Naar overeenstemmin, in R.T.C. met de West Vier doden bij botsing tussen trein en bus Hemelvaart en torenbouw Bomaanslag te Marrakesj delegaties aanvaard Franse strijdkrachten in delta Rode Rivier worden versterkt Reeds 1700 aanmeldingen '- Vier voorwaarden voor interventie in Indo-China Op overweg bij Zandbulten (FrJ De strijd in Indo-China Schaarse, onduidelijke berichten over de vangsten WOENSDAG 26 MEI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. Weerbericht OPENBARE SLOTVERGADERING OP 3 JUNI De troonopvolging iPM Mededeling Op Hemelvaartsdag K-;: Weer wil Assemblee Indo-China-debat De eerste netten zijn overboord! Bang voor concurrentie In liftkoker gevallen Robert Capa in Indo-China omgekomen Eveneens 12 jaar geëist voor moord op vrouw Vragen over van gen.-maj. Dürst;-Bntj||L Dr. Gravemeyer op Soestdijk r~ 4 iiüifgf ;enll Tijdens rangerendoor trein gegrepen Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Tclcf. 115700 (4 l.> Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 1B.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 't-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395288 Schiedam: LanEc Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. Au KEUNING en Mr. H. VAN HOUTEN ÏN de geschiedenis van Babels torenbouw wordt de mens ge tekend, de mens van toen en de mens van nu. De «nens van toen, die zich had neergezet in de vlakte van Sinear en die zijn primitieve vreugde smaakte over de ontdekking van eigen kunnen. Vreugde, maar daarbij zelfgenoeg zaamheid en een machtig bewustzijn van eigen heerlijkheid. Wat zou nog grenzen kunnen stellen aan zijn nieuw ontdekte macht? Autonoom weet hij zich en als symbool van zijn autono mie zal een onneembare veste worden gebouwd met in het midden een toren, waarvan de top tot de hemel reikt. Een naam wil hij zich maken dat is de zelfverheerlijking! en een een heid smeden, 'die door geen macht ter wereld kan worden gebroken. Herkent u in de mens van toen ook niet de mens van nu, omdat het de mens is van nlle tijden? De mens die nog niet door de op elkaar volgende wereldoorlogen van zijn voetstuk was gestoten doch dat is maar voor een tijd! en die het bijna duizelde van de angstig boge vlucht die wetenschap en techniek hadden genomen. Wat een zelfgenoegzaamheid, wat een zelfver heerlijking, wat een ongeremd opti misme bij. die mens! Wat zou een grens kunnen stellen aan zijn vermogen? Welke geheimenis, dat op de bodem lag van mens en wereld, zou hij niet kunnen doorgron den? Wij zullen uitdoven de lichten van de hemel, sprak zo niet de Franse minister Vlviani, eigenlijk ln nog eens primitieve vreugde over' ontdekking van eigenkunnen. Dat is weer de torenbouw van Babel, dat ls weer de mens die in een titanisch streven zich zelf, tot de hemel jwfl verheffen en droomtvan onverbrekelijke eenheid «nglorieuzenaam. D AAR zoals het toen ls geweest ln de vlakte van Sinear, zo is bet ook nu geweest in het Europa met zijn hoog ontwikkelde cultuur. Die in de hemel woont zaT lachen! Gehoort het „Goddelijk lachen dóór die onge kunstelde woorden heen: Dit ls bet begin van hun streven; ita zal niets van wat zij denken te dóen voor hem onuitvoerbaar zijn. Welaan,laat 'Ons nederdalen en daar hun taal verwar ren, totdat zij elkanders taal niet ver staan. En dan beginthet. Dan wordt al dat streven naar omhoog, tot aan de hemel, als ijdel ontmaskerd. Dan wordt de- taal verward, de saamgé- balde maaht gebroken, de eenheid tot verdeeldheid en de glorieuze naam tot «en naam der schande die eeuwig van mislukking spreekt. Toen en nu! Moeten we de wereld oorlogen in dat licht niet zien? Dat is het lot van alle titanisch pogen, van alle hemelbestorming, van alles wat de mens, dus met voorbijgaan van God, wil scheppen uit eigen" macht., Mislukking! Dat is de boodschap van het begin van Genesis 11. Een negatieve bood schap! Maar daar blijft het niet bij. De Bijbel is nooit alleen negatief. Er volgt een positieve boodschap op, positief in de volste, de diepste, de rijkste zin en dat is de boodschap van Hemelvaart. Wat de mons in zijn eigenmachtig streven is mislukt, dat heeft Jezus Christus gedaan. Hij heeft niet ln een titanisch pogen Zichzelf verheven tot in de hemel, maar Hij heeft Zich ver nederd tot in'de dood van het kruis «n daarom heeft God Hem uitermate verhoogd tot het zitten aan de rechterhand van de Vader. Hij heeft niet gestreefd naar ijdele roem, maar is de verachtste onder de verachten geweest. Daarom heeft God in Zijn hemelvaart Hem een naam ge- sohonken die boven alle naam is. Hij heeft niet een koninkrijk van kracht en geweld opgebouwd op deze aarde, maar is aller knechten knecht geweest. Daarom is Hem gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Hjj heeft geen valse eenheid gepre dikt, een eenheid die vrucht is van „ware humaniteit", Ik ben niet ge komen om vrede te brengen, maar het zwaard, heeft Hij gezegd en toch is ln Hem, door Zijn hemelvaart, de ware eenheid gegeven: Opgeheven is elke tegenstelling tussen Jood en Griek, blank en bruin, geel en zwart. In Hens, in die éne Mens, zijn. zij allen verenigd in de hemel. Daar ligt bet geheim, en ook de kracht, van alle waarachtige, oecumeniciteit. D.at betekent Hemelvaart. Waarvan de torenbouw van Babel ons de nega tieve kant laat zien, daarvan toont de Hemelvaart ons de .eigenlijke, de posi- tieve zijde. Wat de mens is mislukt en altijd mislukken zal in zijn streven om de hemel naar beneden te trekken tot de aarde is het toch geboren uit het helmwee naar de hemel, uit het verborgen besef dat het zonder de geopende hemel niet kan? dat is gegeven in de opgevaren Christus, Die zit aan de rechterhand Gods. Het is allee geschied voor ons, voor de mens op deze aarde. Niet in eigen kunnen, niet in ontwikkeling van eigen macht en kracht, maar in het leven ln dank bare gehoorzaamheid onder de Heer der Heren, Jezus. Christus, daarin ligt het geheim van het gélukkige, geze- Weersverwachting1, geldig tot Donderdagavond: ZONNIG EN WARM Droog en warm weer met weinig bewolking en zwakke tot matige .wind, uit Zuidelijke richtingen. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT - TN de Europese Gemeenschap,-voor'.: Kolen. en- Staal werken de Cbristè- 5 De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Dulles, heeft gisteren op zijn persconferentie de voorwaarden bekendgemaakt, waaronder Amerika een militaire interventie in Indo-China zou kunnen overwegen. Deze voorwaarden, weike san de Franse regering zijn me degedeeld. zijn; O) De V.S. zijn niet bereid als ver dedigers van het kolonialisme op te tre den. doch zij willen we! strijden voor vrijheid en onafhankelijkheid. (2> De V.S. zullen alleen optreden wanneer andere landen, die belangen hebben in dit gebied, meedoen. (3) De V.S. zuilen alleen in actie ko men als de Verenigde Naties er haar goedkeuring aan hechten. <4> Het Amerikaanse Congres moet alle acties, welke de regering voorstelt, goedkeuren. Desgevraagd ontkende Dulles, dat de Ver. Staten Frankrijk zouden hebben voorgesteld het opperbevel In Indo- China over te nemen. Een soldaat werd gedood en 41 per sonen werden gewond, waarvan 3 ern stig, toen gisteren een bom ontplofte onder soldaten, die de .wacht vormden bij het afscheidsbezoek van generaal Gulllaume te Marrakesj. De tijdbom ontplofte, terwijl de sol daten, die voor de afzetting hadden ge zorgd. zich gereed maakten naar hun kazernes te vertrekken. In de eerste berichten werd van twee handgranaten gesproken, maar later .W.erd vastgesteld,, dat de bom waar schijnlijk begraven was geweest op een grasveld, waarlangs de generaal zou passeren.-';.-.f::.:7--«ft-yh'S trieste overblijfselen van de bus 'met' bruilof tsgangers. In een officieel communiqué wordt het volgende medegedeeld: „De conferentie NederlandSurinameNederlandse Antillen is Dinsdagmiddag half drie onder leiding van de plaatsvervangende voorzitter, minister pïof; snr. W, J. A. Kernkamp, in de Trèveszaal in Den Haag voortgezet. In verband met de in de> vorige vergadering van de zijde der Surinaamse delegatie gemaakte opmerkingen over het voorstel van de Nederlandse delegatie tot een nieuwe tekst van artikel 1 van het ontwerp statuut, waarin, volgens de Surinaamse delegatie de woorden „overeen komstig de bepalingen van de Grondwet" overbodig zijn, werd thans, als resultaat van het daarop gevolgd overleg in klein verband, voorgesteld deze woorden „overeenkomstig de bepalingen van de Grondwet" te doen vervallen en daarentegen vóór het woord „gedragen" in te voegen „erfelijk". Voorts werd voorgesteld in artikel 5 van het ontwerp-Statuut na „koningschap" in te voegen de woorden „met de troonopvolging". Deze voorstellen werden zonder discussie aanvaard. Artikel 1 van het ontwerp-Statuut komt te luiden: „De kroon van het Koninkrijk wordt erfelijk gedragen door Hare Majesteit Juliana, prinses van Oranje-Nassau en bij opvolging door haar wettige op volgers". Het eerste lid «cm artikel 5 luidt 1: „Het koningschap met de troonop volging, de in het Statuut genoemde organen van het Koninkrijk, de uit oefening van de koninklijke en de wetgevende macht in aangelegenheden van het Koninkrijk worden voorzover het. Statuut hierin niet voorziet gere geld nt de Grondwet voor het Ko ninkrijk". Op deze wijze wordt nog eens ge accentueerd' dat ook wat de opvolging in de troon betreft de bepalingen van de grondwet gelden, Ten aanzien van de toelichting op ar tikel 59 (positie van de procureur-gene raal) heeft de Nederlandse delegatie naar, aanleiding van het overleg der de legaties iri. klein verband enige veran deringen aangebracht, in haar oorspron- kelijk voorstel. - - Dé woordvoerder van de Surinaamse delegatie stelde voor in de zin: diL vast leggende brengt overigens artikel 59 van het Statuut geen verandering m de be- .i 'a (Van onze correspondent Een hevige botsing tussen de trein Leeuwarden—Groningen en een autobus met bruiloftsgangers op dc onbewaakte overweg bij Zandbulten (gemeente Kollemer- land) heeft Dinsdagmiddag om streeks 2 uur vier dod-m, zeven zwaar gewonden en twaalf lichtere gewonden geëist.. Enkele tientallen meters voor de over weg nam de chauffeur een zestal pas sagiers op. De buszette zich weer in beweging en slechts enkele seconden later vond de botsing met de trein plaats, die uit de richting Leeuwarden kwam en de bus ongeveer vijftig meter meesleurde. De gevolgen waren ontzet tend. Omwonenden, die direct toesnel den hadden alle moeite de inzittenden uit de totaal verwrongen autobus te ha len. Drie personen bleken op. slag ge dood te zijn en de andere inzittenden waren zwaar gewond. Ambulancewagens, doktoren en E.H.B O. waren spoedig ter plaatse. De gewonden werden vervoerd naar een tweetal ziekenhuizen te Leeu warden, maar twee van hen overleden tijdens het vervoer. De autobus, die toebehoorde aan garage Veenstra te Quatrebas vervoerde ongeveer dertig personen, die een bruiloft van familie leden te Blija zouden bezoeken en af komstig waren uit Kooien en uit Twijzel. Hoewel er ruim zicht was is de chauf feur, een zoon van de garagehouder, de overweg opgereden, terwijl de trein'na- gende leven, niet onder gesloten maar onder geopende hemel met hemels perspectief. DR. H. J. LANGMAN derde. De treinbestuurder heeft de bus nog zien naderen, maar hij kon de trein niet meer stoppen en ramde de bus in hetmidden. De treinbestuurder liep geen verwondingen op. Ook de chauffeur van de bus is er goed afgekomen, evenals een naast hem zittend meisje van twaalf jaar. De chauffeur was echter totaal verslagen. Hij kon zich nog niet inden ken. dat hij op de overweg, die hij dik wijls passeert, slechts naar één kant heeft gekeken toen hij overstak. Van de vier slachtoffers vonden drie direct de dood, n.l. mej. Antjc dc Haan (20 jaar), haar zuster, mevrouw H. Mcetsma—de Haan (25 jaar) en haar schoonzuster, mevr. T. de Haan Uaaiema uit Kollum (28 jaar). - Het vierde slachtoffer, de heer R. Ytsma, overleed gisteravond in hel Diaconcs- senhuis te Leeuwarden. De toestand van zijn echtgenote, mevrouw Ytsma de Haan, die in het Bonifaciushospitaal te Leeuwarden werd opgenomen/ is nog zeer ernstig. Vanmorgen werd gemeld, dat de toe stand van de meeste gewonden iets verbeterd ls. Drie van hen verkeren nog ln levensgevaar. De Officier van Justitie te Leeuwar den heeft verklaard dat het ongeluk duidelijk het gevolg is van onoplettend heid van de chauffeur van de autobus. Het zicht ter plaatse' was ruim vol doende, aldus de officier. Dr. K. A. E. Gravemeyer, sedert kort teruggekeerd uit Afrika,is gisteren ten paleize Soéstdjjk ontvangen om aan H.M. de Koningin verslag uit te brengen van zijn werkzaamheden, tijdens, zijn verblijf in Zuid-Afrika. staande positie van de procureur-gene raal, tussen het woord „Statuut" en het woord „geen',' de woorden „zonder meer" of „van rechtswege" te voegen. De woordvoerder van de delegatie der Nederlandse Antillen sloot zich bij het voorstel aan, doch wenste de toevoegin te wijzigen in de woorden „op ziel zelf". De Nederlandse delegatie maakte geen bezwaar tegen een dergelijke invoeging. Na enig overleg werd besloten aan de redactiecommissie de vraag voor te leg gen, welke woorden moeten worden in gevoegd. In de artikelen 52 en 53 van het Statuut wordt "bepaald, dat bij Alge mene Maatregel van Rijksbestuur rege len, kunnen worden gesteld omtrent de samenwerking tussen de Algemene Re kenkamer en Suriname of de Neder landse Antillen. De Algemene Reken kamer heeft verzocht deze regelen vast te stellen bij Rijkswet, Deze wijziging werd zonder discussie, aanvaard. Enige bezwaren De voorzitter der, delegatie van de Nederlandse' "Antillen,' nr. dr. Da Costa Gomes, deed daarna; mededeling van enige bezwaren van enkele Individuele leden légen" bepaalde; artikelen als zoda nig aanvaarde ontwerpstatuut. De.-waarnemende voowitter- van :de .Nederlandse delegatie, prof. dr. Bcel, beantwoordde deze bezwaren -uitvoerig. De Nederlandse delegatie heeft begrip voor de bezwaren en is er zover moge lijk aan tegemoetgekomen. Het overleg is echter in een stadium gekomen, waar in; dergelijke bezwaren niet meer kun nen worden gericht tegen de Neder landse delegatie,'maar tegen alle drie de delegaties, die hét ontwerp-Statuut aanvaarden. De verkregen overeenstem ming isuiteraard een compromis, een resultaat van langdurig en moeizaam overleg. Iri dit verband bracht de woord- voerder'.dan-k aan de kleine commissie. Het verkregen resultaat stemt als com promis in zijn geheel tot tevredenheid en lijke partijen nauw samen. Een Ml menwerkingdie in de Genieenschapr -S, pelijke Vergadering reeds-vruchtèn;'2- bleek af te werpen, getuige het- feit;': dat daardoor kon werden bewerkt; dat: mét algemene, stemmen de Christén--lïfc|| Democraatde Gaspëri .tot '-yoorzittèEj^ van die Vergadering werd gékó"zén^tëfe^&| vervanging vande socialist - Spaak; Wij vernemen nu dat de .-Christ&jS^lg lijke vakorganisaties van. mijnwer;.'./ kers, metaalarbeiders en, kantóorbe--> dienden een internationaalvérb ohdj zullen oprichten voor 'de.rEürópese^j. -..Gemeenschap,"- voor-, Kolén:"énl|StaajC||^^ Wij - achten het een. verheugend ver^§ schijnsel dat binnen deze Gemeèn-J schap deintegratie van Christelij! organisaties op politiek .en Sociaal gebied hand in hand gaat. Bij haar werkbezoek aan de provincie Groningen heeft H.M. koningin Juliana ojn. een bezoek gebracht aan de Theda Op gebakhen Mansholt-landbouwhiiishoudschool te HarenRietje Dijkhuis bood aan H. M. een taart aant die door leerlingen werd: Hemel vaartsdag-',zal graH Trouw" niet verschijnen '4- (Van onzë ,weerkundige':_medewefkerywM Een warme, luchtstraaml-:uit ';dhet;M& De Fransen zijn bezig hun strijd krachten in de delta van de Rode Ri vier, in Noord-Indo-China, te verster ken. Een Franse leger woordvoerder ver klaarde Dinsdag in Saigon, dal verster kingen die uit Frankrijk zijn vertrok ken, het opperbevel in staat zullen woordvoerder der delegatie van de Nederlandse Antillen, mr. dr. Da Cösta 'Gomez, sprak zijn. waardering uit. dat de woordvoerder van de Nederlandse delegatie zo uitvoerig op de gemaakte individuele bezwaren was ingegaan, het geen voldoening heeft gegeven aar, de gehele delegatie. Besloten werd Woensdag een vergade ring van de redactiecommissie te hou den. Dinsdagmorgen 1 Juni 10 uur zal de conferentie opnieuw plenair bijeenko men, Op Donderdagmiddag 3 Juni te half drie zal in de zaai van de Eerste Kamer de openbare slotvergadering van de conferentie worden gehouden". stellen in de nabije toekomst in de be dreigde delta een nieuwe divisie op te stellen.'; ^'V; Voorts worden verscheidene mobiele afdelingen van. minder belangrijke sec toren in Indo-Ohina overgebracht naar de delta. De extra-troepen - zullen de reserves aanvullen,' waaruit is geput tijdens de strijd om Dien Bién Phoe. De woordvoerder zei, dat er geen grond bestond voor de: pessimistische berichten uit Hanoi over ée toestand in de delta, hoewel niét gezegd kón wor den,- dat de Vietminh geen druk uit-" oefende.' V'-'-v;:''y;;' 1 Gewonden f De eerste twaalf Vietnamese - gewon den; uit Dien: Bien.. Ehoe; zijn Dinsdag is daarom door allé drie de delegaties aanvaard. De voorzitter van. de Surinaamse dele gatie. mr. dr^ Pos, wees er op, dat men. nu men moeizaam tot een compromis is gekomen, het bereikte als één geheel diént: te zien'zoals trouwens "ook in de 4»-'-Hanoi asnwlmmm Uim toestand kleine- commissie is- afgesproken. De (Van onze correspondent) Voor zover het verloop van de haring- race van de wal af is te volgen, schijnt het ook dc vissers, die in de afgelopen nacht voor het eerst aan schot zijn ge gaan, op de Doggersbank, nog niet duidelijk hoe de vangsten zijn. De berichten, die over de visserij- band en vla Schevenlngen-Radio bin nen komen, zijn schaars. Uit opgevan gen mededelingen van do schippers blijkt, dat overal aan de wal en boven de visgronden dezelfde verwarring heerst. De schippers zijn namelijk bang om te veel over hun vangsten uit te laten, omdat concurrenten van de door hen verstrekte gegevens gebruik zouden kunnen maken.- Daardoor is men spaar zaam met zijn worden én gebruikt men onderling en in radio-telefonische ge sprekken met de reders een soort code taal, Toch zijn er berichten, - waaruit op te maken valt, dat ongeveer 25 Scheveningse en Vlaardingse loggers vannacht op 53 graden Noorder-breedte de netten over boord hebben gezét. Er zou zelfs een Scheveningse visser op ongeveer 200 mijl van IJmuiden een vangst van 30 kantjes hebben gemaakt. Als dat waar is. is deze Scheveninger ongetwijfeld reeds met zijn kostbare last aan malse maatjes op weg naar huis. - Merkwaardigerwijs kon men ook ner gens vertellen hoe het met de vangsten van de Katwijkse vissers staat. Wel is bekend, dat het de VI. 35 was, die om (Van onze correspondent.) In de gasfabriek te Deventer is de handlanger H. Schuurmans met een lege cokeslorrie in de 15 meter diepe liftkoker gestort. Hij werd zwaar ge wond naar het St. Geertruidenzieken- huis vervoerd en is daar overleden. Het hoofdkwartier van het Franse le ger te Hanoi heeft gisteren bekendge maakt, dat de beroemde Amerikaanse fotograaf Robert Capa bij Foelie, 50 kilometer ten Zuiden van Hanoi, om het leven gekomen is door de ontplof fing van een Vietminh-mijn. Verdere bijzonderheden zijn nog niet bekendgemaakt. Capa verwierf internationale faam door zijn .oorlogsfoto's voor Life. -Hij heelt jarenlang in Parijs gewoond. 9 uur Dinsdagavond het eerst aan schot ging. Deze snelle logger viste tussen de 55 en -56 graden Noorderbreedte. De bemanning, had tijdens de vaart van IJmuiden naar de visgronden de netten soepel gemaakt, door er de brandslan gen op te zetten. Intussen verkeren de reders en de geïnteresseerden aan de wal in de grootste spanning hoe de race afloopt. Men 'houdt er echter rekening mee. dat een van de loggers, niets van zich laat horen, en plotseling voor de IJmui- dense pier zal verschijnen met een goede vangst aan Hollandse Nieuwe! Nader vernemen wijf- Door een telefonisch onderhoud met een visserijdeskundige aan boord van een Katwijkse logger is komen vast te staan, dat ook de Katwijkers aan schot zijn geweest. De vangsten vielen echter bijzonder tegen. Een logger ving niet meer dan 25 haringen. De vang sten op de andere schepen variëren tussen 1% mand en een kantje. Voor de vissers is dat zeker niet voldoende om een jager met de gezamenlijke buit naar huis te sturen. Hierdoor wordt het wel zeer onwaarschijnlijks dat de eerste Hollandsche Nieuwe morgen reeds aan wal komt. Het wordt in elk geval Vrijdag. De gehele loggervloot stoomt vandaag op naar de 57ste breedtegraad waar de haring wellicht gewilliger zal zijn. Berichten over een Scheveningse log ger die bijzonder veel succes zou heb ben gehad acht mén hoogst onwaar schijnlijk. Gerechtshof Leeuwarden (Van onze correspondent.) Voor het gerechtshof te Leeuwarden hoorde Dinsdagochtend de 45-jarige T. van der W., voormalig koster van de Gereformeerde Kerk te Bolsward en begrafenisondernemer twaalf jaar ge vangenisstraf tegen zich eisen, zijnde de bevestiging van een vonnis van de Leeuwarder Rechtbank wegens poging tot 'moord op zijn vtouw. Gedurende de jaren 1952 en 1953 heeft Van der W. zijn vrouw, die chronisch ziek was, regelmatig hoeveelheden ar senicum toegediend met de bedoeling, in elk geval haar genezing tegen te gaan of haar geheel uit de weg te rui men. Aanleiding tot déze daad was het feit, dat Van der> W. een verhouding had met zijn dienstbode.1 Het arsenicum betrok hij onder het voorwendsel het te willen gebruiken bij het opzetten van vogels. Voor het Hof verklaarde Van der W. berouw te hebban van. zijn daad. was "erg slecht,, aldus eenmededeling van een Franse woordvoerder. -Deze evacuatie volgtop een belofte van de Vietminh-delegatie' in Genève, dat bij de evacuatie geen discriminatie ten aanzien van Vietnamezen zóu - wór den toegepast. De Fransen hadden'; er over geklaagd, dat zich tot dusver geen Vietnamezen bevonden onder dege- evacueerden uit Dien Bien Phoe. De evacuatie der 858 gewonden uit Dien Bien Phoe zal waarschijnlijk vandaag worden voltooid. Er moeten nog: 148 ge wonden worden weggebracht. 1 Debat tegen de wens van de Franse rege ring heefl: de Nationale Vergadering gisteren besloten om volgende week Dinsdag een volledig debat over Indo- China te houden. De socialistLejéunë maakte zich bezorgd over de. 200.000 man tellende Franse strijdmacht in Indo-China. Waarnemers concluderen: hieruit, 'dat er ne het bezoek vande Franse mili taire leiders aan Indo-China weinig kans bestaat op onmiddellijke' interna tionalisatie var. de oorlog of op het zen den van Franse dienstplichtigen naar het toneel van de strijd. Zuiden heeft 'het, kóudeiwë^iihovèm'.g,^ het: vasteland van ::WesirEuropdf^gê^^Ê heel verdreven. Vooral in ónze-'om-ïri geving is de ^temper gestegen. GisUrtnid^g :mëlddehiQde(x:; stationsiri,het. Zuiden vah 'Nëdèfland fkj^ reeds :2igraden. Voor vandaag werden'[nog f -HeUfM" hogere temperaturen verwacht.-, Waarschijnlijk is de top - dan be- reikt.:.Tengevqlgeivanitder:liêg0txvt^S peraturen ontwikkelde boven,Zmd-Ftankrijk>ijëenjf:'klèineM§, warmtestoring, ydie in NoordelijkéfM richting: beweegt. Deze stoi^ng|'zttI|ïn3 ons land de bewolking weer doeh"j;§ toenemen, 'waardoor. de, zohnestr,alïhgS w<irdt":aétémDër£%Bóvënd^^g^^i de 'kustgebieden* af 'jlëhjltÓelfèéWfzëêr^ Morgen 'zal hetfiBeër'-nogfniet^véem verandenng'^tmdergg<^-^Éiei%i:blg^ u 'gëmatigg:^afm}5^ff,ge^^të^0!f>ê%^ neemt.'dé fcans ójj een 'regèn-^föwnri* '"tóëérsVtó^ëléidelijfe^p^MIflS^^gg- mmt ês/ms (Van onze correspondent) Maandagmiddag de 27-jarige pas gehuwde stationsarbeider H G. Dam mers te Varsseveld tijdens 'het range ren van een goederentrein door eén: uit de richting Terborg komende personen trein gegrepen. Op weg naar het zieken huis is hij overleden. Het T woo do-Kamerlid do heery-Vizch C-^, heeft aan de minister van Oórlog;*chrif—Sy lelijk gevraagd - of hét waarylv; dattjoptf 21 Mei jL de commandant'f..vanVidetyèór-l. rnaligo 7-Decembordivisie, de 'genëraol-f::,., majoor b.d. H. J-.Ji fW. Dürst j,Bïiiti>SBpSï een propagandabijeenkomsl vahjïdeL'af-'&k deling Amsterdam van bet;-. Veteranenjif Legioen Nederland een redevoering beeft gehouden, o.m. van de volgende inhou'd:?;^.„ ,J5e eerste politionele' actie ln-:.'Dictië§:^ werd -helaas stopgezet^Töènfhaddenïwé-Si alles nog •- kunnen - bereiken.' - Als ;er:*óóit®J een mo mént geweestis, j dat nhétSleger||| niet had - moeten gehoorzamen; wasHhet^ op de dag. dat- deze eerste ..actiey'moest.tS worden gestaakt". - „Het klinkt misschien oproerigVeitt<i; strijd met de krijgstucht, maar er; staat::* nog altijd in de voorschriften, dat;:mill--, tairen ei^en initiatief moeten neme®,1;# wanneer zij menen, dat men in "de hoog-; ste kringen niet goed is - ingéUchCfeg :S$I De heer Vischvraagt of .de ministér; niet van oordeel is,, dat Veen ;ciergëmke'M uitlatingindien zij,juist -Jis'I-weiMge^* geven gedaan door eénr. oud-opper- officier in een openbare vergadering,-, als;4*., hoogst onkriigstuchteli'k ïmoetSwordeR'jsC gequalificeerd en in flagrante'IstrijdyisgS5 met de geest, welke uit het -reglement', betreffendede krijgstucht' spreekt.".1:. „Is de minister b ereid de - noodzakelijfc- héid te doen onderzoeken of yartikèl?;iI2|ig van. het reglement betreffende; defkrijgs-'-S-' tucht1 en de interpretatie;;, ..welkègihljdit^ reglement aan genoemd artikel -.wordt yy; gegeven, een verduidelijking:1dlenen. te.; ;:ii; ondergaan met betrekking tot:het;nemen -¥,v van eigenInitiatief,,; -opdat voldoende:- waarborgen worden gebodenvoorHeen--;?; stipte handhaving -van de: krijgstucht?'.',^ Vandaag kunnen wij mel den dat het- aantal inschrij vingen voor de Tweede/Haag se Trouw-mars, welke a.s. Zaterdag wordt gehouden, reeds meer dan 1700 bedraagt.' Naast een route, die véle mooie plekjes van Den Haag, Wassenaar, Voorschoten, Leidsendam en Voor burg toont, worden onze deelne mers onthaald op een kopje Gala-thee, aangeboden, door Nie- meijer N.V.- teGroningen en. een,, flesje Coca-Cola, aangebödén; 13ópx%f. de Haagse fabrikant van dezever-ij Irissende drank. De mars wordt - georgai3lseér(ê&l in samenwerking ;;met, ;de -,Chr.':' Wandeïsportvëremging uit Den- U kunt totVrijdag ven bij, onze kantoren vén ybij -.dejé heer J.G, van As,- Hyacintweg 16.5; Den Haag. 1 '-.'«v-vjO. Jjrf 'Bij - inschrijving aan dé' start® wordt het inschrijfgeld met;fyO.lO;'. verhoogdyyypsi^pjg-^as^ "'hgl w?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1