W:''h Wij herdenken Westelijke voorpost in vijandelijke handen RODE PROPAGANDA VIA LUIDSPREKERS Kransen neergelegd aan voet van oorlogsmonumenten Slip Oost en West w erden liet over Indo-Chinese conferentie eens |e Klerk verdronken Aanval van Zmd-Korea op communistisch Azië wm - Hoge Raad deed uitspraak in zake de vrije vaart op de Rijn - m - - P H Hevige strijd óm Dien Bien Phoe Rond het monument in Den Heidér Auto-ongeluk nabij ^otida ï'mm NATIONALE HERDENKING OP DE GREBBEBERG Cojïfërentie van Genève 1 HÉS» DINSDAG 4 MEI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2762fM r~ Weerbericht mm Dulles uit Italië naar W ashington vertrokken Vietminh zullen er aan deelnemen WM !iai Overheidsgebouwen vlaggen morgen Eerste deel ontwerp nieuw R.W. verschenen Ifl- -J mms lm I 'hmê 3MSÊ Op Woensdag 5 Mei a.s. zal van alle overheidsgebouwen de vlag worden uitgestoken. Verwacht wordt, dat vele parti culieren dit voorbeeld zullen volgen. Cassatieberoep verworpen Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 11S700 (4 L) T Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'i-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111382 Administratie: TeL 114402—115486 B.g.g. 395288 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.28 per maand, 6.75 per kwartaal Los se nummer» 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig tot Woensdagavond: WISSELEND BEWOLKT Wisselend: bewolkt met enkele verspreid optredende bnien. Zwakke tot matige wind, aanvankelijk uit uiteenlopende richtingen, later Noord-Westelijk. Weinig verandering in temperatuur. O- O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT -»r W herdenken vanavond als volk W degenen dia in do wereldoorlog vielen voor de vrijheid. Dat 1* een lange, lange lijst. De ge sneuvelden van leger, vloot en lucht macht, de slachtoffers der concentratie kampen, de mannen en vrouwen- uit het verzet, die vielen voor de vuur pelotons. En dan zijn er historische feiten "waaraan wij die herdenking kunnen vasthaken. De slag'aan de Grebbeberg waar OM nationale soldaten kerkhof ligt En dan de slaig op de Javazee waar de Nederlandse vloot onder Doorman haar traditie hoog hield. En wü denken aan de gevangenis aan de Van Alkemadelaan in Den 'Haag en aan de concentratiekampen in Amersfoort en in Vught. En zo zijn er vele plaatsen, waar wü in gedach ten even verwüleh. Vele, gevangenis- »en, concentratiekampen en plaatsen, waar de omen brutaalweg werden ver moord. En velen zien naar de lege plaatsen, die er in-de: gezinnen en de-families zijn- Negen jaar en langer zijn over bet verlies heengegaan. De tijd retou cheert 'somtijds de rouwheid van het leed. Maar soms ook verscherpt hü het Het verlieswordt vaak dieper gevoeld, doordat het de levens van talloze nabestaanden omboog en neer boog, gelijk men het nknmer ihad ver- wacht. wij - denken aan de vaderloze; ge-" zinnen,-waar. de netourlijke leidsman in de opvoeding kwam te ontbreken en waar de moeders er alleen voor kwamen te staan.- En dat is maar één voorbeeld. Want wie kan zich ai het dagelüksterugkerende leed om ge broken gezinslevens voorstellen? Wie peilt het leed van. ouder» om geval len noon», soms meerdere uit-één ge-- zint Daar kaai de Stichting '40'45 veel vernachten en het blüft - de erezaaik vanen» volk. haar daartoe in staat- te stellen. Maar te verhelpen 'is het, VnlSt.- - 'V ET: .herdenken van onze doden fes gcva sentimenteel bedrijf. 'Het .mg dat *tok niet zün. Natuurlijk,' wij "r dm Vim iéder Sa. eigen kring aan hen /die) ons-het -naast-stonden., "WÜ doen /dat'in ons familieverband en. wü doen dat In de fcnmaüë» waarin de geval- "lenefi hébben-gewerkt: /-"fy/ herdenlkèa wünatuurlijk'«pe» claai~al'?de'geoeny die in het:verband van Trouw zün gevallen. Nogde af gelopen Zaterdag werd een ;van' de vrèaélUkcte geschiedenissen op dit ge- bied, naar- aanleiding van het boek van mej.: Winkel,.'in ons.blad weer opge haald. ~Wi) staan een ©genbl2e stil en wij zien aldie mannen weer even voor ens, zoals we ze hebben gekend en zo als we met hen hebben gewerkt. .Met al hun deugden en eigenaardigheden. En we zien ze vooral als, mensen met brandende harten, gegrépenen door de liefde voor de zaak waarvoor xü •tonden. HET herdenken van onze .gevallenen moet ten slotte uitlopen op de aanvaarding van hun dood. Het iseen. moeilük ding,, om daar vrede mee te hébben. Went bun dood staat In verband met hun strijd. En dan kan het, wel eens moeite geven. Wat hadden' wü niet graag een beter - vaderland en beter volk uit die;strijd te 'voorschijn- zien komen.' Sommigen denken dan wel eens: Eet was vergeefs en het .was het offer niet waard. Maar zo U het'toch niet. We hébben er Zaterdag al «ven 'aan herinnerd. Déze strijd was ons opgelegd. Het was maar niet een «trüd tegen de een of a nd e re vüand. Het was zelfs niet de strijd, tegen eèn gewetenloze tyrannie zonder meer. Het was voor alles een strijd tegen een heidendom dat totalitair-agressief .was. D.w.z. oen heidendom dat èn mili taire èn geestelüke agressie pleegde. Een heidendom dat onze 'staat en ons vaderland en'de harten en ruggegraten van.onze mensen wildé breken. Opdat wij een: gew-UUge-prooi van de .duivel souden. worden. - Wü. .hébben de jongste wereldoorlog steeds, gezien, als een religiestrijd. Als oen van de fazen van de strijd, «de hele historie door, tegen het mon ster van de anti-christelijke wereld macht- Het is goed om in die'strijd aan de goede kant te hiebben gestaan. Dit besef kan ons de verliezen doen aanvaarden. Want wü kunnen de dood van onze vrienden alleen aanvaarden als wü de sin van die. vreselüke oorlog hébben .verstaan. De belegeraars van Dien Bien Phoe hebben vanmorgen een Westelijke stelling van het bolwerk In handen gekregen. Kort na middernacht werd een massale stormaanval ertegen geopend. De aanval 'geschiedde vanuit een van de drie sterkten, welke de rebellen b\j de massieve actie van Zaterdag en Zondag veroverden. „De Vietminh paste de gebruikelijke tactiek toe. Er werden „menselijke vloedgolven" opgestuwd-met de soldaten zo vlak naast elkaar, dat als er een viel, zijn kameraad achter hem de lacune snel kon opvullen. De aanval ging gepaard met wild geschreeuw. De rebellen wierpen plastic- bnlzen met nitroglycerine over de prikkeldraadversperringen en deden gevaariyke charges met de bajonet. Heï Franse opperbevel heeft bekend gemaakt, dat 1630 man van de Vietminh de stelling aanvielen, die door een compagnie van 200'; man werd bezet. De stelling is een'iWestelijke voorpost van Dien Bien Phoe. De Franse bevel hebber van Dien Bien Phoe,' generaal De Castries, liet vanmorgen tegenaan vallen uitvoeren. De-strijd duurt voort, aldus de Franse legerleiding. De strijd om de positie duurde twee uur. --t De Vietminh 'is tcrt! de aanval over gegaan na een pauze van 36 uur. Sinds Zaterdagnacht/hebbende ver dedigers van Dien .Bien Phoe in het geheel vier stellingen verloren, waarvan twee aan de* Westelijke' rand van het bolwerk, een aan dé, Oostelijke züde en een in de Noordelijke uithoek. De opstandelingen slaagden er in het weekeinde ook in, het geïsoleerde Zui delijke fort, dat „Isabelle" wordt ge noemd, binnen te dringen. De bezetting wist evenwel de tegenstander terug te slaan. Van een onzer redacteuren In Amsterdam, Semarang, Brussel, Parijs en Italië zijn vanmorgen op on geveer, het zelfde ogenblik ktansen néergelegft.aan dèWoet yan oorlogs monumenten om de nagedachtenis van hen, die in de,oorlog rijn'gevallen, te eren. 1 r De plechtigheid vond plaats namens de Confederation" Internationale des Anciens Prisonniers de Guerre, in wel ke Confederatie de Belgische, Franse en Italiaanse gelijkgerichte verenigin gen zijn gecorporeerd. Iri Semarang werd een krans gelegd door mevr. H. G. van AnrooyDe Kempenaer, presidente van de Neder landse Oorlogsstichting, die tevens een monument onthulde op het vrouwen- ereveld, waar 1700 Nederlandse vrou wen begraven liggen. In een plechtigheid, welke zich onder scheidde door een gewü de stilte, wrrden Dinsdagochtend op het ereveid Menteng •Pulo. te Djakarta, de militairen, zeelie den, verzetsstrijders, geallieerde mili tairen en alle overigen, die waar ook ter wereld in dé oorlogsjaren voor het -Koninkrijk vielen herdacht. De plaatsvervangend hoge commissa ris, baron Van Ittersum (de Hoge Com missaris, graaf Van Byiandt, is Maandag naar'Semarang vertrokken, waar hü een monument ter herdenking van de' hou ding van de vrouwen tijdens de Japanse bezetting zal onthullen) legde bloemen bü de, urn van de onbekende soldaat Bü het vlaggemonument legde hij een krans. Er werden ook kransen gelegd door ver tegenwoordigers van de ambassades van Amerika, Engeland, Canada en Australië. De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, John Foster Dulles is Maandag uit Milaan naar Washington ver trokken. nadat hij een onderhoud had gehad met de Italiaanse premier, Marlo Scriba, en de minister van Buitenlandse Zaken, Attllio Picclionl.- In een communiqué wordt gezegd, dat kwesties van wederajds belang werden besproken met het doel vrede en veilig heid te versterken en verdere internatio nale samenwerking na te streven. In politieke kringen is men van me ning, dat de ministers voornamelük hebben gesproken over de kwestie- Triest en Italie'si goedkeuring' van het verdrag inzake de Europese Defensie Gemeenschap, dat thans bü het parle ment in behandeling is. Te Washington heeft een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlands. Zaken gezegd, dat er „geen woord waar" is van berichten, datminister.Dulles na zün terugkeer van de conferentie te Genève zal aftreden. ■Br is volledige overeenstemming, tus sen de president én de minister. Dulles 'komt niet naar huis omal te treden." aldus de woordvoerder. Toen vanmorgen de vlag bij het mo nument „Voor hen die vielen" en de vlag en de Geus op-Hr Ms Schepen en inrichtingen halfstok waren gehesen, «tonden rondom het monument de ver tegenwoordiger van HM. de Koningin en ZICH. Prins Bernhard- de adjudant-ge- neraal en chef van het Miktare Huis van HM. de Koningin, vice-admiraal N- A. Rost van Tonningen, voorts vice-ad— mira al H. C. W. Moorman, 'staatssecre taris van Marine, die- de minister van Oorlog en Marine vertegenwoordigde, de, commandant Zeemacht Nederland schout bü .nacht F. T. Burghard, voor de koopvaardü mr W. L. de Vries, dl- recteurrgeneraal van .de. Scheepvaart,: en 'de vertegenwoordigers van de inspec teur-generaal der Koninklijke Marine, van de chef Generale Staf, van de chef Luchtmachtstaf, van de Nederlandse Territoriale bevelhebber, van de comman dant Luchtverdediging Nederland, van de commandant Corps Mariniers, de in specteur-generaal voor de scheepvaart, de burgemeester van, Den Helder namens het gemeentebestuur en tal van deputa ties. Aangetreden stonden de équipages van Hr Ms oorlogschepen, alle officieren en onderofficieren van de Koninklijke Marine te Den Helder, alle adelborsten van het Koninklijke Instituut van de Marine en alle aspirant reserve-officie ren. Vlootaalmoezenier pater H. Buysen hield een toespraak, waarna ds F. Co in Amsterdam en inSemarang werd ook een krans gelegd namens de Ne derlands-Indische Bond van ex-Krijgs gevangenen, Geïnterneerden, en Gere- patrieerdeny die bij genoemde Confe deratie.is aangesloten. - Be plechtigheid te Amsterdam vond plaats,' bij v het Nationaal Monument. Kransen werden gelegd door de voor zitter van NIBEG tevens vice-voorzit- ter, van genoemde- Confederation, de gen.maj. H. J. D. de Fremery en door mevr. Spoor, de weduwe van generaal S. H. Spoor. Aanwezig waren o.m. de adjudant van H. M. de Koningin, kapt. luit. ter zee J. G. Stegeman, de Chef Kabinet van de minister-president mr. O. W. S. Josephus Jitta en de secretaris van burgemeester d'Ailly, mr. A. J. Ruys. De consuls-generaal van België, Frankrijk en Italië, alsmede,' vertegen woordigers van militaire verenigingen, oorlogsschade stichtingen e.a. ganda-boodschappen uit in het Frans. Vietnamees,' Duits, Arabisch,' Italiaans Spaans. Herhaaldelijk riepen zü de manschappen van het garnizoen op te deserteren. Hieraan'Verhonden de com munisten het' dreigement, dat wanneer U aan deze „uitnodiging" geen gevolg gaven, zü'r zonder genade vernietigd zouden worden. Een verraderlijke daad van de zijde der Vietminh-troepen deed echter alle rode propaganda teniet. De communis ten boden aan twee gewonden uit té ruilen. Toen een onderofficier van het Vreemdelingenlegioen de twee gewon den, echter naar de rode linies over bracht, barstte plotseling een machine geweer der communisten los, waardoor hij ter plaatse met kogels doorzeefd werd. In de loop van de slag om Dien Bien Phoe is echter reeds een'bataljon Thai- soldaten en waarschijnlük nog een'deel van een tweede bataljon uit de vesting gedeserteerd. v Een taxi uit Dalfsen ls gistermiddag omstreeks half één op de'rijksweg no. 12 tussen Utrecht en Den Haag nabij Gouda onderde gemeente Moordrecht op een stilstaande aanhangwagen ge reden, waardoor rijf personen ziin ge wond.- - t In de taxi zaten behalve de chauffeur, de 24-iarige H. A.'Güssler,.uit Dalfsen, dé heren H. Hoogendooi r uit Dalfsen. Th. G-Leüzef uitiEtten (gemeente Genderingen) en W'ae Graaf'uit,.Teuge bij Apeldoorn, v alsmede. mevrouw:;;HOo- gendoorn," die op familiebezoek im Den Haag gingen. De taxi is met een snel heid van ongeveer 75 krri per uur tegen de stilstaande aanhangwagen ge reden en onder dit voertuig geschoven. De chauffeur, alsmede dé heer H. werden ernstig gewond. De.echtgenote van de heer H., alsmede de beide andere heren werden minder ernstig gewond. De vijf-personen werden met een zie kenauto van de G.G.D. uit Gouda naar het ziekenhuis Bronovo In Den Haag vervoerd en daar opgenomen. De taxichauffeur verklaarde de op legger noch de waarsehuwingsseinen van een der chauffeurs van de vracht auto die bü de stilstaande aanhang wagen stond te hebben gezien. De taxi werd ernstig beschadigd. Het Franse opperbevel "heeft gisteren plannen bekendgemaakt voor een massaal afwerpen van versterkingen boven Dien Bien Phoe. In de nacht van Zondag op Maandag sprongen opnieuw 150 vrijwilligers dé versterkingen voor Dien Bien Phoe bestaan alleen uit vrijwilligers boven de vesting uit. Zwart geverfde Dakota's en grote, zilverkleurige vliegende verhuiswagens, welke door Ame rikaanse burgerpiloten gevlogen worden/werden op de vliegvelden van Hanoi en het vliegveld van Haiphong voor deze missie in ge reedheid gebracht. De communistische belegenwr», die hun dodelijke greep op - de benarde vesting steedsmeer 1 versterken, heb ben intussen een Inldsptekeroffensief ingezet, waarin zü de heldhaftige ver dedigers oproepen zich over te geven. Hun luidsprekers zonden: de.' prop»: LIJKENS een verslagje- in O Volkskrant" van een rede van dé/v'. heer Romme heeft deze daarin'.om."/ gezegd, dat in Nederland een party als de Duitse C.D.U. waarin room-"/:, sen en protestanten zitten niet mogelijk was. De K.VF.-leider wees -C op de vele diepgaande verschillen tus-//' sen de protestanten en katholieke par//, tüen. Onder andere: het voortdurend* r.j, pogen van 'dé protestanten om ;,ëen'ïi|?;« sterke aanzet van katlbolieke kleur in het Nederlandse leven" tegen té gaan.- Wij zijn het met de heer Bomrae eens dat een partij als de Duitse C.B.U. fax/. Nederland, niet mogelü'k is. Wij bepleiten evenmin als hü de", herlevingvan de oude christelijke coalitie..-' Maar het is erger dan een Journa- listieke slip van de pen wanneer „Hot Vrije Volk" het doet voorkomen of prof, Romme de argumentatie, waarom hü van één gemengd rooms-katho-" lieke—protestantsepartü.hiét ten,'heeft gebezigd om een herstel van w: de coalitie af te wüzen. „Het Vrüe. Volk" laat prof. Rominé/-.: iets anders zeggen dan hü volgens bet/-- Volkékrant-verslag, waarop Het'VriJé.-: Volk zich baseert, heeft gezegd. - - Een dergelijke 'eigenaardige /.wflze van citeren achokt „enlg5ins"'het.yer»:/ trouwer, in de betrouwbaarheld' .van de voorlichting vaa:^Bet Vrüe Volfc^./'A -'Mi 'MM Oost en West hebben overeenstemming bereikt over de samenstellingv^-li van de vredesconferentie welke een eind moet maken aan debloedige t gevechten in Indo-China. De Westelijke Grote Drie overhandigden/gisteren, zoals we reeds in een deel onzer edities meldden,, de minister .vah -Buitcnr ty? landse Zaken van Vietnam een brief waarin zij 2Ójn ,regering ,vérïi.!ehteïi zo snel mogelijk afgevaardigden naar Genève te- zenden. De Russische plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken/Gremyko, heeft er'meee.'. ï.'S| in toegestemd dat zo spoedig-mogelijk de' besprekingen over; een. vrede' ihi/ Indo-China zouden beginnen. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Westelijke Grote Drie en de Vietnamese minister van Buitenlandse Zaken, Dinh, hebben formeel -toege stemd in deelname van vertegenwoor digers-: van deVietminh, 'onder voor waarde, dat -dit"geen erkenning-.van thet regiem van de Vietminh als staat zou impliceren: Vanmorgen-zijn,- afgevaardigden - van Ter gelegenheid - tan de aankomst in Nederland van de heer Alfred R. Connable, president-directeur van Mon roe Calculating Machine Corporation, hield deze maatschappij in het Amstel- hotel te Amsterdam een. receptie, welke door Z.K.H. Prins Bernhard en tal van autoriteiten werd bijgewoond. Tijdens de ontvangst van de genodigden v.l.n.r.: prof. dr. J. Zijlstra, minister ran Economische Zaken; Alfred Con- nable Jr. en Z.KJB, Prins Bernhard. 'Vanmorgen is op de Grebbeberg de jaarlpkse nationale herdenkingsplech tigheid gehouden ter nagedachtenis aan allen, die gedurende de laatste wereld oorlog -hun leven hebben geofferd .voor de .vrijheid van het KonJnkrük. De grote bronzen klok op het legermonument liet gedurende vüf minuten haar sonoor geluid-over de dichte bossen van de berg weerklinken. Onderwijl arriveerden vele militaire en burgerlüke autoriteiten, en toen als laatste de vertegenwoordi ger van H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden, de brigade-gene raal C. F. Pahud de Mortagnes, het ere- kerkhof had betreden, weerklonken twee coupletten van het „Wilt heden nu tre den" over de dodenakker. De hoofd-legeraalmoezenier, kolonel mgr: H. J: J. M. van Straelen, voerde ais eerste spreker het woord tot de aanwe- lenbrander voorging In gebed. Vervol gens werd een minuut stilte betracht. Terwijl het-corps tamboers en pijpers van het corps mariniers toepasselijke muziek uitvoerde werd de bloemenhul de 'gebrachft.in.de vorm .van. prachtige kransen. j&M*-V.Vv: V,v zigen waaronder zich vele nabestaan- den van de gevallenen bevonden. „Hier op deze plaats denken wij heel speciaal aan die oorlogsmeidagen van 1940, en ais we aan die dagen denken, dan den ken wü aan al onze collega's, die aan de Duitse grens, in de Peel, aan de Maas, aan de Grebbe, en op zovele andere plaatsen voor ons vaderland zijn ge sneuveld, zeide mgr. Van Straelen o.a. Hun offer maakte het mogelük, dat ten slotte de machten van dood en vernieti ging werden verslagen, dat recht en vrü- heid terugkeerden en dat het leven triomfeerde over'de dood. Een agent 'van' politie zag vanmorgen om kwart over vijf in het Zuider Buiten Spaarne bü de Buitenrustbrug te Haar lem een lykje drijven. Het bleek het lichaampje te zijn van Jaapje Klerk, het vier-en-een-halfjarig jongetje. dat„ .se dert Eerste Paasdag werd vermist. Gisteren om drie uur werd de; zesde zitting van de confèrentié ie Genève geopend. Deze vergadering., stond onder leiding van de Britse minister van Buitenlandse Zaken," Eden, V De Zuidkoreaanse-minister van Buitenlandse Zaken, Pjoen .Yoeng Tai, was de eerste spreker. Hü beantwoordde de openingstoespraken van de drie commuifistische ministers, -Molotow, Tsjoe en Lai en Nam n. Hij beschul digde hen herhaaldelijk van leugenachtigheid en oefende critiek op het communistische program van „Arie voor. de Aziaten". v Pjoen verklaarde ongeduldig te zijn over de halve maatregelen, die door de Verenigde Staten genomen werden door slechts een defensieve houding aan te nemen jegens het communisme en' géén offensief anti communistisch bloc In Azië te willen vormen. Hij verzocht de Verenigde. Staten zich vooral niet uit Azië terug tetrek ken. Amerika zou de steun en de dank baarheid van allen, die zich tegen het opdringende communisme verzetten, verdienen, wanneer het zün interven- tiepolitiek nog verder doorvoerde. De Noordkoreaanse voorstellen voor een oplossing noemde Pjoen onaanvaard baar. Vervolgens werd nog het woord ge voerd door Tsjoe en Lai, de Chinese minister van Buitenlandse Zaken. Hij ontvouwde een uit drie punten bestaand plan voor de terugvoering van de 48.000 Noordkoreaanse en Pe king-Chinese krijgsgevangenen. Hü be weerde, dat de Verenigde Staten en Korea deze gevangenen met geweld achterhouden. Zuid-Korea heeft een tegenvoorstel opgesteld, dat later officieel aan de conferentie zal worden voorgelegd. De voornaamste punten van dit voorstel zijn, naar verluidt: 1. De verkiezingen zullen in Noord- Korea gehouden worden binnen zes maanden nadat de Koreaanse conven tie van Genève zal zün ondertekend. 2. De verkiezingen zullen gehouden worden onder supervisie van de com missie van de Verenigde Naties voor de eenmaking en rehabilitatie van Korea. 3. Alle Chinese troepen moeten bin nen zes maanden uit Korea teruggetrok ken worden. De Amerikaanse troepen zullen zich terugtrekken na beëindiging van hun missie (hereniging van Korea). De Philippynse delegatieschijnt ook een oplossing voor het Koreaanse pro bleem te hebben, die binnenkort voor gelegd zal worden. „Wanneer," verklaarde minister Pjoen ten slotte, „generaal Nam II en zün communistische staf witten samenwer ken met Znld-Korea, zullen wü geen rancune bewaren," Rede minister Luns Het hoofd van de Nederlandse delega tie ter conferentie van Genève, minister J. M. A. H. Luns, heeft op de plenaire zitting van die conferentie verklaard, dat de reden waarom Nederland daar vertegenwoordigd is, dezelfde is als die welke Nederland heeft geleid tot deel neming aa n het terugslaan ,van -de agressie in Korea, namelük „het hand haven van: het principe van collectieve veiligheid, dat de hoeksteen is van de Verenigde Naties". 1 '"'f de Vietminh naar de besprekingen ióvefc Indo-China 'pér vliegtuig.te.Genève/aan^.^pS gekomen. Dei' leider van 'de idelëgaÜj?®^» vice-premier Pham Van'.Dong,"; verklaar-'// 5 dë, dat 'zün delegatiehaar uiterste .bests© wilde doen ,om bij te dragen-tot'een"/?: vreedzame regeling van;de kwestie-Indö-:/g China".: 1 - Dong was vergezeld door zijn' mlhis-//§ ter. van' Economische Zaken en ngeveer//?| zes adviseurs.-Hij werd begroetidoorfdtó/"' jChmpèipremiër^éiGfiöl&sferi/yahfBtii?! teniandseZakeh/TsjofcEnjI^:de!No"ord»'| koreaanse minister vanJ Büitenlari'dse^Za- ken,generaalNam' II.- en de '.Sowjef Russische minister-: van jBultenlandsegZa-jSI ken, Andrei - :Volgens -een- Russische'AvtoorSróerdér^ zou de Russische minister vah.'BpitUZa-'iiV; ken' V..M. Molotof voorstellen Indih,"Bir;-/.y- ma, Thailand èn Ihdonesië'uit;te>'tódIjgen'ijS eveneens aande Indochinese, bespréi//' kingen deel -tenemen. -De-/evèntuële/Cfe uitnodiging van andere •.."landén^'i»?3iét3Mf eerste punt van de agenda der 'confe-p/? ren tie,"waaraan negen naties dedbemënl {-JM - V 'J. Als opvolger van Sir Neville Butler werd tot Brits ambassadeur, in Neder-'' land benoemd de heer Paul Masóni- I igi& Bü het Staatsdrukkerij- en Uitgeverij bedrijf te Den Haag is verschenen het eerste gedeelte (omvattende boek 1—4) van het ontwerp voor een nieuw Burger lijk Wetboek, opgesteld door prof. mr. E. M. Meijers, ingevolge opdracht.verleend bij K.B. van 25 April 1947, .De volgende week zal het verkrijgbaar worden gestéld. 'De Hoge Baad heeft.heden uitspraak ge daan in de strafprocedure over de kwestie of een binnenschipper, die een vergunning voor de wilde vaart'heeft, verplicht is bU bet afsluiten van een vrachtcontract de tus senkomst in te roepen van etn hevraehtings- commlssaris wanneer het betreft vervoer binnen Nederland, Volgens het Bümen- scheepvaartreglement. Is een binnenschipper, die een vergunning voor de wilde vaart heeft, verplicht bU het afsluiten van een vrachtcontract de tussenkomst van een be- vrachtlngscommlssarls in te roepen. Mevr. mr 1. de B. te Rotterdam, eigenaresse van een RUnschip, heeft zulk een overeenkomst gesloten zonder tussenkomst van een com missaris. Het betrof vervoer binnen Neder- land. In zijn arrest zegt de Hoge Raad, dat de actie van Mannheim regelen stelt omtrent de vrijheid van de scheepvaart op de Rijn en aan de verdragsluitende staten wei ver biedt. discriminerende bepalingen uit te vaardigen ten nadele van vreemde schepen en htm ladingen, doch niet met zoveel woor den rept van de bevoegdheid van elke oeverstaat tot het regelen van de binnen landse vaart met schepen van eigen onder danen. De Pruisische regering legde bij haar. voor stel tot büeenroeping van een Internationale Conferentietot herziening der Acte van Mainz in September 1867 een ontwerp van een nieuw verdrag over. waarvan art 22 in hield. dat de bepalingen der acteniet van toepasing war enop de daar genoemde veren, tvelk artikel werd toegelicht met de opmer king, dat het overeenkwam met de eerste zinsnede van art 46 der Mainzer acte. De verdere inhoud van laatstgenoemd artikel Werd als „selbstverstaendlich" weggelaten. Die regering ging daarbij blijkbaar uit van de opvatting, dat de acte onaangetast laat de bevoegdheid van Iedere oeverstaat - tot het treffen van de maatregelen, welke: bij ins meent te moeten: nemen met betrekking tot - die vaart, welke wordt uitgeoefend door zijn eigen onderdanen met binnenlandse'; schepen en welke beperkt' blüfttot- :z!Jn' eigen grondgebied. "Al Het voorgestelde art-22 is vervolgens zon der nadere zakelijke discussie als art'24;:lh> de Acte. van Mannheim opgenomen. Blijkens het vorenstaande-aldusgaat het arrest verder moet die; actie geacht worden de mogelijkheid van een beperking van de vrije - vaart op de Rijn weliswaar te hebben willen openlaten, doch slechts vten aanzien van die vaart, welken door etgen - ^i® onderdanen binnen landsgrenzen wordt -uit geoefend. Aan art 2 lid 1 van - het binnen- scheepvaartreglement 1947. dat door-zijn algemene bewoordingen buiten die bcgren- zing treedt, moet inzoverre dus verbindende kracht worden ontzegd. - :-r Dit wettigt niet de gevolgtrekking, datjaan"®};- genoemd reglement in volle omvang:'izHn'Èe? wettelijke grondslag onvalt in die -zin. dat de toepassinig daarvan zou z(jn uitgesloten ook ten aanzien van andere wateren dan dle,-: waarop de Actie van Mannheim betrekkina heeft. vfwe^2gi®| Echter moet de onverblndcndheld van 'art 2 lid 1 van dat reglement ten -aanrien'vah LW andere dan de evenbedoelde door eigen on-^SS derdanen binnen eigen landsgrenzen uitgëoe-' fende,Rijnvaart ook de overbindendheid ten opzichte van deze vaart medebrengen .nu geen voldoende aanleiding bestaatvoor-; de' veronderstelling.- als zou b« de - ultvaarttt"#5 ging van dar reglement de gelding vanVdërSi daarin vervatte bepalingen uitsluitend .ivoor wat betreft laatstgenoemde RijnvaartÊzön'ïïl gewiid ook bij onverbindendheid der Betrof--'-"5- fen regeling ten aanzien van de andere .Kijni ;/- y In^ h oof dza a op^ bovenstaan de, heeft de Hoge Heed het cassatieberoep

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1