FRANKRIJK HOUDT HET NIET IN VIETNAM BIDAULT DIENT in GENÈVE ZIJN BESTANDSPLAN IN Over de Castries is nog niets met zekerheid bekend Heden begonnen verhoren getuigen a décharge Praehtige parade op een stralende voorjaarsdag Minister Dulles voert zijn activiteit op Me^foewótkmg Dr. J. F. REITSMA OVERLEDEN Pittige muzi TROUW-mars v Verwarde en gespannen situatie m Dieri Bien Phoe is een smeulende puinhoop zonder levenstekehen Hei proces tegen de Berkelse ai'ts Visie beroemd Engels deskundige: MAANDAG 10 MEI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2767 Weerbericht f Nationale rouwdag in Frankrijk Koningin Elizabeth in Gibraltar ^Sfergeten lichtingen" „Drie hoeref s voor HM. de Koloneli'% r t Het bezoek van de Koningin aan Londen Oud^-directeurGhr: H^B.S. té Rotterdam Britse beschuldiging van Sdwjët-^idn nagetSj^ Tamboers, en pijpers h:*.' - v Nieuwe president in Paraguay ,4:VV' 7,In Hanoi -j..:; - In .Genève Prins Bernhard naar Londen Eerste getuige". Onveranderd dividend Ned. Handel Mij I Frans-Indisch dorp „bevrijd" De volgende iamboers-yer^ pijperscorpsentér' Amster-: damhebben hntWjmedetB^dy hing --tóegezegd Tromv-mars, op 'Zaterdag^ 15 Mëi ü.sï CJMV „Excelsior"* (30 km)?- „Oranje Nassau" Drumband r van? %-dSatqvia''( van- Ket.,:A:s;v??Cl^&em^ Tamboers' en :pijpeïcóij)0; .Willem van Oranje'(10 km)* .-- Zaierdagmiddag- óni cén^ uur bedroeg; net^aantal^d^elJt: nemers voor /onze Amster-i damse mars: tsKKSz^---. Rotterdam: Witte de WIthetraat 30 Telef. US70O (4 I) PostbU6 1312 Postgiro Mo. 424519 Klachtendieast abonnementen 18.301S.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 'j-Gravenhage: Huygensplein 1 Poetgiro 424887 Redactie: Tel. 111392 Administratie: TeL 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67682 Abonnementsprijs 32 cent per week, 2.26 per maand, r 6.75 per kwartaal Losse nummers 11 cent. v Verschijnt dagelijks. yr'-'""t— plreetie: C. A, KEUNING enMr. K. VAM HOUTEN Weersverwachtig geldig tot Dinsdagavond - IETS MINDER WARM i f-f.K-i, Plaatselijk - ochtendmist, -overigens vrijwel' overal droog en overwegend zonnig weer. Zwakke- tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. leta-mlnder warm .dan vandaag. '1 öf O HoofdredacteurDr. J. A.' H: 3. S. BRUINS'SLÓT.?- Zaterdag' is voor de Fransen een nationale rouwdag geweest. Het is 'de gewoonte, dat op de negende Mei de capitulatie van de Duitse troepen in Mei 1945 wordt ge vierd, maar de regering had op dracht gegeven, dat in verband met de vat van Dien Bien Phoe en. de onzekerheid, die heerst over het lot van het garnizoen en zijn heldhaftige commandant alle feestelijkheden moesten worden afgelast. Wel ging de traditionele krans- legglng bü het monument van de onbekende soldaat door. - Het waren echter niet de rege ringspersonen, die de aandacht van de Parijzenaars trokken; die werden uitgejouwd. Neen. er was een man, die geheel alleen naar de Place de l'Etoile was gekomen, Charles de Gaulle, misschien wel de meest mysterieuze figuur, die Frankrijk ooit gekend heeft. Het volk bracht hem een ovatie, doch de politie stond geen enkele demonstratie toe, zodat na de kransiegging de géneraal weer spoedig was verdwenen. Verder hebben zieh geen grole incidenten voorgedaan. Hier en daar kwam het tot incidenten tus sen, aanhangers van De Gaulle en communisten, doch deze waren gering van omvang en van plaat selijke aard. De ParnguM» Nationale Vargadartng heeft Tomas Romaze Paralra tot presi dent vanParagua gekozen. Hij volgt - als zodanig Federico Cbavee ,op. Koningin Elizabeth, de hertog van Edinburghen hun kinderen, Prins Charles en Prinses Anne, zijn:. Maan dagochtend aan boord ...van. hetko ninklijke jacht „Britamiia" in de ha ven' '.van- Gibraltar-aangekomen voor ..pep bezoek van twee. dagen.. Zij "wer den Jd«ör/yrij wel/de/sehelébevollring vah^Gibraltar' toègejuicht. De nauwe strat/rf stondenvolmensen, die se- derf; de-.vroege ochtend naar het ha vengebied waren gekomen. :rf De Geneefse conferentie gaat vandaag haar derde week in en nog altijd is de situatie weinig rooskleurig. Nog heeft het Westen zijn eenheid niet hervonden en men heeft moeite, om na de val van Dien Bien Phoe zijn positieven bij elkaar te houden. Het nieuws betreffende Indo-China is als volgt samen te vatten: 1. De Geneefse conferentie sneed Zaterdagmiddag de Indochinese kwestie aan. De Franse minister Bidault deed een voorstel. De communisten traineerden. 2. Hooggeplaatste Franse en "Vietnamese autoriteiten beraadslaagden in Hanoi over de mogelijkheid, dat de stootdivisies, die Dien Bien Phoe veroverden, binnen twee weken met hun zware wapens in het delta-gebied van de Rode Rivier zullen verschijnen. 3. De Franse opperbevelhebber In Indo-China, generaal Navarre, heeft verklaard, dat de Franse strijdkrachten de nieuwe wijze van oorlogvoeren van de Vietminh niet aan kunnen en dat buitenlandse interventie nodig ■ai zijn, indien de Geneefse conferentie geen vrede brengt. 4. President Eisenhower heeft met de nationale veiligheidsraad de toestand besproken. Minister Dulles heeft daarna zijn activiteiten met be trekking tot de sluiting van een defensie-pact voor het Verre Oosten voortgezet. 5. De leider van de Vietminb, dr. Ho Tsjl Mink, heeft tegenover Antara verklaard,' dat 'de Amerikaanse oorlogshitsers met "hun plannen voor een militair bondgenootschap de agressie-oorlog in Azië willen uitbreiden en de Aziatische volken in slavernij willen brengen. 'Negen landen zaten Zaterdagmiddag aan de mahoniehouten tafels in Het „Palais dés Nations" te Gënève: Ame rika, Frankrijk, Engeland, Rusland, Rood-China, Vietnam," Laos, Cambod ja en Vietminb. Minister Eden presi deerde. Minister Bidault voerde het eerst het woord. Dé Vietminh, zo zei- de hij, is door de'steeds toenemende hulp der. communistische staten* in de gelegenheid gesteld, haar strijd om de beheersing/ van Indo-China voort te zetten. Er is hier sprake-van een reus achtige communistische 'onderneming in Zuidoost-Azië. Het plan, dat Bidault daarna indien de, bevatte, de volgende puntenin zake Vietnam: concentratie der ge regelde troepen in nader té bepalen zones; ontwapening van allen, die niet tot leger bf politie behoren; onmid dellijke vrijlating van krijgsgevange nen en" -burgerlijke' geïnterneerden; toezicht door eeniriteniatlonale- com- missie; Inzake Laos en 'Cambodja ver langde Bidault evacuatie van alle ge regelde .en ongeregelde /troepen van de Vietminh, die deze staten zijn binnen gevallen. De deelnemers der Geneefse cHet Franse hoofdkwartier In Hanoi HéeRildsteravond medegedeeld,-dat er óver?»hèt lot van brigade-generaal Christian de Castries, de* commandant - vin^.de - gevallen Fransevesting Dien Bieji'Phóe, niets met zekerheid bekend ■isf ijDeze i mededeling gold i ais - tegen spraak -op een -bericht van Associated •r*ess,i dat de Castries gesneuveld is. ;Wt rbericht was urenlang door de cen- «i«rtegengehouden. if1** -.ii -i De,echtgenote van de dappere Franse- se;generaal; Jacqueline de Castries, die werkzaam is,in een hospitaal te Hanoi, heeft: gisteren, zoals zij gewoon was, bloemen op de markt .gekocht. Haar .man .hield altijd van -bloemen in zijn „wpning. - -i-Mbv^ouw de Castries is: er van over tuigd,-dat' haaf man nog in leven is. vVriÖjden-vertellen, dat zij, zich kranig .houdt.,Zij zet haar werk ih het.hospi- .J^sNoort. Terwijl in Hanoi nog nie- mar;d van 3e val 'van Dien -Bien Phoe óp'de-hoogte -was men -hoorde- het nieuws hier via Parijs -was mevrouw de 'Castries reeds .ingelicht. "Een mo torkoerier, /gezonden door "de opper bevelhebber.;/ in Noord-Indo-China, genr de.:C6gny, had, haar, de. tekst.ge- bjacht van nét laatste bericht van haar •manj.'jdat luidde: „De Viets zijn nóg maar/enkele;' meters van ons verwij derd. Jk blaas alles ..op." c Het* Franse opperbevel in -'Hanoi h'eeft^ Zondagavond medegedeeld, dat na de'; val?van de commandopost van. generaal de Castries de .„wanhopige strijd nog een uur is voortgezet. Men houdt; er rekening mede,'-dat bjjdit laatste verzet vele officieren gesneu veld [zijn.1 - - /Vliegeniers, die.na het einde van de strijtfj boven Dien'Bien Phoe waamé- niin'géh hebben verricht, rapporteer den} dat .er: in. dé .plaats.geen teken van W M -Lr.'zU:VV x ''Naar- aanleiding van een bericht be treffende Chet in; overweging nemen door de regering van het oproepen5 der zogenaamde „vergetenlichtingen" 1941 en, 1942 voor de bemanning van de op te éichten' rijks-mobiele colonne» voor de Bescherming Bevolking, verzoekt men ons "van officiële zijde mede te delen, dat deze. suggestie .volkomenuit de lucht ix gegrepen. léven" meer v is. Men zag alleen smeu lende puinhopen. Ook heeft men ge zien, dat honderden manschappen van het Franse garnizoen, als krijgsgevan genen te 'voet naar het Noordenwer den gevoerd. Franse Vliegtuigen heb- t>en"bij "Dïèri Bien Phoe medicamenten en voedsel afgeworpen, bestemd voor de 1000 gewonden in de gevallen ves ting en voor de krijgsgevangenen. Men zag Vietminh-vrachtwagens rondrij den door de vlakte om de containers in te zamelen: Laatste-gespreTcken Generaal de Cogny hééft rijn laatste radio telefonische, gesprekken met ge neraal de Castriesgepubliceerd. Vrij; dagmiddag óm vijf -uur -vond het vol gende dramatische, contact plaats: i- De Castries: „Ikzitnu midden in het strijdgewoel. De Viets zijn-overal. De toestand is zeer ernstig. De strijd is verward en gaat siog steeds door. Ik geloof,: dat het einde nadert, maar wij, zullen tot het ;bittere'.eipde door vechten". Cogny. „Accoord. U vecht tot het eind dóór. Dus geen' sprake 'van het hijsen- van de': witte, vlag na uw held- •haftigé''tègeustand",^8?i:. 'r'- De Castries: ,jAccSprd. Wjj zullen de kanonnen, en iéUé/radiouitrpsting vernietigen;Het draagbare radio-sta- tión zal óni 17.30 uur opgeblazen wor- den.".Wij 2nillen.tot h'etilaatste strijden. Au revoir, mon general. Vive La France". -'*.$0 En om halfzes kwam-het laatste ge sprek: - ij Dé Castries: „Na 20;uur onophoude lijke strijd, welke overgegaan is in ge vechten", van man tegen man, is de vijand nu in alle punten van de cen trale stelling doorgedrongen. "Wij hel ben tekort aan munitïe._ Onze tègef stand staat op het punt; ineen te sto: ten. De Vietminh-solda'ten zijn nu nc slechts op een paar meter afstand vs de radiopost, waar ikjihij nu be vin' Ik heb ordergegeven tot het uitvo reri van zo groot mógelijke verniel: gen. Wij geven mns niet over. Ik la; - de gehele installatie opgeblazen. I munitie-depots vliegen al de lucht i Au revoir". Een paar seconden later voegde een niet nader geïdentificeerde stem hier aan toe: „Binnen; vijf minuten zal alles hier opgeblazen zijn. De. Viets zijn nog maar meters van hier verwijderd. Groet allen". Daarna kwam er een minuut lang een gesputter en gekraak en toen werd alles stil. 1 1 conferentie zouden deze bepalingen moeten garanderen. Later zouden ver kiezingen moeten worden .gehouden. Na een korie pauze sprak; de. com munist Pham Van Dong, vice-premier vanVietminh; Hij stelde dé verras sende eis, dat ook de communistische regeringen van Laos en- Cambodja tot de conferentie "zouden worden uitge nodigd.; Hierover werd het verdere van déze zitting geharreward. Bidault noemde dit op papierbestaande spoókregeringen. :Maar Molotow zeide, dat; ook/int Laos ;en- Cambodja „be- vrijdingsüorlogen" werdén gevoerd. Tsjoe-'En Lai" steunde "hem." De Ame rikaan.- Bedél!Smithstélde voor dit punt je doèri bespreken doór de Grote Vier" "Néeh,"' 'zeide Molotow, door de Grote;Vijf-De - zitting werd .verdaagd tot 'hedenmiddag.i GéhèraaTNavarrevè'rklaardéin Hanoi: „Ik zei geen andere oplossing darr een—internationalisatie-: van -de strijd. Franlcrijk is niet-bij machte .een groot offensief -alleen vol te houden". Maar, zéidé"hij', .internationalisatie zou waarschijnlijk leiden tottoenemende Chinese interventie. De Franse 'opperbevelhebber gaf toe, dat Dien Bien Phoe alleen be rekend wasgeweest op een guerilla- ooriog. Maar na de Chinese'interven tie was .deartillerie-beschiëting der communisten daar de hevigste sinds Verdun.-,Het "vuur van hun -luchtdoel geschutwaste vergelijken met dat in het Ruhrgébied tijdens de tweede wereldoorlog. „Wij- kregen een heel andér .legér voor ons", aldus Navarré. Hijj vréesde, dat men elders in Indo- China hetzelfde zou zien. Na de zitting van de Amerikaanse veiligheidsraad Zaterdag heeft minis ter Dulles besprekingen gevoerd met de Britse ambassadeur' Makins en de Nïeuwzeelandse,, Munro. Men ver neemt, datvertegenwoordigers van Amerika, Engeland, Frankrijk,' Australië en Nieuw-Zéeland binnen kortin Washington of Singapore .hii-f een zullenkomen, om de militaire beveiliging van Zuidoost-Azië te be spreken. De Cóngresleclen Knowland en Martin hebben: opnieuw-; gewezen op' 'dé. noodzaak van collectieve vei; ligheid in dat gebied. Hieraan zouden moeten;-,meedoen Pakistan, Birma, Cambodja,Laos,*. Zuid-Korea. da Phi- lippijnen,Japan .en Formosa. De /Amerikaanse delegatieleider''in Genève, Bédell ;Smith,'heeft zijn „eer ste indrukken" weergegeven.' Hij ver klaarde'. daarbij,, dat de, vrije landen gedwongen "zouden zijn, om-.npg meer defensie-pacten 'ter sluiten, wanneer de conferentie geen eervolle vrede tot stand zou brengen. „Wij trachten-niet andere, volkente vertellen, welke régèrihgsvorm' zijmoetën kiezen. Wij wensen slechts, in samenwerking met onze'.vrienden en bondgenoten, dat geen .regeringsmacht -zal worden ge bruikt om de wereldvrede te bedrei gen";'aldus "Bedell Smith;.- - hbrr'flo Tsji Minh verklaarde-in zijn Koningin Juliana heeft Zaterdag in Engeland voor de eerste maal sinds zij „colonel-in-chief" werd van het Royal Sussex Regiment deze bekende Engelse troepenafdeling geïnspecteerd. Zij begaf zich daartoe naar de Assaya- kazerne van het regiment in Tidworth. in het gezelschap van leden van de Nederlandse ambassade, "liet eerste ba- faljois .van het regimentdat in. 1701 berg teruggekeerd. orider het koningschap van koning-stad houder Willem III is opgericht stond opgesteld toen de Koningin' in Tidworth arriveerde. Na de inspectie nam de -Koningin; plaats op een plat- form vanwaar zij de parade van de troepen gadesloeg. De lunch gebruikte HM. met officieren van het regiment. Zaterdagavond is de Koningin om ktuart over negen op hel vliegveld Saester- TUSSEN',de' zacht"; glooiende heuvel van .Devonshire wapperde Zaterdag de Nederlandse Koninklijke standaard, aah de .vlaggernast van het kazeme- complex Assajjé bij 'Tidsworth.-En tussen die heuvels schalde het drievoudig Three cheers jar Her Majesty:the volonel:in chief' (Drie hoera's voórl-Hare Majesteit de'.koiohel) uit de.m'o'nden van'hèt eerste' bataill<m"~van het,^Royal Sussex" regiment, waarvan-. Koningin Juliana erè-kolonel .is. V - - - Gedragen én uitstekend-gespeeld klonk hierna het Wilhelmus ter-ere van het hoge begoèk, dateén Nederlarids,aspect brdcHtin dëzeizo ti/piscHïEhgeUe militaire omgeving."ir--i-;,'.' f Een?pra&v^é parade, was -het óp 'dézé stralphde voorjaarsdag, uitgevoerd - met perfecte discipline; met al het ceremo nieel en uniïomigeflonker,-dat--bij-;gé- iègenheden. als deze. boort. Hgt.was het eerste- bezoek, dat .de. Koningin: 'aan „haar" regiment.bracht.. Sr... Het eerste -bataiUon paradeerde onder bevel van majoor R. B. de F. Sleëman,: terwijl - de bataillóns-commandant,lt,-. kol.'J. B. Ashworth. aan de.zijde van; H.M. het schouwspel gadesloeg. ".Dé Koningin, gekleed' in een grijs mantelpak,met daarover een grijze zil vervos en een lichtblauwe, toque op, j zag er stralend uit-en stal-de-harten van de ongeveer duizend 'toeschouwers. ,:Ze is schattig -uw Koningin", zeide ons een oude- Engelse dame, .toen de Koningin' vriendelijk-wuivend weg 'reed. Kort voor HM. .arriveerden- op...de. paradeplaats de - Nederlandse, ambassa deur, mr. D. U. Stikker en -mevrouw, en voorts de Nederlandse militaireatta che's r met hun dames. -.- -v; ■Toen -de. auto met dé .Koninklijke! gasteen Haar-.gevolg voor het- platform stopte,trad het .- achtjarig dochtertje: Elizabeth van lt. kol. -Ashworth naar! voren 'en overhandigde een fleurig bou-, quel, waarin- de. kleuren rood, wit, blauw! en oranje.-'verwerktwaren. -- Tevoren was v. de vaandelwachtv-reeds uitgetreden en was met -het; Engelse' Koninklijke en het régimêntsvaandeï óver de'paradeplaats gemarcheerd. De „erekolonel" "inspecteerde hierna de troep, voorafgegaan doortwee 'kor poraals in' donkerblauw, gala-uniform, marcherend met de glijdende Engelse paradepas. T- Vx/'r Tóen de Koningin'óp. het platóorin was teruggekeerd: marcheerde het bataillon twee keer voorbij, dé eerste keer in paradepas, dp „slow march", de 'tweede keer in/'.quick march".:-;En tèrwijl het muziekcorps, gekleed in donkere; uniform mét witte draagrie-j men, de ene mars na de andere'sp'eeldel trokken jonge Engelse :;kerels; langs: de Nederlandse Landsvrouwe" hun nieuwe commandant". v'", v 1 De Koningin; gébruikte delunch "inet de. officierenvan, bet bataillóh' -énr bóöd in' de mess-aan hét regiment'eenegej- Jdülderd portrét van- Willem ,111 aan. Om ongeveer- drio uur verliet' HM. Tidsworth,begeleid door een ere- èscorte van* heiregiment .V Bii -Weyhill ".nam dé Engelse--polltl^ g3hëtS" het, escorte, over-' en^- tóea^ging. Zoals ook op de drie voorgaande dagen, volgde de verdaebte, de arts- 3. F.-A. M, O. uit Berkei," uiterlijk onbewogen, maar met diep gespannen aandacht vanmorgen,, op de vierde dag van dit proces, de getuigenverhoren/ welke. de Haagse Rechtbank afnam. En evenals op de'voorgaande- dagen? bestond er voor dit proces grote belangstelling en was de publieke-tribune' geheel bezet. -*. 1 Vanmorgen zette de Rechtank het horen van deskundigen: voort. - De eersten, die werden gehoord, waren de 61-jarige professor 'A. Gre- venstuk, oud-hoogleraar, die korte tijd ingeschakeld is geweest in het voor-' onderzoek en hierover een rapport had samengesteld en de 47-jarige dr. Zeldenrust, patholoog-anatoom te 's-Gravenhage, die niet in het vooronder zoek was gehoord, v De Offitier van Justitie, mr, G. J. de Lint, vroeg dr. Zeldenrust of het onder zoek van dr. Hulst, de gerechtelijke ge neeskundige goed en juist was gweeest. Dz. Zeldenrust meende dat dit inderdaad hetgeval -was en dat de conclusie van dr. Hulst in "diens rapport zi.' juist en volledig was geweest. Ook w'és dr.. Zeldenrust er van over tuigd dat,'als er-sprake was geweest van dood tengevolge van een hersentumor, dr. Hulst dit zou hebben geconstateerd bij desectie. Voorts meende dezedeskundige dat mevr. O. niet aan. de ziekte van Shae- han was gestorven, welke mogelijkheid Zaterdag werd geopperd. Er bestond een vergiftiging'bij het leven'*, zo - concludeerde- de deskundige. „De bevindingen van de sectie en het toxicologisch'-onderzoek -vind ik zo evi dent dat ik me afvraag waarom er nog zoveel over gediscussieerd moet worden", zeide dr. Zeldenrust. v Desondanks wilde ik dit graag met in interview met het Indonesische -pers bureau Antara, dat Indonesië zou; kun nen bijdragen tot herstel van de; vrede ih Indo-China door een krachtig:stahd- punt in té .nemen tegëri de Verenigde Staten. Hij achtte de Indonesische.aan spraken- op Nieuw-Guinea- rechtvaar dig. ;V' ■snelle- vaart naar-. Londen, :naar--i.het; huis -van dè--Nederlandse ambassadeur: Daar - ontving H.M.kort. voor* - haar vertrek nog de „master" en dé -..clark" van v het Londense '«'tuinliedengilde, waarvanzij erelid \ishe---iv'"!-?: Om .'ongeveer zeven - uur kwarri .Zij op het-vliegveld Northolt aan en kort daarop aanvaardde zij,, .uitgeleide ge daan door óm. mr. Stikker, de thuis reis. Het einde van twee welbestede dagen, -van een- officieus bezoek, met al 'décharme' en'.-'eenvoud daaraan jver- bonden. - Zaterdagavond om kwart voor negen is HM. op 'het vliegveld Soesterberg en een kwartier later in het Paleis Soestdiik aangekomen. Op 18 Augustus zaL" Prins/B ernhard ihLondende. „Model., Enginering Ex- hibiton" openen. Deze tentoonstelling wordt- iéder 'jaar gehóüdën". (Van Lonze weerkundige medewerker) In enkeledagen lis een- einde - gekomen iC; aan de langdurige periode met 'koud weer. Ooste lijke winden: voerden Zaterdag:: reeds warmere lucht'-aan, waar'. door de temperaturen...overdagi belangrijk/hoger .werden: Giste ren stroomde in de loop van de dag nog'ïets 'warmere lucht uit -, Duitsland over onze gren zen.'Daardoor'"bleef t dé "tempe- ratuur tot -,laat-;'in. -.de middag --doorstijgen-, 'en zelfs'in de avond •^"Bijna---overal ;in..Hèt: Oosten-, 'r midden prenyl Zuiden y van f - het land werd een. temperatuur .van '24 graden; 'bereikt. Langs de Waddenkustj-ywas hetdoor -de- zeewindyriiet. zo warrn: Op Ter schelling kwam:.liet fkürik' niet 'hoger""dan vijftien graden, maar de: zon .scheen.-, er feller, door. een grotere, zuiverheid- van de lucht. i iAan de 'hemel zal eehter. wat;, bewolking ."verschijnen* Hetgeen - samenhangt piet -een, storings front dat ldngzaam van Frank- rijk naar orizeomgeving be weegt. De - activiteit van. het fr.ónt •neemt'in - betekenis af, maar- hetfraaie weeryzal van daag:. naar allev waarschijnlijk heid zijnhoogtepunt hebben bereikt. Daarna'zullen nieuwe Oceadhstaringen .steeds meer bewolking veroorzaken. ;1 u doen", repliceerde, éen der verdedigers, mr. Huygens. -;y. yijv. De -verdediger vroégde1 desktmdige. o.m. of deze hetnoodzakelijk .vihdta.dat degene die de sectie -hadl vèrrichti-dé/-:|| geur van de cyaankali had 'moétèn waar- nemen. Dr.- Hulst had .hE'-medegedeel^ilp toen hij werd gehoord, dat hij ,degètir»:'S| van cyaankali ...nooit Dr. Zeldenrust - vond "dat "hétïwaarhérMf" men van de geur. natuurlijk.;.helptV^;;;! des te meer bewijzen, des tezekerder^®// men1 maar dat het zeker, niet-hoód- rj zakelijk is.1. Mr. Huygens betreurde'; het zeér'rdat./'- de verdediging niet de gelegenheid 'had .;;4 gehad eveneens een onderzoek ?opZhèt,/| lijk van mevrouw O. in te stellen. Om-;.'.: dat -men 'thans slecrts het rapport hééft;'. van dr. Hulst, waartegen de verdediging.:;.;: niet de resultaten van een onderzoek//; kon; stellen,-- - -hl Omdat professor dr. A; „J. Stechhauer riek is, las de president enige verklaring.- gen .vóór uit een door haar/opgesteld,;./ rapport,over. - een - onderzoek/naar/eeh-y deel van de maaginhoud'van;hét .lichaam l i- van Prof. 'Steenhauèr''had;:ééh,'hoevëélhél4 kaHumcyanide deze hnaagmhóuds5gè*!|| vonden, waaruit zij hadrkunnéhiberëke'»'// nen dat zich in degehele - maaginhoud ;L 21 milligram kahumcyanide^moet- hebheiflli bevonden. v;- Prof.Steenliauer'zegt 'voorts ;.in chaar/v^ rapport: ook in andere organen;vati/de:n;g buik. was kaliumcjóinide':'gévondènc.'ïh. de maag bevond' rich"7geen arsemetmu wél'in'andere<buikorganen: n-*»* t Als-eerste getuige,,»;declia^ceatoi>d/' voor .de rechtbank, de 6L-'jarige; BentIey-Purchase,t6ricóloój'en;jUTist-|:' Zjjn antwoorden op:; dé gestelde: vnj^»;: De Franse minister van Buitenlandse 'Zaken,fGeofge- Bidault -(midden), zit.' ■■met .atdert leden-wan.da-Franse -del» gatie' ie luisteren naar de openingrede I bij de aanvarig Van - de ónderhande lingen, In de, ouderdom van. 74* jaar. is Za terdag 'tè' Rotterdam overleden 'dr.1 J. F; -Reitsma,die gedurende bijna- veertig jaar' dirèctéür' was'van dé Christélijke aan 'hét' Hénegoüwerplein- té: Rot terdam. De teraardebestelling; van-het stoffelijk 'overschot is - vastgesteld op Woensdag i2"Mei om 2;'uur óp,-de.'Al gemene begraafplaats-' Crooswijk; te' Rot terdam." - -"ii DrlReitsma' ktvarh--reeds 'jong bij; het Ohrisfelijk middelbaar 'onderwijs en kórte' tüd- na-.de "stichting van.de;eerste Christelijke.'H.B.S.; inVNederland, .welke in /.Rotterdam gevestigd werd,kreeghy de'-benoemin'g 'tot leraar ln >de planG dierkunde aan deze H.B.S. Vry ..spoedig volgde zijn? benoeming tót directeur en deze functie ..bekleedde -by van, I907- tot 1945. - Honderden oud-leerlingen van 'deze middelbare schooldenken on- .gétwijfeld met dankbaarheid aan de "liefde ai d? toewijding vya'n. dr. .Reitsma; voor de school, welke hij •groot maakte. Deze dankbaarheid kwam duidelijk, tot. uiting-bij, zyn afscheid van de school en - bij bet gouden jubileum van dé schóól,' dat in het jaar 1951 gevierd werd. Een borstbeeld van -de alierwege. geëer- de oud-directeur-vond-een-plaats,in het schoolgebouw 'aan het -Henegou- werplein. Dr. Reitsma werd geboren in "1879 te Wommels en studeerde in Amster dam, waar hü in 1907 promoveerde.op het proefschrif- „Correlatieve variabili teit' bij planten". Nog voor., de be-, eindiging van rijn studie ging dé heer Reitsma naar Rotterdam, om daar zijn krachten te geven aan de pas-opge richte Christelijke Zün enthou siasme en zün werkkracht vielen op en ondanks zün jeugdige leeftijd kreeg hij het vertrouwen van het bestuur der school, zodat hij, directeur werd. Dr. Reitsmazag de school groeien. Van de consistoriekamer van de kerk aan de Hovehierstraat ging het naar Naar wij: vernemen ls In de heden schon den vergadering van de. raad.van commissa rissen van de Nederlandsebe .Handel'.Maat schappij N.V. besloten aan., de eerlang te honden Jaarlllksealgemene '„vergadering van aandeelhouders .voor .te' stellen het dividend over 1953 te bepalen .op. 16% betaalbaar in contanten. Jonverandetd)'. - ■-.!■•»■,*' werden 'vertaalddoor -;eén''tolk.' -T -:ryy Sir Bentiey-Furchase' had *scheikuh/:4( de, medicijnen >.ëh 'rechten.' gé»tadeer4<&:>' H9 had,^*oV:verlüanrdèi hij.rals;. »«é- rl-.-tént- ltikschonwér/Iil£4otiul-.;oiiniiië 1/78.600/iijitMlniStrii^^jjipefit^m,.^ De - verdediger, .,-inr.; ^Ht^gens.Xvroegf' aan.deze.Engelsé geleerde:velejöp.schei-:/' irondigVterTein/Iiggende/'riageni/hadat 'deze ;met;deBybet;'ihr rijnt/echter.haiïd 'de* eed had ':«SgetógSpgM®®e^^|^. J. Volgens dr-Purchase -zöut'het*aanwe-®9 rig zijn van; kaüumcyanide in i dè-m'aagM van een overledene ;niet::.altijd .wUzen-lt op een.directè vergiftiging: niettdeze,stof; omdat een dergelijk/gif- óok;onfstaan)-góu| kunnen, zijn, ,.in de.,maag\ojn/,iiit/bë-j paalde vruchtenupHten-'Volgehs 'jSSaiSSè^ het daarom' vaak hodig: de" inhoiid-tvan;/' maag en darmen ook microscöpisch'?'étt£},s chémischte 'Óhdéjsóêkén:S|^'|'|ï|®sï®^;" Dr.- Purchase "zei desgevraagd,--dat/in" Engeland de verdediring-fa-détgdégén-'/v? heid* wordt gesteld aan het onderzoek'M van het lichaam deel te nemen.-Dit.deel- némen aan het' onderzo'elc''.wordf ,tóegé/| staan in dat', land' door het „Openbaar,/; Zieverder- pagina*2 een bovenwoning aan Jonker Frans- straat en vandaar naar' het schoolge bouw' aan'het Henegouwerplein. In 1907 telde de school'74 leerlingen én bij-zijn afscheid in 1945 was dit gegroeid tot 730. Lief en .leed-deelde dr. Reitsma met „zijn" -HJB.S., ook de oorlogsjaren, welke het middelbaar onderwijs voor pro blemen. stelde, niet- alleen in materieel opricht, zoas de ontruiming van.' het gebouw. Maar de directeur bleef met vaste hand leiding geven en de waar dering voor dit alles bleef niet uit. Naast ziin directeurschap was dr. Reits ma meer dan 25 jaar- lid van de. Onder wijsraad. Ook was hij; geruime tyd voorzitter van de Christelijke Vereni ging van natuur- en geneeskundigen. Hij was lid van de commissie' van toezicht Van de ondervoorzitter van de commissie Staatsexamen: H.B.S., gecom mitteerde eindexamens HBS en Kweek school. Het kerkelijk leven diende hij ook en vele jaren was hij ouderling.van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam- Centrum. - -- - Na het afscheid van de school bleef dr. Reitsma, die benoemd werd tot offi cier in de órde "van - Oranje Nassau, niet stilzitten,. Hü inaakte o.a. een'reis naar Amerika en besteedde veel tijd aan het samenstellen van een gedenkboek van de'Christélijke -HBS, waarin1 zijn liefde voor-het1 onderwijs duidelijk tot iuiting-komt,- - - - .-Twee - Engeland heeft - twee- s^irient rtócht-c 5 macht-attaché.'s- van 'de Russische vambas-/^ sadevan spiónnage gebeschuldlgd-énr-ge^/; eist, dat zij binnen tien dagen, het landV zullen verlaten, aldus :heeft .het/Britse terdag;.: meegedeéld.::/ ministerie van .Büiteriahdsé'iZaken^Za-:;- - De Britse staatsminister,';Selwynri Lloyd, deelde de Russischeanibassa-1 deur. Jacob Malik, 'medeii-dat '-de f beide/ Russen hun diplomatiekestatais-iémis-'. briiikt hadden.- Het zijn 'de; 36-jarige/ma- joor Iwan Poepisjef en de - 37^arige .ma- jaar Andrei Góedkof. Beiden: zijn sinds1; 1951 in; Engeland.' Er werden geen'bijzondérhedén'-békéiid^ gemaaktover - dé aard van de i b'edreven,ï spiónnage. - De „Verenigde Indische Pers" meldt dat bet plaatsje Nallathur/ dat: behoort>/ tot de Frans-Indische1 nederzetting ivan/ Mahe. door Indische „bevrijdingKtrijd- krachten" is ^bevrijd". De 29 man sterke, politie was tevoren'door de. Franse auto/ riteitenteruggetrokken.-;-,-;.-1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1