stra „Thailand" in Veiligheidsraad Slotzitting jijjjjin de R.T.G. Ook minderheden in de delegaties zijn niet tegen het '4 TWAALFDE JAARGANG No. 278§| Onaanvaardbaar Op de grens Oostenrijk-Joegoslavië RADIO-TELEGRAFIST GEDOOD Apeldoorns meisje in gierput geduwd Odor ex Nieuwe belangrijke oudheidkundige vondst in Egypte v - Dr. J. SCHOUTEN LICHT ZIJN BEZWAREN TOE VRIJDAG 4 JUNI 1954 Weerhériêht Queen Elizabeth' krijgt vinnen MASSAAL VERTREK VAN RUSSEN Nieuwe Franse minister Stadskanaalse gezinnen naar Vlaardingcn? Rondetafelconferentie .-F :MtyËsm A-' HpSilil 'kji J Voorstel tot mtbreidrngfe van de Staatsloterij 1 „Hollandse Nieuwe voor de Koningin ROOD-GHINA HEFT BEPERKINGEN OP VOOR ENGELAND, - J Vulcanische uitbarsting op-*Nieuw~ Zeeland DIAMANT VAN 426Vt KARAAT GEVONDEN Looneisen van personeel NS aan minister voorgelegd Knaapje ;dodeijk veronge lukt te Barneveld TRANSPIRATIE ém v r ..■■■■dtsmj.y.-- "f :T' -I U TJ. Sa - - - w te Zie verder, pagina 3" MELKSANERING Kans yoor normale concurrentie KEIZER HAILE SELASSIE IN CANADA De twee Duitse medeplichH tigen van Choclilow f:-C Berisping voor kapitein „Prins Willem van Oranje'*?; y- Rotterdam: Witte de WIthstraat 30 Tel et 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 434510 f Klachtendlenst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 %-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114403—115486 B.g.g. 395288 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. f 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. V_— Directies O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting geldig tot Zaterdagavond. ZONNIG T Heldere nacht. Morgen overdag droog en zonnig weer. Maflge wind in hoofdzaak tussen Noord-Oost en Oost. Vrij warm, 'O O Hoofdredacteur: Dr, J. A. H. J. S. BRUINS SLOT «OOR de oorlog kwam het hoogst V" relden voor in een parlementaire periode dat een minister ten aanzien van een amendement, dat In de Twee- 6» Kamer voorgesteld werd, het „on- •anvaardbaar" uitsprak. Wanneer dat geschiedde, dan moest het wel gaan om een zaak van zeer principieel of zeer fun damenteel belang. Als een minister hi die tijd een amendement niet begeerde, placht hij het als regel na een gedocumenteerde bestrijding -.ernstig te ontraden". Dat beteken de dan dat de minister er tegen was. dat hy het onaangenaam zou vinden als het werd aangenomen, maar het hield tevens in dat er geen politieke consequenties uit zou den voortvloeien. Dergelijke politieke consequenties dijn wel verbonden aan een „onaan vaardbaar" verklaring. Die conse- gueatie» kunnen variëren tussen het aftreden van het kabinet, het aftreden van een of meer ministers en het in- kekken van het wetsontwerp. Zoals - gezegd, dat laatste gebeurde ^»radisch en als het „onaanvaard baar" werd uitgesproken, dan werd daar meestal een zeker politiek reliëf aan verteend,doordat de voorzitter van de ministerraad ln de Kamer ver- acheen om dat te zeggen. Die voor-oorlogse practijk is beter dan de tegenwoordige. Het la vooral minister Llefttnck ge weest, .wie faet woord „onaanvaard baar" voor in de mond lag. Als hij met •en wetsontwerp kwam, was er vooi da Tweede Kamer bijna geen moge lijkheid om het te amenderen. De mi nister wist wat hij wilde hetgeen op aidfflelf een deugd is maar hij stond tegelijkertijd steeds stokstijf op zijn «tuk hetgeen tot ten ondeugd bij dese minister werd. Het k voorgekomen dat minister Lleftinck op één middag in de Twee de Kamer wel een stuk of zes keer het woord ,onaanrvaardibaar uit- «prak. ;-F Dit irriteert de Kamer, althans hen dfe met amendementen komen ten zeerste. Want dat woord „on aanvaardbaar" wordt natuurlijk meestal danuitgesproken, als de minister vreest dat het amende ment anders sou wonden aangeno men. M:a.w., het „onaarmtaTdbaar" 'wordt gebruikt con .een meerder heid in. de Kamer te.doen zwichten uit vrees voor politieke coosequen- tiést - A*- ïr rijn omstandigheden, gelijk wU néhin het begin zeiden, waaronder dat acceptabel la. Als de minister vindt dat 'de zaak zo belangrijk ia dat WJ daar hetzij het let, van een wetsont werp, hetzij zijn eigen minsterieel lot •sa verbindt,dan moet de Kamer zelf maar .weten of zij dia risico's wil ne en en of: niet. Maar het is ook duidelijk dat dit geen schering en Inslag mag worden en dat dit dus uitzonderingen moetent blijven, uitzonderingen voor zaken' van waarlijk principieel en fundamen teel belang. Wórdt het welschering en inslag, zoaU het dat na de oorlog geworden is, .dan 'betekent dat in feite het te niet doen. van een grondwettelijk recht dat de Kamer bezit, n.L het recht van amendement. Want men kan nu eenmaal niet om taken van betrekkelijk ondergeschikt belang politieke crises ontketenen. De fout ligt in eerste instantie bU ministers die maar dadelijk met het „onaanvaardbaar" voor de dag komen. Maar vervolgens kan men gerust leggen dat de Tweede Kamer hier zelf ook-zich veel, te lang Wj deze ver- keerde praetljk heeft neergelegd. Want door de angst, yoor politieke crises, door het zwichten voor het steeds herhaalde „onaanvaardbaar" 1* een verkeerde constitutionele praetljk gewoonte geworden. Het. wat dan. ook wel een beetje humoristisch toen verleden week bij de wijziging Garantlewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië, uitge tekend de beer Stufkens (P. v. d. A.) hierbij te keer ging tegen het herhaal delijke „otrvaardbaar*? dat bij die ge legenheid de omheining, vanminister Luns' tanden was ontvloden. Het wat immers, metname 'de so cialistische minister Lleftinck die deze praetljk hier. te lande heeft ingevoerd. Wanneer er destijds van AJt. zijde, tegen.werd geprotesteerd, dan gaven de sqclalisten „niet thuis". DeAt week echter is het met een „onaanvaardbaar" van minister Don- fcer vastgelopen. £r was een anvendement'van Rijcke- vorsel, dat' een betrekkelijk kleine wijziging wilde aanbrengen in het ontwerp-samecstelling en bezoldiging Rechterlijke Macht. „Onaanvaardbaar" zei minister Don ker.'Toen snelde de heer Oud naar het 'spreekgestoelte en vroeg. „Wat betekent dat? Treedt ,u dan af of trekt uhet ontwerp in?" En de heer Oud ver-i telde er meteen maar bij dat dat laat ste wei heel moeilijk zou zijn, aange zien de voorgestelde verhoging van salarissen reeds, vooruitlopend op de aanvaarding, wordt uitbetaald. Op zichzelf—niet -onbedenkelijk,zou de Regering daardoor des te moeilijker tot intrekking .kunnen-; overgaan. Nu zat dé heer' Donker In- moeilijk heden.- Want aan aftreden dacht hij kennelijk niet Hij had het „onaan vaardbaar" uitgesproken zonder zich bewust te zdjn wat hij-eigenlijk deed. HIJ:was dan-oOk kennelijk in verwar-, ring en zei dat hij niet precies op de vraag van de heer'Oud kon antwoor-, ven." Het'.„onaanvaardbaar" hield ver-': band met het lot van bet wetsontwerp, maar Hóe dat precies zou zijn,'kon hij hiet zeggen. Het''gevolg" was schorsingdec be- Een Mig-straaljager heeft gisteren een DC 3 transportvliegtuig van de Belgische luchtvaartmaatschappij" Sabena beschoten. De aanval had plaats nabij de grens tussen Oostenrijk en Joegoslavië en als gevolg van de be schieting werd de radio-telegrafist van het Belgische toestel gedood en wer den twee andere leden gewond. Hoewel het toestel zwaar was gehavend, slaagde het. vierde lid van de bemanning, piloot Douglas Wilson, er in'het toestel in zijn macht te houden en een noodlanding te maken nabij Graz in de Britse zone van Oostenrijk. Dradinlelegrafist Joseph Clammerls, die gedood werd tijdens een beschie ting door een onbekende Mig. De 83.000 ton metende „Queen Eliza beth", het grootste passagiersschip ter wereld, zal de a.s, winter worden uit gerust met epkele „vinnen", die het róllen van het schip bij zware zeeën moeten tegengaan. De vinnen, een Britse uitvinding, worden beneden de waterlijn uitge stoken en weer ingetrokken. Da Ngauhohoe.'een van de drie ac tieve vulkanen in het-centrum van het Noordelijk eiland van Nieuw Zeeland is vandaag in werking getreden. Bij de uitbarsting werd een. stroom gloeiende lava bijna 200 meter in de lucht gestoten. Grote rotsblokken van honderden tonnen rolden langs de berg hellingen naar beneden. De Ngauhonoe is 2300 meter hoog. De krater, die ongeveer 400 meter breed is, is gevuld met zwarte lava, een lavastroom van bijna 400 meter breed, beweegt zich over de berghelling naar beneden. In de wijde omtrek van de vulkaan bevindt zich geen enkele nederzetting, zodat er geen mensenlevens gevaar Io- pen. Radio-Peking heeft bericht, dat de Sowjetunie is begonnen met een massale terugroepingvan een deel der Russi sche burgen ln communlsiisch-Chlna. Volgens de uitzending,- die in Tokio werd opgevangen, worden de Russen naar hun land teruggeroepen om'daar „deel te nemen aan de grote communis tische opbopw". Premier Lanlel heeft Donderdag de dissidente Gaullistische afgevaardigde Edouard Frederic Dupont benoemd tot minister voor de Verbonden Staten van Indo-China. Dupont is ook voorzitter van de Pa- rijse gemeenteraad. De Anglo American Corporation of South Africa heeft medegedeeld, dat een blauw-witte diamant van 425% karaat en met een waarde vah ongeveer 1 mil- lioen gulden in de Premiermyn nabij Pretoria tijdens de normale mijnwerk- zaamheden is gevonden. De diamant •heeft ongeveer een viermaal zo grole omvang als de bekende Koh I Noor steen die in de Britse Kroon is gevat en 106 karaat weegt. Een van de groot ste diamanten, welke ooit gevonden zg'n, is de Zuidafrikaanse „Cuilinan"- steen, die een gewicht van 3.025 karaat had. Nadat de drie N.S.-personeelsbonden de tussen de directie en personeels- "ra'ad overeengekomen loonvoorstellen hadden verworpen, zijn de verlangens van de door de bonden belegde ver gaderingen aan de directie ter kennis gebracht. Zoals te verwachten was, heeft de directie besloten deze algemene loon eisen voor te leggen aan de minister van Verkeer en Waterstaat en aan het college van ryksbemiddelaars. Hiermede is het loonoverleg by de spoorwegen afgelopen en is de kwes tie een regeringszaak geworden. Wilson verklaarde gisteravond: „Ik weet niet wat de nationaliteit van het aanvallende toestel was, maar het was in ieder geval een straaijager"- Volgens Oostenrijkse autoriteiten heeft Wilson verklaard, dat hij op de jager' een rode "ster had waargenomen, dat het toestel was gemerkt met de letters „A.W.K." .en dat de jager drie maal om het transportvliegtuig was heengecirkeld, klaarblijkelijk in een poging om het toestel in communis tisch Hongarije te doen landen. .Wilson zeide, dat hij verder geen verklaring kon afleggen in verband met de reglementen van zijn maat schappij. Ook het Joegoslavische nieuws agentschap Tanjug zeide in een be richt uit Belgrado, dat het Sabena- toestel is aangevallen door een straal jager van het type Mig-15. De woordvoerder van de Sabena in Londen zeide echter,dat de aanval was uitgevoerd door twee straaljagers. Deze verklaring werd bevestigd door de woordvoerder van het hoofdkantoor van de Sabena in Brussel' Op l.het: hoofdkantoor werd verder verklaard, dat de om het leven gekomen radio telegrafist' Joseph Clauwaert was. De twee gewonde leden van de bemanning waren de eerste piloot Arsene Devree- se en de boordwerktuigkundige Victor Sluyts. - Gisteren werd in berichten.Hit Graz medegedeeld, dat het Belgische vlieg tuig. naar aangenomen werd, 20 zakken diplomatieke post bij zich had en 24 stamboekvarkens. Het feit, dat alleen op dit vliegtuig geschoten werd leidde in Graz tot de speculatie dat iemand een poging ge daan zou hebben zich meester te maken van de diplomatieke post. Na de landing legde de Britse mili taire politie onmiddellijk een cordon om het vliegtuig. De toestellen vanfotografen, die trachtten foto's van het vliegtuig te maken, werden in beslag genomen. Verslaggevers werden niet tot het vlieg tuig of de bemanning toegelaten.; Volgens het Weense communistische blad „Volksstimme" is het vliegtuig boven Hongaars.gebied beschoten, omdat het weigerde gehoor te geven aan een bevel- om te landen. r Op de van de Bogertlaan te Barneveld Is gisteravond omstreeks. 8 uur het 10-ja- rig zoontje van de familie Van B. onder het achterwiel - van.,een auto gekomen en vrijwel op slag gedood. (Van onze correspondent) Het onderzoek naar de wijze, waarop de vijfjarige Eitje Meuken te Apeldoorn, die sinds Zondagavond vermist werd en gistermorgen levenloos werd aartgetroffen in een gierput, heeft Donderdagnacht een tragische wending genomen. Het is gebleken, dat het kind met voorbedachte rade is vermoord door een 12-jarig buurmeisje, een dochtertje van de man, die 's mor gens was gearresteerd als verdacht van. het" misdrijf. - Zoals bekend werd Eitje Meuken in een put aangetroffen, welke zich op een erf bevond. Een naby het kanaal gevonden schoentje versterkte aanvankelijk de gedachte aan een mogelijke ver drinking. Daar het schoentje echter naar gier rook, kwam bij de po litie ook de gedachte aan een mis drijf op. Het I2Tjarig; dochtertje van R. verklaarde Eitje Meuken bij het spelen in de put tehebben geduwd met de bedoeling haar van het leven te beroven. Zy verklaarde Zondag morgen reeds haar vreselijk plan te hebben willen volvoeren. Daar op de put een zwaar deksel lag, dat zy niet kon optillen, heeft zij het er afgeschoven. Dinsdag is zij weer naar de put gegaan en heeft een schoentje van een dér beentjes gehaald en het vervolgens in de nabijheid van het kanaal gelegd óm verdrinking voor de wenden. Het zijn bepaalde abnormale trek ken in dit meisje. Zij heeft al eens eerdergetracht een jongen in het water te gooien en een broertje voor een auto te werpen. Advertentie zonneschijn of regen tegen overmatige Naar wij vernemen zullen naar alle waarschijnlijkheid, in verband met de stopzetting vanDUW-werkzaamheden voor beneden 35-jarigen per 1 Juli a.s., ongeveer vijftig gezinnen- uit Stadska naal naar Vlaardingen komen. Waar deze mensen te werk zullen knnnen worden (gesteld, is op dit ogen blik nog onbekend. Er wordt voor deze „import" éen ex tra bouwvolume aangevraagd, dat al weer zeer waarschijnlijk op korte termijn kan worden verkregen. DE Ronde-tafelconlerentie lusoen Nederland, Suriname en de Néj derlandse Antilles is beëindigd. Er is door vrijwillig overleg een ac- coord bereikt over een Statuut van het Koninkrük-nleuwe stijl. - FF;iF Dat is een gelukwens waard. Want het betekent dat de koloniale- status ook beëindigd kan worden op een an- Jf dere wyie dan'door revolutie. Het ber}: tekent dat ondergeschiktheid door.' g verstandig beleid,' goede wil en trouw.' aan het Vorstenhuis kan overgaan ia-; gelijkwaardigheid. J,»! Dat is een gelukwens waard. 'fel* - Wij willen die gelukwens uitspre- ken ook al is er bij ons zeer 'ernstig:-'- bezwaar tegen een bepaling die be-%F trekking heeft op de wijze F waarop door de aanvaarding van dit StatuutFS in de Nederlandse Grondwet wijsd-fe* gingen kunnen wórden; aangebracht" Het bezwaar - betekent niet dat wij -,t de grote betekenis van het bereikte fe accoord niet zouden erkennen en dat wij het resultaat overigent iüet :metJ,F dankbaarheid begroeten. De Sowjetrussische delegatie heeftin de Donderdag te New York gehouden bijeenkomst van deVeiligheidsraad te-, gen een voorstel gestemd om 'het ver zoek' van'Thailand voor het zenden van waarnemers naar zijn grenzèn, die het (door communisten) bedreigd acht, op de agenda te vermelden. De uitslag van de stemming, over het Thailandse verzoek was tien voor een één (de Sowjet-Unie) tegen. Daar het récht" van veto.niet van toepassing is bij procedure-zaken, is De j Egyptische oudheidkundige Zakaria Gonelm heeft een Koninklijke grafka mer in een nieuwóntdékte onvoltooide trappenpiramide te Saqqara, die 4700 jaar oud is, ongeschonden aangetroffen, f Si-g-«ni-, - >.♦- v it,-* - - r 'f* v"' -■ raadslagingen. Hoe het verder gelopen is weten wij niet op het ogenblik dat we ditschrijven, maar als deze kraut verschijnt weten de lezers het wel. Het is een goede les geweest om met de nare practijk vanhet. „onaanvaard- baar'' een beetje voorzichtiger te'zljh. (Van onze parlementaire redacteur) Niet alleen de voorzitters van de delegaties van Nederland, Suriname en de Nederlandse Antiiienhebben zich op de plechtige slotzitting van de Ronde Tafelconferentie tussen Nederland en de West, die gistermiddag in het Eerste- Kamergebouw werd gehouden onder voorzitterschap van de minister-president dr. W. Drees,, in aanwezigheid van tal van politieke en militaire autoriteiten en- vooraanstaande figuren uit het •maatschappelijk leven én onder het licht van de schijnwerpers van journaal-cineasten, uit gesproken voor "de aanvaarding van het ontwerp-Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden-nieuwe stijl. Ook de vertegenwoordigers van de minderheden in de delegaties van de Nederlandse Antillen, de beide Arubanen de heren C. A. Eman en J. E. Irausquin en de Curagaoenaar de heer E. Jonckheer spraken zich tenslotte niet uit tegen het ontworpen" staatsstuk, hoewel zij, de een scherper dan de ander, ernstige bezwaren naar voren brachten. De heer Eman maakte nog een voorbehoud. Yan de Nederlandse delegatie was het de A.R.-fractieleider, dr. J. Schou ten, die als enige op deze conferentie een overwegend bezwaar naar voren bracht. Dr. Schouten zei dat het hem leed deed deze verklaring te moeten afleggen. Het zou hem verheugen wanneer .alsnog dit verschil uit de weg kan worden geruimd, omdat hij van 'harte wilde -meewerken deze verzekering gaf hij met grote ernst dedelegaties van Suriname en de Nederlandse Antillen aan de ver werkelijking van de inhoud van de preambule van het Statuut, waarin gezegd wordt - dat deze Rijksdelen elkaar beloven op voet van gelijk waardigheid de gemeenschappelijke belangen te verzorgenden elkaar 'on derling bijstand te verlenen cn aan de innerlijke en uiterlijke groei van de Antillen en'Suriname. Dr Schouten voelde zich verplicht zijn bezwaar te doen. blijken tegen een be paald punt. -Het slotgedeelte .van het derde lid vam art. 55 van het ontwerp statuut, waarin bepaald wordt-dat een voorstel tot wijziging van: het Statuut de Staten-Generaal ,in tweede, lezing - bij volstrekte meerderheid der. .uitgebrachte stemmen kunnen aannemen. Daardoor wordt de mogelijkheid ge schapen om langs de weg van een wij ziging van het Statuut veranderingen in de Grondwet aan te brengen bij,, gewone meerderheid van stemmen. De Grond wet eist op het ogenblik, dat verande ring bij tweede lezing met een tweederde meerderheid van stemmen worden aan gebracht. Deze regeling dient volgens dr Schouten te worden gehandhaafd.- Dr Schouten volstond .met deze korte ver klaring. 1 Bitterheid bij E, Jonckheer 'De heer Jonckheer verklaarde dat de aanvaardihg van dit ontwerp-Statuut niet voor allen in de Antilliaanse delegatie met blijdschap geschiedt. Velen zullen er zijn in de Antillen die niet over hun bezwarenkunnen heen stappen, zo .voorspelde hij. Er worden thans.' vergeleken met de oplossingdie op de R.T.C. van 1948 was gevonden, enige' slappen teruggedaan. In dit ont werp-Statuut wordt volgens de heer Jonckheer te veel vastgehouden aan de bestaande Grondwet. De Antilliaanse spreker constateerde niet zonder bitterheid dat de Amerikaan- se gebiedsdelen na..de oorlog/onder pres sie meer zeggenschap van Nederland hebben gekregen en dat dit.ontwerp-Sta- Dr. Drees sprak op de slotzitting fan de Ronde-Tafelconferentie met de West een rede uit.. Achter de voorzitterstafel ziet uien van voren naar achteren: dr. Pos (voorzitter delegatie Suriname), prof. Kernkamp (voorzitter delegatie Nederlanddr. Drees, mr. Da Costa Gomez (voorzitter, delegatie Ned. An tillen) en mr. v. d. Péyl (secretaris- generaal der conferentie tuut hen is opgedrongen. Uiteindelijk blijft de Staten-Generaal volgens dit Statuut de enige en onbeperkte wetge ver, H- noemde het wonderbaarlijk dat in een der Rijksdelen de volksvertegen woordiging de rijkswet maakt en dat de andere volksvertegenwoordigingen hier bij slechts adviserend kunnen optreden. Bovendien hebben de andere Rijksdelen niet de minste zeggenschap over een wijziging van de samenstelling van het parlement in het Europese rijksdeel De heer. Jonckheer hoopte en ver wachtte echter dat het Statuut bin nen niet al te- lange tijd op deze punten gewijzigd zal worden, zodat werkelijke gelijkwaardigheid wordt bereikt. In afwachting daarvan, aldus .besloot deze spreker, rest ons niets anders dan dit ontwerp-Statuut te aanvaarden. De heer Eman had behoefte de ge voelens van de Arubaanse bevolking te vertolken. Hij betreurde het dat de Arubanen - niet voldoende gelegenheid hadden gekregen om hun verlangen naar het verkrijgen van een afzonderlijke, zelfstandige status binnen het Konink rijk te uiten. Aruba zou de band met de Antillen willen slaken. Nederland heeft echter verklaard dat zulks met moge lijk is en beroept zich daarbij op de Grondwet. Aruba blijft thans hopen dat een fede ratieve opbouw kan worden gevonden binnen het kader van de Nederlandse Antillen als overgangsoplossing, die ten slotte toteen grotere zelfstandigheid van Aruba zal voeren. In afwachting hiervan wenste de heer Eman zich niet over dit ontwerp-Statuut uit te spreken. aldus is Donderdag officieel bekend ge maakt. In de grafkamer bevindt zich een albasten sarcophaag van éen onbekende koning, temidden van tal van voorwer pen. Volgens dr. Goneim is de ontdekking 'historisch en archaeologisch belang rijker dan de ontdekking van het'graf van Toetankhamen,omdat het hier een veel oudere vondst .betreft. Dr. Goneim meent, dat; de koning een pharao is uit de derde dynastie en een* van: de opvolgers van koning Zoser, de ..stichter van de derde dynastie en 'schepper" van >de aangrenzende voltooi- de,unaar'''héih''genoémdeV 'trappehpyxa; mide',"T -i.' Op Maart van dit jaar opende dr. Goneim in. aanwezigheid van de.: Egyp tischeminister van; Onderwijs een ver zegelde ingang, die; leidde naar eengang welke, afdaalde onder de voet -van de pyramide. De weg naar-de grafkamer- was echter versperd; Al gravende daar heen vond, men eerst een gewelfde in gang, vervolgens een aantal galerijen en kamers, gevuld met duizenden vazen, schalen, borden: e.d.Ook beenderen en horens van offerdieren en papyrusrol len werden aangetroffen. Blijkens een In de Staatscourant op genomen beschikking van de minister van Economische Zaken heeft deze een tweetal bepalingen geschorst, die in vele zg. meiksanerlngsovereenkomsten voor komen. Deze geschorste bepalingen houden in, dat: a. wanneer melkslyters gedurende een bepaalde periode meer hebben, ver kocht .dan een tevoren voor hen vast gestelde hoeveelheid, zij een deel van hun verdienste moeten afstaan aan hun organisatie, of, door middel van een tussenpersoon, aan die slijters, die in die periode minder hebben verkocht dan de tevoren voor hen bepaalde hoe- veelheid* b. de melkfabriek zich verplicht niet aan slijters "te leveren, die niet bij de saneringsregeling zijn aangesloten en de slijters zich verplichten uitsluitend melk van dié ene fabriek'te-betrekken. Deze schorsing treft dus met de zg. sector- of wijkindelingen, doch de mo gelijkheid blyft bestaan in bepaalde ge bieden, waar dit nodig mocht blijken, ook op dit punt getroffen regelingen, dan wel de saneringsregelingen in haar geheel te schorsen. De betekenis van deze schorsing is, binken» een toelichting van de pers dienst van Economische Zaken, de thans door bedoelde bepalingen ernstig belem merde. normale concurrentie weer de gelegenheid,te geven zich te ontplooien. Zuidafrikaanse torpedojager »aar Nederland De Zuidafrikaanse torpedobootjager „Simon van der Stel" zal in Juli een bezoek brengen aan Engeland en Ne derland, zo heeft Reuter uit betrouw bare bron vernomen. Van de marinevoorlichtiRgsdienst in Den Haag vernemen wy echter, dat zo wel bij de Marinestaf als bij de Zuid afrikaanse ambassade en het ministerie van buitenlandse zaken van dit bezoek niets bekend is. Keizer Haile Selassie" van Ethiopië brengt vandaag een bezoek aan Ottawa. Hij zal o.m. het parlementsgebouw be zichtigen. De vorst is gisteren per vlieg tuig uit Boston in Ottawa aangekomen. Zaak gearresteerde Nederlandèr aan parket overgedragen Procureur-generaal mr. Sunarjo heeft aan P.I.-Aneta medegedeeld, .dat een de zer dagen de zaak van de in de jongste reeks arrestaties aangehouden Nederlan der de heer L. H. N. Jungschlager' aan het parket zal worden overgedragen. Het onderzoek door de politie is voltooid. De heer Jungschlager werd eind Ja nuari jL gearresteerd. Hij wordt be schuldigd van het overtreden van arti kel 169 van het wetboék van» strafrecht (het deelnemen aan een-verboden ver eniging). door, de, uitslag der stemming bepaald^ dat het Thailandse: verzoek op-de raadi-fe agenda zal worden vermeld. ;u De Sowjetrussische vertegenwoordiger Tsarapkin zeide dat behandeling doorfei de raad van het Thailandse verzoek „dé" zaak van de vrede in Indo-Chiha niet^F zal bevorderen", terwijlzij zj. „mogafefe lijk een .nadelige invloed zal hebben -opp het verloop der- Geneefse besprekingen".!» De Franse afgevaardigde Hoppenót"£ verklaarde zich voor opneming van. het Thailandse verzoek opde raadsagendaffe omdat „Frankrijk van mening is dat de1" regering van Thailand gewettigdebe-F zorgdheid koestert óver de toestand aaai? 's lands grenzen". De snelheid, waarmede de raad in.v staat is geweest het Thailandse. ver-U zoek, om waarnemers der "Verenigde Naties naar de grenzen' van het'land té sturen,,óp zijn agenda te plaatsen, heèft": vele afgevaardigden verrast. 2 iSÈ In een' wetsontwerp hebben dé 'sunis-l ters Van de. Kieften Donker voorgesteld de mogelijkheid' te openen het', aantal'; series, loten, van de - Sta&tsloterij uitFte: breiden. -virFwfeF De Staatsloterij mag" momenteel; vier. loterijen per jaar ihouden. 1 Dezé bestaan:, uit -ten- ,-hóógste vier series van: 2LOOO - loten. Volgens de ministers moet-het:- aantal :-series - per, iotërlj - nu. verhoogd kunnen .worden van vier .tot zesfe'feSg^|,: De;toestand, zoals .hy:nu is gééft,aan-, leiding tot het ontstaan-van een „zwarte; markt" in staatsloten en tot pogingen van enkele, ondernemingen om de markt, te blijven bestrijken met ónwettigéJotenfefe Vanochtend is'door de opperkeurmees-,; ter, ..tevens hoofdcontroleur van de. „Nederlandse HaringcontröIe'V j dé heer:' W. J, van der "Windt, te Vlaardingen. uit. de lading van het motorloggerschip VL. 112 „Bets en Gerda", schipper Arie Bot.F van de N.V. G. Komaat's Handelmaa(t-fe; schappij haring gekeurd, welke aan*; H.M. Koningin Juliana en Prinses V(il-l- helmina zal worden aangeboden. Deze haring is aangevoerddoor ide; jager VL- 84 .„Hendrika en: 'Adriana7;-fe schipper G. van der Snoek. n s. j-p' De deputatie, bestaande 'uit1 de bur-! gemeester van Vlaardingen, de reder,:: de opperkeurmeester en de. schipper, heeft de haring vanmiddag om kwart over-twaalf 09 het paleis Soestdijk aan. HJM. de Komgin aangeboden. De Ko ningin proefde, in tegenwoordigheid van haar bezoekers, van het zeebanket, De Vlaardingers reisden vervolgens naar Het Loo, waar zü omstreeks kwart voor, twee een vaatje haring aan HJK.K. Prinses Wilhelmina aanboden. F Cómmunistisch China heeft beloófd zekere beperkingen voor Britse zaken lieden In China op te heffen. ;StS: Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde, dat de Chinese autoriteiten er as. nièe hebben ingestemd, dat uitrefsvergunnln- gen verstrekt worden aan Britse zakpn;, lieden in China en dat aan: Britse fir ma's toegestaan wordt vertegenwoordi gers te vervangen. De twee Duitsers, die samen met^dé uitgeweken Russische MVD-kapitfein Chochlow in Frankfort een leider van Russische uitgewekenen hadden móe ten vermoorden, zijn Donderdag door de Amerikanen aan de Duitse gerechte lijke autoriteiten overgedragen. - - De beide mannen, Hans Kukowitsch en Kurt Weber, zijn afkomstig uit Oöst- Berlyn. In Februari waren zij met yal- se Oostenrijkse passen, via Zwitserland naar West-Duitsland gekomen- Zij heb ben bekend hun moordopdracht van" de Russische geheime dienst ontvangen*- té hebben, aldus DPA. t De Duitsers zullen worden' beschul digd van samenzwering óm- een moord te begaan.; Indien zij schuldig worden bevonden, kunnen zy tot minimaal drie jaar dwangarbeid worden veroordeeld,. De Raad voor de Scheepvaart heeft uitspraak gedaan-inzake de aanvaririjg tussen het m.s. „Prins Willem, 'van Oranje" en de kustvaarder „Minerva" op 11 Februari j.l. op de Nieuwe Wa terweg. De gezagvoerder van dé „Prins Wil- iem vah Oranje" is schuldig -bevonden a?n. ae aanvaring en krijgt Feen bé^: nspjng. F -F?-;; -,-y^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1