Indo-China Regering blijft bereid overleg met Indonesië voort te zetten Regering Laniel blijft aan het bewind Buitenlandse Zaken in Eerste Kamer Koningin dagen in Juliana is twee Groot-Brittannië 1 Liet Berkelse arts zijn vronit® J/ewust zonder medische hulp? Weer twee. buitenposten vjui Dien Bien Pboe gevallen MR. LUNS WIL PROBLEMEN ZAKELIJK BENADEREN Vietminh weigeren Kamer stemt er mee in bespreking over Indo-China uit te stellen Engelse zender f Arbeider vermoord te Klazienaveen JWÖOJOMAIÏSUP Rechtbank ondervraagt verdachte fmêmm Aanvallers waren 30.000 man sterk Overeenstemming over Indo-China VRIJDAG 7 MET 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2765%g Weerbericht Nederlandse studenten helpen Griekenland Vanmorgen vertrokken van Soesterbierg Amerikaans vKegtiiigVin Indo-China neergeschoten'' IN 's-GR A VENDEE I. Mevr. Dulles bezoekt Bennebroek V-: KONINGIN. JULIANA is van morgen vroeg per regerings vliegtuig van Soesterberg ver trokken naar Londen. Zij zal twee dagen in Engeland verblij ven om het erelidmaatschap van de Carpenters Company,' het Lon- dense tinimerliedengilde, in ont vangst te nemen en Zaterdag een bezoek te brengen aan. het Royal Sussex Regiment Tidworth waar van zij ere-kolonel is. AA Doodstraf in Rusland ook voor moordenaars Evacuatie gewonden Minister Lieftinck in het huwelijk getreden S«8 Zie verder pagina 3 ÊÈÊÈiéÈiïË mim Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18,3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygenspiein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand,- 675 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: OVA. KEUXJNG en Mr. K. VAX HOUTEX Weersverwaching, geldig tot Zaterdagavond 1 NACHTVORST Over het algemeen weinig bewolking en droog r weer met plaatselijk ochtendmist. Koude nacht met op vele plaatsen lichte en hier. en daarzware; nachtvorst Morgen overdag iets hogere temperaturen/ dan vandaag. Aanvankelijk weinig wind, later zwakke tót matige "wind uit Zuidelijke richting.A Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKUIXS SLOT: a» E gebeurtenissen ter conferentie D in Genève zijn weinig doorzichtig. Het is duidelijk dat er meningsver schillen zijn geweest tussen de Ameri kanen enerzijds en- de Britten ander zijds. Maar het is niet zo eenvoudig om die meningsverschillen precies aan te duiden. Foster Dulles heeft gewild dat de Westelijke mogendheden van te voren zouden zeggen: Indien er geen wapen stilstand komt in Indo-China, dan zul len alle Westelijke landen precies als indertijd ten opzichte van Zuid- Korea Frankrijk in Indo-China te hulp snellen. Hij wilde zo druk uitoefenen op de communisten. Maar de Britten wilden dit niet. Evenwel is er ook een verklaring, zowel van Eisenhower als van Church ill, waarbij de mogelijkheid van ogen blikkelijke militaire interventie wordt verworpen. De Fransen zijn kennelijk oorlog' moe. Zij hebben deze molensteen nu al zeven jaar om hun nek hangen. Zij hebben altijd gezegd dat Indo-China een 'interne aangelegenheid was van Frankrijk, maar er tegelijkertijd op gewezen dat zij hier pok vochten tegen het opdringende communisme, zodat hun strijd eèn zaak van de hele Wes telijke wereld was. Aanvankelijk za gen de Amerikanen dat "niet. Toen de Japanners uit Indo-China wegtrokken, hebben de Amerikanen Ho Tsji Mirih, de huidige communistische leider, pre cies zo bejegend als zij het Soekarno deden in Indonesië. Hij was de anti- koloniale nationalist In hun ogen, de Fransen de koloniale onderdrukkers. Net als bi) ons. Nu de Amerikanen de ogen opengaan, zün de Fransen oor logsmoe en aan het eind van hun mi litair Latijn. N de Engelsen én de Fransen zoe- t, ken nu een'compromis. Er zijn twee compromis-mogelijkheden. De eerste is het zoeken en vaststel len van een. militaire grens, die dan tevens een politieke grèns wordt.-Het heet dat het vooral Eden is dié dat be oogt. 7'..':7V .-.De andere mogelijkheid, die zowel van Franse zijde, alsook van commu- nistlsche zijde in de circulatie wordt gebracht, maar waarover de politieke, -'leiders, die het beslissende -woord -moeten: i^rekep,^ph.niet. uiten^'iB.de. vormihg' van een «aÜÜefegè'rlng van lde: communistenleider Ho Tsji Mmh niet keizer: Bao Dai en-het houden vsn: algemene verkiezingen. Als Fransen en communisten dit werkelijk menen is het conflict de' we- reld uitl Maar het betekent het over geven van geheel Indo-Ohina aan de communisten. j' A, Want men moet zich, gezien de erva ring, geen illusies maken' over zulk een „samenwerking". De gebeurtenissen in Polen vertellen'ons wat daar het eind, van is. En président Benesj van Tsje- chosioivakije heeft het' ons 'ook gede monstreerd. Ons schijnt het toe dat een dergelijk compromis* wel' het,slechtste is, dat er - zou i kunnen worden gesloten. Heb: is eigenlijk geen compromis. Het Is niets anders dan een verkapte capitulatie voor de communisten. Een. compromis-dat een reële mili taire grer.s zou inhouden, gelijk In Ko rea het geval is, zou veruit het beste sijn. Het' zou goed 'zijn daaraan vast' te (Van onze parlementaire redacteur) De debatten in de Eerste Kamer óver de begroting van Buitenlandse Zaken, die gistermiddag werden voortgezet, hebben tot belangrijke actuele verklaringen geleid van de beide ministers van. Buitenlandse Zaken over Irfdo-China, Indonesië. Duitsland, de Europese-politieke integratie en de waterwegen-kwestie met België. '■"■■NA' Minister Luns verklaarde, dat Nederland geen V rechtstreekse eigen verantwoordelijkheid heeft voor de gang van zaken im Indo-China. Maar ais de grondslagen van de Westelijke samenwerking:in gevaar komen, raakt, dit ook ons. Sir John EdeUten, NA VO-opperbevel- hebber ven hel Kanaalcommando en Maritiem Commandant vair Portsmouth brengt momenteel een bezoek jtan Nederland. Donderdagmorgen werd hij ontvangen door de. minister van oorlog en marine en de staatssecretaris voor oorlog en marine in Den Haag. Admi raal sir John Edelsten in gesprek met minister tr. C. Staf. Twéé bestuursleden van de Nederlandse Studentenraad hebben aan de zaakgelas tigde van Griekenland inDcn Haag- een bedrag van 2589 gulden overhandigd, dat bestemd Is voor de studenten in Grie kenland, die. te tijden hebben gehad on der de aardbevingen. Het geld is bijeen gebracht om de Griekse.studenten te hel pen, maar tegelijk ook om op deze wijze de internationale studentenwereld te dan ken, die vorig jaar'hulp "heéft'. gëgeve _v -- toenvNedérland' doorjdé i watersnood -was handelingen.' op -zakelijKe.. wijze' aan .de getroffen. -lorde worden gesteld. Het Westen staat in Indo-China voor een moeiiijk en gevaarlijk dilemma: enerzijds moet krachtig weerstand wor den geboden tegen het opdringend com munistisch gevaar. Anderzijds mogen de kansen voor de conferentie van Genève niet worden bedorven en mogen de Aziatische, landen niet worden afge schrikt mee te doen aan de strijd van het Westen voor de vrijheid. Deze overwegingen lijken met elkaar in strijd. Het gevaar bestaat, dat Ame rika te sterk de nadruk legt op het eerste en dat Groot-Brittannië dit doet ten aanzien van het tweede. De span ningen die hieruit voortvloeien hebben een terugslag op de grondslagen van de Westelijke samenwerking. De Ne derlandse regering waarschuwt hierte gen. Zij wil zich in dezen met haar waarschuwing niet' uitsluitend naar één zijde richten. De Nederlandse regering wil bij de onderhandelingen over de herziening van de R.T.C.-overeenkomsten de pro blemen zakelijk benaderen. Maar zij ver staal daaronder niet, zoals prof. Scher- merhorn 'Arfchet voeren van onder handelingen uitsluitend vanuit de ge zichtshoek der economische belangen, dieNederland heeft in Indonesië. De recente uitlatingen vanhogé. In donesische autoriteiten hebben niet bij gedragen tot verbetering van de sfeer tussen beide landen. Da Nederlandse regering is op dit ogenblik alsnog bereid, te onderhandelen met Indonesië. Minister Luns onder streepte hierbij 'de reserve, die de. Ne derlandse regering maakt. De kwestie van de behandeling 'van de Nederlandse arrestanten in Indonesië en de houding van de Indonesische j pers tegenover Nederland zullen bij de/komende onder- HM.'Koningin Juliana zal heden en morgen te Londen vertoeven, waar haar in de: Lakenhal het honoraire lidmaat, schap van het Britse iimmerliedengilde zal-worden aangeboden. Tijdens ..de plechtigheid zal HM. een met de hand gestoken Jcislje,, gemaakt uit hout foto). van de iii 1941 door de Duitsers ver nielde Nederlandse Icerk in Austin Friars, als geschenk ontvangen. De ver siering. van het kistje toont o.a. de Nederlandse kerk in 1550, zoals deze teas op. 24 Juli vandal jaar,-en -de-, zelfde kerk op 23 Juli 1950 (onderste H. M. werd bij aankomst op Norjholt ontvangen door de Nederlandse ambas sadeur, mr D. U. Stikker, door de ambassaderaad, deheer A. H. Hassel- man, en door de, drie militaire atta che's, kolonel P, T. A. Goossens,' kol. vlieger C. J. M/?Nass en kapt. t. zee P. A. Mulock van dér Vlies Bik. Om 10.20 uur arriveerde de Konin gin in Kensington Palace, het palies van de Earl of Athlone en een uur later kwam zij bij de drapers Hall aan als gast van de Carpenters Company. Company. Tussen dit timmermansgilde en Ne derland bestaan zeer oude 'banden, dit samenkomen in de Dutch Church te Londen, de. oudste Hervormde kerk ter wereld. Deze kerk bestond reeds in 1550 en. godsdienstoefeningen werden' gehouden in het Gildehuis van de timmerlieden. Later is de kerk in Au stin Friars gebouwd naast het Gilden huis. Beide gebouwen werden gedu rende de laatsteoorlog bij het bom bardement" verwoest de Carpenters vonden toen onderdak in de Dra pers Hall bij het iakenvoldersgilde en vandaar dat de plechtigheid geschiedde in deze Drapers Hall.Dé Hervormde kerk is thans bjjna weer' opgebouwd en zal op 11 Juli ih gebruik gciiomen worden, .waarbij- H. M. de Koningin aanwezig zal zyn. Tussen de Londense timmerlieden en de lakenvoldersbestaan eveneens ban den die, terug gaan. Toen bij de grote brand van Londen in 1666 het Gilde- huis van-' de lakenvolders verwoest werd vonden zij een gastvrij onderdak bi) de timmerlieden en' thans zijn dus de rollen omgekeerd. Een oorkonde die de: Koningin werd aangeboden is gedeponeerd in een spe ciaal kistje, dat gemaakt is van het hout van de verwoeste Nederlandse kerk en het gebouw van' de timmer lieden.'. v.-'rvé:-.-. Radio-Moskou meldt» dat moordenaars In de Sowjet-Unië ter dood kunnen worden" veroordeeld. Sedert 1950 stond de doodstraf alleen op ernstige misda den jegens de staat. Het besluit werd genomen door het presidium yan de opperste Sowjet-Unie» ingevolge .„verzoeken van Sowjet-bur- gere en openbare, organisaties". De Vietminh hebben een Frans ver zoek voor een „tijdelijk bestand" bij Dien Bien Phoe afgewezen. De Fransen hadden om dit „barm- hartigheidsbestand" verzocht om de gewonde militairen, die in het overvolle ondergrondse hospitaal van de vesting verpleegd worden, te kunnen evacueren. De 'voormalige Nederlandse minister van Financiën P..-Lieftinck is Dinsdag op de Nederlandse legatie te Beiroet, alleen' in aanwezigheid van autoriteiten van de legatie, in het huwelijk getre den met mevr.Seylhouwer Van. - der Voort van Zijpe. De Nederlandse regering is niet be reid de voorwaarden ie stellen voor haar bereidheid lot onderhandelen met Indonesië,die de heer Algra (AR.) en Wandelaar (V.V.D;) hebben gesteld o.a. met betrekking lot dé verwezenlijking van het zelfbeschikkingsrecht der Am bonezen, het ophouden,, der Christenver volgingen in Midden- en Zuid-Celebes en het afwachten van het houden van algemene verkiezingen in Indonesië. Ten aanzien van het zelfbeschikkings recht zijn de Ver.: Naties in gebreke gebleven: en daarin is geen verandering te brengen. De Christenvervolgingen heeft de Indonesische regering zelf ern stig veroordeeld,/. ;Te betreuren is ech ter. dat-zij overonvoldoende' macht» middelen beschikt om hieraan een einde te maken. De Indonesische regering draagt hiér, /de volledige verantwoorde Hjkheid. Dé Nederlandse regering zou uiteraard de voorkeur., geven' de" onderhandelingen uit te stellen tot algemene verkiezingen zijngehouden.:''Vorige kabinetten- heb ben zich echter bereid verklaard met Indonesië/teonderhandelen. De regering heeft aan de Nederlandse ambassadeur-in/Bonn opdracht gegeven te protesteren -legen hel feil,- dat in West-Dulisland r- bij-'-de berechting van de NederlandseéÓbrlogsmisdadtgex Faber een-i beroep?; is gedaan op regelingen uit de tijd van -hel'Hliler-regiem, gebaseerd op nalionaal-tocialixtische begrippen. ,?- Op grond van?; zijn persoonlijke ver diensten aan het/Duitse rijk .werd aan Faber de Duitse" nationaliteit verleend. Aan deDuitse regering is gevraagd,- of zijzicheveneens .nog. op deze - nat.-soc. wetgeviog5baseerLJT3oyendien is,,qr van Xederiandse - kantuyöp ,/gëwezën,dat i-de. .JJeutscnrtammigkeit '^déi' beschikbaar stelling - van Faber alsoorlogsmisdadiger niet in de weg behoeft te staan. Binnen acht dagen zal-hel advies van dé Belg.-Ned. commissie-Sleenbèrghi Van Cauwelaert over de Ned.-Beig. wa terwegenkwestie worden - gepubliceerd. Deze commissie heeft geen rekening kunnen - houden met de conclusies van de Delta-commissie ten aanzien'van het sluiten van de zeegalen. Aan de onder handelingen met België over de water wegen zal een korte bespreking vooraf gaan, .waarbij de resultaten van beide commissies in onderling verband zullen worden bestudeerd. De uitslag van de besprekingen van de commissie-Steenberghe—van Cauwe laert zullen in ieder geval niet het werk van de Delta-commissie ophouden. De Belgische regering is pp de hoogte gesteld van de resultaten van de studie van de Delta-commissie. De Ned. regeringis zich ten volle bewust dat een oplossing van de water wegen- en delta-problemen van het al lergrootste gewicht is 'voor de Belgisch- Nederlandse verhouding," voor de haven steden en voor het Noordwestelijke deel van Noord-Brabant Bij de bepaling van haar standpunt zal zij deze belangen De tijd van de prachtige bloesem is weer aangebroken. Bij Breultelen langs de Vecht staan', evenals in de Betuwe en Zuid-Limburg, de fruitbomen thans in volle bloei. t'■■'■-..■iij--.:'. IN Engeland schijnt het plan overweging te zijn om de West- europese uitzendingen van de BBC'te "y: staken. Wij zouden dat zeer betreuren.§9| De „Engelse zender" heeft sinds het begin van de oorlóg in Nederland éeh^i; grote reputatie. Bovendien zou Engeland Indien het deze uitzendingen staakte zich weer iets meer distanciëren van zijn.,'^ vrienden op het vasteland van Europa.-i* En daar hebben wy, noch Engeland, i werkelijk'behoefte aan. Op de Dordtse Dijk/te Klazienaveen'? is dearbeider J. B. uit Bargeroosterveld gistermiddag «mstreeksl vijf uur gedood door 'een messteek, die hem door pen onder invloed van sterke drank iver- kerende arbeider uit. Nieuw Dordrecht,/ een zekere-J. W. werd toegediend. W.. die zich met een broer-op/de? Dordtse Dijk bevond.heeft eerste- hog"/t den andere man aangehouden. Deze oriderr;|Zésti81f vondgeen moeilijkheden.: Tóen B. -hierna>ai:@3 kwam aanfietsen, verzocht 'W- hem/af/te^JjIg^S stappen. Nauwelijks was dit geschièds^itp^S'^^ W- greep B. bij, de .poU'.en-'stak;Nein]?inet>0MS® een mes in heFhart. Het slachtoffer wist At- zich enige ipéfers "van/de wijderen, doch''overleed' vrywel onmld-?/ del lijk, hoewel omwonenden nog hart-/" massage hebben toegepast.-Hijlaat%een|| vTóuw.-'ëh'vier/landerenïnaitv.'i/f^feg^^M. Het is: volgens de politie liiet uitgeslo-- ten, dat een oude vete 'aanleiding.tot het: gebeurde Het bureau vanda „Civil AirTrana-i* Premier Laniel? die aan de Franse Nationale vergadering de 'ets had ge steld een bespreking van de, toestand InIndo-China' uit testellen, tot na afloop der Geneefse besprekingen, waar dit onderwerp vandaag zal. ter Woensdagavond ,'ïs er in 's Graven deel een moordaanslag gepleegd op de aannemer A. aan der W. De pleger van deze. aanslag is inmiddels imarrest gesteld en naar Dórdrecht vervoerd om voor de Officier van Justitie te worden geleid. Woensdag.omstreeks halrelf ging de 22-jarige J. de G. uit de Mookhoeb, gewapend met een revolver naar 's Gravendeel. Hij loste daar twee schoten op Van der W. toen hij deze in zijn woning zag telefoneren. Beide schoten misten, doch dè kogels dron gen vlak bij het hoofd van' Van der W. in de muur. De G. had een verhoudingmet een dochter van Van der W., waartegen deze laatste' echter bezwaren had. Dit nu schijnt De G. te hébben willen wreken door een aanslag op het leven van Van der W. ta plegen. Donderdagmorgen heeft de rijkspo- sprake komen en aan deze els de.ver trouwenskwestie had verbonden, ver kreeg gisteren een meerderheid voor. zjjn eis. Met 311 stemmen voor en -262 tegen/ schonk de /meerderheid van de Kamer/hemzijn .f vertrouwen.'' Hiermee is/u'een'"- regeringscrisisinFrankrijk .;/Dit'"i3ètekeht /,'dus,dat;, dé oppositie mét 7jSl'7kuimch"raëbatteren over Indo^ China.,wanneer, deze '..kw.estie /in/:Gér. nève-:;aan - de -ordeis:- Parlementsleden van de oppositie; hadden-,.een "debat gewild omdat" zy s'vondén,"?"dat-i;Bidaült in Genève te vér was gegaan door één beroep" - té doen op de Verenigde Sta'ten om troepen naar/, Indo-China te "zenden."; port" van/genereal,. Claire ChennaaUZio'S/Zf.^. Hong Kong heeft médegodeeld, toestel - van kei typei;;.C-119",< beituurd door een -Ainorïkaanie piloot/^an.v/de/i/W/'l maatschappij.doorhet luehtdóélgéschut -s. van de i Vietminh ;is, getroffen,;-:,<ërgénaj^g tussen Haiphong.- enjDien Biën ;;5hö«iï|é|gSÖ: 'Het toestel zou neergestórt/zijniof/èènisS noodlanding hebben moeten;.fmakeh.V;zée^S v/aarschijnlij k -op gebied/fdat' doorf dé/É/ Vietminh.wordt :beh'eerat;^'-r.>:-.:/v:,'v1Wu§^;^ 'De'/,,C-119"::hèeft,,n'ormaal:.éen/.beméii5| ning van zes koppen.. Men weét'hog. niet^ hoe zybjj het onderha-wge ;vliegtuig''was|jL; samengestél(l ^.GewoónUjk,.. maken/s/ténfeK minstedrie Fransen-, ért- deel"yan;jnit5^?'v#- :Verder/i3,"mp!iegëdee3d;/:dat/;gimóëmd/ type ;toerteUen,f;dié/in/Indo-China|wó,r--| deh;gébrinktf.en-bestüürdswordénVd^ mensetf :yah"'de.C^'R''tdëf'.yah5dezé-ïnaatö 'scHIppl^|s^nf^^laiE¥&éstdfê¥^dl^iatK de/Franse •Iuehtmacht/zünii;oyèrgedrajge»»i door/de r'AmerikaahsëJluchönachfctiin^l}' Vérrè Oósten^/zijLvliëgén); órideé^Er ;vlagïehSériderJ"Frahs|béwÉ^|^^^p, {l;Kët,/:béwüsfé;fvHé^ifcJïinpeg{ÖfgDo^ derdagavond èf ;inh.de: nacht',vah/Donder. dag/oE^rydag?gétfoffëhSzüri3^ra^^M (Van een speciale verslaggever). „Ik ben naar het theemeubel gegaan, heb suiker; in' haar.:éigen-/kopje^^ gedaan de poeders stonden op de schoorsteenmantel daarna idcJ poéder li-'.; i- in het kopje gedaan. Toen ben ik naar de keuken - gegaan en hèb'ida^v'/ic»1 staan roeren. Na een beker bouillon heeft mijn vrouw dékininepoeder3;#|^ ingenomen". Dit verklaarde de Berkelse arts, F.- O., bjj de aanvaing van .de"-tweédés®^^ dag van zijn proces, tóen de rechtbank hem boorde /over dc;.gebetutepii^sen%^ nauwkeurig tegenover elkaar, afwegen.hjtie de dader gearresteerd en later op.de Woensdagavond van de 24ste September. 1952LToen-mëvröuw,ï.Ó/=|om-.>^JO ^-1 naar het Huis van .bewaring in nnr.| streeks tien uur is overleden. Opmerkelijk was, dat dedokter/vérMaydéKpj^ drec'nt vervoerd. De Fmse legerleiding beeft vanmor gen bekend gemaakt, dat de Vietminh zich van de Zuidwestelijke buitenpost van Dien Bien Phoe, nog geen 500 meter van het hoofdkwartier van ge neraal De Castries, heeft meester ge maakt. De stelling werd „overstroomd" door een overweldigende troepenmacht. Volgens de laatste in Parijs ontvan gen berichten zijn vier van de negen steunpunten van een der verdedigings kernen van, Dien Bien Phoe gevallen. Een vijfde steunpunt dreigt eveneens in handen van de aanvallers te ko men. Het Franse opperbevel in Hanoi heeft vandaag bekend gemaakt, dat de bele geraars van Dien Bien Phoe vannacht op vele plaatsen zeer hevige aanvallen tegen het ingesloten bolwerk hebben ontketend. Aan de aanvallen was een zware be schieting van het fort met mortieren voorafgegaan. Volgens te Parijs, ontvangen berichten Woensdagmorgen bracht mevrouw Fos ter Duties, de echtgenote van de Ameri kaanse minister van Buitenlandse Zaken, een onverwacht bezoek aan de tuin van de heer Henry Roozen te Bennebroek, nog steeds het drukste én meest, bezochte 'en gefotografeerde deel van de bollen streek. De heer Roozen leidde de hoge gaste zelf rond en liet haar de verschil lende soorten, die momenteel in bloei staan zien. Hij vertélde tal van bijzonder heden over de bloei en de ontwikkeling van de verschillende soorten bollen, waar voor zijn gaste veel belangstelling had. uit Hanoiheeft - de opperbevelhebber van de Vietminh, generaal Giap. onge veer. 30.000 man in de aanval geworpen, die voornamelijk gericht is op de Ooste lijke, Zuidwestelijke en Noordoostelijke stellingen van Dien Bien Phoe. Van militaire zijde is verklaard, dat sléchte weersomstandigheden ingrijpen van de Franse luchtmacht beletten. .Gis teren heeft de Franse luchtmacht ge- ■schutsopstellingen en aanvoeirwegen van de Vietminh bestookt. - Op het ogenblik is te Parijs over het verloop van de strijd niets bekend. Het ziet er naar uit, dat de Vietminh ditmaal alles op alles zal zetten, om het garnizoen van het fort onder, de voet te lopen. Voorafgaande aan de aanval had de Vietminh koortsachtig loopgraven en schuilgaten aangelegd, waardoor zij tit op een afstand van 30' nieter van de prikkeldraadversperringen «rond het hart van het bolwerk konden binnendringen. De drie Westelijke mogendheden hebben in brede trekken overeen stemming bereikt over een vredes plan voor Indo-China, dat aan de communisten zal worden voorgelegd, aldus wordt uit gezaghebbende bron nen Vrijdag te Genève vernomen. Het plan komt in grote lijnen over een met de voorwaarden voor een wapenstilstand, die "de Franse -rege ring in Maart heeft gesteld. Bijzon derheden van; het piarf moeten nog besproken worden. Aanvaarding van het Franse plan door Washington betekent, dat de Verenigde- Staten een belangrijke politieke ommezwaai hebben gemaakt. Amerika had zich eerst ingesteld op een volledïge- militaire "-overwinnirfg van de Fransen. daf tijdens de bereiding van de poeder in dé- keuken dé kaïnerdeur gesloten^ j- was, dit in tegenstelling tot de verklaringen van schoonmoeder-en: Öicnst-1"-.^'":^? meisje,' gisteren" afgelegd. meisje, gisteren afgelegd. Verdachte legde enkele detailverkla ringen af, die de rechtbank „geheel nieuw" noemdeén ten dele onwaarschijn lijk. - /'//*-■;/;'7,:V</ /-/,/ Président: ,,U weet onwaarschijnlijke opmerkingen telkens recht te praten woöeriyk". Dé dokter vertelde, daarop dat zijn vrouw/een toeval kreeg. Verdachte, legde zijn verklaringen af- op een zeer nuch tere,.zakelijke toon. Op de vraag .waarom hij 'geen medsche hulp inriep zeidé :o, dat andere medische hulp niet-zou baten. „Had - u niet alles moeten doen om tiaar de medicijn te laten uitbraken. Had vi- ais man en vader niet alles moeten doen om haar te helpen", aldus mr. Prins, één der rechters. Er ontstond een scherp dispuut tussen de medicus en de rechtbank over; de volgens de rechtbank passieve hou ding van verdachte tijdens deze'drama- tische uren. Mr. Huygens geide,'dat: het'pleit vóór de goede trouw, dat verdachte, telkens weifelt en zich niet alles minutieus her innert. Mej. C. Mostert apothekers-assis tente te Berkel, 24 jaar,? is werkzaam geweest in de doktersapotheek. President: „Kunt u zich herinneren, dat.u bezig was in de vergitkast, ter wijl mevrouw in de apotheek was". Getuige: „Ja, maar ze had weinig be langstelling voor de apotheek,". President: „Mevrouw was niet op de hoogte van de inhoud van de vergifkast". Get: „Nee". De apothekers-assistente bevestigde de mening van de president,, dat de be stelling van'één gram, cyaankali bij de kinine-fabriek te Amsterdam een bijzon derheid was. Cyaankalie komt in dit soort apotheken niet voor. Mej. M, heeft verwonderd gevraagd, waarvoor dat nodig was. De dokter antwoordde, dat dit bestemd was om eiwitten vast té stéllen in de urine van een patiënt. Toen de assitentè het zware vergif ont ving, plaatste zij het in de vergifkast. Dit heeft zich op Maandag voor de be slissende Woensdag afgespeeld. De dag na het overlijdenvan me vrouw O. vertelde de arts zijn assistente de toedracht van de Woensdagavond, waarbij hij de kwestie van de poeder niet ter sprake bracht. Deze getuige Heeft daarop geconstateerd, dat er ieniand in de vergifkast' was/geweest:. President:„U zag dat het flesje .met cyaankali geschonden was?" Get.: ,Precies!" Een zending"met/tièn@§S.:S. gram. cyaankali van Brocades.:,üitVAhï-/'/®^ terdam arriceerde,'op'::yry.dag;;*OpgdézèW^®^ dag toonde de arts belangstelling/'voor/'-Wf&BM heteerste flesje, van één,;gram//datS^g|f^ toen was uitgevloeid.'-'O'pde;,Zatërd^-^yfeij&g morgenheeft de.assistehtejgé'cphstktëèjpa/^&^M dat de schalen van <ic' weegschaahr dé z.g. "ruwe; belans' verwisseld.;wafên/"/i4f/j/^^^^ffi De getuigen heeft de.cyaankaU/~..de':~.//S5 bewusteéén gram jmet:dezéiwëegis?èljj"KCT schaal /-gewogen na de .dood xan-def/A-"/SM dokter-vrouw. Het gewicht bedroeg toen V" én gram. Uitvoerig sprak. .men/over/:dé;ésM|^ tonicum,/ welke mevrouw: O-Jgebriiiktv/r/'Jal." heeft en die was klaargemaakt door/deze' getuige. In deze tonicum is cyaankalie/ gevonden. Inzake - de morphine, die in de •'apo/-*. theek aanwezig was, verklaarde mej/MijS' „De dokter zeide mij" de-morpfai'nèw/^ag™ weg te stoppen,'omdat zijn vromv/fwéKf/S^^g eens zelfmoordzou wiïlén plëgéh"i,iDézé^ê^CT| getuige deelde/voorts/mét nadruk/medé, dat mevr. ..O,? een .goede/ moeder/was-')/.".: voor dekinderen. „Ik hébdié/laaisté/jfïIsfMB tijd niets abnormaals/aan haar gemérkt"?"' fiAgsi Op een desbetreffende vraag van /dé/// verdediging, zeide-' mej.Mostert, dat' zij/:?//,-- de dokter 'diens verhouding/.met"«/de/f|;^? dienstbode kwalijk /nam. Er was ruzie v;://-"/ in huis en dat stond mij tegen'. .Mr. Huygens: „Hoe stond u tegenóver de dokter?" "Verd.: „Ik vond hem niet. sympathiek". aBr Mi-.' Huygens: ",,U hebt' gezegd,' 'da't/tïïü/lg^^ intuïtief voelde, dat' hij het gedaan'?; heeft".,' - Get.: „Daar ben ik'nog.';.van;'ovér-SIJ'|ês tuigd".. - T "X, In een eerder/ afgelegde./verkïarin'g^p^s*^ hééft deze getuigede;.verdachtei"alsïëen^M^^ „gladde man, een iaoóiprater,';.:genoem(Iï'§^^^P die „geen hart. had voor .zün/werk":\S|yj^l|^®^ ÖókIndeze/ ochtendzitting ontsto'ndénS:S:;t^S meermalen kleine incidenten .tüssëir^è^;"/'^-^ rechtbank, en mr. Huygens, vooral-./ge-/-:.:' zien: enkele interpretaties vandéyyer/®#§5Sl klaring van mejj. M„ "die!geruimê^Wd^j^M&B verhoord werd. Wm Zeer/ uitvoerigstond men stilbtffdé ï-'é. voorraad der- morphinepoeQers, waarby i;"t/fip een grote doos met Hesjes tér/.faifeï&/^|5?i; verscheen en ook hetbewuste ^doosjè;J®^?^' met morphinepoeders.; Aan hét slot van het*;/vërhébr®r'toeni^Sa verdachte vragenstelde./aanii'deiéf gei^f^l tuige,- ''ontstond een■"^vérsehil'évén'/iné-'W'i'ftél''"" ning. over de .bestelling ;van.: dè^aaih^;^ 'A"~ il 'i J'-!v"''' 41"'.::- iil*?f /Jé"1? t'ft Om half .een werd de'-"ochtendzitting?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1