MATADOR Straks ook maisonnettes, buurt- huis en dokterswoningen VAN BERKEL's MELK Stichting Groene Kruis kraamcentrum verrijkt met modem gebouw JOH. DE HEER Gisteren ging de vlag in top op nieuwe vleugel van de HAV-Bank Vlaggetjesdag in Vlaardingen geen werkelijke gebeurtenis meer SCHIEDAM In Nieuwland groeit een stadswijk ^^111«i ff f M.' f,."- Hogere subsidie voor kankerbestrijding - KERKDIENSTEN Bestrijding misbruik van drank De Vacantieschool VLAARDINGEN Huis aan Huis Bezoekers Maasland De gehele jeugd Voorjaarsfeest C.J.M.V. uitgesteld Auto in de Schie gereden ij zen stadsbaan uitgereikt StijIvolle plechtigheid bij Vissersmonument -2V TROW Zaterdag 22'Mei 1954 WMajoor G. Jouvenaar naar Schiedam Centrale verwarming Medische dienst te Schiedam TEKKO TAKS EN HET TELEVISIE?AVONTÜUB 12 Burgerlijke stand van Schiedam Straatvoetbalcompetitie Advertentie-V;v. Rijdt mot Pinksteren In Uw nieuwe Simca I Dammen Spannende wedstrijd om de wisselbeker Burgerlijke stand van Vlaardingen Felicitaties S.W.BOÜWMAN-CILLIIRON N.V. Dierenbescherming Korte Vlaardingse berichten Gemeente-archief voor bezoekers geopend - fl^ie-gaat -winnen...4 EEN SPAARBRIEF VAN DE N.C.V. UITERST SOLIDE BELE86IN6 "RyJ-yy O TN de Nieuwlandsc: polder aan de voet van de Vlaardingerdijk groeit met de dag dè nieuwe stadswijk van Schiedam. Slechts ■weinigen kunnen zich nog realiseren dat twee jaar geleden op het terrein waar nu reeds bijna 600 woningen worden bewoond i en nog enige.honderden in aanbouw zijn, de koeien nog rustig graasden- Met de bouw van enige scholen is men ook al gereedgekomen, verdere scholenbouw volgt in hoog tempo; kerkgebouwen zullen eveneens in ■deze nieuwe stadswijk verrijzen en ten gerieve vari de wijkbewoners zijn er ook reeds een negental dagwinkels gebouwd, terwijfl de bouw van de gróte' winkelgalerij aan het dr. Wibautplein in 'het laatste stadium .Verkeert. Ür.heerst dus een enorme' bouw- V;.' Pe- Nederlandse Verenigingtot Steun aanhet „Koningin Wilhelminafonds" Kvoor: de kankerbestrijding te Amsterdam heelt het gemeentebestuur van Schie dam verzocht het subsidie, dat thans een halve cent oer ihgezeteheme per jaar be draagt, te verhogen tot één cent per in ngezetené. -yyy;:- .:"-';'"'Vr-":-'y-l Men heelt dit verzoek gedaan omdat verscheidene gemeenten "eigener bewe ging, hun subsidie tot dit bedrag hebben verhoogd. De commissie voor de Volksgezond ;heid en de ^financiële commissie hebben tegen inwilliging van dit .verzoek geen -beswaar,v aldus delen B. en,de Raad 'mee. Zü stellen daarom voor met ingang van 1954 het- subsidie- tot- wederopzeg- gen* te bepalen "op een bedrag berekend naar één cent'per inwoner,- r- Majoor G. Jouvenaar, bevelvoerend otficier. van het Leger des Heils inDor- drecht zal Vrijdag 28 Mei deze stad ver slaten om v naar Schiedam te gaan en 'daar zijn werk.'voor te zetten. Majoor-Jouvenaar wordt in Dordrecht opgevolgd door Sr Kapitein D. Bergsma thans te Schiedam. - HOEK VAN HOLLAND. Ned Herv kerk 10 - <n 7 u ds' E C van Otteren: Geref kerk 2 ïlO en 4- u ds P Bullmann. VLAARDINGEN. Ned Herv kerk: .Grote -ï- Kerk; Zaterdagavond 8 uur Avondstilte, -i- Zondae ,10 u ds E van Bruggen, stud, prad; te Rotterdam, S u ^^latro (Zondag MJ; tïijtaranatha-zaal; (Prinses Wilhelmlna- school, Florislaan) 10.45 uur de heer_J van V..iambalgen: Wökgebouw FJthetoHSchool Thorbeckestraat) 10.45 uur ds .Kolkert, V sethelkerk: Zaterdagavond 8 u Avondge bed, Zondag 9.30 u ds van Noort. ll u ds Ij,». BcetsschooL Rotterdamseweg A> Zon- êeOéS; 10.45 u ds Glashouwer; Nieuwe kerk 10 uur ds Sirag. 5 u de heer J van Lambal- ;-:g«n- (Zondag 44). In alle Zondagsdiensten -••'extra: collecte, voor de Kcrkyoogdfj. In :8lle Zóndagochtenddiensten bidstond voor it grote vlsserÖ en gewas, 7ï'Hemelvaartsdag 27 Mei aj.: -Grote berk J0 uur ds T H Oostenbrug van, Bussum, ■P sethelkerk 9J0 u ds Zijlstra: Geret^kerk. p. oosteriterk. Zondag 10 ir os Th gwni,.> u ds H Zandbergen; Landstraat.cerk lOuds s -H Zandbergen. 5J U ds Th Swc 5, f ri «traatkerk 10 u dr F t Bos» 5 u dr E D ^aan"(Zondag 52}.y Emmatlskerk .10..U fiv,-..'ar E D Kraan, 5 v dr F L Bos (Zondag 52). *SHemelvaartsdag. Donderdag «a. oosterkerk 10 u dr F L Ncd GdbouW Rehohoth, Zondag .11.15 S 5 u leésdienst; Hemelvaartsdag 6.45 u ds M v d Ketterij van AlbHsserdam; fieret gem. Westnieuwland 56, Zondag 10 S?-?Sf-8 uur leesdienst. Hemclsvaartsdag 10 u de heer Molenaar van Herklngen: f Leger des Heils.. gebouw Baanstraat. Zaterdag i'MpnlQ u bidstond, 8 u straatzang; Zondag 10 i HeiligSgsdienst Sr.-Majoer^ en ^mevr. Bakker. 8 JO u Openluchtsamenkomst Vls- y Sank. 7.30 ;u Afscheidssamenkomst Sr.-maj. mevr Bakker. Rem. kerk Hoöaan. y Dinsdag *2.15 u Gezinsbond; Vrijdag 8 u Weikomssamenkomst kapt. en mevr. J kirfSSsLAJIS Neil Herv kerk 10 u ód- K M t^gel 5 u ds H F Meijer: jeugdkerk fy-fkleinl kerk) 10 u de heer W "e Waard: ..uirtirtrJrV (Ons Huis) 10 u mevr E Vol- Iccr-Spöker: Rehobothkerk 9 cn 10^0 j- a Hshout van Koudekerke. 3 en 4ju ds-K W Dereksen; Zuiderkerk 9B0 u ds - K W Dereksen. IJ J H Geref kerk (ari. 31) 8.30 en .Z-M u. dS H d Veen. Chr Geref, kerk 10 en 4J0 u ds E Venema. Ned Prot mei ds G S Westerouen van Meeteroj. I L U?ger des Heils 10 u Heiilgingsdimst e4S u Opemuchtsamenkomst pp de Markt 'kspt^ a Meljberg en luite M de Wit 7-30 Afsoheidssamenkomst olv Envoy xnevr Den Ouden van Schiedam. SCHIEDAM. Ned Herv Gemeente. Crote kerk. 10 u dr L J Caf«™Ier. A - -Hotfman; Nieuwe kerk 10 u dk H W Hem- dooen 5 u ds J Gras; WesterKerlt fSrA.J O Smids, S u dr G J woldlnga. predikant te Vlaardingen: Vre- dsskerk 9 en 10.45 u ds J Gras. 7 u ds E C B Kok. pred te Charlos. Open deur- dienst „Waar is mijn plaats? "Ned Herv Geref-Evang. zaal Irene. Nieuwe •Haven 155: lo u ds H G Abma van^Delfs- haven 4 u ds J Hovius van Dordrecht, •u.melvaartsdag 10 u ds Harkema van Zeist. ^ïhr Geref kerk, kerkgebouw Wrande. hoek BKlaan. 10 en S u d* A Zwiep. Chr Geref Gemeente gebouw 1111013311 50. r 10 en 4 u ds M 3 Middelkoop; Heme.vaarts- dteg 10 uf ds M J Mlddelknop. - Oud Geref 'Gemeente. -Geref Jeugdhuis. ar. 10 en 5 u ds Fr Luijtjes. Evang Luth Gemeente, kerkgebouw L.Nieuwstraat hoek Oranjestraat 10 u ds C Pel van Amsterdam. Baptisten Gemeente kerkzaal Broers- vest 10 en 7 u pred J fegaar. Ceref Kerk: Oosterkerk; .10 u ds E J SÓmkes- 5 U ds 3 J van Wagenlngen; SiantJgékerk. 10 u ds G Brinkman. 5 u V, S J. Óomkes; Julianakerk: 10 u ds. ■j J. van Wagenlngen; 5 u ds G. Brlnk- •vman. Kethel: 9J30 u ds J Vrolijk van Sotterdam-Delfshaven: 2.30 u da E J Oomkes; Hemelsvaartsdag: Julianakerk: v 10 u ds E J OomksaiL Eén van de binkken Minui-woningen in Nieuwland, waaraan thans de laat ste hand wordt gelegd. Reeds zijn er enige in gebruik genomen. activiteit in Nieuwland en deze zal nog vele jaren voortduren want reeds zijn er weer tnieuwe: bouwplannen. Een: daarvan behelst de rahdbebou- wing varf de nieuwe- stadswijk. Langs de Burgemeester .Van Haarenlaan, die haar begin vindt'bij de Vlaardinger- dijk ter hoogte van de -B.K.laan, zullen wanneer de goedkeuring daarvoor wordt verkregen even eens Muwi-woningen naar het ont werp van de Rotterdamse architect E. F. Groosman gebouwd worden. Op de hoek van de Burgemeester Van Haarenlaaif en de P. J. .Troelstralaan zal als afwisseiling en als sluitstuk een complex zgn. „Maisonnette"- woningen worden opgericht. Deze 30 galerijwoningen krijgen een vrije slaap-etage; zij wijken dus wel sterk af van het normale type;. Buurthuis Voorts zijn er plannen om als afsluiting van, het dr. Wibautplein, waarlangs de winkelgalerij is ge bouwd, eveneens een complex maison nettes te bonwen, dat a.h.w. op palen komt te rusten. Daaronder zal een „buurthuis" komen, bestemd voor culturele en sociale doeleinden. Tenslotte is er dan het plan om langs een te gTaven singel achter het dr. Wibautpleineen achttal grote eengezinswoningen te bouwen, waar van er twee speciaal als dokterswo ning zullen worden ingericht. Evenals alle andere.; tot nu toe in Nieuwland j gebouwde woningen. zal worden getracht ook - deze in woning- wetbouwuit te voeren- Daarnaast heeft ménaansluitend op. deze acht- eehgëzinshuizén eenferreïri ;Ygê"- reserveerd voor eigen bouw. - y Steeds wordt., getracht ondanks de vele bepaSingen, zoals P bouwcon- tingent. Rijksbijdrage ënz. JL. in Nieuwland tot zo goed mogelijke resultaten' te komen en naar wij gis teren;; van de wethouder van de Worfingdienst, mr. M. J. M. van Kin deren, vernamen, wordt thans>over- wogen b(j de bouw van nieuwe blok-: ken woningen - centrale verwarming toe te passen. Een onderzoek van deskundigen zal moeten uitwijzen, in hoéverre dat mogelijk ïsy (Op .de bouwactiviteit in Nieuw land honen wp in een volgend artikel nader terug te komen:) Misbruik van sterke, drank, dat ook in Schiedam voorkomt, en de kwade ge volgen daarvan voor gezin en gemeen schap heeft de Gem. Commissie .voor de strafverordeningen gesteld voor de vraag op welke wijze de gemeente haar medewerking kan verlenen om dit kwaad te beteugelen. Inderdaad kan de gemeente hier optreden, zij het dan ook slechts op haar eigen terrein zoals dit is omschreven in art. 168 der Gemeen tewet (aan de Raad behoort het maken van verordeningen, die in het belang der openbare orde, zedelijkheid en ge zondheid worden vereist), en begrensd door art. 193 dier wet(de verordenin gen treden niet in hetgeen van alge meen Rijks- of provinciaal belang is). Op het voetspoor van de practijk in andere ■gemeenten kan langs tweeërlei weg getracht worden het beoogde doel te bereiken: a. aan bepaalde personen, die als ha bituele dronkaards bekend staan, kan verboden worden enige vergunningslo- kaliteitet te bezoeken; b. aan de vergunninghouders kan ver boden worden bepaalde met name ge noemde personen in hun inrichting toe te laten. Beide wegen'worden in de practijlc ge- volgd, en al zijn de resultaten niet erg groot, toch mag er enige invloed .ten goede van worden verwacht. Waar de tweede weg uitgaat van de veronderstel ling, dat aan de vergunninghouder zijn klanten bij name bekend zijn een veronderstelling, welke in kleinere ge meenten kan opgaan, maar in Schie dam zeer zeker niet geeft de commis sie.de voorkeur aan een regeling als ón der a is genoemd. Volledigheidshalve wordt in dit ver band nog gewezen op art. 54 der Drank wet 1931, Sb. 476, dat aanvergunning houders verbiedt-personen in kennelijke staat van dronkenschap in hun inrich ting toe te laten of aanwezig te doen zijn. zij- Het nieuwe-verbod kan in de Algeme ne Politieverordening worden opgeno men; het richt zich: uitsluitend tot'die personen, wier naam voorkomt op een door de burgemeestér opgemaakte lijst. Ingevolge art. 221 der Gemeentewet be rust n.l. het toezicht op de tapperijen enz! bij de burgemeester; de bitvoering van de onderhavige bepaling ligt der halve eveneens in zijn handen. De raad wordt thans voorgesteld de Algemene Politieverordening in-de aan gegeven zin te wijzigen. Vandaag heeft de Schiedamse Ge meenschap op de Openbare, de Rooms- Katholieke en de Prot. Chr. scholen cir culaires verspreid, bestemd voor de ouders van de; leerlingen, in verband met de in Augustus a.s. te houden Va- cantieschooi. Dit jaar is de deelneming aan de Va cantieschool beperkt tot 200 jongens en meisjes in de leeftijd van 310 jaar. De eerste groep, leerlingen van de Prot. Chr. schoien, zullen van Maandag 2 tot en met Vrijdag 6 Augustus dagelijks naar het landgoed ..Groenendael" in het duingebied op de grens van Wassenaar en Den Haag trekken. De leerlingen van de R.K. scholen gaan van S tot en met 13 Augustus en de Openbare scholen van 16 tot en met 20 Augustus. De financiële bijdrage voor de-ouders heeft de Schiedamse Gemeen schap zo laag mogelijk gesteld. Deze bedraagt 5.per kind per week. Nemen meerdere kinderen uit een ge zin aan de Vacantieschool deel, dan worden de bijdragen: eerste kind 5. tweede kind 3.™ en derde kind 2. T2 437 22 5 Op Zondag 23 Mei wordt de medische dienst te Schiedam waargenomen door de volgende artsen: J. van Buren. Buys BaUot- sdngcl 72—76. tel. 69561; J. J. G. de Maeyer» Burg. Knappertlaan 30 tel. 68163 en Ch. A. Poll, Tüinlaan 92. tel. 67856. Geopend is Apotheek C. J. Jansen, Swammerdamsingel 41 ook tijdens de avond- en nachturen van 24. 25 «n 26 Mei. Geboren.- Leendert z. v. F. M. Jansen en H. H. Verhagen Benita P. d. v. J. N. C. van Schaick en A. Stok Yvonne W. C. d, v. L. H. Schoonbrood-en W. C. de Wolf Pieter z. v. H. de Ligt en R. C. van Wagtendonk Jacoba d, v. J. 't Hoen en C. W. van Heij-ningen Sonja I. F. d, v. T. Verwaal en A. M. Baggerman Dirk M; z. v. T. Masten broek en M. v. Bruggen Trudy d. v. R. van Raalte en P. J, Coenradie Cor nelia J. d. v. J. A. jr. Vlugman en J. H. Th. Schuurmans Adrianus C. z. v. L. Rijntalder en C. J. Hersbach. -srWg 12-23 Een dag hield Tekko het uit, doch de morgen daarop stapte hij regelrecht naar het huis van professor Starre- veldi „Dag Pollie", begroette onze vriend de trouwe dienstmaagd. „Hoe is het met mijn televisietoestel, dat de professor mee naar huis genomen heeft?" „O, is dat van U?" antwoordde Pollie misnoegd. „Welnu, de professor is zjjn laboratorium nog niet uit geweest, slaapt en werkt, allemaal achter diezelfde deur. En als Komt u maar mee, dan kunt u het zelf zien. H(j eet, hij nu nog maar at, doch de meeste maaltijden komen onaangeroerd weer terug. De goede man werkt en werkt maar. En waarvoor? Ik wou dat u dergelijke karweitjes in het vervolg maar door een ander op liet knappen." Nu, dat wilde onze vriend maar al te graag, want' niet zo gauw had hij een blik in het laboratorium geworpen of hij steunde geschrokken: „O, mijn toestel. Dat loopt uit op betalen." Advertentie Uitslagen van Donderdag'20 Mei- Afd. A: Parallelweg—V.O.2. 2—1; Afd. Cl: D.S.L.—O.D.S. 1—2, E.P.B.N.F.C. 0—3. Vrijdag 21 Mei. Afd. A: Steeds Vooruit Eidos 19, Afd. B: De Bietenbouwers D.S.B. 2—10, Afd. Cl: D.D.B.—E.P.B. 0—8. Advertentie Vrijwillige (sters) heeft het RODE KRUIS dringend nodig om' gedurende de cam pagne, die van 24 Mei'tot 5 Juni duurt, bij een aantal gezinnen (ca, 30) liefst in de avonduren in de gezinnen te gaan vertellen Wat het'Rode Kruis, is! Wat het Rode Kruis nastreeft! Wat het Rode Kruis doet! Helpt U mee? GEEFT U OP! NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS WESTZEEDIJK 112 TEL. 116419 dénzin «verbruik 1 ;12 Kruissnelheid 105 km. Thans binnen 2. dagen leverbaar. Ondernemersprijs vanaf IJ Dealer voor R'dtm mn omstreken. automobielen PAULUS POTTERSTRAAT 89. ROlJEfDAMt "IEL1 l.Ct/'rS i*4 *1 Uitslag schietwedstrijden. In „De Prins!' te Maasland vond de uitreiking van de prij zen plaats, uitgeloofd door de schjetvereni ging „Maasland". De uitreiking geschiedde door burgemeester F. J. Groot Enzerink. De uitslagen luiden: Korpsbaan 1. A. Poot 424: 2. F. v. Staaldulne Pzn 420 3. M. P. Haane- maaijér, 420: 4. J, Ci. Groenewegen 413: 5. C. de Vos, 4.12: 6. A. Korpel 411; 7. J. de Baan 407; 8. W. v d. Akker 403: 9. lis. Buitelaar 402; 10. W; V. Roon 402: 11. P. Mostert 401; 12. H. Rensen 397; 13. J. de Vos 395: 14. F. v. staaldulne Win 392; 15, H de Groot 392: 16. J". Stans 384: 17. A. v. d. Engel 360; 18. W. Kalkman 376: 19. W. L. Simons 381; 20. P. Boekestun 367; 21 A. Valstar 367; 22. J. C. Hagen 363; 23. A. Verboon 361; 24. J. v. d. Akker 353 25. S. Verkade 353 26. P. SpuiJ 353; 27. C. Moerman 351; 28. A. v. d. Akker 349; 29. P. Kalkman 348: 20. P. v. d. Akker 348; 31. J. Kalkman 344: 32. P. v. Geet 32: 33. Aagje Korpel 331; 34 A. Moerman 330; 35. G. Vermeer 329 36. J. Buljink 327; 36, L. A, Groenewegen 313; 38. P. Buitelaar 297; 39. M. Verboon 332. Op de vrije baan luidden de uitslagenA. Korpel nr. 1; A Poot 2: J. C. Groenewegen 3; F. v. Staalduinen Pz 4; M. P. Haane- maaijer 5; A. Valstar 6: J. de Vos 7; W. v. Roon 8; P. Kalkman 9. Met de windbuks: P. Boekestijn 300: A, Korpel 2.50: Fr. v. Staaldulne 2.00; W. v. d. Akker 1.50 en G. Vermeer 1.00. De enige dame onder.de schutters, mej. A. Korpel. ontving een extra prijs: de prij- ztjn vor de vrije baan werden geschonken door slager A. Kapteijn. De dagprijzen zijn' uitgereikt aan: .1. A. Poot: 2. C. de Vos; '3. P. Mostert; 4. J. de Baan; 5. W. v. d. Akker 6. J. de Vos; 7. J. C. Groenewegen; 8. F. v. Staalduine Pzn; 9. M. P. Haanemaaijer; 10. P. Kalkman. y Sportdemonslralies op Hemelvaartsdag. De' Maaslandse voetbalvereniging Dos- kom organiseert op Hemelvaartsdag, 27 Mei a.s„ in samenwerking met de gym nastiekvereniging Lios sportdemonstra- ties op het terrein, aan de Kerklaan. Om 2.30 uur is er een puzzierit voor fietsers t/ra 16 jaar. De beschikbare wisselbeker is thans in hét bezit van de heer C: v. Mill. Eveneens om 2J0 uur is er een wedloop voor jongens tot 16 jaar en om 4.30 uur eveneens voor dames en heren boven 16 jaar. *s Avonds om 7.30 uur is er een voetbalwedstrijd tussen Döskom en Lios. Veiling Maasland, Vrijdagmiddag. Ex port; Bloemkool IAA 82101; I 6891; II 57—70; III 35—42 p. stuk; Sla I 12.70 16.50 p. 100 krop; Tomaten A 1.651.55: C 1.40—1.50; Peen 50—72 p. kg; Selderij 15—16 p. bos; Komkommers I 36; H 28 33; III 2329; IV 21—23 p. stuk: Asperges 1.00 p bos; Appelen Jonathan HH I 82— 83; HH II 67—69; keuken 43 en stek 12 kg; Winston HH I 7276: keuken 42 kg; Binnenland Bloemkool I 4672; II 36—64; III 20—35; afw. 12—41 p. stuk; Andijvie B 35—53; afw. 36 p. kg; Toma ten groot 1.501.60; klein. 65—1.15 p. kg: Spinazie B 1424 p. kg; Postelein 2431 p. kg: Radijs 78 p. bos; Rabarber 916 p. kg; Selderij 13—19 p. kg: Peen B 51; stek 2234 p. bos; Dubb. bonen 3.25 p. kg; Sla IB 880—11.30; UB 5.40—780 p. 100 fcrop: Stoofsla 18—25 p. kg; Perziken 45 p. stuk; Pruimen 23—29 p. stuk; Kom- Even na 3 uur ging gistermiddag de vlag In top'op de uitbreiding van het gebouw van deHA V-bank aan de Tuin- laan te Schiedam. De heer G. W. van Bergen Walraven,: hoofddirecteur van de HAV-bank, hees de driekleur; nadat bij eerst het laatste beton had gestort in de afscheiding tussen de nieuwe vleugel en bét bestaande gebouw. De heer A. Leyten sprak hoog op het dak van de nieuwe vleugel na mens de directie/van de Aann, Mij Van Eesteren, die de bouw uitvoert, zijn vreugde uit over de voorspoedige gang van zaken. De heer Van Bergen Wal raven sprak het wederwoord, doch eerst nadat de genodigden weer in de fraaie commi3sarissenkamer in het gebouw hadden plaats genomen, volgde zijn uit voerige toespraak ter gelegenheid van het bereiken van deze mijlpaal van de bouw. "yy.-. Acht maanden geleden, zo zeide. spr.. ging de eerste paal de grond in en nu reeds kon de vlag op het hoogste punt worden gehesen: de bouw gaat dus wel naar. wens. ondanks het feit. dat men zes weken vorstverlet had. Zeer tevre den was de heer Van Bergen Walraven over de wijze waarop het dak wordt uitgevoerd. De nieuwe vleugel en de dakverdie- ping op het bestaande; gebouw zijn'hard nodig; de HAV-bank is na 29 jaar reeds uit naar huidige huisvestinggegroeid; in 1935 waren er 80 beambten, thans zijn er 220 en bovendien heeft men met een vrijwel constant personeelsgebrek te kampen. Dat de HAV-bank sterk is gegroeid, demonstreerde de heer Van Bergen Wal raven met enige cijfers, in 1936 was het verzekerd bedrag 89.00.000.—, thans 500.000.000.—; het premie-inkomen van de Nieuwe HAV-bank in 1936 400.000.—, nu 2.500.000. Deze groei heeft, vanzelfsprekend een enorme uitbreiding van het werk tot "ge volg gehad; het bestaande gebouw is dan ook overbelast 'en met verlangen ziet.men uit naar de dag dat de grootse uitbreiding in gebruik kan worden ge nomen. ...y.y In ons artikel over de actie voor de vluchtelingen van de afdeling Schiedam van de Nederlandse Jeugdgemeenschap is een fout geslopen door het wegvallen van enkele regels. Hierdoor kon men niet meer lezen dat de gehele Schiedamse jeugd zich ach ter deze actie heeft geplaatst. De Geref. Jeugdorganisaties, die op grond van principiële overwegingen niet aan de N.J.G. kunnen deelnemen, steu nen nl. ook ten volle deze actie, terwijl ook 'de Ongeorganiseerde jeugd van Schiedam, Clubhuis St. Joris Doele, alle medewerking heeft toegezegd. De viuchtelingenactie omvat dus de gehele Schiedamse jeugd. kommers, II 30 p. stuk; krom 44; stek 28—33 p. kg. Veiliagprtmeur. Aan de Coöp. Groen ten- en Vruchtenvellingvereniging „Maas land en Omstreken" werden de eerste kaspruimen aangevoerd door de tuinder J. v. d. Kooij. De opbrengst was 2329 cent per stuk. MAASLAND. Ned Herv Kerk 10 en 7 u ds Keljzer: 27 Mei 19 u ds Ktijzer. Geref Kerk 10 en 7 u ds Potjer; 37 Mei 10 u ds Potjer, Dit zal aan het einde van dit jaar ge beuren. Men wil nl. alvorens' tot de of ficiële opening over-te gaan,::ook een;in terne' verbouwing van.het huidige bank gebouw gereed hebben.'- ,V Met de" bouw van4 de nieuwe vleugel hopen de aannemers in September a.s. reeds gereed te komen: de officiële opening volgt omstreeks Kerstmis. Rest ons nog te vermelden, dat naast de directie en topfunctionarissen van de HAV-bank ook de architect,- de heer W. M. Dudok bij deze plechtigheid aanwe- zig was. yryy yyy.y'yyvy iy:. Dinsdagavond vondte: Rotterdam een wedstrijd plaats om de Wisselbeker wel ke thans in het bezit 'is van Het Oos ten. Vlaardingen moest de strijd aan binden tegen het sterke C.D.R. Door een verliespartij van G. O. Pinck had Vlaar dingen spoedig een - achterstand van twee punten. De Jager van C.D.R. had. tegen Kisch een schijf, die lange tijd het spel be heerste. De schijf ging voor De Jager verloren, terwijl een slagzet de! stand op 22 bracht. Enige verrassende tem- pi-zettèn van IV. H. Niestadt deed de goede stelling van v. d. Reijden als een kaartenhuis ineen storten, Bakker ver raste zijn tegenstander, die scherp op winst speelde, met een mooi zetje,- en na de winstpartijen van Niestadt—Kisch en Bakker was de stand 62 voor V D.V. A. Man in 't Veld Tietzich door enige minder sterke zetten de winst ontglippen, terwijl ook A- Soeteman een betere stelling niet in" winst kon "omzet ten. N. Voógt had. goede remisekansen, maar verrekende zich enige tempi's, en verloor, evenals P. van Veelen. en was de stand- 8—8. De partijen-van- H. Lans bergen en J. Vermeuten moesten de be slissing brengen. Het was inmiddels zeer laat geworden en Lansbergen was moeilijke partij gewikkeld, ter wijl Vermeulen gewonnen stond.- Nadat ha? opgegeven was dus een 10—10 uitslag in zicht, ën zou de wed strijd overgespeeld moéten worden. Na overleg besloot V.D.V. Vermeulen- te ad viseren remise te geven. Vermeulen was zo sportief dit te aanvaarden, en W_werd de uitslag 11—9 ten gunste van Voor de bordenbezetting werden de volgende partijen gespeeld: W. J. Dou- deijnsR. C. van Woerden 2—0; J LeewiS—J. Lucassen 2—0; A. Boogaard L. Snuts 0—2; .K OudheusdenP. Haddeman 20; J. p. HeykoopW. Olieman 1-—1N. Schouten—S. Korver i i A. Lansbergen—P. Haddeman 1—1; P. Haddeman—H. Kwakkelstein 2—0; V £"-..y- d- .Berg—H. Dijkshoorn 2—0; J. Spijker—J. van Vliet 2—0; B. v d Dessens 2—0; C. Ommering- A-Bijl 2—0; D v. d. Kerkhoff—J. van Gein 20 (Handicap). Geboren: Adrianus z. v. L. de Zeeuw en M. van den Bogert Jan i. van R. van. Hensbergen en T. Olivier. Overleden; W. van der Borden 85 j. L. van der Velde 78 j. Gehuwd: E. Breddels 23 j. en H. van der Nol] 20 j. M. Netten 22 j. en J. T, van Manoo 23 J. HST is vandaag een wel zeer blijde -dag voor de Stichting Groene Kruis Kraamcentrum voor Vlaardingen en om streken, nu wij eindelijk een volwaar dig, modern gebouw in gebruik kunnen gaan nemen", aldus zeide de voorzitter van deze stichting dr. A. A. de Koning gistermiddag in zijn openingstoespraak in hetthans volledig gereed gekomen Kraamcentrum 'in het pand Schiedamse- weg 99. Dr. De Koning riep 'een hartelijk wel kom toe aan de vele autoriteiten die bij de opening aanwezig waren. o.a. de inspecteur voor de Volksgezondheid, de heer A. in 't Veld, de burgemeester van Vlaardingen, en de burgemeester en echtgenote van Maasland. Maassluis was door een raadslid vertegenwoor digd. De bovengenoemde stichting be staat'thans zeven jaar en het is wel zeer verheugend, dat nu een vast home betrokken kan worden. Na de voorzitter sprak de heer A. in 't Veld. Hij schetste de onstuimige groei 'van Vlaardingen, dat hij nog kende uit zijn prille jeugd en'dat altijd een warm plekje in zijn hart had bezeten. Ook prees hij de uitmuntende samenwer king hier ter .stede tussen het Oranje- Groene en het Groene Kruis. De bete kenis van een kraamcentrum kan niet hoog genoeg worden aangeslagen, al dus spr., immers het gezin vormt de kleinste gemeenschap in de maatschap pij,, waarin de moeder centraal staat. Voor die moeder moet dan ook vooral in de moeilijke 'ogenblikken de best mo gelijke verzorging aanwezig zijn. De kraamverzorging is 'natuurlijk ook een uitnemend belang voor het kind, want nog altijd is 'het zo, dat wanneer men de Beschikking had over voldoende kraamcentra, men de sterfte bij de ge boorte tot 20 per mille zou kunnen te rugbrengen, een getai. .waar men nu nogal- het reen; en ander .'boven 'komt! -£Na de inspecteur voor de Volksge zondheid; kwam .nogmaals dr. De Ko ning'aan-het-woord. 'Hijvertélde over de.' huisvesting van het centrum in eén bovenhuis aan de Boslaan,waar nota bene niet meer, dan twee, bovenkamers beschikbaar waren. Het tweede pand dat men betrok, aan de Knottenbeltlaan betekende al een hele verbetering, "ter wijl thans eén prachtige mijlpaal is be reikt met dit 'nieuwe gebouw. Hij roem de de kwaliteiten van zuster Meyer, die vanaf het begin zo'n belangrijk aan deel had in - de werkzaamheden. Per jaar behandelt men op het'ogenblik 600 gevallen, waarvan' ongeveer de helft uit Vlaardingen zelf komt. Tezamen komt mei) tot 7000 verzorgingsdagen. Er zijn thans' 22 gediplomeerde en zeven leer ling-kraamverpleegsters in dienst. Ook de burgemeester van Vlaardingen mr, J. Heusdens hield, mede naméns .de- vertegenwoordigers der omliggende plaatsen, een korte toespraak. Drie maal had hij met de -stichting "contact gehad, en steeds ging het over de huis vesting. Prettig, dat (hans zo'n goede oplossing is gevonden. Hij hoopte dat na de „zeven - magere jaren" voor de stichting nu „zeven vette jaren" zou denaanbreken. Dr. J. Ris,.; .directeur- geneesheer van het Algemeen Zieken huis prees' de goede samenwerking in bet-verleden, hoopte dat dat nog in lengte van jaren zo zou blijven en feli citeerde het bestuur- van harte met de waardevolle aanwinst. Felicitaties en hartelijke woorden waren er verder van het bestuur van het Groene Kruis voor Zuid-Holland;' 'bij monde van mevr. Hoogerwerf onder aanbieding van een cadeau; van de- Vlaardingse vereniging voor Gezondheidszorg Vvbor wie mr. H. Luyken sprak; van de heer Korfboom, voorzitter van de afdeling Kethel. Zus ter Meyer sprak woorden van dank aan het adres van het bestuur en bood een fraaie electrische wandklok aan. Ten slotte .vertolkte ook de kraamver zorgster mej. Van Houvveiingen de dank van allen jegens "het bestuur, dat zij een cadeau .mocht aanbieden. Hetgebouw zelf is zeër modern en uiterst economisch van inrichting, een centrale oliestook verwarming bijv. is vooral in een inrichting als deze van zeer grote betekenis. Het .verblijf voor het personeel op de begane vloer is uiterst gezellig en warm ingericht. En kele typische meubelen, wat welgekozen schilderijen aan de wand en de. prettige lichte kleuren waarin dit alles is uit gevoerd, maken het prettig daar te ver toeven, iets wat wel niemand 'de kraam verzorgsters die vaak lange en moeilij ke dagen maken, zal misgunnen. Het voor jaarsfeest, dat de Haagse Federatie van de C.J.M.V. vandaag In Meer en Bos" te Scheveningen zou houden, is in yerband met de weers omstandigheden uitgesteld tot Zater dagss Mei. Mei. *- Gisteravond is op de Overschieseweg te Rotterdam nabij de Rolbrug, een per sonenauto in de Schiedamse Schie ge reden. De bestuurder was bij het uit wijken voor een andere auto geslipt. De auto verdweengeheel onder water en moest met een takelwagen op het droge gebracht worden. De bestuurder en een passagier wisten zich zwemmen, de. te redden. Omwonenden gaven de' drenkelingen droge kleding, waarna' zij naar het gemeenteziekenhuis in -Schie dam werden vervoerd. De slachtoffert waren de 25-jarige koopman P. P. en de 23-jartóe koopman J. van S., die beiden in het woonwagenkamp aan.de Oudedjjk in Schiedam wonen. De auto 1 was zwaar beschadigd: Advertentie Sinds" 189Z een verfrouud a.drei voor kleding, PANNEKOEK5TRAAT 22 ROTTERDAM - C. - TEL. 11.51.58 Dc Nederlandse Vereniging tot Be scherming: van Dieren; - afdeling Vlaar dingen; houdt Maandag: 24 Mei; des avonds om - acht uur in de Harmonie haar .jaarvergadering. ;;Het bestuur zal op deze avond een nadere uiteenzetting geven van dé plannen voor de bouw van een Vlaardings: dierentehuis. Te vens. staan op het agendum de te orga niseren gebeurtenissen in dit seizoen. Zwaar beschadigd. Een achteruitrij dende vrachtauto'reed Donderdagmiddag op de Kethelweg tegen een geparkeer de .personenwagen aan. De linkerzijde hiervan werd zwaar beschadigd. Plankjes gestolen. Een 26-jarige. Rot terdamse arbeider werd aarigehoudèn met acht nieuwe plankjes hout bij zich. Het bleek dat die van het terrein van de Cincinnati waren meegenomen. Er werd proces-verbaal opgemaakt. Pupillen-ioumool. Op de middag van 29 Mei a.s. gaan de spelertjes van de jongste garde van Zwaluwen, Fortuna, De Hoilandiaan, V.F.C. en V.D.L. op de Fortuna-terreinen een serie wedstrijdjes tegen elkaar spelen. Arjos vergadert. Arjos II vergadert Dinsdagavond 25 Mei a.s. om 8 uur in het Jeugdhuis. De heer Versteeve be handelt: „Dr. Colijn, een. gróót vader lander". Er is een bijdrage van mevr. A. SpitOffringa. Te beginnen fnet Woensdag 26 Mei a.s. zalhet Gemeente-archief te Vlaardin gen, gevestigd in het voormalige Raad- huls van Vlaardinger Ambacht, Raad- hulsplein 54'iedere Woensdagavond van 8—10 uur geopend zi» voor bezoekers. een traditie, die gepaard gaat met vol strekt eigen feestelijkheden, die we in Vlaardingen niet graag missen zouden] Het is overigens ook frappant welk een aantrekkingskracht het gebeuren, van vandaag heeft op mensen, die zich nieuw in onze stad vestigden. Nee; ón ze Vlaggetjesdag blijft bewaard, en gaat ongetwijfeld .nog een. grote toe komst tegemoet. T Vandaag viert Vlaardingen Vlaggetjes dag. Meer dan dertig schepen, dié straks weer zee zullen kiezen om het onovertroffen zeebanket met grote moei te aan de wateren te ontworstelen, lig gen met de honderden vlaggen versierd, keurig -opgepoetst in de Koningin Wïi- helminahaven, waar ondanks het mïn- 'der gunstee weer -vele -stadgenoten heengetrokken zijn om van de; officiële; festiviteiten getuige 'te zijn. Die feestelijkheden, ook' voor van avond zijn georganiseerd door een co mité en 'er is, hoewel dat in andere plaatsen nog stukken sterker gebeurt, gegrepen naar met de eigenlijke gebeur tenis weinig uitstaande hebbende .pro grammapunten om deze dag voor 'allen iets aantrekkelijks te v geven. Het is daarom (vroeger werd" er immers niets door een comité georganiseerd en was het toch groot feest), dat men zich in Vlaardingen wel eens afvraagt, welke wezenlijke waarde Vlaggetjesdag nu eigenlijk heeft en of .'deze dag nog wel leeft in dé Vlaardingse bevolking. Im mers nog maar een honderdtal stadge noten vaart straks uit, de rest van de bemanningen komt van elders, boven dien is de. belangstelling bij de jeugd om op een wgger te gaan varen tanen de. Er zijn zelfs lieden, die de Vlagge tjesdag, zo'n geforceerd karakter toe kennen, dat ze hem maar .liever zagen verdwijnen. Toch geloven we dat dat bepaald on juist zou zijn. Vlaardingen moge door ■en door industrieplaats geworden zijn toch bepaalt zich hét" gesprek van de dag zich - om de haring en wat daarmee samenhangt.: Practisch iedereen is in spanning over de afloop van'de grote haring-race, die volgende week zal plaatsvinden. Direct betrokken bij de visserij mogen dan de meeste inwoners van Vlaardingen niet zijn, maar de ha ringvangst, de voorbereiding op de her nieuwde strijd met het water leeit dus danig sterk in de harten van zeejf vele Vlaardingers.. dat het onverstandig zou zijn met de viering van dit grote, evene ment op te houden. Vlaggetjesdag is Eerder ;réeds hebben wij de uitslagen van de schietwedstrijden van de S.V. Wilheimina gepubliceerd. Thans, gister avond ïn het schoolgebouw Emmastiaat 45, zijn de prijzen van de Stadsbaan met een enkel woord van voorzitter Chr. van Roon, uitgereikt. De prijsuitreiking in de andere groepen vindt hedenmiddag om vijf uur op dezelfde plaats plaats. Nummer één T. Ogtrop ontving gis teravond een fraai horloge; L, Maat ging met een rooktafel naar huis; J. H. Heu- ren zag zijn prestaties met een sche merlamp beloond; N. Akkerman ver wierf een cassette,' terwijl L. J. van Maurik een bestek kreeg. Verder wer den een koffertje, een actetas; sigaren en eeï) wekker aan de gelukkige prijs winnaars overhandigd. Nummer 10, Toos van Roon, de, eerste dame op de rang lijst, kreeg eveneens een bestek. De winnaars van de dagprijzen wer den verrast met een mooi Delfts blauw vaasje met opschrift, de .dames kregen ijzerkoekjes. •Boven 'spraken we al over de span-1 ning die heerst;-om de haring-race. In derdaad kan er. vooral dit jaar van.zo'n spanning sprake zijn, nu de Vlaardin gers-niet Dinsdagmorgen Om zes uur uit de eigen havenstarten, maar nu ze Maandagavond om zes uur al scheep gaan naar IJmuiden om'vandaar Dins dag het ruime sop te kiezen,'met'dus een veel grotere kans dan voorgaande jaren. Weliswaar gaan de. Schevenin- gers at zes uur vroeger de grote plas op en krijgen ze daardoor, ondanks hun ongunstiger ligging t.ö.v. het terrein van bestemming, toch een voorsprong van enkele uren, we hebben in voorgaande jaren bij heel wat ongunstiger omstan digheden gezien watde .Vlaardingers waard'zijn, 'zodat we'h'et .lang niet uit gesloten achten; dat dit jaar een Vlaar- dings schip de-eerste Hollandse Nieuwe in Nederland zal aanvoeren. TERWIJL de. gure' Noórd-Westér joeg door: het want van de nog niet ge- pa voiseerde schepen! in de Koning-Wil- helminahaven en alles wat, hij aanraak te koud en onbehaaglijk maakte, stel den' enige honderden Vlaardingers. zich gisteravond op bij hét Vissermonument op het Grote: visserijplein,1 waar de plechtige herdenking zou- plaats -vinden, van de mannen, die in de loop der jaren op de Vlaardingse visservloot omgeko- men zijn. .,1'. wil;'; Om precies acht uur arriveerde op deze plaats de. stoet;, die was opgesteld in- het gebouw van de Rijkspolitie te Wa ter aan de-Oosthavenkade. Hierin liepen mee vertegenwoordigers van verschil lende organisaties op het gebied van de visserij en een aantal personen die nog op de vloot varen of dat vroeger wel eens gedaan hebben. Direct na aan komst zong het mannenkoor „Orpheus" het ontroerende „Domine salvam lac Reginam nostram": en even" later „Aan Hollands Zeebanket"'- van de dirigent; van het koor de heer P. Struyck. In eerbiedige stilte legde hierop een deputatie-, van de; vissers, bestaande uit de heren A. Verschoor, K. van Dorp, A. Visser en'V/. Spahjersberg een prach tige grote krans, waarin groen en lila overheersten aan de sokkel van het mo nument; Namens de Redersverenigint van d.e Nederlandse Haringvisserij de poneerden de heren D. Kwakkelstein ea J. Verboom Jr." een krans. Tenslotte brachten de herenKornaat en M. Kwakkelstein een krans aan namens de Ver. tot Bevordering van de Visserij, Handel en Nijverheid. Het mannenkoor besloot de sobere, maar indrukwekken de plechtigheidmet het zingen van eto couplet van het Wilhelmus. Gelukkig begon de regen juist na de gebeurtenis op het Grote Visserijplein te vallen, zodat men hiervan geen hinder ondervond. te 's-Gravcabagc is een v ICss 1939 kwam tot uitkering. Hoogste uitkering v*n een sptatbtief ad 1000.- 1620.- Xtagste uitkering IJOO.- Soliditeit; onbetwistbaar (Rijkttoezicht). Inlichtingen mede omtrent een vertegenwoordiging verstrekt de N.C.V. ZEESTRAAT 8t - 'a-GRAVENHAGÏ. HM WVrt HAM Mm mm ifuitm WAM M KCV.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 2