MOLOTOW EN DULLES STRIJDEN OM AZIE Amerika* Genève en de rij domino-stenen LANIEL STELT OPNIEUW Mogelijkheid hersentumor kwam ter sprake p§ NATIONALE INZAMELING PLESMAN-MONUMENT AMBTENAREN- PEM0FMN Mening van dr. Hulst bevestigd llllltgSêtl -■ Duel op lange afstand Verstomd Hernieuwd incident met verdediging Minder warm Steeds meer aanmeldingen voor de Haagse Trouivmars WOENSDAG 12 MEI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2769 Weerbericht Geruchten om Scelba Hij verweert zich nog steeds tegen debat over Indo-China Navarre en Giap in contact Oostduits-Russisch vredesverdrag? Wordt „Clingendaal" Haags bezit? Het 6000ste schip in de -Rotterdamse haveri Britse Kon. familie op weg naar huis Communisten verwerpen Zuidkoreaans voorstel m uien* 3? Scheepskompassen door nylon beïnvloed Over de ernstig gewonden van Dien Bien Phoe De dominostenen Dulles herinnerde aan de opmer king van president Eisenhower, dat Zuidoost-Azië zou omvallen als een rij domino-stenen, wanneer Indo-China verloren zou gaan. Juist daarom, aldus Dulles, trachtte Amerika in besprekin gen met bevriende landen een situatie te scheppen, waarin zulks niet kan ge beuren. rr =0$ fftx* fggÉSI Over belde radiozenders heeft gisteravond de minister-president, dr. W. Drees, gesproken over de nationale inzameling ten bate van net Plesman-monument. Het. initiatief is genomen door personen, die door nauwe banden met dr. Plesman verbonden waren. Het werkcomité wordt ge schraagd door een ere-comité onder voorzitterschap van Z. K- H. Prins Bernhard. Het monument zal worden opgericht op het duin ten Oosten van het hoofdkantoor der KLM in Den Haag, dicht bij de plaats waar Plesman woonde. De actie voor de inzameling van de benodigde gelden zal kort en krachtig zijn. Zij zal alle Nederlanders de gelegenheid geven te tonen, dat zij het nageslacht willen doen weten wat Albert Plesman voor Nederland heeft betekend. Het gaat om een nationale manifes tatie, waarvan de resultaten de na-oorlogse herrijzenis van Neder land, in het bijzonder, op luchtvaartgebied, zullen moeten symbo liseren. De bijdragen, waarvan dr% Drees vertrouwt, dat zij zullen toestro men, worden gaarne ingewacht op girorekening, nr. .630,0.00 tea .name yan «.Nationaal Monument dr. A. Plesman"» Niet volledig A Zie verder pagina 2 De aanmeldingen voor de Haagse Trouwmars blijven binnenstromen. Uit Den Haag zelf krijgen we bericht, dat de Mr. Schabergschool (West einde 68a) met twintig leer lingen aan de start zal ver schijnen. Welke scholen uit de Residentie volgen? Het Westland schijnt over een grote hoeveelheid wan delaars te. beschikken. Na Naaldwijk en De Lier heeft thans 's Gravenzande zich gemeld. Drie scholen uit deze ge meente zullen met ongeveer 100 leerlingen deelnemen. Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 134402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand. 8-75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KECKING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond, DROOG EN ZONNIG. Droog en morgen overdag zonnig weer. Zwakke tot- matige Oostelijke wind. Iets lagere temperaturen dan vandaag. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van een onzer redacteuren) ENKELE dagen geleden heeft de regering bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend, waarvan in de kring der gepensionneerde rijks ambtenaren ongetwijfeld met voldoe ning kennis zal zijn genomen. Wij bedoelen het voorstel om aan de zgn. oudgepensionneerden met ingang van 1 Januari 1954 een aanpassings toeslag te verlenen. Dit zijn dus de genen, die voor 1952 en 1953 met pen sioen zün gegaan. Er was langzamerhand voor deze groepen van ambtenaren, ondanks een drietal na de bevrijding afgekondigde toeslagwetjes, een schrijnende achter stand ontstaan in de uitgekeerde pen- sioenbedragen als gevolg van de voortdurende stijging van de kosten van levensonderhoud en mee als ge volg van het feit, dat het pensioen ge baseerd is op het laatst genóten inko- Uit verscheidene brieven, die ons nog in de loop van de laatste maanden bereikten, is ons wel gebleken hoe moeilijk het voor tal van oudgepen sionneerden is de eindjes aan elkaar te knr pen. Zowel door de organisaties yan overheidspersoneel als In de volksvertegenwoordiging is er dan ook by herhaling op aangedrongen in deze noodtoestand verbetering te brengen. Deze herhaalde aandrang is ten slotte niet zonder resultaat gebleven. Tijdens de laatste begrotingsdebat ten in de volksvertegenwoordiging bleek de minister van Binnenlandse Zaken bereid deze materie op korte termijn te bekijken. Aan de staatscom missie van Poelje werd opdracht ge geven met spoed een voorstel uit te werken. Hoewel niet geheel ongewijzigd, heeft de regering de voorstellen van deze commissie grotendeels overgeno men. Wat gaat er nu gebeuren als het regeringsvoorstel straks ongewij zigd door de volksvertegenwoordiging wordt aanvaard? Zonder in technische details af te dalen kan men zeggen, dat alle pen- lioenen ten laste van het rijk, van het algemeen burgerlijk pensioenfonds of van het spoorwegpensioenfonds wor den verhoogd met een toeslag, die pei groep en per jaar op een verschillend -percentage is bepaald. Deze percen tages heeft men de vorige week in -onze krant kunnen vinden. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat bU de vaststelling van deze per centages getracht is op een „grove" wijze iets voor de oudgepensionneer- den te doen. Om het anders te zeggen: er is met „gemiddelden" gewerkt- Gezien de korte termijn, binnen welke deze zaak tot een oplossing moest werden gebracht, moest men wel tot dit systeem overgaan. Het meest ideale zou uiteraard zijn geweest als van geval tot geval was nagegaan, waarop de betrokkenen recht .zouden hebben. Maar dan zou het jaren hebben, ge duurd voor alle gepenslonneerden aan hun trek zouden zün gekomen. Het lijkt ons dan ook juist, dat de regering van deze „oplossing" heeft afgezien. Bij haar voorstel is de regering voorts van de gedachte uitgegaan dat het billijk was de invloed van de con junctuur voor een gedeelte weg te ne men. Een gewijzigde waardering var functies of van groepen van functie: is buiten beschouwing gebleven. Tegelijkertijd is daarbü overwogen dat men niet zover kon gaan om de gehele achterstand, ontstaan door de gestegen kosten van levensonderhoud, weg te nemen. Een deel van de schade blüft dus voor rekening van de betrokkenen, pit acht inen billü'k tsgerover dege nen'die niet in overheids- of semi- overheidsdienst zün geweest en ook de waardedaling van het geld in min of meer belangrüke mate voor hun re kening moeten nemen. Het thans voorgestelde „grove" systeem zal hier en daar nog wel aan leiding geven tot meningsverschil en kleine onbillijkheden, doch de rege ring is van oordeel, dat zij dit nadeel op de koop toe moet nemen, ten einde onberekenbare vertraging te voorko men. MET nadruk wordt er op gewezen, dat het wetsontwerp niet anders beoogt dan enige tegemoetkoming aan de oudgepensionneerden te schenken. Toch mag men bü het lezen hiervan ook weer niet te gering denken van het regeringsvoorstel. Laten we een voorbeeld geven. Een adjunctcommies die in 1943 met 40 dienstjaren is gepenslonneerd ont vangt na toepassing van de Wet in totaal f 2975. De adjunct-commies, ge pensionneerd in 1953 ontvangt in to taal f 3003. Men ziet, in dit geval ls het verschil geenszins verontrustend meer. Niet overal zal het zo gunstig liggen, maar het is duidelijk dat de regering met haar voorstel met redelijke ver langens van de gepensionneerden heeft rekening gehouden- Daarbü mag er ook wel op worden gewezen, dat na aanneming van het wetsontwerp het totaal bedrag der toeslagen ongeveer 50% zal bedragen van de totaalsom der uit te betalen pensioenen. Men •Pag dus de conclusie trekken, dat de regering thans inderdaad een bedui dende stap voorwaarts heeft gedaan otn het benauwende probleem van de Rulitaire ambtenarenpensioenen tot *en oplossing te brengen. De politie van Rome heeft gisteravond met een glimlach de communistische be richten tegengesproken volgens welke rondom de residentie van minister-pre sident Mario Scelba een cordon getrok ken zou zijn. Volgens sommige geruchten werd een moordaanslag gevreesd en zou een ge heimzinnige vrouw gearresteerd zijn, die getracht had een vrachtauto met explo sieven bij het huis van de premier te parkeren. Een hooggeplaatste woordvoerder voor de politie verklaarde, dat de berichten volkomen onjuist waren. Hij zei, dat het bericht zijn oorsprong vermoedelijk gevonden had in een raz zia, die de politie in een huis bü dat van de premier uitgevoerd had. Een ontsnapte gevangene, die een week ge leden door de politie opgepakt werd, had verteld in dat huis enkele wapens verborgen te hebben. De politie was naar het huis toegegaan en had de wa pens in beslag genomen. Dat is alles, zei de woordvoerder van de politie. De hele zaak had niets mei de minister-president te maken. De Nieuwzeelandse regering heeft verklaard, dat onderzoekingen van het ministerie van marine tot de ont dekking hebben geleiddat de nylon- onderkleding van zeelieden de naal den der scheepskompassen op bepaalde punten hevig doen trillen. Op spottende toon zeide Molotow, dat misschien een paar afhankelijke landen in het militaire blok getrokken konden worden, maar dat de meeste Aziatische landen er negatief tegen over stonden. Hij ondersteunde èen verklaring van de Chinese premier Tsjoe En Lai, dat de Aziatische landen hun eigen vraagstukken moeten op lossen. De Russische minister beweerde, dat over het nieuwe agressieve blok, ge richt tegen de Aziatische volken, over leg werd gepleegd te Singapore en andere plaatsen. Even te voren had de Amerikaanse minister Dulles op een persconferentie in Washington verklaard, dat Amerika een Zuidoost-Aziatische alliantie wenst, waarbij de aangesloten landen plech tig beloven te zullen strijden, indien zij openlijk worden uitgedaagd door communistische agressie. De Franse premier Laniel heeft gis teren besloten de regeringsmotie om het'debat over Indo-China uit te stel len, opnieuw in stemming te brengen en daaraan wederom de vertrouwens kwestie te verbinden. Dit is de tweede maal binnen acht dagen. Laniel heeft in de Nationale Ver gadering verklaard, dat de Franse regering niet bevreesd is voor wer- kelijke feiten betreffende Dien Bien Phoe. Hü zeide in antwoord op het verzoek van 50 afgevaardigden, om onmiddellük een debat te houden over Indo-China, dat er in dit debat niets zou zijn, dat niet nuttiger voor de vijand zou blijken dan voor Frankrijk. Het was zeer rumoerig in de ver gaderzaal. De communisten joelden toen de premier nader inging op zijn eigen voorstel, om een speciale parle mentaire commissie te benoemen. Laniel zeide bereid te zijn deze commissie mededelingen te doen, zelfs over de meest vertrouwelijke docu- D» commandant Tan da Vieimihh ge neraal Giap, heeft gilleren per radio de Franse commandant in Indo-China. gene raal Navarre, uitgenodigd per hefschroef- vliegiuig vertegenwoordigers naar Dien Bien Phoe ie zenden, om ie spreken over de evacuatie van de 1300 ernstig gewonden. Deze uitnodiging kwam als antwoord op een boodschap, die generaal Navarre per parachute in Dien Bien Phoe had laten werpen, zulks op last van zijn re gering. De generaal had zich ook al per radio tot generaal Giap gewend.. Franse piloten hebben medicamenten een blokjes ijs boven Dien Bien Phoe uitgeworpen. Zij zeiden, dat de Vietminh- troepen een groot kruis van parachutes hadden gevormd. Daaromheen waren groepjes tenten te zien. Radio-Vietminh heeft gemeld, dat „Franse artsen en verpleegsters" na de val van het fort naar de ondergrondse ziekenzalen mochten terugkeren. De me dische dienst van de Vietminh deed al het mogelijke om de omstandigheden voor de gewonden te verbeteren. Het Christen-democratische blad „Ge neral Anzeiger" meldde Maandag uit Berlijn, dat, naar verwacht wordt, op 1 October in Moskou onderhandelingen zullen beginnen over een afzonderlijk vredesverdrag tussen Oost-Duitsland en de Sowjet-Unie. Dit voorbeeld moge stimulerend werken op het bedrijfsleven, waar het pensioenprobleem in vele gevallen zeker niet minder nüpend is. De ouden van dagen die hun leven lang gaven en krachten hebben gesteld in dienst van het bedrijf waar zij werkten, mogen in deze dure tüd niet in kommervolle omstandigheden ach tergelaten worden. Ten slotte menen we dat de regering een woord van lof toekomt voor de wijze waarop zij aan de verlangens van volksvertegenwoordiging en amb tenaren-vakbeweging is tegemoetge komen. Een verdedigingspact voor het Verre Oosten: dat is het voor werp van een strijd, die zich steeds duidelijker bëgint af te tekenen tussen de tweè grotetegenspelers Molotow in Genève en Dulles in Washington. De Russische minister Molotow ging er gisteren op de Geneefse confe rentie tegen te keer tijdens de besprekingen over Korea. Hij noemde zulk een pact een Amerikaanse methode, om het koloniale stelsel en de ver sleten privileges te handhaven en de naar vrijheid en onafhankelijkheid strevende naties te muilbanden. Dulles verklaarde te hopen, dat een dergelijke alliantie geheel Indo-Chin^ zou bestrijken, maar voegde er met na druk aan toe, dat een verlies van een deel van dat land of het gehele land niet noodzakelijkerwijs het verlies van Zuidoost-Azië met zich mede zou brengen. In Parijs werd deze verklaring om middellyk beschouwd als een verande ring van opvatting. Het Franse kabi net, dat haar informeel besprak op een zitting, vreesde, dat de positie van mi nister Bidault in Genève hierdoor zou verzwakken. Bidault zelf was aanvan kelijk onaangenaam verrast, maar scheen gerustgesteld, toen hem nadere bijzonderheden van de persconferentie werden gebracht. Het in Genève door de communisten ingediende plan voor Indo-China noemde Dulles onaanvaardbaar, omdat het alleen maar een plan was voor verdere veroveringen. In Genève riep de Franse delegatie gisteren een pers conferentie bijeen, waarin gezegd werd: „Wy beschouwen de Vietminh: voorstellen als een.,basis voor bespre kingen, te zanien- met 'de Franse-voor stellen. Wü hebben de Vietmirih-voor- stellen niet verworpen". Aan Dulles werden verscheidene vragen gesteld over de aard van de verlichtingen van het voorgestelde Aziatische defensie-pact. Eenmaal ver wees hij naar de NAVO. Ook zeide hij, dat indien Laos, Cambodja en Vietnam in het pact opgenomen zouden zijn, het passend zou wezen, om. geweld te ge bruiken ten einde de gevechten "daar de kop in te drukken. Op de Geneefse conferentie heeft de Belgische minister Spaak het royaal voor Amerika opgenomen. Hij noemde het een groot land, dat tweemaal zijn zonen over de Oceaan had gezonden om ons te helpen en zodra zij daar mede klaar warend gingen zij weer terug zonder iets te eisen. Een groot land, dat edelmoedig bijdroeg tot de wederopbouw van Europa. De Nederlandse minister mr. J. M. A. H. Luns, die Maandag een onder houd van een uur had gehad met Be dell Smith, heeft gisteren bij de Ame rikaanse delegatie-leider gedineerd. menten, onder voorwaarde, dat nie mand, die niet oustond als eerbetoon voor de strijders van Dien Bien Phoe, lid van de commissie zou zün. De communistische afgevaardigden bleven zitten, toen Vrijdag ieder op- stond:'ter-ere-varr-de ^bldaten van-fhet gevallen'Dien Bien Phoe. Naar het zich laat samfen. zullen B. en.W. van Den Haag: binnenkort aan de raad voorstellen itit aankoop van het beroemde landgoed „St. Annalands- Clingendaal" overte gaan. De raads leden hebben dit ruim 63 hectare grote landgoed reeds bezichtigd. St. Annalands-Clingendaal. met zijn be faamde bos- en waterpartijen, ligt op Wassenaars gebied vlak tegen de Haagse gemeentegrens. Het was tot anderhalf jaar geleden eigendom van de families De Brienen en Michiels van Verduynen en ging toen over in handen van de N.V. Laan van Meerder- ort. Over de bestemming van park en be huizingen van Clingendaol is, voor zover bekend, nog geen vastomlijnd plan ge maakt, zo het in gemeentelijke handen overgaat. Wel staat vast, dat het krach tens het ontwerp-plan „Westland" be stemd blijft voor ontspanningsdoe'leinden. l^Éiipw 'A {0 GENERAAL FRANCO heeft blij kens een bericht van United Pres* Zaterdag o-m. gezegd, dat-de próte*-' tantse reformatie de grondslag heeft gelegd voor de ondergraving van- dé maatschappü en dat hét protestantis me het tijdperk van de staatsalm&cht heeft ingeluid. De man, die het beweert, is dictator^ in een land, waar het Rooras-Katholl- cisme de heersende godsdienst is »n waar het protestantisme geen .voet aan de grond krijgt. Blikbaar is de „anarchie van eri- tiek" die volgens de heer Franco ge- volg is van het beginsel der persoon lijke vrüheid, in Spanje al zo -inge toomd, dat de critiek er voor goed ver stomde. "v Beklagenswaardig volk. - - i -v ^-' Nieuwelingen aan de internationale j munistischChina, Tsjoe En Lai (mid- conferentie-tafel, maar daarom niet den) en twee andere gedelegeerden minder geducht: de premier van com- (namen niet bekend) op de Geneefse conferentie. Op de zesde dag van de Berkeise strafzaak Is de publieke belangstel ling nog onverminderd. De openbare tribune is op deze zomerse dag tjokvol, enkele belangstellenden moesten met een staanplaats genoegen? nemen. Mevrouw, prof. dr. A. J. Steenhauer» 60 jaar, buitengewoon hoogleraar aan de Leidse Universiteit, die als eerste getuige op deze dag verscheen, heeft indertijd een toxicologisch onderzoek ingesteld en haar bevindingen in een rapport neergelegd. Prof. Steenhauer: „Ik heb de inhoud van de maag onderzocht en daar in aangetroffen h-cyaan-water-stofzuur". De president stelde een aantal vragen óp scheikundig gebied, waarop deze deskundige uitvoerig en duidelijk antwoordde. Twee-en-een-halve, dag na de dood van mevr. O. heeft deze getuige lichaamsdelen onderzocht. (Van onze weerkundige medewerker) •Z't-Jjiï} Reeds gisteren trad in grote delen van Europa weereen temperatuurdaling op. In Ne derland kon de zomerse warm-}- te zich nog handhaven. De Bilt} meldde gistermiddag met 29. graden zelfs de hoogste tem- peratuur van geheelEuropa... De hoge temperatuur - was' oor- .- zaak, dat er hier en daarin het land onweersbuien tot - ontwik-: keling kwamen. De afkoeling in Frankrijk ehl West-België was een gevolg van-het binnenstromen •uan. Hetsf* koelere Oceaanlucht:A Ook in hét Zuid-Westen van ons laiid!trad bij het: invallen van.een zeewihdi een daling van temperatuur op.? Het zomerweer wordt echter', érnstiger bedreigd door..'} da IJsheiligenin, Noord-Europa. Deze koudelucht uit de Pool-.- streken stroomt thans- viacFin-) land naar Zweden e.n"Polen. Waarschijnlijk zal de koude luchtstroomlater ook-het ,.weer in onze strekenbeïnvloeden., We zullen dan ook' in-,de (ko mende dagen moeten- rekenen' op een geleidelijke daling 'van% temperatuur, vooral in de Noordelijke provincies.} Vanochtend vroeg is in de haven vanVRbt-ï teraam het 6000ste schlp van ditjjaar* bin^1 nengekomen. Het was het 8217» brt. fmetende s.s, „Umgenr.' van de redertf „SulJard, JOn* and Co, Ltd" te Londen. dat met stukgoed- van Antwerpen kwam en ligplaats koos in deLekhaven, .- Het vorige jaar kwam het 6000ste schip op' 26. Mei binnen.. Toen was het het Engelse s.s. „Indore".--.-.v De Britse Koninklijke Familie is gis teren met. het jacht „Britannia" uit Gi braltar naar huis vertrokkenj.Men hoopt Vrijdag in Engeland aan te komen. ,,Had ik het lichaam eerder onder zocht, dan had ik vermoedelijk een hoger percentage blauwzuur aange troffen President: „Heeft het blauwzuur dat- u gevonden heeft, meegewerkt aan het proces? heeft geen invloed gehad.' Pres.: „Maar kan cyaan de oorzaak van de dood zijn geweest?" Get: „Ik ben geen medicus, maar ik heb vele onderzoekingen'op dit ge bied gedaan." Deze getuige bevestigde tenslotte de mening van dr Hulst, dat cyaankali ■-< Get.: ,,Nee, dat was een residu, hetU0^ qg dood moet hebben geleid. Off: „Kinine hebt u ook in de maag aangetroffen?" Get.: „Ja." Off: „Wijst het op een redelijke dosis?" Get.: „Dat kan ik niet beoordelen." Mr. Huygens poogde de sfeer van cyaankali te weren door te vragen of het blauwzuur in de maag van andere stoffen danvan' cyaankali afkomstig kon zijn Getuige verklaarde dat dit niet mogelijk was. Na het ietwat verrassend korte verhoor ijvan prof. Steenhauer, verscheen dr. Berkvens, 38 jaar, neuro loog, te Rotterdam, die mevrouw O, de doktersvrouw, neurologisch heeft onder zocht tijdens haar ziekte-periode. President: „Waren er afwijkingen?" Get.: „Geen afwijkingen, mijnheer de president" Pres.: .'.Kunt u met stelligheid zeg gen dat er geen tumor aanwezig was?" Get: „Ik heb geen tumor hersen- gezwel gevonden". Pres: „Was het er dus niet?" Get.: „Alles is mogelijk, maar gezien de ervaring met hersensecties kan ik mij niet voorstellen het niet gevonden te hebben." .f. "V De kinderen van bel Britse Koninklijk Paar mogen liet laatste gedeelte van de reis van hun ouders meemaken. De Jantjes, die het koninklijk jacht be mannen, vinden in Prins Charles en zijn zusje Prinses Anne gewillige leer lingen. Zij willen alles weten. Hoe zij in de reis opgaan, lant deze foto dui delijk zien. Een communistisch-Chinese woord voerder heeft Dinsdagavond te kennen gegeven dat het door de Zuidkoreaanse minister van Buitenlandse Zaken Pjoen Joeng Tai gedane voorstel tot het in Noord-Korea. onder toezicht der Ver enigde Naties, doen houden van vrije algemene verkiezingen, op dezelfde wijze als in Zuid-Korea reeds is geschied en op twintig dezer weer geschieden zal, voor de communisten onaanvaardbaar is. De communisten beschouwen de Ver enigde Naties als ..partij" in de Ko reaanse oorlog en zij willen daarom, niet dat de internationale organisatie toezicht zou uitoefenen op-in-Korea-te-houden verkiezingen. Pres.:. „Acht u het mogelijk dat een ervaren man als dr. Hulst een. tumor over het hoofd heeft gezien?". Get.:. „Ik moet weer zeggen: alles is mogelijk, maar'dit acht'ik niet waar» schüxüijk." ..'V De rechtbank vroeg voorts ófd* verstikkings verschijnselen,.: waaraan.-hèt slachtoffer overleden is, konden ..zijn veroorzaakt door een -zg, zeer - verbor gen tumor. Dr. Berkvens ontkende dit." Pres.: „U was toch ten hoogste ver baasd over de dood van'- mèvr.' O Get: „Inderdaad,: dit paste' niet- ia het beeld, ik had haar twee maanden tevoren onderzocht. .Psychische .fac toren speelden een overwegende roL Aan zelfmoord heb Ik 'niét "gedacht.' Ik was niet van gevoelen,, dat haar toe stand dusdanig was. dat ze daartoezou overgaan. Ze -was wel nerveus., - «■-- Deze getuige-deskundige f had er aan vankelijkzelf van willen afziéit' een encephalogram samen te stellen. Mr. Huygens poneerde de stelling, dat het onderzoek van déze arts niet volledig zou zün geweest, wat het her senonderzoek betreft en de toegepaste; methoden. Er ontspon zich een vrij diepgaand gesprek tussen de raadsman en' deze arts. I 'y De grote belangstelling, die er voor de Haagse Trouwmars bestaat, ver heugt ons, zoals het ons ook ver heugt. dat de 'Amsterdamse Trouw mars, die Zaterdag a.s. wordt ge- houden, zo populair is. Gisteren had men in de hoofdstad reeds 3500 ian- meldingen binnen. Voor het wandelevenement, dat ons dagblad op Zaterdag 29 Mei as. in samenwerking met de Cbr wandel- sportvereniging De Haagse Wande laars ln de Residentie organiseert, kan men inschrijven bij de volgende adressen: DAGBLAD TROUW, HuygeDspiein 1, 's-Gravenhage, Witte de witbstraat 30, Rotterdam, Scbefferspieln 3, Dordrecht, Dhr J. G. van As, Hyadntweg lt, 's-Gravenhage. Ook kan worden Ingeschreven door het inschrijfgeld over te maken aan „Dagblad Trouw. Dea Haag" p»r post wissel of per giro op postgiro no. 424867. op de postwissel of de giro- strook dient te worden vermeid:.. a. Insehijfgeld Trouw-mars, Den Haag.:; b. Of ingeschreven wordt voor 10, - 2» of 30 km. e. Voor de boeveelste maal aan de Trouw-marswordtdeelgenomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1