van de equipage te zijn, mannen van de Royal Airforce, van de Royal Navy enz. Op volle kracht zijn we naar Al giers gestoomd. Ik waagde het er nl. niet óp met. die honderden mensen de nacht in te gaan. De „Mentor" helde wel 2 3 graden over, tengevolge van de zware deklast die we meevoerden, meneen met doornatte kleding." De Franse lichter Corot van de. Com pagnie Fran?aise Rhenane is Zaterdag middag in de Schelde, ter.hoogte van Lillo. gezonken. Vier personen kwamen hierbij om het leven,, onder wie de Ne derlandse Rijnloods Rosa uit Dordrecht. Drie personen werden gered. De. Corot was op weg van Straatsburg naar Ant werpen met een lading van 450 ton ijzer, ijzer. weg- en spoorwegverbinding tussen de havenstad Haiphong en Hanoi in de delta van de Rode Rivier begonnen. Langs deze weg- worden de goederen aangevoerd, die boven Dien Bien Phoe worden uitgeworpen. 'Op verscheidene plaatsen heeft de Vietminh de verbin ding verbroken, en, mijnen gelegd. De Vietminh, heeft vandaag getracht de belangrijke brug van Laike bij Haidong, 50 km ten Oosten van Hanoi, op de-.grote weg die Hanoi met de haven' Haiphong verbindt, in de lucht te laten vliegen. Een vrachtwagen met'munitie iWerd de brug opgereden en, in brari'd gestoken. De chauffeur maakte' zichdaarna uit de voeten. Twee Franse soldaten van een post in de buurtwisten» "de wagen van de brug weg te rijden, doch dit kostte hun het leven, daar de vrachtwagen in de lucht .vloog voordat zij cr uit hadden kunnen springen.'Franse^troepen hebben de communistische, chauffeur gevangen genomen. De gevangenhouding ';van de ex-voog des, van Anneke Beekman, mevr. G. M. L vao M. uit-Hilversum, die op 22 Maart jJ. werd gearresteerd, en op 30 April j-j. zou eindigen, is door de Recht bank te Amsterdam verlengd tot 31 Mei a.s. •'"'I Enkele uren-vóórdat de derde grote aanval der Vietminh-troëpen-op de benarde Franse- yesting in het binnenland van Indo-China, Dien Bien Phoe, losbarstte,-.hebben Zaterdagmiddag te Genève ettelijke informele bijeenkomsten der daar bijeengekomen staatslieden plaats gevonden. In het nauwste verband met de toespitsing van dé militaire toestand in Indo-China stonden besprekingen, gehouden door de Fransen met ver tegenwoordigers der staten Vietnam, Laos en Cambodja over de vertegen woordiging van deze landen, alsmede van de Vietminh, bij het aanstaande beraad over Indo-China. Frankrijk gaf zich ook veel moeite voor 't bereiken van een bestand.vöor Dien Bien Pboe. Eveneens met het oog op de huidige situatie in Indo-China belegde minister Dulles een spoedvergadering van de z.g. Anzus-Raad, het orgaan van de verdragsorganisatie, die de drie landen van het Stille Oceaangebied der Ver. Staten, Nieuw-Zeeland en Australië verbindt.. Met het. oog'op het aanstaande ver trek van ministerDulles kwamen in een spoedzitting VZaterdagmiddag op Initiatief van: minister Eden de minis ters van Buitenlandse 'Zaken van dc Grote Vier, rood-fjhlna en van Zuid en Noord-Kore££ bijeen voor een be- spreking over.dqkUckomst van -Korea. -?g De twaalf anderelanden, die voor be spreking over;;;/Korea waren uitgeno digd zouden nauwkeurig op" de hoogte worden gehouden/van het besprokene, maar dit was de,.enige mogelijkheid om Dulles-dié--zfch'zou ergeren over de zwijgzaamheid i-jgéz® Europese staatslie den', oyer Korea riSTriocli.: nog' ,éón>iverga- derinf^ovër^dh?ónderii*ë^ite,''dóenV-bir- wonen. Deze bijeenkomst heeft geen resultaat opgeleverd. De partijen hand haafden .haar -standpunten ten aanzien van de oplossing van het Koreaanse probleem. Men had echter uitgebreid en vrijmoedig van mening kunnen wis selen. Een niet-offlciële communistische In; aansluiting hierop heeft dé Nëd. regering .zich vandaag tot de Raad van Europa gewend met, hét voorstel, dat de Europese larfden terstond een tweetal -fondsen bijeenbrëngen,; een van 5 midlioen dollar, waarmee de ongeveer 10:000 „moeilijke -gevallen", o,a, zieken, onvolwaardigen en ouden van dagen.onder de vluchtelingen in Europa blijvend kunnen worden ver zorgd in inrichtingen of tehuizen en een fonds ter. waarde van-12 millioen dollar, -waaruit credieten kuniien worden verleend voor het irfschakelen in het arbeidsproces van eën- lOO.OOO- tal vluchtelingen, die nog steeds in kampen- leven - en - niet uit. - Europa kunnen emigreren, omdat een of meer gezinsleden arbeidsongeschikt is en daarom door de immigrerende landen niet worden toegelaten. In het memorandum, dat vandaag aan de assemblee en het comité varf ministers van de Raad'van Europa in Straatsburg wordt aangeboden, dedlt de Nederlandse 'regering mede, dat zij bereid is als haar aandeel - in het 5 millioen dollar-fonds i 4 -pet. van deze .som voorhaar Tekening te nemen en nog in'de- loop van dit jaar; te storten irf het noodfonds 'van de hoge commissaris 'voor de vluchtelin gen van'de Ver. Naties, de Neder- ,f1 zegsman verklaarde gisteren, dat een ~Kr,nrTiltlriTc£s direct verzoek van de Fransen om eva- cuatie van gewonden uit Dien Bien Phoe de eerste stap' zou zijn voor alge mene wapenstilstandsbesprekingen in zake Indo-China., Het moeilijke punt hierbij, evenals bij de algemene besprekingen over Indo-China. isnatuurlijk de status van de Vietminh en van rood-China. Over dit punt heeft zich sinds Zater dag een druk overlég ontwikkeld tus sen de Franse vertegenwoordigers in Genève' en' die van de keizer van Viet nam, Bao Dai, die met rijn ministers'iri Cannes';./vertoeft. Zijn ministèr svah Buitenlandsê:;- Zaken, r Nguycn~ Quoe '-Din heeft in de-Franse grensplaats St.. Ju- lien.een; eerste onderhoud gehadimet. de Franseminister, .voor de geassocieerde staten. Mare Jacquet, en daarna .in Genève met minister Bidault. Ten slotte heeft ministerDulles - te Genève nog een tweede gesprek met zijn Russische ambtgenoot gehad over president Eisenhower's voorstel inzake een atoombank.Gesproken werd over het antwoord van de Sowjet-regering van 27 April op een'vroegere Ameri kaanse nota. Blijkens uitlatingen ris men bij dit onderhoud practisch niets opgeschoten. - Vanmorgen om half elf-werd-de heli port Maastricht van de Sabena-heli- copterdiehst tussen België, Nederland, en Duitsland officieel geopend met het in gebruik nemen van het nieuwe sta tionsgebouw - op het vliegveldterrein „De Griend" aan de Maas. Het Deense Koningspaar heeft aan H M Koningin Juliana en Z K H Prins Bomhard het volgende telegram gezonden:, „Wij ïenden U belden onze diepgevoelde dank v'oor-'de drie-onvergetelijke dagen die wij in uw prachtig land hebben doorge bracht. Devriendelijkheid en hartelijkheid van het Nederlandse volk zullen ons altijd In dierbare herinnering .blijven." H ,M de Koningin en Z X H Prins Bem- hard hebben daarop het-vólgende geant woord:'-'., ;J; „Wij danken tT .van barte voór tlw vriende- Ujt.-telegram.j,Wif..waien zeer; gelukkig -ü. bièr .bij on» te' hebbirn' én UI iets van." ons laiïd' te' Iatcn' zlen./Eèn '.bezoek als het Uwe aterkt'blijvend' de vriendschap 'tussen onze volkeren-, Wilt'U onze'.beste wensen: aan vaarden voor-.'U .en *Uw; gezin en voor Uw bewonderenswaardig volk."1 Ir Manusama. .'.hoold van de politieke missie van de republiek Zuid-Molukken" heeft Vrijdag aan de conferentie'te Ge nève een schrijven overhandigd van mr SoumokiL „president'der Zuid-Moluk- -ken". Hierin doet de heer. Soumokil van uit Ceram een beroep.op de conferentie van Genève „omer op toe te zien, diat de verplichtingen,, die onder verantwoor delijkheid van de Verenigde Naties zijn aangegaan," worden nagekomen en dat de réchten; die ons volk zijn gegeved en die .gewaarborgd worden door de - vrije naties van de. wereld, worden nageko men. opdat rust en orde in dit deel "van Zuid-Oost Azië worde hersteld". lander mr. Van Hèuvén* Goedhait?te. Genève.Dó Nederlandse (regekiógj;^ hoopt, dat de andere EuropeseVi^ge im ringen haar voorbeeld - zuUéiVvólgeni| Over. hetbyeentorengenj|iyan;hèt^ fonds van 12 millioen dollar wil j-dë/f Ned. - regering nader overleg jfiegeitt:.; met het comité' van dêministers - vaxy|; de Raad van Europa en-; de autoriteii^| ten, die veraiftwoordelijk ziih:;voc>" dé 'zorg voor 'deinteTOationaleïvlui^sj -/■ (Van onze correspondemïjMÊsM ëén-..nóniuMl..'';ioeè{eenSrlo$^fj^^^l dat de. Keukenhof te hissé''rnè^^& 12S.000 bezoekersieldeïèn%ddt\allee, in Haarlem reeds 700 bedden-van'par: ticulieren bezet werden,:«yxmi'dai$di hotels geen ruimié'Jmekrtï)w'd&< Zaterdag waren het 'vooraVderBëigër^, die de Bollenvelden. kwamëntzienM maakten gebruik van hun '-vryè}}lsté; Mei enhun enorme' cantdllehCdiitb'ë, en touringcars bezetten alle béschilSZ, bare parkeerruimte. De parfteefjrjnrnti van de Keukenhof boodtgenpialVé'ëï: reeds aan 450 autobussen X Zondag bleek, dat.dit alles noriicaarg een voorproefje wasgeweest-VGistereu moest men nÏ 600 bussen"eenïparkeër- plaats -wijzen, .-.terwijlwhetXaantalfiprJ' sonenauto's groterwas dan:-des/dit met 100 proc uitgebreide - parkéerpfiat sen kondén herbergen. t;Het, Iluits;X,wasf toen,: -rintegenrieUingsómét i Zattóciags toen dathet Vlaams-,- en rFransi/waréniu hoofdzakelijk 'de vóértiaLè--® ^jZateidagmorgen^; omsvréékrijelllg istohdëhv ide'JvoértuigënVj overgang .te' Beek. in-- igén-(ffli^vlufftjiijSB en-;een' halve' km;' jDouane-beaitthte^f spraken van 400 tot '500 wagenkj!f;Böij vendien'een honderdtal motortywielenl en velehonderden Ook vanuit.Elten', is rieenijtilange stroom auto's Nederland; bihnènget"' den. Méii schatte,1 dat "60 totL:80.47^™ daarvan, afkomstig was;-;, uit Duitsland?!! De marechaussee te Elten schattej' terdagavond om. negen.uur,dat^o veer 150 autobussen en: tiené-av'de., duizend luxe-auto's ons landX/binné gereden -zijn..;'-. Het werk van dc ;V.V.V^dienst_ wérdbemoeilijkt door het Xfeit, ^dat'^ïb wel in het centrum' van hét'.'.landgr' in het "Westen, met uitzóndérihg ijW; de kop van NoordhoUand v.'alle ,'hotelri reeds dagen tevoren waren volgeboéjrtfl Ook de beroepspensions waren-rihézetS zodat 'voor het onderbrengen^ slecht» gebruik kon worden gëmaakttvan'paE^ ticuliere pensions en van -lSlogeér- ruimte, 'die door, particulieren aangeboden. In de- bollenstreek is een wedstrijd voor bloemenmozaïeken gehouden. De hier afgebeelde „Koning Voetbal" werd met een eerste prijs bekroond. De voorzitter, vande Nederlandse Vereniging te Bogor in Indonesië, prof. L. W. Kuilman, heeft in een toespraak, die hij op Koninginnedag in de sogiëteit van Bogor hield, gezegd, dat het „krachtens een beslissing van het ministerie van Binnenlandse Zaken niet was toegestaan, op deze dag en op deze plaats het „Wilhelmus"' te zingen". Prof. Kuilman achtte het'noch de plaats noch zijn taak daarover te discussiëren. Hij beëindigde zijn toespraak met het citeren van het zesde couplet van hetWilhelmus. EDE. De minister van Oorlog-en Marine, ir. C. Staf, zal Vrijdag 14 Mei de bij het openluchttheater te. houden nationale tentoonstelling. De Trek-" offi cieel' openen.- Het 'ligt in de - bedoeling, dat de minister per helicopter op het Zijn toespraak werd in de Indone sische taal beantwoord door de resi dent van Bogor, die de Nederlandse gemeenschap te Bogor. feliciteerde met de verjaardag van H. M. koningin Juliana. 'Tot de andere plaatselijke autoriteiten, die de bijeenkorqst bij woonden, behoorden de regent en het hoofd van de politie. Na ontvangst van dit bericht heeft Aneta zich tot het Nederlandse Hoge Commissariaat gewend. Het vernam, dat voor de maatregel van dc mi nister van Binnenlandse Zaken, krach tens welke inderdaad het ten gehore brengen van het Nederlandse ^volkslied op de Nederlandse nationale feestdag uisluitend is toegestaan in de ambts woningen van de Hoge Commissaris en de commissarissen .van 'het Konink rijk, door het Hoge Commissariaat ge ruime tijd geleden de aandacht van het ministerie van' Buitenlandse. Za ken-van de republiek-Indonesië werd verzocht. ■Genoemd ministerie, aldus de .woord voerder van het Hoge Commissariaat, ■werd hierbij o.m. gewezen op hét discriminerende, „karakter van deze maatregel, die. alleen tenaanzien van het Nederlandse volkslied- werd ge-: nomen, 'zomede op de omstandigheid, dat de Indonesische gemeenschap in Nederland ten aanzien van het „Indo nesia raya" aan generlei bijzondere beperking is gebonden. Deze protesten hebben er tot heden niet toe mogen leiden, dat deze voor Nederland wel zeer pijnlijke maat regel die overigens, voor zover be kend, alleen te Bogor aan de Neder landse gemeenschap werd bekendge maakt ongedaan is gemaakt. Tot zo ver de woordvoerder van het Hoge Commissariaat. Te Djakarta is op Koninginnedag in de Djakartaclub (de voormalige Har monie) door daar a'anwezige honder den Nederlanders het Wilhelmus ge zongen. Het lied werd spontaan inge zet nadat de Hoge Commissaris, Van Bylandt, een toast had uitgebracht op de KoniDgin. Na het zingen van het Wilhelmus werd het Indonesische volkslied ten gehore gebracht. Er ontbrekennog uit andere plaat sen berichten,'daar de eerste Mei in Indonesië een officieel erkende feest dag is, waarop de posterijen Zondags dienst onderhouden. Dit weekeinde zijn in' Marokko 309 personen gearresteerd, die zich bij razzia's wegens sabotagedaden niet kon den identificeren. De. Franse resident- generaal Guiliaume heeft per radio de bevolking gisteravond -aangemaand kalm te blijven. In vele opzichten is de ontwikkeling van het bedrijf der Mij. tot financiering van het Nationaal Herstel (Herstelbank) in 1953 bevredigend geweest, hetgeen voor een belangrijk deel te danken was aan de financieringen, verband hou dende met een aantal scheepvaartpro jecten. Daar de disposities onder de cre- dietarrangementen, welke op dit gebièd zijn afgesloten, zich over het thans lo pende en het volgende jaar zullen uit strekken, kan op een verdere uitbreiding van de uitzettingen worden gerekend. Het beroep, dat de zuiver binnenland se industrie op de Herstelbank doet, is beneden de aanvankelijk gekoesterde verwachtingen gebleven. Dit behoeft ech. tea- geenszins ais een ongunstig verschijn sel worden uitgelegd/Ten dele wordt het veroorzaakt door het feit. dat de' in terne financieringsmogelijkfiedenvan het Nederlandse bedrijfsleven groter zijn gebleken dan aanvankelijk geschat. Aan de andere kant stemt het verschijn sel toch wel tot nadenken voor zover-er een zekere terughoudendheid in het en tameren van projecten uit moet worden gezien. De situatie is immers deze, dat het, om het welvaartspeil'van onze groei ende bevolking te handhaven, noodza kelijk is, dat aan onze industriële ont wikkeling blijvend een voldoende im puls wordt gegeven. Het is, zo zegt de directie in haar jaarverslag over 1953, na de jarenvan grote activiteit op dit gebied geenszins te verwonderen, dat een periode' van consolidatie intrad. Men zal er echter op bedacht moeten zijn deze consolida tie niet te doen overgaan in stilstand. De Mij-tot Financiering van het: Na tionaal- Herstel heeft -haar' credietpbrtef feuille verder kunnen uitbreiden, dank zü enige grote credieten, welke ver leend werden aan een. scheepvaart: onderneming en aan enige veem- en op- slagbedrüven. De credietportefeullle beeft thans de f 400 millioen overschre den. De gedane toezeggingen en de'nog in behandeling zijnde-aanvragen maken een verdere toeneming waarschijnlijk. Ook in de toezeggingen en aanvragen nemen scheepvaartprojecten een belang rijke plaats in. De netto-toeneming van het bedrag der: uitstaande contracten in de zuiver industriële sectoren van het bedrijfsle ven bleef beperkt tót het naar verhou ding geringe bedrag van rond f 14 mil lioen. Het aantal der credietrelaties ver toonde enige teruggang.- .De per 31 December- j.l. uitstaande contracten hadden' betrekking op 314 (v.j. 330) bedrijven en vertegenwoordig den een totaal bedrag van 406.464.000 (351.042.000).Toegezegd, doch nog niet •gecontracteerd aan 19 (26) bedrijven .50.122.000 (72.854.000) en in behande ling aanvragen van 37 (61) bedrijven tot een bedrag van 63.495.000 (26.067.000). De in het afgelopen jaar afgesloten contracten hadden betrekking op 136.990.000 (140.807.000); de aflos singen beliepen 55.202.000 (53.825.000) annuleringen en verlagingen bedroegen 26.372.000 (34.337.000), zodat de netto- mutatie in de credietportefeuille 55.422.000 (2.645.000) groot was. Gedurende do verstreken acht jaren heeft de Herstelbank in totaal voor 800 millioen aan credieten verleend, waarop voor bijna 400 millioen we derom is afgelost en geannuleerd. De voornaamste uitzetting van de credietportefeuille in het afgelopen jaar vond plaats in de bedrijfstak verkeer en wel tot een bedrag van 66.576.000, waartegenover- aflossingen' en verlagin gen stonden ad 5.317.000. Daarna volg de de bedrijfstak metaalnijverheid, scheeps-, vliegtuig- en wagenbouw met een afgesloten bedrag van 32.568.000 bi) aflossingen ten belopo -van 23.054.000. De 1 toeneming: in deze sector was o.a. een gevolg.-van enige, belangrijke credieten, 'welke. aan scheepswerven werden verleend. Door de aflossing van -het erediet, dat ter overbrugging was verleend, aan de Stichting voor de Ontwikkeling;van' chinale Landbouw ia. Suriname islyliët belang der MAFINAH bij de -bèdrljfsiy ,-ald.<7" tak landbouw stérk gedaald...Tegenover/a afgesloten conctractën ten bedrage ïyan§ 1.672.000 -stonden in deze sectorj aflps-%? singen ad 21.451.000, waardoor i in" landbouwsector nog' slechts .cvediel uitstaan tot een bedrag van 2.670.009;7" redietenirf m nm<Sr-« Na afboeking' van de kosten op procent lening, groot f 178.657, sluit'.dëSL exploitatierekening der Hefstelbank-'Jriet^ een. batig saldo van 13.050377,;,waar%-1" van een bedrag ad J aangewend ter versterking vanjde re-'1 serve voor debiteuren.- rcxvrisijsF' X. Van de resterende (winst,*S®grö 6.518.750 wordt 20 procenttoegëyoégdi aan de statutaire reserve, wèlké ;Kieré-. door met 1.303.750 toeneemt XXÏfoW 10.027.500. Aangezien' tegenover" deeL-i, nemingen en debiteuren voor 29.700.000f is gereserveerd, staan tegenover; dë-aanS, vaarde risico's totale reservès ten;lbë-;-? lope van ruim 39.700.000. Dé r-reste^-T1 rende winst ad 5.215.000 wordtX/aan-js gewend ter betaling van3% procent, ópi.'® de aandelen B. Oost en West hebben vandaagvrijwel' overeenstemming bereikt over de samen-' •telling van de vredesconferentie,'welke, een eind moet maken aan',de t bloedige* gevechten. In - Indo-China. - Volgens Franse woord voe rde rei?heel deSowjet-Unle het Westelijke voorstel goedgekenrd,om de vertegenwoordiger»- van de Vietminh door de Sowjet-Unie inplaats ;van door .communistisch - China tot de conferentie te doen uitnodlgenjSs De ministers -van Buitenlandse" Zaic van de Westelijke Grote: Drié-ïëh«$d 'Vietnamese: minister vanlBuitenlandse Zaken Nguyen Quoc jDtnh.xhebbènüïöci meel toegestemdIn deelname van' genwoordigers van j de:-Vietminhjirphd voorwaarde, dat'dit IgeejitërkënmnfÈS hét regiem van;. de-Vietmltih-^l«X»>-of'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1