me Viert an t naar 't Hoofd il BANKWERKER I Maasboulevard Zaterdag open ILEO VAN IERLAND! Sim ca&~M rondo .DE HEER m g m SCHIEDAM Burgerlij ke Stand van Rotterdam Leerlingen ULO gaan korfballen Maasland Afzwemfeest in het Sportfondsenbad Distrietsweekeinde oecumenische jeugd VLAARDINGEN Wijziging en uitbreiding straatverlichting Rott. Philh. Orkest gaf laatste volksconcert Imtanu regeringskringen over de R.MS. VLAARDINGEN TEKKO TAKS EN BET TELEVISILvAVONTUUR Lichtschip Tersehellinger- hank aangevaren Uitbreiding wagenpark van de gemeente Meubelfabriek krijgt hal aan Industrieweg Landingsvaartuig weer in moeilijkheden MAASSLUIS Bouwactiviteiten in de Sluispolder TROUW Dinsdag 1 Juni 1954 DE openstelling van de Schie- damse Maasboulevard is vast- gesteld op Zaterdag 5 Juni. De burgemeester van Schiedam zal »i middags om kwart voor drie in gezelschap van verschillende autoriteiten op het Hoofdplein de opening verrichten. Mr. A. C. W. Beerman voor CHU-Jongerengroep Meineed gepleegd Nieuwe inspecteur van Schiedamse poitie Korte Schiedamse Berichten Burgerlijke stand van Schiedam m 5 - Maassluis-A kampioen *oaa 47 „Sursum Corda" concerteert in het 'Hof Intieme huldiging van voorzitter D. V. d. Ende Uw Pinkstersucces! 6485.. TEL. 11.06.48 Vuurwerk in Scheveningen De toestand van Hillary Uitspraken overtredingen Zondagswet^ Hernieuwd tbc-onderzoek Burgerlijke stand van Vlaardingen Ttermijnnoteringen B. Hartog wederom tafeltennfókampioen f; ;V isserïjberichten Excelsior-nieuws Nieuw sclioolhoofd 'j-, Bevestiging ds. H. VolleiiHoven Oo uitnodiging van de C.H.U. Jonge- rengroep in Schiedam spreekt Woensdag avond in zaal 2 van Gebouw ..Irene" aan "de Nieuwe Haven mr. A. C. W. Beerman over „Welke plaats kan Schiedam aan de Nieuw6 Waterweg bekleden?". Het be stuur van de Jongerengroep verwacht voor deze lezing van mr. Beerman, die ]|d is van de Rotterdamse gemeenteraad, grote belangstelling. Wegens meineed heeft de rechtbank te Rotterdam de 41-jarige chocoladcbewer- ker M. G uit Rotterdam, veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf, voor waardelijk, met drie jaar proeftijd. In de rechtzaak tegen enige personen, die op 16 Maart hebben terecht gestaan verdacht van diefstal van chocoladedeeg. ter. na dele van de chocoladefabriek De Baro nie te Schiedam, bad hij onder ede de verklaring afgelcg, dat hij niet had ge zien. dat één der verdachten rich aan die'stal van genoemd product had schul- tfjg gemaakt. Deze verklaring was echter ki strijd met de "waarheid. De burgemeester van Schiedam heeft met ingang van heden ais inspecteur bij de Schiedamse politie aangesteld de heer C. J. v. d. Haagen. De nieuw benoemde inspecteur was sinds 1948 in gelijke functie werkzaam in Nijmegen. i- INENTING TEGEN DIPHTHERIE Op Vrijdag. 4 Juni 1954. des middags van 2 tot 3 uur bestaat gelegenheid tot kosteloze inenting tegen diphtherie of tegen diphtherie en kinkhoest gecombi neerd voor niet schoolgaande kinderen -bca Mtioqa» 43V w Japrso us jbbC i up.-. de C.G. en G-D- Tuinlaan 80, Scniedam. Botsing. Ophet; kruispunt -van het Narcisplein en de Ant. Knottenbeltsingel, onstond Zaterdag een botsing tussen twee motoren dat werd veroorzaakt, doordat een van beide, berijders geen- voorrang verleende. Er. werd slechts materiële, schade aangericht. Achteras gebroken. Een autobus van nvde BET brak Zondagavond in de Van - der Driftstraat een achteras, hetgeen zonder persoonlijke ongevallen afliep. Toch op tUd. Door een misverstand meenden wij, dathet Hofconcert, dat vorige week door „De Pijpers" in het Oranjepark werd gegeven ongeveer 30 minuten te laat aanving, hetgeen ook in ons verslag hierover vermeld werd. ".'•Bij nader inzien blijkt dit concert ech- ter wel degelijk op de officieel vastge stelde tijd te zijn begonnen. V-Géboron: Johanna H.. d.v. W. GerriU en H. Marskamp; Johanna M., d.v. J. F. Putters en M. J.' van Mourik; Jo hannes H„ z.v. A. Trouborst en G. Wou- denberg; Markt C., d. v. A. Q. R. van -Pufrelen en J. M. Harte; Jacobus, z.v. J. Karssen en M. Rokven; Barnardus F. M., Z.V. J. C. C. Ascheri en M.J. L. Thiel; Pieter J„ z.v. L. Messcmakcr en L. W. van der Waal: Willy A., d.v. D. van Leeuwen en R. V. Hoppe: Her- - mijntje, d.v. K. Verschoor en A. van Buuron. Overleden: A. Veenstra. 69 j.; J. Kuij- pers, 55 j.; C- Oranje, 61 j„ w ,A- Advertentie GEEN GOUD-INLEVERING GEEN BIJBETALING VOOR FOR EVER VERLOVINGSRINGEN WEST-KRUISKADE 50 AANGIFTEN VAN 31 MSI .- REVALLEN: K A van Socket—van Swet ,d: J Staat—van der Wal x: N Spruit—Veth JSi.'d: c Vmteég—van der Bee d: G de Wit van ZiJdervelt'-'-'z; M A Dekker—Bridge z: Tiet---Tembcl d en z: N J van der Geest—Klooker. z; J J H Catowlnas—Mol- ders z; M J M van der Sanden—van der Linden z; H K van den HeuvelBremmen- kama d; M m van der Ruit—Grussenmeyer d; J Berger—van" der Sluis d: J Blom— 'Logmans' d: X F EvenwelSchaafsma z: - "A van Wijn—Weijers d; G N Langendoen den Haring d; J C ten HaveGeuvers d üJ C KrabbendamRiethof! d; A van Gron- delle—Vlak r: P C Fuhring—Penning z; 1 Visser—van de.ïlerwcz; A C EBolte— - Petri d; A M van der Windt—Jonker z; van Nahuijsvan Enkhutjzen d; Chr ïS 'Hofstede—Kooi 2 z: C TennissenHanswljk d: K In 't Veld—Schelling z: A F Steen- beek—Marree z: J Weber—van der Does d: i ssïi van Putten—de Vries z: M 3 W Witsiera— ?tlke dïSM Hazeu—Thierry z: H E Wille- boordse—Binnendijk z; J Post—Stok d: 3 Kecmlnk—van der Steen z: N M UtBos- ;tna.n d; S J J Balneger—Hage z: A Hoos <;kf}.-Valken x: M EsserFranke z; M Hilgers— "'KgsCrkyonclc d: -J W Ridderhof—van der Nat w;z: J MuldersMenken d; J van Velzen— Broere z: H van' de Ruit—dc Jong z: Z de .^Kwant—Hoogwerf d; J Verkamman—van iviRfcder' Schoor z: H J Kok—Beek r: Th van J HolstJansen z;N VerschuurKooljman d: - '>M J Hameetman—Abel d: G van de Poll .van de Steeg :z; BI Spruijt—Hoefs d; H C Jvertse—Bakker z; G A op der Heijde— Baart z;'; S M van" Gastel—Kool zi L van Oudheusden—van Tilburg z; A A M Lorwa Nub z: J Brandenburgvan Nieuwland d: J Frltze—Hulsman d: F J M I,uijendljk— •van 'Duin z. OVERLEDEN: W Pin. man van A Visser M ji J M Utberg, vr, geh gew met W A Berendsen 85 j; J W Tangcrink, man van -Th'A Drijvers 74 j; W Krult, man van L W •t tsj van Vliet 48 j; J E Chr van Geenen, doch- usS hter 6 dagen; A Trlmpel. vr, geh gew met P J Goljer 82 j; C.H J den Hollander, zoon 6 j: G Glorgl, man van Chr Frledsam 6a J: P Lagendijk, "vrouw van P F W Engelse hisS J8 i: J. van Dongen, vr. geh gew met M Sprangcrs 82 j; J A F J de Graaf, ongen ""rouw 19 J; C Boot,'man van H L E Zlebe 61 j; J Rackwitr. vr,: geh gew met W Kre- v:3*fe:nler rr. jj. J Chr KOhler. 'vr, geh gew nv1 -.«/v.J B-P Kerkhoff 78 j;:H P.SerriJ, man van k"- N Schaap 68 j; Jde Koning, man van M r; Klaasman 50-j: P F Korpershoek, dochter 3 dagenG van der Tholen, man van G Sneepels 71 j; a. van Gog,vrouw van W J SaiÊiïsiï'ungerlus'74' J; J Meijboom, dochter 6 da- Kvn; F. M Eulte. vrouw van L A van der V-.V; Blessen 52 j. r 1 Voorts als levenloos aangegeven: A M van cvhhder Velden—Mulder, zoon. u Voormalig Hillegersberg: C A van Buren, I "Svrouw, geh gew met A Oudenaarden 62 1. Voormalig Overschie: H M den Haan. man De Commissie Schoolkorfbal voor de Gemeente Schiedam houdt Dinsdag 8 Juni Seriewedstrijden voor de Twaalf tallen van de U.L.O.-Scholen. De wed strijden worden gehouden op het Sport terrein Boshoek (3e Veld.). Het programma luidt: Afdeling I: 13.30 14.00 Pr. Irene School ARehoboth School A; 14.0514.35 Wra. de Zwijger SchoolMathenesser School; 14.45— 15.15 Mathenesser SchoolPr. Irene School A; 15.20—15.50 Rehoboth School A Wm. de Zwijger School; 16.0016.30 Wm. de Zwijger School—Pr. Irene Schooi A; 20.3517.05 Rehoboth School A Mathenesser School. Afdeling H: 13.30—14.00 Pr. Irene School BPr. Irene School C; 14.05 14.35 Pr. Irene School CRehoboth School B; 14.45—15.15 Rehoboth School B—Pr. Irene Schooi B; 15.251550 Pr. Irene School C—Pr. Irene School B; 16.00 16.30 Rehoboth School B—Pr. Irene School C; 16.35—17.05 Pr, Irene School B Rehobth School B. De spelers der twaalftallen worden verzocht een half uur voor het spelen van hun eerste wedstrijd op het terrein aanwezig te zijn. Ben groot aantal Schiedammers om precies te zijn 137 heeft Zaterdag avond in het Sportfondsenbad aan de B.K.-laan afgezwommen of anders gezegd het zwem-examen afgelegd ter verkrij ging van de diploma's 1 en 2. Het examen ls een geslaagd „afzwem- feest" geworden, waarvoor zeer grote belangstelling bestond. Na het openings woord van de directeur van het Sport fondsenbad, de heer Putto, waarin deze melding maakte, van de verheugende groei van gediplomeerde zwemmers in Schiedam, gingen de 137 candidaten ■groepjesgewijze in het water om de proeven van bekwaamheid af te leggen. Aan het einde bleek, dat geen enkele candldaat was afgewezen, zodat aan 137 gelukkige zwemmers het diploma kon worden uitgereikt. De jeugdafdeling van de Schiedamse Reddingsbrigade en jongeren van S.Z.C. brachten met zwemdemonstraties, o.a. reddend zwemmen, 4x50 meter wissel slag estafette, kunst- en showzwemmen, afwisseling in het examen-programma. Tenslotte toonde de Schiedamse Red dingsbrigade haar kunnen dpor drenke lingen te redden uit een te water ge raakte hamaak-auto. De Oecumenische Jeugdraad Schiedam ende Oec. Jongerenkring Vlaarddngen organiseren op 19 en 20 Juni sa. een Districtsweekeind voor het gebied om de Nw, Waterweg. Ditweekend wordt gehouden in Vlaardingen op de boerderij •var. de fam. v. d. Ende. Holijweg 37. Op dit weekend hoopt ds. M. Enker, Ned. Herv. Predikant te Den Haag, wer kende voor de Raad van Kerk en Israël te sprekenoven „Jezus Christus, de Hoop der Wereld, zichtbaar in Israël", terwijl de Culturele Jeugdleider van Walcheren, de heer W. Barnard het on derwerp lekespel zal behandelen aan de hand van een oud-testamentisch spel, samengaand met: practische medewer king van de aanwezigen. -Aanmeldingen voor deelname worden lamë ingewacht door: mej. G. Mak, - >fdstraat 01, voor. Schiedam; voor afdingen bij dr. J. v. d. Schaar, Mo- zartlaan 27. De straatverlichting in :Vlaardingen is in vele plaatsen nog onvoldoende. Vandaar dat B.-en W. op de agenda voor de raadsvergadering van Donderdag a i. een voorstel hebben geplaatst om voor een totaal - bedrag van ƒ126.020.15 aan deze verlichting te wijzigen en nieuw aan te leggen. De Burg. Pruisshtgel van de Westland- seweg tot aan de Maassluissedyk zal ge heel worden voorzien va»'armaturen, die iedérdrie bulzen "van 40 Watt bevatten, zoals dat op1 het ogenblik al;- is tot aan de Riouwlaan. De Van Beethovensingel van de Maas- sluissedijk tot aan de Veersingel - krijgt dezelfde voorziening als de Burg. Pruis singel. De verlichting van Veersingel en Galg- kade' wordt aangepast bü die van de beide 'bovengenoemde projecten, terwijl denieuwe weg langs het Unilever labo ratorium zal worden voorzien van licht masten met gloeilichtarmaturen (licht punthoogte vier meter). De armaturendie nu1 op sommige plaatsen vrü komen zullen later elders weer kunnen Worden gebruikt. OT besluit van dit seizoen heeft het Rotterdbms Philharmonisoh Orkest gisteravond in de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen het laatste Volksconcert ge geven.; Het programma was voornamelijk samengesteld uit zeer bekende orkest werken: Mozarts Serenade „Eine Kleine Nachtmustk", de' Onvoltooide Symphonie van Schubert, de Danse macabre van Saint Saëns en de Ouverture Wilhelm Teilbehoren alle tot het veel gespeelde repertoire. De enige minder .bekende compositie, die deze' avond ten gehore werd gebracht was het SymphonJsch "ge dicht Saul en David van Joh. Wagenaar. De opmerking, die Ed. Flipse tijdens zijn toelichting maakte, dat de overbekende ieder seizoen vele malen gespeelde com posities hun grote bekoring en levens kracht behouden heeft het Orkest wel zeer duidelijk waar gemaakt Want zo wel Mozart als Schubert kregen een uit voering, waarbij het aan technische nauwkeurigheid en bezield musiceren niet ontbrak. Slechts in Mozarts Serena de viel een enkele attaque van de eerste violen wat te fors uit. In het sympho- nisch gedicht Saul en David, een van de béste specimina der Nederlandse pro grammamuziek. heeft Annemarie Bom op fraaie wijze de harpsolo vertolkt. In Saint-Saëns Danse macabre was het Sal- vatore Tomasso, die op bijzonder ge stemde viool, met grote welluidendheid de solo-partij speelde. Na afloop van het zeer geslaagde con cert werd aan de dirigent uit erkente- liijkheïd een vaatje „Hollandse Nieuwe aangeboden. Ondanks het feit, dat Maassluis a met vier invallers de strijd tegen Oranje Nas sau b moest aanbinden, werd een 150 overwinning geboekt. Maassluis a, dat in district Zuid-Koiland, junior-afd. D uit kwam, legde door deze zege beslag op het kampioenschap van haar afdeling met de overtuigende doelcüfers van 1027, uit 12 wedstrijden. In Hardinxveld verloor met 7—2 van' PJCXL Viï®*fe?ah E Wenneke* 64 j; H Hanselman, ongeb jXi.- -jA--.--' Voelbal van Zaterdag. Zowel- MW 2 als MW 3 speelden Zaterdagmiddag vriendschappelijke wedstrijden tegen resp- Rozenburg S en Rozenburg 71. Da eilan ders bleken daarbij over hei; geheel de' steksten. Het Maasland»» reserve-elftal verloor nl. van de gastheren met 20, ter wijl MW 3 met 3-D) tegen Rozenburg ten onder ging. Geslaagd. Mejuffrouw Tr. Korpershoek te Maasland, leerlinge van de Chr. Vorm school voor Kleuteronderwijzeressen te VHaardingen is geslaagd voor het prac- tisch en theoretisch gedeelte van het exa men voor de Hulpacte Onderwijzeres. Xorfbaljunioren verloren. Zaterdag- raiddag speelde Odo A van de Maaslandse korfbaljunioren een competitiewedstrijd tegen het Schiedamse Odi A. Het bleek, dat de Schiedammertjes, waartegen in de thuiswedstrijd indertijd gelijk gespeeld werd, ditmaal te sterk waren voor jeug dig Maasland. Met de rust wisten de Odi- jongeren reeds een 70 voorsprong te boeken, die aan het einde van de ont moeting was uitgegroeid tot een 111 overwinning. De overigens snelle en aan trekkelijke wedstrijd werd geleid door scheidsrechter C. Broekman. De thuisblij vers speelden onderling een partijtje dat met 31 eindigde. Velling Maaslend, Maandagmiddag. Export: Tomaten, Comb. IA 1.851.66; B 1.58; C 1.64; Comb. DIB A 1.38, B 1,49, C 1.381.45, CC 1.01 per kg. Bloemkool IAA 36—48; II 12—27, Dl 12—14, Sla I 7,50—8.50, Et 3—5.50 per 100 krop; Peen 4957, Perziken 1034, Pruimen 818 p. stuk; Peulen 1.50 p. kg; Stekpruimen 40 p. kg. Binnenland; Komkommers, wit 1 50. H 40, Hl 37; idem groene, II 42, III 38 p. st; stek 2141 p. kg; Stoofsla 12—13 p, kg; Sla IB 2.50—5.50 per 100 krop; Rabarber 12—16 p. kg; Bloemkool IB 37—39 p. st; IEB 11—28, IHB 12—15; afw. 9—12 p. st; Peen, B 4251 per bos; stek/afw, lo31 per bos; Prei, klein, 8 per kg; Kroten 1213, Spinazie 1721. idem B 713 per kg; Andijvie 1439 per kg; Aardbeien 52—85 per doosje; Eigen heimers 250 per kst; Asperges 90 per bosje; Postelein 1721; afw. 1517 p. kg; Selderij 9 per bos; Uien 1.50 p. kst Kassnijbomen 2.30 p. kg idem, afw. 1.45 per kg. De activiteiten van de „Republiek Zuid-Melnkken" hebben de laatste tijd vele vragen doen rifzen In regerings kringen te Djakarta, zo hebben dicht bij de regering staande kringen aan de pers medegedeeld. Zij wezen op de activitei ten van Manusama en andere in Genève en op „het aanbieden van Manusama van oorlogsbases aan Australië" (dat door Australië van de band ls gewezen). Zij vroegen zich af, hoe het de R.M.S. mogelijk is activiteiten te ontplooien, in dien er geen bepaalde macht is, die haar steunt. Men meende in regerings kringen, dat het niet onmogelijk is, dat van Nederlandse zijde steun wordt verf leend aan deze beweging. Men noemde in dit verband de organisatie „Door de Eeuwen Trouw" in Nederland, welke of schoon zij anti-Indonesisch is, niet door de Nederlandse regering verboden is, aldus deze kringen. Men wees voorts op een verklaring van minister Luns, waarin hij zeide, dat de R.M.S.-beweging als een opstandige beweging moet worden beschouwd. Mi nister Luns verklaarde voorts, dat hij zich niet wilde inlaten met deze be weging en zal trachten een militaire actie, die eventueel van -handlangers van de R.M.S.-beweg-in g zou uitgaan te voorkomen, aldus deze kringen. Zij ver volgden met te zeggen, dat men zich aan de hand van deze verklaring af vraagt, hoe het dan nog mogelijk is, dat Manusama c.s. hun activiteiten kunntji uitoefenen. ,;De wereld dient ervan op de hoogte te zijn. dat de zogenaamde R.M.S.-beweging van geen betekenis is, hetgeen blijkt uit de loyaliteit van de bevolking van het Oostelijk deel van In donesië, die duidelijk werd getoond tij dens de oriëntatiereis van president Soekarno door dit gebied, aldus besloten deze regeringskringen. Uit niet-officiële bron wordt verno men, dat in Guatemala een tegen de regering gericht complot is ontdekt. Vijf personen zouden hun toevlucht heb ben gezocht in ambassades, In de afgelopen 48 uur is een aantal arrestaties verricht, vooral aan de grens van Guatemala met Honduras. Naast de grote moeilijkheden die de particuliere bouwpatroons tegenwoordig ondervinden, zoals personeelsgebrek, geen bouwvergunning, geen premies voor woningbouw, zware lasten en he vige concurrentie, is de laatste jaren een ander kwaad gekomen, dat de on dernemers ernstig verontrust, nL de beunhazerij. Onder een beunhazer verstaat men aan die persoon, die heimelijk in de avond en nachturen, goedkoper dan de pa troons het zelf ooit kunnen doen, werk zaamheden bij particulieren gaian ver richten. Dat eo iemand aaimerüijk voor deliger kan werken is begrijpelijk wan- oteer men: bedenkt, dat de patroons in bun offertes steeds rekening tmoeten houden met de regelmatig terugkerende kosten voor hun personeel zoals pre mies voor de ongevallenwet, de ziekte wet. de ouderdomsveraekering, het pen- sioenfonds, regen- en vorstverlet, va- cantiedagen enz. De beuubaaar parasi teert echter volkomen op zijn werkge ver: aan de ene kant profiteert hij van de voor hem hp taalde premies die hij dus ,'s avonds niet behoeft te verreke nen, aan de andere kant kan hii over dag zijn werk niet naar .behoren uit voeren, rekening, houdende met, 'of de gevolgen ondervindende van het onwet tige overwerk, terwijl diefstallen van materiaal en gereedschap zelfs ook voor komen. -v'!,. Bovendien is hun arbeid zoals reeds gezegd een strafbaar feit; zonder ver gunning vnn de arbeidsinspectie mag men met meer dan 48 iiur per week werken en ook geen tweede werkgever hebben. Ook mogen verbouwingen zon der ves^ingsvergutming niet worden Het spreekt vanzelf, dat het hier niet gaat om het kippenhok of het schuur tje op de volkstuin, bij de bouw waar van de buurman een handje toesteekt. Het betreft hier aanzienlijk belangry- De Chr. Harmonievereniging „Sursum Corda" o.l.v. de heer J. Writers ver zorgd hedenavondeen Hofconcert. Het programma' hiervoor luidt: 1. Koraal Psalm 98;: 2. Huldigmgsmars Ed. Grieg, arr. Dupont; 3. Ouverture Le Rol d'Ys Ed. Lalo, arr. Klemann; 4. Vier Russische liederen Liadow, arr. Wittmain;. 5. Finlandia Jean Sibelius, arr. Van Leeuwen. Pauze. 6. Semper Fidelis J. P. Sousa; 7. Intermezzo S. Coleridge-Taylor, arr. Brown; 8. Fest Polonaise J. Svendsen, arr. J. Pala: 9. Imperial Echoes A. Safroni, arr. J. Ord Hume; 10. Koraal Gez.. 135, fWXTLH _|T rti f "I wvMWWWMAMgOMMlWMhMMW Havenmeesters, dat zijn mensen, die pre cies altijd een brug jJuilen toonneer men ontzettend veel haast heeft. Dat is zo onge veer de inhoud van gesprekken, die voor hermetisch gesloten bntghekken aan te ho ren, vallen. Ja, soms zelfs ziet men hen als de schuld ervan, dat zovéél schepen moe-, ten passeren, of dat een boot maar zo traag vooruitkomt. 7 Over de boven alles belangrijke" haast van de moderne mens zullen we het in dit kader niet hebben, want vele aanzienlijk belangrijker personages hebben oeer dit onderwerp reeds de schrijfstift ter hand ge nomen, het blijft echter een feit, dat onze brügbeambten vaak onverdiende blaam irt hun schoenen geschoven krijgen. Daarom vooral is het weieens goeddat zo iemand ook eens tverkelijk naar zijn kwaliteiten beoordeeld wordt. Zo'n gele genheid teas er' gisteren, toen havenbe ambte eerste klnse Van der Leeden na 36 jaren trouwe dienst afscheid nam en met pensioen ging. In die periode is Van der Leeden er niet alleen in geslaagd vanaf jongmaatjeop te klimmen tot een belangrijke positie, maar ook om nllenvcge, met name in de scheepvaartkringen, sympathie te verteer- •n. Hij is gistermorgen dan ook door velen hartelijk gehuldigd. Namens het gemeen tebestuur sprak burgemeester mr. J. Hetts- dens waarderende woorden, terwijl voor de collega's dc heer Van der Kuil het woord voerde. Verschillende geschenken werden de scheidende vriend aangeboden. Een aardige bijzonderheid was nogdat by dit afscheid ook de 85-jarige vader van de heer Van der Leeden aanwezig was, die zelf ook in gemeentedienst geweest reedt jarenlang gepensioneerd it. ker projecten, die naar wjj vernemen in tal van gevallen in Vlaardingen door „beunhazen" verricht worden en waar mee de patroons een unfaire en oneer lijke concurrentie wordt aangedaan. Daarnaast is er op deze wijze ook sprake van ontduiking van de omzet- en inkomstenbelasting. Alles bijeen heeft de particuliere bouw- en schilderspatroons ertoe doen besluiten een anti-beunhazerijcommissie in het leven te roepen, die in samen werking met de Politie reeds is opge treden en haar activiteiten nog zei uit breiden. Tijdens een intieme bijeenkomst in de zaal Excelsior is de heer D. van der Ende, voorzitter van de afdeling Vlaar dingen van de Volksbond tegen Drank misbruik, gisteravond door een groot aantal personen hartelijk gehuldigd. Hierbij waren oj>. aanwezig vertegen woordigers van het landelijk en provin ciaal bestuur van de; „Volksbond". Voor men echter tot de huldiging over ging, t was" er nog een verrassing voor de -exploitant van het koffiehuis van de bond in Vlaardingen, de heer De Vries. Namens het hoofdbestuur werd aan zijn interieur namelijk een zeer fraai wedstrijdbiUiard toegevoegd. De feestelijkheden zelve hadden een zeer spontaan karakter, mede omdat men alles voor de heer Van der Ende zoveel mogelijk verborgen had gehou den. Vijf en twintig jaren bestuurslid van de Volksbond eh practisch heel die pe riode voorzitter, hebben de heer Van der Ende een roep en algemene sym pathie in Vlaardingen doen verwerven, waarover door de verschillende spreek sters en sprekers gesproken werd. De heer A. Smulders, sinds lange jaren medebestuurder gewaagde van bezie lende leiding en energieke stuwkracht. De heer en mevrouw Van der Ende kregen een groot aantal eadeaux aan geboden, waarbij een vorstelijke bloe menhulde van het hoofdbestuur. Op de kast vond Terry het lichtknopje en bij het lamplicht zag hij de vernieling. Zoiets kon hjj zijn vriend onmogelijk aandoen en-daarom knielde hjj haastig neer op de grond en maakte alle draadjes, con tacten en weerstandjes op goed geluk weer aan elkaar vast. „Hoe is het met de koffie?" riep hij naar de keu ken en zijn vriend antwoordde zonder de minste arg waan: „Ik ben zo klaar". Toen Tekko eindelijk met de koffie binnenkwam stond vriend"Fox met éen'gèzicht alsof er niets gebeurd was bi) het televisietoestel. „Het wordt mjjn tijd Tekko", zei Terry zodra hij zijn koffie op had. „Ik heb slecht geslapen vannacht". Jammer",' vond Tekiko nog steeds niets vermoedend. „Jé komt er wel uit, hè? Ik ga ook nog wat op reis door d* aether",'. ■•-.-'■.-r -s.- Advertentie Tijdelijk blnntn 2 dagen leverbaar. Waarom xoudt U nog langer wachten 7 Prijzen vanaf: Dealer voor Roflerdem en omstr. ftentfnavtrbrufli 1 112 Krvfisnatheld 105 km/s, OOSTZEEDIJK ROTTERDAM Vanmorgen omstreeks half elf is het lichtschip Terschellingerbank aange varen door het Belgische selüp Vlaan deren. Het lichtschip werd net boven de waterlijn getroffen. Het toevallig in de nabijheid varende betonnings- en verlichtingsvaartuig van het loodswe zen, de Zaandam, heeft het lichtschip op sleeptouw genomen. Later voer ook de nieuwste zeesleepboot dér Ko ninklijke Marine, Hr. Ms. Orkaan ter assistentie uit. De beide boten sleepten de Terschellingerbank naar Rotter dam. Voor zover bekend is dit de eerste keer, dat een lichtschip werd aangevaren. Vermoedelijk is de aan varing ontstaan als gevolg van de dichte mist. Op verzoek van de R.K. Aannemers- en Patroonsbond, die komende week in het Kurha-uscomplex te Scheveningen vergadert, heeft de N.V. Maatschappij Zeebad Scheveningen op 1 Juni haar ter reinen op het strand beschikbaar gesteld voor het afsteken van een vuurwerk. Het aanvangsuur is. zoals gebruikelijk, op 22.30 uur gesteld. Het vuurwerkpro- gramma is door de congresserende bond zelf ontworpen. De Britse ambassadeur in Nepal. Chrlsr topher Summer-Hayes, heeft Maandag teKatmandoe verklaard, dat 'bij een brief van Sir Edmund Hillary, gedateerd acht Mel, ontvangen had, waarin de overwinnaar van de Mount Everest schrijft, dat hjj hersteld was van de long ontsteking, die hij had opgelopen na de verwondingen; verkregen bij de redding van zijn ploeggenoot Macfarlane. In de berichten van vorige week werd gezegd, dat Hillary óp negentien Mei longontsteking had opgelopen. Men denkt, dat Sir Edmund een instorting moet heb ben gehad, indien deze berichten juist blijken. De ambassadeur zeide voorts, dat Hii. lary hein had geschreven, dat hij zijn ac. tiviteit hervatte en dat Macfarlane naar rndia werd vervoerd. Deze had last van bevroren ledematen en had verwondin gen aan de benen gekregen. De Maastrichtse Rechtbank heeft vanmorgen uitspraak gedaan in en kele hoger beroepzaken betreffende overtredingen van dé Zondagswet.' De leden van het kerkbestuur van de St. Jozefparochie te Maastricht, die op 21 Maart jL een optocht hadden geformeerd ter gelegenheid van de viering van het 40-jarig priesterschap van pastoor Joosten, werden, conform de eisvan het openbaar ministerie vrijgesproken. De rechtbank was niet het openbaar ministerie van bordeel dat het- hier de inzet en de sluiting van een godsdienstige plechtigheid be trof. De voorzitter van de „A.W, Hermenie" St. Caecilia té Kerkrede, die in corpsverband was uitgetrokken om aan een gouden bruidspaar een aubade te .brengen voor 13 uur en dié na 23 uur met muziek was uit getrokken, werd veroordeeld tot twee maal ,6 boete, zulks conform de eis. Vorig jaar werd Vin Vlaardingen een eerste bevolkingsonderzoek ingesteld door deStichting Tuberova naar long- tuberculose. Naar wij vernemen zal ook dit jaar de gehele bevolking door deze Stichting worden onderzocht, welk on derzoek in September a.s. zal aanvan gen. Geboren: Johanna, d.v. N: P. van der Linden en A. H. van Wijnen; Lisabeth, d.v. H. Stijnen en M. van der Velden; Willem J., z.v, W. J. ElVe en T. Baren- dregt; Adriana M„ d.v. P. van der Stelt en G. A. van Laren; Cornells, z.v. J. Breerman en N. FUIekes; Margaretha Arendina, d.v. A. Ketting en W. van Haren; Marinus G.,- z.v. L. Hordijk en M. N. Timmerman; Gerrit, z.v. L. Stuur man en A. N. Dekker; Johannes P. F„ z.v. F. P. van Rooijen en R. J. Oud; Anthonius J., z.v. J. de Vos en J. C. Hector. Overleden: A. van den Berg, .81, M. van der Lugt, 71 j. Interkerkelijke Jeugdsamenkomat. UiG gaande van het Interkerkelijk Jeugd- comité te Vlaardingen zal Zaterdagavond as. een interkerkelijke jeugdsamen- komst worden gehouden om 8 uur in de Kuiperstraatkerk. Uilt het programma vermelden we o.a. een korte toespraak van dr. F. L. Bos, verder zalig van het meisjeskoor „Gra tia CoronatOpera" o.l.v. de heer Van Mazijk. Alle jongeren worden opge wekt deze. samenkomst te bezoeken. In de vergadering van de Vlaardingse gemeenteraad van Donderdag a.s. zullen o.a. enkele voorstellen van B. en W. worden behandeld betreffende uitbrei ding van het wagenpark van enkele ge meentelijke diensten. Bij aanschaffing van enkele auto's blijft hetniet. het is eveneens noodzakelijk gebleken over te gaan tot de opstelling van een hydrau lische hefbrug voor het onderhoud van het aanwezige materiaal. Voor het electriciteitsbedrijf willen B. en W. een nieuwe Willys jeep aankopen. Hienvoor is een crediet van ƒ14.750, nodig. De huidige sproei-tankauto van de ge meentelijke reinigings- en ontsmettings- dienst, moet vorig jaar haar 25-jarig ju bileum hebben gevierd, zij dateert n.l. van 1928. Het is dus weJ een noodzaak een nieuwe wagen aan te schaffen. Hier voor een crediet van 21.900.toe te staan wordt voorgesteld. Van oen van de vuilnisauto's is het chassis totaal versleten, terwijl de laad bak nog in orde is; voorgesteld wordt voor een bedrafi van totaal ƒ9.100,— mo Bij Duluth (Minn.) is in dichte mist een vliegtuig van de Amerikaanse Na tionale Garde (het territoriale leger) verongelukt. Acht van. "de 14 inzit tenden kwamen om het leven, de an deren werden ernstig gewond. nieuw Dodge-dumpchassis aan te brengen met een cabine. Voor het uitvoeren van onderhouds werkzaamheden aan het thans uit dertig stuks bestaande wagenpark van de reini gings- en. ontsmettingsdienst, wordt het aanbrengen van een twee cylinder hy draulische hefbrug in de garagevloer wenselijk geacht Aanschaf en aanbren gen hiervan moeten by elkaar f 4.790, gaan kosten. 'Ouwenbroek's Meubelfabriek N.V., Zo merstraat 51 in Vlaardingen is aan een aanzienlijke uitbreiding van haar be drijfsgebouwen toe. De plannen kunnen echter niet op de huidige plaats van vestiging worden verwezenlijkt. Na over leg met het gemeentebestuur van Vlaar dingen heeft men echter een oplossing gevonden. Op kosten van de gemeente zal aan de Industrieweg, direct Westelijk van de noodsportvelden, een industriehal voor de firma gebouwd worden, die een vloeroppervlakte krijgt van plm, 1700 m2. Deze hal wordl aan de onderneming ver huurd. waarbij zij het recht heeft de hai te kopen onder daarvoor gestelde voorwaarden. Bovendien heeft de meu belfabriek voorrang bij de uitgifte in erf pacht van een stuk grond ten N. en ten O. van de te verrijzen hal van totaal 3800 m2. Deze terreinen/dus die voor een eventuele uitbreiding van de fabriek be stemd zijn. maken gedeeltelijk deel tuit van de daar aangelegde nood-voetbal velden. met name het gedeelte hiervan waar de voetbalvereniging H.V.C. haar velden heeft Het Nederlandse landingsvaartuig,, dat onlangs door HM.S. '„Australië" naar kalme: wateren- gesleept werd wegens motorstoring,.-is wederom in moeilijk- hedeh. Een marinekorvet is uit Sydney geTOnden'- om het schip "by té. staan. Het vaartuig kreeg na vertrek uit Cairnsin Noprd-QueensTand op weg naar Brisba ne te kampen met hoge zee. - De olie tank werd aangetast door zeewater. Het schip was op weg 'van Hollandia (Nieuw-Guinea) naar Brisbane- voor een revisie. (Medegedeeld door de firma A. Makkteel, makelaar in granen) Rotterdam. 1 Juni, Mals. Juli Sept. Nov. Jan. Gerst. Juli Sept; Nov. Jan. Vorig slot VJc. S.k. 25.75 25.65 23.50 23.60 23,50 23.3251 23.3754 23.37(4 232754 .2325 20.16 20.50 20.50 18.6251 38.77(4 18.70 18.60 18.85 18.65 18.82(4 18.65 De Sluispolder ih Maassluis- ontwikkelt 3 zich meer en meer tot een bouwcentrum van, grote omvang, dat in de komende,! jaren een. mooie wijk gaat vormen, mede door de openbare gebouwen,- zoals scha- len, welke in.de naaste toekomst evert-7- eens daarin zullen verrijzen.; Naast de! "duplexwoningen,die al geruime tijd be woond zijn en het 'bouwblok' van' 68'-.: étagewoningen: en vier" /winkels, dat sinds vorig jaar in aanbouw is, ..waren het. Maandagmorgen de 57 êéngezins- s woningen en 40 étagewoningen, alsmede vijf winkels, die door de Bouwcombina-; tie „Gezon" te Vlaardingen aan verschil-.' lende straten in de Sluispolder^wordens opgetrokken, die in' het teken'wan ;d«« steeds toenemende; bouwactiviteitstoh-fl' den. - Genoemd bouwobject van Gezon be reikte gistermorgen een mijlpaal.. Te ruim kwart over tien werd, namelijk'mét;:? enig officieel vertoon aan de P. C. Hooft-- laan deeerste paal geslagen voar.'-'.d«;3;;.| hoogbouw. Alseerste. -,etappe;, vanitöé»'^® bouw worden van. de 40 éiagewóninpy ■- allereerst 12 étegewomngen met j'-i^f winkels opgetrokken. In tegenwoordig- beid van het voltallig college 'Van Be. en3ÉIII W.; een aantal raadsleden; de- directeur van gemeentewerken; architect;:;'; aan-: nemers en arbeiders, alsmede van eehJ v^Mf5 groot'aantal belangstellenden; 3 sloeg de :j; wethouder van Openbare Werken, de neer P.- v. d. Snoek de eerste paal'.in-'dé•'J-lv.'Aff, grond. Hierna begaf het gezëlschap -zich ::||:^4|| naar de Roemervisserstraat, waarronder g|sP gejuich-van de arbeiders de vlag gehesen werd op dc eerste kapspanten van'de V*;7®s ééngezinswoningen.; Inhet Zeémahshuis;Ss|^§ werd daarna de koffie gebruikt 'en wer-; den bemoedigende /woorden. - gesproken over het .verloop van/de woningboüw'ï.te^M;! Maassluis. De héér Dé Goede te ;Vtear£^||il dingen, één der deelnemers •■vnn'"ï7de';_.y(siS^B Bouwcombinatie Gezon, voerde; eUereërrt'gjjlfsP* ;t woord, waarop burgemeester Schwartz,-;:;}^® namens bet gemeentebestuiir j van. Maas-'. sluis zijn erkentelijkheid ritte oyér; de' wijze, waarop de bouw van, de wonin- gen.zich' ontwikkelt De burgemeester sprak dé","hoop5?jit,t|;f| dat'Maasslms spoerig wederom-'eenfaan^l^rajii tal woningen rijker zal zijn. Dé heer Van Velden sprak als oudste- lid yan de aan-:;ïWi» wezige raadsleden - eveneer^-.reen' korttM woord. De heer Dé Góede gaf dé-Ver^SSs zekering, dat" Gezon alles;'iö?''Rét!,werk||% stelt, dewoningen. spoedigen''gyed:Op,ite'MS levéren en was er vans-óVertrigd.-a'datSW ieder -— van hoog tot laag- zijn'beste krachten aan het bouwwerk- Ml-.-.gev^§fr Het tajtelténniskam--..V- 'S-GRAVENHAGE, 1 JUNI Seh: 245—0 kantjes: 246—0; 342—0:200—15; 412—0: 158— 8; 223—0; 339—0: 23—3: 53—55; 204—2; 264— 0; 93—0; 132—3; 133—6; 247—1; 5—2; 8—125 mijl afgelegd; 19—1; 25—4; 37—1; 130-0; 249—1: 250—0; 297—O; 312—0; 190—0: 353— 14; 20—0; 79—2; 186—4; 95—8: 46—0; 50—0; 63—15; 64—0; 72—0; 81—0: 103—0; 116—8; 110—0; 121—1; 325—0; VI. 29-430; vl 61—30; 70—40 78—0; 83—30; 86—5: 115—3; 172—12; 196—26 203—14; 216—4; Binnen te Scheveningen: Sch 199—110 kan tjes van 4 schepen; Seh 7592 kantjes van 2 schepen. Notering nieuwe haring f 179. f223. Grote soorten f70fi06 alles per kan tje. (Nagekomen Familiebericht). Van ons is heengegaan naar de eeuwigheid, onze onver getelijke Grootmoeder, MARIA HENDSIKA MASTENBROEK Het lichtend voorbeeld van haar leven zal nooit in onze herinnering kunnen ver. vagen. Amsterdam Ida Hans Mia Oda Petra Fauxhall (Can.): Bob en Ler.it Badhoevedorp: Janny Tjaco Cokky Zwanenburg. 30 Mei 1954. Dy de Dok- en Werf-Maatschappij WILTOIS'-FIJENOORD N.V. te Schiedam K I bestaat gelegenheid een speciale cursus voor I te volgen. •n komen ijverige mannen In de leeftijd van 20 tot 30 jaar, die tot nu toe niet in staat waren een vak te leren en de kans willen grijpen- zich een goede toekomst te verwerven. Tijdens de opleiding zal het loon volgens de C.A.O. worden betaald. Gegadigden zulien vooraf worden onderzocht op hun geschiktheid voor dit vak. Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan de afdeling Sociale Zaken vóór 12 Juni a.s. tournooi .om .de pioerachapperi Maassluis 1954;'mtgëschre-vS^lf ven door 'det.t.c.'T.O.G:;-;/'isf;goëd|jïÖÈ;-.5®sf slaagdL Tijdensde rfinales,'die sZatérdag jX -werden gehouden rins.de ^mnastiek-;: -zaal- van de minister de Visserschool,'-' heeft het aanspanning niet oritbrokai]|p%» -Bij de 'dames' zegevierde mej. Tu- Pons't- van de ttc. Key Kramer igetegeviercL;-%ëï-? Bij de beginnelingen leverde dé;:-jëhgI|&|||| dige H. Breevaart een .móole^'prèstatie^fcfï door zich 'als jongste deelnemer^bij Sde^jj/i laatste vier te plaatsen. "Hijrivon c 'daar-M'l mede een fraaie medaille. De -finalesgingVSis tussen de heer Fr. v. d. Made'van de t.t.c. St. Paulesclub en dé heer X? vl d Burg van de tt.c. Key -Kramerl'Eerrtj|fSf|[ genoemde won mét 2118 en .21—17.;:De .jsSJss derde prijs was voor G. Drjjver':-van!,!-s-i':j T.O.G. Bij de heren gevorderden was het-a. evenals verleden jaar: een T.O.G,--aÉmge-;gï»|| legenheid. Het was wederom de,heer,-B Hartog, die zijn buitengewoneklassé toonde. Door de kwart finales -kwamen."' A. Weltevreden, P.: Pleysier, 'B. Hartog'!-:.-,,™ en W. J. Fortuin, heren .yaniT.O.G.^ 4'iijès In de- finale won de heer B. Hartog» van de heer .W. J. Fortuin, met: 22—2C;, 1021. 21—10 én 21—7. 'Daarmede.'was: Hartog kampioen: van Maassluis! Vanavond zal in het elublókaai.vazi::de2 t.tc. Key Kramer worden gespeeld om de fraaie beker van Key Kramer,'dié.' momenteel in handen is van -IC - K; De ttc. T.O.G. komt uit in .de eeiste klasse, met de heren B. Hartog, A. v; *t Wout eri P. Pleysier en in de 2e klasse met de heren A. Weltevreden,"- W.' J,'; en;'.; A. Fortuin. Nu Excelsior Maassluis haar ïnz te boven is, boekt zij na de'beslissings-jr- wedstrijd tegen Noordwijk, goede resul taten, waarbij het spel óo.k op een enigs-j zins productiever peil ligt.. Zaterdagavond -, in de wedstrijd tegen Hoek van Holland;: de eerste ontmoeting vsn' de needer-. laag-serie is het vrij talrijk publiek- wederom van een goede -partij voetbal, getuige geweest. Vooral deeerste helft was snel. in een zeer aantrekkelijk:'verrS loop. Excelsior wist zich de meeste kansen'-" te scheppen, doch wist hetniet svérder! dan 10 voorsprong te brengen. Na- de hervatting verslapte hét enthousiasnieiaah;-; beide zijden wel enigszins, -doch' .het'/aft wisselend karakter bleef gehandhaafd, én:' Hoek van -Holland bracht de stand 'op 1—1. De voorhoede van de gasten miste - verschillende schietkansen. Icrwijl. aan. de:: andere -zijde .Excelsior beter voor de- dag kwam en tenslotte met 3—1 won.- j De overige uitslagen zijn: Z.W.S.H.-2 Excelsior 2 4—8; Excelsior 3—R.V-.VH/-2 11; -Excelsior 4Groen Wit 2 35;.en i. R.K. Wik bExcelsior bl 11. ié In <fe vacature G. C. Bouman is.: mei ingang van 1 September a.s. benoemd.töt:, hoofd: van de minister de Visiserschool l.o. J. W. Ros, hoofd van een Chr.school •<e Raamsdonk. - Donderdagavond om 8 uur,-zal ;d8^Hf:;:. Vollenhoven, komende uit Léefdam"Jlh?dë|SiS Rehobothkerk door -. ds.K. WA Dercksërtf;@iF' bevestigd wordenen aan derGerefJKerki^iS te Maassluis verbonden worden. Zondag manuia vmhuLLLhi nieuwe predikant zijn intrude.;;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1