Minister Eden in Londen voor ruggespraak Koning Haring zette voor het eerst voet aan wal' '-'M sai m Uitermate geraffineerde opzet99 O.M.: Verdachte is keiharde en ondoorgrondelijke vent Ontruiming delta Rode Rivier? 1 y. r" Vlaggetjesdag werd schitterend feest VLAGGENDE LOGGERS IN DE HAVEN VAN IJMÜIDEN m r ZATERDAG NAAR DEN HAAG Vlootschouw inScheveningeri werd povere vertoning M w m m r MAANDAG 24 MEI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2779 Weerbericht Koning Boudewij n ontving Prins Bernhar<I Amerikaans plan voor hulp in Indo-China Britse kabinet vergadert over Genève Italiaans schip bij Genua gezonken NIEUW PLAN VAN ZUID-KOREA Zeven gewonden bij botsing té Laren Dodelijk ongeval te Rotterdam J Verwarring door besluit van Scheepvaartinspectie ËÊk m .\"3 -\ IMilÉ (Van onze speciale verslaggever) DE Officier van Justitie bij de Haagse Rechtbank heeft hedenmor- gen levenslange gevangenisstraf geëist tegen de Berkelsearts O- De belangstelling was zeer groot, toen de Officier van Justitie, air. G. J. C. de Lint, hedenmorgen om half tien ,zijn. requisitoir in de Berkelse strafzaak, waarmede de elfde dag. van dit opmerkelijke proces begon, nam. Aanwezig was o.m. de procureur-generaal mr. Van Gilsen. Kernbewijs Onaannemelijk. mm k&ïïl&z&b* Zie verder pagina 5 Onderschat de V.S. niet!" Drukte in de haven Seheveningen van iVm, Nederlandse dr. D. voor gelukwens F. Malan Primeur mm Geen barbaren mmt mmrni at >scm Zie verder, pagina 5; 8W Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 LI Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395280 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b, Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: O. A, KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond: WARMER Veranderlijke bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige Zuidelijke tot Zuid oostelijke wind. Hogere, temperaturen, vooral In de nacht. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT-: A VK -3 v 1 „Op 24 September 1952 -werd het gezin Obdam getroffen door een grote calamiteit. De vrouw stierf onder de meest ellendige omstandigheden, ve len werden in rouw gedompeld. Dit is de tragische én smartelijke achter grond 'van dit proces. De wijze waar op is gereageerd door recherche en politie is u edelachtbare heren bekend.. Via Amsterdam bereikte ons het" bericht dat de familie van de doktersvrouw wantrouwen koesterde over de, oorzaak van de dood". Met deze woorden ving de officier van justitie zijn uitvoerig requisitoir aan. „In den beginne heb ik afgezien van krachtige maatregelen, want ik stond met-wantrouwen tegenover het wan trouwen van de familie, aldus de ver tegenwoordiger, van het O.M., die eerst door de mededeling wan dr. Hoedenmaker, een arts uit de buurt, is gealarmeerd. Mr. De Lint bracht hulde aan dr. Hulstpaladijn van de justitie-die het zo belangrijke eerste onderzoek heeft geleid. De mededeling van cyaankali in de lichaamsdelen trof ons als een vol komen onverwachte „Diezelfde dag:de Zaterdag na de dood zijn we tot diep in de nacht in Berkel bezig geweest. We zijn door de feiten :op de zaak 'gé-' drukt"j aldus, het OM. in z(jn zeer rustigvoorgedragen betoog. Allés was zo geraffineerd, dat de .'justi tie nauwelijks verdenking kon koesteren, voorafgaand:, aan de gedachte dat.' een dokter, toch niet zo dom kon zfjn „Deze gedachte moet ik van mij afwer pen; er waren zeer veel voorzorgs maatregelen van 'de zijde- van dr. O. genomen. De verklaring van de aan koop van de cyaankali 1' gram de verklaring van de apothekers assistente; dit alles heeft veel indruk op ons gemaakt. Dit —.en de bevindingen van dr. Hulst waren bezwarende fei ten. De justitie, heeft deze zaak met de grootste zorg behandeld, vooralook omdat het hier- een medicus betrof. Ik-wil hier., lóf brengen aan de con- scientieusheid van de deskundige dr. Nelemans, die wij direct in deze zaak gehaald hebben. Een verdachte als deze man heeft geen zakelijk verweer ge voerd, een man die de begrafenis wilde bijwonen. HUheeft een zeer. schrandere houding aangenomen om de justitie een rad voor de ogen te draaien. Een man ook die in dit opzicht over ongelooflijke wilskracht beschikte. Alles moest gedaan worden om de waarheid aan het licht te'brengen. De analyse is dat de cyaan kali-bestelling geen serieuze bestelling is geweest Ik ben van mening dat het uitermate waarschijnlijk is dat cyaankali gebruikt is. Met deze opmerking loop ik. echter vooruit op mijn bewijsvoering." Het kernbewijs baseerde het OiM. op de waarneming van de drie getuigen, die Generaal Paul Ely, de chef van de Franse generale staf, zou vandaag uit Indo-Cbina te Parijs aankomen, "waar hü rapport zal uitbrengen» over de toestand in Indo-China en de regering aanbeve lingen zal doen. In offociële Franse kringen, waar men de voornaamste punten van generaal Ely's rapport rèeds telegrafisch heeft ontvangen, laat men doorschemeren, dat ml worden» aanbevolen de delta van de Rode Rivier te ontruimen. De tachtig Franse bataljons oit dat gebied zouden zich dan tot dichter bU de kust moeten terugtrekken. Om Cochin-China, het Zuidelijk deel van Indo-China met Saigon, te houden zouden nog 30.000 man nodig zijn. Deze zouden uit Duitsland en Noord-Afrika moeten worden .weggehaald. YFranse "."pantsercólonnes:; hebben Zater dag. een verrasingsaanval gedaan op Vietminh strijdkrachten, diehet ver sterkte dorp Yenphoc, 45 km'' ten Zuiden van - Hanoi,: belegeren, aldus heeft -het Franse opperbevel bekendgemaakt. Vier honderd, opstandelingen zouden buiten gevecht zijn gesteld. De Frans-Cambodjaanse troepen heb ben Siempang, 300 km ten N.O. van Pnompenh, ontruimd, zo deelt het Franse opperbevel mede. De koning van Cam bodja heeft daartoe om strategische redenen besloten. De plaats werd niet door de opstandelingen bedreigd. _Siem Pang telt 3.000 inwoners. Het ligt dicht bij de grens met Laos. De ontrui ming is geschied in het kader van een algemene reorganisatie van de verdedi ging van 'het Noordoostelijke deel van Cambodja. Radio Peiping heeft gisteravond [mede gedeeld, dat generaal Giap. .een Frans verzoek heeft ingewilligd om herstel van net vliegveld van Dien Bien Phoe voor versnelling van de evacuatie- van'Franse gewonden uit het veroverde" Vesting. De soldaten van [Giap .zullen [(iet vliegveld orde brengen. op de avond van de dramatische ge beurtenis in het doktershuls aanwezig waren; nl. de schoonmoeder, de dienst bode en de oude mevrouw Obdam.. Z|j waren tegenwoordig bij de toediening van de veelbesproken kininepoed'er en zü hebben het dodelijke effect, dat volg de, waargenomen. De officier poogt een drievoudig be wijs te-leveren. De tweede bewijs-con- structie berust op het onderzoek der deskundigen van het Gerechtelijke La boratorium. In de tonicum is cyaankali aangetroffen. Het derde punt van de bewijsvoering omvat de herhaalde front verandering van dr. O., die in liefst tien fases is te verdelen. Spreker liet uitkomen, dat hij de af faire van de briefjes een „wanhopige uiting" vande verdediging acht.De on echtheid van de briefjes kan ook buiten het schriftkundig onderzoek genoegzaam worden aangetoond. Het z.g. suïcide- briefje" is al door zijn inhoud onaan vaardbaar. .Verdachte heeft het te mooi willen 'maken. Het meest krasse is, dat de briefjes met drukletters zijn géschre ven. Dr. O. nóch de verdediging zijn er op bedacht geweest, dat het O.M.,' blok schrift van mevr. O,in' handen heeft gekregen.: Y:"'' Verdachte*: is' ten laste gelegd: Moord niet voorbedachte rade, subsidiaire dood slag. subsidiaire zwaro mishandeling' de dood-ten 'gevolge -hebbende, subs; op zettelijke^ benadeling van dé gezondheid. Verdachte heéft^ziïn verweren op. alle mogelU'kheden geprovocebrd. Dr. O.hceft alle kans in zijn zaak- gehad. Van "zijn verweren is weinig oVer. Hierop ging het O.M. uitvoerig in_ op hét kernbewijs: het kopje met 'de kinine- poeder, waarin" cyaankali zou zijn ge mengd. Mr. De Lint besprak daarop de reacties .van alle personenop; die be wuste avondin het Berkelse dokters huis. v Dan de verklaringen van zijn eigen moeder, aan wie gevraagd is: „Gelooft u dat uw zoon schuldig is? Zij heeft dof geantwoord: ..Br was er zelf bij dat hij haar het drankje gaf". De officier gewaagde van een keten van directe waarnemingen en achtte de deskundigen slechts conclusies van d« van subsidiair belang. Uitvoerig ging mr De Lint in op de doodsoorzaak.* Met dr Zeldenrust kun nen we zeggen, dat de dood door cyaan kali evident was. Spreker haalde verge lijkende gevallen aan uit de geschiede nis van de criminologie in ons land en noemde een vermaarde moordzaak, die van kapitein Q. Ook dit was een cyaan kali-vergiftiging. Voorts die van de oud gemeentesecretaris F. jvan Amsterdam, ook hier was cyaankali in het speL De Officier behandelde voorts het rapport, van prof. Steenhauer, die maag- delen van de doktérsvrouw heeft onder zocht. Br. Purchase, de belangrijke En gelse deskundige heeft gezegd, dat hem nimmer een geval ter ore is gekomen, waarin cyaankali is gebruikt en waarin een andere doodsoorzaak is vastgesteld. Inzake de mogelijkheid van- de hersen tumor, sprak het O.M. van een gerucht, verspreid door de verdachte. Vergelijkt men de-mogelijke doodsoor zaken met de feiten dan kan. niemand bestrijden dat een vergiftigihgsproces gaande is geweest. Alle deskundigen hebben het onaannemelijk geacht, dat andere doodsoorzaken tijdens de vergif tiging een rol gespeeld zouden hebben. Ook dr. Hulst die verstikkingsdood aangeeftis het hiermede eens- Herinnerend aan het verhoor van prof. Grevenstuk opgeroepen door. de ver dediging 'zeide het O.M. o.m., dat deze secondaire oorzaken heeft aangegeven, doch de hoofdoorzaak; niet kon aantasten. De hersentumor is Vliet gedurende het niet geconstateerd.'. Omstandig ging liet geding verzonnen.Dr. Hulst heeftdie Ó.M. in, op de verklaringen van de des kundigen.. Op grond van deze verkla ringen zeide mr. De Lint: „Ik ben van mening dat hersentumor uitgesloten moet wprden. geacht". Ook de ziekte van Sheeham die ter sprake is gebracht,wees de; Officier van de hand, evenals de spasmophilic,, welk verschijnsel he't OA4. een „uitvinding" noemde van prof. Grevenstuk,'alsmede enkele andere mogelijke oorzaken.. Typerend voor het onderzoek is, dat dr. Hulst: heeft onderzocht, dat in een jaar geen enkel geval .van overlijden is veroorzaakt .door oorzaken'gesuggereerd door-prof: Grevenstuk. Ten aanzien - vanhet onderzoek van de lijkcelcn betoogde de Officier met klem, .dat de verdediging alle kansen heeft,-gohad_ Dit ,-in verband[ met -een verwijt. "1SSHY vr" ■Hierna bracht het O.M. warme hulde aan de deskundigheid van dr. Hulst, aan wiens 'Verklaring oe justitie hoge waar de acht in tegenstelling', totde inhoud van het.rapport van deze deskundige viel het O.M. de theorie van prof. Gre venstuk aan, die eert afwijkende mening heeft override uitwerking: van cyaankali. Hét O.M.zeide - en dit bracht een lichte reactiein de stil-luisterende rechtzaal- teweeg. verheugd - te zijn met de verklaring van dr. Purchase, die ten- aanzien van de cyaankali zo duide lijk is geweest.' - Koning Boudewjjn van België heeft Zaterdagmorgen' in het paleis' té Brussel': prins Bernhard ontvangen. Uit gewoonlijk betrouwbare bróh'Ste Parijs verluidt, dat de Franse oremier beschikt over een Amerikaans, plan voor hulpverlening in Indo-China. •- -... Dit plan zou het volgende'irihouden.: Een Amerikaan zou opperbevelhebber..; moeten zijn. Amerika zou met raarine-^! en iuchtmachteehhe'den aan dé strijd-- deelnemen. Ook Thailand en' de Philip--*"' pijnen zouden heipen. Als politieke voorwaarde zóu ó.ni.' ge-? steld- zijn, dat Vietnam, Laosj en Cam-i; bodja algehele onafhankelijkheid - moe-\ ten hebben en het recht hebbeni buitèni;' de Franse Unie te blijven. De Britse premier, Sir Winston Churchill, heeft voor hedenochtend een vergadering van zijn kabinet uit geschreven, waarop de minister van Buitenlandse Zaken, Eden verslag zal uitbrengen over de Gencefse conferen tie alvorenB hij naar Zwitserland terug keert per vliegtuig. Eden, die Zaterdagavond, na een kort oponthoud in Parijs, per vliegtuig in Engeland was aangekomen, heeft de Zondag voornamelijk besteed aan een serie besprekingen met Churchill op Chequers, het officiële buiten van de Engelse .minister-president. Churchill en Eden hebben de mar kies vap Salisbury, hun voornaamste adviseur voor de buitenlandse politiek, naar Chequers ontboden om de laatste beraadslagingen bij te wonen. De vraagstukken, die, naar men meent, zullen- worden behandeld, hou den onder meer in: 1, Waar een halt toe te roepen tegen de communisten in Indo-China? 2. Hoe deEngelse politiek van „rus tig afwachten" nog moet worden Het Italiaanse m.s. „San Sil- verio" (792 ton) is vannacht en kele uren buiten de kust van Genua gezonken. Zeven van de twaalf opvarenden hebben zich met een reddingboot in veiligheid weten te brengen, vijf anderen worden vermist. Vissers zijn op zoek naar.de ver miste bemanningsleden. Volgens hun mededeling had de „San SiSverio" dertien man aarf boord. De Zuidkoreaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Pjoeng Joeng Taj, heeft Zaterdagmiddag in Genève op de elfde voltallige vergadering over Korea een uit 14 punten bestaand plan voor verkiezingen In geheel Korea onder VJ4. toezicht en geleidelijke ontruiming van het land door dc buitenlandse troe pen ingediend. V voortgezet, op gevaar af van een ver dere verslechtering in de betrekkingen met Amerika? 3. Hoe groot is de aan de Engels- Amerikaanse verhouding toegebrachte schade? 4. Welke instructies moeten de Engelse vertegenwoordigers voor de. stafbesprekingen over Zuidoost-Azië, die tussen vijf mogendheden in Wash ington zullen worden geopend, mee krijgen? Voordat minister Eden naar Londen vertrok heeft hij de ministers Molotow en Tsjoe en Lai gewaarschuwd nief te veel eisen te stellen. Eden zei ook, dat het verstandig zou zijn de Ver enigde Staten niet te onderschatten, omdat het heel goed mogelijk zou zijn, dat- Amerika zijn militaire kracht in Indo-China inzet. Tsjoe enLai zeide, dat hü verwachtte, dat - Engeland de V. S. er -van zou trachtente ;weerhou- houdén' zich militair ,met deze. kwestie te bemoeien. Het antwoord' van Eden luidde, .dat. in geval van moeilijkheden Engeland waarschijnlijk de kant van de V. S. zou kiezen.1. Y T; IJmüidenï-'ioerd vereerd -met T'eenv bezo6i'... ucn>"-Z, -M.-- ;koniti0 HiHng'J'en zijngen^S^.-"rt jemawK. Op' het beruchte kruispunt, te Laren is Zaterdagmiddag éen autobus van de- Ne derlandse Buurtvervoer-Maatschappij op een auto, afkomstig uit Zwolle, gereden, waarin zeven personen waren gezeten..: Er ontstond veel materiële schade: De inzittenden van'de Zwolse auto werden allen gewond. Vier van hen kregen een hersenschudding. Zij werden naar het ziekenhuis te Laren vervoerd, evenals de overige drie inzittenden, die slechts lichte schaafwonden hadden opgelopen en ter observatie werden opgenomen. Volgens verklaringen van de buschauf feur slipten de remmen door, waardoor hij de autobus bij het kruispunt niet tijdig tot stilstand heeft kunnen bren gen. m De monotoon neeröruïlende regen heeftniet kunnen verhinderen, dat de viering; van vlaggetjesdag in Vlaardin- gen - uitgroeide totéen [feestelijke gé- beurtenis-yoor dehele-bevolking..-Nadat Vrijdagavond in eèn sobere plechtigheid bij' het 'vissersmonument de op zee óm- gekomenen warén herdacht, concen treerde de ;J^laagsteUi»g zich. Zaterdag- Ter gelegenheid van de tachtigste ver jaardag van dr. D. F. Malan, minister president van de Unie van Zuid-Afrika, heeft de vice-president Van de Raad van State, jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, een gelukwens uitgesproken -in het Afrikaanse programma van radio Neder land Wereldomroep. De 33-jarige havenarbeider F.- de V., gewoond hebbende in de Atjehstraat te Rotterdam, is in de nacht-, vanZaterdag op -Zondag tengevolge van een ver keersongeval om het leven gekomen. De man reed. op zijn motorfiets op de Brede Hilledijk. Op een gegeven ogenblik ver loor hij de -macht over het stuur, :begon te slingeren en sloeg tegen de-straat. Hij werd ernstig gewond en bij dankomst in het Zuiderzxekenhuis bleek de man te zyn overleden. „Sportverenigingen, scholieren, leden van jeugdverenigingen en geüniformeerden, zijn in grote getale aanwezig',„wanneer Zater dag a.s. gestart wordt, voor de 2e Haagse Trouw-mars. Voorafgegaan door de tam boers- en pijpercorpsen van Jong Holland uit Zwijndrecht, de Hollandse. Schotten uit Seheveningen en'. Oranje Nassau uit Den Haag zat tussen half' drie en drie uur gestart worden vanaf de Johan de Witt-H.B.S., Nieuioe Duinweg S14, Seheve ningen. Meerdere specialisten hebben hun medewerking voor de jury toegezegd. Voor de geünifor meerde groepen 2 militairen van de Kon. Luchtmacht, de le It. H. van Dok en sergt.-maj. Sportinstructeur J. C. Zwaan en de heer R. Nagel, brand meester in Den Haag. r Voor de burgergroepen zijn luryleden uitgenodigd»an dé N.B. v. L.O.", n.L de héren J. de Vries eh Chr. van Rompu; van de N.C.W.B. de heren L. S. H. de Wit, IV. Af. Boxhoom, J. Bavius, M. Verbruggen, J. H. Schelf horst en J. Bergeyk. Laatstgenoemde "2 jury leden zijn jeugdleiders. Bovendien hebben wij de heer R. v.d. Meulen, leraar Lich. opvoeding M.O. te Rotterdam, bereid gevonden toe te treden tot de jury. Indien u nog niet ingeschre ven hebt, doe het dan heden. Morgen is de laatste dag dat u per giro kunt inschrijven. Uw inschrijfgeld moet u overmaken aan Dagblad „T r o u w", Den Haag per postwissel of per giro op postgirorekening No. 424867. Op de postwissel of de giro- strook dient te worden vermeld a. inschrijfgeld. Trouw-mars. Den Haag; b. of ingeschreven wordt voor de 10, 20 of 30 km., c. voor de hoeveelste maal aan de Trouw-mars wordt deelge nomen. Ook kunt .u inschrijven aan de loketten van onze kantoren of bij de heer J. G. van As, Hyacintu>eg 16, Den Haag. (Van onze correspondent) TAANDE op-de stuurhut van de Katwijk 123, de Robert William, van schipper Dubbelaar, heeft de minister, van Landbouw en Visserij, S. L. Manshalt;- Zaterdagmiddag: de - vissers, die morgen voor de'nieuwe haring teelt zee zullen, kiezen;.toegesproken.. Dat gebeurde in de rijk met vlaggen versierde vissershoven van IJmuiden, waar duizenden langs de gepavoi- seerde vloot verzameld waren. Ook dit jaar weer heeft dc traditionele vlaggetjesdag, die.aan de komst van de Hollandse Nieuwe voorafgaat in IJmuiden, Seheveningen en .Vlaardingen grote'belangstelling getrokken Niet het minst in de haven van het oude IJmuiden, waar dit keer het accent, van de feestelijkheden lag. en waar hoge autoriteiten het gezellige festijn lmster bij zetten.- Het was geen toeval, dat de minister aan boord van .de Katwijk 123 zjjn rede afstak. Dit schip is Zaterdagmiddag nl. ook gesierd met de vissenj-wimpel';voor de hest verzórgde haring van de Kat- wuker vloot. - - .Voordat deze vlag door de voorzitier- directeur van het' [Bedrijfschap voor Visserijprodiicleu, 'drs, van Dijk, gehesen werd, stak [ministerMans holt de .vissers; een hart' ónder de riem,: „Het Is vanzeHsprekéhd-dat wij op eendag als desei mi "geheel Nederland kijkt naar ónze vissersvloot, aanwezig, zijn bij dit feest De 'préstaties van ónzevisse rij wettigt dé grote belangstelling, want ook nu weer zijn onze moedige vissers paraat om hun deel bij. te'dragen lot de welvaart van ons land. Ik wens hiun een'behoulden vaart en .een goede thuis komst." Nadat de bur'gèmeester, van Veisen, -mr. M. M. Kwint, een kort woord tot de vissers' en de honderdendeelnemers aan de grootse optocht, die ter gelegen heid van vlaggetjesdag naar de haven was getrokken, gesproken had, heeft drs. Va-n Dijk de wimpel in hetwant van Dubbelaar's logger gehesen. Namens de vissers"dankte de neer J. Kolkman voor. de goede woorden. Intussen warenop de Tegeltjesmarkt bij de haven duizend-en toeschouwers verzameld om de pronkende loggers, ruim; 40, op zijn Zondags te zien. Sport- en muziekverenigingen fleur den deze vlootschouw op met demon straties en concerten en voor tientallen gasten werd met "net hospitaalkerkschip „De Hoop" en het' visserij-onderzpe- kingsvaartuig'„Anthonie van Leeuwen hoek" een'rondvaart georganiseerd. Toen de festiviteiten het hoogtepunt bereikt hadden, klonk plotseling een zware -klank van een scheepsfluit over de vlaggende haven.. Onder gejuich van de bemarmïngen liep defonkelnieuwe Seheveningen 117," de Onderneming 3, ran rederij Vrolijk, die haar proefvaart van Seheveningen naar IJmuiden ge maakt had, binnen. middag op de Koningin WilKélïnina'h haven, waar ruim dertig met honderdën'.'i; Vlaggen feestelijk versierde loggers "•gë;"-»; meerd lagen. - -- _t,_ De bürgemeester van Vlaardingöi,-.": mr. J. Heusdens,spi ak hier-.eerrjreile-i uit, waarin: hijbetoogde,;, dat, ondapks;Y de-dynamische groei' en het[steéds(meer| industrie-minded worden van zijii stad, vlaggetjesdag: en de' haringeyénementen door. heel de bevolking nog zèer-stérk ■wórden beleefd. Hij sprak zijn'weugdeisiMS uit over het visserijbeleid, .zoals dat^is;-"Sj-f;; uitgestippeld ,in"wde. ri^ezipgshdUij'^/^Jrj^ enkele weken geleden aan:" dëSi Stalèn-^ifSil Generaal -■j.v.-YY i ->1 v- Na zijn toespraak hees de burgemeesri 1 ter de bedrij fsw impelvoor' de bestY vCfp zorgde "haring, inhet.'afgelopen'ïséizóea,; aan boord van dè' VL 83 Y,,Cornèps".Si(|ij;p: Een charmant programma punt[[:waó.y;:| 'verder, de openluchtdemonstiaUe('3oór;[;?[ ruim hóniderd héttenboetsters, 'die daar bij haar traditionele liederen zongen-.. ;'s Avonds,;;.terwij.l de. schepen-baadden in eènzee van floodlight,-<t honderden regeh dn^kouYOTaièehïfilmf; '■i. voorstelling op - het'. groteY^VisserijpleiiiY^p bij tewoneni. 1,V»*12 Vlaggetjesdag 1954 is'een schitterend feest geworden, niet,alleen voor de wal- rotten,ook voor de vissers, die hun schepen voor deze gelegenheid tot in de kleinste hoekjes van de boorden en dekken haddenopgepoetst en opgeschil derd. Het feest kreeg, toen schijnwer pers' de' met wimpels getooide vloot in een hel licht zetten, een tweede glans punt dóór de aankomst van Koning Ha ring, vorst van Doggersbank, die Zater dag voor het eerst sinds mensenheuge nis voet aan wal 'zette en IJmuiden Hiervan de primeur gunde. Uit vele Katwijkse en IJmuidense jonge dochters verkoos zich Koning Ha ring een vrouw. De hoge eer, viel ten deel 'aan'de- 17-jarige-Willy Verloop uit Katwijk. Twee leden van de IJmuiden se Chr. Gymnastiekvereniging voegde de vorst aan zijn nog .schuchtere, echt genote toe als hofdames. In zijn toespraak lot de menigte zeide Koning Haring, dat zijn volk verleden jaar met 921 millioen baringen vermin derd was, dank zij de activiteit van de vissers. Toch zijn uw vissers geen bar baren,, al sidder ik bij de naam van de „haringbeul" - Willem Beukelsz. Toch zien zij niet op tegen dat éne keepje in onze keel." In dit verband bracht de vorst een eerbiedige groet aan schipper Dubbe laar, die de haring zo best verzorgd had. Met het looasvaartuig ;„De Geep" is Koning Haring met zijn nieuw, ver worven gemalin en gevolg weer naar zee. vertrokken. Een daverend vuurwerk begeleidde hem op zijn uitvaart." Woensdagavond zullen 150.000 meter vleet in zee gaan om te trachten het volk van-Koning Haring - tótheil der mensheid opnieuw te decimeren. In Vlaardingen gaven ruim honderd boetsters op Vlaggetjesdageen. de monstratie in de open lucht. Zij zonl gen daarby haar traditioneleliederen.; (Van een onzer verslaggevers). 1- Vlaggetjesdag is in Seheveningen min of meer [eenfiasco géworden. Véle duizenden niet alleen Scheveningers en Hage-' j naars, maar ook belangstellenden uit binnen- en hiutenland V hebben Zaterdagmiddag .lang vergeefs gewacht op de vlootrevue; rii waaraan 56 loggers zouden deelnemen. Nog groter was de teleur stelling voor de bijna 6000 passagiers, die deze feestelijke demon- stratie van de Scheveningse haringvloot aan boord van de schépen' zouden meemaken. Weliswaar had de Scheepvaartinspectie rèedsii Vrijdagmiddag het meevaren van passagiers verboden, maar Zatér-^: dagmorgen was het weer zoveel beter en de zee zoveelrustiger^--, dat er alle reden leek om dit verbod in te trekken; Dé Scheepvaart-* inspectie handhaafde echter, op grond van een weerbericht dat'harde; wind uit Noordelijke richting voorspelde, haar standpunt^/-tót;": teleurstelling en ontevredenheid der zeer velen, die het tegendeel; hadden gehoopt. Het gevolg van dit besluit was een algemene verwarring. Wel werd be sloten. dat de vlootrevue nu met 30 in plaats van 56 loggers zonder pas sagiers zou doorgaan, maar ver scheidene reders hielden hun sche- pen binnen en een aantal schippers weigerde te varen, nu hun familie niet mee mocht. De duizendkoppige menigte rondom de Buitenhaven en op de boulevard wachtte vergeefs op het tijdstip, waarop de vloot zou uit varen en zag daarna nog drie kwar- üer lang de kans steeds kleiner, wor sen, dat men nog een revue van de feestelijk opgetuigde vloot te zien zou krijgen. En de honderden, die zich ondanks het verbod toch op 'de ;log- gers .hadden ingescheept, bicven in de binnenhavensliggen, zonder dat er beweging in. de schepen kwam.' Het was trouwens ondoenlijk'de vélanjY? die ondanks het politietoezicht toch aan booru waren gekomen, weer vah dè.scheJ Y. pen te verdruvèn- Goede woórdenYhad-'^ den geen enkel resultaat en een straffer optreden zou op deze voor Scheveningén' -. altijd zo feestelijke dag. geheel uit-.'dej:! toon. zijn 'gevallen. Vooral de jeugd:was met te overreden. Men bleef aan ;boord,[ in de hoop dat het er toch nog «van'- komen zou. -Zelfs"de „Janny" (SCH 61)dieiïouYY uitvaren oni op trawlvissery teYgaanÓ: was overladen, zodat .het havenpersoneel^ b«na een uur lang werk had en zelfs;nóg" een waterslang te hulp moest nemen omY het schip in staat te stellen zonder onge-Y" wenste gasten ter visserjj te gaan.>v>.v; Op. de- Sch. 233- (die toLbadlfltnrimSc pel 1953 voert) moest de poIitte^er aaaX le pas komen om het vaartuigYvahypn-^-i&c bliekte zuiveren. WiErm •Mops Mê.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1