spoedig verwacht Scheveningen 236winnaar van Haringrace 1954 -KoelerM arbeiderstekort woningbouw Een uitnemend boek m m Lijst punten fan overeenstem ming nog niet voltooid af-r:m v_ Zuster de Galard op de terugreis Schipper Wornelis de Graaf rondde als eeiste IJmuidense pieren :WËË Een promotie lÜ l m Eerste Höllandse Niéuwe bracht ruim een gulden per stuk op f|fj| Ernstig geval van gasbedwelming ZATERDAG 29 MEI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2783 Weerbericht V 1! Si Duitse Siamese twee ling overleden Aantal slachtoffers tot 97 gestegen Dreigbrieven aan leden van de Surinaamse delegatie Na halve week spanning mm pér auto naar Scheveningen Besprekingen over Indo-China Verkiezingen in Korea onder toezicht V.N. HOGE VERDIENSTE IN DUITSLAND LOKT ARBEIDERS DAARHEEN 111111pwpww mwm mÊÊÊmM wÈIÊiMÊmMmÈ gggff J! Ongekend hogeprij zenl §|r aanV Visaislag! Nieuwe burgemeesters Installatie Churchill als ridder van de Kousebahd 81 8SSS8 lit "N h m Ontploffing op de Bennington Engelse spoorwegstaking .geëindigd. Üi E Sfl W mmpM mxs&Mm Onmogelijk Slang van gascomfoor in Rhoori schoot los Tweede Pinksterdag gaat melkbczorging door -y,É ■I - Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teiet, 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uun Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67382 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. 'Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting tot Zondagavond. LATER OPKLARINGEN Veranderlijke" bewolking niet plaatselijk" enkele buien. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak tussen West en Zuid. In het uiterste Noordoosten van het L land lagere, elders weeriéts hogere temperaturen,;; Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT :j1 i L sinds vele maanden ligt er op onze schrijftafel een boek, waar op wü de aandacht van onze lezers wilden vestigen. Maar het geroezemoes van het dag blad-bedrijf hield er ons tot dusverre van af. Het is namelijk een boek dat in een rustige sfeer gelezen moet en gelezen wil worden. Men moet er de tijd voor'nemen. Wü bedoelen het boek van dr. T. P. van der'Kooy, hoogleraar in de eco nomie aan de Vrije Universiteit, ge titeld „Op het grensgebied van econo mie en religie" 1). Naar ons gevoelen is dit boek, een bundel opstellen, voor onze kring van het grootste gewicht. Want de schrij ver bevindt zich hier midden in de economisah-politieke problematiek van onze tijd. En hij kiest daarin een dui delijk principieel Bijbels uitgangspunt, om van daaruit allerlei dwalingen zo wel aan zijn rechterzijde als aan zijn linkerzijde af te wijzen. Uit alles blijkt dat we in de schrij ver te maken hebben met een man, die niet slechts wetenschappelijk eco noom is, een man van de studeer kamer, maar ook met een man die vele jaren lang als hooggeplaatst ambte naar aan het departement van Econo- miche Zaken de practjjk der econo mische poÜUek heeft moeten be oefenen. Er.is een groot gevaar in onze kring dat er met betrekking tot de econo mische poliUek getheoretiseerd en ge- philosopheerd wordt, zonder dat de bedrijvers daarvan het practlsche leven, de mogelijkheden en de eisen daarvan, voldoende kennen. Aan de'andere kant is er het gevaar dat' de mensen alleen maar zg. prac- tijkmenaen worden, die het leven zg. zakelijk zien en zakelijke beslissingen nemen en die geen behoefte hebben aan dieper nadenken daarover; aan een principiële bezinning. Wi) geloven:dat een dér, grote ver diensten van prof. v. d. Kov deze is, dat hij in'zijn'rustige, volkomen on polemische en wezenlijk positieve arbeid in dit boek 'deze beide uitersten afwijst. p Hl) kon dit zo doen om twee rede- aen. In de eerste plaats omdat hü in zijn persoon da. academicus en. de practicus verenigt. En in de. tweede k plaats omdat prof. Van der Kooy. ~r Groenlaanser dan wij het over het algemeen de laatste tijd vernemen van oordeel..ia, dat ais het er op aan- komt, beginselen-de wereld regeren. En het beginsel, waaraan prof. v. d Kooy ook voor het economische leven vorm- en inhoud wil geven, is de ge hoorzaamheid aan het Woord Gods. Voor het terrein des levens dat de schrijver in zijn boek behandelt! be tekent dit dat hij<met nadruk stelt dat beslissingen op economisch gebied nooit zg. zuiver économische beslis singen mogen zijn, maar dat dit eco nomische beslissingen moeten zijn, die de toets van een .zedelijk beginsel kun-j nen'doorstaan. Nu zullen er niet veién! zijn die in het algemeen niet wUlcn toestemmen dat een economische be slissing in de practijk ook zedelijk ver antwoord moet zijn. Prof. v. d. Kooy echter gaat verder. Naar zijn mening.behoort de zedelijke overweging van de economische be slissing niet slechts aande uitvoe rende practicus te worden overgela ten. Hij is van oordeel'dat deze zede lijke overweging in de economische wetenschap zelf behoort. Het is duidelijk dat de schrijver daarmee een groot deel der moderne economen- tegeii zich in het harnas jaagt Want dezen beschouwen de eco nomie niet als een normatieve weten schap, maar als een beschrijvende wetenschap. Een vertegenwoordiger van die riohting heeft dan ook in de Nieuwe Rotterdamse Courant over dit boek geschreven onder de ^veelzeggende titel: -„Een boetprediker onder de eco nomisten". Richt prof, v. d. Kooy zich aldus duidelijk tegen de normloosheid op het gebied der economie, zijn boek is er verder een doorlopend getuigenis van dat hij evenzeer positie kiest tegen dé gedachten van hen, die door op al te absolute wijze en op ondeug delijke gronden beginselen te formu leren op economisch gebied, het ge- vaar lopen de zedelijke normen, die de; grondslag van het overheidsbeleid op economisch gebied moeten vormen, in het gedrang te brengen. Wij zuilen -geen voorbeelden uit het boek aanhalen. Het is beter het zelf te lezen. De algemeen ontwikkelde lezer met belangstelling 'voor sociaal-eco nomische vraagstukken, zal ziah dat niet beklagen. Er zijn veel mensen onder ons tegenwoordig, die als het over econo mische politiek gaat, geen grond meer onder zich voelen. En dan is men licht geneigd een angstverschjjnsel! om zich tot het extreme te wenden om hulp en heul. Dit boek laat zien dat de grond on der de voeten er wel degelijk is enj dat het niet gaat om een keuze tussen bijv. liberalisme en socialisme. En daarom willen we dit boek gaarne en van heler harte aanbevelen. Hier hebben we wat aan, voor de practijk des levens. Niet omdat het practische' oplossingen geeft. Maar. wel Terwijl Franse militaire autoriteiten in' Indo-China gisteren voorspelden dat de Vietminh-rebellen medio Juni een groot offensief zuilten inzetten tegen de Rode Delta en de Franse verdedigingslinies inmiddels uitgebreide maat regelen treffen de defensiegordels te versterken, heeft het Franse kabinet drastische maatregelen genomen. Ongeveer 80.000 jonge Fransen zuilten, zoals we gisteren reeds in een deel onzer edities meldden, vijf maanden eerder onder de wapenen moeten komen, waarschijnlijk al binnen twee weken. Hun lichting had oorspronkelijk pas in October moeten aantreden. Voorts heeft de Franse regering besloten maatregelen te nemen om nieuwe reserves van beroepsmilitairen te vormen ter sterkte van twee divisies. Dit besluit heeft er veel toe bij gedragen in Amerika de indruk weg te nemen, dat Frankrijk bereid is tot iedere prijs een vrede met de commu nisten te sluiten, zo seint Reuter uit "Washington. Zowel in het ministerie van Defen sie als in het State Department en het Congres ziet men in het Franse besluit een teken dat Frankrijk be sloten is voort te strijden, indien de communisten niet meer bereidheid tonen om hun eisen op de conferentie te Genève te matigen. Vooral in het ministerie van De fensie juicht men de nieuwe ontwik keling toe. Officieus heeft men hier namelijk herhaaldelijk de mening ge uit, dat de Fransen de toestand in Indochina niet zullen kunnen houden als hun strijdkrachten in het Oosten niet numeriek versterkt worden. Vliegtuigen van de Franse luchtstrijd krachten hebben waargenomen, dat sterke tank- en artillerie-eenheden thans door de rode troepen worden gegroe peerd uit het strijdgewoel rond-Dien Bien Phoe. Toegegeven is dat verschil lende buitenposten [Ir teruggetrokken, ten einde niet vernietigd te worden In een ongelijke strijd. De communistische druk concentreert zich.- thans hoofdzakelijk;rondom Phuly en de nabij gelegen steunpunten. De aanvallen daar. duren onverminderd voort -rond het marktstadje Yen Phoe: Rebellen bevinden zich op nog. geen 250 meter van de buitenwijken. De op rtandelingen volgen ook hier hun „mol- lehtactfek" van onderaardse loopgraven, die zij met zoveel succes rond Dien. Bien Phoe hebben toegepast. - Een tien weken oude Duitse Siamese twetelidg ft gisteren th' Hamborg na een mlslukte^spoedoftunUer-wvilM- er opwas gerichte? .teteéiaiaste. Ma. v*«t de- twee baby's;;, ineiijss k) redden, overladen. Prot i Diebold van het kinderzieken huis 'Borgfeld In Hamburg, heeft me degedeeld. dat .- de operatie- was: mis lukt omdat dé twee.' meisjes,- kinderen van de 29jarige Spaanse zakenman en zijn 30-jarige. Duitse' vrouw, samen maar één lever hadden. L; i; De Siamese tweeling werd geboren op 23 Maart. Donderdagnacht z\jn drie gewonde leden van'de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip ,;Benning- ton" overleden. Het aantaldoden is hierdoor tot 97 gestegen. Nog honderd mannen bevinden zich in het ziekenhuis, hiervan bevinden zich veertig in zorgwekkende toestand. De voorzitter der Surinaamse dele gatie ter ronde-tafeieonferentie, mr. dr. R. H. Pos, en het lid dezer delega tie, de heer J. A. Pengel, hebben ano nieme dreigbrieven ontvangen, waarin o.a.: wordt gezegd dat „wie het statuut tekent, onherroepelijk door ons wordt vermoord". De brieven zijn- in handen van de Justitie -gesteld. Volgens Franse militaire waarnemers in Hanoi zal ook hier de strijd tot de laatste barricade worden gevoerd. Inmiddels is in Saigon het Ameri kaanse vliegdekschip „Windham Bay" aangekomen met jachtbommenwerpers en verkenningstoestellen voor de Franse luchtmacht. Andere jachtbommenwer pers, die reeds eerder arriveerden, hebben gisteren-een geslaagde aanval uitgevoerd op een bestorming van com munisten-in centraal Annam, De vlieg tuigen bestookten de vijand met napalm en zuiverden een belangrijk terrein. De Franse nationale defensieraad heeft bepaald dat de kruisers „Glaire" en „Montcalm", die deel uitmaken van de Franse Atlantische vloot, naar Indo- China zullen gaan. De twee kruisers zullen vermoedelijk op of omstreeks 30 Juni in Saigon aankomen. Het Franse opperbevel heeft gisteren bekend gemaakt, dat Hemelvaartsdag de evacuatie van gewonden uit Dien Bien Phoe Is geëindigd. Men verwacht dat de dappere Franse verpleegster Geneviêve de Galard vandaag via Saigon naar Parijs vertrekt en Dinsdag in de Franse hoofdstad zal aankomen. Acht man van hetFranse Vreemde lingenlegioen. die uit het gevallen bol werk. Dien Bien Phoe- .wisten te ont snappen; zijn Vrijdag na een tocht van drie weken door het oerwoud in Noord- Laos.aangekomen. Thans'zijn ongeveer vijfUg verdedigers van Dien Bien Phoe in veiligheid, maar dit zijn de eerste Europeanen. Zijwaren vergezeld van negen Indó-Chinezeh.. die deel hebben genomen aan de.'strijd'om de vesting. m 'i Genevieve de Galiard De .jNoordster", Scheveningen 236, bracht' Vrijdag in ljmuiden de eerste Hol landse nieuwe binnen. De bemanning met in het midden kapitein De Graaf, genietend van het zeebanket. (Van onze weerkundige 'medewerker) De' tweede hitte-periode van het jaar heeft het in het Zuiden wan het' land tot temperaturen bóven 30 graden gebracht. Bijna even warm wat het in België"; West-DuiUland en Noordoost' Frankrijk. Het binnenstromen van oc eaanlucht veroorzaakte in Engeland en West-Frankrijk een aanzienlijke temperaiuurs- daling, Bij de scheidingslijn tussen de koele oceaanlucht en de hete lucht boven het continent ont wikkelen zich régen- en on weersbuien. De onweersactivi teiten breidden zich gisteren uit tot het Zuidwesten van Neder land. -? Voor vandaag en morgen wordt, het verder binnendringen wan oceanische luchtmassa's verwacht, wat vooral in de,kust streken met een flinke afkoeling gepaard zal gaan. Het verdrin gen van de warmte- in het bin nenland gaat echter niet zo «tel in 1 zijn werk en in verband daarmede zullen er ook Zondag 'nog,, enkele' regen-' of onweers buien voorkomen. k y Dé stakende machinisten :ehl stokers van de .Westèngelse spoorwegen hebben besloten het werk tehervatten. De vrees, dat de staking zich over hét ge hele "Britse "spoorwegnet zou uitbreiden is hiermede opgeheven. \- De> ontevredenen, staakten uit" protest tegen dienstregelingen, die. het nodig maakten, dat-zij:, tussen .twee -diensten niet.thuis konden slapen. - - Hét betrof' -hier.- -een'- wilde', staking. Het: werkwórdt /hervat .onder ^.voor waarde, -dat- de rspoorweg-vakverenigin gen met dé commissievan vervoer in onderhandeling zullen treden. EEN' lid van.de Trouw-kring, onze collega mr. G. Kuypers, promo veerde gisteren tot doctor in de rechts wetenschap met een dissertatie over „De Russische problematiek - in -het Sowjet-Staatsbeeld". 1), Het doet ons bijzonder veel genoegen dr. Kuypers te dezer plaatse geluk te kunnen wensen, mét deze bekroning van zijn wetenschappelijke; opleiding,-: Dr.Kuypers - is een van de oude medewerkers aan het ondergrondse Trouw. Hij leidde destijds onze radio- luisterdienst, die een van de best wer- - kendediensten was uit .het onder- grondse kamp. Hij verzorgde toen ook onze buitenlands nieuwsbulletins. Onze lezers wan nu kennen de heer Kuypers van menig interessant artikel ovér.Rusland. Aan Rusland is thans ook. zijn dis sertatie gewijd. Zij is gewijd aan de vraag: Hoe ver- houdt zich het historische "Rusland, met:- zijneigenaardigheden tót dé moderne Sowjet-staat? Wat'vindt men daarvan in de Sowjet-staat' terug?1/? Een uiterst belangrijk or.dérwerp^ -, waarover dr. Kuypers een enorme hoeveelheid materiaal verzameld heeft én een belangwekkend boek- schreef..- Zijn: kermis van de Russische taal;' heeft voor ons bronnen s voor de Westerling anders gesloten blijven. - - Het boek vormt zo een belangrijke: bijdrage tot onze kermis van -. bet moderne Rusland. SM 1) Uitgave Wagenirigen. Zomer Keuninfir>f De ,filopristern met; kapitein Dê'jGraafyj: vaart met de eerste haring de haven f tan ljmuiden binnen, rï.iitï' In de geschiedenis van de Nederlandse visserij: komen ■maar'.-weinig haringraces voor, diêSzo.;,spannend en wisselvallig zijn' verlopen als (die waaraan Vrijdagmi<fffig.i<óm:~half vier (een einde kwam. Rond een etmaal -Jater dan de optimisten hadden verwacht en twaalf uur later dan de ber dachtzame deskundigen^ vermoedden,-hTirndde J de Scheveiiihgen 235 van schipper Cornells deïGmpfëiliti'kóp van ïïe IJmuidense vissershaven om als •winnaar'va,ndeHarincStcei l954 te wordenverwelkomd. ■Daarmee .kwam ;tfuëné'fèëWétndé-adn"dê'rsch%f',ëite'deloze~éélTmhieh^roe spanning tót het uiterste had opgevoerd. tiim Twin-tiff IranfW Niauwp" Jogger meerde-. ea~ zijn - lang verbeide I nlilu^ Kantjes .jluCUWc last loste, hebben de gehele dag autori- Pas op het moment, dat de beman ning van de snelle Noordster de trossen vastmaakte viel de eer van het aan voeren van dé eerste Hollandse Nieuwe aan de Schevenlnger te beurt en had de even geheimzinnige als snelle Kat weker logger, die eveneens „thuis- stomende" was geen kans meer. Het was de gelukkige schipper De Graaf, die vertelde hoe de vork aan de haring- steel zat in verband met alle geruchten. Op de Umuider Noordzij/waar de teiten. vlsserijdeskundigen en be!ang-: stellenden gewachtop de komst van dé winnaar der haringracê. Want men had kem reeds in, de vroege morgenuren verwacht en zelfs de Scheveningers, die met- vrachtauto's van de- rederij - naar IJmuideh waren gekomen om de vangst over te némen enover. de weg - naarde' Schéveningsé afslag te brengen wisten niet zeker, of: de roemruchte-Noordster in ljmuiden zou binnenlopen. Het bleef n.lj. tot de laatste ogenblikken mogelijk, dat de schipper naar de thuishaven zou doorstomen en zovreesde men dateen Katwljker, concurrent de Noordster zou verslaan. - De delegatieleiders van de negen lan. den die deelnemen aan de besprekingen over Indo-China zouden vandaag bij eenkomen om te trachten een lijst van beginselen voor een bestand, waarover Oost en West het eens zijn, ié vol tooien, aldus is in conferenliekringen vernemen. Leden van deze delegaties zijn erVrijdag niet in geslaagd deze (Van onze Haagse redacteur) „Er Is een nieuw gevaar voor de wo ningbouw. Momenteel wordt reeds- vrij ernstige stagnatie ondervonden door een groeiend tekort aan vakkundige ar beidskrachten. Dit nieuwe tekort ont staat door het wegtrekken van vele Ne derlandse bouwvakarbeiders naar Duits land waar zij anderhalf b tweemaal zo veel kunnen verdienen. Het gevolg is een overspanning van dé arbeidsmarkt en een daaruit voort vloeiende vertraging van de woning bouw", verklaarde de Haagse wethou der ir. Feber gistermiddagtijdens de persconferentie, waar hij dit nieuwe ge vaar voor de woningbouw onthulde. Per soonlijk meende hij, dat er een zeer omdat het een principiële funderinj geeft voor een practische methode. 1Uitgave Zomer enKeuning, Wapeningen. moeilijke tijd voor de deur staat, die vermoedelijk niet van korte duur zal zijn. In Den Haag beraadt men zich ern stig, over de maatregelen die kiertegen genomen moeten wórden. Voor scholing van nieuwe arbeidskrachten is weinig uitzicht, want de arbeidersjeugd heeft meer belangstelling voor meer techni sche vakken dan voor de woningbouw. Wanneer deze ontwikkeling zich voort zet, lijkt het niet uitgesloten dat in; ge meenten als Den Haag de bouw van grote gebouwen voor overheidsdoeleinden zal moeten worden getemporiseerd, ten einde de woningbouw voorrang te ver lenen. De -enige werkelijke oplossing <schijnt echter voorshands een drastische toene ming van de. systeembouw,, waarbij de strijd tegen de aesthetischë bezwaren van deze bouwwerken een belangrijke rolzal spelen. Over de uit - de nieuwe verwikkeling voortvloeiende problemen zai dezer dagen een bespreking worden gevoerd tussen wethouder Febor en de systeembouwondernemingen, die bij de woningbouw in Den Haag betrokken zija. lijst, die moet worden gebruikt als ba sis bij verdere onderhandelingen, op te stellen. Zij waren van plan geweest vandaag hun pogingen voort te zetten, doch de delegatieleiders, besloten van middag zelf de nog hangende punten op hun achtste geheime vergadering over Indo-China te bespreken. Men verwachtte, dat zij dan. tevens de. voorwaarden zouden behandelen, waaronder vertegenwoordigers van de beide strijdende partijen in Ind-o-Chipa een staken, van de strijd en hergroepe ring van de strijdkrachten zouden uit werken. Frankrijk heeft voorgesteld Dinsdag a.s. deze vertegenwoordigers met hun werkzaamheden te laten be ginnen, aldus genoemde kringen. Later meldde 'A.F.P., dat de bijeen komst van de „redactie-commissie" is afgelast. In de loop van de plenaire vergade ring over Korea van Vrijdagmiddag heeft het hoofd van de Amerikaanse delegatie. Bedell Smith, de voorstellen gesteund, welke de Euidkoreaanse mi nister van Buitenlandse Zaken, Pjoen Joeng Taj, Zaterdag jJ. had ingediend.- Ook Bedell Smith was van mening, dat de algemene verkiezingen in Korea on der toezicht der V.N. moeten worden gehouden. Vervolgens verklaarde spreker, dat het voorstel der communisten om het toezicht op de verkiezingen toe te ver trouwen aan een commissie van neutra le landen, een „nieuw ijzeren gordijn betekent om de constructieve pogingen om tot overeenstemming te komen, te neutraliseren". De Columbiaanse woordvoerder. Francisco Urrutia Holguin, zag ook in een accoord betreffende het toezicht op de Koreaanse verkiezingen door de V.N. het enige middel om uit de im passe te komen. Z.i. zou tevens het vraagstuk van de terugtrekking der troepen uiteen nieuwe gezichtshoek kunnen worden; bezien, als men het eens werdover het gezag en de com- oetentie dér V.N. In dezelfde zin lieten vervolgens het hoofd van de Turkse delegatie. Cevat Acikalin, de Thailandse vertegenwoor diger, Prins Wan, 'de Australiër Alan Watt en de Griekse afgevaardigde, Jean Kyndinas, zich-uih „Maar dat was onmogelijk", vertelde: de 67-jarige schipper, die zijn laatste teelt mee maakte. „Iedereen heeft tót en met Woensdagnacht slecht gevangen. Pas Donderdagnacht was de haring wat williger. Wij vingen, zelf wel vele .ma krelen maar ook weinig haringen, soms niet meer dan een braadjë. Ik moest dan ook van. 19 loggers de buit over nemen om voldoende te hebben voor de terugreis. Dat is gelukt en gister morgen om kwart voor acht aanvaard den wij de race over 300 mijlen".' Namens - hei gemeentebestuur van Velsen overhandigde wethouder J. C. Aschoff de trotse schipper de zilveren legpenning van de gemeente Velsen voor de eerste in IJmuiden aangevoerde malse maatjes. De wethouder wenste de schipper en zijn bemanninggeluk' met het succes en memoreerde in zijn toespraak de bijzonder grote belangstelling die men op de wal voor deze race had. Het ge hele land sprak van u, zeide hij. Voor schipper De Graaf was het een bijzon der gelukkige dag, omdat hij in de veerug jaren dat hij als schipper vaart nog nooit eerder als eerste met haring binnen liép. Zijn 53-jarigé loopbaan als visser viüdt dan ook, een -succesvol einde. Hij vertelde datdeze gewonnen haringrace met het bezoek dat koningin Wilhelmina in 1931 aan zijn schip bracht een hoogtepunt in zijn vissers leven is. De logger bracht in totaal 20 kantjes haring' en 54. ton makreel bin nen. Andere loggers worden vandaag en morgen verwacht. D- 'm t?' Maatschappij'.beliep f,'17.975.^-fj-:voor,.; (Van onze. Correspondcnent) Scheveningen .heeft, .der.;-Haringrace 1954 'gewonnen en tévens'Leen", record gevestigd wat de prijzen '.betreft! In de geschiedenis van de .haringvisserij is het nog. niet eerder voorgekomen dat 4®als gistermiddag in het Scheve- ningse Afslaggebouw prijzen van - meer dan duizend gulden per kantje werden gemaakt. 1 De Sch. 236 .Noordster"-van de-Verre Visserij Maatschappij is gistermiddag om tien minuten: over drie.:de -haven van: IJmuiden binnengelopen met 20 kantjes .haring aan' boord,, nl. 16 van zes schepen van dé eigen rederij en 4 van een logger van dé rederij D- - de Mos. De kostbare lading; werd onmid dellijk met vrachtwagens; naar Sche veningen gebracht, waar óm vijf uur met'het keuren van de haring in de vishal begóh. De belangstelling was enorm zódat dé grote hal 'dé drukte nauwelijks kon verwerken. Om - half zes begon dé .afslag nadat:de. heer C. M. Zoetmulder, aöj.-directe'ur van Ha ven- en marktwezen de reders had ge lukgewenst 'en- "de .jagersvlag" ;aan de winnaar van dé; race was? aangeboden., De prijzen van de kleine haring va rieerden van f 1060,—"tot' f 1336.— per kantje, van de grote haring van f 911. tot f 1061 per kaïitje,. hetgeen betekent dat de haring meer dan een gulden Eerst Vrijdagmiddag omstreeks vijf uur werd ontdekt dat het gezin G, Beckers-Josee, wonende aan de L. G. Molenaarstraat 21 te Rhoon in een ernstige toestand van'gasbedwelming verkeerde. Mej. M. Decker, een zuster van de bewoner die op haar bellen geen gehoor kreeg, keek: door de brie venbus en rook een sterke gaslueht. De heren N. Jongerius en H. Beckers verschaften zich toegang totde wo ning door het inslaanvan een ruit. Zij troffen het echtpaar en drie kinde ren in bewusteloze toestand ophet Het Bedrijfschap voor Zuivel heeft in het belang van een góede melkvoor- ziening van de consumenten bepaald, dat de melkbezorging op2e Pinkster dag op de gebruikelijke - wijze moet geschieden- bed aan. De slang van een gascomfoor bleek 'te zijn -losgeschoten. De- slacht offers werden'onmiddellijk in de frisse lucht gébracht en' behandeld door de artsen E. Sartorius en J. Schoonheid. Het jongste kind van twee jaar; lcwam spoedig bijl Allé slachtoffers zijn'naar het Zuiderziekenhuis te - Rotterdam vervoerd.''3ij het aanbreken van de morgen was de toestand van de vader, de moeder en het 'oudste kind nóg zéér zorgwekkend. Bij K. B.' iz benoemd tot burgemeester van Maasdam met ingang van 16 Juni de; heer, J. W. Wegstapei, thans hoofd commies bij het deuartement van-Land bouw, Visserij, en Voedselvoorziening. De héér' Wégstapel 'is :;hiet aangesloten bil een politieke •party. Met ingang- van16 Juni ;1954.is be noemd- tot burgemeester der .gemeente Zuid Beijerland de,-heer L. Brouwer, thans werkzaam ter secretarie „yan Hazerswoude. De heer Brouwer-is aan gesloten'bijde C."H.:U. de" 4 kantjes^van rederij De;'-Mos gfea De wegenwachter, die juist is terugge keerd van'de mónster-propagandatocht doorZwedentrof het/goed: een HoU: landser welkom dan een vaat je Hol- landse Nieuwe, aangeboden door een 'Scheveningse, kon heml-niet worden bereid. -V Op ;14 Juni zal Koningin Elizabeth de Britse: premier, Sir -Winston- Churi-: chili, installeren als ridder in de Orde van de* Kouseband'. Een jaar geleden - werd Churchill te 'Windsor';: door de Koningin tot ridder geslagen. Na het ontvangen van de ridderslag mocht de 78-jarige staatsman zich noemen:-Thév1: Right Honourable Sir Winston Chur- chilli K G. (Knight of the Garter). O M;-:- fOrder of Merit), C- H (Companion of Honour), M P (Member of Parhament)iS| Ook dé eretekenen van de orde wérden hém toén overhandigd, en. deze droeg''; Churchill voor het eerst bij de kronings-: plechtigheid in Juni van' hetvorige jaar. Bij de komende plechtigheid .zal:: Chürchill formeel als ridder: in de Orde worden erkend. Dan worden Kem óp-.? nieuw de eretekenen overhandigd ::J(de investituui') waarna tijdens een- dienst;:-;; 'in. de kape van Sint George opj;Windsor de installatie volgt. :-;:ïV ff b-ut&i? ;.:A lv'-'iv.rl>A '.-'-y-~V-."'Vi\i i' -i' '8' t> -t.vy-'-:S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1