Het Koninklijk bezoek aan de Rijnstreek CANADA VERWELKOMT DE 100.000ste NEDERLANDER f® Dr. DREES OPENDE R.T.C. MET WEST-INDÏË ei „Veroordeelde" aan schandpaal werd gratie verleend Onze politiek moet gericht zijn op economische expansie Feeststemming in Zuid-Hollands merengebied Minister Zijlstra sprak voor de ProtChr. Werkgevers De 100.000ste Wij willen allen de samenwerking binnen het Koninkrijk" IMPASSE TE GENÈYE OVER INDO-CHINA VOLLEDIG DONDERDAG 20 MEI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2776 Weerbericht Onverwacht feest voor Koosje Bol Koningin Juliana op 31 Mei naar R'dam De Valera verloor - Stalinprijs uitgereikt Diplomatieke betrekkingen Guatemala-Nicaragua verbroken Evacuatie gewonden uit» Dien Rien Phoe gaat door fISTEREN is de 100.000ste Nederlandse emigrant aan boord van het emigrantenschip de Groote Beer" in het nieuwe vaderland, Canada, aangekomen. Het was het 17-jarig Utrechts meisje Koosje Bol, die met haar vader, moeder, zusje en twee broertjes de overtocht gemaakt heeft. Op de „Groote Beer" heeft tot gisteren spanning geheerst over de vraag, wie de 100.000ste zou zijn. Pas gisteren kon Koosje Bol vrij over haar tot dusverre trouw bewaarde geheim spreken. Voor het vertrek uit Nederland was het haar immers al békend, dat zij de 100.000ste zou zijn. Aan boord stond Koosje reeds in het middelpunt van 'de feestvieringen. Koosje is in haar nieuwe vaderland, bij de aankomst in Montreal, warm begroet. De Canadese federale minister voor de Immigratie, Walter Harris, stond aan het hoofd van een delegatie autoriteiten, die de immigranten verwelkomden. Ook de Nederlandse ambassadeur in Canada, de heer A. H. L Lovink, was aanwezig. Heb medelijden. Andere plaatsen Italiaanse luchtmacht Botterdam: Witte de Wïthstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019 30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 'z-Gravenhage: Huygensplein I Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 Bgg. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b, Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2 26 per maand, 675 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting- geldig tot Vrijdagavond. AANHOUDEND KOUD Veranderlijke bewolking met op de meeste plaatsen enkele buien. Matige tot krachtige wind in hoofdzaak tussen Noord en Noord-West. Weinig verandering in temperatuur. O- o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze parlementaire redacteur) N Mei leggen alle vogeltjes een J ei. Eerst is de heer Vermeer van de Partij v. d. Arbeid gekomen met het aanvragen van een interpellatie over het aanblijven van de Franse maar schalk Juin als opperbevelhebber van de landstrijdkrachten in Centraal Europa, dus ook van de Nederlandse troepen. Men kan wel zeggen dat de heet Vermeer „er als de kippen bij was" ore kolonel Fens, de militaire expert van de KVP in de tweede Kamer, voor te zyn. Maarschalk Juin is, om het eens innig te zeggen, de particuliere generaal van de heer Fens. In het verleden kon er met Juin ook maar iets aan de hand zijn, of de heer Fens trok als 't ware met gebalde vuisten tegen hem ten strijde m Straatsburg, bij de NAVO of in de Tweede Kamer. En daar pikte de socialist Vermeer deze gallische haan voor 's heren Fens' neus weg. De KVP zon op WTaak. En als het om „wraaknemen" gaat in de politiek dan weet prof. Romme toe te slaan. Koud had de socialistisch-liberale regering van Belgie het besluit geno men om de militaire diensttijd van 20 op 18 maanden te brengen of prof. Romme sprong op het vinkentouw. Hij legde zijn politieke eitje neer aan de voeten van de minister van Oorlog, lr. Staf: de vraag namelijk of er ook voor Nederland geen reden is om de diensttijd korter te maken. In België heeft de verkorting van de diensttijd de inzet gevormd van de verkiezingsstrijd. De socialisten be gonnen er mee en de rooms-kabholieke CVP volgde. Maar in Nederland is de KVP de socialisten een slag voor geweest. „Jullie mogen mijn Fens van zijn Franse maarschalk beroven, maar ik tik jullie met mijn vragen over de verkorting van de diensttijd", zo zal prof, Romme bij het opstellen van zijn vragen triomfantelijk gedacht hebben. MissaMen heeft hij het zo voor zichzelf wel uitgekraaid van plezier. Het is nu eenmaal Mei. Intussen zat minister Staf op zijn el te broeden: de nota in zake het de fensiebeleid. Enige dagen geleden werd dit kolossale el (278 bladzijden) In het nest van de Nederlandse politiek ge legd. - - De eitjes van de heren Vermeer en Romme zijn daarbij vergeleken niets. Het ei van minister Staf doet trou wens aan een koekoeksei denken. Want Romme's ei staat op het punt buiten het nest te vallen. De minister van Oorlog deelt na melijk mee dat de mogelijkheid be staat dat tot enige verkorting der eerste oefening kan worden overge gaan. (Van onze speciale verslaggever) TA E Rijnstreek en het Zuidhollandse merengebied verheugen zich deze dagen in het bezoek, dat H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden aan dit typische Hollandse landschap brengen. Het wijde polderlandschap lag onder een bedekte hemel, m de plassen spiegelden zich lichtelijk de wolken, toch was er kleur in het Rijnland door de uitgestoken vlaggen welke steden en dorpen sierden. Het bijna zeshonderdjarige Woerden, markt- en koopstad, opende de rij van de m feeststemming verkerende gemeenten, die de hoge bezoekers bmnen hun grenzen ontvingen. Op de scheidingslijn Utrecht en Zuid- Holland de oude vete over de afdamming van de vrije Koninklijke rivier de Rijn, waaraan Frederik Barbarosa tevergeefs een einde trachtte te maken, is lang vergeten heeft de commissaris der Provincie, mr. L. A. Kesper, Koningin en Prins welkom geheten, terwij van ver de kerkklokken hoorbaar waren, welke met hun bronzen stem de blijde aankomst meldden. De provinciale en de juist officieel vastgestelde gemeentevlag wapperden m de enigszins straffe wind toen de Ko ninklijke stoet zich bewoog in de richting van Woerdens stedelijk silhouet. Op de in feesttooi gestoken kaasmarkt, waar de „zelfkazende" boeren en han delaren voor een groot deel in stemmig zwart verschenen waren, heeft burge meester H. C. Vos de Koningin en de Prins begroet en aan hen de wethouders en de bestuursleden van de Vereniging van Kaashandelaren, van „Woerdens Bloei" en van het Conuté Samenwer king Middenstand voorgesteld, welke or ganisaties ook medegewerkt hebben tot de versiering van de stad. Een school meisje bood H.M. bloemen aan. waarna het 13-jarige Ambonnese ventje Petrus Kootje Sahuleka de Koningin een pro jectschrift over Woerden overhandigde, waaraan hij zelf had meegewerkt. Luide toejuichingen klonken van de markt, in het bijzonder van de kant van het arse naal, waar de bewoners van de dne Ambonese woonoorden stonden opge steld. Gevolg gevende aan een uitnodiging om een aloude traditie te volbrengen, namelijk om met negen rukken aan de bel de kaasmarkt te openen, heeft de Koningin gaarne deze usance in stand gehouden, waardoor de markt wel iets later daaa negen uur kop beginnen, doch waardoor zij Koninklijker dan ooit werd geopend. - By het' verlaten van de markt is de Koningin een grote mand met kaas, boerenkaas, fabnekskaas, veredelde kaas en gecondenseerde melk aangeboden. Een klein draagbaar korfje symboliseerde dat grote geschenk, dat in de loop van de dag naar Soestdyk is gebracht. Door een haag van schoolkinderen,'die natuurlijk vrij -hadden, maar het met hun vlaggetjes en zang drukker hadden dan anders, langs de vaandels en ba nieren van de vele opgestelde vereni gingen, begaf het gezelschap zich naar het oude stadhuis, dat thans als museum dienst doet. In deze omgeving vroegen de aandacht het Arsenaal en de Oude Kerk, van de toren waarvan als een be weeglijke wolk duizend postduiven juist de korven verlieten en als vrije vogels boven Woerden opstegen. Tussen museum en kerk werden de bezoekers begroet door de onlangs onderscheiden stadge noten. De leden van de raad, hoofden van gemeentediensten en door ouden van dagen, die hier in de schaduw van de kerk een rustig zitplaatsje hadden ge kregen. Ambassadeur Lovink sprak een korte welkomstrede uit. „Canada is een groots kamp geworden voor de kampioenen van de vrijheid," zei hij, „met de levensbeschouwing en het geloof, die van grote betekenis waren bjj onze bevrijding en die thans streven naar het goede voor ons aller welzijn." De heer Lovink zei, dat de immi granten hun uiterste best zullen doen om in het Canadese leven te integre ren, wetend, dat de toekomst van dit grote land die is van hen en van hun kinderen, Koosje is na het einde van haar schooltijd werkzaam geweest in een warenhuis. Het was een ruwe over tocht geweest en haar lippen waren gesprongen, maar ze zei, dat niemand van het gezin last had gehad van zee ziekte. De Nederlanders die zich na de oorlog m Canada hebben gevestigd, zijn werkzaam in de steden en op het Platteland, in de industrie, de land bouw en in de handel. Zeker vijf duizend van hen hebben nu hun eigen boerenbedrijf. Duizenden anderen spa ren voor een eigen bedrijf, terwijl zij Werken voor Canadese boeren. De Nederlanders hebben een zeer groot aandeel in het opvullen van de hiaat die na de tweede wereldoorlog js ontstaan, toen de grote trek van de Canadezen begon van het platteland naar de steden. Per jaar vestigden sich gemiddeld 60.000 plattelandsbe woners in de steden. Die ontwikke ling baarde zorg omdat het aantal arbeidskrachten in de landbouw steeds geringer werd. Vele eigenaren van Canadese boe renbedrijven. hebben zich bereid ge toond bedrijven te verkopen aan Ne derlandse boeren op zeer gunstige voorwaarden. 1 De Nederlandse immigranten vor men nu de op twee na grootste groep na de Engelsen en de Duitsers. In 1951 arriveerden 19.405 Neder landers in Canada, in 1953 warén dat er 21.213 en in 1953 20.472. j? Meer dan de helft van aHe Neder landers woont in de provincie Ontario. Plotseling herleefde de historie deze historienjke grond, toen een oud-Hollandse kledij gestoken en letter- lyk aan de kaak gestelde veroordeelde op klagelijke toon deed horen: „O, Ma jesteit, heb medelijden met me". Het was ongeveer kwart voor tienen. De stads bode-had de poorters van het hoog be zoek kond gedaan en schout en schepe nen, eveneens in historisch costuum, hadden nog maar juist hun Souverein met hoofse buiging verzocht het stad huis te willen betreden. De Koningin keek verrast naar de schandpaal en heelt, in het stadhuis, op verzoek van de burgemeester de veroordeelde volgaarne gratie verleend door het plaatsen van haar handteke ning in het boek, waarin - het vonnis over „de booswicht" stond vermeld. Met het slaken van de boéien door de bij de schandpaal staande rakkers, her kreeg de vandaag enige Woerdense ovetrreder zijn vrijheid. Het was intussen hoog tijd geworden voor het gezelschap om naar Rietveld te rijden, dat met Waard er en Barwouts- waarder onder het bestuur van Woer den valt. Ih dit kleine streekdorp 35 boerenbedrijven' en grasdrogerij juichten de bewoners hun Koningin hartelijk toe. Burgemeester A. van Wai- sum bood hier een 18 pond zware gras kaas aan, jaargang 1953. Onder een erepoort werd Bodegraven binnengereden, op een na grootste streekdorp langs de Rijn, aan het begin waarvan schoolkinderen het eerste wel kom boden. Op de Nieuwe Markt heeft burgemeester mr. J. J. Croles een kort begroetingswoord gesproken, waarna de gasten op wel originele wijze van het leven en streven van Bodeagraven kon den kennis nemen, namelijk door mid del van een filmstrip op een groot scherm geprojecteerd, waarbij een ge luidsband de nodige toelichting bood. Een pergola overschaduwde deze „open lucht bioscoop", teneinde het daglicht te temperen. Op het podium, waar de Koningin had plaats genomen waren ook de leden van de raad gezeten en de op 30 April gedecoreerden. Na het geboden e met grote aandacht te hebben gevolgd en de burgemeester, die met een kort woord deze film strip „Bodegraven slaat de handen in een" had ingeleid, te hebben dank ge zegd voor deze originele kijk op deze nijvere gemeente, is de Koningin via Zwammerdam naar Nieuwkoop gere den, met zonder eerst echter met ge noegen een declamatorium te hebben aangehoord, dat voorgedragen werd door de kinderen Johannes Slappende! Pieter Jongebreur, Agnes v:/ Veldhui zen, Lena Martens, Jacob* van uer Boon en Marg Vreeken. De tekst van dit de clamatorium, vervaardigd door drs. J, van den. Boon werd H.M. die door Lena Martens reeds een „terracotta" voor stellende een farkttafereel was aangebo den, na de voordracht overhandigd. In Zwammerdam. evenals Boderaven treurig bekend vanwege het lot, dat de bewoners in het jaar 1672 trof, uitge moord en de plaatsen plat gebrand, heeft wethouder C. F. Blok van het kort op onthoud van K M gebruik mogen ma ken haar een door de pottenbakker C. Sluijter vervaardigde vaas aan te bie den, veisierd met het gemeentewapen Om kwart voor elf wercl Nieuwkoop bereikt, waar burgemeester M. P. v. d. Weijden de Koningin op het stadhuis verwelkomde Hier werden werkstukken uit de siersmederijen bezichtigd, waar na in het Piashuis te Noorden, dat in deze gemeente ligt, een korte rustpauze gehouden. Als geschenken van Nieuwkoop wer den de Koningin bloemen aangeboden door Margaretha van der Weijden en door de burgemeester een smeedijzeren schemerlamp met afbeeldingen van het gemeentewapen. In Zevenhoven, waar maar kort werd vertoefd, was het een grote dag voor Sjaantje de Groot en Peter Detmers, die een groot stuk rookvlees naar hun Komgin brachten, waarop een plastic tractor, eetbaar en speels symbool van veeteelt en landbouw. Voor Nieuwveen (dat zijn. naam aan de turf ontleend) stond een bezoek aan huize St. Ursula, een inrichting voor zwakzinnige kinderen op het program ma. Burgemeester J. A Bakhuizen heeft de Koningin in zijn gemeente verwel komd waarna de zeereerw. J, A. Slij- kerman de vorstin m het tehuis heeft begroet, zuster Virgmea, hoofd van de St. Ursula-school gaf een overzicht van de verzorging hier van de opgenomen imbicielen. Bij het gezelschap hier aan wezig zagen wij ook dr. J. H, Pameijer, hoofdinspecteur Staatstoezicht Krank zinnigenwezen. Om kwart over twaalf arriveerde de auto van de Koningin in Ter Aar, waar burgemeester Hogenboom de Koningin na de begroeting naar de nieuwe vei- hnghal begeleidde, waar de voorzitter van e veiling, de heer C. W. van der Hoorn, de voorzitter van de Bloemisten- Vereniging de heer N. A. Hogervorst en ir. G. W- van der Helm, rijkstuin- bouwconsulent korte voordrachten hiel den over de tuinbouw, de bloementeelt en de verrolbare kas. Hiermede was het vrij drukke och tendprogramma ten einde. In Alphen, waar o.a. de Marthastichting zou wor den bezocht, werd de vorstin door bur gemeester Ed. C. Witschey begroet, waarna in Avifauna de lunch is ge bruikt. Het ligt in het voornemen van H. M. de Koningin op 31 Mei a.s. een bezoek te brengen aan Rotter dam. Het programma voor deze dag vermeldt voor de morgenuren een bezichtiging van de tentoonstelling „De Gouden Schakel" in de Ahoy'- gebouwen, voorts bezoeken aan het sociaal-cultureel centrum van het Zuidplein-complex en aan de Haven vakschool op het terrein van Thom- sen's Havenbedrijf. In de namiddag zullen de Kamer van Koophandel, het nieuwe Stads- timmerhuis en de huizen Grooten boom van Os worden bezocht. Woensdagavond is in de miniatuurstad Madurodam het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen overgedragen aan gebouw. de Stichting de hereniging Het Resi dentieorkest. Vanuit het gebouw klonk orkestmuziek. Een exterieur van het (Van onze Haagse redacteur) Onder de huidige omstandigheden moet de noodzaak tot economische expansie het leidend gezichtspunt hij onze economische politiek zijn. Alles wat deze expansie zou kunnen frustreren moet worden vermeden. Hierop zullen de belastingpolltieb, de vorming van de jeugd en de mededingings- of kartelpolitiek gericht moeten zijn. Aldus kan het te voeren economische beleid, zoals dat door de minister van Economische Zaken, prof. dr. J. Zijlstra, werd uiteengezet in de jaarvergadering van het Verbond van Prot. Chr. Werkgevers in Nederland, samengevat worden. De vorming van onze jeugd, aldus de minister, hangt ten nauwste samen, met de expansie-noodzaak, maar dit zal een beleid op langere duur zijn. Willen wij echter op de duur in de wereld standhouden dan moeten wij het zoeken in hoogwaardige producten, waarin de in ons volk aanwezige intellectuele en andere begaafdheden zo volledig mogelijk benut worden en tegen deze achtergrond zuilen wij ernstig rekening moeten houden met de noodzaak om onze jonge mensen langer te vormen en later aan het werk te zetten dan op dit ogenblik het geval is. SINDS de bevrijding heeft de emi gratie een grote vlucht genomen. Vooral Canada heeft daarin zijn aan deel gekregen. Gisteren heeft de 100.000ste Neder landse emigrant voet op Canadese bo dem gezet. Er ia reden o«n Canada geluk te wensen met deze bevolkingstoeneming, want het zijn niet de minst pittige Nederlanders, die het besluit tot deze „trek" nemen. En voor de lage landen aan het Noordzeestrand is er geen reden om te treuren. Laten we dankbaar zijn dat in ons volk de geestkracht wordt gevonden om van de nood een deugd te maken. Naar oud-vaderlandse traditie. Dan reiken in deze 100.000ste ver leden en heden elkaar de hand en mogen -we vertrouwen stellen in de .toekomst. Nu het tellen van de stemmen, uit gebracht tijdens de verkiezingen in Ierland, vrijwel is voltooid, ziet het er naar uit, dat de coalitie onder leiding van John A. Costello premier Eamon de Valera ten val zal brengen. De Valera's Fianna Fail party behaal- mng boekte. 1951, toen zij precies nog een overwin- men dan bij de vorige verkiezingen in de ongeveer tien procent minder stem- Waamemers schrijven de terugslag toe aan de ontevredenheid van de huis vrouwen over het stijgen van de prijzen. Tot dusver is de zetelverdeling als volgt. Fiannia Fail 59, Onafhankehjken 4, Coalitiepartijen Fine Gael (ver enigd Ierland) 43. Labor 15, Clann na Talhman (boeren) 5. Clann na Poblachta (republikeinen) 3. Costello is 62 jaar en schijnt nog een belangrijke politieke toekomst te heb ben. De Valera echter nadert waarschijnlijk het eind van zijn politieke carrière. Hij is thans 71 jaar oud en bijna blind. De Valera is reeds sinds 1916 een belang rijke figuur in de Ierse politiek.' Dit is een ambitieus programma, dat wij zeker niet van vandaag op morgen kunnen realiseren, maar ik hoop zeer, (dat ons volk, dat een grootscheeps pro gramma voor 'de oudedagsverzorgïng onder ogen durft zien, dat een Delta plan wellicht durft uit te voeren, t.z.t ook deze grote opgaaf op "het gebied van de vorming van de jeugd zal weten te volbrengen, zo zeide minister Zijl st ra. De minister zette in zijn rede uiteen dat de snelle uitbreiding van de bevol king en de daaruit voortvloeiende nood zaak tot industrialisatie- en exportpoli- tiek ons voor een zeer grote expansie- taak stellen. In dit verband noemde hij het een juist beleid, dat de belasting- faciliteiten zijn ingevoerd ter grootte van het toentertijd verwachte tekort, omdat het naar zijn mening onder de huidige omstandigheden beter is budge tair enig risico te nemen dan het risi co te lopen, dat dc belastingpolitiek de expansie tegenwerkt in plaats van stimuleert. Ook by de voortduur zal het algemeen fmancieel-economisch beleid m dit teken moeten staan. Ook de kartelpolitiek speelt in dit verband een rol. Het is ten enenmale onjuist en in de diepste grond van de Zó zijn ze gegaan, jaar in jaar uit grote gezinnen, jonge echtparen en verloojden, het nieuwe vaderland tege- granten onderweg zijn.'. moet. Koosje Bol zal de 100.000ste zijn en als zij voet aan ival gezet zal hehben, zullen er alweer nieuwe emi- Be Ronde Tafel-Conferentie met de West is hedenmorgen door de minister president dr. W. Drees geopend. Dr. Drecs venvees op de onderhandelingen, welke in het verleden plaats hadden in de kleine commissie. Het voortgezet overleg in deze commissie in de maan den Januari en Februari van dit jaar heeft tot overeenstemming geleid om trent het nieuwe ontwerp-statuut van 6 Februari 1854 en de daarbij behorende toelichting, waarachter de diverse dele gaties in de commissie als geheel ge zien zich stelden en dat zij bereid wa ren ter aanvaarding aan de grote de legaties aan te bevelen, zo vervolgde dr. Drees. Nu zou de conferentie niet nodig ge weest zijn, indien de drie regeringen en de drie delegaties dit resultaat vol ledig hadden aanvaard. De voorzitter van de Antilliaanse delegatie gaf even wel te kennen, dat sommige leden van zijn delegatie nog over bepaalde pun ten hun bezwaren naar voren wensten te brengen en ook de voorzitter van de Surinaamse delegatie deed blijken, dat zijn deiegatie de voorkeur gaf aan voort zetting der conferentie. Ook van Neder landse zijde zijn toen enkele onderwer pen genoemd, waaromtrent nader be raad wenselijk werd geacht. In gemeen overleg is toen besloten dei een Inwendige aangelegenheden zijn Surina me en de Antillen in wezen reeds eigen meester. De onderlinge verbondenheid in het Koninkrijk moet berusten op het beginsel der gelijkwaardigheid, al leidt reeds het grote verschil in talrijkheid der bevolking bij de verschillende Rijks delen onvermijdelijk tot een genuanceer de regeling. Wij kunnen, daarvan ben ik overtuigd veel voor eikaar zijn. De Antillen vor men, in het bijzonder voor zover de twee grootste eilanden betreft, een van de meest welvarende gebieden in de Ca- raibische Zee en staan met Zuid-Ame- rika in een verbinding, die ook voor Ne derland waardevol kan zijn. Suriname staat aan het begin van een ontwikke ling, die grote beloften inhoudt. Neder land heeft zich van de doorgestane be proevingen hersteld op een wijze, die het mogelijk maakt de ontwikkeling der Overzeese Rijksdelen, waar dit gewenst wordt, krachtig te helpen bevorderen. Er bestaan tussen ons ook sterke ban den van geschiedenis en traditie. De be volkingen in de West. hoezeer nog be trekkelijk gering in getal, zijn van gro te verscheidenheid naar herkomst en ras, zonder echter de afscheidingen en tegenstellingen te kermen, die elders moeilijke problemen oproepen. Gunstig /ijr nier de voorwaarden voor conferentie vandaag te doen bijeenko men. Gelet op de omvangrijke gedachten- wisseling, welke m de loop der tijden over de meeste der punten, die thans nog ter sprake zullen komen, reeds heeft plaats gehad en .rekening houdende met de door alle delegaties getoonde bereid heid open te staan voor de opinies en argumentaties van anderen, mag ge gronde hoop worden gekoesterd, dat op korte termijn volledige overeenstem ming zal worden bereikt en dat de nieu we rechtsorde thans binnen afzienbare tijd gevestigd zal kunnen worden. Voor die hoop is te meer reden, om dat wij allen weten, dat ofrmuleringen wel betekenis kunnen hebben, maar dat beslissend is de geest, waarin men el kaar tegemoet treedt. Ik geloof te mo gen zeggen, dat die geest goed is. Wij willen allen samenwerking in een Koninkrijk. Van een koloniale verhou ding kan geen sprake meer zijn en ls ook geen sprake meer. Ten aanzien van. cedzame ontwikkeling van verwui vui eigen meesterschap en voor een blijvend samengaan voor ge meenschappelijke doeleinden. Temidden van een verwarde, naar een bekend woord zelfs een bezeten wereld, kunnen wij, hoe kiem wij ook tezamen mogen zijn. een voorbeeld geven van redelijk heid, onderling begrip, samenwerking en vrijheid. Ik vertrouw, dat deze conferentie dat Inderdaad zal doen. Met deze goede ver wachting voor ogen, nodig ik u uit de beraadslaging over het ontwerp-statuut t hervatten". Het Franse parlementslid Pierre Cot. een „meelopervan de communisten, heeft gisteravond de Stalinprijs een soort tegenhanger van de Nobelprijs ontvangen. zaak fataal dit beleid af te stemmen op depressie verschijnselen als we in de dertiger jaren hebben beleefd. Een die pe economische depressie als in die ja ren moet gezien worden als een vol strekte abnormaliteit in het economische leven en wanneer de.-practijk, dat- uit vrees voor een dergelijk verschijnsel concurretitie-beperhende afspraken wor den gemaakt, de overhand krijgt In het economischeTeven, dan dreigt op de lan gere duur stagnatie en depressie. Dit wil niet zeggen, zo verklaarde de be windsman, dat ieder kartel uit den bo ze is. De Nederlandse kartelpolitiek, zo als Ik die voorsta, zal onder alle om standigheden realistisch en niet dogma tisch moeten zljjn. Over het buitenlands economisch be leid zeide de minister, dat Nederland zowel ten aanzien van de import als van de export gebaat is bij een zo groot mogelijke vrijheid. De gunstige export positie van ons land is mede te danken aan het na-ooriogse loon- en prijsbeleid. In dit verband merkte de minister op, dat het voor iedereen op het ogen blik wel duidelijk is, dat het loonbeleid zoals dat tot dusver gevoerd is, zal moe ten veranderen. Er zullen, om zo te zeg gen, meer vrijheidsgraden moeten wor den toegevoegd aan de mogelijkheden van de loonontwikkeling met name ook per bedrijfstak, maar daarbij zal nim mer uit het oog mogen worden verloren, dat ons land, dat op het gebied van de internationale handel zo kwetsbaar is, zijn loonpolitiek altijd in hoge mate zal moeten blijven afstemmen op de eisen, die de concurrentiekracht aan ons ex portpakket stelt. Wat de internationale economische in tegratie betreft verklaarde minister Zijl stra, dat Europese integratie Nederlands levensbelang is. De mogelijkheden tot exportfinancie ring zijn bevredigend en nog niet uit geput. De mogelijkheden tot verzeke ring van exportrisico's worden aan een diepgaand onderzoek onderworpen. Wat de fiscale faciliteiten betreft zal voort durend nagegaan moeten worden, hoe de budgetaire positie is en of er ruimte is voor belastingvermindering wanneer het op een zeker moment mogelijk blijkt om tot een bepaalde substantiële belas tingverlaging over te gaan, moet nage gaan worden hoe het beschikbare be drag moet worden verdeeld. In die si tuatie en onder het voorbehoud, dat al gemene verlagingen prioriteit moeten hebben boven zgn. gerichte verlagingen, zal de exportbevordering thans naast de industrialisatie in engere zin mede op de voorgrond moeten treden. De minister van Buitenlandse Zaken van Nicaragua heeft aan de ambassa deur van Guatemala een nota overhan digd, waarin wordt medegedeeld, dat Nicaragua de diplomatieke betrekkingen met Guatemala verbreekt. De ambassa deur en zijn staf, alsmede het ,persck neel van de ambassade hebben tegelij kertijd hun uitreisvisa ontvangen. -In ce nota wordt de „communistische neiging" van de regering van Guatemala •.-* be treurd. Zij zegt, dat Guatemala commu nistische propaganda in Nicaragua voert De ambassade had, zo gaat de nota verder, asyl verleend aan burgers van Nicaragua, die betrokken waren bij het complot tegen de president van Nicara gua, Somoza. De ambassadeur van de Verenigde Staten zal de belangen van Nicaragua in Guatemala behartigen. De ambassadeur van Nicaragua is reeds met gezin en staf in de hoofdstad van zijn land, Managua, teruggekeerd. De leider van de Vietminh, Ho Tsji Minh, is volgens radio-Vietminh bereid het nieuwe, uit zes punten bestaande Franse voorstel voor de evacuatie, van de Franse gewonden nit de strijd bij Dien Bien Phoe in overweging te ne men. De radio zeide. dat de communisten intussen de evacuatie van de gewon den zouden toestaan op basis van de reeds eerder overeengekomen voor waarden, „uit menselijke overwegingen". Het Franse opperbevel beeft gister avond bekendgemaakt, dat in Hanoi nog 24 gewonden uit Dien Bien Phoe zijn aangekomen. Van hen werden 21 op brancards vervoerd, maar zij bevonden zich in betere conditie dan de 19, die Dinsdag Hanoi bereikten. Het totale aantal geëvacueerde ge wonden is hiermee gestegen tot 54. Gisteravond laat werd nog een contin gent verwacht. Generaal Paul Ely, de chef van de Franse generale staf, is Woensdag in Hanoi aangekomen, vergezeld van hoge stafofficieren, om de critieke toestand te bestuderen, waarin de 80 bataljons Franse Unietroepen zich in de delta van. de Rode Rivier bevinden. Deze staan tegenover 100.000 man geregelde en on geregelde Vietminh-troepen. Voorts zou- en 30.000 opstandelingen, die pjrt vrij gekomen na de val van Dien Bien Phoe,' naar de Selta onderweg zijn. Na de derde gisteren gehouden ge heime zitting van de vredesconferentie te Genève moest worden geconstateerd, dat deze conferentie ten aanzien van Indo-China een volledige Impasse heeft bereikt. De negen mogendheden besloten op voorstel van Eden vandaag vrijaf te nemen, nadat niet mogelijk was geble ken het verzet der communisten tegen het Westelijk voorstel om onmiddellijk te gaan werken aan een bestand voor Laos en Cambodja, te breken. De Franse delegatie had de idee van een adempauze van een etmaal geop perd. De Amerikanen wensten, dat van daag een half-openbare zitting een zitting dus. waarbij de pers volledig wordt ingelicht over Indo-China zou worden gehouden. Bidault was daar echter vierkant tegen. Een openlijk toegeven dat de Indo-Chmese besprekingen een impasse hebben bereikt, zou ernstige politieke repercussies in Frankrijk hebben. On derminister Bedell Smith gaf toe. De Westelijke ministers zullen heden, een Sowjet-voorstel bestuderen om de kwesties Laos en Cambodja te laten rusten en verder te gaan met de po gingen om de Franse en Vietmlnh plannen voor een - Indochlnesè wapen stilstand nader tot elkaar te brengen. De Westelijken menen, dat ten aanzien van Laos en Cambodja alleen nodig is, dat de Vietminh-opstandelingen zich terugtrekken naar Vietnam, het belang rijkste gevechtsterreina De communisten staan er op, dat alle drie staten bij een politieke en militaire regeling betrok ken worden. Naar verluidt zijn de Westelijken ter wille van de bespoediging der onder handelingen bereid de kwestie Laos en Cambodja voorlopig ter zijde te schui ven en de kwestie-Vietnam aan te vat ten. De moeilijkheid is echter, dat het militaire deel van het Vietminh-pian op het gehele grondgebied van Indo-China betrekking heeft. De Westelijken vrezen daarom,, dat zij zich door aanvaarding van het verrassende Sowjet-voorstel ver plichten tot onderhandelen over Laos en Cambodja, iets wat zij steeds heb ben trachten te vermijden. Gen.-majoor Siro Fossati, de plaats-1' vervangend stafchef van de Italiaanse luchtmacht, heeft hier vandaag op een persconferentie verklaard, dat - de Ita-o' liaanse vliegtuigindustrie zich krachtens een NATO overeenkomst concentreert op de bouw van opleidingstoesteïleiv «r- nachtjagers.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1