Appèl op de kerk Amerikaanse Senaat luistert j Prins twee uur ondergronds „Ernstig, niet hopeloos in Indo-China" DULLES PESSIMISTISCH OVER GENÈVE Nederland wil kwestie-Irian uit VeE. Naties houden Kans op buien Dr. Drees acht herleven oude gevoelens verklaarbaar f iüB m r VIETMINH RUKT VERDER OP Militair Balkan- verdrag Nieuw compromis Tien jaren Geen diplomatieke post aan boorde m m „Acties" tegen Duitse toeristen PLAKKATEN ACTIE WEED DOOR MEERDERHEID Eerste -^Hollandse Nieiiwe^ voor ELM. de Koningin' ZATERDAG 5 JUNI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2789 Weerbericht ~v „Merdeka" over Ned.-Indonesische Unie Communistische jcugd- demonstratie in W.-Berlijn ^Ig: m W Onderhandelingen tussen Frankrijk en India mislukt rPessimisme Dulles deelde de commissie mede, dat de V. S. en hun bond genoten te Genève zullen blijven zoeken haar een oplossing van het Indochinese vraagstuk, opdat 'n einde aan de strijd kan komen en de volken van Indo-China we zenlijk onafhankelijk kunnen wor den. Hij was echter pessimistisch gestemd wat betreft de toekom stige ontwikkelingen. „Tot dusver is- de houding der communisten niet bemoedigend", zéide hij Niets bekend over legerprcdikant ds. Tissot van Dién Bieti Phoe Lid ZO.-Azië-pact? KWESTIE-TR1ËST' Het beschoten vUegtuïgyfi;. tém Ktvestie Faber 17 Juli .t/n*' Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4:10 Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klachtendienst abonnementen 18.301930 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111S92 Administratie: TeL 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 678B2 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNEVG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot- Zondagavond. - WARM WEER Heldere nacht. 'Morgen -overdag aioimig, droog en warm weer, behoudens een kleine kans op enkele verspreide onweersbuien in de namiddag; Zwakke tot' matige wind uit uiteenlopende richtingen. G Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT ✓ip Pinksterdag komt het Evangelie \J tot de wereld. De discipelen, begiftigd met de Geest, die van de Vader en de Zoon uitgaat, worden door Hem in staat de boodschap Gods, het heil ln Christus, san de wereld te verkondigen en in de wereld concreet te maken. De Pinksterdag betekent dat de Kerk en dat het Evangelie van Chris tus Iets aan de wereld doen «kunnen en er ook wat aan gaan doen. Zo wordt ué Pinksterdag zendingsdag. Zo wordt de Pinksterdag d« eerste jag van de christelijke actie. 'A HRISTELIJKE actie. C Dat woord ligt tegenwoordig vele mensen niet meer 20 goed. Even min als christelijke politiek, christe lijk sociale actie, christelijke organi satie en christelijke partijen. Wij raken hier onmiddellijk het doorbraak-vraagstuk. Want de christelijke politieke partij «n de christelijk -sociale organisatie probéren voor dat deel van het leven dat zü bestrijken, de opdracht van de Pinkster-Geest te vervullen. Dat gaat met horten en stoten en met veel gebrék. Er is wel eens vreemd .vuur op het altaar. Maar het lelt ligt er dat zij het proberen-En zij proberen het, omdat het meet, omdat het opdracht is. Christelijke politiek en christelijk sociale actie, ja heel de christelijke activiteit op het gebied van het maat schappelijke leven in ruimere zin zijn nodig, omdat alleen daardoor kan wor den getracht het openbare leven, de structuur en de richting van onae sa menleving zich te laten-voegen naar de ordeningen Gods en het Evangelie vanChristus. v Daarom moet de-Kerk deze actie ook zién als een vanzelfsprekend .ge volg van haar. boodschap. Christelijke; partijen en christelijke,,' organisaties doen de Kerk geen oneerlijke concur rentie aan. Zü verdringen niet de Kerk van de haar wettig toekomende plaats. De Kerk is het hart van de christelijke samenleving, juist opk yan .de chrlste- ijjke organisaties. Maar daarom ia nog het hart, de. hand niet'en ook niet het hoofd. De maatschappijk gecompli ceerd als de mens zelf.' 'Wij "mogen geen functie daarin v«rabsolutcren..Ea daarom moéten wQ^dè-yerlMriMlijlUng' vanhet ïévén;aiwijïea,ÏM leertijd zeggen-wij r^Vamilt-de -christe--' lü ke - organisatie - voelt «nen-.wel .de l Xerk als het hart van alles. :En. vanuitdie "órganlMÜe" vraagt inen ook dat 'de Kerk -zich als';hét hart zal zletf. Niets is .erger dan. als de. Kerk onge ïnteresseerd aan christelijke politiek en sociale, aetiviteit voorbij gaat, als zij de christelijke partijen ,eh organisa ties maar laat modderen en gaat den ken dat hiér toch niet het "ware en echte zit, dat al. dié christelijke actie ten hoogste maar ya-a betrekkelijke betekenis is en vaak/ erger nog, alleen maarals ,>léctots;ma»raweiV' :moet worden beschouwd. - -,' -. De Kerk moet het werk van christe lijke partijen en organisaties zienals een, zelfstandige, arbeid, die in het ver lengde .van, haar; werk ligt.. Als de Kerkdat, niet doet, worden partijen en organisatie* op den duur vleugellam. Als de Kerk dat niet doet,' dan zal dé Kerk ook, naar onze stellige over tuiging, op den duur zelf ojT grote schaal- aan Invloed op het volksleven inboeten. Want de Kerk moet.weten dat- in de wereld van vandaag in de constella tie, zoals die zioh hier in West-Europa voordoet, zonder christelijke partijen en christelijke organisaties, het ver- wereldlij kingsproces met reuzen schreden'zou voortgaan. Veel erger dan thans reeds hét geval is. .v- .En daarom móeten wij-de christe lijke .politieke, sociale en- algemeen culturele actie op Pinksteren centraal stellen. Naast de Zending en de Evan gelisatie. Want zijalle beogen.: een wereld voorChristus te. winnen; 'En wij hopen dat de Kerk weer in toe- nemende mate -deze dingen zo wil gaan zien en in practijk - brengen. De besprekingen te Parijs tussen Frank rijk en India over de Franse nederzettin gen in India zijn mislukt, aldus is Vrij dag medegedeeld. In een na de laatste vergadering uit gegeven communiqué heet het. dat de moeilijkheden om de twee standpunten te verzoenen, de beide delegaties er toe gebracht heeft de onderhandelingen, die drie weken geduurd hebben, niet voort te zetten. In een tan de Franse regeringsge bouwen aan de Quai d'Orsay, te Parijs is Vrijdagmiddag met twee handteke ningen over de toekomstige status van Vietnam beslist: Premier Laniel van Frankrijk en print Buu Loc, minister president van Vietnam ondertekenden daar een stuk met historische beteke nis voor' het veelomstreden land. het Frans-Vietnamese verdrag krachtens hetwelk Vietnam onafhankelijk wordt. Tijdens de ondertekening: links prins 'Buu Loc, rechts naast bode, Laniel. ,„De militaire toestand in Indo-China is ernstig, doch. geenszins hopeloos", heeft minister Dulles gisteren in een verklaring voor de commissie voor buitenlandse aangelegenheden van de Amerikaanse Senaat gezegd. Dulles, die sprak ter ondersteuning van Eisenhower's wetsont werp voor de Amerikaanse hulpverlening aari 't buitenland, waarin een bedrag van 3.497.700.000 dollar is aangevraagd voor militaire, economische en technische hulp aan de bondgenoten der Ver. Staten, vervolgde: „De toestand in Indo-China is niet slechts een gevaar voor de onmiddellijk aangrenzende gebieden, doch betekent ook een bedreiging van de veiligheid der Ver. Staten en hun bondgenoten in het gebied van de Stille Oceaan." -nj.vA De minister zeide voorts: „Wij be schikken ook over bewijzen, dat de Sowjet-Unie in toenemende mate wapens aan de Vietminh lévert". Voorts beschuldigde bij Peking er van steeds meer oorlogsmaterieel aan de Vietminh te leveren. - '*;v ""33 „rV '■tfêf ,j De minister achtte het van groot be lang,- dat Ket 1 Congres;depresident zou machtigen 'de oorspronkelijk - voor militaire en economische hulpverlening aan anderevgebièden dan Indo-China uitgetrokken' bedrafeeh te besteden voor hulp; aan ;dit land,, „opdat de nodige gelden ter-beschikking staan voor ver wezenlijking vande, Amerikaanse po litiek' in Zuidoost-Azië ent hét Weste- lijke .'gedeelte wan'/het gebied -vande StiUAp»Sééan7.^;5':i'-"-; >•- 3? Ar Zte vefd^: pagind'i3 Het .Vietnamese nationale leger heeft Vrijdag dé post Bunaerieng in midden- Annam- ontruimd. De stelling - werdbe dreigd door een Vletmlnh-regiment, dat uit de richting van de heuvels van Kon turn van Fleiku is opgerukt. Dé ontruimde 1 stelling bewaakte de toegang tot de ruim veertig kilometer verder gelegen; havenstad Tuyhoa. Dé communisten /vielen: de terugtrek kende Vietnamezén aan, die zich in kleine groepen splitsten om zich een weg haar de kust te banen. Een aantal wist zich in veiligheid te stellen, aldus het Franse opperbevel. -De verovering door de Viotir.inh van hct seminaric van Koanphonga, honderd kilometer ten Zuiden van Hanoi, wordt in Franse militaire kringen te Hanoi om verschillende redenen als zorgwek kend beschouwd. Koanphonga is het tweede Rooms-Katholièke centrum van Tonkin. De val van het seminarie zou een psychologische schok met zich kun nen brengen. die'door de Vietminh kon worden benut. Bovendien ligt het in een van "de rijkste streken van de Delta. 'Over het lot van ds, Tissot, die legerpredikant in Dien Bien Fhoewas, is na de val van de vesting nog niets bekend geworden. Reeds bij het begin van de belegering van' deze vesting door de Vietminh werd de legerpredikant per valscherm neer- Naar 'P.I;' Aneta van welingelichte zij de heeft vernomen 'zullen' binnenkort twee economische deskundigen, t.w, de heren mr. Asmaun en Khow-Bian Tic, naar Nederland; vertrekken om met de Nederlandse autoriteiten voorbespre kingen te: voeren over de opheffing van de linie. Intussen meldde het dagblad „Mer- deka" hedenmorgen, dat politieke waar nemers het vermoeden hebben geuit, dat de houding van minister: Luns ten doel heeft -tijd te winnen en het Indo nesië onmogelijk te maken de kwestie Irian voor-te. ieggcn.aan de eerstko mende zitting der Verenigde Naties in September a.s. - '- Er werd aan toegevoegd.- dat: als In donesië de kwestie Irian inderdaad voor de Verenigde Naties zou brengen, het ruw" geschat op zestienAfrikaans-Azia tische eh op twee en twintig Zuidame- rikaanse stemmen kan rekenen. Met {betrekking tot de kwestie Irian /haalt „MerdeKa" voorts „internationale /politieke -"-waarnemers'--' aan,' die, het geenszins uitgesloten achten, dat-Neder land achter de schermen druk doende is. lid te worden van het te vormen de fensiepact voor Zuid-Oost Azië, om zo doende zijn positie in West-Irian te kun nen bestendigen. De restanten van de Republiek Zuid-Molukken zullen daaruit morele steun ontvangen en opnieuw een chaos stichten aldus „Merdeka". Een anaere consequentie, aldus gaat het blad verder, 15 dat Indonesië in ge val van oorlog -een defensielljnheeft vlak voor „zijn deur, terwijl het zelf neutraal wénst te blijven. „In verband met de hierboven uiteen gezette Nederlandse tactiek,ten aanzien ■van West-Irian, gaan er onder de In donesische politici steeds meer stemmen op, die op unilaterale opzegging der Unie aandringen. In regeringskringen be waart men echter nog geduld en hoopt men nég steeds de opheffing op vrede lievende wijze te kunnen bewerkstelligen De secretaris-generaal van het minis terie van Voorlichting deelde aan de pers mede, dat het kabinet Woensdag a.s. in een speciale zitting zal bijeen komen om te beraadslagen over de be sprekingen ten aanzien van de Unie met Nederland. gelaten, teneinde de- geestelijke vérzor- iging -van de protestantse leden van het garnizoen op zich te" nemen. De verde digers van Dien Bien Fhoe waren voor 75 procent protestants, aangezien zeer "vele leden van het vreemdelingenlegioen uit vele landen van deze bezetting deel uitmaakten. Maarschalk Papagos, de Griekse pre mier, heeft Vrijdag in Athene bekend gemaakt, dat hU en' president Tito van Zuid-Slavië, die op het ogenblik een officieel bezoek brengt aan Grieken land, hebben besloten het Balkanverdrag om; te zetten in een; militair bondgenoot schap. Door- het bondgenootschap tussen Griekenland, Zuid-Slavië-en. Turkije wil men de verdediging van de Balkan in geval van een aanval doelmatiger maken. (Van onze weerkundige medewerker) Een storing in de hogere luchtlageni~ boven West-Duits- land veroorzaakte in de afge lopen dagen ook in ons land talrijke regen- en onweersbuien. Cisteren verplaatste de storing zich; naar Zuid-Frankrijk, waar door een belangrijke w eers verbetering intrad. De buien dreven af en vooral in het Zuiden van het land steeg de temperatuur daarna aanzienlijk. Uit de waarnemingen van de hogere luchtlagen van gister avond kon evenwel worden af geleid, dat de storing in de bovenlucht thans weer koers zet in Noordelijke richting. Dat be tekent met de Pinksterdagen weer toenemende onstabiliteit met opnieuw kans op eert regen- of onweersbui. Deze storings activiteit werkt bovendien het invallen van zeewinden in de hand. Zware regenval werd gisteren gemeld uit Zuid-Duitsland en het Oostelijke Alpengebied!.Hier en daar ging de regen vergezeld van zwaar onweer. Ook in Frankrijk ontwikkelden zich locale onweersbuien, In Zuid- Scandinavië en Engeland is het weer zonnig'; droog en vrij warmDaarentegen heeft in Noord-Noorwegèn een inval van koude lucht uit de Poolstreken de temperatuur doen dalen tot om het vriespunt. "iïttV De- Amerikaanse ministervan Bui tenlandse Zakén," John-Foster Dulles, heeft de Italiaanse ambassadeur Al berto Tarchiani gisteren verzocht bij hem te komen, terwijl berichten de ronde deden, dat de Westelijke Grote Drie op het punt staan een nieuwe formule voor te stéllen voor dé op- lossingvan het geschil over Triëst, tussen Italië en Joegoslavië. De perschef van het ministerie, Lin coln White, heeft op een persconfe rentie bevestigd, dat „de kwestie- Triest" besproken 'zou worden. De Westberlijnse politie heeft Vrij dagavond een onwettige communisti sche, jeugddemons tratie - in de Franse sector met gummiknuppels uiteenge dreven. Dë jongelieden:-waren uit. de Sowjetsector- van de stad gekomen, aldus een mededeling van de politie. 89 Demonstranten, die geen gehoor gaven aan het bevel om de betoging te beëindigen, werden naar het po litiebureau gebracht. Het incident ge beurde aan de vooravond van de communistische jeugdbijeenkomsten in Oost-Berlijn tijdens de Pinksterdagen. In zijn functie van buitengewoon lid van de, Mijnraat! heeft Z.KJR, Prins Bernhard gisteren een bezoek gebracht aan de ondergrondse werken van de Staatsmijn Maurits. Aan hét beïoek werd ook deelgenomen door - de. Commissaris der Koningin in Limburg mr, dr. F. Hou ten, dë leden van de Mjjnraad, de in specteur-generaal der Mijnen, voorts dr. F. A. de J Graaff, V particulier" secretaris van de, Prjns en' majoor Gcrben Sonder- man. De Prins arriveerde om half tien op de Staatsmijn Maurits,waar, ;hij wérdont vangen-door de directie van de staats mijnen. In een korte bijeenkomst hield ir.-A, Heliemans, directeur 'van de staats mijnen, een inleiding over de na-oorlogse ontwikkeling van ,de koolwinnïng bij de Staatsmijnen.., leid door o.a. de .hoofdbedxijfsingeniëur ir. M. Bergstein. af naar d«':660'métier- verdieping van de Maurits. Aangekomen op de laadplaats yah dezè-verdieping maakte de Prins mét zijn begeleider, eerst een tocht met een personentrein. Daarna ging het' gezelschap door een "steengang 'en een toevoerghlerij o.vér" een- afstand van' 2 km naar laag 6i tweede' Noordelijke 'steengang- West afdeling N.,/Hier daalde het gezelschap, een pijler afi.van. X70 me ter lengte, en een hoogte"-van 1.20-m, waarin de kool mechanisch- gewonnen en "geladen wordt:-De Prins sprak?'invdeze pijler mét ehkeléhou wei-s. en verbleefer ongeveer'een uur. Na;een verblijf 'van ruim twee uur, ën- 'dergronds arriveerden Prins, Bernhard en dé'overige: bezoekers --> om/omstreeks half een: weer - bovengronds." Het bezoek van de. Prins, aan 'de 'Maurits .werd 'beslo ten rriet .éen.lunch.in het Casino .van,'de Het gezelschap/daalde vervolgens bege-1 mijn. M ORGEN Is het tien jaar geleden 1 dat D-day aanbrak. s D-day,"-de dag waarop - de- "ge allieerde légers in Normandië' land- .den; - i;/: ,De dag, waarop -de nederlaag; .van het Hitler-regime, voor ieder zicht- baar, een aanvang begon te némen." Wat "een opluchting voor de -be- volk in g in bezet gebied! De hoop van -velé bange- jaren be-,- gon werkelijkheid te worden. Vier jaren lang had men alleen - Duitse kracht gezien. En toen 'ont- plooide zioh. ineens de: geallieerde kracht in' ovefweidigëndè sdperipritèlt. Dankbaar, gedenken .wij die dag, die het begin onzer vrijheid werd. Het Zuidslavische-ministerie -vaniBnl- tenlandse Zaken heeft ontkend datbe-V- richten, volgens welke zich twintig zakken voor Zuid-Slavië bc3temdë ,;di-/;V piomatieke post aan boord van het/; Belgisch „Sabena"-vllegtuigbevonden, dat Donderdag j.l. boven de Oostenrijks-: Zuidsla vische A - grens door 1 een „MIG"-.;>> jager is beschoten, waarheid bevatten.?, - Ook sprak hetministerie. .tegen.Vdat/' de», beschieting boven Ziddslavisch/ gé-/:, bied plaats (vond. Een ingesteld onder-; zoek heéft'aangetoond,; dat-'cüt-niet>hét :- geval was. Gok; dn/Belgische-luch vaartmaatschap- pij, Sabena, hééft risteren officièeU-öntrj-i kend, dat ;de.;Dako,ta die .gisteren,'aan dé Joégoslavisch-Hongaarse gren3 ;aah-..- gevallen werd, diplomatieke post aan. boord" Het vliegtuig'is 'gisféren/ gèréparéerd;: en .zal.in de,komende dagen naar Bnis-V- sel terugkeren. 5m Met-, een ander vliegtuigzullenhaarJS Brussel terugkeren .- Victor Sluyts.yde'j. boordmecanicLen, die; aan beide bénen;; gewond is, en Douglas Wilson." dé Britse tweede bestuurder;van-'g het '-WliegtiUgS;,^^. die de leiding overnam, toen bestuurder'. - M, Arsene D evrees'e 'door v /grana ats'chéivën/ïMS'l aan. Beide .schouders: gewond'.werd., O-1 zal T hét": stoffelijke": pyerichót. ;,van:V:des| radio-telë^afist JosëphViClauwaértg'mëf^ffi®^ dit S toestel naar;Brussel",teruggebrachtSjgj worden. - 1 /■Dév'reese.'ligt-thans. Jn; het kziekoihms/v.SIIS. te,; Graz. Naar /verluidt „~.Is'l^./büit'eapxl?;?®- gevaar.'''. i--.Donderdagn^ddag::IS;.düï.Dokkum:;.eeh^ coloradokever,.::gevondei!. EnkeIe,;;,dageh"A j geleden ,,,is'- opAmelahd;;,.'.eéhpi,.aahtalj--' Jkevers-a'ange poeld.m ,.*^4;' Minister-president dr. W. Drees heeft in een interview^ dat de „Neue Ruhrzeitung" gisteren heeft gepubliceerd, uiteengezet Welke de oorzaken zijn van het verzet dat onlangs ih Nederland-is gerezen tegen het tactloos optreden van Duitse toeristen. Hij heeft ook uitvoerig geantwoord op vragen van genoemd blad over recente incidenten aan de grens tussen Nederland en West-Duitsland -naar aanleiding van rechten die Westduitse boeren- menen jt© kunnen laten geiden op gronden die na de oorlóg in ëigen'dom 'van Neder landers zijn overgegaan,en op -vragen-over de nationaliteit van Faber, een der indertijd uit de strafgevangenis te Breda ontvluchte en naar Duitsland ontkomen gevangenen. J V Op een vraag over de tactloosheid van enige Duitse toeristen en-over de door de Nederlandse kringen gevoerde plakkaatactie „Deutsche nicht er- wiinscht", antwoordde dr. Dees dat „het massale bezoek van Duitse - toe risten samenviel met de eerste Mei dagen. Het is daaróm verklaarbaar dat Volgens dc traditie toerdenVrijdag aan HM. de Koningin tan paleizc Soestdijk enige vaatjes met de eerste „Hollandse Nieuwe" gepresenteerd. De aanbieding van de „Koningintieharihg" geschiedde - door een - deputatie - uit Vluardingen. Het-zeebanket werd aan gevoerd door de Vlaardingse logger VI. 112 van de rederij Kornaat: De héér J. Kornaat j biedt HM. de Ko ningin de' eerste „Hollandse Nieuwe". aan.' - bepaalde gevoelens wakker geroepen werdén. Arnhem bijvoorbeeld is een stad die na de- gedwongen evacuerlng der be woners' in September 1944 systematisch volkomen leeggehaald werd.-Alle 'voor werpen;' die zich ln de woningen be vonden, werden als z.g. „Liebesgaben" naar Duitsland gezonden. Wanneer nu in deze stad enige Duitsers het Horst ■Wessellied- zingen, kan men wel begrfl pen, welke gevoelens daardoor opge wekt worden", aldus dr.; Dees, die te vens in - herinnering bracht dat meer dan 100.000 Joodse Nederlanders - omge bracht' zijn, hoofdzakelijk door vergas sing in Auschwitz en Sobibor. -Zo zijn er nog veel meer dingen; die lang na werken;-:, :-/■- -/. Dr. Drees vervolgde: „De Nederland se regering en de overwegende meer derheid van het Nederlandse volk hou-, den niettemin normale betrekkingen met het huidige Duitsland in het be lang van beide landen en van Europa voor volstrekt onvermijdelijk., Wij we ten ook dat vele Duitsers zelf het slachtoffer van het Naziregime .geweest zijn. Ik heb bijvoorbeeld in Buchen- wald. gezien hoevele Duitsers daar als politieke ^gevangenen zaten". •Jn Nederland is in het algemeen op waardige wijze tegen' het aanplakken van- bepaalde;, plakkaten stelling geno men. Dit is tot uitdrukking"'gekomen in dagbladen van velerlei gezindheid.: Van de zijde der autoriteiten - wordtdit optreden de daders konden niet .'op gespoord worden afgekeurd- en - in de laatste weken is duidelijk gebleken dat deze op zichzelf staandegebeurte nissen geen nawerking op groter schaal gehad hebben. /-<;;'- Ik spreek de verwachting uit dat het herstel ,,van het verkeer tussen.-, onze beide landen zijn voortgang zal hebben. Verreweg de mesete Duitse toeristen hebben tot nu toe in ons-land geen moeilijkheden ondervonden", besloot dr. Drees,/ i-'-'-^réfe Naar. aanleiding van 'de toewijzing van het Duits Staatsburgerschap aan de. oorlogsmisdadiger Faber..- zéi -.-dr. Drees s dat- de Nederlandse regering, aan neemt, dat dé Duitse regering zich:- wat betreft - dé nationaliteit' - van'degenen' dié tijdens.; de-.tweede ^wereldoorlog, dóorf' toetreding -tot'dé 'Waffen-SS. huntNeder-S/fl-S® landse staatsburgerschap iverloren ben zaLrichten naar tuitspraken'' vanSHétS^^P' Bundesgerichtshof volgens \welke-:£ hetj| enkele: feit .,van -het in militaire^dienst^ treden niet toereikend is voor" hêtfv&-»-L^. krijgenvan .de Duitse: nationaUteit--:-;fj In het :geval van Faber"gaat---het.-om#;31:'- een- uitspraak van een -lager rechtscol-jtïM® lege, namelijk het - Oberlandesgericht /ia://'SS: Düsseldorf. Het "feit dat; Faber de Duit-' seJ^-nationaliteit~-zou-'-zljn"~werleend'^ls;-"sïp nimmer officieelter kénnisiyan^déAfilS Nederlandse regering gebfachti^^vén'rMi^p- min is op het Nederlandse» yeKoékïènrfifefï^ uitlevering bescheidgëgevén; - -Zolang de- .Nederiandse -, regering.rinbgll.-s.-' niet beschikt:' over de- volledige tekstje van die uitspraak -en- zolang- zij nbg' rilet f, kan .overzien.' welke de „consequenties';;' er van zulten zjjn, gelooft zij zich Jtéi moeten distanciërcn - yan.-.,.cen .oordeel hierover.» Ondenvöl: beraadtde vNeder-'r landsë regering zich over stapbènedle-v zfl zal moeten nemenindien ;'de .-;Ult2.|>: spraak van het Oberiandesgériehf.' In .'de H zaak-Faber tot gevolg -zoé hebben-.-dat de Duitse regering het verzoek om uit-j- levering mochtafwijzen".. V//., V// --'v-c//V"3:3 TraMaaiboe£èt0$ ï>p de vraag welke oplos.s!ng-'hlj :,dë:f beste acht voor de „TraktatenbauêrntKjl wier'laad 'als 'vljahdelijk' bézltjTin 'beslag genomen/werd en van wie enkelen on-: langs* 'getrachthebben huri'r-op.iNéder--.?.;"'"'''' lands gebied liggend gebied te bewer-S; ken, antwoordde j dr. /Drees:i.Dat;- deze-S aangelegenheid buitengewoon 'moèilijk is,onder ,meer - omdat het grootste j dedi;-.; van .de landerijen is verkocht aan Ne-/;? derlandse-.. boeren en dus hun privé?-":/ bezit ls geworden. De Nederlandse «Ve-/; gering, kan hieraan.- niets, ..verandéreri?Si ook niet als zij - dat /.zou/.winenrj&S'^ï!® Onder de huidige omstandigheden/ (dek stukken grond zijn privé-bezit- ge;/; worden) ligt het-wel vodr de hand dat eventueel gemeenschappelijk overleg// alleen kans. van slagen, heeft Indieit aan®/ weerszijden van de grens .begrip/heerst// voor de positie, en de moeilijkheden van/ de andere partij.- Wat betrefthet. gevóel-.? yan/5téïizljnl*J benadeeld dat van Duitse zljdé;tot: üit#S drukking ls gebracht, -dient er;aan?'teifl worden 1 herinnerd dat: Duitsland /Né-S derland een schade heeft toegebracht.:?V van ongeveer: 24. milliard gulden:'waariS •tegenover.-..de Duitse vermogensverHézëhW: een in het niet verzinkend klein' be-it drag- vormen",-.aldus dr. Drees; Seizoensopruiming van .- Binnenkort zal 'eèn^,algem'ènéï■^m^f||:f^^ regel van bestuur worden afgekondlgd,: waarby- voor de aanstaande selzoens- opruiming hetiiidvak aanvangende 17 ïA£? Juli en. eindigende 14 Augustus :wordt%' aangewezen. Deze' algemene'maatregelyan.b'esU'uriSRs geeft, voorts een opsomming.:;'.van-, de „3 groepen, .vanwinkelneringen,waarvoorM; deze „.regeling van /»kracht#lsa:DezéSS groepen zijn :dezeUde-\a!s t£die.éwelkeilf .vorig .jaar Vj,ypo.r-,,:déü.zomeropruimlflg#: werdenaahsewprm/è:saw. werden aangewezen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1