Artsentarief dan Eerst een economische unie, een nieuw kanaal Kosten voorlopig geschat op 122 millioen bóven Vietminh Rechtbank begint verboor over briefjes-kwestie ■M I Advies Van Cauwelaert-Steenberghe Vaarweg door tussenwateren Waarschijnlijk wat minder warm, maar het blijft droog r Geneve over Indo-China Poging van Eden om, partijen te brengen tot werkelijk gesprek Vandalisme Zevende dag Berkelse strafzaak Voorwaarden van Nederland De briefjes DONDERDAG 13 MEI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2770; Weerbericht Niet medeplichtig aan de „luchtmachtaffaire" Heidebrand bij Teriet Prins Bernhard naar Londen Dodelijk ongeval op rijks weg Den Haag-Rotterdam A A ¥1 4 Rijn-SchcldekartaaJ Het twee maanden geleden ondertekende rapport van de commissie Van Cauwelaert-Steenberghe over de kwestie van de Waterwegen tussen België en Nederland is vandaag gelijktijdig door de regeringen van beide landen voor publicatie vrijgegeven. Het rapport, dat uiteraard niet meer is dan een advies en dus geen enkele bindende strekking heeft, bevat de volgende voorstellen: note. g!l-i e m Roosendaal kanaal Restaurant Sindangïaja door rovers geplunderd .Nog een slachtoffer van gasvergiftiging Commentaar Zie verder pagina 7 Consulaire bijstand voor Nederlanders in Indonesië Vrije tvil Mossadeq's vonnis A bevestigd A Zie verder pagina 2 $1 ".At Rotterdam: Witte de Withitraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel., 111392 Administratie: Tel. 114402115486 Bg.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 8.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KETJNTNG en Mr. K. VAST HOUTEN /W*.. Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond. MINDER WARM Droog en zonnig weer. Overwegend matige Oostelijke wind. Verdere daling van de temperatuur. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Wfe' if® OALS men zich zal herinneren, is jj er enige tijd geleden nogal wat te doen geweest over de vergoeding welke de artsen voor de bij hen in geschreven ziekenfondsleden van het ziekenfonds zouden ontvangen. - Na langdurige onderhandelingen tussen ziekenfondsen, artsen en de minister van Sociale Zaken en Volks gezondheid, is men het tenslotte over éen bepaalde verboging een» gewor den. Naast ziekenfonds-patienten hebben de artsen echter ook de een meer de ander minder z.g. particuliere patiënten, die hun doktersvisites zelf moeten betalen. Dat zijn de mensen, wier inkomen ligt boven f 5300.— per Jaar. Het is zonder meer duidelijk, dat de artsen evenals wij allen staan voor grotere uitgaven wegens een verhoging van de kosten van levensonderhoud, vergeleken bü vóór de oorlog. Dat het in verband daarmee onvermijdelijk is gebleken om de vooroorlogse ta rieven ook voor particuliere patiënten te verhogen, zal wel bij niemand op tegenspraak stuiten. Ook een arts kan van de lucht niet leven. Maar toch is het dunkt ons zo, dat hij hel ene beroep meer dan bij het andere ideele motieven een rol spelen, althans behoren te spelen. De materie de persoonlijke welvaartsvermeerde ring, komt dan eerst in de tweede plaats. Dit geldt naar ons gevoelen ook yoor de arts: de man of vrouw, die zich tot schone taak ziet gesteld zieken te genezen en lijdenden verlichting te biengen naar lichaam en geest. Hierom wordt departs in onze samen leving dan ook terecht in hoge ere ge houden. t - WAAR dit nu zo is, daar treft het minder aangenaam een tabel on- der ogen te krijgen van de plaatse lijke huisartsen-vereniging te Am sterdam, ons van verschillende kant toegezonden, waarin, als gold het een belastingbiljet, de jaar-inkomens der patiënten worden ingedeeld in j»cht groepen met bijbehorende tarieven voor spreekuur- en huisbezoek. Deze Urieven varieren per bezoek van i 3.— tot f 9.(op spreekuur) en van f 3.=— tot f 10.(aan huis). -Het laagste tarief is voor d» in komens beneden f 5300.het hoog ste voor die van f 25000.en hoger. Voor bezoeken; op verzoek gemaakt óp Zondag of tussen 18 en 28 uur en voor consulten buiten bet spreekuur," wordt dubbel tarief berekend. Voor bezoeken tussen 23 uur en 8 uur wordt zélfs een drievoudig tarief in rekening gebracht. 1 Andere bepalingen laten we nu ge makshalve maar onbesproken, j-- Bij deze richtlijnen wordt geen reke ning gehouden met de samenstelling van het gezin, waardoor de draag kracht uiteraard in hoge mate wordt beïnvloed. ;r R is niet zo erg "veel fantasie'voor Cj nodig om te begrijpen, dat bij een dergelijke tariefstelling zlek-zijn voor het Nederlandse volk een haasi onbetaalbare „luxe" wordt. ■^En toch is aan een dergelijke „luxe" niet te ontkomen, omdat de mens nu eenmaal geen beer en meester over «3jn gezondheid is. Het pijnlijke van deze door de „Ko- mnklijke Nederlandse Maatschappij {er Bevordering van de Geneeskunst" toegestane tarieven, schuilt dan ook daarin, dat de Nederlandse patiënt zich deze tarieven moeti laten welgeval len, of hjj wil of niet De gesloten ge meenschap van de artsenstand neemt den volkomen monopolie-positie in. 'u Het is de grote kunst In een der gelijke situatie de juiste verhoudingen niet uit het oog te verliezen. Die kunst is naar ons gevoelen niet geheel verstaan. Want waarom moet er een zo groot ónderscheid in betaling zijn van de zelfde dienst? Zonder ons nu uit te spreken over de als gewenst te achten Hoogte van het tarief, menen wij toch, dat het niet op de weg van de arts ligt een zekere mate van inkomens nivellering te bewerkstelligen. Daar weet de fiscus wel raad meei Voor het dekken van kwade kansen is het o.l. ook niet nodig, want de vergoeding per ziekenfondspatiënt is gegarandeerd! Wjj kunnen ons dan ook niet geheel aan de indruk onttrekken, dat aan de ideële motieven, waarover wij hier boven spraken, minder ruimte Is ge geven dan wel wenselijk was. Zelf- als wy in aanmerking nemen, dat een arts voor de oude dag, Invaliditeit enz zelf de nodige voorzieningen moet tref fen. Mosrdiik O Fijnjurf- Stendurtuihp KiTst» Bergen 8EL6IÉ ANTWERPEN Voorgesteld DE BETEKENIS VAN HET KANAAL ijn 'POLEN FRANKRIJK SLOW, mwfoedssfwvd SchfWf-RijnwbmöJng SLAVIC Het restaurant Smdanglaja bij de Poentjakpas (desa Tjiloto in het district Patjet) is in de nacht van 26 op 27'April geplunderd door enkele gewapende ban dieten. De schade bedroeg rond Rp. 50.000. Er vielen geen slachtoffers. Aanleg van een kanaal tussen Antwerpen en het Hollarfds Diep bij Moerdijk, echter alleen in het kader van een economische unie tussen beide landen. Het kanaal, dat gedeeltelijk door de Oosterschelde en verder door Westelijk Noord-Brabant zal lopen, zal de afmetingen van het Am sterdam-Rijnkanaal krjjgen en ongeveer 60 km lang worden. Er komen twee sluizen in, resp. bij Moerdijk en bij de Belgisch- Nederlandse grens. De aanleg op Nederlands gebied wordt voor 20 procent door Neder land bekostigd; de overige kosten op Nederlarfds gebied en de vol ledige kosten op Belgisch gebied worden door Belgie gedragen. 9 Bij de totstandkoming van het kanaal zullen de Belgische Rijn vaartpremies worden afgeschaft. 3 België doet afstand van zijn rech ten in artikel 9, par. 8, van het Nederlands-Belgisch Verdrag van 1839 inzake de vrije vaart op de zg. tussenwateren (in hoofdzaak de Zeeuwse stromen). In een nieuw artikel zullen de wederzijdse rech ten en verplichtingen met betrek king tot de tussenwateren worden geregeld. De Geneefse conferentie heeft haar zitting van gisteren weer gewijd aan de brandende kwestie Indo-China. Ditmaal werd het woord gevoerd door Nguyen Quoc Dinh, minister van Buitenlandse Zaken, van de met Frankrijk - geassocieerde staat Vietnam, Dinh stelde een reeks eisen, waar van sommige door waarnemers wel als erg hoog gegrepen worden be schouwd. Zo verlangde hij in feite, dat de Vietminh zich onder het gezag van keizer Bao Dai zou stellen. Tsjoe En Lai, de premier van communistisch China, hield een lange anti-Amerikaanse redevoering. Daarop deed de Britse minister Eden een poging om de onderhandelingen vooruit te helpen door een aantal vragen, te formuleren, waarover men het, gezien de voorgedragen gezichtspunten eens zou moeten worden. Ander nieuws in zake de Indochi- nese kwestie: 1. Eisenhower verklaarde op zijn persconferentie, dat de vrije wereld Indo-China niet als verloren moet beschouwen. Hij verschildeniet van mening met minister Dulles, die daags tevoren gezegd had, dat het ^verlies van dat landl nog niet het verlies van heel Zuidoost-Azië behoefde te" bete kenen. Dulles' verklaring had nogal wat consternatie gewekt., Eisenhower beoogde de gemoederen wat te sussen. 2. De Franse Nationale Vergadering beslist vandaag over het lot van het kabinet-Laniel, dat op dit moment geen .debat over Indo-China wenst. United Press verneemt intussen, dat de Franse regering minister Bidault in Genève heeft opgedragen om inter nationaal gecontroleerde verkiezingen in Vietnam voor te stellen, te houden na de staking van het vuren. De Vietnamese delegatieleider* m En dat vinden wij jammer. T. Het geval van gasvergiftiging in Stads kanaal (zie pag. 1), dat gistermiddag werd ontdekt en dat het leven kostte aan bet vyfjang meisje Janny D., heeft nog een slachtoffer geëist. Het driejarig broertje B. D. is namelijk in het Aca demisch Ziekenhuis te Groningen aan de gevolgen overleden. -.De toestand van de ouders is zeer ern stig. De Rotterdamse Rechtbank heeft de 57-jarige E.G. uit Rotterdam, die vroe ger adjunct-directeur -van- een Rotter dams handelshuis was, vrijgesproken. De rechtbank achtte niet .bewezen-het geen aan de verdachte was telastege- legd, onder meer niet dat hij met be trekking tot de rekeningen, 'welke in de telastelegging zijn omschreven, valse lijk, listiglijk en bedriegelijk zpu heb ben gehandeld dan wel -een dergelijke wijze van handelen opzettelijk zou heb ben uitgelokt. Volgens de officier van Justitie zou hij medeplichtig'geweest zijn aan een oplichting ten nadele van het rijk- ge pleegd door W, J. van B„ die enige ja ren geleden als reserve eerste luitenant belast is geweest met de inkoop van textiel voor de Luch?tmach.taa.nschauings dienst. Het was B. als inkoper verbo den aan het rijk te leveren en om dit toch te kunnen doen vroeg hu de hulp van G. B. leverde goederen aan het rijk en G. zou tweemaal een factuur van zijn firma hebben ingediend, zodat het leek alsof het Rotterdamse handels huis de goederen had geleverd. De eis was een gevangenisstraf van vier maanden met aftrek. X Gearresteerd. Zes jongemannen ziin aan- - gehouden ter zak van mishandeling van een man. Or Zondag 2 Mei werd een persoon in Werkhoefstxaat aangevallen door deze groep en beroofd van zijn portefeuille. Zij zullen voor de officier van Justitie geleid worden. - t Een 23-jarige Tsjechische, piloot heeft gisteren met een één-motorig vliegtuig een noodlanding gemaakt op een oefen terrein -van het Amerikaanse leger nabij Grafenwóhr en om -politiek asyl. ge vraagd. Genève, Dinh, heeft gisteren eisen ge steld, die veel scherper waren dan de Franse. Dinh achtte de acht punten van de Vietminh geen serieuze basis voor besprekingen (de Franse delega tie beschouwt ze wèl als basis). Aan het einde van de vergadering formuleerde Eden, die presideerde, de volgende vragen: Is, men het er over eens, dat alle troepen van beide partijen in bepaal de gebieden geconcentreerd moeten worden? Aanvaardt men, dat Laos en Cambodja onder een speciale catego rie vallen en dat de Vietminh-troepen uit deze landen moeten worden terug getrokken? Wie zal de gebieden in Vietnam aanwijzen voor de troepen concentraties? Is men het er over eens, dat, wanneer alle troepen in bepaalde gebieden geconcentreerd waren, on geregelde- troepen ontwapend moeten worden? Is men voor internationaal toezicht en zo ja, in welke vorm? De Amerikaan Bedell Smith zeide, dat, naar zijn mening, Eden's advies „zeer verstandig" en zijn vragen „ter zake" waren. Ook Bidault juichte Edqp's stap toe. Omstreeks elf uur is vanmorgen in de nabijheid van het vliegveld Teriet aan de weg Arnhem-Apeldoorn een heidebrand uitgebroken. Direct na de eerste melding, werden de bosbrandweren van Apeldoorn en Arnhem, alsmede de brandweerkorp sen uit Apeldoorn, Arnhem en Ede naar de plaets van de brand gediri geerd. Ook verleenden militairen, die ter plaatse aanwezig waren, asistentie. Ook een vliegtuig verleende medewer king. De bestrijding van de vlammen had een doeltreffend resultaat. Reeds om kwart over twaalf, vijf kwartier nadat de brand was gemeld, kon men mede delen, dat men de brand meester was. Om kwart over twaalf kwam vervol gens een melding binnen dat niet ver van de plaats van deze brand, die on geveer anderhalve kilometer ten Noor den van Teriet had gewoed, een twee de bos- en heidebrand was uitgebro ken, dit maal in de omgeving van de Krimweg onder Hoenderloo. Hoeveel hectare bos. en' heide bij Teriet zijn verwoest, is thans ,nog niet bekend, evenmin als de omvang van de brand by Hoenderloo.' 4, Opheffing varf de zg. Stop van Temaaien door aanleg van wer ken ten Zuiden van Maastricht, waardoor een vaarweg voor grote schepen tussen Luik en Nederlands Limburg wordt verkregen. Van de aanlegkosten zou 20 procent voor Nederlandse en 80 procent voor Belgische rekening komen. De mogelijkheid wordt opengelaten een directe verbinding tussen het Albert- en Julïanakanaal ten Noorden van Maastricht tot stand te brengen. K De verbindirfg GentTerneuzen zou moeten worden verbeterd door de bouw van nieuwe sluizen, voor de zee- en binnenvaart te Ter- neuzen en verruiming en recht trekking van het kanaal Gent— Terneuzen. Van de aanlegkosten op Nederlands gebied zou 15 pet. door Nederland worden gedragen. De rest alsmede alle aanlegkosten op Belgisch gebied door België. Van Rotterdamse zijde was op de publicatie van het rapport Van Cauwe laert-Steenberghe geen enkel officieel commentaar te krjjgen. De burgemees ter van de Maasstad en de voorzitter van de Stichting Havenbelangen, mr. A. C. W. Beerman, kwamen eerste gister avond laat uit Duitsland terug en had den het rapport nog niet kunnen be studeren. Officieus deelde men ons mede. dat zowel het gemeentebestuur als de Kamer van- Koophandel' 'zullen afwachten, wat het Nationaal Comité "Waterwegen over de conclusies yan het rapport.zal zeggen. -Dit "eowiitér- dat -samengesteld is uit* vertegenwoordigers van Rótterdam etl Amsterdam, komt in de loop van deze week bjjeen om het rapport te be spreken. Wjj tekenen hierbij aan, dat enige maanden geleden door dit comité een telegram aan de ministerraad werd ge stuurd, waarin naar voren werd ge bracht, dat een rechtstreekse verbinding AntwerpenMoerdijk in welke vorm ook onaanvaardbaar was. Dit standpunt schijnt men nog in te nemen, al gaan er stemmen op, die, vóór men tot een definitieve conclusie komt, eerst het rapport van de Delta commissie over de tertiaire verbindingen willen afwachten.. Ook minister Luns heeft in de Eerste Kamer het rapport van de Delta-commissie naar voren ge bracht bjj het beantwoorden van vragen over het waterwegen-rapport. Hij deelde toen mede, dat de regering de con clusies van de Delta-commissie zou confronteren met die van de heren Cauweiaert en Steenberghe. Overigens was men In Rotterdam over de inhoud van het rapport niet verrast. Gedurende de onderhandelingen is over de inhoud en diverse detailpunten veel uitgelekt. Men kende de visie van de onderhandelaars Wel legde men er de nadruk op. dat het rapport geen enkele bindende strek king heeft Het moet gezien worden als een politiek advies aan de twee rege ringen. De eigenlijke onderhandelingen over het waterwegen vraagstuk zullen moeten worden gevoerd door officiële delegaties. ONDERDEN hectaren heide en bos j~j zijn de laatste dagen weer eens door brand verloren gegaan. Een zeer achtbaar lid van onze.' lezerskring, wie nooit een onvertogen woord over de lippen vloeit, werd dit te bar. Hij schrijft: De Veluwe is in deze Meimaand ontroerend mooi, maar door dat vervloekte roken en achteloos peukjes weggooien, zonder die even uit te trappen, is er nu elke dag brand. Jarenlang een zwartgeblakerde vlakte en honderden dieren het slachtoffer. Leert men dan nooit? Hoewel wij een aparte rubriek voor ingezonden stukken hebben, meenden wjj deze crl de coeur hier een plaats te moeten geven. Dit „rokende vandalisme" in hei en bos moet een einde nemen om het behoud van ons schone landschap. t De Nederlandse ambassade in Londen heeft bekendgemaakt, dat ZJLH, prins Bernhard een uitnodiging heeft aanvaard om op 18 Augustus in Londen een ten-- toonstelling, de „Model Engineering Ex hibition" te openen. Prinses Anne voedert een van de ver maarde aapjes van de rots van Gibral tarbijgestaan door majoor A. C. James. Met haar broertje Charles bracht zij tweemaal een bezoek aan de apen. Zij durfde beter dan Charles, die wat schrikkerig bleek te zijn bij de watervlugge dieren. VJ (Van onze speciale verslaggever)- „De Rechtbank wil vandaagbeginnen met het verhoor van de ver dachte over de briefjeskwestie". Met deze woorden 'van de president begon de zevende dag van de Berkelse strafzaak. Dr, O.'nam voor het hekje plaats en bevestigde dat het briefje in blokschift, dat -mr. Veldman in de hand had, het bewuste document was, waaruit, de .zelImdoTd van zijn vrouw zout moetcn.blijketL.JMerkwaardig, is, dat/de arts, dit briefje,^dat-achter een fóU» in een portefeuille verborgen zat, eerst na negen maanden In 'Juni 1953 hééft-aangetroffen. Verdachte was sedert 27 September 1952 ge detineerd. -1 Een 22-jarig meisje, A. van D., ge-," woond hebbende In de Stuurmanatraal te, Rotterdam, Is gisteravond op -de rijksweg RotterdamDen Haag tenge- volgë van een verkeersongeluk om het4 leven gekomen. Het meisje stak 'de weg over komen-;4 de van de Delftweg en gaande4 naar de - Bovendijk, toen zij door een auto, die,. uit de richting Den Haag kwam. werd r aangereden. Zij was op slag dood! Het* l stoffelijk, overschot is naar hetzieken-.- yf >y Verd.: ,,Ik wilde wat correspondentie opruimen en vond toen 'het briefje." Pres.: „Heeft de verdediging voetstoots aangenomen, dat u na negen maanden, zonder meer een suicide-briefje. te voor schijn heeft getoverd?" Verd.: „Ze hebben gezegd dat ze de zaak zouden onderzoeken." Pres.: „De heren vroegen natuurlijk naar vergelijkingsmateriaal." Verd.: „Ja." De president vroeg zich met verbazing af waarom de arls de foto van zijn kin deren, waarop m blokschrift enkele regels van zijn vrouw waren vermeld, niet als vergelijkend materiaal aan de verdediging heeft aangeboden. Verd.: „Ik vond het niet voldoende. Ik heb gezegd: zoek ander vergelijkend matenaaL Ik wilde die foto niet mis sen Pres. „Dat is niet waar, want u hebt die foto destijds toegezonden aan uw tante. U kunt mij niet wus maken dat u voor een zo volkomen belangrijke zaak die foto niet wilde missen." De president, die ongewoon heftig was, zei, dat als allés zuivere koffie was ge weest, hij stellig die foto aan de verde diging ter hand zou hebben gesteld. Ook voor de kinderen zou het belang rijk zijn geweest, ais de dokter dit' ge daan heeft, aldus de mening van de Rechtbank. Pres.: „Mr. Huygens moet zich maar buiten deze zaken houden." Het moeilijkste Vraagstuk, waarvoor de heren Van Cauweiaert en Steenberghe zich geplaatst zagen, was uiteraard dat der Schelde-Rijn- verbinding. De reden waarom van Belgische zijde een nieuw kanaal wordt gewenst, is dat men de bestaande vaarweg tussen Schelde en Rijer door de zogenaamde tussenwateren noch veilig, noch goed, noch geschikt acht. Verlangd, wordt een kanaal, dat „gelijkwaardige kenmerken vertoont als het Amsterdam- Rijnkanaal". Naar Nederlandse opvatting voldoet de vaarweg door de tussenwateren wel aan de behoeften van het scheepvaartverkeer. Een nieuwe verbinding, zoals Belgie verlangt, zou onvoorzienbare gevolgen voor de economische verhoudingen tus sen de zeehavens van beide landen kun nen hebben zolang de economieen van beide landen gescheiden blijven, zou Nederland het risico van deze gevol gen niet kunnen lopen. Daarom kan de aanleg van een ka naal. als door Belgie verlangd, alleen in overweging worden genomen, indien deze aanleg tot stand komt binnen het kader van een economische unie tussen de beide landen, aldus het rapport der beide onderhandelaars. Van .Nederlandse zijde werden verder de volgende voorwaarden gesteld: af schaffing van de Rijnvaartpremies: de rechten inzake de tussenwateren die voor België zouden kunnen voortvloeien uit art. 9 van het Verdrag van 1839 moeten vervallen. Het tracé van het nieuwe kanaal moet zo zjjn, dat Weste lijk Noord-Brabant er zoveel mogelijk baat van heeft. Wat het aan te leggen kanaal be treft, wordt verder medegedeeld, dat vanuit het Nederlandse Kanaalgedeeite een verbinding met de Westerscbelde tot stand gebracht zou moeten worden, die ter hoogte van Bath via een schut sluis in de Westerschelde uitmondt. Voorzieningen zouden moeten worden getroffen om de-gevaren te vermijden, die'het samentreffen van zeeschepen en binnenvaartuigen in dè vaargeul-in de Westerschelde ter hoogte van Bath zou opleveren. De mogelijkheid zou opengelaten wor den om later eventueel een soortgelijke verbinding tussen het Belgische kanaal gedeelte en de Schelde totstand te brengen. Waar de vaarweg de Oosterschelde doorsnijdt, zou een boezemmeer gevormd worden, hetwelk door een dam van de Oosterschelde is gescheiden. In deze dam zou eer. schutsluis gemaaktwor den ter hoogte van de haven van Ber gen op Zoom Wat 'de regeling van de kosten aan gaat zijn de onderhandelaars uitgegaan van de belangen, die ieder der beide landen bij de voorstellen heeft. Volgens een voorlopige raming zouden de totale aanlegkosten ongeveer f 122 millioen be dragen, waarvan f 96 millioen voor de werken op Nederlands gebied. Van de zijde van het Nederlandse Hoge Commissariaat, heeft Pi Aneta vernomen, dat thans aan aile arrestan ten ia de zogenaamde „Zaak-Schmidt" consulaire bijstand kan worden ver leend. Zowel zy, wier zaken reeds aan het parket zijn overgedragen, als zij wier zaken nog door de politie worden onderzocht, kunnen bezoek ontvangen van. de, plaatselijke consulaire ambte naren. 1 -In Djakarta zijn intussen reeds vijf ter plaatse- aangehoudenen, bezocht, zo voegde men hier aan toe. Hierbij doelde de president op de moeilijkheden waarin deze raadsman ten aanzien van de' briefjesaffaire is raakt. Mr. Huygens -(heftig): „Voorlopig zal ik niets zeggen, maar alleen uit vrije wil." President: „Natuurlijk." Wat het briefje betreft, dit was in blokschrift geschreven en in lopend handschrift ondertekend. Pres.: „En dat tweede briefje?" Verd.: „Ik zocht naar manchetknopen. Mogelijk zaten die tussen de stukken van de fouillering. De badmeester van het Huis van Bewaring heeft gezocht by mijn kleren. De zakken van mijn kleren zijn toen leeggehaald. Op een meter afstand meende ik een briefje te zien, toen de badmeester myn porte feuille doorbladerde. Pres „hier is het „kattebelletje." Verd.: „Ja zeker". Op verzoek van dr. O. mocht hij bij de rechterlijke tafel,treden om voor te doen hoe de badmeester de portefeuille zou hebben doorzocht. Daarna voerde de president dezelfde handeling uit. Verd.: „Ik kon niet direct thuis bren gen wat het was. Later heb ik pas ge dacht, dat dit kattebelletje een hulp middel voor de verdediging zou zijn. Dit laatste briefje zou mevr. O. aan haar man hebben geschreven, toen zij in September 1951, voor de geboorte van het laatste kind m Amstelveen ver toefde. De president achtte het niet waarschijnlijk dat dit briefje in die periode geschreven is, omdat de om gang met het diënstmeisje nauwelijks begonnen was. Pres.: „Uw vrouw schreef toch-nooit in blokschrift?" Verd.: „Mij schreef ze altijd in blok schrift. Tijdens mijn militaire dienst heb ik eens een brief van haar gehad, die niet duidelyk was, toen heb ik haar verzocht voortaan blokschrift té gebrui ken, dat heeft ze daarna steeds gedaan. Mr. Van 't Hoff Stolk, die de briefjes- kwestie behandelde, gaf een uitvoerige zienswijze van de verdediging over de vondst van de briefjes. Raadsman: „Toen wjj de briefjes ge vonden hadden hebben we ze overgelegd met de bedoeling dat ze - goed of kwaad.een rol zouden spelen. Wy"ge loven 'op dit ogenblik misschien nog dat ertwijfel mogelijk is. Nu hebben we aan den lijve ondervonden dat de heren graphoiogen elkaar haten als vijanden. Twintig graphoiogen geven* twintig ver schillende meningen, Wy vonden* dat het onze zaak was vergelijkingsmateriaal aan te dragen. Ik moet zeggen dat de huis Bergweg overgebracht. '««(IJ A. 1, t.—»i,^- Het. Perzische militaire hof van1 appèl*jjL heeft Dinsdagavond het -vonnis van drie* jaar eenzame opsluiting"bevestigd,_waar-"> toé dejvoormalige Lpremier, (drAMossadegw-^f» ia. December .wegens verrèad vêroordte*eld.»/|| was. Moss'adeq hééft voor de "tw'eedejfi maai! beroep - aangetekend .bij het'-?hoog, rrnronli Irhn/ 4 .LI gerechtshof. •Vtt-''. F-i -i rn, J* rijksrecherche hiermee meer succes heeft. ;a gehad." - •- Pres.: „De zorg van de- verdédiging/®f had zich ook moeten uitstrekken 4 over-': de foto. Men heeft ten aanzien -yan™e^-v»-e briefjes zoveel voorzorgen genomen?1.fixM Off.: „Ik geloof niet dat dr." O. bewijs stukken achter de hand heeft gehouden." Verd.: „Ik kan mij voorstellen dat/wij. op het bewuste moment de foto niet' be langrijk vonden." Pres.: -„Het was beter geweest als-de verdediging open, kaart had gespeeld." Off.: „Er zit hier een dode hoek in'het onderzoek." - Hierna ging men over op een -ander, punt. 4- l" f (Van onze speciale verslaggever) De inhoud van het eerste briefje is in grote lijnen als volgt: „Lieve John, als je deze brief vroeg of laat ontvangt, heb ik/ suicide begaan. Niet om jou of om de kinderen. Ik voel me steeds niet best. Jij hebt gedaan wat je kon. Wees niet bang dat er een verdenking zal ontstaan"" op jou, ik zal vergif onverwacht bij mijn medicijn innemen en ten overvloede sporen achterla ten. Lieve John, denk aan mij ik wil je bedanken voor alle liefs. ~Et zijn dankbare herinne ringen". Het tweede briefjeSept. '51 het kattebelltje in Amstel veen geschreven, had in grote lijnen de volgende inhoud: „John, schrik niet als je dat kattebelletje ontvangt, - ik mis hier mijn schrijfgerei. Kom mij Zondag met de wagen halen en neem Nellie (de dienstbode) mee voor hulp voor de kinde ren. Ik heb weer gal gebraakt, omdat ik te veel spek heb ge getenHoe is het thuis? Je zult je wel best kunnen redden met Nellie, beter dan met mij. Over dat alles moeten we nog eens openhartig praten. "A* N DE .afgelopen'dagen 'heeft^ het weerin'oris -land onder' invloed gestaan wan een gebied van hoge luchtdruk, dat zich boven Scandi navië bevindt. Het veroorzaakte in ons land Oostelijke winden en zonne schijn waardoor de temperaturen tot voor de tijd van het jaar zeer hoge waarden - opliepen. Op vele plaatsen werden .Dinsdag temperaturen van 28 en 29 graden gemeten, In -Utrechtsen Noord-Brabant kwa men ten gevolge 'van de warmte en kele geïsoleerde onw'eërsbuiën -* tot ontwikkeling, ■- Intussen komt in de thans heersende weerstoestand maar heel weinig ver andering. Weliswaar is in Polen en Duitsland iets minder warme lucht binnengestroomd en komt uit de rich ting Finland nog koudere lucht naar midden-Europa, maar door de krach- tige zonneschijn wordt deze weer mei - verwarmd. Hoewei een.' kleine daling - van de temperatuur in de komende dagen waarschijnlijk lijkt, zal deze toch niet van grote betekenis zö". Afge zien van enkele zeer locale buitjes, moet op aanhouden van het droge* weer.' worden gerekend. -• -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1