Verr ast aan het ontbijt EXPLOSIES EN BRAND IN VOLLE ZEE Eerste heftoren voor brug over Oude Maas geplaatst Zd. Molukken wil bases geven aan :V..S. en Australië m Honderdduizenden trokken naar zee en strand Frans vredesplan voor Indo-China Attlee cn Bevan naar China Ongeveer ,2500 wandelaars >- - a/a/;; /'a*^ j v. mmm Politiek debat geëindigd Australië wenst ze niet te aanvaarden i Een stralende Hemelvaartsdag Frankrijk versterkt strijdkrachten Thans 50 .OOOste^ naar Australië VRIJDAG 28 MEI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2782 Weerbericht Auto op trein gcrëderi Sir Edmund Hillary* ziek?. Eerste logger mét „Nieuwe" naar Scheveningen më: m Gisteren: 28-30 gr. Nederlandse vlag in beslag genomen Verzetsdaden in Tunis* en Maroliko w t"N Straateburg Ongeval overweg Zandbulten Zesde slachtoffer Woensdag overleden Frankrijk en de E.V.G. Slaghoedjes Deelneming Jongen in Brielse Maas verdronken S3 m Wijziging in Zaterdagelftal Vervroegde opkomst van dienstplichtigen Korea 2Va 100.00ste emig naar Canada: Morgen, Zaterdag 29 Mei, zullen meer dan 2000 wan delaars vanuit .de Johan de Witt-H.B.S., starten voor.- de Tweede Haagse Trouw-mars. De start voor de 30 km vindt plaats om 2.30 uur, die voor de 20 km om 2,45. uur en die voor de jeügdmairs van 10 km om 3 uur, Laatste wenken AAaAA Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424518 Klachtendienst abonnementen 13.30—19.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 VGravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent! Verschijnt dagelijks! Directie: O. A. KEUNING en Mr, K. VAN HOUTEN Weersverwachting: tot Zaterdagavond. IETS MINDER WARM Tijdelijk, wat meer bewolking met kans op enkele verspreide regén- of onweersbuien. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak tussen Oost en Noord. Iets minder warm, vooral in de kustprovincies. O Hoofdredacteur: Dr. 3. H. J. S. BRUINS SLOT De Raadgevende Vergadering te Straatsburg heeft haar politieke debat Woensdagavond beëindigd, aldus het AN.P. Daarbij heeft de Nederlandse afgevaardigde J. Fcns zich met kracht verzet tegen een suggestie van Duitse liberale zijde, waarin een Duits natio naal leger een bruikbaar alternatief voor het Europese leger werd ge noemd.' De debatten gingen voorname lijk over de moeilijkheden, die in Parijs nog altijd aan de ratificatie van het EV.G.-verdrag in de weg worden gc- 6Van verschillende zijden werd een nieuw beroep op de Franse politici ge daan om hun aarzelingen te laten varen. Onder hen waren de Nederland se afgevaardigden- J. Fens en F. Goed hart, welke laatste zulke heftige ver wijten aan het Franse adres richtte, dat de weinige aanwezige Franse poli tici er kennelijk door getroffen waren. Eén hunner, de katholieke heer Pczet, meende aan het adres van de heer Goedhart te moeten opmerken, dat, hij niet naar Straatsburg gekomen was om ..een requisitoir van de procureur van Hare Majesteit" at tc wachten. De heer Van der Goes noemde de behandeling van het Saar-vraagstuk door -de politieke commissie der ver gadering „een eerste succes van de parlementaire diplomatie". ,Met 83 tegen 6 stemmen, bij 3 ont houdingen, aanvaardde de vergadering zonder discussie een voorstel, waarin erkentelijkheid voor het werk van de heer Van der Goes werd uitgesproken én •waarin uiting werd gegeven aan de hoop, dat-del weezij dige onderhande lingen in de naaste toekomst tot een succes zullen- leiden. Overigens werd daarin dewens. herhaald' om- een in ternationale Saar-confercntic bijeen te roepen, indien Frankrijk en Duitsland niet tot overeenstemming zouden komen. •Op-een -met automatische knipperlich ten beveiligde: onbewaakte overweg bij Boskoop Is vanochtend tegen kwart-voor tien een personenauto; -waarvan de be- stuqrider-bet rode licht -en het beisignaal blijkbaar niet beeft opgemerkt, in.bot sing; gekomen metde dieseltrcin die om 9.25 uur uit Gouda was vertrokken. Van de twee 'inzittenden, .afkomstig uit den woonwagenkamp te Gouda, werd één persoon zwaar gewond en de ander licht gewond. Beiden zijn naar het ziekenhuis „De Wijk" in Gouda overgebracht. De trein heeft met enige: vertraging der reis voortgezet. De -heer RinseMeetsma uit Koilu- merpomp, die Dinsdag bij het auto- busongeluk op dé onbewaakte ov.er- weg te Zandbulten zwaar is gewond, is'Woensdag in-het Bonifatius-hóspi- taal te Leeuwarden overleden. i' Ook-hetzesde slachtoffer van hét autobusongcluk is 'overleden. Hei is de 26-jarige:;. heer A'A!: A. N. de Haan uit Kloostcrmoolen. De c heer De Haanwas opgenomen in het Diaconessenhuis te Leeuwarden: -'A-A Per koerier en per luchtpost is in het basiskamp .van de CaliXornische expeditie het bericht aangekomen, dat sir Edmund Hillary, de* veroveraar van de Mount Everest, longontsteking Keeft' opgelopen tijdens de beklimming varrde' Baroen-glétscher op do Noor- delijké*helling van de Makaloe. - De Califomischc expeditie heeft onmiddellijk enkele medische", zuur stofapparaten plus een hoeveelheid penicilline- gezonden, daar volgens het bericht de* Nieuw Zeelanders geen van beide bij zich hadden. - Sir Edmund ligt ziek op een hoogte van ongeveer";7500 meter. De commis saris van het -Verenigd Koninkrijk in New Delhi verklaarde niets van de ziekte van Sir Edmund vernomen te hebben, maar voegde hieraan, toe dat zijn verbindingen met de bergbeklim mers zeer slecht 'waren. De" commissie voor Buitenlandse Za ken 'van de Franse Nationale Vergade-, ring heeft met 28 tegen- 8 stemmen, bij 7-. onthoudingen besloten, de stemming over de E.V.G. uit te stellen. Zij wil de buninster van Buitenlandse Zaken horèn over de Saarkwestie. De laatste berichten over de jacht op 4e Hollandse.Nieuwe rrelden dat de Sch 238 van de rederij ,WM (Verre Visserij Maatschappij) te Scheveningen een grote voorsprong op de andere jagers heeft. Het schip zal IJmuiden niet aandoen daar mén vreest, dat door-de hoge tem peratuur de. kwaliteit van de haring bij overladen,.- envervoer 'per .vrachtauto rterk zal verminderen. •'Een uur 'na-d -Jaanï.wnst van ;de Sch. 236 zal de aanvoer 'van dit schip op de Scheveningse vismarkt'worden afgesla gen. fii A- .Voorts kan worden gemeld; dat.de haringvloot .vanmorgen goede vangsten heeft, gehad. Een en negentig personen zijn om het leven gekomen tengevolge van twee explosies en een brand aan boord van het Amerikaanse vliegdekschip „Bennington" dat Woensdagmiddag binnenliep in Quonset (Rhode Island). Het aantal gewonden bedraagt 201. Vele manschappen die om het leven zijn gekomen zaten juist aan het ontbijt. Anderen werden getroffen in hun slaap. De ramp vond plaats toen de 32.900 ton metende „Bennington" langs de Amerikaanse Oostkust voer. Het schip zette direct koers naar Quonset. Een van de zich aan boord bevindende artsen was bij de ramp omgekomen en de anderen konden de verzorging der gewonden niet af. Kapitein William F. Kabora ver klaarde, dat h(j buitengewoon trots was op de wijze, waarop ilin bemanning van 2800 koppen zich tot het uiterste heeft ingespannen bij de heldhaftige reddings pogingen en bij de blussing van het vuur, die na vier uur strijd gelukte. Hij verklaarde voorts: „Ónze eerste groep vliegtuigen was juist opgestegen voor een oefening toen het tweede cn derde dek van het voorschip plotseling door een explosie geteisterd werden. Ik besefte, dat er een ramp gebeurd was cn .liet de tweede groep vliegtuigen ook op- stijgen om het dek vrij te maken voor de slachtoffers." Seconden na de explosie weerklonken de alarmsignalen en kwamen de brand weer- cn reddingsploegen in voile actie. Grote hefschroefvliegtuigen brachten al spoedig slachtoffers over naar. de wal. Marine-autoriteiten ondervonden moei lijkheden bij, het identificeren van de slachtoffers. Velen waren vrijwel on herkenbaar, verminkt. Daarom riep men tandartsen te hulp. om assistentie te ver lenen bij de identificatie aan do hand van de gebltkaartcn. De oorzaak van de explosie'is nog niet vastgesteld. Kapitein Rabom zei van mening te zijn. dat waarschijnlijk een magazijn met slaghoedjes ontploft is. v Van de 201 gewonden .warén er gister middag nog 91 in zlekenhnixen, terwijl 110 na behandeld-te zijn, konden worden ontslagen. "'AA/A .-Daar Qtionset de thuishaven is van de „Bennington", stonden tientallen vrouwen, moeders cn verloofden 'op de kadè' in afwaèh(&gt(É6n het nieuwsover de mannen. Nk uren wachten las--,.cen officier aan de familieleden een lijst voor van de 'oij het Ongeluk betrokkenen, zonder er bij te zeggen of het slacht offer gedood of gewond was. De bloed verwanten gingen vervolgens een klein vertrek binnen, waar; legergeestelijken nadere bijzonderheden verstrekten. De ramp op de „Bennington" is de op een na grootste in de geschiedenis der Amerikaanse vloot - in- vredestijd. Het hoogst aantal slachtoffers werd geregis treerd bij de botsing op 26 April 1952 van het vliegtuigmoederschip „Wasp" en de torpedoboot jager „Hobson", waarbij 176 opvarenden het leven lieten. Schout-bjj-nacht H. Schaper, plaats vervanger»! stafchef van de Neder landse Marineluchtvaartdienst, heeft uiting gegeven aan zijn diépe leedwezen over de brand aan boord'van de „Ben nington". „Wij gevoelen grote smart, dat de Ver enigde Staten een dergelijk ongeval oVerkomen is", verklaarde hij tijdens een persconferentie aan boord van de .Karei Doorman", die. voor een 'officieel bezoek in de haven van NewYork aange komen is, i.V 'i 1- President Eisenhower heeft' dé opva renden van de .Bennington"'en de nage laten betrekkingen van de slachtoffers zijn leedwezen betuigd. Het Witte Huis te Washington heeft bekendgemaakt, dat onmiddellijk een onderzoek zal, worden ingesteld. De „Bcnniogton" werd in' 1944 ge bouwd. Het - schip is ingericht voor 2900 personen. Het. vorige jaarin April kwa men aan boord van dit 'vliejdekschip elf personen; bij--eeni.explosie «onai '.het' leven. terwiil eenontpIoffinginASédvyf slachtoffers -eiste/ r :Aa A Bij het baden in de afgedamde Brielse Maas te Oostvoome nabij het recreatie centrum Kruiningergors is. op Hemel- "vaartsdag een jongen al spelende te diep in het water gegaan en verdronken. Het was de 15-jarige B. H. .van R. uit Rot terdam. Ondanka langdurig dreggen is het lijk nog niet gevonden. Hedenmorgen is een heftoren geplaatst van de brug over de Oude Maas, welke thans gemonteerd wordt. De brug ligt nabij Spijkentsse en geeft Rotterdam een verbinding met het Botlekgcbicd. -■De foto toont deze toren in de bokken. De ruim vijftig meter hoge heftoren arbeiders, die bij de uitvoering van Advertentie Dr. J. Alvarez Mahusama. "de minister van Defensie van de regering der Zuid-Molukken, heeft te Genève verklaard, dat zijn regering zich wil aarfsluiten bij een toekomstig Zuidoost-Aziatisch pact tegen communistische agressie en de uid-Molukken beschikbaar stelt voor de vestiging van mili taire bases door de Verenigde Staten en Australië. De regering van de Zuid-Molukken wordtdoor de Indonesische rege ring niet erkend en als een rebellenbeweging beschouwd. Evenmin heeft zü officiële erkenning bij andere mogendheden gevonden. !-/'//;!!: Manusama verklaarde tijdens een personferentie, dat hij' naar Genève was gekomen om de aandacht van de conferentie te vragen voor de. gevaar lijk explosieve situatie van Indonesië en om de. vrije landen ie waarschuwen tegen de zeer gevaarlijke ontwikke lingen in Indonesië. Hij kenschetste de „oorlóg", welke de Zuid-Molukken "nu reeds viér jaar tegen de Indonesische regering voe ren als een onderdeel van de strijd der vrije naties over de gehele wereld tegen het communisme. Het aanbod van zijn regering aan de Ver. Staten en Australië voor.de vestiging van militaire bases op de Molukken is volgens Manusama nog steeds van kracht. Naar zijn mening waren de commu nisten bezig een Indonesische volks republiek te vestigèn, terwijl' zü mid delerwijl' hun actieve steun aan de re gering van Soekamo geven. Sinds dé communisten en de' tragisch-blinde Indonesische .nationalisten in 1950 een gecentraliseerde Indonesische staat in het leven hebben - geroepen,:C aldus Manusama, is het land van kwaad tot erger vervallen. De grond is vrucht baar gemaakt voor „Moskou's giftige ideologie". _V-:AAA voor de - brug over de Oude "Maas ia vandaag met behulp! vt»drie drijf vende, bokken gépIaaL. Dit^karwëï, waaraan-velé. voorbereidende '"..werk zaamheden" yoorafgingehr "vérelste grote inspanning Van de. technici en Sa* «S3 <2f>t £t. - /A*/-' W Sr V -V" -.;■!* Drukte aan een der Noordzeestranden, Het; seizoen is voor de Nederlandse kustplaatsen met een overstelpend be zoek begonnen- De stralende Hemel vaartsdag lokte honderdduizenden naar strand en zee. De steden liepen leeg. Aan de stations was het een drukte van belang. Maar ook langs de wegen was het verkeer per auto en' per fiets overweldigend. Buiten .Den Haag was het aantal fietsers zo groot, dat de po litie toestond, dat van de grote weg gebruik werd gemaakt, omdat de rij wielpaden het fietsenverkeer. niet kon den verwerken. Aan het strand te Scheveningen dit-dan in de meest ruime zin genomen profiteerden tussen de drie en vier honderdduizend gasten van strand cn zee. En dankbaar maakten de duizenden gebruik van de mogelijkheid om nog vóór de officiële opening van het bad seizoen een verfrissend bad in zee te nemen. Alleen in Zandvoort arriveerden meer dan 20.000 auto's én' het aantal gasten daar werd op ruim 150.000 geschat. Rotterdam-aan Zee Hoek 'Van Hol land bleef niet achter. Ongeveer 70.000 gasten, waarvan meer, dan de helft per fiets gekomen waren, hebben daar van het prachtige weer genoten. Ook de badplaatsen op Voorne trok ken veel bezoekers. Het grote aantal auto's veroorzaakte'! nogaN wat .énoeilijk-' heden, omdat de s brug bij -Heénvliet over het Voornse kanaalvniet ,op -een dergelijke drukte berekendis. Onaf zienbare filés van auto's en' 'fietsers vormden zich hierdoor op de Groene Kruisweg. Ook de Verbinding via Maas sluis en Rozenburg naar Voorne,'welke dooreen veerdienst-onderhouden -wordt, kon de stroom ternauwernood verwer ken. Het strandbad te - Rotterdam trok 65.000 bezoekers. Aan dé loketten der spoorwegen -was het ondoenlijk de grote stroom van rei zigers «vlot:, te verwerken .en menigeen heeftgenoegen moeten nemen met een latere .trein,, dan hij gedacht had. Natuurlijk waren er ook buitenlan ders, doch déze gingen thans in de grote massa van de Nederlandse dagjesmen sen verloren, Al is het gisteren ookvolop zomer geweest, er is geen reden om van een tropische dag te spreken, zo is van de zijde van het 'KNMX medegedeeld. Het Brabantse waarnemingsstation Giize Rijen heeft omstreeks 30 graden gedoteerd, andere stations omstreeks 28 graden. De zeewinden-hebben; "zoals altijd, aan de .kusten een verlaging van; temperatuur veroorzaakt. A Hei ^temperatüurvcrlopp in Mei is in ons'land altijd enigszins merkwaardig en in geen geval behóórt een -dag als deze Hemelvaartsdag tot de uitzonderingen, aldus het KNMI. "Tengevolge van eén blessure.zal Hei- nen niet meespelen in; de ;wedstrijd te gen België. Kerkdijk 'schuift hierdoor op naar- de reéhtbirmenplaats en Bont komt 'nu als' reahtbuiten- het elftal com- pleteren. Molerrva (Terleede) is alsnog ais reserve aangewezen. Het Franse kabinet heeft hedenoch tend beslóten tot drastische maatregelen ter versterking van de militaire strijd krachten in Indo-China. In de eerste plaats zullen de dienst plichtigen, die in October as. zouden worden opgeroepen, onmiddellijk of binnen twee tot drie weken in dienst komen. Ten tweede zullen maatregelen wor den genomen om nieuwe reserves van geregelde troepen (beroepsmilitairen) tc vormen ter sterkte van twee divisies. Tot het bovenstaande is besloten: ter aanvulling van de andere maatrégelen die reeds in uitvoering zijn. Het besluit aangaande de dienstplich tigen betreft bijna 200.000 jongemannen. In de kampong Sempatoeng in het onderdistrict Senmboe Air - Besar van het regentschap Pontianak is een Ne derlandse vlag in beslag genomen, die daar op een feestje was gehesen. Twee Dajakkers, die het feest hadden georga niseerd, werden voor. onderzoek naar Pontianak overgebracht Zij werden spoedig weer op vrije voeten gesteld, meldt Aneta. Men was namelijk van mening, dat. dit voorval van alle achter gronden wasontblooténdat het hier loutereen kwestie betrof van gebrek aan' begrip en 'onvoldoende voorlichting over de huidige constellatie •JU iau zijn betrokken.. De heftoren was gemonteerd bij de -firma KIoos aan' de Kinderdijk en met de drie Jbokkeii wérd hetgevaarte! naar. iX de plaats van bestemming getranspor teerd. Vanmorgen omstreeks elf uur, "toen de heftoren in de takels werd vast gehouden, was het wachten op gun stig tij om de toren in te varen. Te gen omstreeks half twaalf werd het sein gegeven, dat de toren op de plaats van bestemming kon worden gebracht. De bokken en enkele sleep boten kwamen in werking éneen aantal werklieden ha dplaats geno men op het gedeelte van debrug, waar de heftoren zou worden gesteld. Er verliepen enkele minuten van stijgende spanning, toen de toren bo ven de brug zweefde. Op dat ogen blik waren alle ogen gericht op de bokken, die: toch het leeuwenaandeel moesten' leveren in deze gewaagde onderneming. De toren is geplaatst op ,de Weste lijke overspanning" van de brug. In twee stukken werd -deze eerst opge bouwd op de werf van de firma Kloos aan de. Kinderdijk. De onderdelen voor de< torenawerdén- daarvoor véW. 'vaardigddoor de-'N.V. -.Pletteirij.-^h, DA I. Enthoven 'en! IVoor het', hijsen-.van" het'bövenge deelfe en van de geheletoren~ -wero1 één hijsconstructie ontworpen en aan gebracht, waarvan het totaal gewicht ongeveer 70.000 kg bedraagt" Het 'on derstuk weegt 110.000 kg en .het bo venstuk 90.000 kg. A AA Ter plaatse moest de. toren circa 22 meter hoog gehesen;wórden.-' ..Ook dit :werk mocht niet-wórden; onder schat, maar men is er .volledig 'in ge slaagd de toren op de juiste piaaits te brengen. Het totale gewicht .was 200.000,kg. Over ongeveer zés weken hoopt men de "tweede heftoren in té varen. Op dé Molukken heeft nu reeds vier jaar een kleine natie verbeten gestre-. den tegen de rode octopus. Mijn volk gelooft onwrikbaar in God en Is er diep van overtuigd, dat zijn strijd .niet vergeefs zal zijn. De Indonesische legatie in. Zwitser-- land heeft een verklaring uitgegeven, waarin zü de regering van de. Zuid- Molukkeri - een „phantoom-republiek"' noemt en verder zegt, dat dr.Manu sama „die zichzelf minister van-' Def tensie -noemt van zijn zogenaamde republiek, slechts een paar duizend gewezen koloniale militairenAvertégén; woordigt, die zich nog steeds verbon den voelen aan de Nederlandse troon en weigeren de nieuwe, onafhankelijk-, beid van hun land te- aanvaarden:. .Een medewerker van dr. Manusama.;;: zette te Genève uiteen, wat de repu bliek Zuid-Molukken betekende. Hij legde er vooral, de nadruk op, dat het verzet van de Molukken tegenover't.déjij Indonesiërs in het bijzonder zijn oor-.- zaak vond in het feit, dat eerstge-t; noemden.' christen zijn, terwijl,-;- de-: andere mohammedanen zijn. A.'i-I De Australische minister van BnltenA tenlandse Zaken, Richard Casey, heeft, medegedeeld, dat .Australië geen .bases zon kunnen aanvaarden- van; de zichzelf!; republiek noemde Zuld-Molukkcn. Wfj erkennendesouvereiniteit van de In donesische regering; over dat gebied,", aldus; de ;mlnister. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Georges Bidault, pas terugge keerd van een tweedaagse reis naar Parijs heeft op de conferentie te Genève over Indo-China een vredes plan voor dit gebied ingediend. De voornaamste punten zijn, naar vernomen wordt, de volgende: 1. Wapenstilstand' in Indo-China en een zo spoedig mogelijke bespreking door militaire deskundigen van beide partijen in Genève. 2. Hergroepering van de strijdkrach ten in zones in Vietnam. 3. Controle op het bestand. 4. Een hergroepering zou niet mogen leiden tot een verdeling van Vietnam. 5. De middelen om de bijeenkomst der militaire deskundigen in Genève tg verwezenlijken. Voor het begin van do zitting had Bidault een onderhoud gehad met-Eden en met de Amerikaanse onder-minis ter van Buitenlandse Zaken Walter Bedell Smitt. De drié mannen waren het er, naar verluidt, over eens dat het plan, door Vietminh ingediend, als een „werk-document" gebruikt kon wor den, Het door Bidault. ingediende plan schijnt een poging te zijn de vage en voor tweeërlei uitlegging 'vatbare voor stellen van de Viethminh in duidelükc bepalingen om te zetten. De Fransen schijnen met hun plan de bedoeling te hebben van Vietmin|j Rusland en het communistische China klare taal to horen over de vraag of de communis ten bereid zijn te beginnen met be standsbesprekingen over Vietnam al leen daarbij Laos en Cambodja voor lopig terzijde latend. In diplomatieke kringen is Woensdag avond verklaard dat geloofd wordt, dat zich in Genève reeds militaire ver tegenwoordigers van het opperbevel Van de Vietminh-opstandelingen in Indo- China bevinden. Franse militaire deskun digen worden in het weekeinde uit Saigon verwacht. Deze vertegenwoordigers zouden moge lijk worden uitgenodigd advies uit te brengen bij de onderhandelingen over een wapenstilstand in Indo-China. In Genève .werd vernomen,' dat de 16 geallieerden die in de Koreaanse oorlog hebben gevochten in weerwil van de langdurige impasse in de bestudering van het Koreaanse vraagstuk, formeel nog niet hebben besloten, de-bespreki.bg in Genève af te breken. Wel heeft mt-n deze mogelijkheid dn particuliere ge sprekken onder oger, gezien. A,A Gezaghebbende woordvoerders zeiden, dat de geallieerden' nog geen 'datum hebben vastgesteld voor de beëindiging van het Koreaanse debat, ofschoon wordt toegegeven, dat dit mislukt is. De Britse Labour Party heeft bekend gemaakt;' dat een delegatie van acht man, onder wie dé vroegere Labour- premier Clement Attlée 'en de leider van de linkervleugel der Labour Party, Aneurln Bevan, in Augustus en Septem ber van' dit jaar op uitnodiging van het communistische Chinese „Volksinstituut voor buitenlandse aangelegenheden" een bezoek aan rood China zuilen brengen. De komende reis van, Attlee en Bevan naar communistisch China heeft in diplo matieke kringen te Washington grote be langstelling gewekt. In deze kringen wordt echter, niet. verwacht,dat- dereis enig effect op de huidige, onderhande lingen tussen Oost en West zal hebben. Met- de Sibajak zal-l Jun- Iet! émigrant-uit Nederland naar-AustraliëA Bij dé boeking is komen vasOte! staan;A: dat'.dit-, zal zijn mej., M. A Schol téïiüitjsj; de Van Hogendorpstraat 120;te'Amster-., dam: - .A-A-ii»: /AA; Mej. 'Scholte réist haarverloofdé'ach§5fi terna. die een half jaar eerder is geëmi-A' greerd en thans een goedé bétrekking f.).. heeft als - tekenaar bij een bouw.óndér-A nemer-te' Melbourne. Het getal 50.000 heeft betrekking:; op ide 5;-j emigranten.' die na-de oorlog uit -NederAf, land naar Australië/zijn vèrtrökkëioSH^®-,™ aantal Nederlanders, in Australië'rfsvió'p'i^s:^# het -ogenblik evenwel reeds - bedufdena^a«|® groter -als gevolg van het feit! -'dat;êtfóc®sS velen; zich er van Indonesië mt bhjven'O^ v- A' hebben gevestigd. Het ligt In de bedoeling aan het ver-.-A: trek .van. de 50.000ste emigrant.' op DinsA';!/ dag aanstaande enige officiële aandacht*' te' schenken- --C Franse kolonisten vermoord Een h bende /heeft.Wqensdagay«BÖ1;: overvallen gepleegd op twee Franse boerderijen in het; gebied van Tedje-; roeine. Vijf kolonisten werden ver-; moord en i landbouwwerktuigen Zen een gedeelte van de oogst vernield: In Casablanca zijn Woensdag, .bfj- aanvallen van verzetslieden een poli-!; man gedood en een gewond. Ook:;te Oedja werd een politieman doodge schoten. Naar. aanleiding van het'doden/van! de vjjf kolonisten - wordt in Tunesië de vrees geuit, dat dit land te kam pen zal krijgen met een „tweede Mau Mau".Men ziet-in de overvallen niet dc incidentele daden vanrovers- doen het optreden van een organisa tie met goed bewapende leden,dié- soms zelfs uniformen dragen. Vele Franse landböuWgezinnen - trekken naar Le Kef voor bescherming. De regeringen van Mexico en Neder land hebben besloten haar wederzijdse gezantschappen tot ambassades te ver heffen. -N-aAA De Johan dc Witt-:H.B.S., welke is gelegen aan' de Nieuwe Duin weg in Scheveningen. is te berei- ken van -dc Stations H.S. en S.S. met tramlijn 9 éh vanaf ;S.S. (trei nen uit:richting Gouda,: Utrecht),'' bovendien 'met de Blauwe tram. Bij het startbureau, dat om 2 uur 'geopend wordt,- is 'eén - garderobe en fietsenstalling aanwezig. - Het inschryfbureau aan de start sluit om ,3. uiir.Ai;--;_-AaVQSj, De inschrijfgelden '(voor deelne mers tot en met 14 jaar f 0.50 en voor deelnemers van 15 jaar en ouder f L—worden aan de start' met f 0.10 verhoogd. AA :;A;;A Gedurende de mars dienen de aanwijzingen van de marsleiders en de politie stipt te worden op-Ac gevolgd. Alle deelnemers dienen aan het,startbureau een startstem pel te halen. Wij wensen; alle deelnemers een- sportieve middag en spreken de'A hoop: uit, dat de weersomstandlg-v heden zullen meewerken om deze tweede Haagse Tróuw-mars-tot|ï een groot wandelsportevenement - té maken." --

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1