Zweedse maatregelen in het atoom-tijdperk Eensgezindheid Premier Erlander onthult Nederlands vluchtelingenplan in onderzoek te Straatsburg Prins Bernhard ongedeerd na auto-ongeluk Personentrein in botsing met diesel-electrische locomotief DE ROMEINEN ZAGEN DE „MARS DER SMARTEN" Blindenstoet marcheerde tot voor het Kamergebouw a PLANNEN VOOR DEFENSIE EN EVACUATIE Energie voor vele duizenden jaren DEFENSIEPACT Z.O.-AZIË Nehroe's oplossing voor Korea Pakistan rekent communisten ih Hebt U zich al gemeld? WOENSDAG 19 MEI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2775. Weerbericht Vi „BELANGRIJKE HUMANITAIRE STAP" Auto sloeg over de kop requisitoir m Berkelse strafzaak Vlak bij station Zutphen Acht gewonden Dalende werkloosheid Vietminh rukt op naar delta Rode Rivier m De Zweedse premier Tage Erlander heeft gisteren in het Parlement verklaard, dat Zweden op zijn minst over 150.000 ton-, uraniumerts beschikt, genoeg „om gedurende verscheidene duizenden jaren de Zweedse energievoorziening veilig te stellen". De premier deed deze onthulling in een belangrijke beleids verklaring, waarin gezegd werd, dat Zweden zijn vrijheid en onafhankelijkheid tot het uiterste zal verdedigen, zelfs tegen een aanval met atoomwapens. Aardschok te Genève Drie van de zeven De Raad van Europa heeft gisteren het Nederlandse plan bestudeerd voor de onmiddellijke instelling van.. een.rfonds van 5 millioen dollar door dè 15 ledenlandén van de Raad, ten'einde moeilijk onder te brengen vluchtelingen, de zgn. „harde kern", elders te kunnen onderbrengen. Voorbereidingen door Parijs en Washington •f5- Votum van vertrouwen voor Nehroe De „mars der smarten" van Italië's blinden is ten einde. Gisteren is de lange, haveloze colonne uit Florence in Rome aangekomen, na een afstand van 208 km te hebben afgelegd. Met 92 blinden was de tocht begonnen, bedoeld als een demonstratie voor een regerings pensioen voor blinden van 15.000 lire (ruim 91.per maand. Thans hebben zij 4000 lire. Onderweg is de stoet aangezwollen tot 500 blinden, afkomstig uit geheel Italië. Indo-China Weer geen resultaat te Genève NOG tien dagen, dan zalK, in Den Haag voor dé tweede maal een groot aantal": Trouw-wandelaars starten.": De vooruitzichten zijn riieF ongunstig. Reeds hebben 900 wandelenthousiasten -v zich aangemeld. Hebt u al een inschrijf- formulièr ingevuld? Neen, doe het dan heden nog. ,firitannia" voor. de tewaterlating' van. de- Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Kiaehtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395288 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschjjnt dagelijks. Directie: C. A, KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig: van Woensdagavond tot Donderdagavond. ENKELE BUIEN Veel bewolking met enkele verspreid optredende buien. Matige tot krachtige wind tussen Noord en Noord-West. Weinig verandering in temperatuur. <5, Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT INDIEN men zou denken, dat het drama, dat Dien Bien Phoe heet, met de overgave van deze vesting een einde heeft genomen, dan is dat een trieste vergissing. Hoewel we in de loop der jaren al heel wat leergeld hebben betaald voor zover het de menselijkheid en de betrouwbaarheid der communisten be treft, loopt het Westen toch voortdu rend weer in de val. Daar kan het Westen overigens moei lijk een verwijt van worden gemaakt, omdat het meestal eenvoudig geen keus heeft. Nadat generaal de Castries tijdens de gevechtshandelingen in Dien Bien Phoe had voldaan aan de meest ele mentaire eisen van menselijkheid, door de vijand gelegenheid te geven zijn doden en gewonden te bergen, moest hij kort daarop ervaren dat Ho Tsji Minh en diens communistische aanhang een gevechtspauze weigerden ter wille van de meer dan duizend veelal zwaar gewonde Franse soldaten. Het communisme kent geen mede dogen en ziet er niet tegen op, indien het in zijn politieke en militaire kraam te pas komt, ten koste van alles en iedereen, zijn doel te bereiken. Deze weerzinwekkende tactiek heeft het ook na de capitulatie van Dien Bien Phoe weer toegepast. Het poogt met duivelse sluwheid de nood, waar- In de honderden Franse gewonden verkeren, uit te buiten ten gunste van de eigen strategie. Ook nu weer sabotage, nl. van de overeenkomst tot evacuatie van de gewonden uit Dien Bien -Phoe, ten einde tijd te winnen. Tijdens de evacuatie der gewonden zouden de Fransen nl. geen bombar dementen op de Vietminh uitvoeren. Hoe langer deze tijd zou duren, hoe meer gelegenheid er voor de Vietminh zou zijn materieel en troepen ongehin derd naar een nieuw operatieveld, de belangrijke Tonkin-delta, over te bren gen. Dit zou evenwel onberekenbare ichade voor de toch al sterk geschokte Franse positie in Indo-China beteke nen. Daarom heeft het Franse opper bevel noodgedwongen de overeenkomst moeten beëindigen en de gewonden van Dien Bien Phoe ter plaatse moe ten laten. WOORDEN schieten te kort bij het kwalificeren" van' dit communis tisch barbarisme en het heeft geen zin zidh er over op te winden. Het communisme kent slechts één doel: uitbreiding van zijn invloedssfeer. Imperialisme noemde men dat voor heen. Het democratische Westen zal hier uit eindelijk eens zijn les moeten trek ken, Frankrijk niet uitgezonderd. Men kam daarom slechts hopen, dat Adenauer gelijk krijgt, toen hij Zater dag voor een groep Nederlandse en Duitse Christen-jongeren verklaarde, er van overtuigd te zijn, dat het ver drag voor de Europese Defensie-Ge meenschap ook door Frankrijk zal worden aanvaard. Terecht merkte de Bondskanselier op, dat de veel geuite critiek in Duits land en daarbuiten wijst op een ver keerde mentaliteit Als men deökt te moeten critiseoren, laat men dan ook duidelijk maken hoe het wel moet. Een advies, dat wij gaarne in ieders aan dacht aanbevelen. Het Westen zal zidh in steeds grotere eensgezindheid moeten openbaren te genover de maohtea van achter het ijzeren gordijn. En dan moet dat, naar Adenauer's woord, niet slechts zijn een zaak van het verstand, maar ook van het hart «n van onze Christelijke overtuiging. T. Tage Erlander In Genève is vandaag een lichte aard schok gevoeld. Een lid van de Amerikaanse delegatie b0 de conferentie van Genève meldde, dat het secretariaat van de delegatie enkele secon den lang trilde op zfjn grondvesten. Ook in het perscentrum werd de aardschok gevoeld. De aardschok werd gevoeld om 10.37 uur Ned. tijd. Het Seismologische Observatorium in Neuchatel deelde mee, dat er overal uit Zwitserland meldingen met betrekking tot de aardschok werden ontvangen. Voor zo ver bekend is er geen schade aangericht. Uranium „de grootste energiereserve aan te passen aan de „verschrikkelijke van het land" noemend, maakte de premier bekend, dat onderzoek het bestaan, van uraniumhoudende lei steenlagen van in totaal 4.700 millioen ton in de provincies Naerke en Vaes- tergotiand aangetoond had. Zelfs indien men er slechts op zou kunnen rekenen één derde daarvan te gebruiken en het gemiddelde uranium- gehalte slechts 100 gram per ton zou zijn, dan zou dit toch een totale hoe veelheid van 150.000 ton uranium be tekenen, betoogde de premier. Waarschuwend tegen valse illusies over de veiligheid van het atoom-tijd perk, noemde de premier een reeks ingrijpende maatregelen, die reeds genomen zijn o£ .in het voornemen liggen, om de verdediging van Zweden werkelijkheden van de atoomoorlog". Leden van de bemanning van het Nederlandse vlicgdekschip Karei Doorman" hebben te Montreal bloed afgestaan ten behoeve van het Canadese Rode Kruis. Honderdvijf lig Nederlandse marinemannen fungeerden vrijwillig als donors. De foto werd gemaakt tijdens een radio-interview in de transfusiekliniek. Het ministerscomité van de Raad van Europa, dat bijeenkwam, onder voorzit terschap van kanselier Adenauer, heeft een diepgaande studie gemaakt zowel van het Nederlandse plan, als van an dere ingediende projecten, er op ge richt nieuwe woningen en betrekkingen te vinden voor de vele duizenden vluchtelingen, die om politieke of an dere redenen niet terug kunnen keren naar hun vaderland en die veelal ook door lichamelijke obstakels gedwongen zijn te verblijven in kampen voor ont heemden. Het Nederlandse plan werd in kringen van de Raad van Europa-be stempeld als een „belangrijke humani taire stap, ondernomen door een land, dat een van de dichtstbevolkte gebie den ter wereld is en te kampen heeft met zijn eigen overbesvolkingsproble- men". «Het plan zal ter. goedkeuring worden doorgezonden naar 'de consulta tieve commissie van de Raad van Europa, die morgen voor de eerste maal zal vergaderen. De Nederlandse regering heeft on middellijk 200.000 dollar of vier per cent van de bijeen te brengen som toegezegd. Kringen uit de Raad van Europa maakten gewag van de hoop, dat andere mogendheden met veel gro tere hulpbronnen dan Nederland soort gelijke bijdragen zullen geven waar door het succes van het Nederlandse programma verzekerd zou "kunnen zijn. Het Nederlandse plan zal aan het Europese „Parlement" worden voorge legd, met een verslag over de algehele Gistermiddag om kwaxt -over vijf is Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bern hard een auto-ongeluk overkomen, waarbij hij gelukkig geen lichamelijk letsel heeft opgelopen. De Prins reed op de Rijksweg van Den Haag naar Utrecht. Hij bestuurde zelf zijn auto. Ongeveer 20 km voor Utrecht wilde hij een voor hem rijdende vrachtauto passeren.' die echter juist op dat moment ook naar links uithaalde. Hierdoor werd de auto van de Prins' in de mid denberm gedrukt. De auto sloeg over de kop. De Prins en de naast hem zittende chauffeur konden geheel ongedeerd de auto verlaten. Een passerende automo bilist heeft de Prins meegenomen naar Soestdijk. De auto van de Prins werd zwaar beschadigd. Frankrijk en de Verenigde Staten hebben besloten een defensiepact voor Zuidoost-Azië voor te bereiden, zonder op Britse instemming of het einde van de Geneefse conferentie te wachten, heeft een woordvoerder nit de kringen oni de Franse minister van Buitenland se'Zaken. Crenrres Bidanlt. verklaard. De chauffeur van de vrachlauto heeft blijkbaar niets gemerkt en is doorge reden. De Rijkspolitie stelt een onderzoek in. De premier Nehroe heeft voor Noord en Zuid-Korea een onmiddellijke losse unie voorgesteld waarbij de bijzonder heden-van volledige unificatie over een zeker tijdsverloop zouden worden uitge werkt. - Het debat over de buitenlandse poli tiek in het Hogerhuis van het Parle ment inleidend, zeide Nehroe dat Ko rea moet worden verenigd ten einde een hernieuwing van het conflict te voorkomen. Hij voegde hieraan toe: „De eenheid kan niet door de ene partij aan de andere worden opgelegd". Hij stelde voor dat de beide Korea's afzonderlijk onder hun eigen regerin gen zouden blijven functionneren,- maar dat voor het gehele land een voorlopig gezagsorgaan in het leven zou .worden geroepen. Zonder in bijzonderheden te treden betoogde Nehroe dat hetzelfde denk beeld in. beginsel zou kunnen worden toegepast in Indo-China, als het vuren daar eenmaal zal zijn gestaakt. vluchtelingensituatie, dat werd oge- steld na uitgebreide Inspectiereizen door de „reizende ambassadeur", de Frans man Pierré'Schneiter, de Europese Hoge Commissaris voor de vluchtelingen. Schneiter's verslag, waarin, naar men aanneemt, een gemeenschappelijke West- europese actie wordt voorgesteld om het vraagstuk van de residu-groepen vluch telingen tot oplossing te brengen, zou mogelijk samengevoegd kunnen worden met het Nederlandse voorstel tot een schema, aldus welingelichte kringen in Genève. De Hoge Commissaris voor de vluch telingen van de V. N„ mr. G. J. van Heuven Goedhart heeft ook een rap port ingediend over de wereldsituatie van de D. P.'s, waarin wordt gezegd, dat Oostenrijk het land is, dat het meest in aanmerking komt voor bui tenlandse financiële hulp voor zijn ongeveer 230.000 vluchtelingen. (Van onze verslaggever) Maandagmorgen om halftien zal de officier van Justitie bij de Haagse recht bank, mr, G. J. de Lint, requisitoir ne men in de Berkelse strafzaak. Nadat de eis gevallen is, zullen de verdedigers, mrs. M. Huygens en P. van 't Hoff Stolk, aan het pleidooi beginnen. Vandaag en morgen worden geen zit tingen gehouden. Vrijdagmorgen om half tien zal prof. dr. Carp gehoord worden naar aanleiding van het belangrijke aan vullende rapport, dat gistermiddag aan het O.M., de rechtbank en de verdeding is overhandigd. In de middagzitting heeft de Rotter damse oogarts dr. H. Chr. M. van Hae- ren verklaringen afgelegd over de ge zichtssterkte van de oude mevr. O., die niet in dit proces is gehoord. Hij deed dit op verzoek van de raadslieden. Het ging hier om de vraag of mevr. O. het veelbesproken „kattebelletje" zou hebben kunnen lezen. De conclusie van deze getuige-deskundige luidde, dat de oude dame het - met enige moeite zou hebben kunnen lezen. De verdediging hoorde deze getuige niet omdat ver klaard is, dat de dgkter niet wenste, dat zijn moeder het hem compromitterende geschriftje In handen zou krijgen. De suggestie, dat de oude mevr. O. niet meer in staat zou zijn te lezen, werd niet door de deskundige bevestigd. Na dit verhoor, waarvan de rechtbank aanvankelijk had willen afzien, werd het aanvullend rapport van prof. dr. Carp overhandigd. Mr. Van 't Hoff Stolk, die dezer dagen het verrassende ant woord van de mogelijke verminderde toerekeningsvatbaarheid ten aanzien van de verdachte aan prof. C. had ontlokt, zeide prijs te stellen op het opnieuw horen van deze hoogleraar. „De verklaring van prof. Carp is een openbaring geweest, die een nieuw licht werpt op de zaak", aldus de raadsman. Mede op klemmend verzoek van de verdediging bepaalde mr. Veldman, de president van de rechtbank, daarop, dat prof. Carp Vrijdag gehoord wordt. Beide huizen van het parlement heb ben bij mondelinge stemming hun ver trouwen in de buitenlandse politiek van Nehroe uitgesproken; Het Hogerhuis is tot Augustus op reces gegaan. Hij vertelde, dat de planhen uitge werkt zijn om 3 van de 7 millioen Zweden te evacueren. Deze plannen houden de volledige ontruiming van 100 Zweedse steden en plaatsen in. Eerst was slechts gedacht aan de evacuatie van 1 millioen ouden van dagen, zieken en kinderen, te zamen met degenen die hen zouden moeten verzorgen. Hij zei, dat 130.000 leden van de Zweedse organisatie ter bescherming van de burgerbevolking (welke 738.000 leden telt) 'als taak aangewezen ge kregen hadden bij deze evacuatie te helpen. Over de andere maatregelen om de burgerbevolking te beschermen, zei Erlander, dat standaardschuilkelders, waarvan aangenomen wordt, dat zij de druk van.een ontploffing van een H-bom op enige kilometers afstand zouden weerstaan en de streding zou den tegenhouden, gereed zijn - voor ongeveer 1.100.000 mensen. Verder zijn er, naar hij zei, 11 grote schuilplaatsen in de bergen voor 85.000. mensen, „die bescherming bie den tegen .de "-luchtdruk èri straling van de H-bom, indien deze niet pre cies boven de schuilplaats tot ontplof fing komt". Behalve jagers en luchtafweerge schut, aldus Erlander, is Zweden in het bezit van „technische inferentie- middelen" en neemt het zelf, voor zo ver zijn middelen dit toestaan, proe ven met bestuurde projectielen. Grote vuurkracht, wapens met groot bereik en sterke mobiele reserves waren, naar hij zei, noodzakelijke voorwaarden voor de verdediging tegen vijandelijke troepen, welke na een atoomaanval oprukken. Te Karatsji is een razzia van com munistische leiders aan de gang. Gisteren zijn elf arrestaties verricht en de autoriteiten deelden mede, dat later op de dag waarschijnlijk nog meer arrestaties zouden plaatsvinden. Alle gearresteerden zijn gedetineerd krachtens de Pakistaanse veiligheids, wet en zullen zonder proces gevangen worden gezet. (Van onze correspondent) Op dezelfde plaats, waar ongeveer een jaar geleden twee goederentreinen legen elkaar botsten, vlogen gistermiddag even buiten het station Zutphen een personen trein uit Arnhem en een diesel-electri sche locomotief van de Nederlandse Spoorwegen op elkaar. Acht personen-werden bij de botsing gewond: de heer J. Bruurs uit Tilburg en mej. De Looze uit Zierikzeewerden zo gewond, dat zij ter observatie in het ziekenhuis te Zutphen "moesten worden opgenomen. De employé van de P.T.T., In de buurtschap DeHoven bij Zutphen is Dinsdag een diesel-elec trische locomotief in botsing gekomen- met een gestroomlijnde eleclrische pas- sagierstrein. Ten gevolge van de bot sing is do diesel-electrische locomotief met alle assen ontspoord. Van de trein ontspoorde het eerste draaistel. Vijf personen werden licht gewond. De foto toont de ravage na de botsing. 1 E. Jansen 'uit Zwolle, die in de trein dienst deed, werd aanvankelijk ook in het ziekenhuis opgenomen, maar kon later naar zijn huis worden vervoerd. De andere gewonden, de dames J. en L. Berrevoets uit Zierikzee, de heer C. Verhagen uit Waalwijk, de heer L. J. Griffioen uit Woerden en de heer S. Ka- rolezak uit Oss konden na te zijn ver bonden hun reis vervolgen. Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp heeft nog geen resultaten opge leverd. Autoriteiten van de'Spoorwegen, die ter plaatse een onderzoek instelden, houden rekening met de mogelijkheid dat-de machinist van de uit Arnhem ko mende trein, de heer Riezebos uit Warns- veld," door een onveilig signaal is gere den. .Vast staat in ieder geval, dat de locomo'tief over enkel spoor is komen aanrijden van de IJselbrug in de rich ting Arnhem. De wissel stond ook na het ongeluk nog zo, dat de locomotief "de rechterbaan van het dubbelspoor-had kunnen oprijden'. Vóórdat dit rechter was gebeurd, ramde de aankomende perso nentrein de locomotief. De botsing Was zo hevig, dat de linker voorkant: van de personentrein over en kele meters werd opengescheurd. For tieren: werden verwrongen of afgerukt. Het eerste deel van de trein ontspoorde en de iocomotief werd in zijn geheel van dé rails gelicht, kwam schuin op de baan te staan en werd zwaar beschadigd. De dienst op het traject Zutphen/Die- ren kon niet worden, uitgevoerd. De rei zigers werden per bus vervoerd. Gisteravond om 20,53 is het reizigers verkeer op de lijnen ZutphenDieren en ZutphenApeldoorn hervat De toestand was evenwel nog niet.normaal. Op de tweede geheime bespreking over de Indo-Chinese kwestie in Ge nève fs gisteren opnieuw van gedach ten gewisseld over herstel van de vre de in Indo-China. Vandaag zou het be raad over deze kwestie worden voort gezet, aldus is na de vergadering in een officieel communiqué bekendge maakt. Er schijnt geen enkele vordering te zijn gemaakt. Een Franse woordvoer der deelde mede, dat niet is gesproken over de evacuatie van de Franse ge wonden uit Dien Bien Phoe. Later werd uit gezaghebbende bron vernomen, dat de communisten de eis herhaalden, dat een regeling in Indo- China ook Laos en Cambodja diende te omvatten. Aan het eind van de bijeenkomst stelde Molotow voor om vandaag over Korea te spreken, doch Eden en Bedell Smith meenden, dat verandering van onderwerp in dit stadium zou worden uitgelegd als een mislukken van de onderhandelingen. Daarom werd over eengekomen vandaag opnieuw over Tndo-China te spreken. IN 1953 is een belangrijke daling van de werkloosheid ingetreden. De gemiddelde werkloosheid bëdroèg rond 94.000 man tegen 130.000 het jaar tevoren. Deze ontwikkeling heeft zich tot dus. ver in 1954 voortgezet. Verschillende factoren hebben aan: deze ontwikkeling meegewerkt, De conjunctuur Is gunstig, de defen sie-opdrachten werken door en er wor den cultuur-technische werken uitge voerd.' -'V De invloed van de sinds 1952 ge voerde bouwpolitiek en het herstel .van de stormrampschade mogen evenmin worden onderschat. Gelet op onze snel groeiende bevol- king mogen we dankbaar zijn voor deze ontwikkeling. Het leidde echter niet tot de opvat ting dat ons land dit probleem zo langzamerhand onder de knie heeft. Vorderingen van techniek en we-: tenschap ten spijt blijven wij in veel"': dingen afhankelijk. K Gelijk bijvoorbeeld dit droge voor- jaar leert. Moge het onder de zegen Gods ge lukken dit jaar de werkloosheid op- K nieuw beduidend terug te dringen. Dertigduizend man Vietminhtroepen rukken langs de koloniale weg no. '41. die via Dien Bien Phoe naar de delta van de Rode Rivier loopt, Hanoi is van dit laatste Franse bastion in Noordelijk:.' Indo-China de hoofdstad. Franse bommenwerpers doen onon- dcirfcroken aanvallenop .deze opruk-;: kende legers van generaal Giap, die voor een groot deel betaan 'uit de troe pen die de Unietroepen van Dien 'Bien Phoe hebben verslagen. j| In de delta van de Rode Rivier staan. 'ff- 80 Franse bataljons tegenover ongeveer .K.: 100.000 man van de Vietminh; naar'wie op het ogenblik dus belangrijke verster-. tóngen onderweg is.' jDeze troepen, i; hoofdzakelijk gueriUa's maken het 'de Fransen bijzonder las tig v De Franse autoriteiten, verwachten v vandaag zestig tot tachtig gewonden top Dien Bien Phoe:; De: Vietmhihdéeldéji gisteren de Franse delegatienaar 'Dien Bien Phoe mede, dat zij bereid waren. zestig tot tachtig gewonden vandaag over "te dragen. Ïïlëlf Volgens een woordvoerder van de legatie der, Vietminh te Genèye heeft:'.;: fadio-Vietmiah bekend gemaakti 'dati.de; verpleegster Genevieye de Galard.:yrij^':s; gelaten zalworden. - Inschrijvingen voor deze Trouw- i mars te Den Haag Zaterdag 29 Mei a.s. kunnen bij de navolgende adres-;' sen geschieden': DAGBLAD TBOÜW, v.?; jS® N.Z. Voorburgwal 226, Amsterdam, Ged. Oude Gracht 84. Haarlem, ••A: Huygensplein 1's-Gravenhage. Witte de Withstraat 30, Rotterdam, Ganzenmarkt 16, Utrecht, Westersingel 25, Groningen, Hoofdstraat 302. Apeldoorn, y Melkmarkt 34, Zwolle, j* Scheffersplein 8, Dordrecht,'- r- Dhr J- G. van As,Hyacintwëg *16, - 's-Gravenhage. -3 Ook kan worden Ingeschreven door -- het inschrijfgeld over te maken aan „Dagblad Trouw, Den Haag" per post- wissel of per giro op postgiro no. 424867. Op de postwissel or de giro- strook dient te worden vermeid Inschrijfgeld Trouw-mars, Den Haag. b. Of ingeschreven wordt ^voor 310, 20 of 30 km, •rViV.;.:.' c. Voor de hoeveelste maal aan de Trouw-mars wordt deelgenomen. 1 In hun vochtige, bemodderde kleren zijn zü eerst de Corso, de voornaam ste zakenstraat van Rome opgemar cheerd en hebben zich na aankomst opgesteld voor het gebouw van de Kamer van Afgevaardigden, terwijl hun leiders beraadslaagden met de Kamervoorzitter, de Ohr.-democraat Giovanni Gronohl. Na enige tijd kwamen z(j weer naar buiten met Gronchl, die toezegde, dat hun verzoek om pensioen het eerste aunt zou zijn op de begrotinpagenda voor vandaag, maar voorts zeide, dat hij niets kon beloven aangaande een Inwilliging van hun verlangens. Toen Bentivoglio, de voorzitter van de Ita liaanse 'olindenbon-d, de woorden van Gronchl herhaalde en de blinden aan ried naar het hun door de stad aange- De Zuidkoreaan Lee Han Ho, die in West-Duitsland woont, is benoemd tot de eerste Zuidkoreaanse consul-generaal in Bonn, Men* verwacht, dat binnenkort een Westduise vertegenwoordiger in Zuid-Korea zal worden benoemd. boden verblijf te gaan, ontstond er enig rumoer, omdat Bentovoglio, die de mars met had meegemaakt, hun tien'dagen geleden had gezegd terug te keren naar Florence en af te wach ten, wat de regering zou doen. Er ontstond een geroep om Grazzini, de halfblinde, 32-jarige werkloze fa brieksarbeider, die de groep had ge- .eid. Grazzini verzocht om stilte en zei, dat geheel Italië het oog op hen gevestigd had misschien de gehele wereld. „Wij moeten afwachten, wat anze regering voor ons zal doen. Als zij niets wil doen, dan gaan wij de monstreren". Bentivoglio zei verder, dat hij zou trachten een onderhoud té hebben met premier Mario Scelba- Hierna trokken de blinden weg fn lange colonnes door de straten van Rome, in stilte gadegeslagen door duizenden Romeinen, die met hün lot ten zeerste waren begaan en zich ook wel enigszins schuldig voelden, dat een dergelijke opzienbarende actie no dig was gebleken om'de aandacht te vestigen op een misstand. «SB Deze magnifieke salon behoort tot het interieur van het Britse koninklijke jacht Britannia", waarmede koningin Elizabeth en de hertog van Edinburgh, nu in gezelschap van hun kin deren Charles en Anne, het laatste gedeelte van hun zes- maandse wereldreis maakten, van Tobroek naar Londen. Nd de terugkeer in Londen 'kreeg de pers gelegenheid het prach tige vaartuig te fotograferen*, Lmks op de voorgrond de knièl-^M^. stoel, die gebruikt wordt, byrdt-'^si'"' rtdderslagEen schilderij bbuen'.'iKi stelt dïd%o??nt£fn*?S~tVïsron-$' >- W

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1