O Ié Zwembad-beheer gesplitst gewijzigd in de Raad en H.M. ontving als ereteken een krukhaak van havenarbeider r~~. m Wijzigingen in Babberspoldereomplex Scandinavië opent vliegdienst via Noordpool op Y.S. Bewoners van het platteland tha^nsS uit isolement verlost 9A, SCHIEDAM VLAARDINGEN ^Aloude Dj s^jaolisTuoür msmaóvrns Burgerlijke Stand van Rotterdam Damkampioenschap van Zuid-Holland wR.r.r.r,r.r.Rotterdam Oranje Nassau is weer eerste-klasser Rotterdamse Handelmij vertrekt uit Vlaardingen Geslaagde buitenavond van „De Pijpers" Etagewoningen aan de Vaart Koningin winkelde i ;in de Lijnbaan; Hoek van Holland Resoluties van het I.V.V.V. Vuurwerkfabrikant ernstig gewond C.H.-gemeentebestuurders bijeen Aanpassen aan gewijzigde omstandigheden; Trouw-Beursindex TROUW Maandag 31 ;Mei -1954) r HBSS naar derde ronde voor de beker Afscheid P. Kloosterman Om af te koelen ODI-uïtslagen Dieven werden betrapt Bromfietser Viel Rolbrug Huis te Riviere afgesloten Burgerlijke stand van Schiedam Advertentie Hulp voor Hillary TEKKO TAKS EN HET TFXEVISIE*AVONTUUR Korfbalt Kamer van Koophandel voor Beneden-Maas Voor het Plesman-monument Uit het Zwaluwennesl Korte Vlaardingse Berichten Hoek v. Holland-Sunk race Termijnnoteringen Meisje dóór bliksem' getroffen en gedood Tweejarig jongetje geraakte onder tram «ft Traditie Jordaans-Israëlische grens Onderhandse leningén - Amsterdam i?i.f j;V; W0 •mm' Vijftienhonderd mensen bezoch ten de „Kérel Boorman" Datum Totaal Xh.- dustr. 223.89 227.16 227.51 Cultures .78.62 78.65 77.93 Hand.» I 'verkeer; i5L3T. 151.95 -151.97 %mg Visserijberichlen Si ÜS mat l tm. - - - "1 ~"*J i is Voor ét dento rood# -ran de K.N.V.B. btker «peelde HJB.S.S. Zaterdag tegen os.VJD. De Delft»* ploeg begon uitste kend en met veel moeite kon Aaldijk jjin doel schoonhouden. Langzaam maar Jeiter wist H.B.S.S. zich aan de druk te ontworstelen en met goede aanvallen werd de Delft»* doelman aan het werk jeïet Aanvankelijk ging hem dat goed af, maar toen een misverstand in de ver dediging plaat® vond, zette Sleeuwenhoek sröed door én bezorgde zijn club een 1—0 voorsprong. Scheffers deed even later betzelfde met een goed schot, waarmede bet 20 werd. Het mooiste doelpunt van de wedstrijd scoorde rechtbinnen Storm, door uit een hoekschop fraai in te kop pen. 3—0- Met déze geflatteerde stand lcwam de rust. In de tweede helft kwam H B.S.S. niet meer tot doelpunten, ter wijl voor C.S.V.D. de handige linksbin nen Vermeulen prachtig scoorde, 3—1. H-B.SÜ. zal nu Zaterdag voor de vierde ronde wederom op het D.H.S.-terrein tegen Ter Leede spelen. Door een keurig 6—0 zege op VDL. 2 heeft H.B.S.S. 5 het kampioen schap van de Hes. 3e klasse A. weten te behalen. lijden» de Woensdag a.«. In „Irene" t« houden ouderavond van de Koningin Wilhelmtaaschool van de Ver. tot Be vordering van Chr. Onderwijs in Schie dam zal afscheid worden genomen van bet hoofd der school, de heer P. Kloosterman. Zoals men weet vertrekt de beer Kloosterman naar Kloetinge, waar hij predikant van da Ned., Her vormde Kerk wordt. Een 26-jarlge Jongeman, die ruzie met «ifn meisje had gehad en bovendien te veel bier had gedronken,sprong Za terdagnacht bij de Hoofdbrug pardoes In de Nieuwe Haven. De politie werd gewaarschuwd, maar toen de agenten waren gearriveerd, stond de drenkeling al weer op het droge. Naar verluidt ic de ruzie bij gelegd. O.D.I. I heeft Zaterdag haar laatste competitiewedstrijd gespeeld. De Schie dammers besloten dit seizoen met de ont moeting tegen Oranje Nassau 2 in Vlaar- dingen. Dat voorbesplegellngen niet al tijd uitkomen is Zaterdag weer eens be wezen. Was dit wel het geval geweest dan zou OJ3.I. met een flinke nederlaag naar huis gestuurd zijn! Het werd echter •en gelijkspel. Was O.DJ. iets beter op •ehot geweest dan hadden de Vlaardm- gers een behoorlijke nederlaag geleden. Nu bleef het bij 1—1. ;.V De A Junioren waren, wel op schot, dit moest O.D.O. A tot haar schrik ervaren. De Schiedammertjes scoorden er lustig op. Hier werd de uitslag 111. Twee ambtenaren van de Rijksver keersinspectie betrapten In de nacht van Zaterdag op Zondag drie jongens, die bezig waren het geldbakje in de telefooncel op de Vlaardingcrdijk te ledigen. Na hun ontdekking trachten de jongens te ontkomen, doch een van hen de 19-jarigv J. A. B. kon worden ge grepen. Later werden zijn beide vrien den aangehouden. Het zijn de 21-jarige 'K. R. en de 19-jarige J. W. Het drietal is in het politiebureau ingesloten. Op de Nieuwe Haven is Zaterdag de heer C. F. van M. met zijn bromfiets ten val gekomen. De man liep een ernstige hoofdwond op. De G. G. en G.D. vervoerde hem naar zijn woning in Vlaardingen. In verband met de uitvoering van herstelwerkzaamheden aan de Rolbrug Huls te Riviere, zs) deze vanaf Woens dag 2 Juni a.s. tot en met Vrijdag 4 Juni d.a.v. of zoveel korter of lan ger als nodig mocht blijken gesloten zijn voor alle verkeer met uitzondering van wielrijders en voetgangers. Aan boord van de Ouwerkerkwelk schip in de Rijnhaven te Rotterdam lag, zijn Zaterdag twee zwarts colonnes met eigen laadgerei aan boord geheten. De foto toont een der colonne* In de stroppen. WOO GEEN BESLISSING VOOR O.T.B. Ook In de tweede ontmoeting tussen G.TB. en Slikkerveer is het niet tot ten beslissing gekomen. G.T.B. nam direct .na het begin een sUrk aanvallende houding aan en wist door fris en open spel de achterhoede van Slikkerveer danig aan het wanke- kn te brengen. Doelpunten kpnden niet uitblijven en nadat Slikkerveer'» doel man al «en venijnig schot van de "rechtsbinnen .vakkundig gestopt had. moest hij toch zwichten voor een lis tige schuiver van, de middenvoor, die daarmee G.TJB. deleiding, gaf. Even daarna moest de Slikkerveer-doelman wederom de bal uit het net halen, toen •en aanval vanlinks door de rechts buiten met een juweel van een schot onnavolgbaar afgewerkt werd. Kort hierna floot de heer Verhoeff rust --Na rust kwam een herboren Slikker veer binnen de lijnen. Het oefende een waar bombardement op O.TJ3.'« veste uit en smaakte het genoegen binnen het half uur geiijk te maken. O.T.B. werd Intussen sterk'gehandicapt doordat drie spelers blessures hadden opgelopen, het geen sterk deprimeerde. Toch was het Matste-woord aan Q.T-B. TROUW 1 O»boren: p*ult x. r. H. O. P. PwuJuasen «n C.- M. W. E. voogd: Teuntje D., d. r. M. Co#t*T «n P. J. A. W. Bakker; G<j»b»rt, e. v. G. Koens en Z. S. d» Bruin. ov# rieden: C. "W. Clauaman. T» J„ weduwe v»a_A. D. Schotte; M. J. A. NiadMd. «e U wrtuwe na 3. 3. M. Meijer. BtlJEHLANDSEtAAN 31 TEL. 71593 OUDE BINNENWEG 146 TEE, 24067 De gemeenteraad van Vlaardingen is ln vergadering bijeen geroepen tegen Donderdag 3 Juni a.s. te 19.30 uur ten stadhuize. Eén van de belangrijkste voorstellen van de omvangrijke agenda niet minder dan 27 punten is wel de regeling van bet beheer van het nieu we gemeentelijk zwembad, dat san de Borg. Prnfsstngei te aanbouw ls. Zoals bekend kwam een voorstel dien aangaande ook ln de vorige raadsver gadering ter sprake, waarbij het echter na langdurige discussies met 16 tegen 15 stemmen werd verworpen. Thans is een nieuw voorstel Ingediend, dat funda menteel weinig verschilt van het vorige, maar dat Inderdaad een duidelijker re dactie en omschrijving van de diverse bevoegdbeden geeft. In de eerste plaats valt op, dat het ontwerp nu gescheiden is. Agendapunt 22 betreft uitsluitend het beheer en de administratie van het zwembad (waarover de vorige maal de meningen niet of zeer weinig uiteenlie pen). terwij] punt 23 samenstelling en werkkring van de commissie aan de or de stelt,;;:, Uit de (hans gegeven omschrijving blijkt, dat men de commissie geen toe zichthoudende taak meer toedenkt: ver schillende artikelen zijn In die zin ge wijzigd. Daarnaast is er de nadruk op gelegd, dat het gehele beheer geschiedt onder verantwoordelijkheid van burge meester en wethouders. In het eerste voorstel is een artikel ingevoegd, dat zegt: „De tarieven wor den door de raad vastgesteld". Over de aren van openstelling, die bU de vorige besprekingen aan de urlevenkwestle ge koppeld waren, wordt in het ontwerp niet nader gesproken. Wat de commis sie betreft, merkten wij.op, dat in de samenstelling daarvan, geen wijziging wordt gebracht (Wethouder wordt voor zitter, vier raadsleden en, vier burgers), maar dat de toevoeging van ambtena ren door B. en W. als adviseur of se cretaris thans rain of meer facultatief wordt gesteld. 'De taak van de commissie is het te adviseren aan B. en W. in technische, personeels- en xwembadzaken. over de uren van ODenstelling en de tarieven, over de financiële aangelegenheden en omtrent te houden zwemwedstrijden en manifestaties. In het verworpen voor stel had de condtaissie van de laatste twee devoorbereiding en de organisa tie. In het huidige ontwerp is een arti kel ingevoegd, waarin staat: „B. en W. kunnen, onder hun verantwoordelijkheid,' werkzaamheden het dagelijks beheer be treffende. In overleg met de commissie aan haar overlaten. Over commissies gesproken, het egen- dum voor Donderdag vermeldt ook een voorstel tot het instellen van een com missie, die het college zal moeten bij staan in alle zaken het flatgebouw be treffende .Ook zal men overgaan tot het benoemen van vijf leden voor deze com missie. Over de zaken van het flatge bouw. o.a. over de commissies hier voor, ls in de raadsvergadering van 4 Maart J.L in 47 spreekbeurten ongeveer twee en een half uur gesproken... Met het vorderen van de strijd om de provinciale damtitel neemt het aantal gegadigden eerder toe dan af. Zaterdagmiddag in het Hof van Hol land, waar de zevende ronde plaats vond, deelden Haasdonk en v. d. Veer de pun ten in een nagenoeg gelijkopgaande par tij. Kilwinger, de derde man uit de kop groep raakte iets achterop door een ne derlaag tegen Heenskerk. Deze Leide- naar is nu de leiders tot op een punt genaderd, terwijl ook de Bodegraven»* crack Terlouw, die een magistrale zege op Kain bevocht, dicht in de buurt kwam, op dezelfde hoogteals de Haag se kampioen Kinnegen, die het tegen Mortens niet verder dan remise kon brengen. De overige resultaten waren een over winning van Van Mourik op Boer en een nederlaag van v. d. Wouden tegen Van Prooyen. Met nog vier ronden voor de boeg luidt de stand: Haasdonk en v. d. Veer 10 pnt. Heemskerk en Kilwinger 9 pnt, Kinnegen en Terlouw 8 pnt. Boer en Van Prooyen 7 pnt. enz. Het spant dus geducht! De premier van Nepal, Koirala, heeft bekend gemaakt, dat de regering van Nepal een ploeg ervaren hardlopers van Dhankuta heeft uitgezonden om contact te maken met de Nieuwzeelandse ploeg bergklimmers van, Sir Edmund Hillary. Dhankuta is de dichtstbijzijnde dis trictshoofdplaats bij de Baroen-gletsjer, waar Hiiiary op een hoogte van 22.000 voet ziek ligt. Van Dhankuta kan de snel ste loper het basiskamp van de Nieuw zeelandse expeditie bereiken in drie tot vijf dagen. De regering heeft per radio de rege ringsvertegenwoordigers in de Dhankuta en Biratnagar-distrieten verzocht, inlich tingen over de toestand van Hillary te verzamelen en klaar te staan om medi sche en andere hulp te zenden. Helicop ters van' de luchtmacht van India staan gereed om naar de gletsjer te vliegen en Hillary naar Biratoagar te brengen. Vandaar kan hij per vliegtuig naar Cal cutta of New Delhi worden gebracht. Mert zorg stampte Tékko de koffie in de filter aan en wachtte geduldig tot de fluitketel het sein zou ge ven. dat het water kookte. „Hoe ga je?" riep hij van achter het gasstel naar zijn vriend ln de donkere ka mer. „Geweldig. Bk heb New York of zoiets", schreeuw de Terry enthousiast terug en deed onwillekeurig een pas in. de richting van de keuken. Zijn ogen die hij onafgebroken op het verlichte televisiescherm geves-. tigd gehouden had, konden in het duister echter xüeta- onderscheiden en daardoor kwam het dat onze vriend Fox met zijn henen in enkele van de draden verward raakte en in een poging om zijn evenwicht te bewaren een schop tegen het tafeltje gaf waarop het televisie toestel stond. Gelukkig viel het apparaat niet om, maar wel waren de leidingen grondig vernield. Oh, wat cow Tekko boos zijn, AANGDTTKN-VAN t» MES „e-jVALLEN: M Kool—Hoogerbmgge d; A SJ™ Verhagen—Henken d; J M van Dijk— Goorlcete z: A M 3 Barends—Betlit d: G d«r Hek z: J G Vos—van Dijk v—u—i Marrenga—Stapff z: Smaling Xü 'C 33 van Toom—Huizer z; M H v,n' Gent d: I BrouwerNleu- wtndial z: M van Motselaarvan der Wie- KA p van Gaans—Berkhout d; G van «h?L?P®rtrsat d; J A Zwaai—Klela x: e. BulJ» d: A 3 Betjerling—Gutltch I^^Verburg—van der Mooren d: E C A vetmans-van Vliet r; J H van Alpbea— |w«ns z; S Pley—Koning z; H M Blok— z' T< van der EbLodewIJkx z: u.H Klein—Greenz; A van Her-wijnen r Jong z\ c P van der Sluisvan Heumen y f Penning—Geertse z: R van Roon—van J* iMgemaat d: W J Chr Llttooy—Bryan d; G öunann—Dorsman: d; H C van de Velde van der Blom z; c van der Zwaan—PIJi d; Oldenhof—Kolles d; p Mahutte—Kodde o. D van TurenhoutBruins d; A H van Breda—Schollen z; p Blokzöl-de-Vriea d: a JansenGroenendaal d; N van Stigt Thans-de Jonge d; W M Kruithof—Pronk d: C Yftelenga—ven Rijn d. OVERLEDEN: Jde Koning, man van W A Srkelen» 30 J: M L Wlelard. vr. geh gew met J C Wuijater 83 J: W M Moeken, vr., rih gew met J lb Nefkens 83 J; J J C Tegn. man van L Ooaterom 82 j; A Berm. vrouw van J Scheurwater 40 J: A Broeren, men van A Lagerwaard 69 J: M K Noordzy, Wouw van C G Nieuwenhuiren 77 j: E 5Jr Breget, vrouw vanTh M den Hoed G.i; W van der'Borst. vr.. geh gew met A A ter Hoeve 89 J: M E ter Borg. vrouw Van J G Koekoek 74 J: S van Dijk, man. lebi gew met H D Wolters 83 j; U J Mo- 'anduk. dochter 8 j; A van der Meer. man van L van den Berg 79 J: A Sterk, vr.. geh «w met H Koedoe 78 J: H Chr Eizlng, vrouw van S Termeer 89 J: Th M Fierlnck, vrouw van P W Appeldoorn 76 J: D J A ven Delden, man van W den Ouden 88 J: C-M c Mommen, vr.. geh gew met J J t Hart 89 J: J J van Leerzem. dochter 1 j: H van de Wetering, man van J van Hors- aan 88 J; - -Voort» als levenloos aangegeven! X G Hollander—van O», dochter, 3 Na een éénjarig verblijf in de tweede klasse heeft Oranje-Naasau Zaterdag op nieuw het eerste klasserschap verworven. D.V.O. dat. nu reeds drie achtereenvol gende jaren kampioen is geworden heeft het opnieuw in de promotiewedstrijden moeten aflegggen. Voor de rust regende het schoten op de Nassaukorf, terwijl bij de sporadische aanvallen van Oranje- Nassau zo slecht werd gecombineerd; dat D.V.O. herhaaldelijk ln kon grijpen. Ook kostte het Oranje-Nassau enige moeite zich aan het ongelijke en smalle veld aan te passen. De verdediging kwam er steeds beter in. Mevr. Wigiman brak de gevaarlijke D.V. O.-aanvalien steeds af. Toch kroop Oran je-Nassau vele malen door het oog van de naald en een 3 of 4—0 voorsprong voor D.V.O. ln de eerste helft was geenszins geflatteerd geweest. Nu kwam die rust met 0—0. Ia de tweede helft kwam Oranje- Nassau er beter ln D.V.O. kon. niet meer dat tempo opbrengen van voor de rust en nu werden de Nassau-aanvallen ook be ter doorgevoerd. Toch kwam het eerste succes aan de kant van D.V.O.. 'dat met 10 de leiding nam. Nadat Eichora ech ter de gelijkmaker in de korf had gede poneerd 11. was Oranje-Nassau in de tweede opstelling sterker. Op keurige wijze, gaf Benjert Oranje-Nassau de lei ding 21, spoedig gevolgd d'oor een raak sehot van Annie Visser 3—1. In de reste rende 10 min. waren de partijen aan el kaar gewaagd. Veel schietkansen kreeg D.V.O.; echter.' niet' meer. Oranje-Nassau kon nu rustiger spelen, maar ook de derde aanval van Nassau bleek niet erg gevaarlijk. ïn de allerlaatste seconde van de wedstrijd reduceerde D.V.O. de ach terstand nog tot 32.. Scheidsrechter Flo- russe leidde de wedstrijd op uitstekende wijze. ln de raadsvergadering van 5 Novem ber j.l besloot de Vlaardingse raad aan de Rotterdamse Handelmaatschappij, groothandel in Levensmiddelen te Vlaar dingen een stuk grond aan de Van Ho- gendorplaan in erfpacht te geven en een hypothecair crediet-van 150.000 toe te staan,.ten behoeve van de stichting van een bedrijfspand. Thans staat op de raadsagenda het voorstel deze besluiten maar weer in te trekken, omdat de bouw van het pand niet doorgaat. Nader ver nemen wij, aat de Rott. Handelmij, niet in Vlaardingen gevestigd blijft, maar binnenkort haar domicilie gaat zoeken ln Overschie. De reden van deze plotselinge beleids- bij de hetrtóende finna ia on to de vergadering van de Vlaardingse gemeenteraad van 9 Juli 1953 werd ten crediel beschikbaar gesteld voor de bouw van 552 etaigewoningen, drie buurtwin- kels en 18 garages in de Babberspol. der. Tevews werd toen besloten de bouw ondershands aan te besteden en op te dragen aan Muys en Be Winter's Bouw en Aannemingsbedrijf N.V. te Rotter dam, overeenkomstig een door die N.V. gedane offerte. Thans komt een voor stel hetzelfde complex betreffende op nieuw ln de raari, omdat er enige ln ieressante wijzigingen In zijn aange bracht, die financiële consequenties heb ben.; - Het aanvankelijke plan behelsde de bouw van 392 woningen met vier, 72 woningen met drie en 88 woningen met twee etages, met daarnaast de reeds genoemde winkels en garages. Bij nadere uitwerking van het schets- plan, is door de architect de heer E. F. Groosman, de wenselijkheid naar vo ren gebrachtde 392 etagewoningen niet voor de helft, maar geheel te onderkel deren. Tevens verdiende het naar .de mening van het college aanbeveling een aantal.bejaardenwoningen en enige één gezinswoningen in het complexop te nemen. Het thans door de architect uit gewerkte plan omvqt dan ook .392 ge heel onderkelderde- vier-etagewonlngen. 120 woningen met twee-etages 21 een- gezins- en 24 "oejaardenwoningen. De buürtwinkels zijn thans vervallen, ter wijl nog maar 12 garages over zijn. Ten aanzien van het betrokken bouw planhet geldt hier uitsluitend woning wet-woningen moet helaas worden op gemerkt, dat het niet mogelijk zal zijn in verband met het beschikbare bouwvo lume om het plan in zijn geheel aan te besteden. Er is gegronde verwachting, Toen het weer aan het einde van de vorige week minder en minder werd, hebben (Ie leden van het popu laire tamboers- en pijperskorps „De Pijpers" in Vlaardingen wel een beetje angstig gekeken als zij dachten aan de grote buitenavond op het Feest terrein, die, in het kader van haar zilveren jubileumviering, Zaterdag avond gegeven zou worden. Het Is echter allemaal reuze meege vallen. Het!weer hield zich uitstekend en dus kon deze avond uitgroeien tot wat zij werd: een door velen meege maakte goede manifestatie! Reeds direct bestond grote belang stelling voor* dé marsen door de stad, waarmee de beide korpsen„Pijpers" en „Jonge Pijpers" afzonderlijk naar de Broekweg optrokken. Daar aangeko men kregen de bezoekers allereerst een voortreffelijk en vrolijk marsprogramma aangeboden. De steeds weer imponeren de drumband zette in een gloednieuw repertoir en onder leiding van. de heer R. T. Rijke het beste beentje voor, na tuurlijk met het nodige succes. Ook de Jonge Pijpers droegen een waardevol steentje bij tot het welslagen van -het'geheel. Het is verrassend wat deze soms nog zeerjeugdige muzikan ten uit hun instrumenten weten te ba- len. De avond werd besloten met het draai en van enige'films, waarbij zeer in het bijzonder de kleurenfilm' over de mees terlijke parades in Engeland in de smaak viel. Op Vrijdag 4 Juni 's middags 3 uur vergadert de Kamer van Koophandel voor de Beneden Maas in het Handels gebouw te Vlaardingen. Tijdens dezevergadering zal o.m. een nieuw ljd worden gekozen ter voor ziening in de vacature van de heer J. Smit te Maassluis. Aanbevolen worden de heren: 1. A. Mulder, 2. W. van Ant werpen, beiden te Maassluis. Het aannemersbedrijf B. en P Both te Vlaardingen. dat kortgeleden nóg eni ge zeer belangrijke projecten ln Rotter dam onderhanden had, gaat bouwen in de zgn. vrije sector. Het bedrijf zal 88 etagewoningen in vier woonlagen en een boxengarage voor 17 auto's laten verrijzen op het gebied dat begrensd wordt, ten N. door de Dr. Schaepmanstraat, ten O. door de Vaart- weg. ten ZW door de Broekweg en ten Z. door de bestaande bebouwing aan de Broekweg en de Vaartweg. Een en ander kan natuurlijk pas door gang vinden wanneer de gemeenteraad er Donderdagavond in toestemt het be- doelde «tuk aan het aannemersbedrijf in erfpacht te geven. dat voor een gedeelte van het plan, t.w. 200 woningen binnenkort machtiging tot gunning zal worden verkregen. Wanneer toestemming tot uitvoering van de rest zal wonden verkregen is nog onbekend. De aanbesteding bi) de firma Muys en de Winter blijft gehandhaafd, tegen een nieuwe offerte natuurlijk. Voor de bewo ners van de bejaardenwoningen zal ge bruik worden gemaakt van een Rijks regeling. die het mogelijk maakt de huur voor bejaarden met 100.- per jaar te verlagen. Die 100.- komt bij deze re geling voor de helft ten laste van het rijk, che andere helft moet de gemeente suppleren. Het college van B. en W, van Vlaar dingen stelt de raad voor, het comité Nationaal Monument Dr. A.Plesman een bijdrage van j 100.- te doen toeko men... „R.r.r.r.r.r., Rotterdam, R.r.r.r.r.r. Rot terdam. Honderden „ris" van Rotterdam rol den in koord door de gymnastiekzaal, toen Koningin Juliana vanmiddag de Havenvakschool bij Thompson's Haven bedrijf bcsocht. Daar stonden 36 potige Rotterdamse jongens met - wilskrachtige koppen, goed ontwikkelde spieren en gekleed te een blaawe overall, alsof zij even uit het drukke werk van de haven waren nit- gebroken. Zij vormden de eerste groep leerlingen, die na de cursus van twee jaar met een flinke dosis kennis en handigheid de pracifjk worden inge stuurd. De yel „R.r.rjr.ra-. Rotterdam" werd svolgd door het ten gehore brenger van een canon van Ludwig van Beet De beslissingswedstrijd op „Vsricenoord_ om een plaats in de.res. 3« klas KNVB heelt voor Zwaluwen 3 niet het.beoogde re- nUtaat opgeleverd, In een weinig gelukkige wedstrijd hebben de zwart-witten nl. met 3het onderspit gedolven. SOS 3 verze kerde zich hierdoor van promotie. Zwaluwen 4 had ln zijn. eerste promotie wedstrijd al evenmin succes. Wei namen, de Vogels een 2—0 voorsprong, maar de Rid-: derkerkse ploeg werd gaaiiderweg sterker en had bij de rust de achterstand reeds In gehaald (3-2). Na de hervatting stelde RV VH 3 met verdere doelpunten de overwin ning veilig (2—9). De overige uitslagen waren: Zwaluwen 9 «Z 2 HZ 2 n.o.: Junioren: Zwahiwen a 3— DWZ a 2-1; Leonidas b I-Zwaluwen b 1.2-2: Zwaluwen b 2—-For tun a b 2 4—1HOV c 1 —Zwaluwen, c 1 4—5; Zwaluwen c 5Zwa luwen c 4 1—16: Zwaluwen c 6—Xerxe« c 7 3—4. Jongen contra brng. Vrijdagmorgen reed de 10-jarige wielrijder D. N. met zijn fiets tegen de leuning aan van de Oude Havenbrug. Bij deze onzachte aanraking schoot zijn elleboog uit de kom. In het Algemeen Ziekenhuis heeft men de zaak weer in- orde gebracht. Op weg met handkar.';;. In! de Mozart- laan hadden een jongen" van 5 en één van 7 jaar een handwagen gevonden, waarmee ze uit rijden gingen. Dat ging maar even goed en toen het eenmaal mis ging, was dat gelijk goed: Een ruit van het perceel Mozartlaan 1 werd ver brijzeld. De kosten zuilen j.op de ouders worden verhaald. Auto schoot los. Op het Emaus schoot Vrijdagmorgen een personenauto los van een sleepkabel en reed de 17-jarige wiel rijder H. de B. aan. De jongen bekwam schaafwonden, terwijl ook zijn fiets er niet helemaal onbeschadigd afkwam. Spelen met vuur!'In een schuur aan de Waalstraat ontstond Vrijdagmiddag brand, doordat daar een 6-jarige jongen met lucifers speelde. Gelukkig kon het brandje gauw door enkele ouderen wor den geblust. Brand in melkwagen. In een wagen van de Vlaardingse Melkcentrale is Za terdagmorgen in alle'vroegte 2.45 uur brand uitgebroken toen die in de Ge raniumstraat stond. De brand, waar schijnlijk het gevolg van kortsluiting, leverde nogal wat gevaar voor een ont ploffing op, waarom men de wagen met vereende krachten in de berm van de Goudsesingel duwde! Hier werd geblust door Politie en brandweer. hoven „Signor Abbate". Op deze uitvoe ring mochten de jongens trots zijn. Ver genoegd luisterde de Koningin naar de heldere jongemannenstemmen. Daar bleek al uit, dat de jongens niet de ganse dag bezig zijn met touwsplitsea of knepen, vijlen en zagen. AI deze werkzaamheden nag de Koningin daar na in ogenschouw. Daar was een model van een laad- en losinrichting. De leerlingen krijgen hier onderwijs in alle vaktermen van de haven. Zo wordt hun bijgebracht wat. laadhoofden, grijpers en hijsinrichtingen zijn. Nadat de Lands vrouwe al deze interessante handelin gen in ogenschouw had genomen, trad de voorzitter van het schoolparlement, de 16-jaerige Rudy Molendijk naar vo ren1 en zei: .Majesteit op deze school |s nog ;geen sprake van tradities, maar degenen, die blijk geven -onze school een warm hart toe te dragen en dat doet Uwe Majesteit ongetwijfeld die ontvangt als ereteken de krukhaak, het gereedschap van de havenarbeider". De 'Eén' geheel, onverwachte"- ge beurtenis tijdens het bezoek van KoniagLè Juliana aan Rot terdam was vanmiddag haar aanwezigheid in het moderne winkelcentrum aan de Lijnbaan. In gezelschap van de leden van het bestuur maakte de Landsvrouwe een wandeling langs de etalages. Bjj enkele wirikels stond de Vorstin stil en met interesse bekeek zü de artikelen, die in de etalages waren uitgestafld.- Zo kon de Koningin een kwartier ongestoord „winkelen" en na afloop daarvan bracht zij hulde aan het initiatief van. de- Rotterdamse winkeliers, diedit' centrum hebben gesticht. Voor de zeilwedstrijd van Hoek van Holland naar het lichtschip Sunk, waar van de start op Dinsdag 1 Juni zal plaats vinden, zijn veertien Nederland se jachten en 1 Engels jacht ingeschre ven. De Hoek van HollandSunk race gaat over een afstand van ongeveer 80 mijl. Al deze 'jachten, vermeerdèrd met een groot aantal van Engelse nationa liteit, zuilen ook starten voor de Burn- ham—Hoek van Holland wedstrijd, wel ke op Vrijdag 4 Juni begint. (Medegedeeld door de firma A. Makkxeei, makelaar ln granen) Rotterdam, 31 Mei. Mals. Juli Sept. Nov. Gerat Juli, Sept Nov. Vorig slot V.k. S.k. 25.7214 25.65 25.75 33.3714 23.45 23.50 23.3744 23.4214 23J254 20.00 20.15 20.15 18.66 18.6344 18.62J4 IBM IBM 1845311 Tijdens een kort maar hevig onweer, dat gistermiddag boven Groningen en omgeving losbarstte is de 13-jarige Fen- nie Schuiling uit Groningen nabij Haren door de bliksem getroffen en op slag ge- dood._ Het meisje had juist met enkele vriendinnetjes geschuild voor een hevi- ge regenbui. Toen zij weer op de fiets wilde stappen zagen voorbijgangers hoe eenvurige bal naar beneden stortte en het meisje trof. Een plaatselijke arts trachtte nog kunstmatige ademhaling toe te passen, doch zonder resultaat. Het dagelijks bestuur van bet Inter nationale Verbond van Vrije Vakver enigingen CLV.V.V.), dat v*jf dagen te Brussel beeft vergaderd, .beefteen commissie ingesteld voor het uitwerken van voorstellen voor een herziening van het Handvest der V.N. Om. wil het LV.V.V., dat niet-zeïfbesturende gebieden zullen worden vertegenwoor digd in de delegaties der beherende mogendheden naar de organisaties der V.N. Voorts werd besloten, dat het secre tariaat zal voortgaan met het verza melen van documenten over dwang arbeid, welke zullen worden voorge legd aan de V.N. en de internationale arbeidsorganisatie (IX.O.). Het bestuur heeft een lijst opgesteld van landen, die niet geschikt voor het lidmaatschap van de I.L.O. moeten worden geacht, omdat zij hetzij dicta toriaal worden bestuurd, hetzij geen onafhankelijke vakbeweging kennen. Op deze lijst staan o.m. Rusland, Tsjecbosiowakije, Polen, Roemenië, Bulgarije, Albanië, Argentinië, de Do minicaanse republiek. Portugal en Peru. Secretaris-generaal Oldenbroek kreeg machtiging om in of bij Brussel een gebouw te zoeken voor een zo spoedig mogelijk te openen instituut voor de internationale arbeidersbeweging. Tenslotte fel een plan worden be studeerd om te komen tot de oprich ting van een internationaal persbureau voor hetgeven van voorlichting over de vakbeweging. Het tweejarig zoontje van de familie IJ uit de Weimarstraat in Den Haag is Zon dagmorgen in de Weimarstraat nabij de Beeklaan plotseling de straat overgesto ken en daarbij door een tramwagen van lijn 2. bestuurd door J. de V. uit Den Haag. gegrepen. Het jongetje werd naar het Julianakin- derziekenhuis overgebracht waar het in de loop van de middag'ia overleden. overhandiging hiervan was een van de treffendste momenten van de dag. Voor de bezichtiging van deze school had de heer A Peters, gedelegeerd lid van het dagelijks bestuur een korte uit eenzetting gegeven over de aard, opzet en doelstelling van de havenvakschool. In het gezelschap'van de Koningin be vond zich hier de voorzitter dr. J. F. Backx, de secretaris-penningmeester dr. A. J, T. Stakenburg, 'het lid van het daglijks bestuur mr. W. Brak, alsmete de directeur der school de heer H. ,J. A, Loedeman, rnr. J. K. Hummel, voor zitter der ScheepvaartVereniging-Zuid en de heer R. Laan Jr„ voorzitter van de commissie „Haven en aanverwante bedrijven". Voor het bedrijf van Thomp son en op de terreinen daarvan trotseer de het samengestroomde publiek de regen, die in fijna stralen uit de lood grijze hemel vieL V-V De havens gaven met dit weer een troosteloze aanblik, maar het gejuieh van de schepelingen aan boord van de meerde schepen was er niet minder om; Honderden vlaggen van verschillende nationaliteiten wapperden van de boten. Met de leden van het bestuur van de stichting ïüavenvakschool "gebruikte H.M. daarna de koffiemaaltijd. Om twee uur vertrok de stoet met bestemming Kamer van Koophandel./ DeVerenigdeStaten., hebben^ aan de.f.'V Scandinavian' Airlines System toestem- ming gegeven om via de Noordpoolejr Los Angeles te-vliegen. - Het ministerie vanBuitenlandse "Ea-" ken heeft in nota's aan de Deense, Noor«; se en Zweedse ambassades de drie lan-!; den er van op. de hoogte gesteld, dat de'd regering had besloten voorlopig voor V': drie jaar toestemming te verlenen.-voor hetopenen van. een luchtvaartlijn.' vsa* |s Scandinavië via .de Noordpool naar. Loc ti,"- Angèles. De toestemming wordt penaaS'l -. nent 'als "de 'lijn economisch "'gézond -is geworden. De nieuwe luchtlijn zal de eerste xtfa die vanaf de Westkust van' Amerika reet naar Europa.loopt. "Zaterdagmiddag ontplofte ln een tuin gelegen aan het Zandpad te Maaruea;,-.-' vuurwerk,waardoor de fabrikant,- :de;v- 41-jarige heer J. A H. S, - te Maarssea;.;' met ^ernstige brandwonden ^werd; over- dekt. In zorgwekkende toestand Is hij ,v'. naar hetStads- en Academisch Zieken-../J huis te Utrecht vervoerd. a - In -het. Beursgebouw te Rotterdam heeft de. heer. W.P.-Cnossen, Christelijk Historisch! raadslid te Woerden en oan. .voorzitter- van de Agrarische commissie 'van de C.H.U., Zaterdagmiddag een' eau-; serie gehouden over onzetaak bij de zich gewijzigde omstandigheden ophet platteland. De stadsmèns, zo begon de. heer Gnos- sen, gaat in de regel van, de veronder stelling uit datde plattelander alleen maar interesse heeft voor zijn bedrijf en zich afzijdig stelt van de gebeurtenissen die hierbuiten plaats hebben. Dit is ech ter nirt juist. Er is zich op het'.platte land een belangrijke verandering aan het voltrekken waardoor de plattelander niet meer in die afzondering leeft ais voorheen. Dank zij de moderne uitvin dingen op technisch gebied weef de be volking van het platteland zich in bet wereldgebeuren Ingeschakeld, Deveran deringen op agrarisch gebied brengen met zich mee aat de jonge plattelander zich hoe langer hoe meer op de studie toelegt omdat hij weet in de toekomst voor vele problemen 48 worden gesteld. Dit heeft echter ook een veranaerde geestesgesteeldheid tengevolge die geva ren in zich kan bergen en hierop wil de Christelijk Historische Unie zich be zinnen, Ook over dé "overheidsbemoeiing sprak de heer Cnossen. Deze is in het agrari sche bedrijf steeds groter geworden en er worden aan de plattelander - maat regelen opgelegd 'die hem een groot deel van zijn zeggenschap-op eigen terrei*; ontnemen. Hierdoor wordt .in wezen een einde gemaakt aan de vaak diep-ge- wortelae zeden, tradities en gewoonten. Aanvankelijkheeft de plattelander ge protesteerd" tegen het. feit dat de over heid zich met lonen'en prijzen bemoeit. Langzamerhand heeft hij zich hier ech ter bij neergelegd en dit is dan ook 'de reden dat thans zo dikwijls óp de'over heid wordt teruggegrepen. Desondanks ddent de ondernemer, zich bewust te blijven van de', verantwoordelijkheiden de risico's die hij te dragen heeft. De mogelijkheid bestaat dat de platte lander steeds meer materialistisch gaat denken en de geestelijke en ideële waar den uit het oog verliest. Momenteel be staat er op het platteland nog een ster ke binding met de kerk. maar het is geenszins uitgesloten dat. deze alleen uit sleur bestaat. Het verschijnsel doet zich reeds voor dat plaatelanders die naar de sta dtrekken of van een kerkse in een on-kerkse omgeving komen te wonen, de kerkgang gaan verwaarlozen. Naar de Ghritelijk Historische Unie zegt, dankt zij de meeste stemmen aan de plattelandsbewoners. Maar het is best mogelijk dat dit alleen maar een ge volg is van traditie en dat de partij zelve de jongeren te het geheel niets meer zegt. De Christelijk Historische Unie draagt in dezen haar verantwoordelijkheid en daarom zal zij moeten luisteren naar de klachten en wensen die onder de jongeren leven. Ook het onderwijs zal noodzakelijkerwijze gestimuleerd moe ten worden. Dit geldt vooral voor de genen die in het agrasisch bedrijf geen plaats meer kunnen vinden éii' zlrtr'duf door'; het volgen van nijverhrtdton'd»b- v -.:.1„ST:w w«sop hun nieuwe taak teimiehtvoorrSSslgL bereiden. »ji -.-SvS11 Op^.deze, causerie, welke v.gehouden - werd voor .'de' .kring!" Zuid-Hóllandider^#^ 'VereniEte^-van-^.'JHistorischefLedsnm# v^ gemeentebestureni'.teï.rNèiferljted^ïfi^. volgde een - levendige'" dlrcussle.'ï ïï-fï'jSijïM Jordaanse ,:7fëgë&gfcheirt^finwd® gedeeld, dat zij haar troepen langs 'dé Israëlische grens heeft versterkt, "„zulks met het-; oog; op de recente :JsraëUické MK DeIsraëlisch-Jordaanse wspenstii- standcommissie zal, de volgends week;;v een incident bespreken. Hierbij -zouden Israëlische strijdkrachten hét vuurSge-^| opend hebben opMoslims, die-voor het .c- S;ï! gebied in een moskee verzameld ::warenr;i Vijf:Arabieren waren ;*'gewónd.!??*T«ar®&iffii plaatse is een; scherf 'van een Israëlische I mortiergranaat*.'gevonden,* aldus': de.v'.'fc^M; commissie. Zaterdag had eveneens een grcn'sin- cident i plaats.De commisslé heeft-- aan"" dé Xsraëhsche; autoriteiten hëti.ïlijk'lvan^^'ass-e een .Israëlische -soldaat overgedwgênj;||p|®.t® De soldaat was bij dit incident gedood. De gemeente Amsterdam heeft 4en twee-' tal aanbiedingen ontvangen tot het verstrek- ken op onderhandse schuldbekentenis van geldleningen tot een totaal bedrag van 3 mlBioen. -s: r.- tri - - De minister van Verkeer en Watert" staat heeft bekend gemaakt,-- dat motoren van het "merk" BFC, typen 1' (Trollet), "- 2 (Stafette) en, 9 (Lynette), worden'aan-r' gemerkt als hulpmotoren voor rijwielen.', Ook motoren van het merk RN (Royal Nord), type 49 cc worden-als zodanig' aangemerkt. 'mm Vrt'rMsï Ongeveer 1500 mensen hebben Zater dag onder leiding van de officieren en matrozen het Nederlandse vliegkamp schip Karei Doorman bezichtigd. De vliegtuigen en helicopter op het vlieg- dek trokken de meeste belangstelling. De Karei Doorman zou vandaag weer naar Rotterdam vertrekken. Schout b(j nacht Schaper, de plaats vervangende chef van de staf van de luchtmacht der Koninklijke Marine en stafofficieren van de „Karei Doorman" hebben Zondag de dienst bijgewoond in de „West and Collegiate church". 26 Mei 28 Mei 31 Mei Datum 26 Mei 28 Mei 31 Mei 168.14 169.92 169.70 Olie 495.00 507.50; 502.75 SCHEVENINGEN, 31 M«l. SOK 305 3 Sc. SCH 200,0 Jï, SCH 245 4 k, SCH 246 3 k, SCH 342:V'-: 2 SCH 412 0 k, SCH: 339 1 k, SCHi204 2 k, SCH 264 2 k, SCH 4 1 k, SCH 75 nog V 100 mijl, SCH 181 2 k, SCH 40 l k, SCH 1 k, SCH 132 0 k, SCH 133 0 k'. SCH H SCH 285 1 k, SCH 8 0 k, SCH 19"l-k,V~> SCH 25 3 k,:SCH 37 2 k,"' SCH"249-lïk.'SCh'IsS 250 1 k. SCH 297 1 k, SCH 190 2 k. SCH 333:> 0 k. SCH 20 0 k, SCH 70 1 k, SCH186 T k,:Pf@ SCH 95 0 k. SCH 46 weinig, SCH 50 weinig, - i;''; SCH 63 25 k, SCH 64 weinig, SCH 86"w»IMUtj1BÖsï£ SCH 72 weinig, SCH 81 weinig, SCH 203 weinig, SCH _116 15 k, SCH 124 weinig., SCH### 242 weinig, SCH 275 weinig. SCH 3 SCH 14 0 k, SCH 47 0 k, SCH'110 3'k, SCU.Jr 121 0 k, SCH 325 0 k, SCH 333 0 k. Binnen te ScheveningenSCH 36 136 kantje» van ti?.hepen- SCH 193 200 k van 5 eche-V pen, SCH 333 236 k van 7 schepen, SCH 314 156 k van 6 schepen, SCH 122 415 k v«n ïfeC 6schepen, SCH 141 05 k van 3 schepen, SCH-Jü»; 399 30 last van 16 schepen. Binnen te Scheveningen van Castle Bay- -K' SCT 2 19 laat. SCH 32*17 last! Notering groene haring f 140—170, :groter» .t&Siï soorten f 55—75. steurharing f 90—95 tóes per kantje. -■ '-.V;,/-'-;.;-;-; Met verse vis waren hedenmorgen- aan-:'<!•N markt .de loggers Seh 61me t f 6470, Sch 24:; met f 5930, Sch 18 met f 3370, Sch-flS mat

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1