ese en politiek Surinamers aanvaarden het ontwerp - statuut m w* Ges pre k sfe a s i s aanvaard voor een nieuw bestand R.T.C. MET DE WEST Twee Nederlandse voorstellen in beraad gehouden Reeds 1100 aanmeldingen Critiek op generaal Navarre Geen passagiers op haringlogger tijdens de vlootrevue Verantwoordelijk gesteld voor de vat vaiT Dierï^Bien Phoe? De conferentie over Indo-China ms&d ZATERDAG 22 MEI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2778 Weerbericht Weer Franse post gevallen Welke chauffeur zag t ongeval? Koning Hankon komt eerder Koningin naar Sonnevanck mm mi MAANDAGMIDDAG OPNIEUW BIJEEN Ouderdomsvoorziening Lmnese luchtmacht concentreert zich^ttf Scheepvaartinspectie Weersomstandigheden niet gunstig :>l f *1i ïr f) Zie verderf pagina 4 Si BI lil ti 1H Deserteur doodgeschoten Een deserteur van het Russische leger, ■die zich tegen zun arrestatie door een patrouille van Russische soldaten en Duitse politie verzet heeft, is in Rostock doodgeschoten, heeft het Informatiebu reau West verklaard. Rectificatie Militaire besprekingen over Zuidoost-Azië V- - Jr Kaliar Muzakker overleden? Andere moeilijkheden SN- Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402115486 B.gg 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2 26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. x Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting tot Zondagavond. AFNEMEND BUIIG Opklaringen maar ook plaatselijk enkele bnien. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende rich tingen. In het Westen weinig verandering in temperatuur, in het Oosl.n vannacht iets kouder, maar morgen overdag iets hogere temperaturen dan vandaag. Hoofdredacteur: Dr. J. A. E. J. S. BRUINS SLOT IN Tjjd en Taak, 10 April 1954, maakte dr. Bomhoff ter loops een opmerking, die ook in onze lezerskring de aandacht trok en waar van wij graag mee op verzoek het onze zeggen. Dr. Bomhoff schreef daar, dat de gelovige „leren moet van de zonen "dezer wereld, die met meer overleg te werk gaan dan de zonen des lichtsEn ik zeg u: maakt u vrien den met behulp van de onrechtvaar dige Mammon" (Luc. 16 :8, 9). Soms denk ik, dat in deze krasse uitspraak van Jezus de diepste veroordeling ligt van de veelgeprezen antithese-poli tiek en het zwaarste argument voor de Doorbraak". Geen wonder, dat men ons vraagt: li dat nu zo? Kan dit vraagstuk van de doorbraak, dat zo veel Christenen in ons land en ook in het buitenland verdeeld houdt, tot een beslissing wor den gebracht met het beroep op een Bijbeltekst, met een beroep op een woord van Jezus zelf? Naar onze stellige overtuiging gaat althans het beroep van dr. Bomhoff op Lucas 16 niet op. W|j vinden daar een van de beroemdste gelijkenissen van Jezus verteld, de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Dat Is dat merkwaardige verhaal van die rentmeester, die zich aan wanbeheer heeft schuldig gemaakt Zijn heer heeft het ontdekt. Zijn ontslag ligt klaar. Wat moet hjj doen? Hij zit natuurlijk verschrikkelijk In de knoop Hoe komt hij nog aan een behoorlijke boterham? Voor ^spitten is hij niet sterk genoeg; voor bedelen schaamt hij zich. Ineens weet hij de oplossing: hij moet relaties kweken. Dat kan nu nog. Hjj is nog rentmeester. De pacht boeren weten no>g van niets. H« be heert nog de boeken. Hij zal de schuld die een paar boeren aan,zijn heer heb ben, drastisch verminderen. Hoeveel bent u schuldig? Honderd vat olie? Daar maken we vijftig vanl En tt? Honderd mud tarwe? Daar maken we tachtig van!5 Op die-manier doet de rentmeester* aan deze mensen een be drag van tussen de duizend en de vijf tienhonderd gulden cadeau. De rela ties zijn. gemaakt. JEZUS vertëlde.ook déze gehrkenis, J.jCopdat wij er een leg uit zouden trekken. Dat is in dit geval een dub bele-les.'' In de-eerste plaats prees de heer hetMndie bedrieger,'dat h|j met overleg gehandeld had." Aan zijn schranderheid en doortastendheid kunnen de zonen van het licht een voorbeeld nemen. Verder zei Jezus tot zijn discipelen, dat ook zij met geld al heet dat dan de onrechtvaardige Mammon en al ontvalt het ons eens iets goeds kunnen doen. En dat moe ten zij maar doen ook. „Maakt u vrien den met behulp van de onrechtvaar dige Mammon, opdat, wanneer deze u ontvalt, men u opneme in de eeuwige tenten." Dit woord van Jezus heeft de uit leggers altijd wel enig hoofdbreken gekost. Wat heeft Hjj van het geld willen zeggen,- toen H$ het als „de onrechtvaardige .-Mammon" betitelde? Een goede uitlegging schijnt ons die, welke hier het geld ziet aangeduid in zijn bedrieglijke aard; het houdt zijn. afspraak niet, het bedot de mensen telkens, het lijkt grote zekerheid te, geven maar het glipt de mensen tel kens door de vingers. Er zijn ook andere uitleggingen. Ons is er echter geen bekend, die het gevoelen van dr. Bomhoff steunt. Volgens vrijwel iedere exegeet zegt Jezus hier tot zijn. discipelen, dat zij met geld iets goeds kunnen' doen. Ook over de vraag, wat zij er dan voor goeds mee kunnen doen, is nog wel enig meningsverschil. Dat hangt «amen met de kwestie, wat men onder „de vrienden" verstaat. Zijn dat de engelen, die de gelovigen verwelko men in hun eeuwig huis? Of zijn het arme mensen, die beweldadigd zijn door de gelovigen en die in de hemel hun weldoeners zullen begroeten? Of «tin het goede werken op het gebied van de barmhartigheid, die voor de gelovigen zullen pleiten in> het laat ste gericht en die zullen aantonen, dat hun geloof geen ijdel gepraat was? Wij behoeven hier deze vragen niet te be antwoorden. Duidelijk zal zijn, dat het in de tekst niet gaat over iets In de Politieke strijd; ook niet over de on derlinge verhouding van gelovige en niet-gelovige mensen "op de aaide; doch alleen over wat een Christen met «Ün geld kan doen, vóórdat het hem ontvalt. sv Maar Is dan mogelijk dat andere Woord van Jezus, dat woord over het verschil tussen de zonen dezer wereld en de zonen van het kcht, een argu ment voor de doorbraak? Hij zeide: „....de zonen dezer wereld gaan met veel meer overleg "te werk dan de zo nen van het licht ten aanzien van hun geslacht". Wat dit betekent, is toch "iet zo moeilijk. Waarom prees de heer de bedrieglijke rentmeester? Omdat hij zijn maatregelen nam toen het nog kon. De man begreep tenminste wat «ifn situatie eiste. Een catastrofe hing hem boven het hoofd. Handiger dan deze maj, had niemand in zijn situatie kunnen handelen. Aan dit gespitst zijn op de situatie moeten de gelovigen een voorbeeld nemen. Dat is voor hen de ks uit de gelijkenis. Zij moeten 'geen De voorzitter der Antilliaanse delega tie, mr. dr. M. F. D. Da Costa Gomez (rechts) tvist zich tezamen met de voorzitter van de Nederlandse dele gatie, onze minister van Overzeese Gebiedsdelen, prof. dr. IF. J. A. Kernkamp, kostelijk te amuseren tijdens de ontvangst in de Ridderzaal, toelke ter gelegenheid van de voortzetting van de Conferentie Nederland—Suri nameNederlandse Antillen door de Nederlandse regering aan de deelne mers van de conferentie iverd aan geboden. In een officieel communiqué betreffende de conferentie Nederland Suriname—Nederlandse Antillen werd gisteravond het volgende mede gedeeld: „De conferentie NederlandSurinameNederlandse Antillen is in de Treveszaal voortgezet onder leiding van de plaatsvervangend voorzitter, de minister van Overzeese Rijksdelen, prof. mr. W. J. A. Kernkamp. De voorzitter deelde mede, dat de leden der delegaties met de advi seurs, de secretaris-generaal der conferentie benevens de secretarissen der overzeese delegaties door H.M. de Koningin op Woensdagmiddag 26 Mei op Soestdijk zullen worden ontvangen. Op de vraag van de voorzitter werd namens de Surinaamse delegatie mede gedeeld, dat deze delegatie geen be paalde artikelen :van het ontwerp-sta- tuut op de conferentie ter sprake zal brengen. Het ontwerp-statuut is zonder voorbehoud aanvaard. Evenmin gevoelen individuele leden zich geroepen van eventuele individuele bezwaren aan de conferentie kennis te geven. Het is evenwel mogelijk, doch met zeker, dat later, artikel 46 (eis van Nederlander schap voor het kiesrecht) door de Su rinaamse delegatie ter sprake zal wor den gebracht. Daarna kwamen de (reeds gepubli ceerde) voorstellen van de Nederlandse delegatie aan. de orde, te beginnen met het voorstel, om de nieuwe tekst van artikel 1 van het ontwerp-statuut te doen luiden: „De Kroon van het Ko ninkrijk wordt overeenkomstig, de be palingen van de grondwet gedragen door Hare Majesteit Juliana, Prinses De'post Anxa, 2<Gkm ten Noordwes ten van Taibinb. is in handen van de Vietminh gevallen. Deze werd verde digd door een compagnie Vietnamezen. De strijd om de post heeft twee a drie weken geduurd. De verliezen daarbij worden gevoelig genoemd. Sinds de val van Dien Bien Phoe is de druk van de Vietminh in deze streeks steeds groter geworden. Volgens radio-Vietminh hebben guer rilla-troepen in de delta achter de Fianse hnies duizend man van de Fran se strijdkrachten uitgeschakeld in twee dagen tijd. In Franse berichten uit Hanoi, welke de censuur zyn gepasseerd, is „prake van oe noodzaak om generaal Navarre als opperbevelhebber ie vervangen De ze wordt verantwoordelijk gesteld voor de val van Dien Bi en Phoe, omdat hij geen acht geslagen zou hebben op ad vies van de geheime dienst, met het oog op Chinese inmenging in de oor log. Ook zou Navarre de gevechtskwali teit van het Vietnamese leger hebben overschat Commandowijziging alleen zou echter niet voldoende zijn. Generaal Paul Ely, stafchef van het Franse leger, wordt begin volgende week in Parijs terug verwacht met nieuwe plannen voor de verdediging van de delta. Drie* Franse posten In de driehoek Phoely-Taibinh-Namdinh, in het Zuiden van de delta van de Rode Rivier, staan sloot aan zware aanvallen door de Viet minh. De aanvallers worden door vlieg tuigen bestookt De verdedigers van de posten worden uit de lucht van het no dige voorzien. Prof. Hard, hoofd van de Franse missie, die belast is met het vervoer van de gewonden van Dien Bien Phoe, heeft in Loeang Prabang verklaard, dat de Vietminh het voornaamste vliegveld van het veroverde bolwerk gereed maakt voor de ontvangst van Dakota's. Deze zullen het vervoer der gewonden uit Dien Bien Phoe van de helicopters en lichte vliegtuigen over nemen, wanneer het vliegveld weer in orde is. Gistermiddag omstreeks half zes is in Rijiswijk (N.B.) een auto-ongeluk ge beurd, als gevolg waarvan drie mili tairen in een hospitaal moesten worden opgenomen. Op het ogenbUk van het ongeval passeerde een, vermoedelijk blauwe, bestelwagen. In het belang van het onderzoek is aan <l4 chauffeur van deze bestelwagen verzocht zrch in ver binding te stellen met de brigadecom mandant der Konmk1ijke Marechaussee te Gorxnchem, telefoon 2241, toestel 69. Op de tweede dag van haar bezoek aan de Rijnstreek en het Merengebied heeft HM. de Koningin in gezelschap van Leidens burgemeester, jhr. mr. F. H. van Kinschot en andere autori teiten de speeltuin „Ons Eiland" bezocht, waar 800 kinderen zich met spel, sport en dans vermaakten. van Oranje-Nassau, en bij opvolging door haar wettige opvolgers". Van de zijde van de Surinaamse dele gatie werd opgemerkt, dat het statuut een regeling van de hoogste orde is en dat nu dit statuut bfj de aanvang reeds begint te verwijzen naar de grondwet. De woorden „overeenkomstig de bepa lingen van de grondwet" zouden vol gens de woordvoerder Kunnen vervallen, temeer omdat in artikel 5 van het ontwerp-statuut is bepaald, dat het Koningschap in de grondwet regeling vindt Overigens stelde hij deze kwestie niet als een pnncipiele zaak. Na enig overleg stelde de waarne mende voorzitter, van de Nederlandse delegatie voor deze kwestie nog eens in zijn delegatie te bezien, waartoe be sloten werd. Het voorstel van de Nederlandse delegatie om aan artikel 24 een nieuw derde lid toe te voegen, luidende: „De voorgaande leden zijn-van overeenkom stige toepassing- ten. aanzien van op zegging van internationale overeen komsten, het/eerste lid me dien ver stande, dat van 'het voornemen tot opzegging mededeling aan het ver tegenwoordigend lichaam van Suriname onderscheidenlijk van de Nederlandse Antillen wordt gedaan" iwerd zonder .discussie aanvaard,.^ t **- "«-tg» t i Het (ministerie van BuitenlaaidBe Zaken deelt mede, dat het bezoek, diat Z.M. Ko ning Haakon van Noorwegen in Augustus aan Nederland zal brengen, enkele dagen vervroegd is. Zijne Majesteit zal op 12 Augustus hier te lande arriveren. Hjj vertrekt op 14 Augustus. Oorspronkelijk was het be zoek vastgesteld op 16,17 en 18 Augustus. (Van een onzer verslaggevers) Op 10 Juni zal H.M. de Koningin een werkbezoek aan de Noord-Veluwe brengen. In het programma is ook een bezoek opgenomen aan het sanatorium „Sonnevanck" te Harderwijk. Koningin Juliana zal in het sanatorium de lunch gebruiken. %z OOR de Trouwmars, welke volgende week in. de Residentie zal worden gehouden, blijven de aan meldingen binnenkomen. Het is thans reeds zeker, dat het aantal inschrijvingen groter zal zijn dan vorig jaar, want vandaag boekten wij de 1100ste deelnemer. Het tamboer- en pijper corps van „Advendo", dat aanvankelijk zijn medewer king zou verlenen, is helaas verhinderd, doch wij hebben een ander corps, dat van de Chr. Gymn. Ver. „Oranje Nassau", bereid gevonden de wandelaars met muziek uit geleide te doen. Het blijkt, dat vooral de scholen en jeugdverenigingen belangstelling hebben voor de Haagse Trouwmars. Tal van groepen lieten zich reeds in schrijven voor de jeugdmars. Heeft Uw school of Uw ver eniging zich reeds opgegeven? Neen? Wacht dan met langer. Natuurlijk verwachten wij ook veel wandelsportverenigin gen en geüniformeerde groepen aan de start. Irfgeschreven kan worden voor drie afstanden (10, 20 en 30 km) bij de volgende adressen: Huygensplein 1, 's-Gravenhage. Witte de Withstraat 30, Rotterdam, Sehefferspïeln 8. Dordrecht, N Z. Voorburgwal 226, Amsterdam, Ged. Oude Gracht 84, Haarlem, Ganzenmarkt 16, Utrecht. Westersingel 25, Groningen, Hoofdstraat 102, Apeldoorn, Melkmarkt 34, Zwolle, Dhr J, G. van As, Hyancintweg 16, 's-Gravenhage. Ook kan uiterlijk tot Dinsdag 25 Mei a,s. worden Ingeschreven door het inschrijfgeld over te maken aan „Dagblad Xrouw, Den Haag" per post wissel of per giro op postgiro no. 424867, Op de postwissel of de giro- strook dient te worden vermeld: a. Inschrijfgeld Trouwmars. Den Haag. b. Of ingeschreven wordt voor 10, 20 of 30 km. e. Voor de hoeveelste maal aan de Trouw-mars wordt deelgenomen. De soldaat was een van de drie deser teurs van het Rode Leger, die op 11 Mei aan de kust van de Oostzee m een val liepen, deelde het bureau mede, Naar Ass. Press gisteravond uit Genève berichtte, heeft Rusland toen een nieuw, uit 5 punten bestaand plan ingediend als uitgangspunt voor besprekingen-over een wapenstilstand in Indo-China, dat, naar ingelichte woordvoerders hebben verklaard, door Engeland en Frankrijk als zodanig is aanvaard. Eden en zijn Franse collega, Bidault, hebben onmiddellijk verklaard, be reid ie zijn in de volgende bijeen komst met besprekingen te beginnen op basis van dit plan-Molotow. De volgende zitting zal plaats vin den Maandagmiddag, nadat Eden en Bidault met hun regeringen geconfe reerd zullen hebben. Zij gaan vandaag naar Parijs en Eden is van plan Zondag naar Londen te gaan. Ook de Canadese minister van Buiten landse Zaken, Lester Pearson, is gistermiddag uit Genève vertrokken naar Ottawa. „Als het nodig is, zal ik gaarne terugkomen", zei hij. Een diplomaat, die aanwezig was op de zitting van gistermiddag, heeft Iverklaard, dat „belangrijke vooruit- voorbeeld nemen aan het geknoei van de rentmeester, maar aan zijn overleg Wij luisteren dus in de practijk het beste naar dit woord van Jezus, indien wij, nu het nog kan, met de nodige doortastendheid ons eeuwig heil zoe ken. Zo kan deze bijbeltekst zeker niet' dienen als zwaar of licht argument voor de doorbraak. De discussie over deze zaak zal dus voortgezet móeten •worden. Laten de zonen van het licht, terwijl zij trachten dit diepe verschil van mening eerlijk te bespreken, niet dom doen. Laat hen ook van Jezus le ren, dat de kinderen dezer wereld het onder eikaar wel uitzoeken en klaar spelen Exegese van Lucas 16 zegt tot de Christenen over hun politieke keus eorcter, dat izij verstandig doen hun eigen weg te gaan, dan het tegendeel R. SCHIPPERS. In het hoofdartikel van gisteren „Nederlands Defensie", dat van de hand van onze militaire medewerker was, is in de eerste almea een storen de fout geslopen. Men leze: We weten nu, dat de NAVO Nederland strategisch voor de defensie van Engeland wel belangrijk doch niet onmisbaar acht, in plaats van: dat Nederland de NAVO enz. «Wx* -U •*£- mm; Wi igang" gemaakt werd. Molotow stelde voor, dat in de besprekingen de volgende punten opgenomen zullen worden, die, naar hij volhield, ge zamenlijk beschouwd moeten worden: Vijf punten 1. Het tot stand brengen van een staken van het vuren; 2. Overeenstemming over zones, waarin de tegen over elkaar staande troepen verzameld zouden worden; 3. Een verbod voor het aanvoeren van versterkingen van buitenaf voor alle legers; 4. Het m het leven roepen van een internationaal controle-apparaat, dat toezicht moet uitoefenen op het naleven van_ de overeenkomsten; 5. Internationale waarborgen om schendingen te voorkomen. Overeengekomen werd, dat de con ferentie Maandag beginnen zou mex besprekingen over de wijze, waarop militaire deskundige geraadpleegd zullen worden om te adviseren in zaken als het instellen van ver- zamelzones. DE „Algemene Bond van Ouden vaa Dagen" heeft op een te Amster dam gehouden congres met klem aan gedrongen op een spoedige verwezen lijking van een betere pensionnering der bejaarden van 65 jaar en ouder. Het lijkt ons billijk vooral tegen over een Bond, die zich „algemeen" noemt er op te wijzen, dat de ver traging in de definitieve regeling van de ouderdomsvoorziening voornamelijk te wijten is aan de socialisten van de Party van de Arbeid. De anti-revojutionnairen daarentegen hebben onmiddellijk na de bevrijding .gepleit voor een aanpassing van de Invaiiditeits- en Ouderdomswet aan-, de eisen van het ogenblik. Geheel in de lijn van Talma, De socialistische minister van So- ciale Zaken, Drees, gaf echter de voor keur aan een noodoplossing. En zijn socialistische opvolgers Joekes en Suurhoff hebben ook geen definitieve regeling gebracht tot nu toe. Gelukkig ligt er nu een advies vaa de S.E.R. Indien het echter nog ge ruime tijd duurt voor dit advies, al of niet gewijzigd, in een wet is om gezet, is het goed zich de voorgeschie denis te herinneren. Om misverstand te voorkomen. Tot burgemeester van Margraten (L.) is met ingang van 28 Mei .be noemd mr. H. Th. Vrouwenraets, com mies eerste klasse ter gemeentesecre tarie van Geleen. 5?! iF O j-, J* -ïd A- t fV.1- t-f s'. Jvi De militaire besprekingen van vijf over Zuid-Oost-Azië, waaraan Frank- U' rijk, Engeland, Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland zullen deelnemen, zul-x - len waarschijnlijk in de eerste dagen.,, van Juni beginnen, zo wordt van.,-,.. gewoonlijk welingelichte zijde vetno->' men. Canada heeft zijn bondgenoten dui- delijk gemaakt, dat het niet voorne- mens is deel te nemen aan een ver-,, drag voor ZuidOost-Azië of zich, al- thans voor het ogenblik, te laten .be- trekken in de Indochinese oorlog, al- dus hebben functionarissen Vrijdag. medegedeeld. 1 De regering is van oordeel, dat.haarLi overzeese verplichtingen op het-ogën-'1 - -U blik de "grens van het toelaatbare t: hebben bereikt. Canadese strijdkrach-. ten zijn gebonden in Europa en er wordt grotere aandacht besteed de verdediging ,van Canada zehfjzo' werd verklaard. a x-• Te .Washington wordt, gemeld," 'datV-"" communistisch China een aanzienlijke r strijdmacht van jagers en lichte bom- -V.' menwerpers heeft samengetrokken aan" de tegenover Formosa gelegen knsfc'.De-* *fü jagers zijn bijna "alle van het type MIG-115. De samentrekking schijnt deel 'uitte jv maken van een hergroepering der com- --N r munistisch-Chinese luchtmacht, waarbij een nog groter aantal toestellen naar vliegvelden in Zuid-China, nabij de - grens met Indo-China, is gezonden, a, - Er waren te Washington geen aan- wijzingen, dat men in officiële kringen een communistische landingspoging yop■-L Formosa verwacht. Niet veel hoop Aan de geheime vergadering van gistermiddag ging een bijeenkomst van de zes met-communistische lan den vooraf, waarop, naar verluidt^ een plan werd goedgekeurd voor de instelling van afzonderlijke coinmis- - sies ter bespreking van militaire regelingen in elk van de drie Indd-Lf Chinese staten. Men gelooft, dat de- communisten dit in beginsel hebben 1 aanvaard, hangende overeenstemming over de taak van deze commissies^- Westelijke waarnemers koesteren niet veel hoop op overeenstemming over de taak van de commissies voor Laos en Cambodja. En zij vrezen, dat de communisten geen bestands- voorwaarden voor Vietnam zullen' aanvaarden, zolang geen overeen stemming is bereikt over die voor Laos en Cambodja. Reuter meldt nog, dat de negen landen overeengekomen zijn om een uit vijf punten bestaand Frans plan en een deel van de vredesvoorstellen der Vietmmh-opstandelingen als basis te nemen voor onderhandelingen over een bestand in Vietnam. v? In Scbeveninjen heerste vanmorgen grote verwarring door het bestuit van de Scheepvaartinspectie, dat geen pas sagiers mogen meevaren aan boord van de loggers, die vanmiddag aan de vloot- revue voor de Scheveningsc kust zouden deelnemen. De Scheepvaartinspectie grondde dit besluit op het weerbericht van het K.NJVIX, dat toenemende wind uit Noordelijke richting verwacht. Met het oog op de veiligheid van de passa giers achtte men het niet verantwoord het verbod, waarover de gehele morgen gediscussieerd werd, in te trekken. De Redersvereniging achtte het weer even wel gunstig genoeg. Volgens onbevestigde berichten, die thans m Makassar de ronde doen en die uit het binnenland van Celebes afkom stig zijn, is Kahar Muzakker overleden. De vlootrevue, zo was de uitslag van de gevoerde besprekingen, zal in ieder geval doorgaan. Toch worden te Scheve- ningec mneiihjkheden verwacht bij het vertrek van de loggers. De verwachting was, dat met name familieleden en be kenden van de bemanningen zich weinig zouden aantrekken van het verbod van de Scheepvaartinspectie. Inmiddels z|jn er ook moeilijkheden ontstaan over het uitvaren van deharing- vloot. Zoals gemeld zal een aantal Vlaar- dingse loggers Maandagavond naar IJmuiden varen om dan even na mid dernacht zee te. kiezen, tegelijk met de loggers die uit Schevemngen vertrekken. De Katwqkse vissers hebben hiertegen ernstige bezwaren omdat zij der ge woonte getrouw eerst Dinsdagmorgen om 6 uur de haven van IJmuiden zullen verlaten. De Vlaardingers zouden dan dus een grote voorsprong hebben bij de haringrace. In de loop van vandaag zou ten kantore van het bedrijfschap voor Visserijproducten, een bespeking tussen de redens plaats hebben, waarbij' ver moedelijk ook dit nieuwe twistnunt ter sprake zou komen. - F ,T"<X v -N& c*.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1