Bevrijdingsdag Gedenken is nooit vergeten PLECHTIGE SFEER IN Nederlandse nota aan Indonesië inzake het „Wilhelmus" Laniel stelt een ultimatum aan Nationale Vergadering Principiële overeenstemming over Europees parlement a/ét/teè/ezd- V* Het Verboden lied „Verhoren tot het; bittere einde" Familiefeest tè voet!> WOENSDAG 5 MEI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2763 Weerbericht Radio-rede van dr Drees Oorlogsinvaliden defileerden voor Prins Bernhard Koninklijke deelname t- y Zeer pijnlijk getroffen Oostenrijk zet luchtvaart plannen toch door Frankrijk opnieuw verdeeld Indo-China is het twistpunt Rotterdamse J^l<Biouwei^| Bezocht ChureBiU - Gevechten van man tegen man in Dien Bien Phoe Pakistan verwerpt Russische nota Klacht over beschieting op de Noordzee Ter herdenking van de bevrij ding van ons land zal de minister president, dr. W. Drees, heden avond van 18.15 tot 18.25 uur een radiotoespraak houden in het Nartionale Programma over beide zenders. PHOENIX (Van onze Haagse redacteur) BE? Rationale dodenherdenking, die. gistereji overalvin het land' plaats vond; begon's- middags .met de jaarlijkse officiële her denking in de Ridderzaal, die. sober versierd met enkele- fraaie bloemstukken, palmen en varens, plaats bood aan de vèrtegénwoor- diger van H. M. de Koningin, aan vele hooggeplaatsten in den lande en aan een aantal nabestaanden van de gevallenend Plechtig was de stemming in de oude zaal aan het Binnenhof,:'waar voor de achtste maal de doden herdacht werden. Daaraan droegen bij de woorden van de sprekers, het optreden van zangei:; en pianist,. die toepasselijke werken vertolkten, maar bovenal de .zang van de jonge, zuivere 'stemmen van het Christelijk HaagsKnapenkoor. m&fm Zaak McCarthy ^^ndanks.jRussifichë-bezwarcii Dulles terug in Washington Matroos zocht de vrijheid tevergeefs 'V. Accoord K.S.G. Benoemingen WaieFSfe.at Gevangenen ontsnapten -uit- - - Colombiaanse' gevangenis t - Internationaal congres--^, van kankerspecialisten - l TROUW-MARS: gezellig, sportief -festijn; sportprestatie voor* jong en oud; ontdekkingsreis onder'; de rook van Den Haag. .- - Wacht niet langer, meldt u thans- aan. (Vraag .'prn^toèzen^la^^raiieB^ -boekje ,JMet Trouw, op raars")." Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424518 Klachtendienst abonnementen 18.301930 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 V-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: TeL 114402—115486 B.g.g. 385286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, ;-f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent ■Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN "Weersverwachting, geldig tot Dondenlagayond. iI - REGEN J Weer toenemende bewolking met later bijna overal -i regen. In het Noordoosten van het Tand iets hogere,1 elders weinig verandering van temperatuur, tot matig of krachtig toenemende wind uit Zuidelijke ^richtingen. - ,y O O Hoofdredacteur: Dr.-J. A. 11. J. 8. BRUINS SLOT - W IJ. gedenken vandaag de bevrij- ding van ons volk van het juk van de nationaal-sociallstische Duit je tyrannie, nu negen jaren geleden. Dat blijft voor ons de betekenis van de vijfde Mei. Én het Is ook goed dat te blijven doen. Toch is dit feit geen reden tot' on- verdeelde vreugde. •'"Want wij rijn dan vandaag negen Jaar. geleden van het nationaal-socla- lisme bevrijd. Wij rijn van de Duit sers bevrijd en wij leven nu weer als vrije mensen in een vrij land. Maar het is toch wel goed om daar bij te bedenken dat het wezenlijke dat ons in het Duitse systeem van des tijds hinderde, dat de wezenlijke vijand waartegen wij van 1940 tot 1945 heb ben gestreden, vandaag nog in on gebroken roaoht, zij het dan gelukkig niet in ons land, overeind staat. Die wezenlijke vijand dat is niet de Duitser. Die wezenlijke vijand dat is zelf» niet het natlonaal-socialisme, al is dat een afschuwelijke verschijningsvorm van die vijand. Die wezenlijke vijand dat het tota litaire systeem van staatsdwang dat eens in Hitiers rijk zich openbaarde, maar dat thans aan gene rijde van het ijzeren gordijn in de communistische verschijningsvorm zich in grote kracht openbaart. De oorlog werd in 1945 gewonnen. •Maar de totalitaire dreiging, waar onder, wij van 1933 tot 1940 hebben ge leefd en die voor ons in 1940 aanvan kelijk overging in overmeestering, ia beden ten dage en reeds jaren lang weer-precies even - werkelijk als zij het voor de oorlog was. De dragers vanhet systeem rijn veranderd: Geen Duitsers, tnaar Rus ten. De- verschijningsvorm van het- systeem is veranderd: Geen nationaal-' socialisme, maar communisme. De vijand is'dezelfde gebleven. In het manifest waarin indertijd,, tijdens, de bezetting, de L.O.-L-K.P. het Schoolverzeten Trouw t uitdruk king gaven aain wat hen ia.de verzets strijd bezielde, "is reeds het commu nisme met bet nationaal-sociallsme op één-lijn gesteld. In wanneer wij nu de bevrijding*-; bij bcdehken, dat de-ene-vijand wel wsligêiiv - maar 1 datde. andere yijand ons nog steeds bedreigt. Ons hele politieke leven nationaal *a internationaal draagt het stem- pel van die bedreiging. - De -Westelijke politiek is géheeel ge- ficht op afweer daartegen. De militaire'inspanning ligt als een geweldige druk op ons economlsoh be stel. De geestelijke paraatheid tegen de totalitaire gedachte moet meer dan ooit worden opgevoerd. Maar al te zeer hebben wij bet ge voel moeten krijgen dat 5 Mei 1945 .geen wezenlijke ontspanning heeft gebracht, geen definitieve overwin ning maar dat zij een adempauze heeft betekend. Het is geweest een zaak van ;eventjes uitblazen. r. Weliswaar zijn wij thans vrij. En .weliswaar is het Westen thans sneer dan voor 1940 op zijn qui-vTve, maar de dreiging is er. En het wordt pas Lecht 5 Mei als die dreiging zal rijn opgeheven. De Britse autoriteiten hebben gisteren meegedeeld, dat aij een onderzoek Ingesteld hebben naar de klacht van de bemannln. gen van verscheidene 'Westduitse vissers vaartuigen, dat zij bijna gergakt zijn door kogels van straaljagers boven de Noordzee. ZU wilden geen verdere mededelingen doen ta afwachting, van het resultaat van het on derzoek. De Duitse waterpolitie te Hamburg heeft verklaard, dat de incidenten zich hebben voorgedaan op ongeveer 20 mijl buiten een oefengebled van de RA.F. HM.de Koningin en Z.KJJ. Prins Bemhard legden een krans van tvitte aronskelken 6y het herdenkingsmonu ment op-het Stationsplein te Baarn. Nederland herdacht de f-Ti 'm z Ongeveer 140 oorlogsinvaliden uit Bel gië. Luxemburg en Frankrijk, die op het ogenblik in ons land vertoeven, hebben gistermiddag in auto's gedefileerd voor Prins Bernhard. Tevoren waren de be sturen van de Belgische, Luxemburgse, Franse en Nederlandse Stichtingen voor Oorlogsgewonden door Prins Bernhard op het Paleis Soestdijk ontvangen. Daar na volgde'het défilé in ruim 40 wagens. Het geheel duurde ongeveer een half uur. Advertentie De dodenherdenking m de Ridderzaal te Den Haag. tijdens de rede, van opperrabbijn J. Tal uit Amsterdam. In het midden de vertegenwoordiger tanj'HM. 'dé Koningin. Zoals ieder jaar .hebben HM. de Ko.- ningin en Z.K.H.* Prins''Bernhard ^gis teravond te Baarn'deelgenomen aan-de dodenherdenking. Te vijf minutenvoor acht arriveerde de Koninklijke auto. H.M. de Koningin," die ih het zwart gekleed was, legde hierna met. Prins Bemhard,die een- ge neraalsuniform" droeg, eeii krans van. witte aronskelken met :de nationale ■kleuren bij'het monument'der gevalle nen. Tijdens het hijsen van de vlag klonk het signaal de wapens neer. Met het. ringen van het Wilhelmus werd deze plechtigheid besloten. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wühelmina was gisteravond de eerste, die in Apeldoorn een krans legde aan de voet van het -monument voor de ge vallenen bij de Grote Kerk. Weinige minuten voordat.de lange; en zwijgende stoet, die bij de gedenknaald was ge start, en als steeds haar weg over de voorjaarse Lootaan had genomen, bij de Grote Kerk aankwam, „was-de prin ses'per auto gearriveerd. Zij "was vrij wel geheel in het zwart gekleed. hebben U niet gediend in hun konink rijk en in Uw menigvuldig- goed, dat Gij hun gaaf-t." In het Frans richtte mr. Jonkman zich tot de vertegenwoordigers van vreemde mogendheden met de verkla ring,-dat wij. onze. dóden herdenkende, de- doden van andere:Tanden niet ver geten. Mr. Jcmkman besloot zijn rede met de opmerking, dat goed georganiseerde in ternationale samenwerking noodzakelijk is. Nederland is tot die samenwerking bereid en dat vanzelfsprekend met.vriend en vijand uit de oorlog, mét mede- en tegenstanders in de wereldpolitiek van vandaag. 'Het knapenkoor deed daarna zuiver gewijde muziek door de ruime zaal klinken, het „Sanctus" van Durante, „Benedictus" van Hassler en „Quaerite Brinum" van Casciolini.' Daarna zong De voorzitter van de Eerste --Kamer der Staten-Generaal, mr. J. A. Jonk man, sprak een korte openingsrede uit toen de vertegenwoordiger van HAL de Koningin, de ceremoniemeester jhr. D. G. de Graeff, zijn plaats bad ingenomen. De Ridderzaal was toen gevuld met na bestaanden, leden van het corps diplo matique, vanhet kabinet en van de Raad van State, Kamerleden, militaire autoriteiten, het gemeentebestuur van -Den Haag.en vele anderen. \f] ANNEER wü wederom hier onze dodeh herdenken,, aldus mr. Jonk man, dan rijst de vraag: wat hebben wij in de loop der jaren gedaan met de vrijheid, welke mede dank zij hen ons weer. ten deel gevallen is? Spr. meende, dat uiterst gemengde gevoelens het ant woord op deze vraag beheersen. Aan de ene kant kunnen wij met voldoening wijzen op Nederlands in menig opricht wonderbaarlijke herrijzenis en aan de andere kant zien wij ons betrokken in een verontrustende verdere ontwikke ling der wereldgeschiedenis. Tegenover het voorrecht thans in vrijheid te mogen leven en werken staat onze verplichting een kostbare eigen bijdrage te leveren voor het welzijn van het Nederlandse volk en alle volkeren der wereld. Mr. Jonkman sprak de hoop uit dat ons daarbij voor ogen moge blijven staan het Oud-Testamentisch vermaan uit het boek Nehemia door menig onzer pas in de tweede wereldoorlog in gevan genschap goed begrepen: „Want zij Giovanni Boyer, met pianobegeleiding door Jean Antonietti de aria „Cujus Animam" uit Stabat- Mater van Rossini en „Crucifix" van Faure. Jean Anto nietti speelde nog „Largo e mesto' van Ludwig' van Beethoven. T) E opperrabbijn van de Ned.Isr. Hoofdsynagoge te Amsterdam, de heer J. Tal, hield vervolgens een her denkingsrede, waarin hij zeide, dat ge denken moet rijn: de herinnering neer zetten op de bodem van ons gemoed, zo vast neerzetten, dat ze blijft onder ':v-S&Ü«iAr en-en schok dat "gadenken.' jyrdug.de heer Tal,.'„deakik, land van net Joodse volk, niet /ingiet minst 'aan de honderdduizenden en weer honderd duizenden kinderen Israëlig;- die diepe, bodemloze verdwaling iü eindeloze "wreedheid: van Gods aardbodem; heeft weggevaagd die honderdduizenden kinderen Israels, die menigeen vaak al te vaak, gaarne, al te gaarne., ver geet. Al het gedenken mag niet morgen, overmorgen, over enige dagen-iweer uit onze zielen zijn heengegaan.»Dat hebben het lijden en de verzetsstrijd niet ver diend. En het gedenken zou' zijn doel missen, zou leeg zijn," aldus de heer Tal. - V- Na deze rede verhieven de in witte blouses geklede jongens van het koor zich opnieuw van hun plaatsen om het plechtige „In Pace" van Di Lasso te ringen, gevolgd door „Wilt heden nu treden". Met het Wilhelmus? waarvan het eerste couplet door het knapenkoor en het zesde door alle aanwezigen, werd gezongen, werd de officiële herdenking besloten. HALFWEG TEL K 2907-341 WANNEER Nederlanders vandaag la Indonesië bijeenkomen in eigen verenigingsverband, mag het. Wilhel mus daar niet worden gezongen. Zulk een verbod geldt alleen La.v. het Nederlands volkslied. Dit is een symptoom vab de koude oorlog, die er nog steeds door Indone sië tegen Nederland, gevoerd wordt. De Indonesiërs schromen niet die oorlog te voeren, mét volkomen mis-: kenning van de rechten van de mens. Het doet overigens humoristisch aan' als gemeld wordt dat de Indonesische regering het zingen van het volkslied wel toelaat in de ambtswoning van dei Nederlandse Hoge Commissaris. Het moest er nog bij komen, als ze dat niet deed, want daar heeft de Indonesische? regering niets toe te laten, wijl deze ambtswoning exterritorialiteit y geniet; Senator McCarthy heeft er mede in gestemd dat het onderzoek van ".zijn. senaats-ondercommissie naar het geschil „V tussen hem en de minister, voor' hèt; leger Stevens zal 'eindigen,nadat hijèhMWi Stevens getuigenis hebben afgelégd.;;- De; vóorzitter- vaii de ondércommissie van onderzoek" van dé Se!mat;;?:KarJ'S:S Mundt, verklaarde Dmsda^vdMïfdeSjt openbare verhoren „tot het bittere/elh.-". de" zouden worden" ..voortgezet.; De com- missie had,in geheime:vergaderingen:. Maandagavond en Dinsdag rieder béri hoorlijk middel" om.de veriioren te ver-; korten Overwogen en alle „onbehoorlijke, I middelen"; verworpen, aldus; Mundt.i ïi(.-b";.i'-i-b"V. Functionarissen van <Jë - Oostenrijkse Lnehtvxsrtclnb hebben meegedeeld, dat Oor- tenrljk een vliegdienit voor reddingswerk Jn de bergen en een organisatie: voor. .bar* gerlnchtvaart in het leven zal roepen, niet tegenstaande de bezwaren welke de Rossen op de jongste bijeenkomstvaa de geallieerde bestuursraad te berde-hebben gebracht. 'Aangezien het aan Oostenrijk verboden is motorvliegtuigen te bezitten, of aan piloten brevetten uit te reiken, zal de réodlngs- dienst buitenlandse vliegtuigen gebruiken met buitenlandse-- herkenningstekenen. Deze toestellen zullen worden gevlogen door Oos tenrijkse piloten .met buitenlandse brevetten. Voorts zullen- voorbereidingen worden ge troffen om een burgerluchtvaartmaatschap- Pö te organiseren, zelfs al zouden de vlieg tuigen In het buitenland moeten worden geregistreerd. JohnFoster Dulles, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, is Dinsdag ,uit Genève in Washington aan gekomen, waar hij op het vliegveld o.m. werd begroet door vice-president Nixon. Premier Laniel van Frankrijk heeft gisteravond de vertrouwenskwestie ge steld aangaande rijn beleid ln Indo- China. v De Radicale Partij, die vier ministers in de coalitieregering heeft, heeft on verwacht een spoedig debat over Indo- China geëist. Laniél staat op het stand punt, dat met een debat moet wórden gewacht tot een gunstiger tijdstip. Hij heeft de assemblee meegedeeld, dat hij aan de motie tot uitstel van het debat de vertrouwenskwestie verbindt. De stemming zal Donderdagmiddag worden gehouden. Eerder had Laniel meegedeeld, dat zijn regering de mogelijkheid'besproken heeft van militaire hulp van buitenaf in de Indochinese oorlog, maar dat hij er op gelet heeft geen stappen te nemen, die een algemeen conflict'in Azië zou den kunnen uitlokken. De vergadering was teruggekeerd van de lange Faasvacantie en begon onmiddellijk met kritiek op de' wijze waarop de regering de militaire'situatie in Indo-China behandeld heeft en op haar houding by de onderhandelingen in Genève. Laniel zei: „Wjj willen zékere oplos singen niet vóór de conferentie van Genève, zoals bijvoorbeeld al die oplos singen die het conflict algemeen zouden maken". De socialisten en de communisten In terrumpeerden met het geroep van: „Wapenstilstand, wapenstilstand". Laniel zei, dat zijn regering niet; be reid was te onderhandelen tot elke prijs. Hij zei: „Dat het "parlement hém nooit een dergelijk mandaat gegeven had. Dat zal een andere regering moeten doen". Na de rede van Laniel ging de verga dering op reces. - Het ministerie 'van Buitenlandse".Za ken deelt mede, dat „deHoge' Commis saris te Djakarta hedenmiddag in -op dracht van de Nederlandse regering bij het Indonesische ministerie van Bui tenlandse Zaken een nota heeft inge diend, waarin de Nederlandse regering er blijk van geeft, zeer pijnlijk te -rijn getroffen door het door de Indonesische autoriteiten aan-» de "Nederlandse -ge meenschap ,te Bogor' 'opgelegde verbod tot het ringen van- het Wilhelmus^ op Koninginnedag;» Dit verbod:is Immers in strijd niet; dé internationale. gebrui-: ken en bovendien in strijd met de Een Poolse zeeman, die" in het Kieler banaal van een Pools motorschip naai de vrijheid wilde zwemmen, Is kort na zijn ontvluchtingspoging dóór zijn maats voorschriften,welke; - dei; ;Ihdonesisch6,*>: regering ter. zake.- ter kennis.; van v-ida.y?. Nederlandse 'heeft gebracht,,,De discri-j -. minatie, welke uit degenomen maat-,.-? regel .blijkt, wordt :in de 'nota;Ynlét-'.aahi-.E vaardbaar genoemd. ...Van ongewenste reacties bij de Indonesische .'bevolking,;-;;; waarvanofficiële kringen iri Djakarta - blijkens eenVpersberlcnt:;: spreken,; (la;?, nimmer lets gebleken.In dé .nota- iver-W? zoekt de Nederlandse' regering idanjèók-sS opheffing van ;de.~-tkans vnog cgridehde»;; belemmeringea ter zake", »- .,-t 1 - - -i t-, IrtiBéi:»eder Iandseambassadeur S den, mr. D. 11. Stikker, heeft glstermld-*'..:-- dag in gezelschap van -de -rRotterdainse beeldhouwer WIm Verhon, f eent.'bexoekllf gebracht aan i de Britse '.xninister-presi-'.':; dent,' sir - Winston Churchill. Dit» bezoekhadten» doelrdeïmihistei? >.- weer aan boord gebracht, aldus heeft President hét borstbééld; te; tbneh,"dat;de de Duitse politie te water'gisteren be- Nederlandse beeldhouwer cvan,:hem-'ge^: kendgemaakt. Het schip, dat van China naar Polen' onderweg was, zou juist de beroemde vrijheïdssluis -van het kanaal invaren. In die sluis hebben reeds tientallen matrozen van communistische schepen geprobeerd politiek asyl in het "Westen te krijgen. £>e Franse legerleiding heeft medege deeld dat een bres is geslagen ih de Westelijke stellingen van Dien Bien, Phoe. nadat Dinsdageen Franse tegen aanval was mislukt. Door aanhoudende regenval in de af gelopen 24 uur is het fort veranderd in een-modderzee. Bij de hevige Vietmïnh- aanvallen worden in loopgraven, die half wider water, staan, in stromenderegen gevechten vanman tegen man geleverd. Er heeft in de nacht vanDinsdag op Woensdag een betrekkelijke rust geheerst rondom de belegerde ves- tingDien Bien Phoe, aldus heeft het Franse» opperbevel Woensdagochtend bekendgemaakt. De Vietminh-strydkrachten hervat ten hun aanvallen van Maandagnacht niet. Ook werd er geen melding ge maakt van hevige artilleriebeschietin gen door de belegeraars. Motor in brand. Vanmorgen vroeg Js 'de 42-Jarige uitvoerder J. A. B. uit Strijen, met zijn motorfiets op de Honingerdijk geslipt en gevallen. H(J liep verwondingen aan de be nen op en werd naar het. ziekenhuis ver voerd. Zijn motor vloog in brand. De Juist passerende onder-brandmeester C. Brussaard bluste 'de vlamen met een brandblusapparaat, dat hij van een vrachtauto-chauffeur leen de. Pakistan heeft Dinsdag gen Russische protestnota verworpen, waarin was ver klaard, dat aanvaarding van Ameri kaanse militaire hulp het plaatsen van het Pakistaanse leger onder vreemd be vel zou betekenen. In de aan de Sowj et-minister van Buitenlandse Zaken gerichte nota, staat, dat Rusland „een ongerechtvaardigde gevolgtrekking" maakte door te gelo ven, dat Pakistan militaire bases ter beschikking van de Verenigde Staten had gesteld. In de Sowjet-nota stond, dat het ver lenen van militaire bases aan Amerika de betrekking tussen - Ruslanden Pa kistan „slechts kon schaden"; ook uitte de nota de beschuldiging, dat in het Nabije en Midden-Oosten een militair blok werd gevormd,, dat gericht zou zijn „tegen de Sowj et-Unie en de vrede- lievende Aziatische landen". Het Franse ministerie van Buiten landse Zaken heeft Dinsdag medegedeeld, dat de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Benelux-Ianden -in principe zijn over eengekomen te trachten een parlement van zes landen te vormen ter vergroting van de democratische contPöIe op supranationale Europese organen. In een communiqué wordt gezegd, dat het voorgestelde parlement gekozen zou worden volgens algemeen kiesrecht. Het parlement zou de huidige assem blee van de Kolen- en Staai-Gemeen- schap vervangen. Het Hoge Gezagsor gaan van de Gemeenschap voor Kolen en Staal en het commissariaat vande ED.G. zullen aan' dit parlement verant woording verschuldigd zijn. Stappen om het te vormen zouden worden genomen; nadat alle partijen het verdrag inzake de E.D.G. hebben geratificeerd, In - het communiqué wordt verklaard, dat het niet de bedoeling is het E. D. G.- verdrag in enig opricht te wijzigen en een besluit om het parlement in te stel- len zou moeten worden goedgekeurd door-de nationale parlementen van de zes betrokken landen. De beraadslagingen van de minister raad van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal over concentraties in de kolen- en staalindustrie zijn Dins dag te Luxemburg geëindigd. De zes aan gesloten landen bereikten volkomen overeenstemming.Voor het kolen- of gasverbruik werd;in geval van concen. traties. een vrije grens vastgesteld- van jaarlijks 250.000 ton. Voor. het jaarlijkse staaiverbruik bedraagt de vrije grens voor elke onderneming 20.000 ton,- Voor concentraties tussen groot- en klein handel werd een jaarlijks verbruiks^ liml.it voor' kolen-of-gas vastgesteld van 75.000 ton. maakt heeft én dat,-haar verondersteld?;? wordt,een plaatsje :zal -krijgen -'.Tn '-het-; stadhuis van Rotterdam, - van;--welke- stad ISï Churchill' ere-raa-dsUd is. De opdracht' om het .beddfte -vervaaiS digen. is verstrekt doorde Rotterdamsé;;: kunststtditing. Geruime tijd heeft" :.de Rotterdamse -.'N kunstenaar in Londen, vertoefd.yoör.'rijn.; arbeid. By de zittingen -van"het:«Britsé';Mr| pariement-heeft hij een byzónacr'pkiatsjó toegewezen gekregen, van waar hij„Cnur- chill. kon' bestuderen. V DriéS;weken-iigeT?;':ii leden keerde hij met het beeld naar. de Maasstad terug, waar het afgegoten werd. ö;gf Daar de Britse, minister-president?- 'de"»-/ wens te kennen' had gegeveh-het' kunst- werk "te" zien 'en eens- metide :beeldhou-?:;v wer te pratea aanvaardde Wlm .Verbon. Zondag jd .weer de jreï3' nwwT»ondé'n>j^S^ Bij Koninklijk B®shiit is bet lirfjgan de Raad van de- Waterstaat- mr.: Oï-'wiw'I C. Schilthuis, hd "czn'GsdepWc<mÈtc7Sbu:és; ten van Zuid- Htriland.. 'te'•■EBwéfdanifiJïl? tevens benoemd: int ondervoorrittër »m:v- ishepoemó tot-.2id ..van. dr liaad -van.1:; - de "Waterstaat ir. lL. T. van der WaU direcieur-hoofdingKPieur van .derFnÉÉn-S-fji; ciale Waterstaat óSya 'Zuid Hólland^ te Den Haag. v Ongeveer tachtig, gevangenen uit>?dè gevangenis van -Cali, in West-Colombla zijn Zondagavond, na gebruik van bin nengesmokkelde alcoholica en verdoven- de middelen en ongeregeldhedeh. gi'idlë; vier uur duurden, uitgebroken.-.' Aan 'Ae wanordelijkheden namen - driehonderd gevangenen deel - Het onderzoek naar een levende ver- wekker van kanker moet' definitief;als mislukt worden beschouwd, zo heeft-dé- Westduitse prof.' dr. Dietrich op eén ini' ternationaal congres van kankerspeda-; listen te Hamburg verklaard. De, weten- schap is er thans van overtuigd, dat de- ziekte andere oorzakenheeft,., waarnaar het onderzoek -wordt voortgezet:- Prof.;1 dr. Von Euler uit Stockholm v/eés-.ln dit verband op de betekenis van het biochemisch onderzoek. 's

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1