Discriminatie? Na heroïsche strijd van 20 uur Grote bewogenheid in heel Frankrijk Russische voorstellen door Grote Drie verworpen Slechte methode - n Desku^dig^i werpen liun licLt op de Berkelse zaak Z"sterfelijke, baart het twee wereldrecords Dien Bien Phoe We zullen ons niet overgeven Sowjets niet in de N.A.V.O. Nekkramp in ejen militair kamp Kóningin Juliana werd „freeman? van Londens tiimnerliedengilde MOEDER Vrij zonnig weer ZATERDAG 8 MEI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2766; Weerbericht mm mm® wm M i Mr ir B. W. Haveman naar Z.-Amerika - Deme dag van het procés r Stij lyolle plechtigheid E™ krachtig hogednikgebied, dat zich boven Frankrijk ontwikkelde, trok gisteren naar de Duitse Bocht.' Dat betekent, dat -in onze omgeving de weg voor deOceaandepressie tijde lijk is geblokkeerd. Voor het weekend wordt dan ook vrij zonnig weer verwacht, met hogere dagtemperaturen. De nachtelijke afkoeling bij heldere hemel is echter nog belangrijk .gn gisteravond daalde op som mige plaatsen de temperatuur al tot dicht bij het vriespunt. Overdag zal de zon de tempe ratuur weer snel doen stijgen en. aangezien de aanvoer van koude, lucht tijdelijk is onder broken, sullende max. tempe raturen nu oplopen tot de nor male waarden voor de tijd van het jaar of iets daarboven. Dagorder generaal Navarre m Generaal De Castries gevangen genomen PE'fldftLOG'i* INDO-CHI MA Generaal De Castries Zie verder r pagina 3 wms - v S§ 'SÊSB' QEEN wonder groter dan 't mysterie dat in de moeder God ons gee.fi> in haar huwt geest zich aan materie: haar schoot brengt üoort Wat eeuwig leeft zij, teêdre, schuwt geen enk le strijd Haar naam staat in ons bloed geschreven: haar bloei is vrucht, haar drift beleid QJEEN smarten, door haar niet geleden j zij leeft, doch voor zichzelve niet. Vaandels Van vuur zijn haar gebeden en als zij spreekt,-zij zingt een lied J. VAN-D00RNE m Radio Vietminh meldt E m Botterdam: Witte de Withstxaat 30 Telef. 115700 (4 W Postbus lllï Postgiro No. 424519 Klacbtendienst abonnementen 18-3019.31) uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 '«-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111S92 Administratie: Tel. 114403—115486 B.g.g. 395288 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67382 Abonnementsprijs 52 cent per week. 226 per maand, 6-75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. V Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Zondagavond. ZONNIG Droog weer met weinig bewolking. Zwakke tot; matige wind tussen Oost en Zuidoost. Plaatselijk lichte nachtvorst, morgen overdag dezelfde tempe raturen als vandaag of iets hogere. t ■- o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S..BRUINS SLOT N Canada is onder de auspiciën van de prot-chr. arbeiders-inter nationale een christelijke vakbewe ging ontstaan, de „Christian Labor Association of' Canada". Deze vakbe weging telt op het ogenblik 1500 Cana dese leden in twee en dertig steden. Grotendeels in Ontario. Maar deze vakbeweging heeft het moeilijk. Dat is begrijpelijk, want alle begin is moeilijk. Maar daar komen hier nog ■enige extra-moeilijkheden bij. De ge- dachte van het christelijk organisatie leven is vreemd aan de Angelsaksische wereld. In de Angelsaksische landen rusten staat en maatschappij op chris telijke tradities. Men heeft er de Revo lutie niet gekend, zoals op het vaste land van Europa. Wanneer in zulk een maatschappij als geheel het Christendom een leven de kracht is, Is uiteraard de behoefte aan speciale christelijke organisaties niet groot. Zo is het te verklaren dat er in een land als Engeland geen christelijke partijen zijn. De Britse Christenstaats man'Gladstone, die er volkomen van overtuigd was dat Christendom alles met politiek te maken had, heeft over de vraag of er in Engeland niet een christelijke partij moest worden ge sticht, In het midden van de vorige eeuw ernstig nagedacht en de vraag ontkennend beantwoord. Maar naarmate in zulk e.en van oudsher traditioneel christelijke maat schappij het Christendom verslapt en uitgehold wordt, blijkt dat de afwezig heid van christelijke organisatie* en partijen een gevaar betekent. Zo heeft Gladstone niet kunnen ver hinderen dat er in Engeland een schoolwet gekomen is, waardoor aan het algemeen onderwijs in belangrijke mate zijn christelijk karakter kwam te ontvallen". Reeds bijna honderd jaar geleden is dan ook bij Gladstone Teeda twijfel ontstaan of hij de vraag: chris telijke partijen of niet, wel juist be antwoord'had. Daarom ia ook voor voleChristenen in' Amerika het vraagstuk der*parÜJ- formatie In toenemende maté een ge wichtig punt. In de practyk ia een christelijke partij in Amerika nog niet mogelijk. Maar hét ia de vraag of men niet naar wegen) moet M*k«rom- bet- onmogelijk te beproeven. Met' de vakbeweging; irtond het> lh- Canada 'iets gunstiger. Maar het ia duidelijk dat de christelijk» vakbewè- - ging op; sterke weerstanden stuit in dit van. oudsher, daar 'niet - op ingestelde land. D AAR komt nog een tweede moei lijkheid bij. Wanneer vakorgani saties in Canada als partil willen op treden In onderhandelingen over loon- en arbeidsvoorwaarden, moeten zij in gevolge de wet erkend worden als vertegenwoordigsters van arbeiders door de Labor Relations Board. De plaatselijke afdeling te Hamilton van de Christian Labor Association, zo lezen wij in „The Guide", het or gaan dier organisatie, vroeg een der-, gelijke erkenning aan. Maar bij de be handeling van de zaak, die. in het publiek geschiedt, bleek er een merk waardig bezwaar, te bestaan, tegen dl» erkenning. Art. 2 van de statuten van de CXA. zegt dat de organisatie haar program en activiteit baseert op de christelijke beginselen van sociale gerechtigheid en barmhartigheid, gelijk die ln d«. bijbel worden geleerd. Men bleek nu ter zitting van de Labor Relations Board deze bepaling op te vatten als een discriminatie om redenen van geloof,die volgens de Canadese wet niet geoorloofd is. Een vakvereniging,zx> zeide men, moet open staan voor iedereen, hij zij dan Christen, Jood of Mohammedaan. Van de zijde van de C.L.A ant woordde men, dat alleen gevraagd werd de ondertekening van de statu ten, waarin dat art. 2 voorkomt. Men 'zeide dat dit tocb niet ais discriminatie kan worden opgevat, omdat de ge dachte, vervat in art. 2, aan het hele traditionele bestaan van de Can-^ese maatschappij ten grondslag ligt - Het bezwaar is te merkwaardiger, omdat vele .grote vakorganisaties bijv. die van de staalarbeiders u i t d r u k-' k e 1 Ij k discrimineren jegens hen, dl» de communistische partij, de Ku Klux Klan of welke fascistische en totali taire organisatie ook, ondersteunen waardoor de democratische beginselen van de Verenigde Staten en Canad7 worden aangetast. Deze discriminatie acht men met d< wet verenigbaar. En nu wend het bezwaar van discri minatie ingebracht tegen een statu taire bepaling, waarin de positieve grondslag van diezelfde democratische beginselen was geformuleerd. Wij zien hieruit waar men terecht kan komen' voor welke moeilijkheden men kocit te staan in landen waar de maatschappelijke organisatie geba seerd is op christelijke tradities, die langzamerhand haar kracht gaan ver- liezen. Wij wensen onze vrienden in Canada sterkte toe in hun moeizame strijd. GEVALLEN VjfHninhtftff fc, ..-iOwfUU't Pnemttr* VESTING DEN 80JPHOE De laatste zinnen die gene raal De Castries radiotelefonisch tot het opperbevel in Hanoi -heeft gesproken, zijn: „Onze munitie raakt op. .flnze stellingen staan op het punt om ónder de voet gelopen te worden. "/«DeVietminh is, nóg;, slechts '•- enkële metérs verwijdend ban:. .dêlradiopast waar ik'-spreek.'- 0è heb; bèvei: gegeven;zoveel- mogelijk uitrusting te vernie tigen. ,jWp zullen ons. niet over-' geven..*". -ïi. Na deze 'laatste woorden viel de radio uit en waren er nog slechts- atmosferische storingen op-de verbinding te horen. Dien Bien Phoe is gevallen! Na een laatste ononderbroken strijd van 20 uur is dit bolwerk van het Westen de communistische Vietminh in handen gevallen. Het fort heeft een beleg van 56 dagen ondergaan. De communistische vloedgolf brak gisteravond om acht uur plaatselijke tijd los. De ene versterking na de andere werd door de schreeuwende vijanden overmeesterd. De* commandopost van de vesting deelde mee, dat de Vietminh soldaten achtereenvolgens op 500, op 400 en op 300 meter afstand genaderd waren. De gevechten van man tegen man namen steeds in hevigheid toe en de manschappen van het garnizoen: Fransen, soldaten van het vreemde lingenlegioen, Marokkanen, Algerijnen en Vietnamezen,verdedigden ach met tommyguhs, handgranaten, pistolen, geweren en bajonetten en ten slotte zelfs met stukken hout vanuit huif kapot geschoten stellingen. De Franse loopgraven waren grotendeels in modderpoelen veranderd en in vele stond meer dan een voet water. De verdedigers konden zich slechts met moeite staande houden. Zij die vielen werden door de modder verblind. De Franse vliegtuigen, die tijdens deze doodsstrijd van het garnizoen bo ven de vesting cirkelden, konden niet ingrijpen, daar men in het strijdgewoel vriend noch vijand kon onderscheiden In de Nationale Vergadering te Pa rijs deed premier Laniel gistermiddag met een stem, die beefde van ontroe ring, mededeling van de val van Dien Bien Phoe. „De regering," aldus Laniel, „heeft zojuist vernomen, dat het centrum van Dien Bien Phoe is gevallen. Slechts het fort Isabelle, houdt nog stand. De Franse reactie," zéi Laniel, „zal er een zijn van grote waardig heid, zoals die betaamt aan een grote natie." Hü voegde er aan toe, dat Frankrijk zijn instructies aan zijn ge delegeerden in Geneve zal bevestigen en niet zal toegeven, dat de val van de. vesting hier iets aan kan verande ren!' Frankrijk zal zijn bondgenoten in herinnering brengen, zei Laniel niet zonder bitterheid? dat het'gedurende zeven; jaar jnooit heeft nagelaten een 'groot gèbiêd'yan. Azië te.verdedigen! "'Tydens'-de'mededeling .van de val van. Dien Bien Phoe stocd.de - hele vergadering. Alleen de commumsten bleven zittenI Q- Laniel kreeg het eerste nieuws van de val van het fort gistermiddag om drie uur en hij bleef op zy n bureau met vice-premier -Paul Reynaud, Schu: mann, staatssecreatris' van Buiten? landse Zaken, en de minister van De fensie Pleven. ita toeken te hebben geleefd tussen hoop en vrees toot het lot van de belegerde Indochinese vesting Dien Bien Phoe aangaat, heeft Frankrijk Vrijdag 7 Mei, eindelijk verslagen het bericht ontvangen van de capitulatie 'van Generaal de Castries met zijn getrouwen, die reeds dagenlang een verloren strijd streden op slechts en kele honderden vierkante meters grond welke hun restten. Dien Bien Phoe is gevallen en wat daarvan de gevolgen zullen zijn valt niet moeilijk te gissen. In Parijs verschenen de grote bladen alle met extra-edities waarvan vette koppen met nieuws van de val van Dien Bien Phoe de'wereld inschreeuwden. Met de kranten in de hand bespraken de Paryzenaars met ernstige gezichten de toestand. - Een nieuwe straaljager voor vliegkamp- schepen, de Supertnarine 525, heeft, ryn eer ste vlucht gemaakt, aldus deelde de Vickers- Armstionifahriek "Woensdag mede. .Het toe stel heeft twee RoEs Royce ,Avon -motoren De Blitse. Franse en Amerikaanse, am bassadeurs te Moskou hebben Vrijdag op het Kremlin gelijkluidende nota's overhandigd, waarin hun regeringen de jongste russiscbe voorstellen, strekkende tot hel sluiten van een gemeenschappe lijk veiligheidsverdiag door de 'Europese staten, waartoe de Verenigde Stalen zouden kunnen toetreden, en voorziend in een Sow jet-lid maatschap van da N.A.V.O., verwerpen- De „Westerse Grote Drie", nodigen de Sowjet-Unie in hun nota's uit „concrete bewijzen" van haar goede wil te geven, door met het Westen samen te werken by de oplossing van vüf. punten, die even zovele oorzaken zijn voor het voortduren der internationale spanning. De vyf punten zijn: Het sluiten van een vredesverdrag met Oostenryk, het tot stand brengen van de hereniging van Duitsland, het onder toezicht plaatsen van de atoomkracht, het vestigen van vrede in het Verre Oosten en, in het al gemeen, het handelen in overeenstem- ming met het bepaalde in het handvest der Verenigde Naties. De Westerse nota's zijn het antwoord op een Sowjetrussische nota i/an 31 Maart j.L. waarin opnieuw een voorstel werd gedaan tot het, volgens Sowjet- ricbtiynen, sluiten van een gemeen- schappeiyk veiligheidsverdrag door -de Europese staten. „Opnieuw", daar een een dergelijk Russisch voorstel reeds eind Februari j.l. op de toen te Berlijn gevoerd vier-raogendheden besprekingen is verworpen. Daar stelden zij de "korte verklaring op die Laniel in de Nationale Ver gadering uitsprak. Onmiddellyk nadat Laniel zijn mededeling aan de Ver gadering had gedaan, verliet hy het gebouw om een spoedzitting van het kabinet onder voorzitterschap van president Coty in diens paleis hij te wonen. In Parijs en in geheel Frankrijk heerste grote beroering op het verne men van de val van Dien Bien Phoe Een erewacht van dertig parachu tisten is Vrijdagavond.te. Parijs onder de Are de Triomphe bij het graf van de onbekende soldaat geplaatst. In Parys bestormde men de kraa tenverkopers, 'die met de laatste edi tie, dié de val vermeldde, door de vrolijk versierde straten'vaa de hoofd stad snelden. éfcÖK» II.M. de Koningin heeft gisteren tijdens een plechtige bijeenkomst in de Lakenhal ie Londen het honorair lidmaatschap van het Timmerlieden-Gilde aanvaard Koningin Juliana by het verlaten van de Drapers Hall, waar de plechtigheid geschiedde. - V'V'.';' 1. sZff! ENISTER BEYEN heeft in de Eerste Kamer meegedeeld dat regering met di 'and* vijf regeringen der zes Schumaa-landen overoengÜsgSt men is om, nadat de E.D.G. ln werking - zal getreden zUn, directe verkiezingen in te voeren voor het parlementen E.D.G. en K.S.G. De regering heeft dit gedaan omdat de Franse socialistische partij déze' directé verkiezingen alsvoorwaarde! eist voor aanvaarding harerzijds vanS de EJD.G. Naar onze mening is dit een methode, die'volkomen in strijd is met behoorlyke politieke en staatsréc^a* i: tijke gebruiken. Een party mag niet op deze wyz® haar wil doordrijven en een-regering moet daaraan geen voet geven -door- er op in te gaan.' ■Nt' ln het militaire kamp De Wittenberg" is .J een.geval ven nekkramp uitgebroken..Een !§§j deel van de 'militairen isia «fuarantains'; gesteld. By een onderzoek is gebleken dat ëeh militair van "het kamp nekkramp rhadif^SSS Hy is naar bet militair hospltaal :Ö<:<j in Al te Utrecht vervoerd. De Legervoorlichtingsdienst dë^timéde;':.^^ dat alle maatregelen zyn-getroffeni' om eventuele uitbreiding-te'voorkomen. Ér is echter. geen reden tot ongerusth'eid.; |^t!tls> De, commissaris'voor de. emigratie, mt ir B. W. Haveman,zal eind- van Augus tus naar Züid-Amerika vertrekken, ten einde in- enkele Zuid-Amerikaanse lan den besprekingen over Nederlandse emi gratieaangelegenheden te hebben. Hij zal daar in de maanden September en Octo ber zy«. Zoals bekend - is werd zyn in April naar Zuid Amerika voorgenomen reis opgeschort'op medisch: advies. Vanmorgen,op- de derdedag van het proces.tegen de Berkelse arts O, te de Haagse Rechtbank hegonneti met het horen van deskundigen. - - Evenals op de belde voorgaande dagen bestond er grote belangstelling) voor de behandeling van deze zaak. De publieke tribune was tot. de laatste plaats bezet. Eerst las de president, mr. Veldman, enige verklaringen van getuigen voor. In een van die verklaringen wordt mede gedeeld dat mevrouw O. eens had ge zegd: „Ik neem geen poeders van mijn man meer in. Ik krijg er altijd hoofd- pijn van. Ik vertrouw hem niet meer. Als ik poeders moet innemen moet de assistente deze maar klaarmaken". Later had mevrouw O. echter oog eens gezegd dat nu alles weer goed was en dat haar man had.beloofd niet meer om te gaan met de dienstbode Nellie'A De eerste deskundige, die zijn verkla ringen voor de rechtbank aflegde was de 45-jarige professor dr. W. Froentjes, directeur van het Gerechte tijk Labora torium van het ministerie van Justitie. Óp 29 September 1952 had prof. Froen tjes een onderzoek ingesteld in de apo theek van de arts O. te BerkeL Hij 'had er oin. een flesje in beslag genomen, waarin medicyn voor mevrouw, O. had gezeten, dat "bij opening naar bittere amandelen rook. Voorts had vhy het flesje, waarin cyaankali had gezeten in beslag genomen. Eten soortgeiyke drank als voor me vrouw O. zou. volgens de apothekers assistente van de arts, voor een patiënte in het dorp tijn gemaakt. By onderzoek bleek echter dat de drank van de pa tiënte anders was dan die van mevr. O. en niet naar blauwzuur rook. De assistente verklaarde destijds ech ter tegen prof. Froentjes dat dte beide dranken aanvankelijk hetzelfde - waren geweest. De deskundige verklaarde voorts dat de ruwe balans, waarop de hoeveelheid cyaankali was gewogen, niet nauwkeurig was en een speling had van 200 milligram, d.i. 1/5 graan. Prof. Froen tjes had in zyn rapport verklaard dat de groothandel vaak bij niet dure stof fen een iets grotere hoeveelheid af levert. Ook is het echter mogelijk, zo zeide prof. Froentjes, dat de groothandel Iets minder geeft, hoewel dit 'niet zo dik wijls voorkomt omdat de stof zeer goed koop is. Na de dood van mevrouw O. zou er volgens deze ruwe ibalans nog 1 gram cyaankali in het flesje aanwezig zyn ge weest De cyaankali, die eerst in kristalvorm was, was naderhand in een vloeistof ver anderd. Dit zou, volgens prof. Froentjes, niet mogeiyk zijn geweest in de korte ty'd (pl.m. 30 uur), waarin het destijds was geschied. (Van onze weerkundige medewerker) Juist toen Koningin Juliana be gonnen was aan haar dankwoord tot de Master" van het Londense Tim- merliedengilde, die haar de oorkonde behorende tot het erelidmaatschap van het Gilde' ftad 'overhandigd,: begon de. grote. kloUi .opf cU-fschoorstee»in de,„Courtroom".van-, ide,-.,(Drapers - Er' school -een- zekere(- symboliek^ ih die. twaalf Heldere, diepe sldgén, een vingerwijzing naar het feit, .dat' de tijd'niet; stilstaat en dat in de ruim. vijf eeuwen dat het. gilde bestaat, dé banden tussen de'.', timmerlieden en Nederland gegroeid-zijn tot een: hechte verbintenis, bekroond met dit lid maatschap van de Nederlandse lands vrouwe. - De opperbevelhebber van de Franse strijdkrachten in Indo-China, generaal Navarre, heeft Zaterdaigochend een dag order uitgegeven, waarin- wordt gezegd, dat het otter van het garnizoen van Dien Bien Phoe niet tevergeefs is geweest Een twaalftal bataljons had ruim dertig Vietminh-bataljons gebonden, waardoor Boven-Laos en de Tcmkinese Delta be houden zijn gebleven. De verdedigers van Dien Bien Phoe, de mannen van de luchtmacht en da ma- rineluchtstrydkrachten hebben door hun ströd een epos geschreven, dat bij de roemrijkste bladzyden van de geschiede nis van het Franse leger wordt gevoegd, aldus" de dagorder. Rustig sprakde- Koningin - vóortLmet:'; - -1"- "*'mét;!S een warme melodieuze .- stem' 'en haar hand :ophet fraai bëwerktëikistje.'ï^; dat zy ten geschenke, had gekregen digde zy met de rvoordenr Jk i ZMi hétfeWi bewaren - als een*prachtig'Eymboalëvari|p§ vriendschap - tussen onze- volkcrenïi?ft!S:r||®5. .Koningin- JuUana 'gat - aan,.-, de.: rechtCT-iv- hand .van" de-.Master"/ Kenneth tMorrisgJ. Roberts;-. Velen van ,dë 'güdebrëe'ders-wa-.-<v ren gekleed in - de'./traditionele^- met'vbruin ;bont- afgezette; vtogaT ;vormden,eeri:styivpllé5groep:;teï^ iachtërgronds ■wanS/gobeliMi«^la3StaIleiS kroonluchters,en..akën;;:pa:?«len!4|#tj''' 1 By het' begin:-varivde.,plechti^eid|las. 3- "„dark" het beriuiK:mt?deSyë?Ée3' De radio van de Vielihinh In Indo china heeft bekendgemaakt, dat de Fran se bevelhebber van Dien Bien Phóe en ongeveer 17 compagnieën van de Franse Unie" hij de val van de stérkte gevangen zijn genomen. De uitzending noemde brigade-generaal Christen do Castries- niet bij name, maar deelde mede dat. de bevelhebber van Dien Bien' Phoe een gevangene was. Na 66 zetten is de party'tussen Roo- zenburg en Bom in de beslissingswed strijd om het persoonlijk kampioen schap van Nederland door Roozenburg gewonnen.' De stand is thans: Roozenburg 5 pun ten, Bom 2 .punten, Bergsma 1 punt. Gespeeld worden nog de volgende par-- tyen: Bom—Bergsma en BergsmaRoo zenburg. de „uiaric" net besluit.tuit/de^vergaderX: ring. van 7October.*1952.:,yQÖr,c;waarbij3t besloten was- HAL. het ere-lidinaaischap aan.te.bieden.- •-„De Gilden van Londen en^in'ihetfbyf-;.-:^ zonder dat van de timmertiedéhherin-|?g nerenzich het Huis van lOraiy e ^ineti^^ grote'dankbaarheid", zo' zéi '^hy-.laterlB® aan de lunch, „want in .het tweëde<jaar;f van de. regering van Koning TVilieaD-; en Koningin Mary-nam het - parlement,®-!) een .wet aan die ede| stad:' iDoridën?3in;?)S haar oude rechten en privüeges'"- •hér-cw: stelde". t Na afloop van de plechtigheidwerdetigK® in een nabij gelegen zaal-de Giïdebroe- ia,, ders aan de Koningin voorgesteldUsFIier-^^9®* na verenigde "het Gilde izich": métstztjüi '0i$ :V«. gasten aan een lunch in. dfe-groteïzaaltS*ffiSS* van „Drapers Hall', - een' .zaalmef';. historische-herinneringen. c Aan de lunchzaten ongeveer.'T40 .prei|>s5|s sonen aan. Daarby waren behalve-v do reeds genoemden Sir >"Neville:iSBland^.,, deEarl van Albemarle,de Bisschop-'yanA^ Londen, dr A. Kessler,- directeur"i van. de Koninklyke Shell, dr' Paul. Rykehs;: directeur van het Untiever Coneernvteh.i§fiï^ de heer J. Noest, directeur van de-Maat-a-rUIS schappy Zeeland-- - De Koningin antwoordde in .©mi kortei speech op de rede van de „Master".! -van het gilde. „Gastvrijheid en. vriend- sehap zyn altyd treffende aspecten".van i dit land geweest", zo zeide zy. „Toen ik het erelidmaatschap van het- Gildé aanvaardde beschouwde' ik jdrtafceen" symbool van de langdurige .vriendschap;%%$ tussen onze landen. Wij zijn.verehigd-Ji'li door vele banden,' 'een'ervan.' Js-'d&zee de ander is het tragisch lot dat.ODS"bèi-:'Mi den door de zee trof. Het isivérdér^^^ treffend dat twee buren, het Timmer-: mansgilde en de Nederlandse Hervorm de Kerk in Londen tegelijk vernietigd,.- werden. In deze eeuw van plastic -en atoomwapens lykt hét haast een sprook-; je de realiteit van onze vriendschappen tp nabuurschap te onderkennen, maar 'zij^iSS is er niettemin". - Tenslotte hief Koningin Juliana het'; glas met een dronk op de geest van gastvrijheid, liefdadigheid eii- construe-)." tiviteit van het gilde. Een warm en spontaan applaus klonk?; tenslotte toen H.M. de zasl verliet als.? Freeman of the-Carpenters Company", een onderscheiding die aan beide zyden veel voldoening en dankbaarheid' bracht, d D laatste tijd is ongetwijfeld brigade generaal Christian de.Castries, garni-, zienscommandant van de thans geno men) vesting Dien Bien - Phoe. Twee maanden lang leidde deze Franse offi cier van zijn ondergrondse commando post uit de verdediging tegen de tel kens opnieuw opduikende communis tische strijdkrachten, die 40.000 man sterk, gillend hun aanvallen doen op zijn stellingen: Claud ine, Isabelle, Do minique, Huguette, Ellane, Epervier... President Eisenhower heeft onlangs de zachte wenk gegeven, dat een der gelijke commandant de rang van gene raal diende te hebben. De Franse rege ring-had dan ook al besloten de Castries generaal te maken, -maar - een oude. Frans* tradlti* wilds,-dat-geen bevor deringen plaats zou vinden zolang een veldslag onbeslist te. Ten slotte heeft de regering dan ook met deze traditie gebroken, en werd de Castries tot brigade-generaal bevorderd- Mevr. de Castries verblijft in Hanoi. Regelmatig sprak zy radiotelefonisch met haar moedige echtgenoot. „Hoe maak je het, Christian?", was het dan. .Beter dan ooit", antwoordde de Cas tries. En dan zeide mèvrourw de Cas tries tot een verslaggever: „Hy is vol vertrouwen. Ik weet, dat hij er goed zal afkomen." De kolonel maakte van zulke ge legenheden gebruik, om zyn vrouw te vragen om scheermesje* en scheerzeep Die werden dan zo spoedig mogelijk geparachuteerd. Toen: de .zware regens inzetten, veraodit hij ook om een pjpr rubberlaarzen. Ook die werden; hem gestuurd. Zo heeft deze Franse officier onge twijfeld naam gemaakt. Maar dat had hy al eens eerder gedaan. - v- CSrristian de Castries is namelijk een uitstekend ruiter en heeft zelfs twèe .wereldrecords op zijn naam staarDAls officier aan de cavaleriesehool Saumur maakte hy deel uit van de Fransétia- tionale: ruiter-équipe- Tn 1933 maakte hij op hettPaard Vol au Vent een sindsdien' nooit. mèérj overtroffen sprong vaii 2.38 .meter, hoog. Twee jaar later bracht hij -oolc? het wereldnecord vèrspringëh opirtyn naam met de -verbariagweklteridhi®' sprong van 7.60 meter. r -fi-i I De foto .op pagina .ï..\toönt'ji:iÓë/-i, Castries, toen nog- luitenant,-tydehs4 een rU-concours te Berlijn in" 1934.'?.; s

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1