[Twee weken Straatsburg u Geen praten-en-intussen-vechten Nog heeft Eden maar niet lane meer BESLISSING IN GENÈVE BINNEN TWEE WEKEN Haringrace belooft spannend te worden m Zaterdag saai het wen op ina r s „Uit ervaring is gebleken dat 3ë Unie niet functionheert? m lè r Het lóze vissertje Vloot, op weg naar de visgronden Koreaanse besprekingen in een impasse? wéé - -. - - - v; Kansen gelijk PI Warm zomerweer' verwacht "VSDAG 25 MEI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 278<L Weerbericht Ook mej. B. A. van Moorst vrijgelaten VRIJDAG EERSTE „HOLLANDSE NIEUWE" Raadsverkiezin genin; het rampgebied -^;; Minister Sunarjo: i Ma Nicaragua en Honduras krijgen wapens uit V.S. Reactie op verklaring van minister Luns Koningin bracht werk bezoek aan Groningen -\ V-. Bidaull Molotow Geen Amerikaanse vlieg», tuigen boven Zweden 'M Verkeer ia de hoofdstad eist weer slachtoffer. I**- fê m zJ> "m Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendiens: abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Teleloon 115700 VJG-ravenhage: Huygeneplein 1 Poetgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 «'per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie. 43. A. KEUNIKG en Mr. K. VAK HOUTEN Weersverwachting, geldig tot. Woensdagavond: f' s- '-71 warmer.' i Droog weer met weinig bewolking. Matige wlnd tussen Zuid-Oost en Zuid. Opnieuw warmer. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS8LOT :'-7 1 gemeenschappelijke vergadering \j van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal heeft verleden Vrijdag haar Mei-zitting ten einde ge bracht. In deze vergadering is van Neder landse zijde zeer veel activiteit ont wikkeld. Verscheidene Nederlanders waren rapporteur en sommigen, die voorzitters van belangrijke commisises waren, moesten uit dien hoofde nogal eens het woord voeren. Daarenboven waren er nog weer andere Nederlan ders, die afgezien van een dergelijke speciale roeping, toch het woord voer den. Aan de ene kant toont dit, dat deze Nederlanders gewaardeerd werden. Men benoemt iemand niet tot rap porteur als men hem of haar niet ge schikt daartoe acht. Aan de andere kant kreeg men hier door soms het gevoel, dat deze over maat van Nederlanders in de discus sie niet geheel in overeenstemming met de verhoudingen. In deze gemeen schap der zes oehoort Nederland tot de kleinere landen. Ons aandeel in de sware industrie is ook verhoudings gewijze geringer dan dat van een land als België. Br zal hierin dan ook, naar het ons voorkomt, een beleid moeten worden gevolgd, dat met deze verhou- dingen rekening houdt. Si IT het vele dat aan de orde is ge weest, stippen wij een paar be langrijke punten aan. De Belgische socialistische senator Fehousse deed een voorstel om de vergadering haar instemming te doen uitspreken- met het besluit van dé re geringen der zes landen van 4 Mel JJ. om na. het In werking treden van de E.D.G. 'de Vergadering van E.D.G. en K.S.G. door direct kiesrecht te doen kiezen. Gelijkbekend zijn daartegen van verscheidene kanten, in Nederland bezwaren gerezen, die al eerder In de Assernblée ad hoe waren geuit Ook thans was dit het geval. De he ren Korthals en Rlp keerden rich daartegen. De heer Rlp betoogde op goede gronden de onbevoegd heid van. ;;"de Vergadering te dezer zake. Het voorstel-Dehousse 'weid aangenomen, maar er was j een vrij groot aantal tegenstemmers; Daaronder béyondeh 'rioh de Nederlande liberale, ChrisMtjfc-Hlstorische •nanit-rev»- totionnair# afgevaardigden.7: 7 W:V.' t V- T""?? EN ander belangrijk punt wa« de' r C. «triid om het kartelwezen. In de resolutie, door de heer Korthals ver dedigd, werd de Hoge Autoriteit aan' gemaand .voortaanmeer activiteit .te betonen in debestrijding van onge wenste vormen en activiteiten van het kartelwezen.1 De achtergrond van de discussie was de strijd om de maximumprijzen voor staal, die door-de Hoge Auóvriteit rijn afgeschaft - -behoudens wat betreft Duitsland «n een deel van Frankrijk. Tegen deze .beslissing heeft de Neder landse regering zich op bet Gerechts hof der Gemeenschap beroepen. Over deze zaak, die dus nu ln rechtersban- den le, werd deswege "niet gesproken," maar; ondubbelzinnig bleek 'dat de Vergadering de achter de beslissing van de Hoge Autoriteit liggende kar telverhoudingen niet acceptabel achtte. De heer Vixseboxse bepleitte in dit verband een'omzetting van de privaat- roohtelijike kartels wi publiekrechte- lijke organisaties."7777 D le behandellng van' dszc'kwes- t> tie deed zich een incident voor. De teksten der resoluties worden in vier talen uitgegeven., Toen de teksten gestencild op tafel kwamen in de Ver gadering, bleök de; Franse tekst, die in de commissie als basistekst was .ge bruikt, principieel veranderd te: zijn en wel veranderd overeenkomstig, de Duit s e .vertaling;.van de -oorspron kelijke tekst, weike vertaling echter fout was. De verandering was ten gunste van de Hoge: Autoriteit. Het element van «ritiefc was er uit verdwenen. In het Nederlands gezegd, kwam het hierop neer, dat de tekst, zoals de' com missie die "had vastgesteld, zeide dat da Hoge Autoriteit voortaan meer moest optreden tegen, de .kartels, ter - wij! de veranderde tekst zei dat de Hoge Autoriteitmoestvoortgaan met- daartegen op te treden; Gebleken is dat deze veranderingen werden aangebracht nadat ambtenaren van de Hoge. Autoriteit, die het ver schil tussen de. Duitse .'en de Neder landse tekst hadden opgemerkt, zich hiervoor tot de vertaaldienst van de Vergadering hadden gewend. Dit ver schil moest - inderdaad weggewerkt worden, maar precies andersom dan 't geschiedde. Het gebeurde had een zekere arg waan gewekt De opening van zaken, die daarna kwam, heeft ter zake niet •en .volledig duidelijk en bevredigend •lot aan dit incident 'gegeven: Intussen was het moeilijk, voor de Hoge Autoriteit om zich na -dit onge lukkig voorval tegen i de Tésplutie7 tie keren, hetgeen anders waarschijnlijk Wel* het geval zou zijn geweest. De i tosolutie kwam er zonder- discussie door. X' 7•'7-7': y ERLEDEN Donderdag heeft de ■;.yGemeenschappelijke Vergadering *an-Kolen en Staal te zamen verga derd met de Raadgevende Vergadering ;van. de raad van Europa. De zes lan den zijn daar dan bijeen om -te praten De Geneefse conferentie wijdde gistermiddag weer een besloten zitting aan de Indo-Chinese kwestie. Een Westelijke gedelegeerde verklaarde, dat de vergadering bemoedigend was verlopen. De Britse minister Eden, die nu al een maand lang de rol van bemiddelaar heeft gespeeld, was kort te voren uit Londen terug gekeerd met de machtiging van zijn regering, om nogmaals te proberen een vreedzame regeling van de oorlog in, Indo-China te bewerkstelligen. Echter is de Britse regering niet bereid te dulden, dat de communisten de besprekingen in Genève rekken, terwijl intussen hun legers de druk opvoeren. Daarom verklaarde Eden vóór zijn vertrek van het Londense vliegveld: „De komende twee weken zullen waarschijnlijk beslissend zijn". Des morgens vond in Londen een vol ledige kablnetsxittlng plaats. De minis ters besloten, dat de onderhandelingen nog moesten worden voortgezet en dat intussen nog steeds geen diplomatieke of militaire verplichtingen zouden wor den aangegaan. Aan het einde vau deze week zon bet echter duidelijk moeten zijn, or het overleg in Genève ergens toe leidt. Amerikaanse functionarissen in Genè ve gaven te kennen, dat de Britse re gering degoede kant opgaat. Zij ver wachten, dat naarmate de koppigheid der communisten aan de conferentieta fel voortduurt, dó houding der Britten strakker zal worden, Ook de Franse minister BIdault is tijdens het weekend in .zijn-hoofdstad geweest, om, overleg te plegen met col lega's. Men vreesde in Parijs, dat de gang van zaken in Genève het voortbe staan van de rercring-Laniel bedreigde. 'Het Britse, besluit om verder sollen te verhinderen, komt Laniel echter ten goede. Het heeft een nieuwe felle aan val op de regering uit de Nationale .Vergadering afgewend. Het parlements lid. André»; die - van plan - was vandaag een debat over Indo-China uit te,lokken, heeft op, grond van het nieuws uit Lon- idên van 'dit voornemen" afgezien: Kort na zijn terugkeer-in Genève sprak •Bidault met de .Amerikaanse leider-BedelL-Smith, dJe-.'-hlj scKutfaTwu hebben; dat "Arrtèrika besluiten moetnemen, - wil'.:Indochina .gered worden. Er gaan geruchten, dat Frankrijk op het punt staat de drie In dochinese sta tem volledig onafhankelijk te verklaren.,zoals, Amerika al geruime tijd gevraagd heeft. Ter'conferentie, stelde Bidault een uit zeven punten bestaande -agenda voor: de vijf punten van Molotow plus twee andere, te weten de ontwapening der ongeregelde troepen en de onmid dellijke invrijheidstelling der krijgsge vangenen. D® punten van Molotow; wa ren: een staken van het vuren; hergroe- Bidault heeft ook een ernstig onder houd gehad met Tsjoe En Lai. Dit viel op, omdat Frankrijk rood-China niet er kent en hel contact met Tsjoe tot dus ver geheel over Eden liep. Bidaults nieuwe plan zou worden ge steund door Engeland, de Ver. Staten en de drie verbonden Indochinese sta len: Nadat' Bidault zijn nieuwe plan naar voren had gebracht, stelde Molotow voor dat de ..beide partijen" in de Indochi nese oorlog onderling de militaire aspec ten van beëindiging der vijandelijkhe den zouden bespreken, hetzij in Indo- China of in Genève, terwijl in Genève de onderhandelingen over een politieke regeling voor "Indo-China zouden worden voortgezet, aldus is voorts in conferen tiekringen vernomen. De Vietminh-afgevaardigden Dong en Tsjoe En La: steunden Molotows voor stel. doch de westelijke mogendheden verzetten zich er tegen. Bidault zei, dat de Geneefse conferen tie bijeen was geroepen om een einde aan de oorlog te maken en dat daarom dfc onderhandelingen door de negen lan den. die aan deze besprekingen deelne men, in Genève moeten worden voort gezet. Eden verklaarde niet in te zien, welke voordelen een bespreking van de ge- complicéerde politieke vraagstukken kon opleveren voor de militaire problemen waren behandeld, die op zichzelf moei lijk genoeg waren: De Amerikaanse delegatieleider Be dell -Smith hield er aan vast, dat; de drie verbonden Indochinese staten vol ledig vertegenwoordigd zouden zijn bij 'alle besprekingen, militaire of politieke. Naar in kringen van de Franse dele gatie verluidt wordt Bidault ongeduldig door de houding van de Franse Natio nale Vergadering ten aanzien van Indo- China. waardoor hij zijn positie als on derhandelaar in Genève. bedreigd voelt. Als de afgevaardigden in de Nationa le VergSdering een debat over de Indo chinese kwestie zouden forceren, zou Bi dault naar-Parijs willen reizen om hun te verzoeken de onderhandelingen in Ge nève niet té hinderen, aldus deze krin gen.- ;77 - In tegenwoordigheid van president Mohammed Naguib en mevrouw Lucy Rommel, de weduwe van-de vermaar de Duitse veldmaarschalk, werd in Cairo voor de eerste maal vertoond de Duitse film „Dat was onze Rommel". Mevrouw /Rommel, die ongeveer een week in Egypte wil doorbrengen, be zocht ook de Duitse soldatenkerkhoven con Toebroek en El AlameinVoor de aanvang van de première werd mevr. Rommel door eeii Duitse correspon dent in Cairo begroet. Rechts president Naguib. De Amerikaanse ambassadeur Cabot heeft Zaterdag het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken'medegedeeld, dat zich in de nacht van 28 op 29 April geen Amerikaanse vliegtuigen boven Zweden hebben bevonden. Een dezer dagen Is ook mej. B. A. van Moorst, die was gearresteerd in verband mei de verdwijning van hei Joodse oorlogspleegkind Anneke Beekman, op vrije voelen gesteld, zo is van de zijde van de justitie medegedeeld.. Men zal zich herinneren,- dat enige, we ken geleden mej. B. A. tezamen met haar zuster mej. G.J. van Moorst werd gearresteerd. Laatstgenoemde werd al enige dagen'daarna vrijgelaten. De [anderezuster is op instructie van de rechter-commissaris tweemaal zes da gen lang vastgehouden. Aan het einde van deze termijn achtte de officier van Justitie, mr J. F. Hartsuiker, geen ter men aanwezig om haar .nog langer in verzekerde bewaring te houden. Zij blijft officier. echter verdachte, aldus de DE heer:De Grootr secretaris der C.P.N., heeft een klein spierinkje uitgeworpen. Hij zei dat het niet té vroeg Is cm te denken over een - regering,v die hoofdzakelijk zou steunen op de P.: d. A. en de V.V.D., zonder Katholieken van de richting Romrae. Hij verklaarde dat zulk een regering, Indien haar bui tenlandse politiek op ontspanning zou zijn gericht, een stap vóóruit zou zijn'; en dat de C.P.N. bereid is mede ta werken aan het totstandkomen er van.., Hij adviseerde de communistische Statenleden om waar dit mogelijk is, stéun te verlenen, tot 'het-;aameMteÜ|a§ van colleges van Gedeputeerden. iütS P.v.d.A. en V.V.D. - - Wy denken dat. er in het water! waarin de heer. De, Groot zijn. spiering uitwierp geen kabeljauw zit. V 7 Maar de communisten zijn blijkbaar weer op hun oude tactiek teruggeko men, de tactiek van het volksfront.'._;7 Merkwaardig is daarbij dat zljyhïerr.. bij op samenwerking v»n P.v.djfc en! V.V.D. rekenen. Blijkbaar is dat een conclusie die;zij; uit de rede van de heer Oud gétrok-.: ken hebbent- - - - :'_7 Deminister van Binnenlandse Zaken! heeft data vastgesteld voor-de :candidaat- 7 stelling en stemming voor; verkiezing."--: van gemeenteraden m gemeenten inbet 1;. watersnoodgebicd.Voor zeven'- gemeen->':" ten zijn vastgesteld: Duivendijke.- en >El-.-; - kerzee candidaatstèlling" 25 Mei. stem-i:/ min'g ,7 j Juli," Kerkwervé.; candidaatstel-,: ling 29 Juni, stemming '11 Augi:stus.;voor Kruiningen candidaatstèlling :,en stem-;- ming resp. 20 Juli en 1 /September, Noordwelle -25' Meien- 30 '"Juni;"' Ouwerr-| kerk 17 Augustus én 2ó Septembér^énï; Serooskerke 25 Mei 'en 29 J unii pering der, strijdkrachten:in zones; ver bod van versterkingen; bestandscontrö- le en internationale garanties tegen schendingen. De haringloggers van Vlaardingen heb- ben sich gisteravond naar 1]muiden begeven, vanwaar zij vandaag met de andere loggers de jacht op het zeeban ket syn begonnrn. Honderden sloegen het uitvaren gade. (Van onze verslaggevers) - In de-- race om de eerste Hollandse Nieuwe aan de wal te bren gen wordtdit jaar tussen de vissersplaatsen nógfeller gestreden 'dan vorige', jarien liet geval was. Rezen er Zaterdag .reeds - moeilijk- yandaag ie "vertrekken ten einde de Katwijkse vissers, die- door hun coHectieve arbeidsovereenkomst aan een bepaald tijdstip van vertrek gebonden zijn, de loef af te steken, gisteravond wierp ook Schevenin- geh zich in deze strijd. sr;'17: De eerste Scheveningse logger, die in deze windstille lentenacht om 30 minuten voor-twaalf het ruime sop koos om zich in de rivalenstrijd te meten was de SCH 81 „Maria". Bij de buitenhaven boorden felle schijnwerpers hun scherpe licht door het duister, zodat Polygoon Profilti de uitvaart van de Scheveningse haring vloot op de smalle filmstrook kon vast leggen. Het Schevenings vrouwvolk, velen nog in klederdracht, stond oP de kade vader of zoon vaarwel te wuiven, be houden vaart en goede jacht te wensen in - deze kamp tussen de vissersvloten van Vlaardingen, IJmuiden, Katwijk en Schevcningcn. Drukte in vissersplaatsen Het was de hele avond reeds druk ge weest bij de Scheveningsse haven. Vele duizenden sloegen het vertrek gade. Overal zag men de heldere-witte-kapjes van de Scheveningse vrouwen, die hun mannen of zoons naar boord brachten. Tegen half twaalf was het merendeel der vissers reeds aan boord van hun loggers.Om twaalf uur vannacht was het laagtij. Daarom voeren vroeg in de avond reeds twee van de grootste Sche veningse loggers, de SCH. 37 en SCH. 199 de haven uit, omdat men vreesde, dat deze anders bij de lage waterstand moeilijkheden zouden kunnen krijgen bij het uitvaren. Deze schepen moeten zich eerst om twaalf uur, vannacht mel den aan "de ÏJmuider haven. De;Vlaar- dinger vloot, die om zes uur gisteravond was uitgevaren, kwamomstreeks "half negen langs Scheveningen. Zij moest zich om twaalf uur eveneens melden aan de haven van IJmuiden en kon Drie opvarenden van Italiaans schip gevonden De stoffelijke resten van drie leden van de bemanning van dc Italiaanse kustvaarder, welke, in een storm ter hoogte van de Rivièra vergaan is, zijn gisteren gevonden. Men-heeft de hoop opgegeven, de twee zeelleden die nu nog vermistworden levend te zullen vinden. "JU UtfCtAUaii UljCCil üiu nc IHOfcCtl mol- 7. -. -1 di andere t landen 7van Europa die 1 burgse activiteit. niet tot de Kolen- én Staalgemeenschap zijn toegetreden. Daarin is wederom een dringend beroep gedaan op Enge land en de Scandinavische Staten om zich ook' op dit gebied zo nauw' moge lijk met de zes landen té verenigen. Van Nederlandse zijde is dit met instemming van de andere Nederlan ders - betoogd door een der A. R.- afgevaardigden. - Ziedaar het "relaas van en commen taar: op deze twee wekenvan Straats- Woensdag zullen de besprekingen over de Koreaanse kwestie in plenaire ver gadering worden voortgezet. Aangezien de communisten het door'het Westen ge elste V.N.-toezicht'op verkiezingen in geheel Korea verwerpen, en mede ge zien-de verklaring van de Zuldkoreaan- se minister van Buitenlandse Zaken, Pjoeng 'Joeng TaJ.dat „geen vorderin gen worden verwacht" zolang de com munisten bij hun weigering blijven, ge looft men in diplomatieke kringen, dat de besprekingen óver Korea eigenlijk het'- dode punt hebben bereikt. Een Amerikaanse bereidheid om met besprekingen overdeze kwestie op te houden, zou echter "op verzet van de an dere niet-communistlsche delegaties zijn gestuit. Voornamelijk de' landen' van het Britse Gemenebest en' de Westeurope- ce landen: zouden -willen,- dat het Wes ten met nieuw voorstellen kwam, waar in de volgens hen bestaande mazen in de communistische voorstellen worden benut. Minister Eden en zijn Chinese colle ga Tsjoe En Lai zijn Maandag, na af loop van de geheime vergadering, nog tien minuten in de conferentiezaal ge bleven voor een onderlinge bespreking. Zaterdagmiddag is de 53-jarige me vrouw W. uit Amsterdam, die bij het kruispunt Linnaeusstraat—Eerste Van Swïndenstraatte Amsterdam onvoor zichtig. de rijweg' over stak door een autobus van de" N.B.M: gegrepen. De vrouw is ter plaatse aan de opgelopen -verwondingen-overleden,1 *■'- - daarna full speed koers zetten naar de visgronden. Ook in-Vlaardingen-'Was de belang stelling b(j deze uitvaart zeer groot. Men kon'aan tie brede Koningin Wilhelmlna- kade als tiet ware: over-de .hoofden [lo pen, terwijl ook op de belde havenhoof den en langs dé Maasboulevard de men sen mannetjeaan mannetje stonden om de- stoerevissers'een goede 'reis toe te -roepen en na'-.te^wulven tot de schepep uit hèt geslcht verdwènen' waren."" J f Tal van belangstellenden trokken zelfs nog met touringcars en auto's naar Hoek van Holland-om van de pieren af de schepen de ,koppen in zee te zien steken;-- >.'7'. -De' VL, 115 .vooraan",,schipper G.-van Roon, gaf het startsein en het was dit jaar de: VL. 61 „Jo", die het eerst de haven- uitstoomde. - waarop onmiddellijk de anderen volgden. - Debeslissing om vandaag uit te varen is na langdurig overleg tussen regerings- en visserij-instanties genomen. Het staat wel vast, dat'de „Hollandse Nieuwe" -Vrijdagmorgen- op de markt! komt. /t-' vïjrHv4' -Nög vier dagen .r. ...,-Zater- Van Mey 'sWt' tcV de.rtinish:;; dag 29 Mei _a.s: ,zal_uit de een schitterend.parcolirs. .-A*- Irimt-nne.incohrtit/aW i"' 777 w-7: *77 j; a.s. Johan de -WittrH.B.S. - te Sciieveningeii.yoor..de de maal het Haagse Trouw- wandellegioen op mars gaan; Voor; deze .'gelegenheid - heeft de directie van het,.'Wandel-, .Vogel- en Dierenpark te Was senaar toestemming verleend de route -door dit park uit te zetten. -' De deelnemers aaii'"- de 30 km mars zullen èeti "gedeelte vaif dit prachtige - dierenpark, kunnen bewonderen. Ook voert de route;»door het 'landgoed „Duivenvoorde" met 'het mid- deleeuws kasteel;:-* ''7;: XT: kunt hoge Inschrijven aan de .vótf f. gendeadresséii - k. yj-: V, tye voortekenen wijzen er op, dat de haring jacht' van het seizoen .1954 bijzonder spannend gaat worden. Nadat de Vlaar- dingers reeds hun geografische handicap' hebben ondervangen door de race op de eerste 'Hail- tandse nieuwe uit IJmuiden te beginnen, waardoor zij dus ge lijktijdig .met de Scheveningers en Kaiwijkers van wiek gaan, zijn er gisteravond-in IJmuiden ook twee Scheveningse loggers aangekomen, die daarmee de afstand Scheveningen-lJmttiden hebben' proberen inte lopen. Het waren de Sch. 122 en de Sch. 72. Inmiddels gingen de eerste Vlaardingse loggers om kwart voor acht langs Hoek van Holland en de laatste van de 19 schepen, die uit Viaardingen aan de jaarlijkse haringrace deelnemen, passeerden óm kwart over acht de mond van de Nieuwe Waterweg. Het is de bedoeling dat deze schepen- pro forma' de haven van IJmuiden aandoen: éven het ford eiland ronden en daarna, tegelijk met de Katwijkers de pieren weer verlaten- Het voordeel van deze gelijk tijdige uitstopm zal voor de schippers ongetwijfeld zijn, dal de kansen om een plek te vin den, waar goede haring gevon den wordt, gelijk kómen te liggen en dat niet, zoals enige jaren geleden gebeurd is, een paar schippers er vroegtijdig tussenuit kunnen trek ken, wanneer de eerste haring schèeps is gehaald omdat zij zo veel eerder op de visgronden- waren gekomen, dat zij zich rus tig éen goed plaatsje konden uit zoeken. De kansen liggen dit jaar over de hele linie gelijk. .-H«ygen»pletov3iW-Gr»véhh¥gi7. Witte de; Withstia»t' 30,r Rotterdam',^ï-aj* Schefferspleln '8, Dor<tiecht,5 - -;77r:s N^rVoorburgwaJ.226,;ArmUrd«m,£"7ï{S Ged. Oude GradhttSèK^aarlénWC^È^S Westers!ipjel :2S. Groningen, Hoofdstraat-102,:'Apeldoorn.' 1 Melkmarkt 34, Zwolle, C Dhr J. G. van'As, Hyancintweg..H,-tóS,' .y.'e.-Grayonhag Bij- Inschrijving aan de' start zal yhétp. 'inschriifgeld met. f:0,10 worden; ver— hoogd. De folder. „Met Ttouw op Tnara",;.: - waarin de gegevens óver deze :,-.Hót-rs\ stadmars'! vermeld staan, ,wqrdt ,U op ;;5. aanvraag-gratls toegézohdën:''-:«s;1S5"[;j¥'.i1i; ..-v kV-w'nrjjtïL' - 7-1-7--, A. Uiüi# ;z§: 7 i'/JaJk'J Het Amerikaanse ministerie - van Buitenlandse Zaken heeft Maandag medegedeeld, dat de Verenigde Staten thans militaire uitrusting per vliegtuig naar Nicaragua én Honduras zenden. Honduras ligt ten Oosten en Nicaragua ten Zuiden van Guatemala, dat een, zeer linkse regering heeft' De Amerikaanse bekendmaking komt kort na het bericht, dat een scheepslading wapens; afkomstig uit communistische landen, in eénGuate- malaanse haven is geiost. De Chicago Tribune schreef vandaag in een bericht uit Tegucigalpa,Honduras;' dat een-conflict tussen Honduras en'Gua- temala ophanden schijnt. Do Indonesische minister' van Buiten landse Zaken, mr Sunarjo, heeft in een reactie op een bericht Van een Ameri kaans persbureau, volgens hetwelk mi nister Luns in Genève verklaard zou hebben, dal als Indonesië de Unie unila teraal opzegt, het vanzelfsprekend elke logische basis voor een claim,.op Nieuw-' Guinea zal verliezen", gezegd: „Het is vreemd, dat Nederland de opheffing van de Unie beschouwt als een vermeerdering van de moeilijkhedenvoor Indonesië óm Irian terug, te krijgen". Sunarjo, die zeide', dat Hij dé verkla ring van minister" Luns in Genève zelf nog niet gelezen had (en die nog niet op de hoogte was van het antwoord van de minister Luns op vragen van het Eerste Kamerlid Molenaar, - waarbij minister Luns ten stelligste ontkent de hem in de mond gelégde uitlatingen te hebben ge daan. red.) voegde hieraantoe, dat Nederlandook tijdens het bestaan van dé Unie .nooit heeft getoond Nieuw Gui nea los .té laten. „Zelfs onderhandelen wil Nederland ..niet". Hij vervolgde: „Omge keerd kon samenwerking in de Unie.niet worden voortgezet, omdat: Nederland in het'geheel niet bereid was de kwestie- H.M. Koningin Juliana bracht vandaag een werkbezoek aan de provincie Gro ningen.- yanóchténd om 8.35 uur arriveer de de 'Koningin met een regeringsdakota bestuurd door de res; iuit. kol:, vlieger Gerbën Sónderrhati'op de 'Noordelijke Luchthavén' Eelde. Hier waren - o.a. ter begroeting aanwezig :dë commissaris der Koningin in de provincie Groningen, dr E. H. Ebels, vergezeld van de .griffier der Staten van Groningen'drs J. Han gelbroek en voorts de burgemeester van Eelde mr. B. Struben. Rond de afrastering van het vliegveld stonden velen om: de 'Vorstin op deze Irian te bespreken, zoals van .een-Unie'-' partner venvacht zóu' kunnen -worden,-: afgezien nog van het 'feit, dattizulks 7ln strijd, is toet hef'TechtV.; Suiiarjö7.zefi7aatï: uit de ervaringen van de laatstevièr jaar gebleken is, dat de" Unie-.met -'func-': tionneert „en dit erkent.Nederland zelf ook", aldus de minister. „Waarom." wil; Nederland dan desondanks-tochldle-'Ünie laten voortbestaan?", zo vroeg hij .'.zIchL- af. V... -":-'7':''...''-.;.77A#;70-!j^#S Op de vraag van P. I. Aneta, .wattde-- mening van de minister is ten opzichtev". van: de stemmen, die voor het r éénzijdig;:;; opheffen van de Unie pleiten, zei -Sunart-:- jo,- dat deze mogelijkheid; sterk;dè-.aani-'.-'i- dacht heeft, doch dat;.een stop'f.mjjdié® richting afhangt van de houding v;iyah;7' Nederland. Voorts zei hij, dat een uhila- -' terale opheffing volgens InteraatianfiBl 1 recht, én ia verband.- niet:de'-. situatleS:.': mogelijk is. „Ware het nief *;mogéiyk;?dai»'®| zou dat betekenen, dat'wij niet ^óuvéréin zijn", zo vervolgde minister Sunarjo,-Jdlel tensiotte mededeelde ie wachten op ('een' verduidelijking van heb Nederlandse?;, standpunt. „Pas ais dat- opgèhelderd-.is,7. kunnen wij onze definitieve houding, be- 7 palen inzake de mogelijkheden tot:ondér-7"; handelingen en de conseqüenties'r daar» van". ;v „-vif s? -j-, «ij Het KNMI deelt mede: s -.V - De luchtdrukverdeling: heeft- de, IiMtisfè'A dagen belangrijke wijzigingen ó»dèr-"7' gaan. Het hoge drukgebied! bij lérlgfié^ dat einde vorige week oorzaak was. uóii'A Noordelijke wind en boven hét. Noord-- j zeegebied is gehcel verdwénenjlni^dèAN plaats daarvan ligt nü'-'een''diepe [dé- pressie welke over geheel WèstrEufo^ê^ Zuidelijke winderi veroorzaakt: Ur' orit-' wikkelde zich daarbij tegeUjkertijdJeejuS: nog in betekenis toenemendei/rüg: hoge luchtdruk van het: 'Alperigebte#0 naar Scandinavië. Zuidelijke ..wihdeS^'. voeren nu steeds warmere lucht 'óvërl','- Frankrijk naar hét Noor dén' zódat «le temperaturen dè komende dagenJno^isi: land tot steeds hogere waarden'ailUhi:: oplopen. Er mag dan 0ok\^bP:hvókëUtff dagen :msrmzomemeer'«!cw*dehiyégï[-l:j i"ï "1 VI a\ „m i- ii-i ii —Z f~'\ "J'C zonnige vroege ochtenate oegroeten Het. voornaamste punt' van het', pro-: gramma-was éen bezoek aan de landaan winningswerken - bij - de Groninger: dijk in de Juliaai olds*. onwecers rn ae namxadag is •aanvah» SSj kelijk nog -zeer; gering thaanliié^ti^oép^M naarmate :de verwarming-bovéhiWest Europa doorgaat.:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1