m mm. Snel uitslaande brand aan Haringvliet te Rotterdam |pt m Mr. Van Heuven Goedhart richt zich tot jeugd en burgerij van Schiedam m? OXO SOEPEN w<h/ -eeto IK/U SCHIEDAM Actie hulp aan vluchtelingen m ®|Bmg;^yer ^Noordvest Springvloed" in Arcade VLAARDINGEN RanJbebouwing Nieuwland E.V.A^G.-materiaal belangrijk verrijkt Een dode bij botsing tussen trein en bus MAASSLUIS Interkerkelijk jeugd- comité opgericht TéntöoiÉsteHingén tijdens de vacantieweken Brandweeroefening in Oude Ambachtsschool „Liefde en Vrede'- zorgde voor goed toneelspel Twee en een half jaar voor bankbediende Bijna 19.000 verduisterd Maasland H.B.S.S. BLIJFT 3e KLASSER Vier jaar geëist voor verduistering >W<0ï TROW Woensdag 26 Mei 1954 i#i ■pp ■IS?'.;- WBW&Afzwemfeestin het J Sportfondsénbad m Reinigingsdirecteuren in Schiedam IS*'.',1 Goed spel van Utile Dulci TEKKO TAKS EN HET TELEVISIE^A VONTUUR 15 Onjuiste verklaring opgemaakt 'Nieuwe -conrector van het Sted. .Gymnasium life; Ifev.i - Filmavond HBSS Burgerlijke stand van Schiedam Crediel van 213.500 vor paalfundering Met de bejaarden op stap Voorlichtingsavond voor a-s. militairen Koopman vrijgesproken Middenstanders vergaderden Laatste volksconcert Korte Vlaardingse Bérichten Burgerlijke stand van Vlaardingen ISog steeds meer mannen Bedrijfsvoetbal Opspuiting Sluispolder Woningbouw vordert. Steéfcw Tewaterlating Westertoren Twee kustvaartuigen naar Engeland verkocht Seriewedstrijden Termijnnoleringen Visser if herich ten Zuidland degradeert Dronken man viel van trap, later overleden Venezolaans gezelschap in ons land v Enorme hitte in Egypte •i"',!* l^:AJU ik in mijn vrije tijd het boek lees van Henriette de mooie boek lees van Henriette de Beau- ^i'^fört over de grote Leidse hoogleraar &iarc& van Vollenhoven, valt mij zijn boekje van 1913 in („De eendracht ^Sv'an het land") wanneer ik: aan Neder- l«Sf^3aod" en het vluoh tel in genprobleem ■denk. Van Vollen-hoven zou zich ver- [heugd hebben over Nederlands „wakker wofden" ten aanzien van dit vraagstuk ,en vooral, over de bereidheid tot het Jj^nement van internationaal initiatief op l&'^dit terrein. De .Nederlandse Regering heeft on 1 St'•langs .zulk een initiatief genomen .en '"zich met plannen tot de Raad van sEuropa gewend truaar ook heei't zij zich ('aan de grootmoederlijke wijsheid ge- Oi&ihöuden van „boter bij de vis" door voor ifmijn.noodfonds een belangrijke bijdrage --ter beschikking te stellen. Het leidt V 'geen twijfcl dat deze activiteit moet worden herleid tot de warme belang stelling welke onze Koningin voor dit -'vraagstuk heeft. .Wat men ook mag zeggen van de constitutionele positie fei-van-'eên staatshoofd in een parlemen- ffttair stelsel als het onze, niemand kan 'Siblind' zijn voor het feit dat Grondwet- ■ssjfcyten'; en ongesohreven staatsrechtelijke "ai;;,'--'spelregels de invloedsmate van een Koningin niet vangen kunnen. De in- 'fs^vloedsmate hangt van karakter en per- '&£-jsoonlijkheid af-en ook in - dit opzicht heeft ons volk alle reden zich met zijn I%f--v.Koninklijk Huis geiuk te wensen. BEN regering -kari iets tot stand |ïlS:S?É??v'brengen zonder de aansporing van I stareen' openbare mening en zo'n openbare -jPÉénéhing is, door een samenloop van om- IgS'jistandigheden hand over hand ontstaan. if^f-^De-Regerin-g, handelende als zij deed, 14^'lean er. zeiker van zijn dat zij „het volk i-gjtvacjhter.'zich heeft" en .allerwege schie- tén initiatieven uitde vruchtbare, Ne- - T.|.':derlandse 'bodem. Men gaat begrijpen, |ï|;'*v datv:ons volk met zijn- grootste asyl- lSyïj'traditie, van eeuwen oud, zich minder Iffismaickeliik dan wie ook, af kan maken |&i'van de zorgen over anderen. IspsSt-i.'Ook in Schiedam is de actie begon- l^ft'jnen'-'en ik verheug mij ervan harte I over.: Ik-hoop, dat zij die de noodvlag IfKsSfidhésen hebben, hun werk 'met succes p4?:;«bekroand zullen zien, en geef graag .de Iï#iaverzekering, dat dit succes voor talrijke Igl^'vluchtelingen van groot belang zal,zijn. hMMif-Indien de lezer, zich de moeite, wn IteS'gétfoosten,zich in te denken in het S;;v;.vluchteling-zijn, zal hij inzien dat hei l^gji'een voorrecht'is in vrijheid, te leven en Irfe^geenszins een verdienste, en dat dit i:voorrechtzidh moet weerspiegelen in hulpvaardigheid jegens hen die dit voor recht niet bezitten. Aldus handelende zal Schiedam er toe bijdragen dat Nederland, en ik ci teer nog eens de voor.mij onvergetelijke Van Vollenhoven, „Zioh eer koopt" en, zo voeg ik er in 1954 aan toe:-uit een internationale daad ten behoeve van de oplossing van het Vluchtelingen vraagstuk. Genève, Mei 1954 G. J. van Heuven Goedhart Hoge Comm. voor de Verenigde Naties voor Vluchtelingen. de ge delen B. eii W. van Sehie- jfj^da'm. thans' mede dat,, wanneer de pjjfNoördvést als ópen water behouden ^^blïjft?|'dév.totaalkosten voor de bouw ^^vari. eéhbrug f1:500.000.— zullen be- |S.-;dfagen.Bij dezè 'uitvoering- zullen n.l pf" aan;-weerszijden van .het water kade- ^^iniirëaiSihoeteh'; worden ."gemaakt, die ||§i'3tuhnën.bëstaanuit.zgn'.:i bétonnen |§|pstukfceny .béldeéd met metselwerk, gé-; §*,?*$'£a£st "op ,éên*'düb'bèlé'''ry palen;;. De j;'|fi.;;kostèn:.;i:--van'.i dé ;;brüg bedragen ®00;000.—'- die van dekademuren 1(840^000.—en. voor onvoorziene uit- S^vên^denkt 'riienfiO.OOÖ^r-nodig te J®hebben. I^^^.Ookjfihan'cieel blijkt,, dat hét maken 'plvandeznbrugmét kademuren'dé voor- Mjkëür-verdient.-boven het dempen van ..jfe^deVNoordvest.-'In .November:-l?52 wer- J^^dënfdéi'köstén hiérvan reeds geraamd ll&Klóp';'1400.000.—thans zijn i' deze in ll€£^erband/,rnët lóón- en;prijsstijgingen stelién; op f 1.800.000.—.if;- jf, Doch met het dempen van de Noord- IM^ést;'alleen-is men er- niet. Er zouden 1%%' nog tak van voorzieningen moeten wor- - den ('getroffen, waardoor met de uit- -J'Sityóering van dit werk 'ca 3.000.000. gemoeid zou zijni' 'ïvSi'. *Vy*, - i f *-**•' - - r ■».'*- c - Zaterdag 29 Mei a.s. 's avonds 8 uur |fe?£' wördit::ëen afewemfeest gehouden '.in .het Sportfondsénbad aan de B.K.!aan te J?/.;!-Schiedam.' Het diploma-zwemmen zal worden afgewisseld met diverse demon- SÊifstraties.'-': v. fö^-'-De Nederlandse Vereniging van direc- .«Mteuren ivanVReiniglngsdiensten in -Neder- Ij^'f- Jandf-heeft gisteren in Schiedam haar 1ilS:jaarvérgadering gehouden. In de morgen- .Jft-Suremkwaih-men bijeen in de aula van het I«St#Stedelijk Museum, 's Middags werd een 'n^'f bezoek7 gebracht' aan het bedrijf van de p^-Vuü'-'Afvoer "Maatschappij, dat enige ja- i'v^zén-geleden 'op het industrieterrein be- IgKjiïwesten de Schie werd opgericht. De ver- ]|^!twerking,fvan, huisvuil tot compost.,had -vanzelfsprekend grote belangstelling bij l-K^de reinlgingsdirecteiiren. TTeN sterk verjongd „Utile Dulci" heeft gisteravond in .Arcade" een opvoe ring gegeven van het blijspel „Spring vloed", dat werd geschreven door G. Billam en J. B. Priestley. Deze welda- dic'heidsvoorstelling ten bate van de Schfedamse Gezondheidskolonies had geen' overweldigende belangstelling, waarschijnlijk het gevolg yan de late opvoering in het seizoen. Wie er wel waren hebben echter ge noten van een fris gebracht spel, waarbij de „oud-gedienden", mevrouw Bets Schmidt Crans—-Mak (als uitstekende moederlijke pensionhoudster) en de he ren L. Visser en J. Hazeu, toch altijd nog het grootste deel van een succesvolle opvoering voor hun rekening hebben genomen. Daarmee willen wij niets afdoen van het spel der overige rolvertolkers; de ruzie-scènes tussen de pianiste-compo niste-zonder-succes Jill Gaywood (Ti neke v. d. Woerd) en de wanhoop nabije kunstschilder Andrew Boone (Paul Dek king) werden meesterlijk gespeeld. Jam mer dat het spel van Paul Dekking in de slot-scène wat afzakte; zijn tegen speelster was toen juist voortreffelijk. Boud Hoek speelde zeer correct' zijn rol als de jeugdige jurist Chr. Lassetter, die na de levenswijze les van mr. O. Hara GL. Visser) slaagt als schrijver van to neelstukken. Ook Tilly van TraaDe Jong, Paul Schukkink Kool en Thera van Leeuwen hebben zich uitstekend geweerd in, dit zeker, niet gemakkelijk te brengen spel. Het spel .yan laatstge noemde die wat aarzelend begon en te zacht sprak, kwam eerst in het laatste bedrijf tot volle ontplooiing. Kees Pater (mg.) was een ietwat overdreven Barker (huisknecht). Bij Dorothee Albracht, Wim Aalders en Jan Lieuwen waren de bijrollen in goede handen. De regie van dit vrolijke spel werd gevoerd door Louise Buys en Piet.Eel- velt. Notaris Meijer heeft als voorzitter van de Vereniging Schiedamse Gezond heidskolonies „Utile Dulci" dank ge bracht voor deze voortreffelijke avond. Adwert entte OXO „CHICKEH" - OXO VERMICEltlSOEP - OXÖ TOMATENSOEP OXO CHAMPIGNONSOEP - OXO JUUENNESOEP- „Gezien?", vroeg professor Starreveld, blij als een kind en draaide alweer aan de knop. Alsof een denk beeldige lens oaar beneden zwenkte, verschenen nu op het scherm de daken en hulzen van een van de drukste winkelstraten van hun eigen stad. „Formi dabel", riep Terry enthousiast uit. „U bent een genie, professor"- „Mag ik het nu ook eens proberen?'^, vroeg Tekko eri draa'de overmoedig aai) een van dé knoppen. „Tut. cut mei co snel" vermaande de ge leerde. „Je zult nu znwa' aan de andere (cant van de aardbol zijn. St«» maar eens scherp In". Heel lang zaam draaide onze vriend aan de fijnregelaar en glas helder verscheen een beeld vao de Poolzee met ijsvlak ten en bergen. „Een ^beer met haar Jong", kreet Tekko blü verrast „tl heeft een grandioze uitvinding gedaan, professor He: ia naast angstaanjagend". it De 53-jarige accountant Wf G.' H..J. H„ uit "Schiedamf^dië^h^eft "terécht 'gestaan voor- de Rotterdamse" Rechtbank,'omdat hij een onjuiste accountantsverklaring zou- hebben opgemaakt van de balans en de -winst- en verliesrekening van de Coöperatieve Vereniging van Sleepboot eigenaren, U.A;, .1948, is door de Recht bank te Rotterdam veroordeeld tot twee maanden met aftrek. ■*v»5tv" ;Dr' H. J. Geerlings, conrector en leraar n- in Oude Talen aan het Stedelijk Gymna- ®5;'siüm;te Schiedam heeft met ingang van Jp:$l;:Sépternber a.s. zün ontslag aangevraagd. ^«ïBf JienvW. stellen 'dé' gemeenteraad voor afe het'J gevraagde ontslag eervol te ver- l^fjlehen. i- ^t-^fln^de* ontstane ,r,vacature wordt- thans 'MffCloorfB. en W. voorgedragen dr. S. Blaar fbifejeert,'thans rector van het gymnasium te ^f'-^neek. Êgf&pZüïten- goed bezette zaal hield H.B.S.S. |g&gisteren-haar.'filmavond. Deze had een 'S'-jgoed .verloop en alle sportliefhebbers $mie- - infill jS^jnis^ei'-die deze avond in handen had, ichebben'fvan 'uitstekend voetbal (op de pi?5fi]m)«kunnen genieten. Dé Contact-Com- wj^'mis^effdie deze avond in handen had, asKiKanyimet.: genoegen terugzien op deze H'\'avond.';':;.'v - ■■"''•V M'f #»%S>"i;i*;S'fhïEDISCHE" DIENST OP .HEMELVAARTSDAG Op -Hemelvaartsdag wordt de medi- K^ïjSche-': dienst te Schiedam waargenomen Sfcf-door' de volgende artsen: G. in 't Veld, PtsfêytïQ de 'Zwijgerlaan 23. tel. 68599: .W. T. KP. 'Nijenhms, Burg. Knappertlaan 154, •-'t;tel;. 69880 en J. A. H. van den Berg, ^^Lf -Nieuwstraat -175, tel.- 68881. Geopend is Apotheek M. M. H. Evers. #.T?.ïiahge Haven 81.: - -r- "f;'':". - :.v iV:;- Géborén:Hendrik z. v. H. Veltman K-ënsJAH. Spee; Joris- z. v. H. Ouwens fitn,ÏC; Reine; Ingen L d. v. I, B, K. ïMarschall en C. L Philippi. iSMOverledehs -.i'Mi ^vanvder Klooster, a Hingman, 8» j. tc?v.-. -.v.-a.v - •.- B. en W. stellen de Raad voor een crë- diet van J 213.000,te verlenen voor het maken van de paalfundering ten be hoeve van de bouw van 190 woningen in Nieuwland. Het betreft hier een gedeelte van de randbebouwing, waarover wij reeds eer der uitvoerig hebben bericht. Voor de afronding van de bestaande bouw in Nieuwland zullen nog 362 woningen wor den gebouwd. Reeds eerder werd een crediet verleend voor grond- en bouw kosten, van 152woningen. Thans willen B. en W. overgaan tot de bouw van 152 portiek-woningen, 30 galerij-woningen (maisonnettes) acht vrije woningen en vier woningen voor ouden van dagen, be nevens negen garages. Deplannen voor de bouw van het geprojecteerde Vereni gingsgebouw met 36 bovenwoningen (maisonnettes) hopen B. en W. de Raad spoedig te kunnen aanbieden. Aangezien nog geen algehele overeen stemming met het Rijk is verkregen, kan nog niet tot gunning aan de-aannemers Muys en De Winter worden overgegaan. Wel kan thans reeds de paalfundering worden uitgevoerd. De Vlaardingse Stichting Bejaarden zorg heeft ook voor de komende zomer maanden weer verschillende uitstapjes per touringcar voor meerbejaarden op het programma. Men verwacht bij el kaar meer dan 50 bejaarden een gezelli ge dag op deze wijze te kunnen bezor gen. De tochtjes worden gehouden op 16 Juni, 15 Juli en 29 Juli a.s. Spoken op de weg. Naar wij vernemen gaan enkele jongens zich de laatste tijd nog al eens te buiten aan de linnenkast van mama, om met de daaruit gerequi- reerde lakens de weg tussen Julianalaan en Westlandseweg als „spoken" onvei lig te maken. De politie houdt thans tij dens de avonduren toezicht op dit weg gedeelte. Evenals verleden jaar organiseert de C.J.M.V. „Liefde en Vrede" te Vlaar- dingen weer een voorlichtingsavond voor de a.s. militairen. Eén en ander in sa .menwerking met ..Pro Rege". Voor deze avond zijn ds. Sirag en dr. Ha sper bereid gevonden om het een en ander over de dienst te vertellen. Dit ■zal dan hoofdzakelijk gaan over de za ken waar in het algemeen de meeste vragen over zijn. Zowel ds. Sirag als dr. Haspes heeft de wapenrok gedragen en weten zodoende ook wel wat er te koop is. zodat hun praatje wellicht veel vragen zal ophel deren. Mochten er echter toch nog vra ten overblijven dan kunnen deze na dit praatje gesteld worden. De avond wordt gehouden op Maandag 31 Mei a.s.' in gebouw Obadja, Callen- burgstraat. Aanvang 6 uur. De bijeenkomst Is voor iedereen toe gankelijk die binnenkort naar dienst moet, terwijl ook zij die verwachten dat zij binnenkort een oproep zullen krijgen van harte welkom zijn. De 27-jarige koopman J. J. O. van K. uit' Vlaardlngen is gistermiddag door •ie Rotterdamse Rechtbank vrijgespro ken. Hij-zou zich in 1951 bij enkele men sen, die geid schuldig wareii aan een meubelmaker,hebben aangediend els deurwaarder.. Wanneer.zij hem-.nlet zou- dên betalen, zou er beslag worden ge legd, aldus de dagvaarding. De eis was een maand gevangenisstraf. De eerste Vlaardingse autogarage EVAG heeft, dezer dagen haar rollend materiaal helangrijk verrijkt met de aankoop van een viertal van de aller modernste touringcars. Met deze aan winst is het totaal aantal bussen, .waar over deze onderneming de beschikking heeft, gegroeid tot zeventien stuks. Na* een jaar na de oprichting in 1921 met twee bussen te zijn begonnen betekent de thans, hernieuwde uitbreiding een be langrijke'; mijlpaal voor de EVAG. De- vier-nieuwe bussen zijn wel bij zonder in hun soort. Zij zijn 12 m. lang en 2.45 m. breed, d.w.z. zij bezitten de maximum-afmetingen, die ln Nederland volgens wettelijk voorschrift worden ge tolereerd op onze wegen. Overigens stemmen de buitenafmetingen' van de rijdende lichtpaleizen slechts overeen. Het interieur verschilt: de indeling van de zitplaatsen en daarmede verband houdende verschillen wijken van elkaar af. De vier nieuwe bussen hebben res pectievelijk 41, 46, 47 en 50 zitplaatsen, de ene bus is dus wat-ruimer (royaler) ingericht dan de andere. De inrichting van de bussen voldoet aan alle moderne eisen: men zit ge makkelijk, er is een goed werkende ventilatie, er is radio ..aan boord", er bevindt zich een microfoon in. er zijn ruime bagagenetten en .bovendien een grote bagageruimte achterin. De bussen zijn voorzien van een 120 pk Volvo die selmotor, hebben een maximum snel heid van 90-100 km. hebben (natuurlijk) bergremmen, kortom zowel het uiter lijk als de technische uitrusting voldoen aan alle (hoge) eisen,' die men tegen woordig stelt. De nieuwe bussen van de EVAG kos ten rond 60.000.- per stuk. Dat bete kent ook, dat de afschrijving niet min der dan 100.— per dag bedraagt- Dat de inrichting en uitvoering, die volgens instructies van de EVAG door carrosseriebouw, Roset uit Bergen op Zoom werd uitgevoerd, aan de modern ste eisen voldoet, blijkt ook uit de om standigheid, dat op het Concours d*Elé- ance in Noordwijk op Bevrijdingsdag _e EVAG met twee grote bekers naar Vlaardingen terugkeerde:eendeerste en een erë-prijs. Op een onbewaakte overweg tussen Winterswijk en Aaltcn is vanmorgen omstreeks half tien een personenauto, bestuurd door de zestigjarige H. Engel uit Dinxperlo door een stoomtrein ge grepen. De autobestuurder, die in dienst -was van de N.V. Waterleiding Oost-Gelder- land, werd op slag gedood. De trein had 22 minuten vertraging. Ook in Vlaardingen is door enkele jongeren van verschillende kerken het initiatief genomen tot oprichting van een Interkerkelijk Jeugdcomité dat zich stelt op de grondslag van Gods onfeil baar Woord en de Drie Fozmulieren Tijdens de Vacantieweken 1954 zal te Vlaardingen ook het Handelsgebouw weer benut worden voor het .houden van enige tentoonstellingen. En het beloven dit- jaar wel weer bijzondere exposities te worden - In de grote Turnzaal zullen tegelijker tijd twee „beweegbare" objecten worden opgesteld, en wel de- Miniatuur-Spoor weg „NEMISO"., die in andere steden reeds zeer veel belangstelling trok, en Dinsdagavond zijn de leden van bei de middenstandsverenigingen tc Maas sluis in het-jZeemanshuis in vergadering bijeen geweèst. Het bestuur bracht verslag uit van de verrichte werkzaamheden, speciaal in verband met de inmiddels tot stand ge komen gemeentelijke Volkscredietbank. Vervolgens v,~" '"-nnoeiingen met betrek king tot i aur van de nieuw te bouwen w ieis in de Sluispolder. Er werd op aangedrongen, dat zoveel mo gelijk plaatselijke winkeliers zich hier voor zouden interesseren. Het voorstel van het bestuur, inzake het z.g. Midden standsplan, tijdens de komende Vacan- tieweek kwam vervolgens ter sprake. Dit punt ontlokte een breedvoerige dis cussie. De vergadering was van oordeel, dat het noodzakelijk is hieraan mede te werken. De actie werd van verschil lende kanten belicht en zal nader wor den bekend gemaakt. Aangedrongen werd op extra verzorging van de etala ges; Tenslotte werd verslag uitgebracht van de resultaten der jongste Sint-Nico- laasactie, welke een gunstig verloop had. Aan bet Haringvliet te Rotterdam Is I bare wijze in aanraking was gekomen vanmorgen om 10 uur brand uitgebroken met andere voorwerpen in de loods. Zijn in de loods van de Bouw. en Aanne- eerste daad was dc stekker uit het stop van Enigheid. H§t comité heeft ten doel leen Miniatuur-Lunapark.'Een hartewens het bevorderen van contact en toeno-l Van velen kan hier in vervulling gaan. J—!-g tussen .de jongeren der Geref. Men kan zelf treinen laten rijden langs dte van verschillende kerken. d.m.v. dorpen, door tunnels en over bruggen, jeugdsamenkomsten e.d. Verder wil zij'Men kan zelf kranen besturen, die de de jongeren, die de droeve toestand derin •gezin Met een groots opgezette „brand" in de'oüde ambachtsschool la de St. Lu- duinastraat zijn «dateren de brandweer- oefeningen van dit seizoen door de Schie damse brandweerbesloten. Reeds, zeer korte tijd ria het alarm „uitslaande brand" waren drie wagens ter plaatse om het vuur te bestrijden. Met water, dat-uit.de Nieuwe Haven od- gepompt werd. bespoot men de rech tervleugel van het gebouw, waar de brand heette te zijn uitgebroken. Een sterke Z.W. wind maakte het echter noodzakelijk nog meer materieel te re- quireren en dus werd groot alarm ge maakt. waarop binnen zeer korte tijd «11e brandweerwagens van Schiedam en Kethel met luid loeiende sirenes op de olaats des onheils arriveerden. - 'r Onder leiding van .ir. S. Moesker wer den alle 80 brandweerlieden bij de'be strijding van het vuur ingezet, met lad- 1 ders werd het dak beklommen om de linkervleugel van het gevaar te kunnen vrijwaren.Te ongeveer tien uur had men „het vuur" onder de knie en kon het materieel inrukken. Het enige verschil met het blussen van een echte brand was het dat men hier alleen van buitenaf de brand te lijf is gegaan, men wilde bij deze oefe ning de brandweerlieden niet aan de gevaren binnen het bouwvallige gebouw bloot stellen. Tot slot van de oefening werden de zuurstofmaskers "an een proef onderworpen n een afdeling waar met rookbommen was gewerkt. Het was een geheimzinnig gezicht al die donkere figuren met maskers en zaklan taarns over de binnenplaats te zien rond waren De Schiedamse bevolking die in gro te getale ter plaatse aanwezig was. heeft op overduidelijke wijze de paraat heid van het brandweerapparaat gede monstreerd gekregen. van verdeeldheid en verscheurdheid on der de Geref. Belijders betreuren wij zen op de plicht tot eenheid, hen tot elkander brengen en verder alles te doen wat tot het gestelde doel dienstig kan zijn. Op Zaterdagavond 5 Juni 1954 zal de eerste Interkerkelijke Jeugdsamenkomst worden gehouden in de Kuiperstraat- kerk. Van het programma vermelden wij: een korte toespraak van dr. Bo3, Geref. pned. te Vlaardingen én mede werking van het meisjeskoor .„Gratia Coronat Opera". Verder veel samen zang en lezing van enkele schriftgedeel ten. Het comité, hoopt op de steun en sym pathie van vele jongeren der Geref. ge zindte in Vlaardingen te mogen rekenen, opdat ook door dit werk op bescheiden "wijze medegewerkt mag worden aan de eenheid .van de Schriftgetrouwe Chris tus-belijders, waartoe Gods Woord ons oproept. Belangstellenden die nadere in lichtingen wensen, kunnen zich wenden tot de secretaris van het comité. de heer S. J. Davidse, Boterstraat 8. Onder auspiciën van de Commissie Cul tureel Contact en de Commissie voor Volksconcerten uit de Vlaardingse Ge meenschap wordt op Maandag 31 Mei. 's- avo-nds om, 8 uur in.de Stadsgehoorzaal het laatste volksconcert van dit seizoen gegeven. Het'Rotterdams Philharmoniscb Orxest zal onder leiding van Eduard Flipse een programma van louter be kende repertoire-werken ten gehore brengen. Dit programma luidt namelijk als vólgt 1. Serenade „Eine kleine Nachtmusik" Mozart; 2. Onvoltooide symphonie, Schu bert: 3. Svmphonisch gedicht „Saul én David", Wagenaar; 4. Danse Macabre, Saint Saën8; 5. Ouverture Wilhelm Teil. Rossini. Dank zij een ruime gemeentélijke sub sidie kan de toegangsprijs uiterst laag gehouden worden. Zij bedraagt slechts 75 cent. Het plaatsbespreken is vastgesteld op Zaterdag 29 en Maandag 31 Mei van 10 tot 3 uur aan de Stadsgehoorzaal. Te veel g#»öronken Een 35-jarige brom fietser. vermoedelijk ..onder invloed" ver oorzaakte Maandagavond -op de VeersmgeJ een aanrijding met een personenauto Te gen hem is proces-verbaal opgemaakt. Stuur kwijt. Een 69-jarige wielrijder die een gevulde, zak op zijn bagagedrager ver voerde. verloor Maandagmiddag op de oprit nabij de Ammanlaan, de macht over zijn stuur. Hij reed in een heg en viel, waarbij hij lichte verwondingen opliep. Geboren: Hendrik z. v. H. Veltman cn J. H. Spee; Joris z. v. H. Ouwens en C. Reine: Ingen L d. v. I. B. K. Marschall en C. L. Philippi. Overleden: 'M van der Klooster,, a wagons laden en. lossen. Kortom, - vele interessante zijden- van.- het .Spoorweg bedrijf zijn hier te bewonderen en zelf uit te voeren. .Zo rijden er 50 rijtuigen en goederenwagens* met 16 locomotieven. Ook de moderne bloksignaalsystemen leren we bedienen. Echter-niet alleen tot de Turnzaal be perkt zich de activiteit. In: een andere zaal zal tegelijkertijd een tentoonstelling te bewonderen zijn van geheel andere aard. Het Vacantie-Cómité is -er namelijk in geslaagd om gedurende de Vacantie weken de beschikking te krijgen over enige zeer bijzondere historische Diora ma's. Dit zijn geschiedkundige schilde ringen. waarachter beweegbare lichten branden, die telkens op een ander onder deel speciaal de aandacht vestigen. Het komt maar in weinig steden voor, dat de bevolking uit meer- mannen dan vrouwen bestaat, toch is dat ln Vlaar dingen al enige tijd zo en ook de maand April heeft-in die situatie geen veran dering gebracht. Het geboorteoverschot bedroeg in die maand ,n.l. 94 terwijl 124 meer personen zich vestigden dan ver trokken. Door deze mutaties werd dc Vlaardingse bevolking met 110 mannen en 108 vrouwen vermeerderd... Het to taal van de bevolking' bedraagt thans: 55.640 personen. t.w.-. 27.908 mannen en 27.732 vrouwen. Er werden in-April 27 huwelijken voltrokken. Voor een practisch volle Stadsge hoorzaal te Vlaardingen ging gister avond 'het toneelspel van A, Boere .Waarvoor leven wij", gespeeld door leden van de Féd. van Chr; Jeugd verenigingen „Liefde en Vrede". De bedoeling - van deze ..avond .was een verantwoord stuk toneel te spelen én een steentje bij te dragen tot de Kerkbouwactie van de Ned. Hervorm de kerk in Vlaardingen. In het bereiken van deze beide doe len is men voortreffelijk geslaagd. Tij dens de pauze kon aan ds. W. Schouten een voorlopig bedrag van niet- minder dan 250.— voor de actie worden over gedragen. terwijl' het gebrachte toneel spel op goed peil stond. Het toneelspel zelf had een sterk evangeliserend karak ter en was. - zij het niet'bepaald kunst, toch van een zeer behoorlijk gehalte. De ieundige spelers hebben onder lei ding van hun regisseur, de heer H. Hoo- gendijk eigenlijk nog meer uit. het stuk gehaald, dan er inzat. Met bewonderens waardig élan en grote kracht gaven zij een geer suggestieve vertolking, waarin de verschillende- getekende ty pen fel. contrasterend naar voren wer den gebracht. De beste speler - was on getwijfeld Jaap Prins, die -met de no dige aristocratie de arts Van Rossum speelde. Daarnaast viel het goede spel op'-in de belde da roesrollen door Corrie van Sabben en Tiny Smellk. Ook alle De wedstrijden voor de Bedrijfsvoet balcompetitie te Maassluis trekken goe de belangstelling, hetgeen ongetwijfeld te danken is aan het spel, dat over het aXgérheen' van'gOed gehalte Is:'De"bouw arbeiders, die in'' Sideline B uitkwamen tegen .'de Ver.gde Touwfabrieken .b,.toon den dat zij niet alleen in staat zijn kleed lokalen te maken, maar ook doelpunten. Zij wonnen namelijk- met 30. Op het hoofdterrein van Excelsior kwamen de elftallen van Smit Se Co en Dirkzwager tegen elkaar uit Alhoewel de mannen van- Dirkzwager goed partij gaven, toonde het team van de sleep dienst zich de sterkste en boekte ven 31-zege. Hedenavond wordt gespeeld: Trouw Sc Co—Van Toor. Met de werkzaamheden tot het maken van een perskade. in deSluispolder te Maassluis is Dinsdag begonnen. Zoals bekend; besloot de raad in zijn jongste vergadering dit werk onderhands op te dragen aan de firma Gebrs, de'Jager te Süedrecht. Het omvat het derde en laat ste gedeelte van de Sluispolder, vanaf dé nieuwe P.; C. Hooftlaan tot aan de z.g. Molensloot, die vrijwel de grens vormt met de gemeente - Maasland, met uit zondering van het oude Maasterrein, dat afzonderlijk wordt opgehoogd,- ten be hoeve ;van de bouwvan een Openbare School en een strook grond nabij de R.K. Kerk, welke grond nog geen eigendom van de gemeente is. - In de Put,-die thans wordt; aangelegd, kan circa 250.000 kub. baggerspecie ge perst worden. Deze specie komt voor namelijk uit de Rotterdamse Waterweg, wanneer; binnenkort derijkswaterstaat de vaargeul; tussen Maassluis en Vlaardingen gaat uitdiepen. De baggerspecie wordt dan naar de Buitenhaven gebracht van waar zij via de persleiding die*voor een [root gedeelte- reeds'gereed ligt, In de iluispolder wordt gespoten. Het tweede, grote -bouwproject in de Sluispolder'. te Maassluis, omvattende 57 ééngezinswoningen. 40 étagewoningen én 5 winkels, dat wordt uitgevoerd door de Bouwcombinatie Gezon te Vlaardingen maakt goede vorderingen. De ééngezins woningen zullen verrijzen aan.de Roe mer Visser-, Jacob Cats- en Const Huy- genstraat. De woningen aan eerstgenoem de straat die achter deDamstraat is ge legen, zijn reeds zover, dat Maandag de vlag zal waaien van de dakspanten van deze laagbouw. De bouwput voor 'de 40 étagewoningen en 5 winkels is bereids gegraven. Dit object komt aan de P. C. Hooftlaan.: In tegenstelling tot de laag bouw moet hier .geheid worden cn de eerste paal zal Maandagmorgen om 10 uur .geslagen worden, zodat deze dag voor Gezon een bijzondere betekenis krijgt, die niet geheel onopgemerkt voor bij zal gaan. mingsmaatschappij Van Vliet en Van Duist. Het vuur breidde zich snel uit maar dank zjj het krachtige ingrijpen van de brandweer kon worden voorko men, dat de vlammen ztch niet mede deelden aan een aangrenzend groot per ceel van de gemeente Rotterdam. Hierin lagen voornamelijk kostbare voorraden hout opgeslagen. De loods werd vrijwel geheel door het vuur vernield. Omtrent de oor zaak vernamen wij, dat een pot met kokend hars die op een brandend kookstel stond, waarschijnlijk over verhit is geworden. De brandweer bluste de brand met zeven stralen. In de loods bevond zich een afdeling, waar de zgn. vloerpasta wordt bereid Dit geschiedt met behulp van was en hars welke vooraf een bewerking dienen te ondergaan. Bü het vloeibaar maken van deze stoffen wordt een pot gebruikt, die vrijwel constant op een kooktocstcl staat. Toen vanmorgen om 10 uur een van de werklieden in de afdeling kwam. be merkte hij tot zijn grote schrik, dat het vuur van het kooktoestel op onverklaar- Het Haagse gerechtshof heeft vanmor gen de 31-jarige bankbediende C. van R. uit Dordrecht veroordeeld, het vonnis van de Rotterdamse rechtbank bevesti gend. tot een gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden met aftrek van voorarrest. Van R. die schuld erkend had. had de bank waar hjj werkte voor bijna 9000 gulden en een cliënt van de bank voor 10.000 gulden opgelicht. De procureur-generaal -had bevestiging van "nef*vónjCX" vdh dé "rechtbank gere- quireerd. "V.- vyS: V" contact te verwijderen cn alarm te ma ken. Daarna keerde hij terug maar in die luttele minuten hadden de vlammen zich reeds meester gemaakt van de geheiè in ventaris van de loods. Er zat niets anders meer op dan te wachten op de brand weer. Zeven stralen waren spoedig op de vuurmassa gericht en na circa een half uur spuiten bleek dat de brand was be dwongen. Men is daarna nog enige tijd bezig geweest met het nablussen. Zaterdag. 29 Mei zal van een van de hellingen van dc Rotterdamse Droogdok Maatschappij de tewaterlating plaats vinden van het 18.000 ton metende tur binetankschip ..Westertoren" bestemd voor het vervoer van ruwe olie in dienst van de N.V. Nederlandse Tank- en Paket- vaart My. De doopplechtigheid zal .worden ver richt door mevrouw H. M. van der Man- dele—van Bosse, des middags om twee uur. Door de N.V. Rederij Holland te Rot terdam is het 499 brt metende Neder landse kustvaartuig „Noach" gebouwd in 1952. verkocht naar Engelang. Het 500 brt metende motorschip „Nealy" in 1049 gebouwd ln Foxhol, is door de N.V. Rederij .MU „Wenda" te Hoogezvid eveneens naar Engeland verkocht. In de kor„en«.. wéken orgahiseert Ex celsior Maassluis op haar terrein een nederlaagserie, waaraan de volgende elf tallen deelnemen; Hoek van Holland; R.C.L: (Leiderdorp); T.O.G. (Rotterdam) en Zwart Wit'28 (Rotterdam). De nerstt wedstrijd tegen Hoek van Holland wordt Zaterdagavond om 7 .uur gespeeld. Eindstand Korfbalcompetltle. Hoewel bet Vlaardingse Oranje Nassau 2 nog een wed strijd moet spelen tegen het Schiedamse Odi 2, kan toch reeds de ranglijst aen het eind van- de compeUtie' in klasse IH D der C.KB.. afd. Zultholland. worden, opgesteld daar de - genoemde, wedstrijd hierop niet meer van - Invloed kan zijn. De standen zijn: Ora Nassau 2 11 11—O—O 22 2,S3—10 •t Waterschip 12 1—3 17 1.41 52—26 Odi 2 11 7—0—4 14 2.27 3S-34 2?°12 9-0—7 10 —.83 41-08 Wit 2 12 4—1—7 9 —.75 30—49 Spirit 2 12 4-0 8 8 —,87 38—42 Thor 2 12 1—O—il 2 —,17 19-88 De Maaslandse korfbalclub Odo bilt kt dus de 4e plaats te bezetten, een resultaat waarmede men na één Jsar spelen ln de 3e klasse niet.ontevreden mag zijn. Geen voorrang verleend. De 24-tarige Maaslandse bromfietser J. V. verzuimue te Vlaardingen op een kruispunt voorrang te verlenen aan een personenauto. Hij reed daardoor tegen de. rechterzijde vah^de auto die ernstig werd beschadigd. Er waren geen persoonlijke ongevallen. Korpershoek speelde remise. De candtdaat voor het damkampioenschap van Maas land. de heer Jb. Korpershoek, bleek tui de 18 beste -tegenspelers te behoren van de dam-redneteur van het dagblad „Trouw" Daartoe uitgenodigd speelde hij met de 17 a.„®.re. Nederlanders een slmultaanwed- strtjd tegen de Trouw-medewerker en smaakte hierbij het genoegen deze tot re mise te dwingen. Korfbalprogrsmma. Zaterdagmiddag' speelt Odo A voorlopig de laatste competitiewed strijd van het lopende seizoen. De jeugdige Maaslanden» komen uit tegen Odi A op -•Boshoek" ln Schiedam. Aanvang 2.S0 uur. Het B-twaalftal van de Odo-junioren streelt een vriendschappelijke wedstrijd tegen de sso-junloren uit Schiplulden. MAASLAND Ned Herv kerk 10 u ds Van Noord uit Vlaardingen. Geref kerk 930 u ds Potjer. (Medegedeeld door de Ftrma A. Makkreel. makelaar tn granen.) ROTTERDAM, 25 Mei. Vor. slot Mals. Juli 25.75 Sept23.40b Nov23.50 Gerst. Juli 20.00 20.00 Sept18.87iii 18.85 Nov. 18.70 18.80 VJC 25.75 23.45 23.4214 S.K. 25.75 23.59 23.45 20.00 18.85 18.60 MAASSLUIS Ned Herv kerk 10 u ds P H Quartel, Rehobothkerk 9.30 u ds G Brink man v Schiedam. Geref kerk (art 31 k.o.) 8.30 u ds H v d Veen.Chr Geref Kerk 10 u ds E Venema, Geb Ankerctr 930 u de heer P Struik. - anderen kweten zich naar behoren van hun taak. hoewel we de indruk kre gen. dat tegen het einde het geheel iets te pathetisch werd. Tussen de verschillende bedrijven en ln de pauze was gezorgd, voor een pri- mi Beethoven-programma op platen, wat door alle aanwezigen op hoge prijs werd gesteld. De samenkomst werd geopend door de heer A. van Minnen, voorzitter van de Federatie en gesloten door de Ned. Herv. predikant ds. W. J. Schouten. SCHEVENINGEN, 28 MEI. Een 25 a 30 loggers uiz Schevenlngen en VUardtngen hebben gisteravond geschoten op 55 graden N3. De^ vissende schepen bevonden zich 180 tot 212 mill van Schevenlngen. nat ts nog zeer Zuidelijk. De eigenlijke visgron den liggen nog circa 120 mijl Noordelfiker. .?pen hadden geen vangstVan Kat wijk zijn ook verschillende loggers gister avond aan schot gegaan en z(j méldden ?veneemj geen vangst. De loggres rissende hö "pjatlcbsal meldden geringe vangst. De Scb 63 twee kantjes, totaal honderd kantjes aan boord. Seh 116 drie kantjes, totaal 100 kantjes aan boord. De Seh 2 en de Set» 32 hebben niet gevist en zijn .vermoedelijk thulsstomende. De Sch 9 .Prinses Maritke' met het koelschip op sleeptouw meldde hedenmorgen zhn positie, luidende 100 mijl dwars voor Dieppe. .Aan de markt kwamen hedenmorgen 20 schokkers met in totaal 8430 aan vers® vi* Na een benauwd* 2—1 zag* op S.S.S. uü Klaaswaal blijft H.BB.S. uü Schie dam' het volgend seizoen in de 3e Klas spelen. In een »*n de mooiste wadstrij den van het seizoen loonden de gastheren gilleravond- dat zij er totaal niets voor roeiden om bun 3e Klaaserschap priis te Seven. H.B.S. dal technisch beier speel de. moest in het eerst# deel van de ent- moeting danig oppassen om ai*! ie veel in de verdediging gedrukt la worden, poeh daarna moesten de Klaaswalen langaamerband wijken voor het bog* tempo van de Schiedammers, die - san een gelijkspel reeds genoeg hadden. Werd het doelpunt vso SJSÈ. in hun aanvalsperiode gescoord, HBKS. gat net antwoord toen zij langzaam maar zeker tot de aanval over ging. De rust ging met een gelijkspel ln (1—1), zodat er in dyweede helft nog van alles mogelijk HB.S3. bleef echter ook ln de tweede nellt ln de meerderheid, hetgeen zij niet in doelpunten wist uit te drukken Kort na de hervatting werd de overwinnings- goal gemaakt, na een verwarrende situa tie voor het doel van de gasten. De gastheren, die de meeste aanvallen onder namen. zagen echter geen kans om nog meerdere doelpunten te maken. Ons is opgevallen, dat dit hoofdzakelijk kwam doordat H.B.S.S. te veel over rechts speelde, zodat S.S.S. een betrekkelijk gemakkelijke taak bad om die vleugel in bedwang te houden. Hadden de Schie dammers meer gebruik geniaakt van hun llnker-wing, dan hadden meer doelpunten niet uitgebleven. De doelpunten voor H.BB.S. werden gemaakt door de midvoer en rechts-bln- nen. De enige goal voor S.S.S. werd door de ltaks-blnnen gescoord. In een trapportaal van een woning aan de Pontanusstraat te Amsterdam is gisteravond laat een 42-jarige gehuwde man bewusteloos aangetroffen. Hyis naar het Onze Lieve Vrouwengasthuis vervoerd, waar hU b(j .aankomst bleek te zijn overleden. De politie vermoedt dat de man, die onder invloed van sterke dranfr verkeerde, bij'het bestijgen van de trap onwel is geworden en achterover m gevallen. De man heeft bij de val één der halswervels gebroken. t De commindant der Venezolaanse zeestrild- kiochten, de kapitein ter zee Oscar Gherci Gomez, is gistermorgen op uitnodiging vsn de Nederlandse regering voor een driedaags bezoek aan ons land. per trein-uil Parijs aangekomen, vergezeld door twee leden vao znn stat. Hel Venezolaanse gezelschap zalzich op de hcogte stellen ven de vorderingen, die op het gebied van de scheepsbouw In ons land zyn gemaakt, ln de middag werd reeds een bezoek ge bracht aan enkele scheepswerven in Schie dam en Rotterdam. Ook werd de kruiser ,.D'. it'iyter" bezichtigd. (Van onze correspondent); Verduistering van 700.000 gulden en vervalsing van chèquei warende ten lasteleggingen nn de 38-jarige C. R~ ex-lcassier der Coöperatieve Boerenleen bank te I.eeuwendoTp, legen wie do" offi cier van Justitie bij de Rechtbank te Middelburg otsleren vier jaar gevangs- nisstraf eiste. Verdachte verklaarde uit angst voor ontdekking der fraude steeds geen bil jetten voor Inkomstenbelasting ingevuld te hebben, waardoor ambtshalve een .aan- slac werd opgelegd. Om de put te dem- pen ging hy zich tenslotte wagen aan speculaties in boerderijen en auto-/ mobielen. In Loexor en Assoean (Egypte) steeg het kwik gisteren tot 48 graden C ln de schaduw, zo meldt A.F.P. In Minla was het 45 gr. In Midden-Egypte gaat de hittegolf gepaard met een invasie - van sprink- hanen, waartegen met hefschroefviieg- tuigen wordt opgetreden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 2