De Grote i J RECORD-WANDELFEEST ROND DE HOOFDSTAD Koningin Elizabeth II weer thuis Geestdriftig Londen had een grote dag Den Haag Frankrijk zégt aceoord inzake de gewonden op Onderzoek naar de zaak-Petrow on en m i Rechtbank vervolgt onderzoek inzake de briefjes f - Si| Viêtminh kwam voorwaarden niet na JIAANDAG 17 MEI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2773 Weerbericht m En nu: Krachtige aardbeving in-Japan Vandaag; West en Oost te Genève bijeen Beschuldiging te Genève Verpleegster Geneviève de Galard veilig Amerikaanse documenten over Korea Gasoorlogje in een garage Conferentie bevordering wederzijds begrip, e Öp initiatief van Prins Eernliard Het 7000ste schip in de Nieuwe Waterweg Achtste dag strafzaak Berkelse arts Haile Selassie naar I de V.S. »p r (Van een onzer verslaggevers) ZEVEN DUIZEND WANDELAARS van twee tot zes-en-zeventig jaar hebben Zaterdagmiddag een lange, kleurige en klankvolle sliert getrokken door het Amsterdamse stadsverkeer in spitsuur, door de landelijke polders van de Haarlemmermeer en langs de ontwakende watersportgebieden rond de Ringvaart. ZEVEN- DUI ZEND! De vierde TROUW-mars is dus wéér een record geworden, zoals de derde en tweede dat ook-waren. Maar dit keer was 'het geen neuslengte. Het recórd "van de derde mars, die bijna zes duizend tippelaars in de benen bracht, is Zaterdag verpletterd met niet minder dan duizend paar benen! - - Bij <haar-terugkeer na- eehr-half jaar .van haar', werelÜrëis- door de; landen van 'het gemenebest, heeft Londen koningin Elizabeth II met, haar gezin Zaterdagmiddag een geestdriftig welkom bereid. Het werd'de grootste festiviteit, die de stad heeft meegemaakt sinds de. kroning.van het. vorige jaar. De straten waren weer rijk versierd en duizenden ën duizenden hadden zich opgesteld aan de bevers van de Theems om dé intocht gade'te slaan. 1 W- 'Een rondje een shilling - - .Over een front ter breedte van 2.000 kilometer -is de Noordelijke helft van de Japanse kust yan de Stille Oceaan- ge troffen door een krachtige aardbeving. Een rapport over schade of lichamelijk letsel is niet beschikbaar.De beving .be gon vanochtend te 7.41 uur; dé gebouwen in de binnenstad stonden 2% minuut lang te zwaaien. De'beving werd het sterkst gevoeld te Onahama, een havenplaats op 160 km ten Noordwesten van Tokio. Het regeringsobservatorium stélde het epi centrum op een-punt.in de-Stille, Oceaan - ten. Zuidoosten van het Bososehiereiland. - Naar de kerk Zie verder pagina 5 xft"; Velsense ambtenaren vrijgesproken Onbekend woord 0^ Zie vérder pagina Botterdam: Witte de Withstraat 30 Tel el. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019,30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 '«-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: TeL 114402115486 B.g.g. 395283 gchiédam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. V1 1 Directie: C. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond: ENIGE REGEN Zwaar bewolkt met voornamelijk in het Oosten van het land enige regen. Matige tot krachtige Noordelijke wind. Koud weer. o Hoofdredacteur: Dr.J.A. H. J. S. BRUINS SLOT „Een enige tocht", zei Beppie Vorman, toen zij aan de kant van het Jaagpad even uitblies. En U' mag het weten: de organisa toren van de Trouw-marsen denken rfu ail aan de lustrum-mars, het vol gend jaar; de politie, die de voetgan ger Zaterdag zo ter wille was, peinst er al over, want waar moet dat heen alseen aanvankelijk eenvoudig opgezet wandelingetje van Trouwlezers uitgroeit tot een mars- leger dat de Vierdaagse naar de kroon, steekt? Een groepje militairen ver telde ons Zaterdag „en route", dat de Trouw-mars een goede training is voor de Vierdaagse, maar dat men het volgend jaar in de Vierdaagse hoopt te trainen voor de TROUW- mars......Dat is natuurlijk wat over dreven, alhoewel, als...... Ja, de, grote start van dit leger- van zevenduizend, speelde zich Zaterdag middag „even" af in vijf kwartier. Ze venduizend wandelaars ett de hond Hec tor werden in het Hervormd Lyceum aan de Brahmsstraat en. twee nabijge legen huizen in Amsterdam-Zuid voor zien van een startstempel, van een Co labón' (vóór onderweg) en een parcours- beschrijving.' Zevenduizend mensen, kleu ters en volwassenen en natuurlijk - een aantal „Opa's", die nooit ontbreken op tippelfestijnen..- Zevenduizend mensen met misschien wel- zeventigduizend vra gen: hoe dit en waar dat? Daar was er één, die vroeg of me neer Bruins Slot wel meeliep, en de schrijver van TekkoTaks; of die zeven duizend nu allemaal wel Trouw-abon- né's waren of.... ja, er deed zich zelfs één de zeer intieme vraag wié of dat nu 'allemaal wel betalen zou.... TV7 E hemden van wandelaars, van die gezonde kilometer-eters-op-eigen- kracht,'dié wij zonder uitzondering de sportiefste vinden, maar we waren blij. toen dat grote leger ons eindelijk even rust gunde en wij die massa het lange lint. zagen trekken uit het drukke stads verkeer naar het ongelofelijk schone polderland, dat juist dezer dagen zijn „make up" maakt.- We hebben ze bespied, zónder een oordeel waarmee de jury óp pad ging. Alle zevenduizend: de kleuters, die vol enthousiasme de 10 -kilometer' in- huppelden; de scholieren, netjes,, bij een met de marspas, van,,.het gymlo- kaaL' J de J waridelsportverénigingen in grote ehkleine 'kluiten de gevor- derden op dé wandelsportladder de individuelen, de '-flegmatieke één-per- soons-lopers .met de ernstige gezich ten. Dan dé padvindersteams,* waarin men nooit te oud of te jong kan zijn, en ten slotte de „upper ten", die hun uniform en beroep mee hebben om de aandacht te trekken: de politie en de militairen. Loopt u eens dertig kilometer met' twee bakstenen in de tas op de buik, een karabijn op de schouders, twee met ijzer- beslagen kistjes en een warm: uniform? - Ook in Den Haag wordt een Trouw-mars -gehouden. Over veertien dagen, op Zaterdag 29 Mei, zullen, begeleid door de vrolijke marsmuziekvan de tamboers- en pijperskorpsen' van de Chr. Sportvereniging „Advendo" en van de Chr.' Jeugdver. „De Hollandse Schot ten", honderden wandelaars starten voor een tocht door de mooiste gedeelten van Zuid- Holland. Inschrijvingen voor deze Trouw- mars kunnen by de navolgende adressen geschieden: /y DAGBLAD TROUW, N.Z. Voorburgwal .226, Amsterdam, Ged. Oude Gracht 84, Haarlem, Huygensplein 1, 's-Gravenhage," Witte de Withstraat 30, Rotterdam,1 Ganzenmarkt 16, Utrecht, Westersingel25. Groningen. Hoofdstraat 102, Apeldoorn, Melkmarkt 24, Zwolle, Schelfersplein 8, Dordrecht, ;r':N Dhr G. van As>Hyaclntweg 's-Gravenhage. Ook kan worden Ingeschreven door* het Inschrijfgeld over te makexr\aan^ „Dagblad Trouw, Den Haag" per pbst- wisselof of. per giro op postgiro no. 424867. Op de postwissel of de giro- j strook dient te worden vermeld: a. InschrijfgeldTrouw-mars, Den Haag. h. Of ingeschreven wordt voor ^10, 20 of 30 km. c. "Voor de hoeveelste maal aan de Trouw-mars wordt deelgenomen. Reeds In -de -morgen bulderden 'de ka nonnen saluutschoten, toen het konink lijke jacht Britannia de haven binnen voer, geëscorteerd door het, slagschip Vanguard en andere eenheden van .de „home fleet". Voordat de Britse vloot reeds .in .de morgenuren de eerbewijzen aan de vorstin had gebracht, deed de Royal Aire Force dit kort n& het middaguur, toen een es kader van 180 straaljagers en bommen werpers over de Britannia vloog. Toen het koninklijke jacht bü de To wer aankwam, zag de koningin van-het dek af haar moeder, tussen de juichende mensenmassa op ;de pier haar hartelijk staan toe wuiven.Prins Charles enprin ses Anne hingen over. de reling, naast vadër ën moeder. Een fluitconcert was de begroeting van dë Lonaense haven. Ko ningin Elezabethmaakte een- kiekj e van de juichende mensenmassa. -Vanaf - de' Tbeems-monding tot Lón- den hadden zich" millióenën Engelsen 'opgesteld om het opstomen van de „Bri tannia" gade te; slaan.; De rivier wemel de van schepen en bootjes. Een cirkel om de „Britannia'j met- een plezierboot kostteTeen, shilling. Op de: bruggen ston den duizenden te juichen. i -Koningin Elizabeth stond-op het' be groetingsplatform boven- de brug van de „Britannia", twee uren,en 20 minu ten lang met haar echtgenoot naast zich. De koningin,- gekleed ih een rose - jurk met een „Cambridge"-blauwe hoofddoek, zag er ietwat-vermoeid uit. De lucht was betrokken.-Tegen de koude wind werd de koningin beschermd door de glazen panelen van het platform. Koningin-moeder Elizabeth en prin ses Margaret begaven zich om half twee ger bootnaar ,dè „Britannia" en ook premier Churchill voegde zich'weer bij de koninklijke familie op het platform, toén -hét' jacht de. Tower "naderde. Hij ging op een stoel'.zitten en steunde zijn handen op een wandelstok. later ging hij bü de pier van boord en begaf zich naar 10, Downing ..Street, met zijn-witte zeilpet nog op. De koninklijke familie betrad ,om half drie de "Westminster Pier, waar zij heen- gevaren 'was in de koninklijke, barkas. De ,3ritannia" bleef gemeerd aan de pier bijdë .Tower. Op de Westminster- pier - had f de officiële verwelkoming plaats. r'ri.::.; Deze wag met rode tapijten belegd. Ter begroeting waren aanwezig de her- tog van Gloucester, - oom van de, konin gin, ën de hertogin van ;Kent, haar tan te. Daarna volgde de begroeting door premier' Churchill en de aartsbisschop van Canterbury, dr. Fisher. De kóningin liep over tapijten naar de embankment, waar de garde der gre nadiers in wlt-met-rode uniformen in twee lange rijen stond opgesteld, welke zijinspecteerde, alvorens in een landau er naar het paleis-te rijden. Whitehall en de Mali waren stampvol. Voor het paleis stonden 40.000 mensen dicht 'opeen. Ambulances moesten in vele gevallen hulp verlenen. Op de binnenplaats van het paleis stonden militairen opgesteld, alsmede het paleispersoneel. Buiten het paleis bleef de menigteuren lang wachten. Twee malen kwam de koningin met haar echtgenoot .en de kinderen nog op het balkon om te danken. De-hertog til de Charles en Anne op om ze goed te laten zien, Koningin Elizabeth en de hertog van Edinburgh hebben gisteren kort vocht het. middaguur de dienst bijgewoond in de kapel van St. James. Tussen het Buckingham-paleis en de kapel hadden zich naar schatting20.000 mensen op gesteld om het koninklijke paar toe te juichen. De dienst duurde vijf kwartier, waarna de'koningin en haar echtgenoot per auto naar het paleis terugkeerden. De.koningin droeg een grijsblauwe man tel met een. geel hoedje, de hertog was gekleed in een donkergrijs colbertcos- tuum. "Woensdag zal de koningin de ere gast zijn aan; de lunch, aangeboden door de lord-mayor van Londen, waarop het koninklijke paar met de kinderen In de avond naar Balmoral Castte in Schotland zal gaan voor een vacantie van twee we ken. Een zeer geslaagde opname van koningin Elizabeth Jl van Engeland mei haar kinderen, prins Charles en prinses Anne, zoals ze op het balcon van Buckingham Palace verschenen, kort na hun thuiskomst. De leidende diplomaten ..van, de Grote Drie zijn Zaterdag bijeengeko men om, naar een goed ingelichte woordvoerder meedeelde, de richtlij nen op te stellen voor geheime onder handelingen tussen West en Oost met betrekking tot dë beëindiging van dë oorlog in Indo-China. De Amerikaanse pl.v.v. minister van buitenlandse zaken Walter Bedell Smith en. minister Bidault begaven zich naar de villa van hun Britse col lega, Anthony Eden, om de plannen uit te stippelen voor een: bijeenkomst met de leiders van Rusland en com munistisch' China,- welke 'vandaag zóu plaatsvinden. -j. 1 Op'de bijeenkomst zouden ook ver tegenwoordigers van Vietnam, Laos en Cambodja en Viêtminh aanwezig zijn.;. Het onvermoeidetamboers- en pijperI korps van de oudste C]MV van Ne- I tocht muzikaal derland, het Amsterdamse „Excelsior", behoorde tot. de. zes korpsen, die de opluisterden. ;!Z)e^ê^5$Ktm'aenOFraxtkryic-- hebliéhhet communistische blokr er van' beschuldigdvite éérste .overeenkomst, die op de conferentie van Genève is bereikt'nameflijk die .betreffende .de evacuatie van zwaargewonde militairen .van. de Franse unie-str'ijdkrachten in Dien Bien Phoe geschonden te hebben. Deze beschuldiging werd bekend, toen de. delegatie van de.Sowjet-Unie Zaterdag een speciale persconferentie belegde om-het antwoord bekend te maken, dat minister Molotow op de Westelijke beschuldiging had gegeven. Zowel minister Bidault als de Amerikaanse onderminister van Buiten landse Zaken Bedell Smith heeft een brief naar de beide voorzitters van de negen-landen-conferentië over Indo-China, minister Molotow en minister Eden gezonden, welke brieven er op neerkwamen,- dat de Viêtminh zich niet aan de inGenèvebereikte overeenkomst in zake de-evacuatie van alle zwaargewonden uit Dien Bien Phoe hield, daar de Viêtminh de Vietnamesegevangenen, die zwaar gewond waren, niet toestond om per vliegtuig naar Hanoi te gaan. Het Franse opperbevel heeft gister avond meegedeeld, dat de overeenkomst met de Viêtminh betreffende de eva cuatie, van de Franse gewonden uit Dien Bien Phoe geannuleerd is. De Australische - Koninklijke Commis sie, die de vorige maand is- gevormd óm een onderzoek in te stellen naar hét'be staan van Sowjetrussiscbe sptonnage in Australië, is Maandagochtend met haar werk begonnen. Drie honderd personen waren op de' openingszitting aanwezig, onder wie een groot aantal diplomatieke vertegenwoordigers van landen'in Zuid- Oost-Azië en verscheidene bekende communistische advocaten. De voornaamste vertegenwoordiger van de regering, Windeyer, - gaf een overzicht van de inlichtingen, die door Wladimir Petrow, derde secretaris van de Sowjet-Ambassade te Canberra, ver strekt waren. Hij zeide, dat Petrow ici feite het hoofd van de Sowjetrussisehe spionnagedienst in Australië was. "Windeyer beschuldigde de correspon dent, van het Sowjet-persbureau Tass. Antonof, én de tweede secretaris van de Sowjet-Ambassade, Kilitsïne, van medeplichtigheid aan spionnage. Bij de commissie zullen documenten worden ingediend, die .door Petrow verstrekt zijn. Volgens Windeyer bestond de activi teit van de Sowjetrussisehe geheime dienst inAustralië uit: ril. Het organiseren;van contacten met personen, die op 'een of andere wijze als Sowjet-agenten optraden. 2. Het werven -van personen,- die in lichtingen wilden verstrekken aan de Sowjetrussisehe inlichtingendienst. 3. Hetorganiseren van het binnen komen- van Russische agenten in .Australië. 4. Het voorbereiden van de organisa tie van een „vijfde colonne".,een ge heime'beweging, die ingeval"van oorlog zou moeten optreden. 5. Het verkrijgen van inlichtingen over de buitenlandse betrekkin-gen van Australië. Windeyer verklaarde, dat het de Rus-, sisehe geheime politie moeilijk scheen te vallen „werkelijk actieve bereidwil lige helpers" in Australië te vinden, vooral van 1951 af. Petrow behoorde tot de groep-Beria. De leden van de Russische geheime dienst voelden zich enigszins onveilig oa de terechtstelling van Beria, het voormalige hoofd van de geheime politie, aldus Windeyer, die er aan toevoegde, dat de verklaringen van Petrow zorgvuldig onderzocht dienen te worden aan de hand van documenten en andere bronnen. v Hij deelde mede, dat het echtpaar Petrow thans een normaal vrij leven" leidt. De Fransen hebben de datum voor de hervatting van de bombardementen op 18 Mei gesteld om dé Viêtminh de gele genheid te 'geven nog iets te doen met betrekking tot het herstel van het vlieg veld en de Fransen daarvan op de hoog te te brengen. De Fransen deelden mee, dat zjj be reid waren op deze basis een nieuwe overeenkomst met de Viêtminh te slui ten. In de radioboodschap aan het ópper bevél van de Viêtminh werd gezegd, dat het- onmogelijk was, de Franse gewonden te evacueren, tenzij er - Dakota's op het vliegveld zouden kunnen landen. Dé heide legerofficieren, die in Dien Bien Phoe zijn geweest, hebben aan ge neraal René Cogny, de Franse ópper bevelhebber in dit deel van Indo-Ghina rapport uitgebracht over het mislukken van hun missie. De Viêtminh wilde op geen enkel voorstel om soldaten of koelies aan het werk te zetten teneinde het ongeveer 1000 meter lange vliegveld volledig te herstellen, ingaan. Westelijke woordvoerders zien in de .vertragingstactiek der communisten ook een bedoeling om op hun vitale aan- voerwegen verschoond te blijven van Franse bombbardementen. Voor 't afvoe ren van hun gewonden van Dien Bien Phoe verkregen de Viêtminh nL de toezegging, dat de Franse luchtmacht hier haar activiteit tijdens de duur der overeenkomst zou staken. Het officiële Vietnamese nieuwsbu reau heeft bekendgemaakt, dat Gene viève de Galard. de enige vrouw in Dien Bien Phoe, in leven is en 't goed maakt. Zjj verpleegde tot het' laatste de gewonden. Van de Franse doktoren in het fort -was niet een gesneuveld. Het Pentagon heeft een reeks docu menten gepubliceerd, in de vorm van een soort witboek over Korea. Deze do cumenten zijn gebaseerd op onderzoe kingen van de inlichtingendienst en. vele bronnen van informatie. In deze doncumenten beschuldigt het Pentagon Rusland1 ervan, de Koreaanse oorlog te i hébben - ui tgelokt 'én. geleld. Rusland heeft voorts 6000 tot. 12000 man troepen in Korea gebracht voordat! de wapenstilstand werd gesloten en be heerst nog steeds de Noordkoreaanse regering ,door controle uitgeoefend door Soivjet-bnrgers. t- - Een der chefs van een- garagebedrijf in de binnenstad van Amsterdam kreeg Zaterdagochtend een woordenwisseling met een vertegenwoordiger van; datzelf de bedrijf. Deze: laatste werd 'gesom meerd de garage te verlaten,doch gaf daaraan geen gevolg. De chef greep hem daarop bij de schouders om hem'buiten de deur'te zetten. Onverwachts schoot de vertegenwoordiger een traangaspistool op de chef af, waardoor deze buiten be wustzijn geraakte. De politie zoekt thans naar de gebruiker van het-gasargument,, Van 28 Mei tot 1'Juni'zal. op initia tief van ZJLH. Prins Bernhard .té Oosterbeek dóór een aantal vooraan staande personen uïtverschillende Westerse landen een conferentie .-wor- i den gehouden, gewijd aan de vraagj; hóe in die. landen: het wederzijds bet- grip voor elkanders standpunt'kan worden bevorderd. - Aan. deze conferentie, die een be sloten en onofficieel karakter-zal dra gen; en' waarbij de regeringen v dét verschillende landendus niét „betrokf ken zijn, zal eenaantal leidende ';£i': guren uit het politieke eri uit hét eca- nomische leven werkgevers .Izowél als vakvere-nigingsleiders—--clëélnè- men. Zo zullen ter; conferentie aan^- wezig zijn de Franse oud-premier. Pi- nay' eh zijnItaliaanse en. Belgische"" collega's De' Gasperi eh" Van Zeeland. Vaii inrifunctie* zijnde ministers kruo-- nen worden genoemd 'de .Engelsman Fóstèr, de Noor Halvard Lahgè'-ién - deGriek::I&neUojpoulos.i;rii||^;,:^lgji^li| Uit: de socialistische rbeweging en de. vakverenigingswereld kom en o a. de Engelsen Gaitskell en Wiliianisóri; de Fransman Güi Mollet 'eh' dé DuiÉt: ser. Rosenberg.Vooraanstaande; figUr ren uit het Internationale, economische leven als de Amerikaan- DavidRock^-f,; feller en dr. Paul Rijkens :zuliett eveneens onder de' deelnemérs zijd- Van de delegatie: derVerenigde StaJ-~ ten maakt onder meer .;deel uit Vde voormalige adviseur van "dehuidige president, C. D. Jackson. De Nederlandse delegatie omvat - naast Prins Bernhardtde heren dg. H. M. Hirschfeld, prof. dr. V. J. K<?- ninjgsberger, H. Oosterhuis, mr. M. P: Li Steenberghe en mr. H. F. van Walsum. Het Zondagmorgen binnengekomen Franse m.s. „Bandama" is" het 7000ste schip dat sinds 1 Januari 1954: de Nieu we Waterweg is binnengekomen. Carga door is de Compagnie Commercial Mari time. Het hééft ligplaats genomen aan de Maashaven. Vorig jaar kwam het 7000ste schip op. 29 Mei. Het "was toen het'Ned. m.s." .Nero". De Haarlemse Rechtbank heeft van morgen uitspraak gedaan in dezaak tegen de Velsenaren H.H. en C.N. van der .V. Beiden werden, omdat het ten laste gelegde niet bewezen werd geacht, vrijgesproken. Het tweetal had zich veertien da gen geleden te verantwoorden,, omdat het ervan werd verdacht kort na de bevrijding omstreeks Augustus 1945 als opsporingsambtenaren van politie van een politiek delinquent uit Vel- sen, de slager J. V.,goederen, in hoofdzaak levensmiddelen, in ont vangst te hebben genomen. In ruil daarvoor zouden zij ér zorg voor dra gen, dat de zaak tegen V. spoedig voor de rechtbank zou komen, omdat deze anders, gezien het grote aantal zaken, dat nog behandeld moest wor den, bijzonder lang zoii uitblijven. Tevens werden zij ervan verdacht tijdens het voorarrest Van V. goede ren in ontvangst te hebben genomen waartegenover zij aan de slager be paalde faciliteiten zouden hebben ver leend. ■De-Officier van Justitie had we gens gebrek aan bewijs vrijspraak geëist, 1 (Van onze speciale verslaggever) 7. De achtste dag van de Berkelse strafzaak begon met een verzoek van- de verdediging aan de'rechtbank om het verhoor van de dienstbode én; de apothekers-assistente, die ditmaal in verband met de briefjes zijn opgeroepen, met gesloten deuren te behandelen. De president, mr. Veldman;, antwoordde, dat de rechtbank tot dusverre alles in het openbaar heeft! behandeld, zij zal de deuren echter laten sluiten indien het verloop vah; hetverhoor van beide meisjes daartoe aanleiding mocht geven.- Voorts»-:: vroeg de verdediging nog enkele getuigen op de lijst te plaatsen, die morgen1 zullen verschijnen. j<:: Mr. Huygens verzocht daarop de president maatregelen te,, nemen, opdat aan het „prettig gekeuvel" tussen de dames C. M. en N. A„ de apothekers assistente en de dienstbode die zich óp dat moment in' de wachtkamer der getuigen bevonden een einde werd gemaakt. De president "gaf opdracht aan de deurwaarder dit ongewenste contact tussen getuigen hetgeen' in het rechtsgebouw volgens de voor schriften verboden is te verbreken. Hierna schorste de president de nau welijks begonnen zitting, in afwach ting van de komst van -een der verba lisanten. de rijksrechercheur H. Mede- ma. Deze verklaarde na de hervatting van de zitting op vragen van de ver dediging in verband met.de briefjes: „Ik heb getracht blokschrift van de overledene op te sporen." Mr. Van 't Hoff Stolk: „Dat hebt u gevonden?" Get.: „Ja zekér". De rijksrechercheur verklaarde na een desbetreffende vraag, dathij de dienst bode en de apothekersassistente onder vraagd had en, dat de laatste hem ge zegd heeft, dat ze weieens gehoord had, dat mevrouw O. blokschrift ge bruikte. Naar aanleiding van dit ge sprek isbij de belasting-consulent in Pijnacker een notitieboekje van mevr, O. gevonden. Sprekende over het .„kat-" tebelletje" zeide de rijksrechercheur, dat mej. M., de apothekersassistente, hem daarop gewezen heeft. Pres,: „Heeft u de fótocopie aan haar getoond?" Get.: „Ik heb haar de inhoud voorge lezen. Volgens mej. M. zou de dokters vrouw het woord suicide, dat" "in een briefje - gebruikt is. niet gekend zóu hebben. Even ontspon zich een discussie tussen de president; en mr;' Van 't Hoff Stolk over het begrip stijl .ten aanzien van de briefjes. Verdediging: „Werden eT veel brieven' lussen de echtelieden gewisseld??1.'.ri Get: „Sporadisch". 1 Hierna wilde de verdediging weten waarom het verhoor métde dienstbode, drie. uur geduurd 'heeft. Get: „Ik heb haar uitvoerig op; haar gemak moeten stellen; - want -zé.-, was! nogal', over haar zenuwen." - De rechercheur vertelde voorts; dat. hij haar het bewuste ,;kattebelietje""v heeft voorgelezen en toen dit niet vol-- ledig -geschiedde, de opmerking maak. te: „Er moet nog iets in staan". De dokter zou het dienstmeisje heb ben gezegd:'„Ik heb zo een vreemde; brief van mijn vrouw gekregen, mijn!: moeder mag die inhoud niet weten,"-- De verdediging wilde weten, of an deren de bewuste brief hebben gelezen. De rechercheur meent van met. „Ger- zien de kiese inhoud heb ik die-oma, Obdam niet laten lezen", aldus-- ;'dé rijksrechercheur. - - Het Amerikaanse ministerie van Bui-" tenlandse Zaken heeftbekend gemaakt',' dat Keizer Haile Selassie van Ethiópir op 26-Mei op de luchthaven van: Wastó; mgton zal aankomen voor een officieel-- bezoek aan de Ver. Staten. Hij zal driéi dagen in Washington blijven en dan; yiarii; Princeton, New Jersey, vijf dagen naar New. York gaan. Daarna zal hij enïgëri- weken door Amerika reizen. Ook aan% Canada en Mexico zal hij een bezoek^ brengen, Volgens in Calcutta ontvangen béticli^S,4 .het aanial doden bijozilusteniri ?ïSl,'?,.akHlan' W® Narayanganj.:'geslegen*S tot 15[). Meer dan 500 personen yxnoestèh^rv m ziekenhuizen .worden opgenomen,^'«•5^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1