Frequentie - modulatie wordt hele land ingevoerd m V.S. plegen overleg met Parijs over mm C.N.V.en hedrijfs- jeugd Met bouw van zenders wordt K.L.M.-dienstenop Zuid-Afrika Vamnorgen reeds grote menigte bij Buckinghampalace onmiddellijk begonnen UITVOERING IN DRIE FASEN „Straat Mozambique" gleed in de Hollandse IJssel w Antwerpen-Rijn INDOCHINESE OORLOG Zaterdag 29 Meia.s. alle wandelaxtr^ naar Den Haag y- ZATERDAG 15 MEI 1954 r TWAALFDE JAARGANG No. 2772 Weerbericht BETERE ONTVANGST RADIOPROGRAMMA'S Thuiskomst Brits Koningspaar Duizenden stroomden Londen binnen Mevrouw Algera verrichtte tewaterlating Van helling bij C. van der Giessen. m Mijnramp in Polen Duits vrachtschip aan de ketting K.N.S.M. dient protësUiw@g0, Mijnhrand in België eist zeven doden f" mi Voorlopig twee vluchten per week gehandhaafd De drie fasen SS Klacht van atolhewoners Vierhonderd slachtoffers? President-directeur KLM naar West-Indië I® Genève VANDAAG startten in Amsterdam duizenden wandelaars voor de Trouw- mars. Over veertien dagen zal in Den Haag ook een groot wandèlfestijn worden georganiseerd, waarvoor reeds thans honderden wan delsportenthousiasten zich hebben gemeld. gÉ Rotterdam: Witte de Witiutraat 30 Telef. 115700 <4 U Postbus 1112 Postgiro No. 42451» Klachtendienst abonnementen 18,3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 ■s-Gravanhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Plrectie: O. A. KEUNING cn Mr. K. VAN HOUTEN -Kvf- Geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond,:s- MEER BEWOLKING. Droog weer met voornamelijk: in het INoorden van liet land overdrijvende wolkenvelden. Meest matige: wind tussen Noord en West. Over het algemeen lagere mlddagtemperaturen. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT; mr OLGENS betrouwbare inlichtln- W gen aanvaardde de verbondsraad van het Christelijk Nationaal Vak verbond onlangs een advies, dat hem de verantwoordelijkheid ten opzichte van de bedrijfsjeugd op het hart bond. Dat i» een verblijdende zaak. De christelijke vakbeweging zet daarmee haar schouders onder een nieuwe taak. Zij aanvaardt gelijk het de ouderen betaamt een stuk verantwoordelijk heid voor het denken en voelen van haar toekomstige leden. Zij gaat zich bezighouden met de instelling van de bedrijfsjeugd tegenover fabriek, ar beid, vrije tijd, samenleving. Dat wordt een stuk opinievorming, van belang voor de kijk op de arbeid, voor het optredenin de fabriekssamenleving, het staan ln de maatschappij, van dui zenden jonge mannen en vrouwen, die in de toekomst een van de belang rijkste groepen in onze samenleving zuilen vormen. Want de jonge arbei ders van tegenwoordig zijn samen met de jonge boeren en de studenten van nu de mensen, op wier Innerlijke hou ding en uiterlijk gedrag bet in de toe komst van ons vólk ln belangrijke mate aan zal komen. De jonge mensen uit de protestants- jhristelijke milieu's in ons volk zijn niet allen gelijk. Hun opvoeding is verschillend. Over het algemeen echter was ze nogal traditioneel. Het deel van de bedrijfsjeugd, waar het C.N.V. ln de eerste plaats aan denkt, bestaat uit de jongelui, die, zonder dat men daar reél drukte over maakt, het christe- Jjjke onderwijs hebben genoten, groot gewórden zijn in het christelijke ge- cinsmilieu met zijn vaste gewoonten, allemaal wel eens iets geboord heb ben over de heiligbefd van het huwe lijk, over de arbeidsroeplng van een mens en over de Zondag als de dag dea Heren, <Iil""wijl» ook van huis uit t gewend zijn aan een christelijke positiekeus ln politieke zaken en aan de gedachte van een christelijke or- ganisatle der gezamenlijke menselijke activiteiten. Sommigen van de be doelde jonge mensen hebben over deze dingen véeU horen zeuren en weinig horen profeteren. Anderen heb ben thuis voor het bewaren van die rhrlatelijke praktijken en opvattingen zien offeren, horen bidden, zien vech ten. Maar hóe best een jongen et een meisje .uit een christelijk: milieu óp- gevoed en gevormd moge zijn; de ..mensen van het CJtf.V. weten, dat. de overgang naar bet bedrijfsleven voor sen jong mens een schok is, omdat hét leven in de industrie iets" vol komen nieuws en andersis dan het leven thuis. In een kritieke periode in de psychische en geestelijke ontwik keling van een mens, gebeurt er dan heel wat in het bewuste en onbewuste leven van een jonge fabrieksarbeider en -arbeidster. Het is een sensatie op zichzelf, opgenomen te worden ln het bedrijfsleven, jonge arbeider te zijn, ten chef «n collega's te krijgen, eigen geld te verdienen, arbeidsvoorwaarden te hebben, nieuwe contactente maken en thuis te raken in een wereld mét een volstrekt eigen competentiesfeer, «en eigen rangorde van waarden.' H OE wórdt dat alles verwerkt? Het CN.V. wil nu iets opbouwen, dat de'jonge mensen er voor behoedt, ln deze, nieuwe situatie het spoor bijs ter te raken. Het zal een. weg zoeken, Mn mei de meisjes' en dé jongens «nee t* denken over «en christelijke levens houding in de fabriek en ln de be steding van het geld en van de vrije tijd. Het .zal met hen mee praten over Mi mee zoeken naar wat goed en mooi ïa opbouwend kan z}jnto-.het léven van een jonge ohristelijke'arbeider in de Moderne tijd. Het zal trachten er tegen l» waken, dat de bedrijfsjeugd, die' feeds van huls uit bij de. christelijke vakbeweging behoort, zich door zijn e'Senouderen verlaten en verraden 'voelt,omdat er van neutrale, van humanistische, van doorbraakideolo- gische kant van "alles en nog wat ge daan wordt om het nihilisme onder de bedrijfsjeugd te bevechten, terwijl er dan van de christelijke kant geen hand wordt uitgestoken. Zodoende 'heeft onze christelijke vakbeweging een prachtige opdracht ianvaard. 'Trouwens ook een stuk werk, dat van, grote-betekenis kan worden voor de. vakbeweging zeiL Want de proef #p de som van dit werk onder de be drijfsjeugd zal pas geleverd zijn, - in- dien blijkt, dat dit werk de vak- aeweging met nieuwe idealen en ac tuele doelstellingen weet te laden, tedere oudere heeft het contact met ie jongeren nodig, als hij nog enigs- fins vruchtbaar wil blijven met het N>g op de samenleving van morgen. Het CJi.V. heeft ook de spontane reacties van de critische jongeren nodig om zijn antwoorden over de betekenis van het evangelie voor de Maatschappij te kunnen blijven geven onvermoeide actualiteit Juist van het mee-denken en mee-zoeken met i* bedrijfsjeugd met haar vlugge mon digheid is veel te verwachten. Jon- leren met fiün honger naar eerlijkheid in een nog niet vereelte ziel kunnen io gaan meewerken aan de verwezen lijking van de christelijk-sóciale ge- laohte in de toekomst. R. SCHIPPERS Naar wjj vernemen heeft de Zuid- afrikaanse regering aan Nederland voorgesteld de frequentie van de K.L,M.-dlenst op Zuid-Afrika voorlopig te handhaven op twee vluchten per weck. Ook het aantal passagiers 88 per week naar'en uit de Unie van Zuid-Afrika zou voorshands geen wijziging ondergaan. De Zuidafrlkaanse premier dr. Ma- Ian heeft aangeboden onderhandelin gen te beginnen met het doei vóór 31 Juli as. tot een accoord te komen. De Zuidafrlkaanse regering is bereid del status quo te handhaven,, totdat deze besprekingen voltooid zullen zijn. Zoals wij dezer dagen meldden was de Nederlandse minister-president dr. Drees in het geschil tussen de Zuid afrlkaanse regering en de K.L.M. tus senbeide gekomen. De heer Drees wendde zich rechtstreeks tot dr. Malan om ér op te wijzen, dat de door Zuid- Afrika beoogde beperking van de K.L.M.-dienst tot één vlucht per week in strijd zou zijn met de in 1947 ge sloten luchtvaartovèreenkomst. De Zuidafrikaanse regering wacht thans het antwoord van Nederland af op haar. voorstel vóór 31 Juli een op lossing te vinden. Reeds geruime tijd immers werd er over geklaagd, dat de programma's van de zenders Hilversum I en Hilversum II in sommige streken van ons land on voldoende kunnen worden ontvangen. Dit geldt met name voor een brede strook langs de Oostgrens van ons land van Noord tot Zuid. Terstond na de oorlog is reeds getracht door hel plaat sen van steunzenders verbetering in de toestand te brengen, doch hiermede kon den niet alle moeilijkheden worden ondervangen, aldus de Persdienst van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De regering heeft zich ,in de afge lopen jaren dan ook ernstig beraden óver maatregelen om voor de toekomst een afdoende verbetering aan te bren gen, zodat de beide programma's, van Hilversum voor alle luisteraars in Ne- ./5 Vergezeld van z'n echtgenote en minis ter ir. Staf flinks) heeft generaal - Grucnlher, opperbevelhebber, der. Nalo- De regering heeft het besluit genomen de radio-uitzendingen met frequentie-modulatie op brede schaal in ons land in te voeren en daarmede onverwijld een aanvang te doen maken. Door de N.V. Nederlandse Omroep- zender Maatschappij (Nozema) is een plan ontworpen, dat voorziet in het bestrijken van het gehele land met F.M.-zenders. Dit plan zon ln drie verschillende fasenkunnen worden uitgevoerd. De regering heeft thans besloten de eerste twee fasen terstond te doen uitvoeren of voorbereiden, terwijl over de derde fase nog een nadere beslissing zal worden genomen. derland goed hoorbaar zouden zijn. Af doende verbetering is alleen verkrijg baar. wanheer de uitzendingen van de omroep, die thans alleen met ampli tude-modulatie (AM) geschieden, mede metfrequentie-modulatie (FM) zullen plaatsvinden. Bij de behandeling van de Onderwijsbegroting in de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft mi nister Cals -reeds medegedeeld, dat dé regering besloten had een frequentie- modulatiezender; in Friesland te doen bouwen, 1) In de eerste faze wordUin Huls berg (L.), Hengelo (O.) en Hoogezand (Gr.) eenF.M.-zender geïnstalleerd, die PTT daarvoor reeds beschikbaar heeft. Met deze zenders zal het pro gramma van Hilversum I gerelayeerd worden en met de reeds in die plaatsen aanwezige A.M.-steunzqnders het pro. gramma van Hilversum II. De bijplaat sing, van' de FM-zenders, die spoedig haar beslag zal krijgen, moet worden beschouwd als een voorlopige hulp.aan die gebieden, waar de ontvangst het meest te wensen overlaat. 2) Voor een definitieve, 'regeling van de hulp aan het: gehele gebied,: waar de programma's minder goed .worden ontvangen, dit is het gebied 'langs onze Oostgrens, worden in de tweede faze de volgende, wérken .uitgevoerd: Te Hulsberg wordt de energie van de in de eerste faze geplaatste FM-zender vergroot, terwijl een tweede FM-zender wordt bijgeplaatst Deze zenders zullen onderscheidenlijk de programma's van Hilversum tl en Hilversum II relayeren. In de Peel komt een FM-dubbélzen- der voor xélayering van, de beide Hil. yersumse programma's voor Oostelijk Brabanten Noordelijk Limburg. In de buurt -van Goór,.,woi^t een- FM-dubbel- zendervan gróót .Vgjraogéh'!, opgericht ■voor het. Midden-Oosïem.des lands.' ri-Voor het Noordén is dé- oprichting geprojecteerd van twee FM-zenders,: die 'dè provincies Groningen en Drenthe .enerzijds en Friesland anderzijds van een dér. Hilversumse programma's;voor zien .en een zender van - groot wèrmogen, dievoor '.deze- 3 provincies hetandere Hilversumse programmarelayéert - De uitvoering van de tweede fase zal naar schatting een tijd vorderen van ca. 3 jaren. 3)"; De derde faze van het Nozema- plan voorziet in de oprichting- van FM-» zenders voor het overige deer van ons land, waar de; programma's,-, over." dé bestaande- AM-zenders- thans- nog igoed worden ontvangen. Zoals Teeds werd, medegedeeld, zal deregering'zich nog, nader .'beraden óver, de wijze, waarop en het tempo, waarin eventueel deze derde faze zal worden gerealiseerd.1 '1 De AM-zenders te Lopik, werkende op 402 en 298 m, alsmede de AM-steun- zenders te Hulsberg, Hengelo én Hooge zand,* werkende op' 188 ra," zullén "in !be-' arijf blijven. strijdkrachten- in Europa, gisteren een bezoek gebracht aan ds Keukenhof Doctoraal examen Godgeleerdheid: heer J. p. Kabel te Leiden. de Vanochtend om zeven uur heeft het Koninklijke jacht „Britannia", dat de afgelopen nacht voor anker heeft gelegen aan de mond van de Theems bij Margate, het anker gelicht voor het laatste gedeelte van de thuisreis. Toen het schip daar Vrijdagavond voor anker ging, na de gehele dag langs de Britse Zuidoost-kust te zijn opgestoomd onder escorte van oor logsschepen, ontstaken de inwoners van Margate een groot vreugdevuur op de rotsen. Duizenden hebben in Londen de nacht doorgebracht langs de feestelijk versierde route, die het Koninklijk geziri door de stad zaü volgen naar het Buckinghampaleis. Vanochtend vroeg had zich reeds, een •grote menigte bfj het paleis verza meld. Om half tien verscheen de „Bri tannia", geëscorteerd door' de torpe- dohootjagers „Duchess" en Decoy" ter hoogte van Southènd, het volks- strand van Londen, waar duizenden- zich hadden verzameld om het' Koningspaar toé, te juichen. Volgens het program zal de „Bri tannia" "omstreeks half twee bij de- „Tower" meren, waar- de Kóningin- Moeder en Prinses Margaret aan boord zullen gaan. Na een tfoerunaal aan boord zal de Koningin om ongeveer kwart over drie voet aan wal zetten op de kade van Westminster in een rijtuig, be spannen met zes paarden, zal zij «ian met Prins Philip, en haar beide kin deren naar het Buckinghampalace rijden. Met vroege treinenen bussen stroomden duizenden mensen uit de omgeving van Londen de stad birf- nen om zich langs de rivier, bij de Parlementsgebouwen of langs de Mall, die naar het Buckingham Palace leidt, op te stellen. Zaterdag is een brug over de Cermi-rivier ingestort op het ogenblik, dat een vrachtwagen met 14 personen hem passeerde. De wagen viel 10 meter omlaag in de rivier. De inzittenden wérden gewond, negen van hen ernstig. De Mail is versierd met gele mas ten, welk eeen kroon, 'de leeuw en de 1 eenhoorn, eneen plaquette, die een! gedeelte van de reis symboli seert,draagt. Premier Winston* Churchill zal de eerste zijn, dié Elizabeth, wanneer zij aan (and gaat, begroet. Vanmorgen bevórfd hij zich nog aan boord van de- „Britannia". Op uitnodiging van de Koningin had hij het laatste gedeelte van de'reis langs de Engelse Zuidkust meegemaakt en de nacht aan boord van het Konink lijk jacht doorgebracht. Iif' de Theems verliet hij het schip weer en begaf zich met spoed naar Londen voor de tweede officiële begroeting. (Van- een!onzer verslaggevers); T1 EHWIJL honderden arbeiders vaii C. van der- Giessen Zonon's' Scheeps werven N.V. in Capelle aan den' IJssel het er eens: even heerlijk van konden nemen, door rustig in - het zonnetje ge zeten de komende gebeubeu rle nissen al te wachten, verzamelden' zich gistermid dagvele; genodigden opde met rood- wii-blauw afgezette hoge. tribune/ waar i-r zoals;dal heet de laatste beletse len "zouden worden! weggenómen: voor de stapelloop vaii -één f förs motorschip:''de „Straat Mozambique". Mevrouw Algera, echtgenote: van' deminister, van 'Verkeer en Waterstaat, onderging voer hei eerst van-haar leven'de'sensatie de lewaier lating te-verrichten. j N hét door de Commissie-Van-: l Cauwelaert-Steentoerghe aitge^': braohte advies over een mógelijke. kanaalverbinding van Antwexpcn ,met de Rijn. is een restrictie opgenomen,* die de aandacht verdient, Nederland zou de aanleg ■!-!.VMt'iéeniS dergelijk kanaal alleen in overweging' kunnen nemen binnen het kader van- een vooraf met België gesloten econo- mische unie, ffX', Blijkbaar ducht' men van Neder- i landse zijde anders, schadelijke gevól- gen voor de eigen zeehavens. - Op zichzelf gezien is deze opvatting!?.! juist.; Maar wie waarborgt de duur van:; een dergelijke unie? ,»if Naar ons gevoelen niemand, zelfs niet, wanneer, zoals hier, de goede trouw van partijen bu it en twij fel'! is. Niemand kan immers in de toekomst zien. Daaróm zal men dit project met'de nodige nuchterheid moeten bekijken om later niet teleurgesteld uit te komen. - Een kanaal, dat eenmaal gegraven is, dempt men niet meer, en de geJ]"; investeerde mUlioenenkunnen geen tweede keer worden uitgegeven. - T'Sxf. "o. De bewoners van twee atols' van-de Marshall-eilanden hebben een petitie aan de beheerschapsraad - der.->Verenigde Naties gezonden, waarin zij zich héklageri over de gevolgen 'van de recente' water stofbomontploffingen. Zij verzoeken de raad de experimenten te doen beëindigen. Zij: klagen over brandwonden en onpas selijkheid. Be Amerikaanse vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, Henry Cabot Lodge, heeft een verklaring uitgegeven, volgens: welke de verantwoordelijke autoriteiten alles in het werk stellen om degenen by te staan, dié het slachtoffer zijn geworden van radio-actief stof. Bij de proef van 1 Maart was de wind gedraaid. In de directiekamer heeft .de heer. Cor van der Giessen, een der directeuren van de, scheepswerf de ministersvrouw een pluim op de hoed gestoken voor de keu rige manier waarop zij een en ander had'verricht Hij bood haar een aardige herinnering aan, hét betreurend, dat haar. mandoor ziekte was verhinderd- de plechtigheid, bij te wonen. Hij herinnerde er aan, dat pas .nog een vaartuig te vroeg: te water was-ge lopen en- vertelde dat er daarom ook een beetje' spanning: was geweest of het allemaal wel:-! goed zou verlopen. Maar het was. gegaan en dat verheugde hem zeer.DaamaArichtte. hij -het-bvoord Jtot de opdrachtgeefster! de Koninklijke Java- China-Paketvaart Lijnen N.V„ daarbij memorerend dat het zusterschip if de „Straat Bali" nog niet lang geleden bij de werf van Piet Smit te water ging. De „Straat Mozambique"5 is een enkól- schroef motorvrachtschip mét*:' beperkte passagiersaccömmod'atie, een ruim* 8000 Heg. t.! metend open shelterdebschip. Met de constructie is rekening gehouden met de mogelijkheidom zonder, ingrij pende wijzigingen het schip tot een ge sloten shelterdekschip om te bouwen, Er, zijn zes laadruimen, drie voor. en drié: achter de machinekamer; in het voorschip- zit eentank, waarin ruim honderd ton latex vervoerd kan-worden. Er kan öok fruit worden vervoerd; waar voor ventilatiemogelijkhéden aanwezig zijn. De lengte bedraagt. 158 en de breedte 21 meter. De bemanning zal uit 90 koppen bestaan en er kunnen zes pas sagiers worden meegenomen. Het schip wordt verder uitgerust met een radio-, telegrafie-, telefonie-instaila- tie, radar, richtingzoeker, gyro-kompas met automatische piloot en course re corder, rookmeldingsinstallatie en- echo lood'; De hoofdmotor wordt geleverd door P. Smit Jr: een tien. cylinder enkelwer- kende tweetakt Smit-Burmeister Sz Wain mOtQr-- Het; Joegoslavische persbureau, Joego-! Press, meldde gisteren uit Wenen richt ontvangen te hebben, dat zich rin .V de Silezische mijn „Barbara Vizvolenija'*- een explosie heeft voorgedaan, tenge volge waarvan 400 mijnwerkers omlhêt leven zijn gekomen, "j', In een derde bericht werd; volgens®! Joego-Press gesproken over een .ongeluk,'! dat 100 (100) slachtoffers. eiste^ellffl'S'Si - Het .persbureau deelt mee dat :in ,;.de': mijn 400 mijnwerkers van, de onderw grondse ploeg in sitdown staking waren! gegaan» !;- De Poolse Veiligheidspolitie wérd;, onti' boden en deze sommeerde;. de ,mijnwër4? '-'"'' kers om de schachten te'. verlaten.;;,yol-,,t gens. het bericht zou de .poBtiev^zelïó^'Sj: voordat dé mijnwerkers geweigerd ha'd-: .<-;!- deh, de.ventilatoren reeds hebbeh;latën!£-g;ffi sluiten. Een reusachtige ontploffing was'vaaK'ó/rë. déze. maatregel het gevolff Er-brak teri.'!* stond brand uit in :demijn en de>vier< honderd I mijnwerkers zijn allen oinihiétv5$ léven!, gekomen. Dé. brand heeft ettelijke..dagen:;geS?!f|!^_ woed.: Nauwelijks een week tevoren werd^.iri'.C de Poolse -.pers de., loftrompet 'gestoken over deze imijh.. en. wérd' gezegd'.'dathét de -beste mijn van -SOpperrilerië.!gwaSr dank; zij /del snelle ■verknieihódé. -y. Js.iji •V V-S.. v.te. Het ging haar vlot af: een forse knip met een schaar en de fles champagne slóeg .na een sierlijke boog te pletter tegen descheepswand. Daarna haalde ze een hefboompje over. dat een touw door sneed ;en meteen gleed dc reus met een. statig vaartje in zijn element, terwijl vele scheepsfluiten dit gebeuren „muzi kaal" begeleidden. De president-directeur -der K.L.M., de heer I. Aler, die in ds afgelopen weken enige reizen maakte naar de verschillen de vestigingen der maatschappij in Eurpa. zal óp Maandag 14 Juni van Am sterdam naar West-Indië vertrekken. Het doel van deze reis-is een oriënterend be zoek aan de vestigingen t Een zegsman van de scheepvaartmaató schappij Reeder UnionjA.G..' uit;Kièll:f»p. heeft vandaag verklaarddat» -*héf';riiet'vvi§% bekend is'waarom' eeri; ;van;rde sdtepérif.,!^» van de maatschappij, de WuHsbrook, in;':;> San. Juan (Porto, Rico)aan de ketting; is1 gelegd op last van dé douane.;':.V Volgens berichten uit SanJuan'flshet mogelijk dat bét scMp,5 dat" ónder toézicht;: van wachtposten van het .leger en de. marine is gelost, wapens aaii boord had,:.' Dé zegsman deelde mede" dathét scSip^; in 'charter voèr vari'de Konmklijkë';Ne4ï; derlandse Stoombootmaatschappij* ehxSat|| deze maatschappij' verantwoordëUjk";!i3.| voorde dading.:v; De Nederlandse maatschappij' heeft via'-; de ambassade in Washington reeds 'één protest tegen; dé maatregeh ingediehdr^|g De Wulfsbrook arriveerde in Sari'Jüan';'' uit Hamburg. Onderweg -'deed het;:schip Bremen, Amsterdam en Guadeloupe aan,;- ;-; In demijn van de1- „Charbormage .'du^;: Nord du Rien-cu-Coeur't .te^QüaregniooaSi^g; in .België is. Vrijdagnacht een^zwöre-;^ brand uitgebroken'. - 'i;. Volgens de laatste berichten zijn M^eh;;?; mijnwerkers om het leven gekomeu. J §5; Uit Washington en uit Genève kwamen gisteren berichten, dat de re geringen van de Verenigde Staten en Frankrijk op zeer korte termijn besprekingen zullen openen over de mogelijkheid, om de Indo-Chinese oorlog te internationaliseren. De besprekingen zullen waarschijnlijk in Parijs gevoerd'worden dóór de Amerikaanse ambassade en hét Franse departement van Buitenlandse Zaken. Gisteren reeds was een grotere hulp aan de Fransen het onderwerpvan een gesprek .tussen Bidaalt en Bedell Smith to Genève. De berichten uit Washington zeggen, dat het initiatief is uitgegaan van Frankrijk.. Amerika zou voor zijn in terventie in Indo-China twee voor waarden gesteld hebben: 1. dat Frankrijk de drie Indo-Chi nese staten volledige onafhankelijk heid moet verlenen, ten éinde de strijd van de bevolking dier staten tegen het communisme alleszins te motiveren en 2. dat een coalitie van landen zich achter dézeinterventie moet scharen, m.a.w.' dat er eendefensie-pact voor het Verre Oosten komt. Het feit, dat Amérika het Franse verzoek om over deze voorwaarden'te praten gunstig "heeft ontvangen, be tekent uiteraard nog niet, dat Amerika tot interventie heeft besloten. Intus sen wordt de toestand in Indo-China, sinds de Vietminh-troepen van een guerilla-strydmacht een echt leger ge worden zijn, snel slechter en in Wash ington vraagt men zich zelfs af, of er nog een kans is om effectief in te grij pen en waar interventie nóg mogelijk is. Over de vorm der eventuele-inter ventie staat nog'niets vast. Op de Geneefse conferentie heeft de- Russische minister Molotow. giste ren een „concessie" gedaan. In afwij king van" het door de Vietminhinge diende 'plan stelde- hij voor - om een wapenstilstand in Indo-China onder internationaal toezicht te stellen.-! De Vietminh wenste, „toezicht door; com:, missies van. de -beide heiliger enten. Voorts wenste Molotow in, geval van schending van het bestand oVerleg niet over individuele èn collectieve maatregelen, zoalsFrankrijk had voorgesteld, doch alleen over collec tieve maatregelen. En belangrijker nóg: de wapenen zouden ijiet zwijgen, voordat ar overeenstemming bestond over altnans enige politieke vraag stukken. Tevoren had Bidault aangedrongen op een bestand, alvorens men de poli-, tieke vraagstukkeniri discussie zou nemen. Hij verklaarde, dat. Frankrijk bereid was zijn troepen terug te trek ken uit Laos en Cambodja als de Viet minh hetzelfde deed. Wat Vietnam betreft achtte hy het noodzakelijk, dat de zones, waarin de troepen van beide partij én zouden moeten worden gegroepeerd, in Genève werden vast gesteld- Dé vergadering vanMaandag zal, op -aandringen van Eden, gehouden worden - met een 'beperkt aantal deel nemers' erizonderpublicatie van de! redevoeringen- Het parcours voert over het prachtige landgoed „Duivenvoor de" Baron Schimmelpenninck van .der. Oyen gaf hiervoor zijn speciale toestemming door het Dierenpark Wassenaar, langs de Scheveningse en Haagse Bosjes, door het prachtige duinencómplex Meyendel eri verder langs de Vliet, die schilderachtige stroom, waarop vooral in deze tijd van het jaar talrijke watertoeristen verpozing zoeken. Voor de jeugdgroepen, die op het gehele parcours van 10 km, worden begeleid door het Tam-, boer- en Pypercorps „Jong Hol land" uit Zwijndrecht, is er nog eén speciale attractie. Zij komen nL langs een manege, waarin amazones en ruiters tnuningsrit- ten rijden. Gedurende de mars zullen de wandelaars verrast worden met een kop thee (van Niemeyer) en een flesje Coca Cola. De jury voor deze 'mars bestaat nit deskundigen, die elk voor zich expert zijn' op wandelgebied;' Wijip laten hieronder." hun namen vol-?? gen:, - Voor de geüniformeerde.» groe pen: lste It. H. van Dok; sergt.- majoo'r sporlinstructeur J;'- fC. Zwaan, Kon. Luchtmacht; R. Nar gel, brandmeester te Den Haag.?;' Voor de 30 km: L. S. H. de Wit;. J. Bavius; Chr. van Rompar V v Voor de 20 km: W. M. Box-." hoorn; J. de Vries; R. van der Meulen. - j jg Voor de 10 km: J. II. Schelf-. horst; M- Verbrugge; J. Bergeülb Op alle drie de afstanden zullén de groepen afzonderlijk worden beoordeeld. Er zyn ook-afzonder? ltjke prijzen.'; Inschrijvingen voor de Trouw-mars .te - Den Haag Zaterdag zs. Melj:;: a.s. kunnen bij de navolgende adressen geschieden: DAGBLAD TROUW,;.:-;! ®n!ió>!|% N.Z. Voorburgwal 22S. Amsterdam, M ;Ged. Oude Gracht 84, Haarlem,'r" Huygensplein 1. '3-Gravenhage, - Witte de Wlthstraat 39. Rotterdam, Ganzenmarkt 16, Utrecht. Westersingel 25. Gronlrigen,: t Hoofdstraat 102, Apeldoorn, v Melkmarkt 34, Zwolle. V Scheffersplein 8, Dordrecht,'"- Dhr I. G. van As,Hyacintweg -36, 's-Gravenhage. i.'- Ook kan worden Ingeschreven door het inschrijfgeld over te maken'aanJ-,) „Dagblad Trouw, Den Haag" per ppsta?5: wisselof of. per giro op postgiro 'nbt'f- 424887. Op de 'postwissel* of" de - giro-5 strook dient' té worden vermeld-j -'J"'-' a. InschryfgeldTróuw-mars, Den Haag. b. Of Ingeschreven wordt voor'rXO,'!; 20 of 30 km. o.'Voor" de hoeveelste maalaan 5 de;:*.' Xrouw-mars wórdt deelgenonrentX SKSSil W&Aïsii i'im.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1