uit Dien Bien Phoe Tegenstrijdige voorstellen van Parijs en Vietminh m r\ Dakpannenfabriék in Woerden door brand verwoest Vele medische problemen ter sprake in ochtendzitting Ondernemingsraden De laatste uren van de vesting Waar men kan inschrijven DE CASTRIES IS GEVANGEN, ZEGT RADIO-VIETMINH Rode troepen terug of niet? Gehalveerd Vijfde dag proces Berkelse arts Drie Oost-Europeanen vluchtten met de Oriënt-Express DINSDAG 11 MEI 1954 TWAALFDE JAARGANG No, 2768 Weerbericht O1 Russische resolutie verworpen X Indo-China te Genève Nu mevr. Glaeske ook vermist Venezolaans oorlogsschip schaduwde Scheveningse vissersboot BRANDWEER STOND MACHTELOOS Kind verdronken? Engelse Kon. familie te Gibraltar Unesco-conferentie Trouiv-mars 1954 -j M Generaal Collins in Nederland Hoge Raad verwerpt cassatieberoep - Fonteyn Onder roet en vuil van tussen de wielen mms Bezoek „Karei Doorman";. aan Canada Proef Weer Israëlisch-Jordaans grensincident Cycloon in Noord-Japan Indonesische reactie opl£; rede van mrLuns „Keukenhof" verwacht deze week 500.000ste bezoeker r Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 'i-Gravenhage: Huygcnsplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111S92 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395285 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, j 6.75 per kwartaal Losse nummers 13cent. Verschijnt dagelijks. Weersverwachting:, geldig tot Woensdagavond. OVERWEGEND ZONNIG. Droog en overwegend zonnig weer. Zwakke tot matige wind uit Oostelijke richtingen. Iets lagere temperaturen dan vandaag. Directie: O. A. KEUNTNG en Mr. K. yAN HOUTEN O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS, SLOT leden zijn, dat de Wet op de On dernemingsraden van kracht werd, waarbij het bedrijfsleven een periode van drie jaar werd gelaten om deze ondernemingsraden tot ontwikkeling te doen komen. Daar deze aanlooptijd te klein bleek, werd verleden jaar het uitstel met een jaar verlengd. De gedachte, dat nu binnenkort in alle ondernemingen, welke daarvoor in aanmerking komen, de onder nemingsraden dus wel zuilen function- neren, is echter te mooi om waar te zijn, ondanks de stimulans welke voor al gedurende het laatste jaar hiertoe van de Sociaal Economische Raad \i uitgegaan. De minister van Sociale Zaken Is niet bereid de voor de uitvoering deT •wet toegestane termijn opnieuw te verlengen. Er zal dus iets anders op moeten worden gevonden. De wet voorziet voor iedere bedrijfs tak in de vorming van z.g. bedrjjfs- commissies, welke er op moeten toe zien, dat in elke onderneming van deze bedrijfstak binnen drie maanden een ondernemingsraad is ingesteld. Nu de minister geen uitstel meer gedoogt en de wet In nog geen 10 procent van de daarvoor in aanmer king komende gevallen gerealiseerd Is, zal de S.E.R. zich deze week bezinnen op de instelling van een „Algemene Bedrijfscommissie", welke zal bestaan uit leden, aangewezen door de cen trale werkgevers- en werknemersor ganisaties en tot taak zal hebben de in stelling der ondernemingsraden langs directe weg te bevorderen. De oorzaken van de vertraging zijn van velerlei aard, zowel aan de zijde van de werkgevers als aan die van de werknemers. Wij denken in dit verband aan de iwestle van de representativiteit, waar door verschillende organisaties niet tot de candidaatstelling worden toege laten, terwijl ook de onderlinge zetel verdeling soms moeilijkheden oplevert. Ook de Indeling van het bedrijfs leven met het oog op.de Instelling van de bedrljfscommissles geeft aanleiding tot meningsversctofl. Meer dan eens wordt gestreefd naar het bijeenvoegen van sectoren van het bedrijfsleven onder één bedrijfscom missie, waar feitelijk meer te zeggen valt voor de vorming van zelfstandige commissies. A OK zijn er moeilijkheden van an- dere aard te overwinnen. Zo staat men aan werkgeverszijde' nog wel eens wat al te huiverig tegen over het instituut van de onder nemingsraden, omdat men beducht Is voor te ver gaande medezeggenschap. Een probleem is ook dat van de on georganiseerde arbeiders. Ia de jongste uitgave van het CNV over de toepassing van de wet op de ondernemingsraden wordt uitdrukke lijk met het oog op de samenstelling dezer raden gesteld „geen stemmen ver loren te laten gaan op ongeorganiseer den, hoe sympathiek en bekwaam zü ook mogen zijn". Voor dit standpunt kan men in .het algemeen genomen begrip hebben. Het is immers met name de Christelijke Vakbeweging, die in het verleden de ontwikkeling naar medezeggenschap heeft gestimuleerd. Aan de andere kant stelt echter het jongste jaarverslag van het Verbond van Prot. Chr. Werkgevers, dat „de arbeidersorganisatie in vele gevallen té zeer streven naar een monopolie positie. "Er doen zloh namelijk gevallen voor waarin de ongeorganiseerden veruit de meerderheid der werknemers vor men. Beiderzijds dient het bevorderen van harmonische verhoudingen binnen de kring van onderneming en bedrijf in het oog gehouden te wtfrden. - Daarom zouden wij om te beginnen wille onderstrepen dat het'aantal gè- organlseerden zo hoog mogelijk dient lé worden opgevoerd, waarbij onzer zijds uiteraard met name wordt gedacht aan de versterking der Christelijke vakorganisaties. Dit. zou een niet onbelangrijke bij drage kunnen leveren voor het weg nemen van allerlei staketsels, die de vorming der. ondernemingsraden in de weg staan. Moge in een en ander echter geen oorzaak liggen tot verdere vertraging van een ontwikkeling, die er op ge richt is het verantwoordelijkheids besef en de arbeidsvrede in het be drijfsleven te bevorderen. T. De TJNESCO-conferentie, die In het Vredespaleis in Den Haag wordt gehou den, heeft op voorstel van de Ierse afge vaardigde met 22 tegen 8 stemmen bij 12 onthoudingen besloten een door de Rus sische delegatie ingediende resolutie niet in behandeiing te nemen. De Russische resolutie beoogde een beroep te doen op de regeringen, die op de UNESCO-con- ferentic zijn vertegenwoordigd, af te zien van het gebruik van vernietigende wapenen, zoals atoombom, waterstofbom en andere wapens voor massavemieti- ging. Inschrijvingen voor de Trouw-mars te Den Haag Zaterdag 29 Mei a.s. kunnen bij de navolgende adressen geschieden. DAGBLAD TROUW, Huygensplcin 1, 's-Gravcnhage. Witte de Withstraat 30, Botterdam, Scheffersplein 3, Dordrecht, Dhr J. G. van As. Hyacintweg 16, 's-Gravenhage. Ook kan- worden ingcschrven door het inschrijfgeld over te maken aan „Dagblad Trouw, Dcii Haag" per post wissel of per giro op postgiro no. 424867. Op de postwissel of de giro- strook dient te worden vermeld: a. Inschrijfgeld Trouw-mars, Den Haag. b. Of ingeschreven wordt voor 10, 20 of 30 km. a. Voor de hoeveelste maal aan de Trouw-mars wordt deelgenomen. De Vietminh hebben toegestemd ïn de evacuatie van de „ernstig gewon de" verdedigers van Dien Bien Phoe. In een uitzending van radio-Vietminh werd gezegd, dat 4000 van de 8000 te Dien Bien Phoe gemaakte krijgsge vangenen ziek of gewond zijn. De zieke gevangenen, zo werd in de uitzending gezegd, „vormen een zware last voor de overwinnaars". De gezonden zijn volgens radio-Vietminh in een kamp ondergebracht. De toestemming werd bekendge maakt te Genève door de vice-presi dent van de Vietminh, Pham van Dong, die zeide, „dat de Vietminh had besloten de evacuatie toe te staan uit menselijke overwegingen". Minister Bidault zeide, dat hij het voorstel om de bespreking van de krijgsgevangenenkwestie aan de plaat selijke bevelhebbers over te laten aan vaardt. De bijzonderheden betreffende de evacuatie zullen ter plaatse worden uitgewerkt. Het is nog niet bekend, of Franse vliegtuigen in staat zullen zijn op de zwaar beschadigde landings banen in Dien Bien Phoe te landen. Het opperbevel van de Vietminh heeft in een communiqué bekendge maakt, „dat in de Dien Bien Phoe- campagne in totaal 16.000 man troepen van de Franse Unie zijn gedood, ge wond of gevangengenomen". Minister Molotov heeft gezegd „ver nomen te hebben, dat het aanbod van toepassing was'op alle ernstig gewon de krijgsgevangenen en niet op de Fransen alleen". Radio-Vietminh heeft voorts ver klaard, dat brigade-generaal Christian de Castries tot de krijgsgevangenen behoort. De communistische Vietminh hebben gisteren het Franse voor stel voor een wapenstilstand in Indo-China, gebaseerd op een terug trekking van de Vietminh-troepen, afgewezen. In plaats daarvan eisten zij een onmiddellijke wapenstilstand, waarbij hun legers hun huidige posities zullen behouden. De Vietmïnh-gedelegeerde, vice- president Pham Van Dong, eiste ver der de terugtrekking van alle buiteh- landse troepen, een onmiddellijke stopzetting van alle buitenlandse militaire hulp en op den duur „vrije verkiezingen". De Franse woordvoerder Baeycns heeft het voorstel van Pham Van Dong punt voor punt van de hand gewezen en ook een Amerikaanse woordvoerder heeft het communis tische plan verworpen. Deze zeide, dat het voorstel voor de troepen van de Franse Unie een „onvoorwaarde lijke overgave" 'betekende, terwijl Baeyens verklaarde, dat, indien dit voorstel zou wordenaanvaard, over een tiental jaren de vorsten in bal lingschap ciLde regeringen communis tisch zouden zijn. Pham Van Dong stelde deze voor waarden op de tweede zitting van de Indo-Chinese vredesconferentie. Op basis van het communistische De Bcrlijnse politie meldde gisteren, dat mevrouw Heinz Glaeske. de echt genote van de Berlijnse architect, die 13 April met de Russische verzetsleider Alexander Troechnowitsj verdween, thans eveneens wordt vermist. Volgens de politie had een familielid haar Zaterdag j.l. in de Russische sec tor van Berlijn gezien. Mevrouw Glaeske, aldus dit familielid, was van plan in Oost-Berlijn te blijven en te proberen baar man te spreken te krijgen. voorstel zouden de Vietminh-legers en de Vietminh-ondergrondse na de beëindiging van de vijandelijkheden ter plaatse blijven en gereed staan, op een gegeven ogenblik het land onder de voet te lopen. Op de Erebegraafplaats te Overveen heeft de Nederlandse Vereniging van Ex-politieke gevangenen de geval lenen herdacht. Minister Suurhaff en vice-admiraal Rost van Tonningen op weg naar de kranslegging. „Meer dan 21 bataljons en 10 com- pagniën, in totaal meer dan 16.000 man en alle Franse bevelhebbers, on der wie een brigade-generaal, 16 kolo nels, 1749 officieren en onderofficie ren werden gedood, gewond of ge vangen gemaakt". Het volksleger haalde 62 vijande lijke vliegtuigen neer of vernietigde ze en heeft alle vijandelijke wapens en munitiedepots en militaire uitrus ting buitgemaakt", aldus het commu niqué. In het laatste telefoongesprek, dat generaal de Castries met zijn vrouw- voerde te 16.00 uur pl. tijd verleder, week Vrijdag, zeide de generaal: „Maak je geen zorgen. Ik ben al eens eerder gevangen geweest. Wij zien el kaar weer terug". (De Castries werd gevangengeno men in de slag. om Frankrijk in 1940 na een heldhaftige strijd, waarin hij en 60 anderen een Duits bataljon, ge steund door tanks en vliegtuigen, drie dagen lang -tegenhield. Ten slotte werd hij gewond én gevangengenomen, toen hij trachtte door te breken. Hij tracht te tot drie keer toe tevergeefs te ontsnappen, - maar de vierde keer slaagde hij). Het Vietminh-communiqué maakte geen melding van de 29-jarige ver pleegster Gencviève de Galard-Ter- raube, die vijf weken achtereen als enige vrouw in het fort de zieken en gewonden heeft verpleegd. In een andere uitzending maakte radio-Vietminh bekend, dat de com mandant van het Zuidelijke fort van Dien Bien Phoe „Isabelle", kolonel André Lalande, was „gevangen ge nomen of gedood", terwijl de kolonels Piroth en G'Uth waren gedood. De ko lonels Trancare, Gouchet en Langlais werden „gevangen genomen of ge dood". In berichtèrrfuit Parijs w.ordt ge zegd,- dat bet-aantal-Fransen in Dien Bien Phoe betrekkelijk' klein was. De meesten waren Sënegalezen, Marok kanen, Vietnamezen en Duitsers. De „Amigoe di Curasao" maakt opnieuw melding van een visserij incident met Venezuela waarbij Scheveningse vissers in de Antillen betrokken zijn. Blijkens aan het blad gedane mede delingen varf Arie Blok, de schipper van de „Noordzee", is dit vissersvaar tuig op 30 April en op één, drie en vier Mei voortdurend geschaduwd door een Venezolaans oorlogsschip. Wat de bedoeling hiervan was, was niet duidelijk. Er zouden zich even wel moeilijkheden hebben voorgedaan onder de bemanning, bij wie het incident met de Marsbango nog vers in het geheugenligt. HET nationalisme kan soms vreem de wegen bewandelen. 3'- De Zuidafrikaanse regering heeft plotseling de dienst van deK.LM.op Zuid-Afrika gehalveerd tot één vlucht per week In plaats van twee. Hoewel Zuid-Afrika krachtens een overeenkomst van 1847 eveneens het recht had een luohtdienst op Neder land te onderhouden, heeft het van dit recht geen gebruik gemaakt. Beducht voor de belangen van haar luchtvaart ln de toekomst, heeft de:, Zuidafrikaanse regering thans zonder enige vorm van overleg, inbreuk op deze overeenkomst gemaakt -jv„ Wel zeer ongeschikt om dé inter-.? nationale samenwerking te bevorde-t ren. De IToerdense Dakpannenfabrieh, die 1 gaan, is gisteravond in de as gelegd, onlangs een vernieuwing had onder- De schade bedraagt honderdduizenden guldens. (Van een onzer verslaggevers;) Een felle brand heeft Maandagavond de grote „Woerdense Dakpannen- fahriek N.V." in enkele uren totaal verwoest. Tientallen meters hoge steekvlammen en dikke rookzuilen stegen nauwelijks een halfuur, nad*t de brand was ontdekt, uit het gebouw op. De Woerdense brandweer, geas sisteerd door vrijwel alle korpsen uit de streek tussen Utrecht en Gouda stond dan ook voor een onuitvoerbare taak, toen zij trachtte nog Iets van het complex te redden. De brand moet omstreeks kwart over vier 's mid-dags ontstaan zijn by een van de ovens ln het nieuwe ge deelte van 'de fabriek. Het personee; begon de blussing met eigen materieel doch toen meD dachtde zaak onder de knie te hebben, schoten links en rechts naast, de ovens opnieuw vlam men omhoog, die voldoende voedse! vonden om uit te groeien tot een com plete vuurzee. Men vroeg'assistentie- van .Bodegra ven, Oudewatcr, Montfoort, De Meren en zelfs van de bedrijfsbrandweer van het Militaire Depot Rijksgoodereo Omstreeks halfees werd met ruim der tig stralen het vuur bestreden, echter zonder resultaat. De gebouwen in de naaste omgeving, een boerderij én een grote houten loods, aan de overzijde van de Rijn, liepen gevaar, doch kon den behouden worden. Tegen half zeven was men de toestand zover meester, dat verscheidene van de as sisterende ploegen weer konden in rukken. Tot ver in de nacht is men bezig geweest met de nablussin.g. Telkens weer laaide het vuur opnieuw op uit de pannen-bakkerij. Even dreigde ge vaar, toen de vlammen aan de voor zijde van het gebouw aan de Leidsa weg, naar buiten sloegen bij twee grote oliereservoirs.'Men vreesde een ontploffing, doch dit onheil kon wor den afgewend. Omtrent de oorzaak van de brand was gisteravond niets bekend. Het was onmogelijk een onderzoek in te stellen daar de ovens nog steeds fel brandden. De brand betekent volgens deskun digen een schade van honderdduizen den guldens, te meer daar ook een grote partij pannen, die rond de fa briek lag opgeslagen, onbruikbaar ge worden is. De pannenbakker^ was kortgeleden grondig, vernieuwd.1 Er werkte onge veer 160 man personeel. Gistermiddag is op het vliegveld Val-: kenburg generaal Collins, de Ameri kaanse vertegenwoordiger ia de. Stan ding Group van 'de NAVO aangëkoèr men. Hij zal in ons-land besprekingen' voeren met militaire autoriteiten, event; als hij dat in andere f NAVOrldndetf heeft gedaan.Hij zal Nederland op '14' Mei verlaten. - j Op Valkenburg werd de generaal" ontvangen door de Nederlandse, 'chef-, van staven en de Amerikaanse ambas-V sadeur. De politie heeft gisteravond van 7 tot 9 uur in de Maashaven - te 'Rotterdam' gedregd haar de 6-jarige Martinüs van," Luik uit de Brielselaan. Het ventje, had 's middags om 1 uur de woning verla ten en was niet teruggekeerd.Een- 5-' jarig vriendje vertelde dat- hij bij het spelen aan de achterzijde van'een pand - aan de Brielselaan in de Maashaven'ge-:? vallen zou zijn. Het dreggen, had geen. resultaat. •- (Van onze specialeVerslaggever) „Als u de twee mogelijkheden dood door hersentumor of -'doód- door blauwzuurvergiftiging naast elkaarplaatst, is er danniet-méér, reden om aan vergiftiging te denken, aldus wendde de president; bij de aanvang van de vijfde dag van dé Berkelse zaak,::zich-Aot..jrof.?dri A...Grevenstuk,;de deskunÜige ^an de' idjde 'Van Tde-iverdéË'g êzè hoogleraar, gekleed in het .'zwart jacquet - gaf .ten antwoord: - „Neen, mijnheer de president". - .'V Gedurende een half. uur en op een toon als gold het een college,: heeft I déze professor méde: aan: de hand van! foto's vm. de. hersenen, die- ter tafel lagen de rechtbank op verzoek vanmr.' Huygéns'óver tumoren in de hersenen gesproken.- Deze getuige-deskundige '.wees er 'op dat de hoeveelheid blauwzuur, die gevonden is, zeer'gering was. Voortshield de rechtbank zich uit voerig bezig met de vraag hoeveel cyaankali er is toegediend, indien dit zou zijn af te leiden uit resten van dit vergif, dat la-ter in lichaamsdelen is ge vonden. Zoals verwacht mocht worden, bleef deze vraag niet alleen een twist punt. doch het bleekook onmogelijk een hoeveelheid vast te stellen. Mr. Nauta een der rechters! „Het zou toch wel een ongelooflijk toeval zijn geweest indien een tumor en de cyaan kali gelijktijdig de dood hadden ver- oorzaakt/' Uit het relaas van de getuige-deskun dige. die in verband met het langdurige verhoor op een stoel had plaatsgeno men, bleek dat naar zijn inzichten met onderscheidene mogelijkheden rekening moet worden gehouden. Zowel officier als rechtbank protes teerden tegen enkele conclusies van deze deskundige, vooral naar aanleiding van een analoog geval in Frankrijk, dat men in vergelijking tot de Berkelse zaak geen paralel acht. is/ Dr; Nelemans had echter eèn zoetige en zecpahtige, moeilijk'definieerbare smaak geproefd. De vragen, die.de verdediger aan dr.; Nelemans stelde, lagen; voornamelijk óp. medisch terrein- Toen, er proeven '.met; dieren ter sprake kwamen was er .een vraag van mr. Huygens „of .een muizen maag precies zo reageert als een men senmaag". De zitting werd. daarna geschors' tot": hedenmiddag twee uur. :7 Voor de derde maai heeft vandaag-de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zaak: tegen de 54-jarige ex-rergeant-konstabèl der Koninklijke Marine,- A, H. F; Fon- teijn uit Amsterdam. Thans goldhet.een cassatieberoep tegen een arrest .van' het Haagse Gerechtshof van 25 November Officier:. „De cyaan-verbinding heeft j waarbij, evenals in .verscheidene in- Ja hAWAnnnU ultRnDC AH M P.t llCn&3lH _1 J TAnfnun nVAfTAnr Zaterdag kwamen in. het Gare de Won, nadat de passagiers waren uitge stapt. drie mannen van ónder de be faamde Simplon-Oriënt Express uitge kropen, dodelijk vermoeid en met roet en vuil overdekt, die de er aan voor afgaande Donderdag in het Joegosla vische Zagreb tussen de- wielen waren gekropen en zonder voedsel óf' e'tën "via Triest, Noord-Italië en door Frankrijk naar Parijs waren gespoord De mannen,, waarvan er eèn Frans *Prak. maakten zich bekend als Michael Baritsjovitsj, 32 jaar, schilder .van be roep, geboren in de Amerikaanse staat Virginia, maar reeds als kind naar Joegoslavië gebracht: Hamez Buzaljk, 34 jaar, geboren in Stotsjoi (Joegoslavië), student in de politieke wetenschappen, en de Bulgaar Jonko Nasloslov, 29 jaar, student in de rechten. Baritsjovitsj sprak Frans en fungeerde als tolk. Spoorarbeiders, die hen aantroffen, stelden hen in de gelegenheid zich te wassen en gaven hen te eten. Na een eerste voorlopige onderhoud met de po litie konden zij hun nachtrust in gaan halen. Verdere bijzonderheden ovér hun vlucht werden nog niet verstrekt door de poli tie. De drie,, vluchtelingen .hebben om asyl verzocht. r.y' ♦vv" s's "MX in de hersenen, althans op het lichaam ingewerkt. Xs het dan niet uitermate toevallig, dat tijdens dit proces een an dere doodsoorzaak gespeeld heeft?" Prof Grevenstuk: „Op dat moment kan eèn tumor zijn inwerking hebben verricht." Officier: „De cyaan-verbindingen heb ben activerend gewerkt." Get.: Dat kan een conclusie zijn. Mr. Huygens ging op dit punt dieper in. Enkele andere deskundigen gaven tijdens dit verhoor toelichtingen. In de loop van deze zeer medisch getinte och tendzitting critiseerde de verdediging het rapport van de deskundige dr. Ne lemans, die dood door cyaankaalverbin- dingen waarschijnlijk acht. Oft: „Ik meen dat prof. Grevenstuk nu ook zo ver is." (Gelach in de zaaL) De rechtbank werd het niet eens met de verdediging over de al dan met copieuse maaltijd van mevr. O. Mr. Huygens meende -dat er veel peremoes is gegeten. President tot dr. Hulst: „Is. u by de sectie iets gebleken van een copieuze maaltijd?" Dr. Hulst: „Niets.". y, .-"r. Dit in verband met het feit dat bij een grote hoeveelheid voedsel de wer king van vergif, .cyaanverbindihgen b.v. wordt vertraagd. Mr. Van 't Hoff Stolk, een der verde digers, stelde eihrna enige vragen aan dr. Nelemans. Een der vragen betrof het bestellen door dr. O. bij de groothandel van 1 gram cyaankali, een ongebruikelijke be stelling. die, volgens dr. Nelemans, zeker moest opvallen. stanties'al geschied was, Fonteijn wegens smaadschrift werd veroordeeld, thans tot twee maanden voorwaardelijk. -Fonteijni wenst ontslagen te worden van rechts vervolging op grond van art. 261 van het Wetboek; van Strafrecht. (Niet strafbaar heid wanneer gehandeld is in het;alge-- meen belang of .uit'noodzakelijke verde diging). De Hoge Raad heeft thans alle klachten s tegen voormeld arrest ongegrond geóor- deeld en het cassatieberoep verworpen.;- Het Nederlandse vliegdekschlp. „Karei Doorman" zal op 20.. Mei in' Halifax aankomen voor. een bezoék van. twee dagen, aldus een medede ling van de Canadese marine. Hét geldt hier een tegenbezoek voor dat van het Canadese vliegdek schep „Magnificent" aan Nederland iif 1950. - Met groot enthousiasme zijn Koningin Elizabeth en Prins Philip gisteren door Gibraltar ontvangen. De plechtigheid en de praal, waarmee dit bezoek gepaard ging, legde er nogmaals de nadruk op dat Groot-Brittannië niet van plan is af stand te doen van: de strategische rots, ondanks de recente protesten van Spanje. En de ontvangst van de bewoners van Gibraltar, die. onder 250 jaar Brits be stuur geheel verengelst zijn, liet duidelijk blijken dat de bevolking niets voelt voor aansluiting bij Spanje. Terwijl de Koningin 'en de Prins bijna tijd.te,kort kwamen om alle plechtighe den en ontvangsten af te werken, was deze dag voor Prins Charles en Prinses Anne een ware vacantiedag, 's Ochtends bleven zij aan boord en sloegen vanaf het dek de officiële ont vangst en de parade op de kade gade. Maar 's middags maakten zij een auto tocht naar de top van de rots en mochten zij pinda's geven aan de apen. Er zijn er momenteel nog veertig en volgens de plaatselijke overlevering zul-, len de Britten de rots moeten verlaten, wanneer de apen uitsterven. Prinses Charles was kennelijk een beetje bang voor de apen, die nog groter waren dan hijzelf, maar Prinses Anne rende onbevangen achter.de dieren aan, om pinda's uit te delen. Bij een Israëlisch-Jordaans grensin cident in de buurt van Toelkarem zijn vandaag vier Arabierengedood en een gewond, zo wordt te Amman meege deeld. Winden met een cyclonale kracht, heb ben gisteren boven Noord-Japan gewoed, waardoor ten minste 7 personen gedood werden en 34 vermist. Meer dan. 2600 huizen werden vernield. Volgens de po litie zijn - ten minste 30 vissersboten ge zonken of ^gestrand „op. de-kust -van Hok- kaïdo. Verdachte had verklaard dat hij de cyaankali nodig had voor het doen van een proef voor een van zy'n patiënten; een proef, die hjj overigens nooit had verricht. De'bestelling .was zeer bevreemdend, meende 'dr. Nelemans, omdat de proef met-cyaankali, die O. zou hebben- willen verrichten niet gebruikelijk was. De verdediger, mr; Huygens, was er van overtuigd, dat dr. Nelemans zijn rapport had opgesteld ln een stemming om „geen haar van.O, heel te laten". Opnieuw kwam-weer ter sprake hoe groot de lethale" dosis' cyaankali is. Voorts vroeg mr, Huygens aan de phar- macoloog, die voor het opstellen van zijn rapport, -verdunde oplossing van cyaankali had geproefd, naar de smaak van dit vergif; Een door. .mr. Huygens geciteerd handboek zegt-dat-het bitter, De Indonesische minister van Buiten landse Zaken, Sunarjo, heeft, het kabinet verslag uitgebracht-over de voörberei-: dingen van de tussen Indonesië en. Ne derland te voeren "besprekingen' over -de Unie en Irian, aldus heeft de Indonesi sche minister van Voorlichting, Tobing, medegedeeld. Hij verklaarde, dat de ver klaring van minister Luns van Donderdag over deze aangelegenheid niet-'geheel overeenstemt met de Nederlandse ant- woord-nota. -•"r-rüWrfï: Uit de-antwoordnota bleek dat'.NederV land bereid was de onderhandelingenop een neutrale plaats te .houden. Thans, schijnt het, dat Nederland de onderhan- delingen eventueel toch in Nederland wenst te doen houden, vervolgde minis ter Tobing, Hierover zou de Indonesische regering een nadere toelichting .-van- ce Nederlandse regering willen ontvangen., Naar wordt verwacht, zal de 500.900ste bezoeker van Keukenhof nog; deze -week de loketten passeren. Het bestuur -zal dit heuglijke feit, dat sedert het-vijf-'?:! jarige bestaan van de tentoonstelling nog'niet is voorgekomen, niet ongemerkt laten .voorbijgaan,'';

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1