Nederlands defensie Koninklijk Paar bezocht de oude Sleutelstad Avondfeest op Den Burcht in stromende regen MOORDAANSLAG IN HET HART VAN ROTTERDAM Proces tegen de Berkelse arts Prof. Carp acht verdachte wëj toerekeningsvatbaar Fundamenteel aecoord over Saarland bereikt —Hebt u zich_ al gemeld? Een lammetje voor Prinses Margriet Man ernstig, vrouw licht gewond Dr. BRUINS SLOT DOET EEN BEROEP OP ENGELAND De Valera ten val gebracht R.T.C. AFWIJKINGEN IN MEDISCHE, NIET IN JURIDISCHE ZIN Op grondslag van het plan-Van der Goes van Naters v RIJD AG 21 MEI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2777 Weerbericht v Een lammetje voor Prinses Margriet Mildere leiding in Prans-Marokko Andere associatie met K.S.G. voorgesteld Geen bouwstop, wel enige regulering m D Nieuw e yoorstellen^J op de 'k\ Wapenzending naar Guatemala Generaal Guillaumé vervangen door diplomaat. Lacoste sm Mg .'i-U--'- De tumor Weer flesjes Spion in de Oekraïne f| terechtgesteld Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef, 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424857 Redactie: Tel. 111S92 Administratie: TeL 114402—115486 B.g.g. 395283 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 ner maand, 6-75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: O, A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN *iAXUXn> Weersverwachting, gèldig tot Zaterdagavond.' j" HETZELFDE WEERTYPE Veranderlijke bewolking- met plaatselijk enkele buien. Matige, af en toe krachtige Noord-Westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Hoofdredacteur: Dr. J, A. H. J. S. BRUINS SLOT-; ,S' M§ 7Wi (Van onze militaire medewerker) DE thans ingediende Defensienota heeft de verdienste, dat de grond slagen onzer defensie in NAVO- verband, de daarop berustende organisatie van de machtsmiddelen en de ontwikkeling daarvan tot einde 1957 er .duidelijk 'en openhartig in worden geschetst, We weten nu, dat de NAVO Nederland strategisch voor de defensie van Engeland we! be langrijk doch niet órfmisbaar acht, zodat wij er. niet op mogen rekenen, dat andere landen ons van de verdediging van eigen grondgebied zuilien ontlasten door deze taak ten dele voor hun rekening te nemen. Althans te land niet. Te land zullen we ons eigen gebied zelf moeten verdédigen, uiteraard in NAVO-verband, d.i. als subsector van het Noordelijke deel van het Midden- europese front. Dit deel als geheel valt aan Nederlandse. Belgische en Britse divisies toe. Voor de defensie hiervan - zijn tot aan de Duitse herbe wapening slechts troepen beschikbaar voor de uitvoering van het zg. interim- plan, dat eén verdediging van .West- Europa beoogt in een zone waarin de Rijn-IJsellïnie als natuurlijke hinder nis de ruggegraat vormt. Eerst na de Duitse herbewapening en bij invoering van nieuwe moderne wapens begint de' zg. „forward strategy", waarbij de verdedigingslijn zo ver mogelijk. Oos telijk wordt verlegd. Dan eerst kan ons gehele land redelijk veilig worden gesteld. Aldus de Nota! Van de bovengenoemde zone moeten wij de IJsellinle voor onze rekening nemen, die daartoe door permanente verdedigingswerken is versterkt. De uitgestrektheid van deze linie, die'ook het aangrenzend deel van de Rijn om vat, vraagt een troepensterkte van ten. minste vijf divisies en dan nog móeten in onze subsector Britse divisies mede worden ingezet. Met een legerkorps van drie divisies zou de Usellinie dan ook zeker 'niet houdbaar zijn en zoiu de', defensievan West-Europa en van ons landterug moeten vallen op een gemakkelijker verdedigbare lijn, waarbijde invasiekusten van België-en Frankrijk het gróótste ge vaar voor Engeland in elk geval /„Veilig zouden moeten.'worden, gesteld. De Nota .wijst.'ër'.vöórts öjydat de materiële, - personele i.- en financiële eisen aanzee— 'en luchtmacht een zekere beperking opleggen. In ronde getallen verhouden zich de aaix de land-, zee— en - luchtmacht ten koste gelegde bedragen- als 3:1:1. DE voor -net vyz-orvisie-pum «u<r digde -géiden zijn -berekend -voor de .uitbreiding, de eerste uitrusting en het onderhoud.der. beide nieuwe ■- divisies plus legerkorpstroe- pen'alsmede-voor het. onderhoud van- de reeds; beschikbare troepen. Ir de achterliggende jaren is enige maler alarm geslagen 'over de ontzaglijke bedragen,.die niet dit onderihou zoudeni zijn. gemoeid -r- niet; te yer- warren .overigens met de vervan- ging wegens slijtageof -veroudering. - Er werd niet minder dan 10% voor in rekening gebracht. Zou. dit percentage reëel zijn, danwas hetvijf-divisie- plan inderdaad onuitvoerbaar en zou zelfs; het ..drie-^ivisié-plan dubieus zijn. Maar de Nota wijst deze abnor- maal hoge schatting- van de hand. Wel wordt erkend," dat'er, geen rekening is gehouden met de verv anging-van het materieel in'de toekomst- doch in- 'dit verband wordt verwezen naar een Amerikaanse verklaring dat met de noodzaak van een gedurende zekere tjjd:voortgezette hulp voor de in standhouding der NAVO-strijd- krachten rekening wordt gehouden. Daar in deinterioiperiode, die van de .verdediging der Rijn-IJseUinie, de dieptéverdediging, van ons land gering is en dan nog voor een deel onder het operatiegebied van het veldleger valt, kan onze territoriale verdediging op de grond in die periode, mede dank zij een krachtige luchtverdediging met jagers en Juchtdoelar'tillerie, beperkt zijn. De bewapening is lichter dan die van het veldleger doch kan dat ook zijn, daar dé te verwachten tegen standers (saboteurs en luchtlandings troepen) ook lichter bewapend zijn. De verdediging te land sluit dus logisch. Haar uitvoerbaarheid zal echter vooral afhangen van de' mate waarin over-' het hiervoor benodigde Personeel kan wordesccbeschlkt. Bij Haar bezoek aan de Rijnstreek ontmoette HM. de Koningin op de eerste dag van de tocht, £n Leimuideii een collectante voor de Stichting 1940'45. Ogenblikkelijk hield onze vorstin zich even bij haar op om iets te kunnen ofj erf' Een vorstelijk voorbeeld tw allen. De dag begon vanmorgen ook som ber en dreigend, doch het was droog toen de Koningin in de Evertsenstraat de Burgerbescherming kon inspecte ren, waar brandweer en andere over heidsdiensten op dit gebied stonden aangetreden. Daarna heeft de Ko- Gisteravond is op de Coolsingel te Rotterdam eén moordaanslag gepleegd op de 30-jarige P. van B. uit Rotter dam. Het-slachtoffer werd een aantal steken met eén mes toegediend. Zijn toestand is érnstig. Een vrouw, die hem 'vergezelde, liep een ongevaar lijke steekwond in de rug op. De'da der, de) 31-jarigeloswerkman J. R. uit Rotterdamis gearresteerd; -•/'De moordaanslag werd.\ornstreeks zes'uur gepleegd voor het postkantoor aan de Coolsingel. J. R. had zich daar opgesteld met een mes in de hand. Toen- Van B., in gezelschap van de 27-jarige Rotterdamse A. M. B. pas seerde, wierp R. zich opVan B. Hij diende hem met het moordwapen een aantal steken toe. In de hitte van het gevecht kreeg ook mej, B. een steek in de rug. Toen de moordaanslag werd gepleegd was het zeer druk op de Coolsingel. '.Onmiddellijk werden surveillerende agenten gealarmeerd. Zij slaagden er' in R? te overmeeste ren. Hij is achter slot en grendel ge zet. De verwondingen van Van- B. wa ren ,van ernstige'aard. Hij moest haar het Cóolsingel-ziekenKuis worden De Verenigde Staten hebben via de Amerikaanse ambassade te Stockholm de -Zweedse regering om inlichtingen verzocht, hoe het Zweedse schip „Aif- helm" aan zijn .lading wapens uit - een communistisch land voor Guatemala is gekomen. Amerikaanse functionarissen menen, dat de lading veel .meer wapens omvat, dan het vijfduizend 'man sterke leger van Guatemala in normale omstandighe den nodig heeft. - (Van onze speciale verslaggever). Mei grote moed, tvij mogen tvel spreken van overmoed, hebben dc Koningin en Prins Bernhnrd gisteravond het noodweer, dat in Leiden losbarstte getrotseerd dm het avondfeest op Den Burcht en. het vuurwerk op hel Schuttersveld gade te slaan, Tegen de avond brak de langverwachte regen in stromen uit de hemel op Den Burcht, waar een knnslfeslijn zou plaats linden. De toonkunstenaars hadden hun instrumenten in dc steek gelaten en waren gevlucht. Toch gaven enige ballerina's in hun ragfijne toiletjes een voorstelling, waarbij zij bijna van het gladde plankier afgleden. Kennelijk genoten dc hoge gasten toch nog van het voortreffelijk optreden van een studentencabaret. Omstreeks 11 uur tvas hot echter droog en kon het vuur werk, dat slechts weinig Lcidenarcn op dc been had kunnen brengen, doorgaan. Na afloop van het avondfeest bracht Prins Bernhard een bezoek aan'dc studenten sociëteit. De Koningin en de Prins hebben de nacht doorgebracht op de „Piet Hein", die op hel Galgenwater gemeerd lag. ningin dé Lammerenmarkt geopend, waar zij grote belangstelling toonde voor de aanvoer van Texelse lamme ren, voor welke markt Leiden een grote bekendheid geniét. Zij werden hier rondgeleid door wethouder Vander Kwaak, die Hare Majesteit een acht weken oud lam aanbood voor Prinses Margriet. Een van de marktbedienden tilde het op de arm en- de Koningin aaide het beestje op, genoeglijke manier, welk gebaar échter door de persfotografen niet direct kon worden vastgelegd, omdat intussen de 8-jarige Alice v. d. Kwaak, dochtertje van de wethouder, een. speelgoedlam aanbood, dat even eens met zeer'kleine wollige schaapjes in een doosje voor Prinses Margriet werd aangeboden. Het speelgoed was vervaardigd .door de afdeling welfare van het Stads- en Academisch Zie kenhuis. Opnieuw- is het echte lam toen weer op de arm genomen en heeft de Ko ningin het wederom geaaid, teneinde de fotografen het. gewenste plaatje te kunnen doen maken. Vervolgens is een bezoek gebracht aan het- laboratorium voor cytologie en experimentele - hystologie, waar prof. dr. P. J; Gaillard en. mevr. dr. Zaaijer de Koningin hebben- voorge licht over weefselonderzoek. Hierbij waren o.m. tegenwoordig de r.ëctor- magnificus, prof„;/-yan> Bemmelen jen de president:'curatör dir./Baron'dé Vós'van' Steen wijk "Commissaris der Koningin in de provincie Noord- Holland, die tijdens de rondgang ook gelegenheid vond met zijn'ambtgenoot int. Kesper te spreken. Na dit uitvoerige bézóek is de Ko ningin naar de kinderspeeltuin „Ons Eiland" vertrokken, waar zij ingelicht is over beV speeltuinwerk. Vervolgens hééft zij Parleys Wolspinnerij bezifch- tigd. Met'Prins Bernhard heeft H.M; aan het eind van de morgen de La kenhal bezichtigd. vervoerd. Van B. heeft veel bloed verloren, tengevolge vén messteken xn de rug, in de hartstreek, de linker zij en linkerarm. 'Mej. B., die een steekwond in de rug opliep, kon na behandeling door een dokter naar huis terugkeren.. Met motief „van de moordaanslag is volgens de Rotterdamse politie ge weest, dat R. zich heeft gestoord aan het feit, dat Van B. met mej. B., die R. goed kende, wandelde en praatte. Mej. Van B. is een uitgaande vrouw en Van B. stelde pogingen in - het werk om haar op het goede, pad terug te brengen,-hetgeen R: 'niet maar de zin schijnt te-zijn geweest. Het Franse kabinet heeft gisteren Francois Lacoste, gevolmachtigd minis ter, een beroeps-daplomaat, benoemd, tot resident-generaal in Marokko. Lacoste zal in deze functie generaal Guillaumé opvolgen, die. is benoemd tot Inspecteur-generaal van- de Franse strijdkrachten in Noord-Afrika. Dit besluit, bekendgemaakt na een stormachtige kabinetszitting, plaatst Lacoste op een van-de moeilijkste pos ten in het Franse rijk. Hij is de serste civiele persoon sedert 1946, die deze functie krijgt. Men .ziet dit als een aan wijzing,vdat de nationalistische eisen in zake meer zelfbestuur „zachter." bena derd, zullen'worden. Sedert hij in Augustus 1951 resident- generaal werd, heeft Guillaumé, die'eer- der commandant van de Franse bezet tingstroepen in Duitsland is geweest, veel critiek moeten verduren wegens zijn „beleid van de ijzeren hand'.' In de avondzifting van de .gexneen- aehappelifke vergadering der beidé par lementen van de Raad van Europa en van de Kolen en Staalgemeenschap beeft het Nederlandse kamerlid dr. J. A. H. J. 8. Bruins Slot een beroep gedaan °P Engeland om zo spoedig mogelijk een andere associatie met de kolen- en staal gemeenschap' aan te gaan. Hij 'herinnerde aan de - Britse - bereid heid in twee wereldoorlogen getoond, om het Europese vasteland te hulp te snellen als het werd aangevallen. Maar dat is nu niet meer voldoende, zei hij. Als het waar is, dat elk wereldgebeuren een uitdaging is waarop geantwoord moet worden, aldus de heer Bruins Slot, dan is het te hopen, dat Engeland de uitdaging van het moderne wereldge beuren begrijpt en daarop ook een modern antwoord geeft, en dus niet het antwoord van 1914 of van 1940. Enge land heeft ons te verstaan gegeven, dat het niet bereid is een deel van zijn souvereiniteit af te stan. Welnu, zo zeide de heer Bruins Slot, „Laat Engeland dan opschieten met datgene te doen, waar toe het wei bereid is". - Ook dc Sleutelstad Leiden genoot dc eer de Landsvrouwe binnen haar poorten te ontvangen. Koningin Juliana bezocht hier dc Beestenmarkt, waar Haareen wollig lam met een oranjestrik om de hals werd aange boden. In het midden de burgemees ter van Leiden, jhr. mr. F. H. tan Kinschot. De minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting overweegt In hoever re de bouwactiviteit in bepaalde sec toren van de bouwnijverheid zou kun nen worden afgestemd op de bouw capaciteit. Hij denkt hierbij aan een regulering van de afgifte van de rijks- goedkeuringen voor bouwwerken bui ten de woningbouwsector. Van een bouwstop zal evenwel geen sprake gijn. jus- ,-,Het volk heeft beslist. De coalitie partijen hebben de meerderheid en kunnen een regering vormen", aldus heeft de Ierse premier. De Valera, hoofd van de partij Flanna Fail, naar aanleiding van de verkiezingsuitslagen verklaard. Na het bekend worden van de laatste twee uitslagen is de verdeling tussen de partijen als volgt; Fianna Fail 64 zetels (zeven verloren) Fine Gael 49 zetels (vier gewonnen) Socialisten 18 zetels (vier gewonnen) Boerenpartij 5 zetels (een verloren) Republikeinen 3 zetels (een gewonnen) ■Onafhankelijken 5 zetels (een verloren). De oppositie-partijen zijn verzekerd van een meerderheid van 16 zetels en kunnen een coalitieregering vormen/ Waarschijnlijk zal de leider van de partij Fine Gael,- John A. Costello, pre mier worden. Hij was ook premier in de coalitie-regering van 1948. In de middag van de eerste dag, dal H.M. de Kóningin de Rijnstreek bezocht werd bij liet sportpaviljoen van de Braassentermeer de thee gebruikt. Meisjes in oud-Hollandse klederdracht serveerden. Advertentie E minister-president dr. Dxees eo de delegatieleiders uit de We«t hebben bij de hervatting van de be sprekingen over de nieuwe rechtsorde voor het Koninkrijk vriendelijke woor- den gewisseld. Daarbij overheerste lichtelijk het op timisme over het welslagen der con ferentie. -A vA Of dit optimisme gewettigd is, zal uit het verloop der besprekingen moe ten blijken. Het As in elk geval goed, de dag niet te prijzen vóór de avond, want., er moeten hier en daar nogal wat plooien worden gladgestreken om/, niet ie zeggen, hindernissen worden, genomen. Men leze er. het :artiïel1vM*;t; de: parlementaire redacteur in ons blad - van gisteren nog maar eens op na.-. Wij willen, niet onnodig een domper/ op de besprekingen zetten, maar enig/; voorbehoud is bij deze Ronde Tafel Conferentie, dunkt ons, toch wel g«- "y motiveerd. Voor het overige geven wy;;haa*y gaarne onze beste wensen mee én ho^/; pen wü op een uitslag, die voor alle delegaties aanvaardbaar zal blijkea^ tot heil van het Koninkrijk dér'/Nèfe derlanden. ...T ris v-\ Yn- l 't r'.-f-//• i,;-fv„'ftV,%'llC/i/JÏiïvSi(ïi*;-.k.y/-r. -,T*' SJ v. (Van- onzespeciale verslaggever)'1. - De tiende dag van de Berkelse strafzaak was/uitsluitend gewijd.-aan het- tweede verhoor van de belangrijke;-gctuige.-d(»jkusdlge van- déf zijde van hetO.M., prof., dr. E. A.-D."E. Carp; dié Dinsdag'j.L'eèh aanvullend rapport over. dr. O. heeft uitgebracht naar aanleiding van verklaringen, die deze. hoogleraar, verleden week In dit. proces heeft, afgelegd en waarbij.'de mogelijkheid van de verminderd toerekeningsvatbaarheid: van de verdachte vrij onverwacht ter sprakeis gekomen. a-.;.; «Opmerkelijk was, dat voor dit onderdeel van het proces en na' een rustpoos van twee dagen de belangstelling, op de publieke tribune onver anderd grootwas. v - - Nadat de professor voor de reebt- Ibank had plaats genomen.'-merkte dé president op, dat de conclusie van het aanvullend rapport om. gev/aagt van „een abnormale persoonlij öicidsstruc- tuur" van dr, O. die prof. Carp een abnormaal mens noemt. Deze 'getuige- deskundige zeide voorts; dat enigszins verminderd - toerekeningsvaA/aarheid niét onmogelijk is. -■ r- - - Prof. Carp: Ik vind verdachte zieke lijk, maar in medische, :niet in juridische zin. Het geldt hier de geestestoornis bü sohirophenen, r Pres.: Dus niet de stoornis, zoals de weit dien kent? Prof.: Nee, zekér niet in juridische zin. Hierna interrumpeerde de officier met de vraag of dr. O. wel in staat is ge weest de consequenties van zijn even tuele daad te overzien. 1 Prof.: Ja! Voorts wilde het OM. weten of het mogelijk is, dat de vermogens van ver dachte, om de gevolgen terealiseren ge stoord'zijn geweest. Prof.: Ik-geloof niet. dat-dit het ge val is geweeit. i j, Off.: Als we aannemen, dat hij cyaan- kaal gebruikt heeft onder de invloed van- haatgevoelens, zou hij dan iri de twee volgende uren het/'Vermogen i heb- KanselierKonrad Adenauer en de Franse vice-premier Pierre Henri Teitgen hebben gisteravond volgens een officiële verklaring te Straatsburg, een grondslag voor een, overeenkomst over het Saarland bereikt. Nadat de beide staatslieden in twee dagen tijd driemaal geconfereerd had den, legde een woordvoerder voor de Westduitse regering de verklaring af, dat .„eenstemmigheid bestond over de grondslag van hoi plan-Van der Goes van Naters". Het plan behelst de europeanisering van het omstreden delfstoffengebied. De Duitse woordvoerder zei, dat geen formeel communiqué over het resul taat van de besprekingen uitgegeven zou worden, omdat Adenauer en Teit gen eerst aan hun regeringen verslag zouden moeten uitbrengen. Dezen zullen met de details van hun besprekingen naar Bonn en Parijs te rugkeren. De verdere procedure voor ern formele Frans-Duitse overeenkomst moet nog opgesteld worden. De woordvoerder zei, dat de bespre kingen te Straatsburg een buitengewoon vriendschappelijk verloop hadden. De Belgische minister van Buiten landse zaken, Paul Henri Spaak, heeft als bemiddelaar tussen beide partijen een belangrijke rol gespeeld. De be sprekingen werden verdèr door jhr. Van der Goes van Naters bijgewoond Van bevoegde zijde is te verstaan ge geven, dat het in de bedoeling ligt om het meest omstreden twistpunt in de verklaring te omgaan. De meningsver schillen tussen Frankrijk en Duitsland cirkelen- voornamelijk rond de vraag of de over het Saargebied te kiezen sta tus definitief zal zijn dan welproviso risch, De Duitse regering heeft tot dus ver steeds een definitieve regeling, die zat vooruitlopen op een toekomstige grensregeling in een vredesverdrag, van de hand gewezen. Dr. Adenauer en Teit gen zijn naar verluidt thans overeen gekomen, dat in het ontwerp voor een beginselverklaring, dat aan de regerin gen zal worden voorgelegd, noch van een provisorische noch van een defini- ben gehad om' zijn daad te realiseren? Prof.: Dax is aannemelijk. Vervolgens stelde mr. De Lint aan de - hoogleraar de- vraag erf- deze van memng is. dat verdachte -zelf geloofd heeft, dat zijn vrouw een tumor laad? Prof.: Het is voor,-mij niet-aanneme lijk. dat hij. daaraan gedacht heeft Pres.: Kunt u «ïat nader motiveren? De getuige-deskundige beriep zich bij z'n antwoord-op de inhoud van het dos sier en zeide. aat hij zich moeilijk kan voorstellen, dat een arts blijft vasthou den kan een tumor-diagnose, indien de progressieve .verschijnseien van' een her- sengezwél niet te bespeuren zouden zijn geweest.- De, president wilde het oordeel van de hoogleraar vernemen, over de mede deling, die dr, O. /in-.Berkel*, beeft ge daan in die zin: .Mijn vrouw zal spoe dig aan een hersentumor sterven." Prof. Carp zeide. dat bij -zich dat' niet heeft kunnen begrijpen. De verdediging, die eerst bij monde van mr, A. van t Hoff Stolk het woord voerde, zeide dat dr. O. zich nergens op zijn diagnose heeft beroepen. De rechtbank meende veronderstellen- derwijs. dat dr. O.'.zich heeft kunnen „optrekken" ten aanzien van zijn stand punt aan het geval 'Böllebooh, de jónge vrouw in Berkel, die op verrassende wijze aan een tumor is overleden. Mr. Van *t Hoff "Stolk noemde prof. Carp een man met. groot gezag, doch wees er op, dat deze deskundige toch nergens een positief oordeel kan geven, Prof. Carp weigerde voorts aan' te nemen, dat dr. O. in een vlaag van opwin«iing zouhebben gehandeld. Mr. Huygens citeerde voorts uit ver scheidene standaardwerken op psychia trisch gebied, ook-uit een werk van prof. Carp (hilariteit), waarna de getuige- deskundige van de verdediging, de Haagse neuroloog dr. Höelen getuigde. Deze getuige verschilde op enkele pun ten van mening met de hoogleraar. Ook nu weer noemde dr. H. de Berkelse arts een warm-voelend mens. Debatterende over affect-toestand, .waarschuwde prof. Carp er voor dit te vereenzelvigen met opwinding. Pres: Rustig" overlég van'Bé verdachte is niet uitgesloten? Prof. Carp. Dat be hoeft niet. Na dit zéér wetenschappelijk uur in de rechtzaal, verschenen opnieuw enkele flesjes ter tafel, afkomstig uit de Berkelse doktersapotheek, waarvoor prof. Froentjes opnieuw gehoord werd. Weder om werden de voorraden van cyaankaal en arsenicum in arsenicumflesje, cyaan- kaalflesje en voorraad fles behandeld. Opnieuw noemde deze getuige-deskun dige de voorraden, die zijn aangetroffen. Uitvoerig sprak men over aantal van grammen en de gewichten, die zijn waar genomen. Eh opnieuw'stuitte men "op de gewichtige vraag hoeveel cyaankaal op de Donderdagmorgen' s na de dood van mevr, O, in de apotheek is aangetroffen en in hoeverre de groothandel bij de zending overwicht zou hebben gegeven. In dit laatste verband werd wederom de deskundige ptiarmaceut, dr. Witte ge hoord. Tenslotte stelde de president enkele vragen aan dr. O, die ai die tijd.zwjj- tieve oplossing zal worden gesproken, gend had toegehoord. Pres: .Wanneer heeft uw/ vrouw/':'de;ïsi'&»i sportu v.an cyaankaalmoeten/ aanbren-,:r;|.'!®| gen in de apotheek? - - Dr. O.: Dat kanze tussen l'-en gluur/"/s/sj;" gedaan hebben, 'toéh' had ze-- Het - rijls,; alléén, -ot.. in»de '.vooravond"toei»;:xi^n'®|' •schoonmoeder - de"; kinderên/naar/ïbêdl^F Iiii'éilili ii "yi1./''.. ifiMr. Veltman gingititvoefig iij :'opiide;; 'eventuele - camoxiftagemaatregelen^'die mevT.O. -"zou hebben genomen) éh-lwaaxr; uith i; zóu/' moeten blijken, "dat^déygrdbtï; r handel een fout/zou /hébben' gémaakt^ï|!||- Pres';: Ik kan met de beste wiFvahSdeVS*., ivereld uw'theorie niet,volgen: Elj'voor-©:'?' beeld dat drinken van/bouinoriv:mët/5 cyaankaal. Hierna werd ïdë 'rittingj;géslotaii%'§|t|^^,,. Maandag 'omThalf tien zal .'de' officiwr requisitoir nemen, waarna de' pleidooien/ zullen volgen. A 'j (Van- onze parlementaire redacteur) De belangrijkste mededeling," «Jie mi-"" nister prof. dr. L'. J. M. Beél als waar-,.;.;;; nemend voorzitter van de; Nederlanêee delegatie gistermorgen in dé besloten openingszitting van.de Ronde: Tafelcon-Viï ferentiemet de West heeft-gedaan be- treft het voorstel van, de Nederlandse delegatie tot' uitbreiding van de/ toe- lichting in het cmt/verpTstatuut van/,hét«;// Koninkrijkjop 't artikel,'w.aarbij::iisjbeé)jM paald dat de procureur-generaai 'iniSu-::;.-*/ riname en de Ned. Antillen- waakt '.voor::/»? de richtige uitoefening .van de 'taak-' der politie en dat hij bevoegd is te die."i aanzien voorstellen- tedoen."'.j, Uit de toelichting moet volgens,!S~dë'iSi^ Ned. delegatie blijken, dat elke ;'poU- tionele instantieverplicht 'is hem-.de aodige inlichtingen te verschaf^eiktiNa^©^ drukkelijk wordt voorts gezegd,'/datii/deSji/S procureur-generaal bevoegd is uit/'hoof-..;.-: de van zijn justitiële taak opdraehten//g; en bevelen 4e' geven. •ï1/ Ten slotte/wilde dé Nedi delegatie.in een toelichtingvastgelegd:zien.dat-in://;v. de bestaande- positie van de "procureur- generaal geen wijziging behoeft-te:5wdri|i;5? den gebracht. De feitelijke situatie-is/hLi>;&fg dat op de Antillen de procureur-geneA? l'ï raai behalve justitieel hoofd ook hoofd g van "de administratieve politie is. ,"/K/--a-:/ Deze voorstellen worden thans bestu-'jfïj deerd door de delegaties van Surinamef®"! en de Ned// Antillen; Vahxhiddag/^ómMp half drie kwam de R.T.C. opnieuw in ii pleno bijeen. - De leiders der Surinaamse en Antü- liaanse delegaties hebben gisteren .mét-i/fl enkele woorden de rede van: dr... W- H- Drees beantwoord. 35" Het blad van het Sowjetleger, Rodeï|| Ster, méldt de terechtstelling van een/'.vi Oekrainse nationalist, die door-de Ame- rikaanse geheime dienst zou zyn gépa- rachuteerd. Als naam- wordt opgegeven'/j/: Wassily Ostapowitsj Oclmnowitsj. zou .hebben bekend óp een spiónnage- school by Muenchen te zjjn opgèleicli'?>v Vs„ Nog tien dagen, dan zal in Den". Haag voor de tweede maal een Ti"o o aantal Trouw-wandelaars-' starten. De vooruitzichten zijn-' niet ongunsHg. Reeds hébben 80ol wandel-enthousiasten zichaan-'/ gemeld.' -f/-:;/ Hebt a al een inschrHfformu- lier ingevuld? Neen, doe het dan heden nor. Inschrijvingen voor deze Trouw-mam te Den Haag, Zat l terdag 29 Mei a.s«, kunnen bij de bureau's van „Trouw" i gesohle- den»- '-k

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1