Aan Z. 0.-Aziatisch pact wordt 1 Slechts weinigen vroegen Ruim 7000 Christen-vrouwen in Ahoy'hal bijeen Proces tegen Berkelse arts begon met incidenten j Velen teleurgesteld wegens plaatsgebrek over Indonesische minister het Wilhelm Minister Drees komt op tegen een ongegrond verwijt Meer dan vijftig Pj'esident Eisenhower op persconferentie Franse decoratie voor Koningin AANZIENLIJKE VORDERINGEN AUe steun aan Dulles Uitzonderingen op enkele bedrijvenI Stijgend dodental bij de mijnramp Italië Juin blijft bij de N.A.V.O. - VOLG HUN V00RRF.Fl.ni m DONDERDAG 6 MEI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2764: Weerbericht in f Duitse autobus te Almelo uitgebrand Chinese evangelisten doodgeschoten „Instructie gold alleen dodenherdenking" m 'it Dertig schoolkinderen kwamen i r.irer goed af (Van een onzer verslaggevers) Zevenduizend vrouwen, leden van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond, stroomden vanmorgen de Ahoy'-Rallen te Rotterdam binnen, waar de 35ste toogdag wordt gehouden van haar organisatie. Zo groot was de belangstelling voor dit evenement, dat drieduizend dames uit het land teleurgesteld moesten worden. Tot haar troost werd door de. bondspresidente, mevrouw dr M. H. Albronda-van der Nagel in haar welkomstwoord gezegd, dat deze teleurgésteldén bij de eerstvolgende. ^eleger^id-i;vópn:an^ zull^...,g^üeten.,^j^t jwik btiftën^Sè grenzen met de jübilèümbijéêrikoihst wérd meegeleefd bleek uit een-telegram van geëmigreerde vrouwen in-Canada, dat ter vergadering werd voorgelezen. Als voorbereiding voor de Avond-Vierdaagse en de grote Vierdaagse bieden de Trouw-marsen (Amsterdam; 15 Mei en Den Haag: 29 Mei) uitstekende mogelijkheden. Commentaar H.C. De vijfhonderdste -- '(Van onze speciale verslaggever). Verwijten Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 113700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18301930 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 '•-Gravenhage: Huygensplein 1 Poetgiro 474887 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel 114402115436 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummer* 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNENG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond.- -"••• KOUD WEER Kond weer met wisselende - bewolking ,'enenkele buien. Overwegend krachtige Westelijke wind. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT k Ditrgaarde „Blij-Dorp" te Botterdam heeft een niemee mannetjes-gorilladie in de nacht ran Woensdag op Donder dag in het apenhttis aanktcam. De gorilla draagt de naam .Jilakoua" en men hoopt, dal h(j ,4e man" teil wor den van de vrouwtjes-gorilla jSophie Jilakoua" is afkomstig uit Frans Equatoriaal Afrika en maakte de. reis naar Nederland per vliegtuig van de. Air France. Het dier is kerngezond, heeft een goed lichaam en was direct na aankomst reeds teer actief. Op 12 Mei zal?éen "Franse delegatie, bestaand* uit vijl personen, rich naar Soestdljk bègeven om H.M. koningin Juliana de versierselen, behorende bij hét Grootkruisinde Orde van--de Franse. Hoffelijkheid, te overhandigen. Deze onderscheiding, die het vorige jaar, voor .het eerst-werd uitgereikt-aan president Vincent Aüriol. ral dit-jaar namelijk aan koningin Juliana worden uitgereikt „Aan de voorgestelde Zuidoostariatische veiligheidsovereenkomst wordt gewerkt", verklaarde president Eisenhower Woensdag op zijn persconferentie. Hij reide dat „de landen van het Indochlnese gebied thans in opbouwende rin denken, hetgeen de onafwendbare noodzaak van aanvaarding van het beginsel der gemeenschappelijke veiligheid inhoudt". „Er zijn in dit opzicht aanzienlijke vorderingen gemaakt en ik ben er van overtuigd dat verder voortgaan ral volgen", reide hij. hieraan toe voegend: „Het feit, dat wij heiig rijn met het opstellen van een Zuidoost ariatische veiligheidsovereenkomst, kan belangrijke gevolgen hebben voor de besprekingen over Indo-China te Genëve", wen de verklaring ais een poging om de zaak te forceren. Wel zijn Amerika en de landen van het gemenebest het er over eens, dat er over een defensief verdrag voor Zuidoost-Azië gesproken dient te wor den. maar voor het begin van de Ge- neefse conferentie heeft het Gemene best te kennen gegeven, dat het eerst wil zien hoe de besprekingen in Genë ve zich ontwikkelen. in antwoord op vragen verklaarde Eisenhower dat Foster Dulles naar zijn mening „de bekwaamste Amerikaanse minister vsn Buitenlandse Zaken .is. die ik mij kan herinneren en hij heeft mijn volledige steun". Toen dë president gevraagd werd commentaar te 'leveren op berichten van Amerikaanse buitenlandse corresponden ten. volgens welke de Verenigde Staten te Genève eert van hun grootste di plomatieke nederlagen hadden geleden, antwoordde hij: „Men kan niet zeggen dat een slag verloren is,'zolang het strijdgewoel, nog gaande is". Omtrent hel door Foster Dulles voor het eerst in zijn toespraak van 29 Maart j.L gedane voorstel voor het sluiten van een Zuidoost-Aziatische Veiligheids overeenkomst zeide Eisenhower nog: „Vanzelfsprekend waren onze voor naamste bondgenoten tevoren ingelicht. Foster Dulles deed geen nieuw voor stel. Hij bevestigde slechts opnieuw de beginselen, welke de na-oorlogse Ame rikaanse - buitenlandse politiek hebben bepaald. De meeste van de vrije Zuidoost-Azia tische staten en andere, rechtstreeks hierbij betrokken landen, hebben blijk gegeven van hun belangstelling. Eisenhower wees er op dat te Genève nog geen opheldering is verkregen over de vraagstukken, samenhangende met, het (nog komende) Indochlnese gedeel te der besprekingen", waaraan- hij toe voegde: „Het initiatief hierin moet in de eerste plaats berusten bij' de rege ringen van Frankrijk, - Vietnam, Laos en Cambodja, welke landen vooraf be lang hebben bij- een oplossingvan" het Indochlnese vraagstuk". President Eisenhowers verklaring heeft bezorgdheid gewékt bij; afgevaardigden vanhet Britse Gemenebest op de con ferentie te Genève.' Enkelen bescbou- DE vlaggen, die Dinsdagavond tussen zes en acht uur in het hele land halfstok hebben gehangen ter herdenking „van dé gevallenen, rijn gisterochtend opnieuw uitgestkoen, maar nu aan de top van de mast.- f Het was de eerste vijfde Mei, waarop ingevolge het besluit van de.r regering niet algemeen vrijaf werd gegeven. Wel bestond de mogelijk--; heid voor eigen rekening vrij; te. nemen, maar voor zover bekend, is hiervan' over het algemeen geen veelvuldig gebruik gemaakt. ijs W Onder de duizenden trouwen die uit heel Nederland naar de Ahoy'hallen waren gekomen om de toogdag van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond mee te. maken bevonden zich tele leden in klederdracht, aldus haar eigen stijl'(gelukkig) niet verloochenend. Hier een opname van enkele dames uil het Gooi (Huizen). Er zijn enkele uitzonderingen. Bij Staatsbosbeheer^ bijv. - nam' driekwart van.de werknemers een-halve vrije dag op; Bij de RIMI In Utrecht beeft: ook driekwart van het personeel vrij ge vraagd 'en gekregen. .Het werk gaat, voor zover mogelijk, door, BU Stork in Hengelo was zoveel belangstelling voor een vrije mlddag. dat de directie besloot het bedryf middags stil te.leggen. Verscheidene .grote bedrijven heb ben .op 30 April .vrijaf gegeven en daar ging nu het...wérk gisteren door. Gok het personeel'van verscheidene ge meenten, bijvoorbeeld Wageningén, Am sterdam, "Den "Haag," Utrecht enHaar lem, alsmede van deProvinciale Bu reau's in Gelderland, was 's middags vrij. In andere, gemeenten, zoals Delft en Rotterdam, heeft 't gemeentepersoneel geen vrijaf gekregen. In stad'en. provincie Groningen waren Bij de mijnramp te Rlbolla in Italië lijn tot dusver 19. Idoden geteld. Ge vreesd' wordt, dat het niet mogelijk zal rijnde pLm.20 mijnwerkers, die noig opgesloten ritten, te redden.' Pogingen, •ra een luchtbuis door het puin te leg gen, mislukten. Vrouwen en- kinderen .Tengevolge van kortsluiting Is gister avond, in'Almelo .brand ontstaan In een Duitse „toerwagen, die met een dertig talschoolkinderen' uit Nordhom terug keerde y»n een schoolreisje door Neder land. De bos brandje in korte tijd ge heel,alt,. De kinderen konden wonder ho ven wonder allemaal de bus .veilig ver laten. Enkelen liepen brandwondjes op. De schade, .wordt«geschat op- ongeveer tien mille. _-, De kinderen werden vervoerd in twee bussen, een kleine en een grote. De gro- te' bus;' eën Duitse ford, had 's ochtends in Hitiegom een kleine, aanrijding ge had,'.waardoor de voorkant enigszins in gedrukt 'was. Deze gteringe schade is vermoedelijk van invloed geweest op de kortsluiting. Toen de chauffeur van de •bus. gisteravond, na te hebben stil ge staan voor de gesloten overweg op de Aalderinksingel, de bus weer in bewe ging wilde zetten, schoot een steekvlam uit-de motor, die in'een ommezien het interieur in brand zette. De chauffeur trachtte nog het brandblusapparaat- te grijpen hetgeen, hem niet meer gelukte. Onder de kinderen ontstond aanvanke lijk een paniek, doch men slaagde er toch-in- hen allen veilig uit de bus te halen. Enkele kinderen 'liepen kleine brandwonden op. De brandweer van Almelo verscheen spoedig ter plaatse, doch kon.weinig meer uitrichten. (tonden in'stromende regen te wachten op nieuws. De oorzaak van de ramp is een gas ontploffing. Op het ogenblik van de ex plosie bevonden zich In schacht no. 8 van de mijn 70 tot 90 mijnwerkers. De explosie vond plaats bij de aflos sing van de ploegen. Het is niet precies bekend, hoeveel arbeiders van de oude ploeg de mijn verlaten hadden, en hoe veel mijnwerkers van de nieuwe ploeg reeds naar beneden waren gegaan. Reddingsbrigades slaagden er in 20 tot 30 opgeslotenen, die zich in zijgan gen bevonden en niet gewond waren te bevrijden- Een twaalftal arbeiders werd licht gewond. De hele nacht door is men bezig ge weest met het reddingswerk. Bij het licht van toortsen baande men zich een weg door het puin in de hoofdgang. doch rpen maakte slechts langzaam vorderin gen. Zestien slachtoffers van.de ontploffing zijn naar ziekenhuizen overgebracht. De toestand van vier van hen is ernstig. De directie van de mijn zal aan de nabestaanden van de omgekomen vrij gezellen 500.000 lire uitkeren. De uitke ring voor gehuwden is twee keer zo groot. De Amerikaanse delegatie' in Genève heeft' van 'de Amerikaanse Raad van Christelijke Kerken een telegram ont vangen. waarin wordt gezegd, dat 29 Chinese protestantse evangelisten op 30' April door communistische vuur pelotons' zijn neergeschoten. In het telegram, dat was ondertekend door dr. Kenneth R. Kinney, werd er bü de Amerikaanse delegatie op aangedron gen niets te doen ter erkenning van de Chinese communisten. De Ameri kaanse delegatie heeft om nadere In lichtingen verzocht. Een Franse woordvoerder maakte op een onverwachte persconferentie be kend. dat de besprekingen over Indo- China wellicht Vrijdag of Zaterdag zul len beginnen. Volgens een bericht van Associated Press uit Londen heeft Engeland toe gestemd in spoedige besprekingen ter overweging van gezamenlijke militaire actie in Indo-China. als de vredeson derhandelingen In Genève zouden mis lukken. Amerikaanse en Britse woordvoerders verklaarden dit. Verwacht wordt, dat de door de Amerikanen voorgestelde bespreking van leiders van de land-, lucht- en zee- strijdkrachten zeer spoedig zal plaats vinden in Washington, en volgens woordvoerders, plannen ter tafel zou brengen om: 1. Elke soort politieke oplossing in Indo-China, die uit de besprekingen van Genève te voorschijn zal komen, te onderschrijven. 2. Te voorkomen, dat Indo-China on der de voet gelopen wordt door de Vietminh, in geval de 'vredesbesprekin gen mislukken. Premier Churchill heeft echter ver klaard. dat Engeland „niet bereid is enigerlei verbintenis aan te gaan voor Britse militaire actie, voorafgaand aan de uitslag van d« Geneefse conferen- ,tie". Een woordvoerder van de NAVO heeft medegedeeld, del de Franse maarschalk Juin aanblijft als opperbevelhebber van de Centrale Europese sector der NAVO. De maarschalk is vorige maand door zijn regering uil zijn nationale militaire functies ontslagen wegens critiek op de E.V.G. De Noordattantische raad beschouwt „het incident-Juin" als gesloten. De raad is van oordeel, dat de uitlatingen van de maarschalk over de EVG in strijd zijn met het standpunt, zoals dat door de raad meer dan eens is geuit Maarschalk Juin, hiervan in kennis gesteld, is aan gebleven. Dit betekent, zo deelt de raad mede, dat de maarschalk voortaan niets zal doen dat in strijd is met de politiek en de wensen van de-NAVO. Helder klonk het gezang door de reerde prof -dr Herman Ridderbos, grote ruimte, die geleid werd door mevrouw Grimberg Huyser, onderdeel van de liturgische opening, waarbij de presidente het gesproken woord ver zorgde. lit haar welkomstgroet werden zeer veel genodigden speciaal wel kom geheten: representanten van ver schillende kerkgenootschappen, zus terorganisaties en andere verenigin gen. Telegrammen werden gezonden aan H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Wilhelmina, waarin o.m. gezegd werd: ,59.000 Leden van de N.C.V.B. betui gen haar onwankelbare trouw aan het Huis van Oranje én bidden het Gods zegen toe". Onmiddellijk hierna werd spontaan door de duizenden het Wil helmus aangeheven. Over „Christelijke levensstijl" refe- De Indonesische minister van Binnen landse Zaken. prof. Hazairin, heeft in een onderhoud met P.I. Aneta naar aan leiding van het verbod tot het zingen van het ..Wilhelmus" in Bogor verklaard, dat de dienst voor regeling van aan gelegenheden van buitenlandse ingeze tenen op 26 Mei van het vorig jaar een instructie heeft uitgeva'ardigd, die be doeld was als richtlijn voor de daerah- hoofden. Dezé instructie werd uitgevaardigd in verband met het zingen van het „Wilhel mus" tijdens de dodenherdenking op 4 Mei dat jaar op de erevelden. In de instructie wordt o.a. overwogen, dat het „Wilhelmus" slechts gezongen mag worden op nationale feestdagen en op officiële plaatsen, zoals in de wonin gen van de Hoge Commissaris en de commissarissen. Prof. Hazairin legde er de nadruk op, dat de instructie slechts betrekking heeft Reeds honderden schreven In, volg hun voorbeeld. Voeg U bi] de grote wandelfamilie van scho len, verenigingen, individue- ien De tamboers en pijpers zullen ook voor u hun vrolijke klanken doèn'boren. tfwm DE minister-president' dr. W. Drees heeft gisteravond in een radio rede de bevrijding herdacht. Dr. Drees zeide o.m.: „Er ia meningsverschil gerezen over de vraag niet. o maar it O e de be vrijding jaarlijks zou worden gevierd. Ik geloof niet, dat het goed zou zijn, al*ik daarop op dit ogenblik inging. Ik wil echter met verontwaardiging afwijzen de hier en daar gegeven voorstelling alsof de Nederlandse regering bezetting en bevrijding maar lie/it vergeten zou willen zien, omdat zij het noodzakelijk acht, dat ook West-Duitsland in de samenwerking der Westeuropese volkeren betrokken wordt. De herdenking der doden op de 4e Mei heeft weer getuigenis afgelegd en zal ook in de toekomst getuigenis afleggen .van de eerbied tn de dank baarheid, waarmede ons volk, waar mede in het bijzonder ook de Neder landse regering herdenkt hen, die ge vallen zijn voor ons aller zaak. De herdenking der bevrijding zal nu en in komende jaren ons allen, maar vooral ook onze jeugd, telkens weer bewust maken wat de hoge waarden zijn geweest, waarvoor zwelen leden én vielen, hoge nationale en hoge geestelijke waarden. Herstel van een normaal verkeer met Duitsland is reeds door de ligging van dit land onvermijdelijk en is ge boden voor de toekomst van Europa. Onmogelijk echter zou zijn samenwer king met een Duitsland, dat van ons zou eisen te vergeten wat de .nasi- heerschappü ons aandeed, en dat niet zou beseffen dat Duitsland slechts een levend deel van West-Europa kan zijn, indien het zich 'blijvend afwendt van de onmenselijke opvattingen, waaruit ontsprong wat in de Jaren1933—1945 werd misdaan." op de dodenherdenking en niet bedoeld is als algemene maatregel teu aanzien van bet „Wilhelmus" als volkslied. Voorts zei hij, dat de uitvaardiging van de instructie is geschied zonder mede weten van de minister van Binnenland se zaken of van de secretaris-generaal, „hetgeen zeer wordt betreurd". De door de dienst buitenlandse inge zetenen uitgevaardigde regeling is sterk afhankelijk van plaats en tijd en kan oiet worden gegeneraliseerd, aldus de minister, die hieraan toevoegde, dat hij de geest van de regeling kon beseffen Hij zeide er van overtuigd te zijn. dat het zingen van het „Wilhelmus" op be paalde plaatsen moeilijkheden kan ver oorzaken in verband met de mentaliteit van het volk. dat nog met de geest van de revolutie is bezield. Met het oog hier op en om ongewenste gebeurtenissen van de zijde van het volk te vermijden, dat nog sterk door sentimenten wordt beheerst waar het het „Wilhelmus" be- tréft, meende Hazairin, dat het tactisch ware. dat aan het ten gehore brengen van het „Wilhelmus" geen volledige vrijheid wordt gegeven en dat deze kwestie eerst met het plaatselijke be stuur wordt opgenomen. Naar aanleiding van het onderhoud, dat de Indonesische minister van Bin nenlandse Zaken. prof. Hazairin, giste ren met P.I. Aneta heeft gehad over het verbod van het „Wilhelmus" heeft een woordvoerder van het/Nederlandse Hoge Commissariaat in Djakarta verklaard: „Op de eerste plaats moet het wel aan een ongelukkige samenloop van omstan digheden te wijten zijn, .dat de minister van het bestaan van een circulaire van zijn eigen departement op grond waar van het verbod is toegepast blijkbam niet op ds hoogte is geweest. Reedsin Augustus 1953 namelijk heeft het Hoge Commissariaat daarop schriftelijk de aandacht gevestigd van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de repu bliek Indonesië". In de weken voorafgaande aan de Ko ninginnedag van 1954 zijn op het hoogste niveau bij hetzelfde miisterie stappen ondernomen deze maatregel te doen in trekken. Daarop is geantwoord, dat zulks „op zo korte termijn onmogelijk was" „Het is", zo besloot de woordvoerdei van het Hoge Commissariaat, „wel te be treuren, dat een zo delicate - zaak, die hoogleraar aan de Theologische .Hojgè- school der Geref.Kerkente '.Kam pen. Hij steldevast, dat bij dit be grip bedoeld' wordt de buitenkant' dér dingen, wat' niet betékehti dat deze buitenkant onbelangrijk is, integen deel. Dat er veel overdit .begrip, ge sproken wordt, verraadt een tekort aan stijlvolle uitdrukking van eigen wezen. - Een belangrijke oorzaak'hiervan is-het verschijnsel, dat de scheidslijnen al meer verflauwen.Er zijn bijna geen1 provin ciegrenzen, -ja -haast geen - landsgrenzen' meer, wij krijgen allemaal onze vyf pro cent en wonen veelal in gelijkvormige huizen. Door die al verder gaande/gaat het typisch eigene, dé eigen stijl, ver loren. J En wat de christelijke levensstijl be treft: zij ondergaat de nivellerende ten- denz van de verder gaande aanpassing tengevolge van het naar - velé kanten open liggen van het christendom: de radio, de film, het. vele reizen en trek ken laat', het christendom niet -onbe roerd. Doch zonder in "te gaan op Het al of niet verwerpelijk zijn van deze dingen, kan vastgesteld worden, dat hierdoor de eigen openbaring vande chr. levensstijl bezig is af te slijten. Hoe moet de christen zich onderschei den t.o.v. anderen? Zijn sfijl moet'de uitdrukking zijn van een innèrlükè wer kelijkheid en in de christelijke stijl moet de genade in Christus openbaar worden.' We moeten dus van binnen uit begin nen. Derhalve is christelijke -levensstijl ook een zaak van omgang met de bijbel. Doch daarmee is nog niet alles' ge zegd. Christelijke levensstijl - betékent ook zelfstandigheid, durven -oris zelf .te zijn; het bestaat ook hierin dat wij1 ïn ons gezin, in de toon-van óns gesprek in het beoordelen van anderen: trachten de geest- van Christus zichtbaar te doen worden. Het betekent verder dat alles in de wereld niét voor -óns. is en dat wij g e za m en 1 ij k 'moeten:-'zoe ken naar die christelijke levensstijl. Dit laatste wil zeggen dat we levende leden van Christus kerk moeten zijn. zo be sloot prof. Ridderbos. Na dit referaat werd de presidente van de afdeling Haarlem Noord op hét podium geroepen. Haar werd door me vrouw Albronda na een gezellig „in terview" een eigen vaandel aangebo den omdat deze afdeling.de vijfhonderd ste is in de rij afdelingen van.de bond. Zo zal, aids de bondspresidente, straks ook onze jongste dochter kunnen defi leren in de vaandeloptocht, die van middag gehouden wordt. De morgenvergadering werd besloten met het optreden van het Rotterdams Vrouwenkoor en het Kralings Dames Ensemble onder leiding van mevrouw Grimberg Huyser. Onder het motto „Onze Banier" heeft mevrouw Albronda hedenmiddag een herdenkingsrede uitgesproken. Reeds in het Oude Testament,/- aldus de spreekster, is er sprake van een:ba nier. Het is een staf. geplant op een hoog punt Het teken om zich. te. verza melen tot de strijd.'De banier is het.sym bool van de-idee die wordt uitgedragen. Christus zendt ook heden-zijn vaandel dragers uit; Hü roept de mensen op tot de strijd, niet de strijd van het zwaard maar de strijd des geestes. tot het ge tuigen van Hem. onze Heer. V.f en dertig jaar geleden hebben vrouwen deze-roeping; verstaan, toen-na het tweede, christelijke sociale congres in 1919 tot oprichting van. de NiC.VJB;wérd overgegaan. In dit ver band' noemde de presidenteenkele na men. Allereerst de moeder' van de bond, mevrouw Diepenhorst De Gaay Fort man," verder ,ojn. mevr. Ha velaar Van Beeck. Calcoén; méj.'- Ma'ry .Barger. - Als men vraagt van - welke concrete bedoeling- wij ,.-uitgaan dan is -het ant woord; aldus, mevr. Albronda. het ideaal van"" saamhorigheid: dat. Jalle' christen vrouwen; over de kerkmuren héén, él- kaar de hand reiken én voorgelicht .Worden over;.allerlei hedendaagse.maat- schap^elijRe-problemen. Overzien wij de rafgelopen pertooe dan' moetenyre» ondér\de /indruk, komen van' Gods werkin ónze bond- Oók in /moeilijkejar.ehïsHja/ftrts/nabüvgéwéeéL 'aldus- der presidente."- In:- dit "verband noemde zijde naam van de vórige presidente, mevr; Knoppers' Valkenier, dié de '.bond in' de" moeilijke 'période van deoorlogmoestleiden en ook: in dé 'période/van /opbouw; na 1945./". De toogdag werd'na koorzang 'beslo ten. met'.een, imposante vaandeldemon- stratie waarbij - onder [zaag en muziek .velé., afdelingen, provinciegewijs/ aan hoofdbestuur .ënledéneen.= groet bradf- ten. Deze;, manifestatie, "werd gevolgd door .het gezamenlijk zingen van Het bondslied.: V: de bedrijven en industrieën voor het grootste gedeelte niet: gesloten. De.al-" gemene tendens is, dat men overeen-: komstig de wens van de regering de - bedrijven normaal liet werken, in te--, - genstelling met 30 April.- toen- vele in dustrieën en bedrijven gesloten waren,;- ofwel des middag? vrijaf gaven. Het aantal arbeiders,-dat een snipper-?./ daghad opgenomen, was «niet bovenj normaal,, zelfs bij-vele bedrijven bene-- den,. normaaL Het personeel van bedrijven en/in-V- stellingen in Den Haag heeft met meerj dan normaal gebruik gemaakt van dé' mogelijkheid een snipper- of vrije/dag' op 'te 'némen.-'■•-'i'.-r.N: De Haagse scholen hadden een vrije,; dag en er werden festiviteitèn gèorga-' niseerd. 'j Voor de gemeente en de gemeente-; Ujke instellingen -lag de zaak anders dan bij de meeste bedrijven- De^gerf meente gaf een halve vrije- dag cri er>..; bestond dus geen directe aanleiding/; een vrije'dag ..op ,-té.-nemen, o./ll/Sgï#/ Bij de overheidsdiensten in' Den Haag. is ook;.weinig gebruik'gemaakt van de. .mogelijkheid een vrjie- middag op te nemen.Een uitzondering .vormt/; het Staatsdrukkerij- en UitgeverijbeA drijf, waar een deel van -het persóneel'- gistermiddag voor eigen - rekening vijj4/ af heeft; gevraagd en gekregen 'voor/' zover de dienst' net'toeliet" Ook :bij' an^. dére bedrijven .werd nietveel-vrij .ge-- nomen.- 'Bij;een' aantal'; representatieve" *be-, drijvem in Amsterdam waren, wel-'meer- aanvragen' voor' een" snipperdag 'dan normaaV docb de/bedrijven hebben'^-t" grotehdeélsf--.zelf in v.-handen gehoudert .v de '-aanvragen .'toete -;staan," opdat;::het. -' bedrijf niet ,-zou stagneren.-- Bij Werkspoor 'behoorde-. het-r aanvra-' gen van snipperdagen- tot«de- uitzonde- xingem VBijde- Fokker-fabrieken:ihebbe«"rJ|g óhgëvêef,80 arbeidersyan,1 toet.-' .2000. man tellende personeel vrijgevraagd. Bij enkele afdelingen- op Schiphol.:.'/ waren'- "wel' veel ''aanvragen;;"Jaóchvrij /X/., werdenslechtsweinig igéfion©r#«rdiM ;r-5'Bij.;de:-Nèderlahdsè./Dok4jen>-Sóhéè^éé«iaM bouwmij.' werden.' ongeveer ;500 snipper- dagen verleend op.een,-totaal pyan^csFérS 'rBlf de Bijenkorf heett 'een op'-,dejveer?/;'/|3' tigman vrij gevraagd. Ook in het-Zuiden ,van het land ls gevlagd. Daar tging :óvérigénri;dë-S^fdS|ï#^ Mei vrijwel, ongemerkt. yoorbü..rih.;ri--:'/ö':«i® - Hetgebied.' ten Zuidenvandé- Maas werd...immer3;ad;in/September/194fiiBei-%®^ vrwf -Zr jn", Rotterdam"' wërlrteh''vele>:grote!bë?/ drijventzoalsdé- Rottërdarnsche ;Dr0ogtg;:ft# dok Maatschappij, Wnton-Fyen0oiri/'te;'/'.g|« Schiedam, de' gehele metaaündustrie, het.r//|» 'gehele ^havenbedrijf en,' de;1UnUeverbe- :;-//f1 drijven, volkomen -'normaal "door.1 - -T V- - -*•■ i- i j i 'j, J 'Cf 4 Hedenmorgen'-om vijf :over tién begon de Haagse Rechtbank metrde behandeling "Van de- zaak tegen de 37-jarige arts A. M. 0.', die er van vfijrdacht wordt in September 1952. te Berkel „opzettelijk enmetvoorbédachte rade", zoals de 'dagvaarding luidt, „zijnvrouw door middel vancyaankali van het/leven te. hebben beroofd". Na' voorlezing van dé dagvaarding volgde-de opsomming van de meer dan vijftig, getuigen, die zijn opgeroepen. Onder hen bevindt zich eèn; aantal getuige-deskundigen. Dé'arts, die om 'tien -uur .werd binnengeleid,- droeg een - bruin fantasie- costuurn.' Na begroeting door zijn beide verdedigers, mrs Huygens en Van *t' Ho£f..Stolk, wachtte men op'de komst van 'dë rechtbank,aan welk' college als bijzit .was toegevoegd, jhr. mr. Witten Elias. uiteraard ook buiten Indonesië grote aandacht heeft getrokken.- blijkbaar, een voorwerp van ambtelijke misverstanden is kunnen blijven, ondanks dat er-'door het Hoge Commissariaat te juister tijd en plaats pogingen zijn gedaan tot recht zetting daarvan". Als eerste,getuige, kwam voor.mr. H. K. Stoffels, .de rechtercommissaris in deze. zaak. Er (ontstond een korte discus- sie over enkele' rapporten van getuige deskundigen,: waarbij «deverdediging een aantal vragen Wildë StclIen' over' h</ beleid van de. .rechtercommissaris. Er ontstond een licht incident, toen de pre; sident.-mr.'.Veldroan; zeide. dat de recht bank hierover zal oordelen én dat deze vragen niet van., belang zijn, Mr. Huygens, die het woordvoerde, zeide dat mr. Stoffels ais zijn - persoonlijke mening had uitgesproken, dat de ver dachte schuldig is. President: „Men is vrij om er een per soonlijke mening op na te houden". ■Hierna .verklaarde de rechter-com- missaris,- dat de verdachte tijdens het vooronderzoek' lange tijdeen: lijdzame houding heeft aangenomen..' President: Die houdingls veranderd, toen deze heren wijzend op de verde diging ey bij kwamen." Na deze opmerking ontstond lichte hilariteit ih. de rechtzaal. In dit erband herinneren we aan de controverse tussen de Officier, mr.-.G. J. dé, Lint en een der verdedigers,inr. Huygens, die des tijds tijdens het vooronderzoek van deze zaak door dezé Officier in arrest is ge steld. Inzake gebruikmaking van de tape recorder bij. dit- prooes. verkaarde de president op een'vraag van de verdedi ging, dat men vorlopig.niet het plan heeft deze in de rechtszaal te brengen. - De-- verdediging- verweet voorts de rechter-commissaris procéssen-verbaal voor de verdediging te hebben achter gehouden, waarop .de president opmerkte dat de rechter-commissaris daartoe het recht bezit A's tweede getuige werd gehoord, op perwachtmeester'Remein te Pijnacker,- die verschillende rapporten in deze zaak heeft opgemaakt-.. ■Een tweede incident ontstond- tussen mr. Huygens "en 'dé president',, toen laatstgenoemde weigerde in té gaan op een opmerking van mr. Huygens, dat de arts' *ijn' 'tweeJjarig 'zoontjedestijds 'zou hebben -mishandeld. De président wilde verscheidene vragen van de verdediging niet toelaten: '.-S Wel erkende de opperwachtmeester. dat ten „aanzien van de verklaring, dat dé dokter omgang heeft gehad met andere "vrouwen, deze meervoudsvorm niet juist r/s was. Het bettof hier een vrouw. Hierna i wérd géhoord de oppeiwachtmeester Spek té Berkel-Rodenrijs, die verklaarde het lijk-van de doktersvrouw 'in beslag i te-hebben genomen. Op de vraag of er na het fouilleren >;j nog iets in de zakken van de arts is achtergebleven na -diens arrestatie- 'cX zeide deze verdachte, dat dit mogelijk//:^; was. - -In het—woonhuis- van 'de ver- - ;p d ach te zijn medicijnen in beslag ge- 'nomen.'.' j - Dw verdediging vroeg nadrukkelijk aan deze getuige te willen bevestigen, dat dr. v. d. Hulst aan deze .politieman gezegd heelt, niets'na de sectie te hebben.ge- 'vën'déh. De heer v. d. Spek bcvestigdé dit. - De schermutselingen tussen rechtbank en-verdachte hielden aan,'toen de ver dedigers óm beurten deze politieman fel attaqueerden over de inhoud -.van-/: een fotomapje, dat in het bezit van de dokter zou zijn geweest Merkv/aardig was daarop de verkla- ring van- verdachte, die 'ontkende door.'' de politieman te zijn gefouilleerd. Dr. Hoedsmaker uit. Bergschenhoek, vertelde als getuige, als collega bevriend te zijn geweest met de Berkelse arts. Deze arts verklaarde - voorts: -11 Bc. kreeg de indruk dat de dokter'zeer ondersteboven was van hetgeen - ge- beurd was. Hij vertélde my. dat /zijn is overleden. ./-V. Deze collega van de Berkelse arts heeft de doodsoorzaak trachten vast''te stellen. Hij heeft als vermoedelyke,. doodsoorzaak „hersentumor" opgegeven, mede op gezag van dr. O, de verdachte. De-officier van Justitie liet uitkomen dat deze getuige toch wei heel,snel hetV: doodsschouwbriefjé heeft afgegeven. - in-/ zake een - patiënt, die -' hij nimmer'"be- handeld heeft. Het OM. nieendeV/dat' 'dri Tén' 'Berg uit Rotterdam, dieïtdéé'iim vrouw in het ziekenhuis b'ehan'dèl4'fids heeft, deze zaak had moeten regelen. «ffif

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1