ven Juin betreurd Interpellatie Vermeer in Tweede Kamer De grote lijn Besprekingen over Indo'-Ghina begonnen vandaag k Dr. Oppenheimer de toegang tot atoömgehèimen ontzegd Eisenhower vraagt een milliard meer voor defensie Britse tankdivisie Nederlands zal oefenen onder commando Aanfluiting Mau Mau-leider omgekomen OENSDAG 2 JUNI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2786* Weerbericht iDifog'geen eensgezindheid ovèr keuze "der *-+ neutrale landen Lichtschip Terschellinger bank in Rotterdam VEILIGHEIDSRAAD BIJEENGEROEPEN Debat over Indo-China in Franse Nat. Vergadering Film over Maarthen Luther naar ons land Prof. Gerretson trekt zijn motie in Fransen drijven Vietminli iets terug r~ Prof. dr. J. C. Hoekendijk Paspoortkosten vóór: de vacantie verlaagd? - I Korea Deense schrijver Andersen Nexoe overleden Tito in Griekenland aangekomen Wel fulmineren niet annuleren Si Zie verder pagina 3 „Geheime overeenkomst" ISk „Dat doe ik nou graag Een week hechtenis voor laagvlieger boven Bodegraven Schmittlein na twee dagen afgetreden Amerikaanse divisie uit Korea teruggetrokken Ontploffing aan boord" van Amerikaanse onderzeeboot Ned. gemeente in Presby- terian Church in Australië; V Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—-19,30 uur Vis Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 «wtravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 *UI Redactie: TeL 111892 Administratie: TeL 114402115486 B.g.g. 355283 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 37882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2126 per maand, 0.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting geldig tot Donderdagavond: - MEER- ZONNESCHIJN. "J In de nacht en ochtend plaatselijk mist, morgen overdag op de meeste plaatsen perioden met zonne schijn, maar in het binnenland hier en daar ook nog enkele buien. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag.. Zwakke tot matige wind uit Noordelijke richtingen." ■Q. Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. 3. S. BRUINS 81X)T De grote ltfn, die door het mande ment der bisschoppen heenloopt <s Handhaaf en herstel de eenheid Her Rooms-KatholieHen op politiek en maatschappelijk gebied. Het mande ment Is een grote en somtijds zeer fun damentele bestrijding van de door- hrflflkeedachte. De bisschoppen hadden daarby te Jcenen met de gedachtenontwikke- ünr die zich tijdens en na de oorlog to RX. kring bad voorgedaan. Die ontwikkeling had als haar meest radicale symptoom de doorbraak te lc gegeven: Het toetreden van Rooms Katholiekcn tot de Partij van He Arbeid. gen minder radicaal symptoom was He nauwe samenwerking in de eerste J^n na de oorlog van de KVP me He PvdA. Minister Beel noemde dat todertijd: „Het nieuwe bestand". De fcvp is van dat standpunt teruggeko men. Men wenst nu een brede basis- politiek, waar zoveel mogelijk partijen ■,tetueSsenemglng de PvdA doften aanzien van de KVP net zo goed als ten aanzien van de Prot.-Chr. partijen de doorbraak te propageren. Het is tegenover deze doorbraak dat de KVP nu de onverholen en duide lijke steun van het episcopaat gekre- gen heeft Men kan niet zeggen, dat het man dement feitelijk een nieuw beleid te genover de doorbraak zou aanbevelen. Het lidmaatschap van het NVT, £e- eeregeld luisteren naar de VARA, net lezen van socialistische kranten was -eeds eerder door de bisschoppen op strafte van onthouding der sacramen- I en verboden. Alleen het wordt nu in drastischer woorden herhaald. Men kan ook zeggen dat de teneur van vroegere uitspraken der bisschop pen reeds de afwijzing van de politie ke doorbraak inhield. - Die afwijzing is nu in veel sterkere bewoordingen gekomen. De PvdA wordt in ronde woorden aangeduid als een partij die voor Booms-Katholieken niet geschikt is. „Voor een katholiek ontbreekt hier .de basis", zo heet het. „Volwaardige christelijke politiek tan niet bestaan zonder christelijk be ginsel en ten slotte ook niet zonder 'eendracht In dat beginsel. In feite is ,'t echter zo, dat deze partij niet vanuit 'dit christelijk beginsel werkt en dat ^j*k. niet kan doen. latege^^ Peite- ciük'bvërheerstin, de partij •eaTeVéni- houding, die niet wil weten van do 'beginselen en. Idealen, welke voor i christen heilig zijn*'.' - Hierin treft, naast de afwijzing van 'de Socialistische Party, het stellen van dé eis tot «shristeiijke partijformatie. Wij zullen ons- niet begeven inde theologische achtergronden van dit standpunt. Deze zijn meer voor Room sen dan voor ons van belang. Maar be langrijk is het resultaat En belangrijk is. dat de officiële ambtsdragers van de RJC. Kerk dit 2eggen. En zij zeggen 'het zowel om principiële redenen als om de pracüsche nadelige gevolgen voor een christelijk maatschappelijke ontwikkeling, die zij van toenemende "doorbraak duchten. Er is nog een punt, dat wij naar vo ren willen brengen. De bissdhoppen zeggen: „Daarom ls de grote richtlijn die wij u geven: één in eigen verband .en van daar uit samenwerking met an- dered met behoud van eigen zelfstan digheid". - Die samenwerking Is tweeledig. Zo wordt gezégd: „van de ene kant volgt hieruit immers, dat wij katholie ken in het openbare leven eerder, en gemakkelijker zij het als eenheid aan de zijde gaan staan van die mede- inensen, die ookin Christus "geloven en met ons een christelijke maatschap pij willen opbouwen, waarin de ver heerlijking van God én het eeuwig heil der mensen als eerste norm van al het menselijk handelen en streven aan vaard wordt Van de andere kant zal men echtermoeten begrijpen, dat.de maatschappelijke consequenties die wij uit het Evangelie moeten trekken, ons ook doen openstaan voor sociale stre vingen van andere zijde, zolang deze ïn de lijn liggen van hetgeen de^rnen- seiyke natuur en de sociale structuur der gemeenschap vragen. AUcen moe ten wij bi) deze laatste samenwerking met des te meer waakzaamheid aan onze: hogere, beginselen en met des te meer kracht aan onze eenheid vast houden". Het is duidelijk, dat in-déze passage de.Zig. bredé-basis-polltiek niet Wordt .afgewezen. Zij blijft mogelijk. Alléén wordt zeer duidelijk heengewezén naar engere banden «net de Prot. Chr. par tijen. 'r 'Wij hebben er reeds meer op géwe-j zen, dat de politieke - strijd in Neder land op dit ogenblik niet in de eerste plaats gaat om actuele.pracüsche doel einden, die .door regering: en Staten- Géneraal moeten worden bereikt. -In de eerste plaats gaat het om: de structuur van onze politieke en maat-, schappelijke organisaties. Zal die struc tuur christelijk, zijn of niét? Het man dement kiest onverholen voor de chris telijke structuur, Als zodanig is het «en oorlogsverklaring van de RJK. kerk aan de doorbraak en aan de voornaamste draagster van de door-.' braakgcdachte, de PvdA. Het behoeft geen betoog hoezeer wij het daarmee van harte eens zijn. En wij zouden wensen; dat de kerken der reformatie op dit punt een even duide- |lok;en eyen'beslist, geluid gaven. Want het .- gevaar, dat de' R.K.kerk ziet, De Britse premier. Sir Winston Chur chill, rad met long en pen, drukt hier de hand van de man waartegen hij het in snelheid te voet ongetwijfeld zou moeten afleggen: de loper van de ^droommijC Roger Bannister. Deze ontmoeting tussen snelheid en diploma tie vond plaats voor no. 10 Do wrung- Street, waar Bannister met verschillen de andere bekende athleten startte voor een estafette, tcaarcan zelfs par lementsleden deelnamen, dtoars door Londen, onder de leuze Jded onze ker ken!" Da oude staatsman overhandig de aan elk van de vier lopers een che que van 500, die moest worden af geleverd aan vier Londense kerken. Het geheel was een onderdeel van de actie van de Vereniging voor Histori sche Kerken om gelden bijeen te bren gen voor het instandhouden van deze oude gebouwen. (Van onze parlementaire redacteur) Het aanblijven van de Franse maarschalk Juin als opperbevelhebber van de NAVO landstrijdkrachten in de centrale Westeuropese sector, waar toe ook de Nederlandse troepen behoren, vormde gistermiddag in- de Tweede Kamer de inzet van. éen interpellatie van de heer 'Vermeer (Arb.) en van de debatten die daarbij werden gehouden. Behalve de heren Welter (KNP) en Wagenaar (cpN) spraken alle Kamer leden, die het woord voerden, hun teleurstelling uit over het feit dat maarschalk na de reprimande, die hem door de raad van de NAVO werd toegediend naar aanleiding van diéns critiek op het EDG-verdrag het. centrale punt van het NAVO beleid en van diens insubordinatie tegenover'de Franse mini?teri, president Laniel, geen ontslag had genomen en dat de raad van de NAVO hem dit ontslag niet direct heeft verleend. De Franse regering ontsloeg maarschalk Juin immers onmiddellijk van al zijn militaire nationale functies, nadat hij geweigerd had voor de Franse minister-president te verschijnen. De minister van Buit. Zaken mr. Beycn. deelde mede. dat de raad van de NAVO generaal Juin een reprimande heeft gegeven. De maarschalk kon daar. uit de conclusie trekken: óf heengaan öf de reprimande aanvaarden. Juin koos de laatste weg. hetgeen impljcite betekent, dat hij zich voortaan naar de richtlijnen van de NAVO zal gedragen. In de raad is niet aan de orde geweest of men eenstemmig zou besluiten de maarschalk te handhaven in zijn functie van opperbevelhebber. Er kon alleen sprake zijn van een besluit om hem ontslag te verlenen. Hiervoor is eenstemmigheid nodig, zoals in prin cipe voor alle besluiten van de raad. De Kamer stelde niet de vraag, die logi scherwijs gesteld had moeten worden, of een ontslagbesluit aan de orde is geweest en of soms een der regeringen niet bereid is geweest dit besluit te nemen. Zijn wij goed ingelicht, dan moet de Franse regering zich daartegen hebben verzet. Daarmee was de mo gelijkheid tot het ontslaan van maar schalk Juin van de baan. Het Franse kabinet schijnt om binnenlands politieke Onderhandelaars van Frankrijk en de Vletmlnh hebben besloten vandaag de besprekingen over. een staken van het vuren in Indo-Chlna te -beginnen. Vertegenwoordigers van het opperbe vel der partijen zouden hun eerste zit ting houden, terzelfder tijd, dat de con ferentie van negen naties baar debat hervat, 'na een reces van een etmaal, over de controle op een bestand. De Westerse Grote Drie hebben in Genève gepoogd het eens te worden over de namen op een lijst met „neu trale" landen die zouden kunnen op treden als „waakhonden" voor het be stand. De Britten zouden niets voelen voor een Franse suggestie de commissie te laten bestaan uit Engeland, Rusland, Zwitserland en Zweden. De Engelsen wensen, dat lh de eerste plaats Azia ten in zulk een commissie worden op genomen en voor Engeland betekent Azië in dc eerste plaats India. Betrouwbare kripgen zeggen, dat het Westen grote aandacht zal besteden aan de bevoegdheden van de commissie. Het Westen wenst zeker te stellen, dat een minderheid van één of twee de na- Het lichtschip „Terschellingerbank", gesleept door dc 'marinesleepboot „Or kaan" is vanochtend omstreeks 8.45 uur iHoek van Holland gepasseerd. Het licht schip „Terschellingerbank" is gisteren zoals bekend aan. bakboordzijde door een Belgisch vaartuig aangevaren, waarbij de huid en de lichtopstand. zijn beschadigd. Het ochip zal gerepareerd worden bij de werf Niehuis en v. d. Berg te Rotter dam. President Eisenhower heeft gisteren het Congres verzocht om een extra toewijzing voor de defensie van 1.1 milliard dollar (4,18 milliard gulden) voor militaire constructies. De enige aanduiding waar het geld gebruikt zou worden, kwam in de aan kondiging van het Witte Huis, dat 503.000 dollar (1,9 milliöen gutden), gebruikt zou worden voor een com municatiesysteem in Alaska. moeten toch ook de belijdende protes tantse kerken zien en daarvan op haar wijze getuigen. Dat is nodig, omdat maar al te veel leden van die kerken menen, dat het lidmaatschap van bijv. het N.V.V. en van de P-v.d-A. en van allerlei neutrale, maar in we zen libérale organisaties zich verdraagt met hun christelijke belijdenis. Wy moeten afwachten hoe zich dit alles ontwikkelt. Zeker is dat de R.K. leden van de P.v.d-A. het met dit mandement moeilijk krijgen in die partij. Zeker is ook dat de P.v.dA. zich dit mandement erg zal aantrek ken.:: De strijd om de doorbraak zal er door worden verscherpt. Dat is goed. Want. dat is een strijd, die uitgevochten moet worden. leviog van het bestand niet kan blok keren. Een aantal afgevaardigden tc Genève houdt zich óp het ogenblik bezig met het zoeken van een oplossing'voor de Koreaanse kwestie. Volgens inlichtingen uit betrouwbare bron werken de Cana dese, Australische en Thailandse afge vaardigden aan een. plan, dat na goed keuring door de zestien ledenstaten van de Verenigde Naties-die in Korea heb- ben gestreden, bij de- conferentie zal worden ingediend. Volgens dit plan dient een commissie ad hoe te worden ge vormd, die4ot taak zal krijgen normale betrekkingen tussen Noord- en Zuid-Ko- rea te.vestigen. Deze commissie zou niet in de plaats treden van de V.N.-com- missie voor hereniging en herstel vaii Korea. De Verenigde Naties heeft gisteren bekendgemaakt, dat de Veiligheidsraad Donderdag om 15.30 uur Ned. tijd bij een zal komen om het beroep van Thai land in behandeling te nemen betref fende het zenden van waarnemersvan de Verenigde Naties om de oorlogscri-: sis in Zuidoost-Azië in ogenschouw te nemen. - - - Dc extreme nationalist André Pierre, heeft Dinsdag het debat .over Indo-Cbina in de Franse Nationale vergadering ge-, opend met een pleidooi voor verzoening in Indo-China, Hij zeide in een vrede door onderhandelingen zonder overgave te geloven.- Voor het begin van het debat werden twee moties ingediend, -een door de socialisten en een door de conservatieven, waarin, wordt gezegd, dat de Nationale Vergadering een regeling meer verlangt dan internationalisering van het conflict. Deze week zal alleen Dinsdag en Woensdag over Indo-China worden ge sproken. Reuter tekent hierbij aan, dat de regering van Laniel pasüjij de debat ten van volgende week wéwkelijk in ge vaar zal kómen.. De Amerikaanse film over het leven van Maarthen Luther zal no« dit jaar ook in ons land woiden uitgebracht. In deze film wordt de ontmoeting van de mens met God en Zijn woord behandeld en tegelijkertijd krijgt men een indruk van net existentiële in Luthers theo logie. De Deense schrijver Martin Andersen Nexoe, die de laatste drie jaar in Oost- Duitsland heeft gewoond. Is Dinsdag oo 84-jarige leeftijd overleden, aldus meld de het Oostduitse persbureau A.D.N. Hij stierf in zjjn woning te Dresden. President "Blo van Zuidslavië is Woensdagochtend, aan boord van het Zuidslavischeopleidingsschip „Galeb", in Piraeus'aangekomen. Hij brengt een officieel - bezoek-- van -vier -- dagen Aan Griekenland- redenen- er zitten immers Gaullisten in dit kabinet de-boog ten aanzien van Juin niet volledig te hebben willen spannen. -,WIJ fkmuun hier wel fulmineren maar? 'deC. zaak niet annuleren''. Dr. Bruins Slot (AR) - vertelde hoe z(jn fractievoorzitter ..in - een onbewaakt dichterlijk ogenblik": tijdens een per soonlijk gesprek: over deze zaak-Juin tot deze conclusie was gekomen. Dr. Schouten blijkt, wanneer men het re sultaat van de débatten tracht samen te vatten, votkomen 'gelijk te hebben. Evenals de raad van de NAVO bleef er voor de Tweede Kamer niets anders over dan in het- 'aanblijven van maar schalk Juin, zoals, minister Beren het uitdrukte, „teberusten". De Noord- Atlantische Verdragsorganisatie' is een bondgenootschap; waarin dc regel van de eenstemmigheid heerst. De heer Vermeer (Arb) meende dat de gang van zaken met maarschalk Juin heeft aangetoond, dat deinste'ling van een parlementair orgaan voor de NAVO dringend noodzaköijkis. Een tweede reden hiertoe zaHKij ln de moeüijkJ heden die gerezeSKzijir óver dé verkor ting van de dtcnétiijd- ln de NAVO- landen. OvertuigehdVWftren deze argu menten niet. Desorganisatie van de NAVO is zoals mbuster'.Beyen zei- geen boven-nationaal 'gezagsorgaan. Er. blijkt in de.NAVO_geéh ^?bfirieUlnc_te be- staaqgorttritWpaad hrtteoöfdkwarGërvah de--NAVO ouden controle'-te plaatsen van NAV© parlement. Mr. Beyen herinner- kendé' voorstellen, die in :de NAVO- raadVnaar voren zijn gekomen. Noor wegen deed in" deze-richting suggesties geen succes hebben gehad. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken hoopte echter dat uit de regel matige bijeenkomsten en bezoeken van volksvertegenwoordigers uit de NAVO-- landen aan Parijs; die'-thans reeds woe den georganiseerd, óp de duur een pariet lementair orgaan - zal kunnen groeten. Als deze contacten mogelijk en-nuttig zullen blijken te zijn, is Nederland be reid met initiatieven «p dit punt voor de dag te komen. Geneviève Galard, de heldin van j Dien Bien Phoe, kwam gisteren per j vliegtuig in" haar vaderland terug. I moedér met een Velen" waren ter verwelkoming op het vliegveld Orly aanwezig. De 29- jarige verpleegster wordt door, haar "kus verwelkomd. Ter naleving van de belofte om nauw met het komende Europese léger samen te werken heeft Groot-Britannië een be langrijk besluit genomen door dit na- Jaar tjjdeng de manoeuvres in Duitsland een tankdivisie onder Nederlands coner xnando te plaatsen. VJ7 U zijn' voor de E.D.G. Maar de manier waarop het congres, der Franse SocialistischePar-, tij de leden der Kamerfractie ringe- ioort en hun beveelt voor het EDG-ver-, drag te stemmen, ook a) is iemand, hunner daar principieel tegen, ligt ons toch allerminst. Noch democratie, noch vertegen woordigend. steisel is daarmee ,ge- diend. De zelfstandigheid van het partijlid, dat behoort te stemmen naar eer en geweten en zonder last of ruggespraak, wordt hiermee u>t een aanfluiting. Prof. Gerretson (C.H.) heeft gister-, middag in de Eerste Kamer meege». de-eld zijn op" 6 Mei iL ingediende motie; te kunnen intrekkenna kennis te - heof ben genomen van het regeringsstand punt. De motie had betrekking op eenop 27 Mei 1952 door de regering gesloten overeenkomst die „volgens afspraak;;; met de er bij betrokken regeringen op; militaire gronden als „zeer geheim, n; werd-' gequalificeerd". De .Kamer werd voorgesteld uit -.-te spreken dat het wenselijk is- dat de -re gering de principiële toelaatbaarheid van krachtens volkenrechtelijke af spraak geheime overeenkomsten resp.' de verenigbaarheid daarvan -metde, Grondwet eri de herzieningsvoorstellen - in bijzondere j overweging doet nemen,: en de uitkomst daarvan door tijdige - publicatie aan de openbare ;mening on derwerpt. i m - Franse tanks, pantserwagens, geme chaniseerde vuurmonden en. infanterie 'zijn er gisteren in geslaagd..ten iZuiden van Hanoi de Vietmlnh 10 km terug te drijven van - het belangrijke verkeers- knooppunt "Pho'ely. ttjfr**** Volgens het Franse legerhoofdkwar tier had de Franse zuiveringsoperaüe de Vietminh gedwongen in Westelijke richting over de Day rivier te vluchtèn naar de kalksteenheuvels. De Vletminhtroepen, ter sterkte van naar schatting twaalf bataljons bestook ten reeds lang de post te Jengphoe, 10 km ten Zuiden van Phoely. Acht duizend man. Franse troepen hebben de vorige week het beleg van Jengphoe gebroken en het garnizoen ver- stérkt,-dat reeds 18 dagen onder vuur gelegen had. Door het gebied tussen Phoely en de nabijgelegen steden Ninh Binh en Thai Binh ,te zuiveren schijnen de Fransen althans voorlopig het gevaar van een onmiddellijke Vietminh aanval op een van de drie steden bezworen te hebben. Schont-bij-nacht H. Schaper, die. nu de „Karei Doorman" in de haven van New York ligtde stad met zijn jongens" bezichtigt, heeft de hand gehad in een polo-wedstrijd tussen Brooklyn Dodgers en de New York Giants, op du Polo Grounds te New York. Hij had de eer de bal in het spel te mogen brengen. De Nederlandse schout-bij nacht kweet zich meteen behoorlijk' worp van zijn taak. Luitenant-comnuin dant Harry M. Sell van de Amerikaan se Marine (uiterst links}, commandant Bram Benist, Nederlandse Marine (tweede van links) en de manager van de Giants Leo Durocher rechts) keken goedkeurend toe. De Amerikaanse ondermini: er van Buitenlandse Zake i teneraal Walter Bedell Smitl ieeft er van geprofiteerd, da :r gisteren niet over Indochin leconfereerd wordt door te gaat ussen op het Meer van" Genève „Dit is", zo vertelde hy vijzend op zijn visgerei voor dt forellenvangst, „wat ik wer kelijk graag doe conferenties de rug toe keren en gaan vissen." Het Hoog Militair Gerechtshof in Den Haag heeft gistermorgen de twintigja rige vrijwillige sildaat P B. uit Zwam- mefdam veroordeeld tot een hechtenis- straf van een week wegens het-te laag vliegen over; een mensenmenigte te Bo degraven op 31 October 1953. De advocaat-fiscaal had veertien da gen hechtenisstraf gerequireerd. De Krijgsraad had B tot een voor-; waardelijke hechtenisstrai van veertien dagen veroordeeld, tegen welk vonnis de auditeur-militair beroep had aange tekend. Op een verzoek van de Gaullistische fractie van het Franseparlement heeft Raymond Schmittlein de functie van staatssecretaris voor Indo-China, waar in hij -Maandag werd benoemd, neerge legd. De: Gaullistische parlementsfractie deelde - na eén bijeenkomst mede, dat Schmittlein had r - gevraagd of hij de functie van staatssecretaris voor de Ver bonden Staten van Indo-China zou kun nen aanvaarden. De fractie had thans besloten, elk harer, leden te verzoeken een aanbod tot het bekleden van de functie af te wijzen. Schmittlein trad in de plaats van--de Gaullist Mare Jacquet, die aftrad. De stafofficieren op het hoofdkwar tier van .de Noordelijke legergroep, een NATO-formatie van drie 'landen, hebben gisteren bekendgemaakt, dat het feit, dat de Zesde Britse Tankdivisie tijdens de in September te houden oefening „Battle Royal", onder commando van het Eerste Nederlandse Legerkorps geplaatst zal worden in overeenstemming v is met de recente belofte van de Britse rege ring om een tankdivisie ter beschikking van het' Europese léger te stellen. - Onder de. Nederlandse luitenant-gene raal A. Opsómer, opperbevelhebber ;van het eerste Legerkorps,, zulleiv staan de Britsegenèraal-majoor 'F. Nr Mitchell en zijn zesde. Britse tankdivisie, welke op het ogenblik met; Centuriontanks uitgerust is. Dezedivisie zal echter., een Duitsland tie laatste proeven genomen worden,-;' --v;.-, -,-j Prof. dir. J. C.'-Hoekendijk, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, zal niet naar dé vergadering van de We reldraad van kerken in Evanston kun nen gaan. Prof. Hoekendijk zou op een der eerste algemene vergaderingen spre ken en vérder als adviseur aan de be sprekingen Van de Evangelisatie-sectie deelnemen/ Hij Isreeds sedert October 1953 volledig uitgeschakeld en hy heeft geruime tijd in het ziekenhuis doorge bracht. Men vreesde aanvankelijk, dat het 2 -& 3 jaar zou duren, voordat hij zijn arbeid weer zou kunnen hervatten. Al is het herstel een uiterst langzaam proces, het gaat nu, naar wij vernemen, de goede kant uit. Het is niet onmoge lijk,, dat hij per 1 October zijn arbeid aan de universiteit weer zal mogen her vatten. 'Gedurende het afgelopen acade mische jaar zijn de colleges van prof. Hoekendijk waargenomen door ae pro fessoren Berkelbach van den Sprenkel (practische theologie). Van Unnik en Edelkoort (Bijbelse theologie) en door dr. E. Jansen Schoonhoven van Oer geest (apostolaat). De 40e Amerikaanse divisie is Woens- dag uit Korea hsar de Ver. Staten ver trokken. De officieren en manschappen zijn in de havenstad Intsjon scheep ge gaan. - Eenvan de meest gevreesder-Mau'. Mau-leiders ls-het afgelopen weekeinde:; in een hevig gevecht op de holliogen-; van Mount-Kenia om, het levengekó'-- men. Veiligheidstroepen doen- momeh-- teel alles wat zij knnnen om een infil- tratie van de Man Man in de 'pok'- Wakamba-stam te verhinderen,'-. Het overlopen van deze stain "naar,: de zijde" van de Mau'Mau zou de.rgrobt- ste dreiging op de! veiligheid -in Kenia betékenen sinds'het begin van de'.nood- 5 toestand:, -' 'De politië"'heèft^é'gedóde'"Tiiaiï*'iraiti- leidergeïdentificeerd als- Ndaya; .lader- van het Hika bataljon; die yroegér; nauw heeftsamengewerkt met--,vgené.-'.; raai Cauna'.', de onlangsi gëvahgengëö©i meni leider;. ■-> Aan boord van de Amerikaanse J oïjS derzeeboot „Sirago", die thans ,is dei Amerikaansehaven Portsmouth ligt; heeft zich eenontploffing voorgedaan;:: waardoor, twee burgerarbeiders van bet tuighuis aan de wal om het leven" zijn gekomen. - De commandant van de marinewerf te Portsmouth heeft - medegedeeld- dat de „Sirago" volgens de eerste 'indruk,, niet erg beschadigd De oorzaak van 'de ontploffing zal '.worden nagegaan. Naar wij vernemen van de zijde der Ned. Herv. predikanten in Australië,-. Is dezer dagen in de vergadering van de-i synode van New South Wales de zaak "van de Nederlandse gemeente; besprq-; ken. Besloten is .een Nederlandse ge meente in'- de Presbyterian Churchte stichten. In het vervolg zal .niet meer'; gesproken wordenvan chaplains'.*, maarvan ..ministers' of the Dutch■\eó£-$ gregation" Er zal een kerkeraad geko zen worden,waarin-mensen komen' uit het gehele gebied: De advocaten van de bekende Ameri kaanse atoomgeleerde dr, Oppenheimer hebben Dinsdagavond medegedeeld, dat een bijzondere veiligheidscommissie-zich met twee tegen één stem heeft - uitge sproken voor een verbod voor de ge leerde tot kennisneming vanAmeri kaanse atoomgeheimen. Oppenbeimers advocaat Herbert Marks zelde, dat hij onmiddëllljk de commissie voor -atoomenergie had ver zocht het besluit van de commissie te herzien. Het besluit van de commissie was hem in een brief, gedateerd 28 Mei, medegedeeld. Voor het - verbod stemden' Gordon Gray (oud-minister - van het Leger; en thans rector van de universiteit van Noorö-Caroüna)" en .ThomasA., Morgan (oud-president Van de Sperry-maat- schappij), tegen., het ...verbod -stemde Ward V. Evans (hoogleraar in de schei-' kunde: aan'de Loyalo-universiteit te Chi cago). - De commissie washeter over eens, dat dr. Oppenheimer een „trouw staats burger" is. Maar uit het gedrag van dr. Oppenheimer en zijn relaties bleek een ernstige verontachtzaming ten aanzien van de vereisten voor een veiligheids- stelsel, aldus de commissie. Ook had men geconstateerd, dat Oppenheimer vat baar is voor beïnvloeding. Verder had de commissie critiek op het feit, dat Oppenheimer'zijn deelneming 7aan de verdere ontwikkeling van de waterstof bom in twijfel getrokken, heeft Dr. Oppenheimer, thans hoogleraar aan het Instituut voor Gevorderde Studie van de universiteit te Princeton, werd in 1943. op 38-jarige leeftijd hoofd .van het atoomcentrum Los Alamos, De commissie voor atoomenergie be sloot op 23-December' van' vorig faar dr. Oppenheimer het recht te ontzeggen kennis te nemen van .Amerikaanse atoomgeheimen. - Evans, die een afwijkende mening had- zeide, dat niets er op wees, dat dr. Op-.' penheimer geen trouw staatsburger ts. „Hij haat de Sowjet-unie. Hij had inder daad communistische vrienden. Hij heeft" er nog steeds enige." Men had Oppenheimer in 1947 toen', men betzelfde wist als thans, in staat;* gesteld kennis "te nemen van atoomge heimen. Men weigert dit thans, nu hij minder gevaar voor de veiligheid ople-. vert dan toen; „Dit schijnt nauwelijks de gang van kaken te zijn,: die in een vrij land gevolgd moet worden",-aldus* EvanS. Van onzv "Haagse Er wordt ernstig naar- gestréef verlaging van de paspoortkosten o zodanig.tijdstip van kracht te'doe den dat een zo groot mógelijk de vacantiegangers er noz van' hen profiteren. PJt hebben de ministers Be en Beel geantwoord op schrif gen van het Eerste, Kamerli Wendelaar. Het lag .aanvanke voornemen de verlaging van leges voor paspoorten nog .vo gin_ van het reisseizoen va tn te voeren, maar dat is ni gebleken doordat de-voorste pend gewijzigd moesten won

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1