|)e gouden Sluitingsbijeenkomst R.T.C. met de West aties •i schakel ontwerp - Statuut Basis voor samemverking en onderlinge bijstand Slotwoord van Dr. Drees op R.T.C. met de West Samenstelling en bezoldiging in Tweede Kamer besproken Paspoorten Katholieken ihP.v.d.A ernstig verontrust Rechterlijke Macht Controverse iiit de weg geruimd Costello premier? van Ierland DONDERDAG 3 JUNI 1934 TWAALFDE JAARGANG No. 2787 Wèerbericht Rede prof. Kernkamp Mevrouw Chochlow spoorloos Het 8000ste schip in de Nieuwe Waterwee; m WETTELIJKE VOORZIENINGEN VOOR P.B.O. AAN DE ORDE Hoge onderscheidingen; voor commissarissen derKoningin Bisschoppelijk mandement Compromis Rede mr. Pos Rede Da Cosia Gomez i^ÉSsiiï ast *yÊ.B.U.-overschot in Mei Zuidsïavië en de NAVO lililSfiil (Van onze Haagse redacteur) rjfr BIJ de behandeling van het wetsontwerp tot wijziging van de samenstelling,der rechterlijke colleges en van de bezoldiging der rechterlijke ambtenaren, waarmee de Tweede Kamer zich gisteren heeft beziggehouden, hebben de heren Van Rijckevorsel (KVP) en Verkerk (AR) twee amendementen ingediend, die tot schorsing van de beraadslaging hebben geleid, aangezien de minister van Justitie, mr. L. A. Donker, het „onaanvaardbaar" liet horen. Tweede Kamer „Onaanvaardbaar" Voor de VARA-microfoon heeft de voorzitter van dé katholieke werkgemeenschap in de P.v.d.A., de heer Joan M. Willems, Wqëns- dagavond gesproken over het mandement, dat de R.K. bisschoppen Zondag het licht hebben doen zien. De heer Willems zeide o.a. dat het mandement verschenen is op een tijdstip dat het gesprek over de politieke eenheid tussen de katholieken van de K.V.P,j Ê;N.P. en P.v.d.A. regelmatig voortgang vindt en reeds tot'verheldering' der standpunten heeft bijgedragen. Spr. betreurde het dat geen" overleg heeft plaatsgevonden met de katholieke1 leken,- althans voorzover zij lid zijn van de kath. werkgemeenschap in de P.v.d,A. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424319 Klschtendierm abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 ■«-Gravenhage: Huygensplcin 1 Postgiro 424867 Hedactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 oer maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. jjirecüe: O. A. KEUNIXG en Mr. K. VAN HOUTEN IVeersverwacMing, geldig: tot Vrijdagavond. VRIJ ZONNIG Vannacht en morgenochtend plaatselijk' mist of laag hangende bewolking, morgen overdag droog en vrij zonnig. Weinig verandering in 'tèmperatunr.' Zwakke tot-matige wind overwegend tussen Noord en Noord-Oost. i O Hoofdredacteur: Dr. 3. A. H. J. S, BRUINS SLOT til ET is ons een genoegen de aan- |7l dacht van onze lezers te vestigen 1 óp eén tentoonstelling „De gouden idiakel", die thans te Rotterdam in het Ahoy-gebouw wordt gehouden. Deze tentoonstelling stelt het pro bleem van de vrije-tijdbesteding aan ie orde. Van prot.-chr. zijde wordt er »an deelgenomen door de Hervormde Jeugdraad en'door het CNV. Op ver- aocfc van laats tg emelde organisatie was 'het stichtingsbestuur van „De gouden schakel" bereid de tentoon- I stelling op Zondag te sluiten, een daad I waar het CNV-bestuur zeer «rkenle- fijk voor is. H.M. de koningin bracht op 31 Mei I jl. een bezoek aan deze tentoonstelling I en wU «menen er goed aan te doen oen ónze lezers, die daartoe in de gelegcn- beid zijn, op te wekken het voorbeeld I van de'Koningin te volgen. De ten- I toonstelling i» tot 7 Juni a.s. geopend. w Waarom het nuttig en nodig Is, zulk i een tentoonstelling te bezoeken, be- hoeft wei nauwelijks betoog. Iedereen i weet dat ledigheid des duivels oor- I kussen is- En helaas zijn er maar al - te veel jongeren en ouderen, die met l faun vrije tijd die toch eigenlijk een grote gave Gods is aan de vrije «bei dende mens geen raad weten. Zij Verprutsen die gave. Het vraagstuk van de vrfte-tiJdbe- (tedlng Is een kwestie van cultuur en van cultuurspreiding. En daarom is het goed ons een voorstelling te ma ken van de mogelijkheden die er be staan voor een goede vrije-tijdbeste- dlng. Uiteraard vestigen we dan ook gaarne in het bijzonder de aandacht op d* stand van het CNV. De christelijke -vakbeweging, die in de strijd voor verkorting van de ar beidsduur en derhalve voor vrije tijd vooraan gestaan heeft, is in bijzon der* zin bij het vraagstuk van de vrije- hjdbesteding betrokken. "Want een goed sociaal meelevend mens ontstaat natuurlijk alleen daar waar de vrije lijd op een in Christelijke zin verant woorde wijze wordt besteed. De CNV-stand brengt dan ook in één zestal panelen het verband tussen arbeidstijd en vrijt tijd tót .uitdruk king, "WDe heer Ruppert schreef de»rarer 4n' fa«t jeugdblad van het CNV ",Eén paneel Is gewijd aan het vor mingswerk voor meisjes in bet be drijfsleven. Een ander schenkt aan dacht aan het vakonderwijs voor jon gens.' „Zaaien gaat voor oogsten", staat ér bóven. "En zo zijn er allerlei aspecten van het CNV-werk belicht. „Niet alleen hét'maken van werkstukken is vrije- tijdbesteding", w> schrijft de heer Ruppert, „maar evenzeer is dat het geval bij vakstudie, jeugdwerk, sport én' spel, bij het' meebouwen aan een organisatie om het ideaal te bereiken, het mogelij k te maken dat de vrije lyd op een goede wijze besteed zal worden." SWij hopen 'dat de tentoonstelling „De gouden schakel'* de komende dagen nóg door zeer velen zal worden be- tocht, omdat op die wijze bevorderd kan worden dat velen de ernst,van het rrije-Ujdprobleem zullen gaan 'zien en' leren beseffen dat een verant woorde oplossing daarvan mogelijk is. \tANMIDDAG' is in de vergaderzaal van de Eerste Kamer, onder leiding van de minister-president, dr. W. Drees, de sluitings bijeenkomst gehouden "van de Rondetafel-Conferentie Nederland SurinameNederlandse Antillen. Nadat de secretaris-generaal der Conferentie, mr. Th. van der Peyl, de wijzigingen had voorgelezen, die in de tekst van het statuut, en in de toelichting zijn aangebracht, verzocht dr. Drees de drie delegaties of zij zich met het ontwerpstatuut en de toelichting konden verenigen. Namens de Nederlandse delegatie werd deze vraag toestemmend be antwoord door Minister Kernkamp, namens de Surinaamse delegatie door mr. dr. R. Pos en namens de Antilliaanse delegatie door mr. dr. M. F. Da Costa Gomez. Minister W. J. A Kernkamp hield een rede. waarin hij betoogde, dat zonder overdrijving van het ontwerp-statuut gezegd kan worden, dat het een. aan vaardbaar stuk is, waarin op bevredi gende wijze tot uitdrukking is gebracht op welke manier de drie landen de samenwerking in het koninkrijk voor de toekomst zien. Het gaat om de vast stelling der koninkrijks-aangelegenheden en de behartiging daarvan. Voorts legt het een basis voor onderlinge bijstand, overleg en samenwerking. Tenslotte ver ankert het de reeds in de interim- regelingen vastgelegde autonomie. Het stemt lot voldoening, dat de moeilijkheden, die zich met betrekking tot de positie van de procureur-gene- raai hebben voorgedaan, thans bevredi gend zijn opgelost. Het kenmerkende dezer regeling in het ontwerp-«tatuut is wel het gelhk trekken der posities van beide functionarissen in de overzeese rijksdelen, terwijl overigens de desbe treffende bepaling noch tot wijziging van de posities verplicht, noch ook wijziging daarvan uitsluit. Daarnaast is tot uitdrukking gebracht, dat het koninkrijk een direct belang heeft bij de organisatie met betrekking tot de inlichtingen- en vreemdelingen dienst. Hei ontw«rp-si«iuut is uiteraard een compromis, zodat niet ieder die zijn stem daaraan geeft door de inhoud ge heel is bevredigd, doch dat hij het resultaat aanvaardt als hetgeen in de egeven omstandigheden bereikbaar is. ,pr. vertrouwde, dat het statuut door de Nederlandse wetgever zal worden aanvaard, - met de door de Grondwet voorgeschreven meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen in eik der Kamers. Gelijk uit door een der leden van de delegatie (dr. J. Schouten) afgelegde verklaring is ge bleken. bestaat hieromtrent geen zeker heid. Mochten onverhoopt verschillende leden van de Kamers op de in genoem de verklaring aangegeven gronden zich verplicht achten hun stem aan het ont werp-statuut te onthouden, dan is het toch wel van betekenis te constateren, aldus minister Kernkamp, dat het be trokken lid uitsluitend ten aanzien van één Ud van één artikel verklaard heeft overwegend bezwaar te hebben. De Nederlandse delegatie geeft aan de Surinaamse en Nederlandse Antil liaanse delegaties de verzekering, dat zij érnstig heeft getracht de onder hen levende verlangens en inzichten te be grijpen en daaraan zo enigezins mogelijk tegemoet te komen. Spr.eindigde met de wens, dat de samenwerking moge geschieden met groeiende onderlinge waardering en dat deze tot leiden. bevredigende uitkomst, mag De voorzitter van de Surinaamse de legatie, mr. dr. R. Pos. merkte op, dat ofschoon de weg naar de nieuwe rechts orde nog niet is afgelegd, er toch reden tot voldoening is wegens de aanzienlijke vordering, die daarop is gemaakt, voor al als gezien wordt naar de vele moei lijkheden, die overwonnen moesten wor den om zover te komen. Zijn de vormen der samenwerking veranderd in de loop der besprekingen, de hoofdlijnen van de nieuwe rechts orde zijn gelijk gebleven. De Surinaamse delegatie heeft bij haar aanvaarding van het ontwerp-sta tuut getracht de hoofdlijnen in het oog te houden. Zij heeft bij de beoordeling van dit stuk het ais één geheel be keken. Er is opgemerkt, dat de huidige we reld twee tendenzen vertoont, de drang naar vrijheid van de afhankelijke ge bieden en het streven der landen om door onderlinge verbondenheid tot gro tere ontplooiing te komen. In het ont werp-statuut komen beide tot uitdruk king. het inzicht, dat verbondenheid krachtiger maakt cn de gedachte, dat dc bevolkingen der landen in zelfstandig heid over haar eigen aangelegenheden moeten beslissen. De geschiedenis moge oordelen, of de conferentie de wijsheid heelt opgebracht. welke voor het taak nodig was. verrichten van haar De voorzitter der Ned. Antilliaanse delegatie, mr. cLr. M. F. Da Costa Gomez, wees er op, dat de politieke betekenis van het ontwerp-statuut groot is, niet alleen omdat de landen overzee en hun organen meer bevoegd heden verkrijgen, maar z.i in de eer ste piaats omdat het berust op een zedelijke grondslag. De verhoudingen van de landen die het Koninkrijk vormen zijn tot heden zo omdat ze in het verleden zo geworden zijn krachtens de eenzijdige wilsbepaling van een van hen die de macht daar toe heeft. Na aanvaarding van het statuut zullen deze verhoudingen zo worden als zij behoren te zijn krachtens de overtuiging van de bevolkingen van het koninkrijk, die doelbewust een drachtige samenwerking, het verlenen van onderlinge hulp en bijstand heb ben verkozen boven ondergeschikt heid en verdeeldheid. Om het compromis te bereiken was nodig een geest van vertrouwen on derling en bereidwilligheid om nader tot elkander te komen. Zó gezien kan dit statuut, na aanvaarding door de drie volksvertegenwoordigingen, een betrouwbaar fundament zijn voor het bestaan en bloei van dit koninkrijk. Wel zelden zal het in de geschiedenis voorgekomen zijn, dat tussen volken van verschillende landaard en levens beschouwing geleidelijk een nieuwe overtuiging tot rijpheid kwam, dat zij geroepen zijn om op voet van ge lijkheid elkander wederzijdse steun en bijstand te verlenen iot grote bloei van hun gemeenschappelijke samenleving. Het ontwerp-staat is dan ook met bijval ontvangen in ons rijksdeel. Voor allen moge het eem voldoening zijn, dat zij een bijdrage hebben ge leverd tot verwezenlijking van de belofte van H.M Koningin Wilhel- mina in 1942. In zijn slotwoord zei de voorzitter der conferentie dr. W. Drees dat met de bereikte overeenstemming over het ont- werp-statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, het in artikel 215 van de Grondwet bedoelde overleg voor de totstandkoming van een. nieuwe rechts orde wordt afgesloten. De overeenstemming omtrent het ontwerp-statuut is slechts trapsgewijs bereikt, na langdurig, soms moeizaam overleg, aldus dr- Drees. Deze gang van zaken is nu en dan teleurstellend ge weest, doch ook het vormen van denk beelden omtrent mogelijkheden van overeenstemming is echter een groei proces. Geldt dit voor menig ingewikkeld vraagstuk, aldus dr. Drees, dan toch wel in het bifzonder voor het uiter mate gecompliceerd probleem in één Koninkrijk de'plaats aan te geven van drie landen, die op vele terreinen zo belangrijk uiteenlopen. Suriname en de Nederlandse ''Antil len hebbèn in hun petities van 1945 en steeds gedurende het overleg dui delijk uitgesproken, dat zij een nieuwe rechtsorde, doch geen onafhankelijk heid beogen, leder verwijt dat met het statuut geen onafhankelijkheid wordt verkregen, Is mitsdien mis plaatst. pEten voor de Academische zitting in fl|. Bovenkerk te Kampen begon, schreed ner-korte afstand een stoel van profes- •Ven, curatoren cn genodigden door Kam- Pint. straten. Voorafgegaan door de Pedel rat: de Theologische Hogeschool, de heer o-,"Knol, de rector prof, dr. Herman Ridderbos, en de secretaris van de Senaat, Prof. dr. A. D. R. Polman, volgden eerst •Liïifènodigden, onder tcic de commissaris JljtKóningin voor de provincie Overysel, B. G. M, ridder de van der Schttercn, ',secreturis-gc.neraal van het ministerie r«a' Justitie, mr. C. Tenkink, en de "Pfgemeester van Kampen, dr. W. P- Berghuis. Daarna het college van curato- tcnvijl de stoet gesloten tverd door ^.professoren. Hier verlaat de stoet de V-tologische Hogeschool. Nedérlandsohe Bank deelt mede, ««■blijkens de voorlopige gegevens Ne- «sclahd. gedurende de maand Mei 1954 «f'hci betalingsverkeer met aan de Eu ropese Beta lings Unie deelnemende lan- Swn: een overschot van ca' f 49 jnillioen -verworven.' D* vrouw van de vroegere kapitein van de Russische M.V.D. Nikolai Choch low is in Moskou verdwenen, zo hebben Westelijke functionarissen le Bonn giste ren meegedeeld, aldus meldt A.P. Volgens diplomatieke rapporten, die juist uil de Sowjet hoofdstad ontvangen zijn, is mevrouw Janina Chochlowver scheidene weken geleden spoorloos ver dwenen en bevindt zij zich waarschijnlijk in handen van de Russische geheime politie. Uit de rapporten blijkt niet, wat er gebeurd is met de 18 maanden oude zoon van Chochlow en de inwonende 14 jaar oude zuster van mevr. Chochlow. Westelijke functionarissen hier zeiden echter van mening te zijn, dat deze ook verdwenen zijn. Gedurende enige tijd, nadat haar man naar het Westen was. overgelopen heeft mevr. Chochlow nog .gewoond op het oude adres. '- De Turkse eerste minister. Menderes, zal deze week op het Amerikaanse de partement van Buitenlandse Zaken spre ken over een voorstel om Zuidsïavië te laten deel hebben aan het maken van plannen voor de Westerse defensie door het Balkanverdrag te verbinden aan de NAVO. O Vanmiddag is het 8000ste schip van dit jaar de Nieuwe Waterweg binnen gelopen. Het was het Nederlandse m.s, „Merak N" afkomstig van Las Palmas. Het schip heeft ligplaats gekozen aan de Lekhaven/ Cargadoor is Van Nievell Goudriaan en Co. Vorig jaar kwam het 8000ste schip eerst op 18 Juni-binnen. Het was toen het.Nederlandse nas.. „Nieuwland". Men heeft gezocht naar een eigen op lossing, ook ai was te voorzien, dat dit in het Koninkrijk en daarbuiten niet door allen zou worden begrepen en op zijn mérites zou worden gewaardeerd. Deze eigen oplossing zal slechts dan aanvaardbaar zijn, indien zij ook reali seerbaar is. en een werkwijze aangeeft, welke in de praktijk bruikbaar zal blij ken te zijn. De toekomst kan met vertrouwen te gemoet worden gezien. Mannen uit de praktijk van het staatkundig en maat schappelijk leven hier, in Suriname en in de. Ncd. Antillen hebben met zorg de bepalingen aan hun ervaringen ge toetst. Mochten onverhoopt moeilijkhe den rijzen, dan zal stellig wederzijds bereidheid bestaan door wijziging van het statuut die moeilijkheden te over winnen, indien dat niet langs een an dere weg mogelijk is. Na de inwerkingtreding zal nog de aanpassing van Grondwet en landsrege ringen aan het statuut en de verdere uitwerking daarvan met voortvarend heid ter hand genomen moeten worden. Deelgenootschap in groter verband is niet anders mogelijk dan met opoffering van een deel van eigen zelfstandigheid. Voor Suriname en de Antillen zullen organen buiten het eigen land invloed behouden, Nederland zal met het sta tuut aanvaarden» dat. voortaan Suriname en de Ned. Antillen invloed zullen doen gelden in sommige aangelegenheden. Dr. Drees stipte hierbij enkele waar den aan, zoals het behoud van de histo rische band, die niet zonder schade op elk willekeurig moment kan worden verbroken, waarbij hij opmerkte, dat men er goed aan deed, tekortkomingen uit het verleden niet levend te houden. Dan de mogelijkheid van culturele uit wisseling en van economische samen werking, die na het totstandkomen van het statuut met geëigende middelen zal worden bevorderd. Wederzijdse steun en uitwisseling kan voor kleine gemeen schappen meer nog dan voor een grote van waardevolle betekenis zijn.. De zojuist bereikte overeenstemming, zo zeide dr. Drees, wekt de gegronde verwachting, dat op korte termijn in elk der landen het ontwerp-statuut zal worden aanvaard. In Nederland bij wet. in Suriname en in de Ned. Antillen bij besluit van het vertegenwoordigend lichaam. Zo staan wij dus aan de voor avond van de vervulling van de bij herhaling, o.m. op 7 December 19+2 door H.M Koningin Wilhelmina gegeven be lofte: de aanpassing van de structuur van het Koninkrijk aan de eis der tijden en aan de gewijzigde verhoudingen. Dr. Drees richtte namens alle leden van de conferentie een woord van dank tot de beide Kamers der Staten-Gene- raai voor de grote gastvrijheid aan de conferentie verleend, aan de leden van de conferentie, algemene adviseurs en adviseurs, cn allen die tot het welsla gen der conferentie hebben meegewerkt cn zeer in het bijzonder de leden van de Kleine Commissie, die het statuut voor bereidde, en hij eindigde met een bede voor het welzijn van het Koninkrijk. „En ik ben overtuigd van Uw aller instemming als ik daaraan toevoeg, on der het gezegend bewind van ons Oran jehuis, dat bij uitstek de eenheid van het Koninkrijk vertegenwoordigt". Vijf en twintig meier boven de grond is gistermiddag dc vlag gehesen op de Grooteof St. Laurenskerk te Rotterdam: het eerste spant van de kap was geplaatst. IMEN streeft er naar, ao wordt ge- meld, om nóg deze zomer de pas poorten goedkoper te maken. Voor velen een welkomstboodschap. Wij vragen ons af waarom we eigen lijk niet zouden kunnen komen tot het algeheel afschaffen van paspoorten. Voor 1914 kon men ook zonder pee poort de grens óver..' En als deze totale atefeafiCtag wat te kras is, zonden dan. de landen van de Raad van Europa er niet toe kunnen overgaan om voor het verkeer van de burgers dier landen over" en weer het paspoort overbodig te «naken? (Van onze Haagse redacteur.) Vanmorgen heeft de Tweede Kamer dé wijziging van de samenstelling der rechter- lijke colleges en van'de bezoldiging'der rechterlijke ambtenaren'goedgekeurde De controverse tussen regering en Kamér, gerezen naar aanleiding van het amen-. dement-Van Rijckevorsel, waarin een, verhoging vande wedden der rechters; in, L de rechtbanken werd voorgesteld, was .uit.: de weg geruimd door een wijziging van dit amendement. De door de heer Van Rijckevorsel voorgestelde verhogingen waren tot kleinere.- bedragen' terugge bracht, waardoor het amendementvoor minister Donker aanvaardbaar -.was." De Kamer nam het zonder hoofdelijke stem-- ming aan. evenals het amendement .waar-d mee de lagere waardering van het ambt van kantonrechter 3de klasse dan dat' van griffier bij. een rechterlijk college, werd opgeheven. De, Kamer aanvaardde ook de wetsontwerpen tót wijziging van de salariëring van. de,leden der Reken kamer en van de vice-president eri dë leden van d Raad van State.: X: l-tiid* Bij de behandeling van een wetswijzi ging waarin de toepassing van hét. Ziekenfondsenbesluit geregeld wordt,» aanvaardde de-Kamer zonder ^hoofdelijke; stemming een amendement-Van Lien- den (P.v.d.A waardoor de. 'premie, van 3 per maand, die betaald, moet worden;: indien man en vrouw beiden invalidi- teitsrente ontvangen. - wordt terugge bracht tot 150. Minister Suurhoff had zich tégen dit amendement-verzet. - - V; Het. eerste., amendement.-Jjj.eldi.in een verhoging van de voorgestelde maandelijkse bezoldiging van'de.rech ters in de" arrondissementsrechtban ken. De bedoeling hiervan was de wedden meer in overeenstemming te brengen met de waarde en de be tekenis van. het ambt. Het tweede amendement had de strekking een einde te maken aan de situatie, dat een kantonrechter derde klasse lager bezoldigd wordt dan de griffiers van de Hoge Raad, van de gerechtshoven in Den Haag en Amsterdam en van de rechtbanken in Den Haag, Am sterdam en Rotterdam. „Dit kan bepaald niet", zo verklaarde minister Donker ten aanzien van hel eérste amendement. Een vice-president van de rechtbank in Utrecht bv. zou dan nog slechts vijftig gulden per maand meer verdienen dan de jongste rechter in dc Haagse rechtbank. De minister vond dat de verhoudingen daardoor scheefgetrokken worden, terwijl boven dien de samenhang tussen de salarissen van rechters en ambtenaren verbroken zou worden. De minister van Binnen landse Zaken. prof. dr. L. J. M. Beet, onderstreepte in een betoog over de on derlinge samenhang der salarisregelingen deze bezwaren. Ook tegen het tweede amendement had minister Donker bezwaar. Deson danks handhaafden de indieners hun voorstellen. De heer Van Rijckevorsel vond een verschil in bezoldiging van vijftig gulden per maand aanzienlijk genoeg om er het verschil in waardering van. functies tot uitdrukking mee te brengen. Evenals da heer Verkerk be treurde hij het dat de minister met geen er.kcl woord gesproken had over de be tekenis van het verantwoordelijke en onafhankelijke ambt van de rechter. Ut tweede instantie sprak minister Donker het „onaanvaardbaar" over het eerste amendement uit, voornamelijk op grond van het feit, dat het gehele stelsel van salariëring er door verstoord zou worden. Op deze uitspraak van de minister van Justitie spoedde prof. Oud (V.V.D.) zich naar het spreekgestoelte om te informe ren naar de betekenis van- de afwijzing die de minister had laten horen. „On aanvaardbaar kan verschillende beteke nissen hebben en de Kamer moet duide lijk-weten waar zij aan toe is voor zij haar oordeel over het amendement geeft", aldus prof. Oud. Hij vroeg daarom of de minister bedoeld had. dat het wets ontwerp zou worden ingetrokken bij aanvaarding van het voorstel of dat de minister met zijn ambtgenoten van Bin nenlandse Zaken en van Financiën die mede bij het wetsontwerp betrokken zijn zouden aftreden. In het eerste geval zou er in het geheel geen salaris verhoging voor de rechterlijke ambtena ren komen en er zou zelfs terugbetaling moeten plaats vinden aangezien de be zoldigingen reeds vooruitlopend op de aanvaarding van het ontwerp, op de nieuwe regeling 'gebaseerd zijn. ..Als het wetsontwerp zou worden ingetrokken geef ik mijn stem aan het amendement, want ik wil we! eens zien of de ministers daartoe inderdaad zouden overgaan. Ais de ministers van plan zijn al te treden geef ik ook mijn stem aan het amendement, indien ten minste de heer Van Rijckevorsel het dan handhaaft", zo verklaarde prof. Oud onder gelach van de Kamer. Minister Donker antwoordde, na enig fluisterend overleg met zijn collega's, dat het „onaanvaardbaar" geen betrek king had op het lot van de ministers maar op het lot van het wetsontwerp, maar hij kon nog niet gedetailleerd aan geven welke consequenties, het precies zou hebben. De voorzitter kondigde daarop een schorsing van enige minuien aan, die echter uitgroeide tót een schor sing van vijf. kwartier enmoest daarna mededelen dat het overleg met de rege ,Paarop.^werd:-ibesIotea^ti-isbehandelin& van het ontwerp aan te houden tot van daag. De Kamer begon vervolgens aanbeen serie wetsontwerpen tot insteiling :-;van productschappen voor vee en vlees, groen ten en fruit, siergewassen,- tuinbouwza- deri, margarine, vetten en: oliën, gedistil leerde dranken en akkerbouwproductén. alsmede een hoofdproductschap' voor akkerbouwproducten. De heer Van de Heuvel (A.R.) sprak er zjjn vreugde over uit, dat thans- de eerste wettelijke voorzieningen na het tot standkomen van de wet op de Pu bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, aan de orde zijn, maar wees er, tevens op 'dat de gedachte van de P.B.O. in ons volk dringend versterkt moet worden. De heer Van de Heuvel noemde de voorstellen van grote betekenis en was verheugd dat zij tot stand gekomen zijn in volledige overeenstemming tussen de bedrijfsgenoten. Op enkele punten had hij bezwaren tegen de voorstellen. In de eerste plaats betreurde hij het dat de iri stelling van het hoofdproductschap voor bouwproducten niet voorafgegaan was door een wijziging van de wet op de Bedrijfsorganisatie, waardoor dit hoofd productschap zou passen in het wette lijke kader. Nu is het gebaseerd op be palingen van de Grondwet. Ook had hij er bezwaar tegen dat in het bestuur van het productschap voor groenten en fruit zetels zijn toegewezen aande organisa ties van werkgevers en werknemers van importerende bedrijven, zulks in afwij king van het oordeel der betrokkenen. In afwijking van het standpunt van de A.R. spieker vond heer Vondeling (Arb.) dat aan de- vertegenwoordiging van de consumentenbelangen wél degelijk een plaats moet worden ingeruimd. Ook de vertegenwoordiging van. de importeurs achtte hij in het belang van de consu ment. Hij waarschuwde dat de taak van de productschappen niet uitgebreid moet worden, tot het gebied van de prijzen. Het heeft H.M. Koningin Juliana be haagd de commissaris van der Koningin in de provincie Groningen, dr.- E. H. Ebels.- de": commissaris-in de provincie Noord Holland, 'dr: J. E. Baron "Del Vos' van Steenwljk en de commissaris van dc Koningin in de provincie Utrecht,-de heer -M. A. Reinalda te .benoemeri-.tot Grootofficer In de'Orde van Oranje Nas sau. Dit werd .medegedeeld door de minis-. ter van Binnenlandse Zaken,prof.' dr. L. J. M. Beel tijdens een,diner in' hö-,:; tel DëDoelen te Groningen, dat' volgde op een bijeenkomst van commissaris-'r sen der Koningin in' het Provinciehuis te Groningen. 1 - Zo men weet zulten "dr. Ebels, drj Ba ron de Vos van Steenwijk en - de heer Reinalda per 1 Juli 'a.s. hun ambt als commissaris der Koningin neerleggen.": Dr. De Vos van Steenwijk was reeds commandeurin de- Orde van Oranje Nassau.' De drie-onderscheiden ;commis-: sarissen 'dragen' reeds de .versierselen; behorende bij het Rïdderschap in de Or- de van de Nederlandse Leeuw. De advocaat John; A.. Coctello, leider van de Fine Geel-pariij, werdgister-j avond gekozen tot premier van Ierland., Hij volgt hiermee Eamon de Valera 'op.' CostellÖ gesteund door eén .coalitie" kreeg 79 tegen 66 stemmen bij hét stemmen over een premier -in, de. uit 147 zetels bestaande Dail (parlement). - Een onafhankelijke stemde niet en de- speaker onthoudt zich volgens traditie*' van stemming. - v meaeue-ieii a<u uei uvcnes uiei ae rege-t lussen ae verscnuieuae bevolkings- ring nog niet tot resultaat had geleid. I groepenin" ons' land* sichvin. dë"'" naaste „De thans ontstane situatie raakt niet alleen de Kath. Werkgemeenschap in de P.v.d.A., zij raakt die partij in haar geheel. In opzet en wezen is dit immers een partij, waarin Prot.-Chr., humanisten en katholieken samenwer ken. Wordt voor een van deze groepen deze samenwerking onmogelijk ge maakt, dan wordt de doorbraak in haar wezen aangetast." aldus spr., die in het einde van de doorbraak een geestelijke nederlaag zou zien. Spr. zeide de aandacht' hierop te ves tigen „om de luisteraars iets te doen beseffen van de betekenis van de vraagstukken, die het laatste mande ment oproept, van de ernstige situatie, die is ingetreden niet alleen voor het politieke leven, maar nogmeer voor het geestelijke leven in\ ons land". Spr. merkte op. dat de angst ge rechtvaardigd is, dat do verhoudingen lussen de. .verschillende bevolkings toekomst zullen, toespitsen. Men kan twijfelen aan de vraag of -dit alles wel nocüg was geweest1 en of de P.v.d A. dit heeft verdiend, maar in "leder ge- val plaatst het de katholieken' in dé P.v.d.A. voor een schier bovenmense lijke verantwoordelij kheid. V „Dat ik nog geen definitief süarid-'r punt inneem zal men begrijpen en bil-^ lyken. De tijd voor beraad was daartoe te 'kort. en de vraagstukken züh te in- gewikkeld en veelomvattend. Maar - ik hoop. dat u de ernstvan de dtuatie- begrijpt. Ik weet van de gewetensnood waarin vele oprechte katholieken- en naet -alleen van die Werkgemeen schap zijn komen te verkeren.'* Ten slotte zeide spr.,dat in deze tijd die r stuwt,.: naar nieuwe verhoudingen:: op kerkelijk.: politiek en maatschappe-- ujk gebied, de gelegenheid behoort to bestaante experimentereri?f«wSnfmiw» wegen.' - - -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1