Genève kan nu rustig zijn voor premier Dien Bien Phoe uiteengezet vertelt relaas van zijn sprong naar Op 28 Mei wordt eerste haring aan de afslag verwacht Brand in een der vleugels van het stationsgebouw in Delft Botwinnik blijft wereldkampioen Hondeordduizemfen Britten Öp boulevards en - krijtrotseru M1 Tien personen konden slechts ovèr het dak in veiligheid komen aw-:-"! |f§ üfe VRIJDAG 14 MEI 1954 Kt TWAALFDE JAARGANG No. 2771 Weerbericht Sensationele vlucht na zonnebad Rusland is grootste klant op exportmarkt Koning Haakon komt naar Nederland Keukenhof verwelkomde 500.000ste bezoeker Staatloze ex-S.S.'ers beroepen, zich op Hitler's rassenwetten Evacuatie gewonden^ beden begonnen Koninklijke familie vaart thuis "a Gedeelte Antilliaanse RTC- delegatie in Nederland Een. vermetele jonge Tsjech heeft gisteravond te Neurenberg verteld hoe hij er tijdens een zonnebad toe gekomen is zijn com munistische vaderland per vliegtuig te ontvluchten. De 23-jarige Karei Cihak heeft tijdens een persconferentie een relaas gegeven van zijn tocht naar de vrijheid, die eindigde met een noodlanding op het oefenterrein Grafenwoehr van het Amerikaanse leger. TRANSPIRATIE jQE 24ste, tevens laatste, partij Gemeenteraadisvcrkiezlngeni in Engeland en Wales vaa de match om het wereld kampioenschap .schaken tussen Bótwinnik en Smyslov is nai 22 *zètten in remise geëindigd. Beide spelers scoorden in totaal 12 pnt.: De bepalingen voor de titelwed- strijd luiden zodanig, dat in het, geval de 24 punten worden ge deeld, Bótwinnik wereldkampioen blijft.": /("'V; '5^ l1 Dit is de tweede maal dat de 43-jarige grootmeester zijn titel met succes verdedigde. In 1951 streed hij er met David Bron- stein om. Ook deze wedstrijd ein digde in 12—12. Elke partij van de 24 wedstrij den van deze match is door onge veer 3000 belangstellenden bij gewoond. (Voor verslag zie elders in deze editie). - «iï ^Begroeting r- ;Bi „Oranje" naar--*'f.'' Djakarta Rotterdam; Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 IA Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klacbtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur; Telefoon 115700 WSravenhage: Huygenspleir 1 Postgiro 424887 Redactie; Tel. 111892 Administratie: TeL 114402—115486 B.g.g. 395288 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 i Abonnementsprijs'52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers .13 cent. i Verschijnt dagelijks. Directie: C. AKEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN t¥g' Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond. AANHOUDEND-'SCHRAAL. Droog.en vrjj zonnig weer. Zwakke tot matige-wlnd-- ïn hoofdtaak uit Oostelijke richtingen. Opnieuw lagere temperaturen met kans op lichte nachtvorst, r. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. Bh J. S. BRUINS SUIT; (Van onze parlementaire redacteur) H ET advies van de heren Steen- berghe en Van Cauwelaert over de tussen België en Nederland han gende vraagstukken in zake de water wegen en de havenproblemen, dat gis teren door de regeringen der beide landen openbaar, is gemaakt,, is een politiek advies aan de Belgische en Nederlandse regeringen. De belang rijkste raad die in dit rapport wordt gegeven betreft het graven van, een kanaal vanuit, de .dokken .van Antwer- peij, dat uitmondt in bet Hollaridsch Diep bij Moerdyk. De* Nederlandse rapporteur stelt ic het rapporti jd'at de aanlegvan een kanaal, als door België verlangd, al leen in overweging kan worden geno- jöen, indiendeze aanleg tot stand komt binnen het kader van een éco nomische unie tussen de beide landen. Sinds Juli 1951 staan de regeringen van de Benelux-Ianden op het stand punt, dat het Antwerpen-Rijn-Kanaal juridisoh-foimeel geen verband houdt met de totstandkoming van de Bene lux. Materieel-feitelijk, psychologisch en politiek Is dit volgens haar echter wel het geval. België zowel als Neder land heeft dus een onverbrekelijk verband gelegd tussen de economische unie en het Antwerpen-Rijn-Kanaal. Los van de Benelux zou er voor Nederland geen reden zijn om het gra ven van dit kanaal in overweging te nemen, omdat naar Nederlandse op vatting de bestaande ^vaarweg door de tussenwaterehjaan de behoeften van het abheepvaartvérkèer voldoet. Men; sou' zeggen dat de regeringen dus eerst déze economische unie knoe ten - voltooien. Hoe -denkt.-de - nieuwe Belgische ministerraad/- een sodalis tiash-liberale coalitie, ovér d« Behe- 'lUX?.; Dat Is nog -niet bekend. Maar wel schijnt het Belgische -kabinet veel minder pro-Benelux-ministers te tel len dan de vorige kabinetten. O.-..- NEDERLAND dient' naar onze me ning echter in de gegeven om standighéden bij- de beoordeling van het rapport-Steenberghev. Cauwe laert'te laten domineren degevolgen van de watersnood van Februari 1953. Een historische,gebeurtenis,.die ver uit gaat..bovende Benelux-yerklaiingen. van <1951; 'De oraètandlghéden"hébben -sinds 1 Februari" 1953 een - verandering van kardinale' betekenis ondergaan. Het derde - interim-rapport; van 'de Delta-commissie stelt de afsluiting van de-.zèegaten voor, waardoor de vaar weg door 'de. tussenwateren in ver- sohillende.opzicht en'totaal van karak ter .verandert. De getijstromen zouden door de' afsluiting verdwijnen en de vaart zou. minder door weersomstan digheden worden beïnvloed. Sommige bezwaren en wel de be langrijkste,-die. van'/ Belgisahe --'zijde tegen de huidige vaarweg door de tussenwateren worden ingebracht, zouden dus komen te vervallen. Wanneer de-Benelux niet is-lot-té maken van het Moerdijkkanaal, dan staan deze belde weer ln onlosmakelijk verband met de sluiting van de zee gaten. Wellicht moet men na ernstige be studering wel tot de conclusie komen dat:de totstandkoming van de Benelux kan samengaan met de sluiting van de zeegaten en zonder het graven van het voorgestelde kanaal.- Het advies-Steenberghe-Van Cau welaert is een politiek advies. Wij ge loven dat thans de. voorrang moét wor den gegeven aan een.Jechnisch advies, waarin men hét "zwaarst laat wégen wat het zwaarste moet zijn. Hedenmorgen vroeg zijn op Schiphol aangekomen verschillende' leden van de Antilliaanse delegatie der Rondetafel conferentie. die a.s. Donderdag wordt geopend. Het waren de voorzitter der delegatie, mr. dr. M. F. Da Costa Gomez en de leden Plantz, Kwiers, Abraham, Voges. Tromp en Kwarts. Voorts de secretaris der delegatie mr. De Vries en zijn assistente mej. Matheéuws. De heer De Vries bevestigde, dat de heer Henny Eman van de Arubaanse Volkspartij niet naar Den Haag zal ko men. Ter verwelkoming waren aanwezig mr. N.' Debrot, de algemeen vertegen woordiger der Ned. Antillen in Neder land en mevrouw Debrot, verder mr. L C. Debrot. lid der delegatie, die reeds eerder in Nederland aankwam; de he ren Jonkers en Van der Peyl van het ministerie van Overzeese Rijksdelen en het hoofd van het lijnbedrijf Amsterdam Curasao der KLM, de heer Van Ol- denborgh. De Nederlandse regering zal op Vrijdag. 21 Mei te 18.00 uur de deel nemers aan de conferentie ontvangen op een bijeenkomst in. de Ridderzaal. Secretaris-generaal van de confe rentie is, evenals in 1952, mr. Th. J. van der Peyl. Secretarissen zijn mr. 'H. G. Verhoeff, mr. B. M. Smulders, mr. B. H. Adam en mr. H. de Jong. Evenals in 1952 is voor de duur der conferentie/het secretariaat gevestigd in het gebouw van de Eerste Kamer. Het heeft gisteravond een haar gescheeld of de Franse regering was ten val gebracht en de Geneefse conferentie hopeloos in de war gestuurd. Met een uiterst benauwde meerderheid van slechts twee stemmen aanvaardde de Nationale Vergadering de door premier Laniel ingediende motie, waarin geëist werd, dat géén debat gehouden zou worden over Lndo-China. zolang de onderhandelingen in Genève voortduren. Laniel had hieraan de ver trouwenskwestie verbonden. Het was een van de kleinste marges, die ooit in Frankrijks parlementaire geschiedenis bij een stemming over een motie van vertrouwen werd ge noteerd. Een gespannen debat over het Indo-Chinese beleid ging er aan voor af. Laniel nam de volle verantwoorde lijkheid voor de gang van zaken in Dien Bien Phoe op zich en hij verde digde het standhouden daar op mili taire en politieke gronden. Meer dan een half uur lang hing het lot der regering na de stemming in de waagschaal. Het tellen der stem men geschiedde zeer langzaam en vele parlementsleden maakten gebruik van hun recht om hun stem te wijzigen. De officiële uitslag bleek ste langen leste: 289 vóór en 287 tegen. Laniel verklaarde, dat hij de afge vaardigden zo waarheidsgetrouw mo gelijk verslag wilde uitbrengen van wat -gebeurd was "in de strijd om Dien Bien Phoe. Hy voegde hieraan toe dat geen enkéle regering meer gedaan zou kunnen hebben*om de belegerde troe pen te helpen. Ik nam in mijn onderbroek een zon nebad op het-dak Yan het gebouw op het vliegveld - vanCheb,- vier kilometer vande Tsjechisch-Dultse grens. Ik was daar hoofd van de weerdienst Ik zag een burgervliegtuig op .de .startbaan staan. Het was' eerder op-'de dag uit Praag naar Cheb komen vliegen en zou over enkele uren .teruggaan. Slechts een enkele soldaat stond er bij op wacht. Ik besloot te pogen, naar het Westen te ontkomen en daarom wandelde'ik op mjijn gemak naar de soldaat en deed alsof ik de machine'eens' wilde bekijken Toen klom ik- er' in en vroeg de soldaat om voor de grap de motor eens aan te slaan. De-onnozele gehoorzaamde en een ogenblik.later begon de motor te sput teren óm echter meteen weer af te slaan. Ik zei hem het nog eens te proberen en hij deed het. Ditmaal deed de motor het en ik.'taxiede' snel naar het einde van de.startbaan en vertrok onmiddellijk. Niemand kreeg de kans- mij tegen te' houden. Cihak zei 800 kronen, zijn horloge en een revolver, die tot de standaard-uit rusting van het personeel der staats- (Van een onzer verslaggevers) Om één minuut over twaalf in de nacht van 24 op 25 Mei zullen, ongeveer 120 haringloggers de drie Nederlandse vissershavens verlaten, om- na .een korte rustperiode opnieuw de jacht op de-haring te beginnen. Uit Scheveningen zullen ongeveer 65 loggers vertrekken, uit Vlaardingen 19, uit Katwijk -35. De andere helft- van de. haringvloot zal. een week later uitvaren, maar inmiddels zal dan de eerste haring al binnen zijn. Die wordt namelijk Vrijdag 28 Mei in de loop van de morgen.aan de afslag verwacht. van het Ned. Chr. Gymnastiekverbond bij de Vissershaven een demonstratie geven van de oefeningen,, die zij ook op de Jubo 11 van de N.C.R.V. op Tweede Pinksterdag in Sonsbeek zul len uitvoeren. De dag zal worden besloten met een groot Vlaggetjes dag-vuurwerk op de Zeedijk bij de haven. Hoe belangrijk de haringvangst voor «e nationale economie is werd ons .gistermiddag tijdens een persconferentie op zee wéér' duidelijk voor' ogen' ge steld. De export in het seizoen 1953 1954 beliep; 603.000 vaten, die verzon den werden, naar .68 .landen. .Rusland is in dat jaar de grootste klant op de internationale markt ge worden en nam 290.000 vaten af. Dit is-bijna een verdubbeling ten opzichte van; het vorige seizoen, toen 150.000 v»ten naar de Sowjet-Uhlë werden eeexporteerd. De totale vangst ln het seizoen' 1953— 1954 beliep bijna 960.000 - vaten' zoute kwiöf «n ruim 51 milHocn kilo verse baring, <voor .binnenlandse consumptie en Industriële verwerking bestemd. -Ook -over de -viering van. Vlagge- tjesdag in Schéveningèa werden aan boord -van de-Séh. 233. die in het afgelopen .seizoen de bedrijfswinipel won enkele mededelingen^ gedaan. Aan de vlootrevue zullen 65 loggers deelnemen, mét de Sch. 233.aan kop. Voorts zullen op die dag een Bromfiets- Vralley .'en een wielerwedstrijd worden '..gehouden,. \J - - Visserij-folklore 1; *9-'Auönds zulleni-500 gymnasten .Van 19 tot 25 Mei zal in hit haring- afslaggebouw door de stichting Oud- Scheveningen een tentoonstelling: „Visserij-folklore Scheveningen" wor den georganiseerd. Dit zal min of meer een voorproefje zijn van het Oudheidkundig Bedrijfsmuseum, dat de' stichting eens in Scheveningen hoopt te kunnen openen. Er zullen scheepsmodellen, kleding, visserijbe nodigdheden e.d. worden tentoonge steld, waarmee een beeld zal worden gégèven van de Scheveningse folklore, die zich heeft kunnen handhaven al is Scheveningen sinds 700 jaar stéeds meer aan Den Haag vastgegroeid. De Belgische ministerraad heeft vandaag "besloten, de militaire dienst plicht, terug toebrengen ..van 2L op. 18 maanden. luchtvaartmaatschappij behoort,, bij zich te hebben gehad. Aan boord van het vliegtuig vond hij alleen een kompas om zich te oriënteren. Maar. door mijn werk op het vliegveld wist ik, dat ik in Zuidwestelijke rich ting moest vliegen 'om boven Duitsland te komen. Na een jaar werken op het vliegveld had ik het gevoel bijna tot het Amerikaanse leger te behoren. Ik luis terde naar radio Vrü Europa, de radio, der Amerikaanse strijdkrachten en de Voice of America. Dat deden de anderen ook, .zelfs enkele communisten. Het werd bitter koud toen Cihak naar het Westen vloog en hij zat te bibberen toen hij het Tsjechische landschap onder zich zag wegglijden. Drie kwartier na de start keek hij eens naar beneden. Ik zag enkele soldaten en onderscheid de een Amerikaanse vlag. In de buurt lag. een vliegveldje en daar vloog ik heen. Ik trachtte eeri goede landing te maken, maar toen ik daarmee bezig was bleek de benzine op te zijn. Cihak schoot over de landingsbaan heen en vernielde een van de vleugels van zijn machine. Hij kwam er met een schrammetje op zijn voorhoofd af. De eerste woorden, die Cihak in het Engels richtte tot de soldaten, die op hem toerendën, toen hij uit het vliegtuig kroop, waren: Het was daarboven vre selijk koud ik wens politiek asyL Zijn grootvader, zo vertelde hij. was een van de oprichters van de eerste Tsjechoslowaakse luchtvaartmaatschappij. QEZE ets, die een overzicht geeft van Rotterdam zoals het in 1953 was, en die door de heer W. Nijs vervaardigd werd opdracht van de Rotterdamse Kunststich ting, is gisteren door de kunstenaar aan die stichting overgedragen. De afmetingen van dit werk, waaraan de heer Nijs ruim een jaar getverkt heeft, bedragen 165 bij 45 cm. Men kan het in de Aanwinstenzaal van het Museum Boy mans gaan zien, hel is daar in verschil lende uitvoeringen aanwezig; een in zwarte tint, een op een gele ondergrond en een exemplaar, dat opgewerkt is met kleur. Deze 'ets, waarvan niet meer dan 100 exem plaren vervaardigd sullen worden, zal een welkome versiering zijn voor het moeilijke milieu van hel bedrijfsleven. Tijdens de overdracht brachten de heren mr. F. J. Brezet en drs. W. Hofman dank aan de heer Nijs en aan de directie van het museum voor de wijze, waarop de etsen tentoongesteld worden. Dien Bien Phoe was gelegen op het kruispunt van twee belangrijke aan- voerwegen van de Vietminh en was daarom als plaats voor een vesting uitgekozen. De verdedigers werden letterlijk door mensengolven overspoeld, geheel volgens de Chinese tactiek. De vesting Dien Bien Phoe was gebouwd als .ver sterking tegen de Vietminh-troépen en niet sterk genoeg om een leger van Chinees kaliber te weerstaan. Daar er geen mogelijkheid meer was voor de, verdedigers om uit te breken, bleven er twee mogelijkheden over. De ene was door met vliegtuigen ver sterkingen'en materiaal boven de ves ting uit te werpen en de tweede moge lijkheid was het zenden van een leger macht om de belegerden te ontzetten. Om geografische oorzaken was de tweede mogelijkheid uitgesloten, daar de steile heuvels, de nauwe bergpas sen en de buitengewoon dichte vege tatie het onmogelijk maakten om een. hele legermacht tetransporteren en het onmogelijk was om de nodige zware wapens met een lichte colonne mee te zenden. -' 'Uit 'Frankrijk 'werd - alle mogelijke hulp naar .Indo-China,, gezonden, Alle Franse -vliegtuigen met propelléhian- drijving het. enige type vliegtuig dat:in Indó-Chiria gébruikt kan 'wor den:tweederden van' de tiransport- vliegtuigen*,ërf^hetr--'grootete gedeelte van het getrainde'Franse luchtmacht- personeel werd te zamen met een groot aantal technici naar -Indo-China gezonden. De conservatieve afgevaardigde Pierre André beschuldigde de regering er van niet de. juiste aandacht te hebben besteed'aan een militair rap port uit Saigon van' begin Maart, waarin stond dat het Franse garnizoen een ramp dreigde te overkomen, tenzi; het bijtijds werd teruggetrokken. André zeide met nadruk,* dat r de Fransen heel goed öp de hoogte waren van het feit, dat Chinese kanonnen op de heuvels bjj Dien Bien Phoe waren opgesteld.. Hij zei, als antwoord, op Lanièl's verldarihg dat de Fransen „verrast" warendoordeze kanonnen dat de militaire geheime dienst in Iiido-Chiria uitstékend' functionneerde en van deze versterkingen af wist, Twee leden van het Franse kabinet zijn gisteravond, - enkele urén voor de Nationale Vergadering zou beslissen over de, door -Laniel gestelde - vertrou wenskwestie, afgetreden. - :,-i - Ferri, de minister van- de PTT, en Ulve'r,1 staatssecretaris voor de begro ting, dienden hun: ontslag in, nadat'de meerderheid van hun - partijleden (URAS of ex-Gaullisten) te kennen had gegeven tegen Laniel te zullen stemmen. Zij deelden tegelijkertijd mede, dat zij uit de partij zouden tre den. Later werd medegedeeld dat de Gaullistische ministers toch zouden aanblijven. Woedend zijn de-Pdrijzeiiaars.'en niet zonder reden. Onder, de Eifjeltoren nl. is men bezig een tentoonstellingsge bouw te bouwen, bestemd voor een tentoonstelling op technisch gebied. ln .de vele boze brieven, die de ge meenteraad van Parijs over dezé'zij het tijdelijke stadsontsiering ont vangt, wordt er op gewezeit, dat dit gebouw het fraaie uitzicht van het Palais de Chaillot onder de Eijfeltorcn door op het Champ de Mars onder breekt. De "Parijse raad is van' plan nog eens-, ernstig alle bezwaren onder de ogen te zien. Intussen bouwt men echter rustig door Het ministerie van Buitenlandse Zaken deelt mede: Zijne Majesteit Koning Haakon van Noorwegen ral een staatsbezoek brengen aan Nederland op 16, 17 en 18 Augustus a.s. Zijne Majesteit komt per eigen jacht naar Amsterdam en ral aldaar in het paleis op den Dam zijn intrek nemen. Het programma van het bezoek zal te zijner tijd worden bekendgemaakt. Mej. M. W. de Mik uit Haarlem is de half millioenste bezoeker van dit jaar aan de Keukenhof in Lisse. De voorzitter van de Stichting Keukenhof, de heer Th. M. H. van Waveren, heeft haar dit gister middag, kort nadat zij haar kaartje had gekocht/ medegedeeld. Mej. de Mik ont ving een bouquet parkiettulpen en een wandbord. De vriendin van mej. de Mik kreeg eveneens een wandbord, omdat zij de 500.001ste bezoeker was. Het is de eerste maal, dat „Keukenhof 500.000 be zoekers in een jaar heeft ontvangen. Vanochtend vroeg heeft in, een. vleugel van het stationsgebouw te Delft een korte, felle brand gewoed, waarvan de gevolgen echter tot eenminimum beperkt -zijn gebleven dank zij het feit, dat de brand snel werd ontdekt en dos onmiddellijk kon worden ingegrepen. - Doordat de vuurhaard zich nabij een trap - bevond, die toegang geeft tot het woongedeelte/zaten'twee gezinnen: opge sloten. In' totaal moesten tien personen, waarbij zich een kind van anderhalf jaar bevond, door de brandweer over het dak in veiligheid worden gebracht. Van dezen bleek"' alleen dé 56-jarige W. Jonker, pachter van do'stationsrestauratie, brandwonden aan handen en voeten te hébben opgelopen. Hij werd. overgebracht naar het Oude en'Nieuwe Gasthuis -en is daar/na behahdeld te zijn; ter obser-; vatie: gehouden.' De "andere geredden werden bij omwonenden onder-dak ge bracht,-; De brand is onstaanAn hef- kantoortje van de restaurateur, dat gelegen is tus sen de'tweede en derde klasse wacht-: kamer. 1 Hét vuur werdom kwart' over drie ontdekt door personeel van de Spoor-' wegen/ dat de- brandweer onmiddellijk alarmeerde' 'ien met drie.- stralen van. eigen brandblusmiddelen het blussings-! werk begon. ;Toen' de: brandweer verscheen.-werden dé gezinnen van de restaurateur W. Jonker en van diens bij hem in wonende, schoonzoon, de, heer. P.. R. van Dam, ontdekt. Op een plat vande- eerste-verdieping bevonden zich de 56 jarige heer W. Jonker, zijn 55 - jarige - echtgenote A C. Jonker—Lenior en hun dochters de 23- jarige G. en de 17-jarige E. Jonker. In de dakgoot op ongeveer 13 meter hoogte stonden de 31-jarige heer P. R. van Dam, zijn 28-jarige echtgenote A. N. van Dam—Jonker,, hun anderhalf jarige zoontje Peter en de 19-jarige Jan, die 14-jarige Wim en de 12-jarige 'Gerrit Jonker. De, heer en mevr. Van Dam wareii met- het kindje aan de; achterkant van hét gebouwin de dakgoot geklom men en vervolgens in het donker door de goot naar de voorkant gegaan. Alle ingeslotenen konden, zoals gemeld, door de brandweer'in veiligheid worden ge bracht. Het vuur, dat door de-brandweer met drie stralen op .de motorspuit-, werd be streden/had zich door ,een. liftkoker, die van -van;het-kantoortje.naar boven leidt, snel naar de bovenverdiepingen, ver- plaatst... Het kon daar- echter,*, dank-, zij het Ingrijpen van de-brandweer niet veel schade meer. aanrichten. Na-,een.;half uur had men' het vuur onder de' knie en om half zes kon -de'-brandweer inrukkenl Hét'; goederenvervoer ondervond enige vertraging. Doordat tijdens de brand de bovenleiding van/het electrische nét was uitgeschakeld, -moesten v gedurende ruim een uur de goederentreinen.met elec- triesche tractie in -Den Haag worden ^op gehouden.: De passagiersdienst kon van morgen echter normaal beginnen. Advertentie zonneschijn of regen tegen; overfnatige i.7 i....2 Jj xn y,jj. '-ff - .(Van- onze Haagse redacteur) - w- Een groot aantal staatLóze' voormalige SS-ers heeft,' naar wij .vememen. .bij het Duitse consulaat-generaal in Amsterdam de Duitse nationaliteit aangevraagd?pi> grond van de uitspraak van het Ober- iandesgericht in Diisseldorf Ad. 8 April 1954, waarbij de, uit; de Bredase;gevan genis ontvluchte oorlogsmisdadiger-' Fa- ber op grond .van zijn voormalig SS-er- schap de Duitse nationaliteit werA toegekend, -.zodat hij niet kan worden, uitgeleverd aan Nederland.' .-'-'c' Nog altijd zijn'in West-Duitsland be paalde rassenwetten, van Hitier -van kracht, waarbij de inwoners van dè'-; Scandinavische landen, Nederland-Ien-;;: Vlaanderen,wanneer- zijr vrijwillig toe-.-'',': treden tot 'de SS-Standarie: Westland ih" Mtinchen, de' Duitse - nationaliteit >ver-; krijgen; ï,TL 1TA; "i i Noch de bezettende mogendheden, noch de .Westduitse Bondsregering, heb- ben er aan gedacht deze wettenna' de. oorlog buiten werking te stellen./ De merkwaardige situatie:- doef 'zieh thans voor, dat mr. Donker/-de Neder- landseminister van;- Justitie," de-kans loopt dat een aantal staatlozen, dies'Op*:: grond Van hun ergerlijk verleden heGNe-'. derlanderschap niet opnieuw .aanvra'^én" en dat/waarschijnlijk ook niet 'zullen terugkrijgen, thans een beroep gaans doen op de wetten van* Hitler."-i aan deze gang van*zaken een ergerlijke* kant, maar 'het vertrek - van - dit-(soort i? staatlozen istoch;ook reen gelukwerö-,- waarA De evacuatie van f getvonden. 5idt: Dien Bien Phoe is-hedenochtend"be-v gonnen, aldus persberichten nlt Hanoi,, die m'Parjjs.'.zijn, ontvangen. Hefschroëf vliegtuigen en (een ander geschikt type,.vliegtuigbegonnen-.i)iet( de evacuatie van, de eerste ,groép;t.van 450 gewonden/ onder, wie 250-ernsU^'-r gevallen," aldus'-- eenj>ntededelmg;v:van: het Franse opperhevel -ln* IndotC)üD|. l'-Het.vliëgyêld^vanDien'Bien^Phóe;' is nog steeds 'niet 'tegehraikea-.'^adrj; de grotere Dakota-toestellen,-' smS Dé uitslag van de Donderdag gehou den verkiezingen voor- 395 gemeente raden in Engeland en Wales geeft het volgende beeld te zien: Labour: netto winst 510 zetels. Con servatieven: netto verlies 386 zetels- Liberalen: netto winst drie. Onafhan-' keiijken: netto verlies ,125. Communis ten: orivefanderd/ Liberaal-conserva tieven: netto verlies twee. Voor de .verkiezingen bezat Labour de meerderheid in 106 raden,' dit aan tal is nutot 116 gestegen. De communisten hadden meer dan 100 candidaten gesteld, doch gèen van' hen werd gekozen. Het aantal werklozen in de Ver enigde Staten is in April met 260.000 verminderd.' Ditis deeerste verminde ring sedert October 1953, aldus de regering. j-f-ei r-»».. 1^'-* -jz Bótwinnik Het Koninklijke jacht „Britannia' met de Britse Koninklijke familie aan boord, vaart op het - ogenblik door het Kanaal, geëscorteerd door de Britse thuisvioot, bestaande uit 28 oorlogssche pen. Het jacht heeft vannacht voor anker gelegen: in de .hayen;.van St.. Austell- in Cornwall.-'""- '-•f**®- Om goed 8 uur vond de ontmoeting met de thutsvloot plaats bij de vuurto ren van. Eddystone, 14 mijl ten Zuidwes ten .yan*-Plymouth. i Het grote Britse slagschip de „Van guard" en: de.- mljneniegijer „Apollo" brachten een donderend saluut. Vervol gens namen tde meer dan twee dozijn oorlogsschepen hun plaats aan beide zijden van de- „Britannia" in en voer de stoet langzaam in Oostelijke richting. De reis langs de 'Zuidkust zal de ge hele dag in beslag nemen. Honderddui zenden Engelsen stromen samen op de boulevards en de krijtrotsen om een Le«««- glimp "van "de voorbijkomende schepen.' op te vangen.Hetzicht was yandaag matig,- variërend -van^zes ,tto. tienmijt Toeschouwers" gewapend mét' kijkers konden het kleine wit met blauwe Ko ninklijke jacht, temidden, van - de grote- oorlogsschepen.juist onderscheiden., Uit elke haven aan*de-Zuidkust-(ver- trokken vanmorgen jachten en - plezier boten om het Koninklijke:vaartuig.(en zijn escorte zo dicht mogelijk.te'nade- ren. - Boven de hoofden cirkelden, straalja gers. r'- Op de escortevaartuigen -werd geméld; dat de KoninHijke familie vanmorgén al vroeg or was", en het schouwspel, mét belangstel!zng gade sloeg. ■De „Bit tannia" zal: morgen .mét. 'de Koninklijl .e familie de. Theems opvaren, tot aan de Tower BridgerDaar stapt;hët'. gezelscha p over^-del Koninklijke'sloep/: die na h et n, ndingsplaatsjtbtj hetparle.-ne1" -'en'gt De tod- ''„ster-naar,Buc kingham -•*■ - per rijtuig;- Gis teravond verlichting van dé Mali. de jrote toegangsrveg tto het Buc-' kingham Palace,, proefgebrand. Duizèn- :- den mensen waren uitgelo-pen om- dlt schouwspel te zien. .C». ,- De Kor inklijke familie zal morgeiimid»' dag - om 15.35.uur. Ned. tijd",OT;"het Bucking] .am Palace aanlgnmpn, 3 AS. „Oranje'.' van de/Mij^-Ne^: I deriaty,. is ,na- een werblijf .v^,.4wee>,?;s weken /ln^ de .Amsterdamse haven^weer,(;-(:-*'' a vertrokken. -Deeéns^- per^ 'a^r' voorkomende' langere"Ifgfifd werd dezekeer benut'voor 'extra/öndéA ÏS houdjwcrkzaainhedenëhïde/óiSchake-g'V ling.yah 'een aantal* motoxen-Yoór- het gebruik van stöökolie/S - --

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1