Van 't Hof naar't Hoofd REISONGEVALLEN Drukte op en langs de Maas bij opening van de boulevard Textiel- en papierdiefstallen Honderden tandartsen uit véle landen in het Kurhaus biieénli NIEUWE HAV BANK mrn SCHIEDAM Nationale wedstrijden te Schiedam Plannen voor Duitse beurs Burgerlijke Stand van Rotterdam m$msm VLAARDINGEN MAASSLUIS Rotterdamse Rechtbank •Pinkslcrrcvcil in •"■"•""Grbü: Kerk Meer vergunningen in Vlaardingen Stichtmg Bejaardenzorg in het geweer Spaarbank in Mei De trambotsing Om het clubkampioenschap van Nederland Int. Tandheelkundige Federatie. Jübïïëtüncöngres NeÜ: tandartsenorganisaties Ter vermijding dubbelé; belastingen TROUW Dinsdag 8 Juni 1954 i Athletiek De specialistuoor tmsmackints Spaargeld van reisclub verduisterd Eindexamen Steel. Gymnasium Geslaagden Gem. Middelbare Handelsavondschool Burgerlijke stand van Schiedam Bevestiging en intrede ds. H. Vollenhoven Excelsiornieuws TEKKO TAKS EN HET TELEVISIES VONTUUR 24 Uit het Zwaluwennest Bestuursmutatie Veertig jaren in het drukkersvak Eeuwfeest „De Grote Ontvangst ten stadhuize Dammen WK g.d.c. i i o o;^2j{i2pslis|^ iS® ülisg? ;i Verdrag Nederland-IndónèsiëÉ Van vierling in Cuba drie' kinderen overleden Yisserijberiehten'. .-^aÉMaL MÉM» TOEN burgemeester Peek Zaterdag- middag op het Hoofd, waar de leden van het Zeecadetcorps Jacob tsafi Heemskerck" de erewacht vorm den, het zwart-gele lint had doorge knipt en daarna als eerste de fraaie wandelweg van de Maasboulevard be trad begon plotseling de sirene van een sleepboot te loeien. De scheeps hoorns en bellen van enige gepavoi- seerde zeilboten en niet te vergeten 'van de eigen gem. Havendienst stem den spoedig in, en met de muziek van „Harmonie", die via de 'nieuwe rijweg optrok naar de terrassen aan het einde van de boulevard, kreeg Schiedams nieuwste en nog niet ge heel voltooide recreatiegebied, dat ook nog niet haar definitieve naam bezit, dus wel een zeer feestelijk luidruchtig begin*' Dit alles bleeJc echter nog maar het voorspel te zijn van de officiële opening. Deze gebeurde met het hijsen van de Schiedarase tweekleur door burgemees ter Peek op het grote terras. Daarbij liet St. Ambrosius zich horen in Schie dams stedelied". Burgemeester Peek voerde na het vlaghijsen het woord. Hij zeide dat met de opening van deze Maasboulevard in het raam van de na oorlogse stadsontwikkeling een indruk- De athletiekafdeling van S.V.V. te Schiedam beeft op Tweede Pinksterdag haar zilveren jubileum gevierd met na tionale wedstrijden, welke werden ge houden op het voetbalveld' van deze vereniging. Deze middag slaa.gde volkomen, of schoon het programma met uitgebreid was en in vele opzichten aangepast aan de sterkte der Schiedammers. Toppres taties waren nauwelijks te verwachten op deze grasbaan (264 m.), maar des ondanks werden er.in de •*-klasse enkele gc ede resultaten geboekt. Dit was om. het geval op de luv heren waar Aret zich geslagen zag door de jonge Rotterdammer Moerman, die hier 10.9 sec. .liet noteren- 1/10 sec. snel ler dan de los-athleet. De 800 m was voor Verwey in 1 min 57.4 sec. Deze; Hagenaar koos de juiste tactiek op dit kleine baantje, nam on middellijk de kop en sloeg deiloteanyal van Wolsink vrij gemakkelijk af. Vijf lopers bleven hier onder de 2 minuten. Fekkes toonde zich natuurlijk veruit de sterkste op het nummer waarop hij ons land waarschijnlijk zal vertegen woordigen tegen Roemenië, de' 3.000 meter. Zijn tijd bedroeg 8 min 45.4 sec. Een de omstandigheden In aanmerking 'genomen, eveneens goede verrichting was die van Butzelaar. die bij het polsstok hoogspringen de 3.80 m haalde. - rs heren: 100 m.: 1. Moerman (PP.l lu.9 sec.. 2.*Aret (D.O.F.) ll.r-.;sec.,:».. Schrik* <H^ nu*vl^^ftfeki?:V'i.57;4,: 2; VToP link (Parth i;58.5. 3. Rovers' (Thor) 1.58.8. 3000 m.: l: Fekkes (DosV= 8.45.4, 2. Ver geer (AV 47) 9.59.—, 3. Verhoekx (Voor waarts) 9.03.4. - Olyrap. eft.: 1. Do« (Rdam) 3.40.4, 2. S.V.V. (Schiedam) 3.44.1, 3. Sprint (Breda) 3.44.9. Hoogspringen: 1. Verboom (Minerva) 1.74 m., 2. Markeateijn Jr (PP.) 1.74 m., 3. Fischbuch (Min.) 1.74 m. Polsstokhoogspr.: 1. Butzelaar (Miner va) 3,80 m. Dames: 100 m.: 1. Van der Starre (Vic toria) 13,—. 2. Scharleman (Victoria) 13,3, 3. Mastenbroek (Hollandla) 13.4. - 800 m.: l.Gre de Jong (Sagitta) 2.18.8, 2. W. Grëzel (Sagitta) 2.20.2, 3. T. Terra (alw. forw.) 2.25.3. Hoogspringen: S. Mastenbroek (Hollan- dia> 1.4 m.. 2. v. d. Starre (Victoria) 1.36 m.. N. Zaal (KNAU) 1.30 m. Advertentie UüttRLANDSElAAH 31 - TEL. Ï1f>9 3 OUDE BINNENWEG 146 TEL. 2 406 7 Dezer dagen Is te Rotterdam opge richt dé „stichting tot bevordering van tentoonstellingen en buitenlandse vak beurzen in Nederland", waarvan mr. J. W. W. van der Hoeven voorzitter is. Het eerste object vóór de*stichting zal zijn de „Duitse Teohnisohe Import beurs", die men van 14 tot en. met 22 October as. wil gaan houden in d-e Ahoy'-hal te Rotterdam. Het initiatief hiertoe is vanDuitse zijde uitgegaan. De stichting wil meer buitenlandse vak beurzen aantrekken. Er zijn nog onder- handellngëh gaande over een collectieve inzending van Oost-Duitsland. Aangiften van S Juni BEVALLEN: M. J Th Baas—Scholtes d: C OuwertcerX—van Ommen z; F C de Haan —Alken d; E M van Es—van de.Velde d: M de Ronde—van den Heuvel d: C C J BlommesletjnAmmertaan d: T van Teuncn- broek—van der Linden z; J A Boekhout— vanrscn z: A van der WUk—Croeneweg d; D de jongeNleuwenhuize d: R van de We teringde Jong d; J H van 't Geloof—Bak- her dl H J M Sonneveld—van der Meer r, A Hcmelop—Vermuim z; J GrandlaSmits z; W p van der HoekBaak d: H de Heer— Treure z; J van Diggelen—van Dongen d: A M L van Dijk—Scherbeün 2d: J A MarOne—Bogaard z; M Mengelkamp—Croe- neveld d: J P Verhees—Paalvast z; C M M Dekkersvan den Bos d: M J yan ®°v®n~ Rom(jn" z; G Meijer—de Bruin d en z: C C •J van Dijk—Huijgens z: M W Blokland— Lueai z; G Li—van As z: J Welter—Koogie z: H van Rooljende Vos z: H E van Galen r van der P(jl d. Overleden; A. C. van den Berg. onge huwde vrouw 61 i; W. de Voogd, man, ge huwd geweest met M Izeboud 82 1: L O de Mtser. zoon 2 J; W Kerkhof, vrouw, ge huwd geweest met J de Jong 75 J: A H nelleman, vrouw v E J Vosmeer 57 j: H A Stellingwerf, dochter 4 1; H Esser. vrouw, gehuwd geweest met J A Hazelhorst 87 j. A'C Vónk. vrouw, gehuwd geweestmet k Dekker «3 3; L Mellaart. man v- A M van Eiik 34 j. wekkend werk tot stand ls gekomen, waarnaar de burgerij met verlangen heeft uitgezien. s Onmisbaar element De stad is een sieraad rijkergewor den en in het beeld van Schiedam is de ze boulevard In feite een onmisbaar ele ment. De Maas immers is door de eeuwen heen de hartslagader van de stad geweest en altijd heeft de burgerij zich tot de rivier aangetrokken gevoeld. Mr. Peek tekende voorts deze Maasbou levard met gazons en welden als het begin van de groengordel die Schiedam in de naaste toekomst zal omkleden. De ze gordel zal straks haar bekroning vin den in het.fraaie stadspark dat thans in Kethel in aanleg ls. De burgemeester besloot zijn openings rede met de wens dat de boulevard de band tussen Schiedam en de Maas zal versterken en dat de bevolking zich hier vlug zal thuis gevoelen. Mr. Peek sprak daarbij echter ook de wens uit dat de bevolking dan echter als hoofse gast vrouw een plaatsje zal openlaten voor de vreemdeling. De vele genodigden namen daarna plaatst op het terras van het nu nog denkbeeldige restaurant en vandaar ge noten zij op deze'zonnige middag van het unieke gezicht op de rivier en met hen de vele Schiedammers die direct na de opening op de gezellige banken of op de afscheidingsmuur hadden plaatsgeno men. „Harmonie" en „St. Ambrosius" zorgden daarbij nog voor wat prettige muziek. Burgemeester Peek met de genodigden op weg na ar de fraaie terrassen van dt Maasboulevard. Op de Eeratié Pinksterdag kwamen te Schie dam de leden van de reisclub „Vriendschap doet* reizen" bijeen voor het aanvaarden van een autobustocht door vier provinciën. Zij hadden met,z'n veertigen sinds vorig jaar Mei gespaard en het met twee kwartjes in de week tot 9O0.— gebracht. Maar wie er op de Eerste Pinksterdag ook kwam bjj de plaats van vertrek van de bus, de penningmeester niet. De tocht ging dus niet door. De politie stelde een onderzoek In en heeft de penningmeester vannacht in een café aan gehouden. Hij had nog 1.69 in zijn bezit en was sterk onder de Invloed. Het is de 57- jarige Ioi-werkman U. P.. die bekende al sinds lang herhaaldelijk kleine bedragen uit de kas van de reisclub te hebben genomen. Gymnasium. Eindexamen, diploma A: M. den Draak (Vliardlngen); I- van Heyst (VIaardingen-; A. G. Wegereef (Rotterdam). Afgewezenéén. Diploma B: mej. J. H. Groeneveld (VJaardingen); mej. IJ. van Her werden (Schiedam): mej. E. MeUer (Schie dam): W. W. de Nljs Bil (Schiedam): A. Voe (Vlaardingen). Afgewezen: twee. Voor het eindexamen van de Gemeente lijke Middelbar* Handelsavondschool met 5-Jarlge cursus te Schiedam slaagden mej. A. J. de Borst en de heren J. D. Bakker, W. A. Barls. A. B. Kuppena, D. J. L. Lems, W. v. d. Moer. M. J. Mesritz. H. Ommering, W. J. de Pater en K Weiland, Deze laatste ver wierf als de best geslaagde candidaat van dit jaar het door de Kamer van Koophan del uitgeloofde boekwerk. Geboren: Leonardua, z v L Kuaters en T Kloppeschaar: Jacobus G. z v C van Leeu wen en H Stuart: Cornelia H. d v 5 Noor- dermeer en J H de RooU; Elisabeth P. M„ d v S C Thier en E M M de Jong: Maria, d v N van Roon en T Dinkelaar; Sylvia C. d v C Heflster en A C van Dijkc. Overleden: J M M Hoek. 72 j. wed van B P H JuMermana: G Hamerslag. 88 j, wed van A de Jager: W A van Leeuwen; 4 da gen; A H Offers. 50 J. Getrouwd: A Deurman. 25 j en N J w Westels, 24 j. Vrijdagavond is ds. H. Vollerihoven gekomen van Leerdam als predikant van de Gereformeerde Kerk van Maas sluis in. het ambt bevestigd. Deze be vestiging had plaats in de Réhoboth kerk door ds. K. W. Dereksen met een preek over Math. 16:18. Zondag heeft dr. Vollenhoven zijn intrede gedaan. De nieuwe predikant koos tot zijn tekst van zijn preek Hand. 2:4. Hij oe- hamdelde: „Het is Pinksteren, overal waar de Heilige Geest wonen en wer ken -wil, waar de naam van Christus ge predikt wordt". Na de prediking sprak ds. Potjer van Maassluis namens de Classis Schiedam. Ook ds. Meyer, Ned. Herv. predikant te Maassluis en ds. T. Spilker namens kerkeraad en gemeente spraken woor den van welkom, waarna de Zegenoeae uit Ps 134:3 de nieuwe herder en ieraar werd toegezongen. De dienst werd bijgewoond door ver tegenwoordigers van de Geref. kerken van Vlaardingen, Hoek van Holland en Maasland en van de Chr. Geref. Kerk te Maassluis, burgemeester, mr. P. A. Schwartz en de gemeente-secretaris, ae heer L. Mosterd, vertegenwoordigden ae burgerlijke overheid. ■Uitslagen van Zaterdag; V.V.G.Z. 2— Ekcelsior 2 14, Excelsior 4G.S.S. 2 74, Excelsior 5G.S.S. 3 84, D.R.Z. b Excelsior b2 02. Tweede Pinksterdag: Excelsior 2— Groote Lin-it 2 00. Op het T.O.G.-toumooi wisten de ju niorelftallen A, B en Cl en een Senior elftal een eerste prijs .te behalen. C2 kon zich niet in de prijzen plaatsen. Na enige tijd, gedurende welke er niets bijzonders voorviel op het slotplein, draaide Tekko spelenderwijs even aan de fijnregelaar. Het bos verscheen weer met zijn oude knoestige dikke bomen. Dan klonk echter plotseling zachte luit muziek en een ware mannenstem zong een reeds lang vergeten lied over de kloeke ridder Dagobert. Kijk, daar verscheen de zanger in het beeld en roet veer krachtige passen begaf hij zich in de richting van hët i kasteel. Met ogen die uitpuilden van verbazing staarde onze vriend naar het venster van zijn televisietoestel.;; Dat manneke daar, met zijn luit en de buidel aan .dé -i gordel, was zijn evenbeeld. Nee, dat manneke was hij- zelf, alleen in een andere periode. Een voorvader wel- licht uit lang vervlogen tijden. - j De 40-jarige vrouw M. W. v. d, W, vrouw van M. v. d. L, uit Schiedam stond vanmorgen terecht voor de Rotterdamse rechtbank, verdacht, van. diefstal Jn dienst betrekking. ZH was ln dienst bH een confectiefabriek in Schiedam als hcoWj-uffrouw er. had aich In het tijdvak 1951-1953. verschillende tex- tielgoederen, een naaimachine en een strijk ijzer toegeëigend, die het eitfendom waren van de fabrie*. De vrouw verdiende f 100 per week, ter wijl haar man als betonwerker, ook een goed weekgeld verdiende. Zij bekende de haar ten- lastc gelegde feiten. Allerlei moeilijkheden badden haar er toe gebracht de diefstallen huis- te plegen. Een psychiatrisch rapport achtte verdachte verminderd toerekeningsvatbaar. Hebbende rcveils in Vlaardingen. op de vroege morgen* va» verschillende Christelijke feestdagen, begunstigd door schitterend weer al enkele keren vele duizenden op bet Marktplein samenge bracht. op de eerste Pinksterdag van dit jaar kon hiervan geen spreke zijn. van- wege de regenval, die een langdurig ver bluf buiten onmogelijk maakte. Het reveil werd dus in de Grote Kerk gehouden. De samenkomst stond hier onder leiding van de Gereformeerde pre dikant Ds. Tn. Swen. De Herv. predikant ds. P. van der Vloed sprak over „Kleine mensen in een grote wereld" en de nieu we Leger des Heils commandant kapitem J. Sneep over: „Wat moet tk er mee aan." En door de beide gloedvolle betogen, èn door het samenzijn en samenzingen, werd het ondanks de minder gunstige weers omstandigheden toch een goede bijeen komst. De begeleiding der te zingen lie deren werd verzorgd door het muziek korps van bet Leger des Heils. De Vlaardingse afdeling van de bond van Hotel-, Café- enRestauranthouders heeft zich naar wij vernemen met een schrijven tot het college van B. en W. gericht, waarin wordt gezegd, dat zij het noodzakelijk acht dat het aantal ver gunningen ingevolge de drankwet in Vlaardingen zo spoedig mogelijk wordt verhoogd. Dit zou dus inhouden, dat er meer lokaliteiten zouden komen, waar sterke .drank geschonken zou kunnen worden. Hét aantal 'vergunningen te Vlaardingen heeft practisch geen enkele verhoging ondergaan in de periode, dat de bevolking met ongeveer 40 toenam. De bond doet haar verzoek reeds nu, hoewel z(j weet dat dergelijke voorstellen eerst volgend jaar op de agenda kunnen komen ingevolge de Drankwet, aange zien het haar bekend is met hoeveel werkzaamheden'verwezenlijking van ver hoging van het plaatselijk maximum gepaard gaat. Heden, Dinsdagavond speelt Zwalu wen 2 om 7 uur aan de Ketheiweg een oefenwedstrijd tegen het eerste elftal van de plaatselijke zustervereniging „Vlaardingen". In de Zwaluwen-ploeg zijn enkele oud-spelers van het eerste elftal opgesteld, terwijl bovendien een drietal spelers, die overschrijving uit andere clubs aanvroegen, die thans voor het eerst (of weer opnieuw) de zwart witte kleuren zullen heipén verdedigen. Woensdagavond kwart over zeven zal het vierde elftal eveneens in ,,'t Nieuwe- iant" de strijd aanbinden tegen De Zwervers 2 uit IJsselmonde voor de promotie. Zwaluwen 4 bleef in beide wedstrijden tegen RWH 3 puntloos en moet nu besUst. zowel thuis als uit, van de Zwervers winnen om te kunnen promoveren. De laatste wedstrijd in deze promotie competitie: De Zwervers 2-Zwaluwen 4 wordt Zaterdag a.s, in IJsselmonde ge- SPDeUitslagen van j.l. Zaterdag luid den: RVH 3-Zwaluwen 4 (prom. wed strijd) 3-2: Zwaluwen 5-R.S.M. 2 4-2. Met ingang van 1 Juni j.l. is er enige verandering gekomen in het bestuur:van de Combinatie van Vlaardingse Tafel tennisverenigingen. Oompetitieleider is nu geworden de heer L. Geelen, terwijl het secretariaat k: „„l* wordt gevoerd door de heer N. As*en- ,ev«nl. aangegeven: A;M. Krnn*r-«to»e. berg> Merellaan 2, Vlaajdtngen. Vorige week nog stond in ons blad een aankondiging van de naderende collecten van de Stichting Vlaardingse Bejaarden zorg, waarin o.m. stond, dat voor dit jaar een waardevolle samenwerking was ont staan met die sectie uit het Vacantie- Comité, die zich bezig hield met het orga- niseren van de jaarlijkse boottochten voor bepaarden. Deze samenwerking hield in. dat door beide organisaties niet meer afzonderlijk een beroep op de bevolking, l.c. het bedrijfsleven zou worden gedaan, maar dat men tezamen een gift zou vragen. Het is daarom wel zeer teleurstellend, dat Inu door de vereniging voor ouden van dagen „Flardinga"- daarbij niet voldoend aan de eisen gesteld in., de plaatselijke verordening -de verschillende directies worden bezocht met het doel donaties te verwerven. Nu is er opnieuw sprake van versnippering en moeten later de - wel aan de eisen gesteld in de plaatselijke verordening voldoende collectanten vaak horen; „Alweer voor de Ouden van Dagen?" ITet is om dit te verhinderen, dat de Stichting Vlaardingse Bejaarden zorg zich. thans met een schrijven heeft gericht tot de directies van het Vlaar dingse Bedrijfsleven. In deze brief staat, dat men dedoor„Flardinga" ingestelde collecte absoluut onjuist en ongewenst acht: „Deze vereniging (Flardinga) toch stelt zich ten doel „Lotsverbetering" voor ouden van dagen te verkrijgendus in de zin van een vakorganisatie tervvijl voor de vrijetijdsbesteding, auto- en/of boottochten e.d. door „Flardinga" gebruik wordt gemaakt van ons Clubhuis en onze organisatie", aldus de brief. De stichting Vlaardingse Bejaardenzorg is de enige rechtspersoonlijkheid bezittende organi satie in Vlaardingen. welke zich in de meest uitgebreide zin met de zorg voor bejaarden bezig houdt. De Spaarbank te Vlaardingen beeft ook aan Mei weer een goede maand gehad. Het tegoed van spaarders bij de bank groeide in. deze periodenog 25.000.- mcér aan dan vorig jaar het geval was. toen men toch ook een. top jaar meemaakte. - Totaal werd in deze maand ingelegd 770.000.. tegen vorig jaar 634.000.-. Het totaal der terugbetalingen bedroeg vorig jaar 438.000,- nu'/ 547.000.-. Bij de verschillende posten blijkt steeds markanter in welk een behoefte het in de Emmauskérk gevestigde bij kantoor voorziet. Inderdaad is van die woonwijken vandaan, de Schiedamseweg wel iets té ver verwijderd. Het is te hopen, dat met de bouw van het bij kantoor aan de Van Hogendorplaan spoedig een aanvang kan worden ge maakt.:''." Het aantal uitgegeven boekjes, steeg in deze maand met netto 79 stuks, waar door. het totaal kwam op 28.368. Vanaf 1 Januari jl. werd thans J 1.218.493.74 werkelijk gespaard. Vorig jaar bleef ditzelfde cijfermét ruim acht ton ver beneden het millloen. De heer Niek Lens is vandaag veertig jaar in dienst bü de firma Dorsman en Odé te Vlaardingen. Aanvankelijk aan genomen voor een proeftijd van drie maanden, groeide de diensttijd van de heer Lens uit tot veertigjaren. Op zijn twintigste jaar werd hij bovendien ver tegenwoordiger voor zijn zaak, in welke functie hij zich vele goede vrienden ver wierf. Verder zullen velen de heer Lens ken nen als amateur-toneelspeler, penning meester van de Zakenstudiekrmg, als ceremoniemeester op feestjes, of; zoals ze zelf misschien niet eens weten, als jaar lijkse goed-heilig-man van de Vlaardingse Middenstands.Centrale. Het viel dan ook niet te verwonderen, dat zeer. velen van middag in Concordia de sympathiek* ju-l biiaris kwamen complimenteren. ALS gegronde hoop bestaat, dat het twee hele uren mooi weer zal blij ven, en als die twee uren juist zó vallen dat er een hele gymnastiekles in valt, hetgeen volgens alle mogelijke almanakken vooral in de zomer zo moet zijn, dan hebben de Vlaardingse gymnastiekonderwijzers de goede ge woonte hun schapen" mee naar bui ten te nemen en in de openlucht 'les te geven. Prachtig natuurlijk en het wordt nog mooier aangezien Vlaardingen voor die buitengi/mnastiek zo'n ideale gelegenheid heeft in haar Oranjepark, met schitterende speel- en sport- toeiden. Jammer, erg jammer echter, dat aan het turnen in het Hof nog enkele grote bezwaren verbonden t zijn. Dit is te vervelender,, als men gaat zien op welk een eenvoudige manier deze bezwaren ondervangen zouden kunnen wordenHet is namelijk zo, dat de kinderen het gymnastiekmateric. al zelf een paar honderd meterver moeten aanslepen uit', de gebouwen van de gemeentelijke plantsoenen-, dienst, tuoor het ligfi oygeslaggn^,daar bij. natuurlijk ae nódige 'Jast*pp 'het terrein rart-de genoemde "dienst' ver oorzakend. Voordat het materiaal weer teruggedragen moet worden, wordt er gegymd waaraan vooraf gaat: een verkleedpartij van heus niet alleen jonge leerlingen in de struiken,.„waarbij de bossages als kleerhangers en de bomen als fietsen stalling worden .gebruikt. Dit brengt aesthetische en morele consequenties met zich mee, die toch eigenlijk in een zo sterk bouwende gemeente als Vlaardingen niet mogen voorkomen! Op de goedgekeurde begroting staat thans een bedrag om op de in dit stukje bedoelde plaats in het Hof een materiaalbergplaatsje van beton te gaan_ bouwen. Maar daarmeeis men er niet.' Laat men tot oplossing van alle moeilijkheden aan dit materiaal- gebouwtje ook een zekere kleedkamer- accommodatie te geven. De vele scho len, die om het Hof gegroepeerd, lig gen zullen zich voor gymnastiek toch nooit gaan richten .naar de geprojec teerde schoolsportvelden in-de West- wijk. Bovendien is er dan nog de korf balvereniging, waarvan de leden heel blij zouden zijn wanneer' ze zich niet meer in het gebouw van de plant soenendienst zouden behoeven te ver kleden, om daarna pas aan de andere kant van het Oranjepark. een wed strijd te kunnen gaan spelen. De directeur van de R.E.T., Ir. N. A. Bogtstra, kon nog geen nadere inlichtin gen geven. Zolang de tramwagen door de politie in beslag gehouden wordt, kan de R.E.T. geen onderzoek in stellen. Wel achtte ir. Bogtstra het wel haast uitgesloten, dat zowel de electri- sche rem als de rail-rem tegelijkertijd geweigerd zouden hebben. Zulk een samenloop van omstandigheden is haast niet denkbaar. Vanmorgen zijn het hoofdbestuur van „De Grote" en de xegelingscom- missie, ten stadhuize ontvangen. Chef de reception was de wethouder, van Onderwijs, mr. A. de Boos, die de 100- jarige vereniging uit naam van het Amsterdamse gemeentebestuur zeer hartelijk gelukwenste. De wethouder tekende de strijd, welke „De Grote" op twee fronten voerde: eerst ging het haar om de vrijheid van onderwijs èn om de financiële gelijkstelling, daarna kwam het vechten voor een betere positie van de onderwijzer. Tenslotte quali- ficeerde de wethouder de arbeid van „De Grote" als <zeer belangrijk-* voor de óntwlkkeling" van het- onderwijs in ons- land engaf hjj als"'zijn'iovèr- tüiging, dat dé jubilerende vereniging ook in de toekomst 'een gewichtige bijdrage zou leveren tot het oplossen van de huidige problemen, - De voorzitter van „De Grote", de heer J. A.v Bennekom, gaf op zijn beurt in zijn vlotte-speech blijk van zijn kennis van de culturele historié van Amsterdam. Na het officiële gedeelte van de ontvangst bleef het gezelschap nog geruime tijd in prettige conversatie van de raadszaal bijeen. Tentoonstelling Een volgend punt van het feest programma was de opening van de tentoonstelling van leermiddelen in „Bellevue". Hier sprak de inspecteur in de inspectie Amsterdam, de heer L. v. d. Zweep en met een keur van moderne leermiddelen voor zich kon hy niet nalaten in het verleden te duiken èn vergelijkingen te trek ken met het materiaal, dat de onder wijzers vroeger moesten gebruiken In hetzelfde gebouw kon het ge zelschap de'expositie van de 75-jarige „Unie" „Een school'met den Bijbel bezichtigen, en vooral zy, die zich graag verdiepen in de - geschiedenis van de onderwijsstrijd, maakten van de gelegenheid gebruik 75 jaar van „strijd en zegen" in beeld té' zien. De officier van JUstitie noemde het geval een kwestie van hebzucht. H|j achtte een zware voorwaardelijke straf op zijn plaats en eiste tegen verdachte vier maanden ge vangenisstraf, voorwaardelijk, met drie jaar proeftijd en f 75 boete subsidiair 25 dagen hechtenis. De raadsman, mr. E. Baardman, wees op het berouw, dat zijn cliente toonde en voer de nog enkele verzachtende omstandigheden aan. Uitspraak op 12 J.unL Een honderd vyftig gulden botte, subsi diair 30 dagen hechtenis, werd geëist tegen "t 61-Jarige slager.'J. S. mt Schiedam, die in April 1952 480 en 610 kilo papier had gekocht, van zekere C.-A. B. V.. De OS-jarige expeditieknecht' C. M. O. uit Rotterdam, die als magazijnknecht in dienst van een toffcefabriek te Schiedam was, had het papier weggenomen. Verdachte be kende. De officier eiste tegen hem vijf maanden gevangenisstraf, voorwaardelijk, met 3 Jaar proeftijd. Een maand gevangenisstraf, voorwaarde lijk eiste de officier tegen de 33-jarige sui kerwerker A. P. V., uit Rotterdam en f 25 boete, susidiair 5 dagen hechtenis tegen de 51-jarige fabrieksbaas J. ,V. die hebben terecht gestaan verdacht van heling in de ze zaak.. Uitspraken op 22 Juni. De 26-jarige wegwerker C. A. de V. .en de 24-jarlge havenarbeider F. C. V„ bei den uit Rotterdam, zijn wegens diefstal met braak, door de rechtbank te Rotterdam ieder veroordeeld tot acht maanden gevan genisstraf, met aftrek van voorarrest. In de nacht van 24 op 25 April verschaf ten zij zich door middel van braak en in- kilmming toegang tot het magazijn van de n.v. Benidorp aan het Zutdpleln te Rotter dam en namen daar weg «en radiotoestel chocolade en geld. Tégen de verwachting in leed het Haag se D.I.O. in Dordrecht een nederlaag tegen het Goese G.D.C., waarmede haar kansen om in de finale van het .clubkampioen-; schap door te dringen- weirtot.'èen mini mum beperkt zijn geworden. Het bëgin scheen voor de. Haagse ploeg. die -met invallers uitkwam voor Kuyer en—Vee- nendaal, overigens niet ongühstigiliHet' was nl. nadat Sinkc voor de Zeeuwen' de; score geopend had en Kaïn.' door een fraaie overwinning 'de stand op 2-j-2(had gebracht. D.I.O., datgeruime. Mjd Sèen gering overwicht-behield. Jansen slaagde: er iit dit evenwicht in cijfers uit.te. druk ken (24). Na eep 2-tal- remises, gingyde; partij 'van Schouten verloren (6—6); Dit bleek het keerpunt van de kansen-te ziin^a-.gw«g Vrieze. die een remise' .voor het"grijpén;|%®p; had, maakte ,ëen ernstige fout wamdóor^- hij verloor (8—6) en Leenaars zag zijn materieel voordeel in een remise-stelling; veranderd (91). Nadat Schaaf eveneens met remise genoegen had moeten némerif; (10—8) stond Wolff vóór de moeilijke J taak te trachten een gering voordeel -in winst om te zetten, om. op deze wijze voor zijn club nog eengelijk speWtét bevechten. Op. he', critieke,moment over-: zag hij echter een venijnige' combinatie;:!; waardoor hij nog verloor en de wedstrijd j. eindigde iii een 12—8 overwinningl/dóor;! Goes. Hiermede zijn de kansen .vóoriGöesflfG om het 'tot de finale te brengen'; wel;zeer fraai geworden.' De -stand' gesp. gew." gel. verL pt. bordpt. j-yi- D.I.O. 2 10 12 ;Z*2MTi*$ De Randschijf 1 ;0./;V'.;():!ïftó^Of5|5j^5 i. (Van ons» Haagse redacteur) „Het tandbederf is nog steeds dé meest verbreide volksziekte in alle lan den en op .alle leeftijden-en'er zijn niet voldoende deskundigen voor de behan deling en nog minder voor de 'praeven- tié in de jeugdjaren. WU de wetenschap die op dit terrein een gróte vboruiigang heeft gemaakt haar. resultaten aan de volkeren ten goede' laten komen dan zullen de' beroepsorganisaties met' de universiteiten, de overheid en de'maat schappelijke organen de henden ineen moeien slaan". s,4: n- .'.jVi'j-— DaWtCf.--.afB-ïSftftSSS* mihtairen-i-ondergaan-een ;Vo6r-sanermg4v^ die in militaire dienst gewhtroleëiüSli tirrvrd..-D; Advertentie De O(penbsar) V(ervoermiddel) 0(nge«etten) polis geeft dekking legen ongevallen de ver zekerde «Is. betalend passagier van een open baar vervoermiddel (spoor, tram, autobus, taxi) e.d.) overkomen als gevolg van een evenement aan dat vervoermiddel (vliegtuigen en jndere luchtvaartuigen uitgesloten). Voor slechts 4 2.50 per Jaar la men verzekerd voor een uitkering ven: I 5,000.- bij overlijden f 10.000.- bij algehele invaliditeit Vraagt onze O.V.O.-folder met uitgebreide gegevens, welke gratis verkrijgbaar ia Na toezending van f 3.75, iw. i 2.50 premie en I 1.25 voor polis* en zegelkosten (kósten alléén voor-het eerste eerzekerlngsjear) sne< vermelding van naam, voorletters en edëee, alsmede geboortedatum (max leeftijd 70 jaar) zenden wij omgaand onze bekende CXV.O.-polis N.V. A5SURAN7JE-MAATSCHAPPJJ SCHIEDAM -'POSTGIRO 19154 Deze woorden sprak vanmiddag de directeur-generaal van de Volksgezond heid, prof, dr. P. Muntendam'bij de ope ning van de 42ste jaarvergadering van de. Internationale Tandheelkundige Fede ratie in het Kurhaus te Scheveningen. Deze jaarvergadering die door honderden tandartsen uit véle landen wordt bijge woond valt samen met het' jubileuincon- rgse van de drie .Nederlandse .tandartsen- organisaties. het Nederlandse Tandheel kundig Genootschap, dat 75 jaar bestaat, de Vereniging van Nederlandse Tand artsen, die een halve eeuw oud is en de Ned. Maatschappij totBevordering der Tandheelkunde, die haar 40-jarig bestaan viert. Dit jubileumcongres wordt mor genmiddag door de .minister van Sociale Zaken en .Volksgezondheid, de heer J. G. Suurhoff geopend. Prof. Muntendam gewaagde in. i-zijn openingsrede van de vooruitgang die de tandheelkundige wetenschap m de laatste decennia heeft doorgemaakt, een voruitgang :.waarover wij óns enerzijds gelukkig mogen prijzen, maar die an derzijds het -probleem oproept hoe wij de samenleving de vruchten ervan kun nen laten plukken, de tandartsen en door het volk zelf in zijn maatschap pelijke arganisaties. Prof. Muntendam wees er op, dat voor de praeventieve tandheelkunde het thema van het congres - een doelmatige voeding van grote betekenis. In dit verband ver klaarde hij: „Het ware te wensen dat een overheid uit economische motieven overgaat tot prijsverlaging van suiker en prijsverhoging melk, overweegt óf hiermee inderdaad economie gebaat is, omdat hierin factoren schuilen welke bepaald nadelig voor de- gezondheid in het algemeen en van het gebit in. het bijzonder kunnen zijn". - Aan de rede van prof.Muntendam gingen toespraken vooraf van de heer J. Stork namens het Nederlands uitvoe rend comité, dr. O. A. Oliver uit de Ver. Staten, president van de Internationale Federatie en dr. J. Deliberos uit Frank rijk. vice-president van de Federatie. Ter gelegenheid van het congres is een internationale tentoonstelling van tand heelkundige artikelen georganiseerd die vanmorgen geopend werd door de voor zitter van het jubiieumbestuur dr. C. F. L. Nord. Dit congres' van burger-tandartsen is ook voor de tandheelkunde in het leger van groot belang. Op initiatief van, de Internationale Federatie is nl. een ten toonstelling samengesteld van militaire tandheelkundige velduitrustingen. Deze tentoonstelling waaraan Amerika,- Frank rijk, Zweden, Nederland, Canada. Zwit serland, Luxemburg en België deel nemen,, isondergebracht inlegertenten op het terras van het Kurhaus. De be doeling is een overzicht te krijgen van het materiaal dat in verschillende landen gebruikt wordt en te komen tot een normalisatie van deze uitrustingen. Hier* toe zal morgen een internationale bijeen komst van de hoofden van militair, tand heelkundige diensten gehóuden worden; De majoor-tandarts J. L. Gude van de Tandheelkundige Dienst der Kon. Land macht die de leiding van deze expositie heeft, vertelde ons dat de tandheelkun dige verzorging van de militairen de laatste jaren een grote vérbetering te zien. heeft gegeven. tAlle toekomstige wordt. Gemiddeld, móétén er-dan pér,man, een 'of- twee gaatjes.-gevuld,'worden^' terwy'rditaantaL.in::1945.wel;;ï8;4Ó*S10.igp' bedroeg. Bovendien krijgt elke 'soldaat;®; een goedé voorlichting over.de tandyër-'<v|: zorging terwijl- zijn gebit elk hatfjaafegS gecontroleerd wordt.. Gezien HrtWgMtëggL aantal - militairen"' dat 'elk JaarVonder'ïdélSw wapenen komt, is - déze tandheelkundige-;,' 'ijk, verzorging van jgrote betekenis.-: De; Indonesische minister va» Bulten-;/; landse Zaken,mr. Sumarjo.. enyde, Nè-'V; derlandse Hoge .commlssariscinslndoneSiSj,^ cië„ ty. F. M. Graaf van Bylandt,'-h'eblién?Jj5fi Dinsdagochtend een verdrag tussen; Ne-Vi-vy.- derland en Indonesië ondcrtekend;;ter;;- «ij®, vermijding van dubbele' Inkomsten- 'en, ;v;r vermogensbelasting en tot het treffen van enige andere voorzieningen op^.liet"-:.!;'^,. stuk van de belastingen. -v De' ondertekening geschieddein-;,(ié,L;.„;. vergaderzaal van het :minlsterieJ-vah;(SÉi® Buitenlandse Zaken, in tegenwoordigheid! van de minister van Financiëri, dè heertiS-iÜ' Ong Eng Die, de pl aats ver vangendHoge*! Commissaris,. Baron Van Ittersum, en;- autoriteiten van de ministeries-ty aap' Buitenlandse Zaken van van FInanciën;^:;|'f,-i:,.«. De - besprekingen aangaande dé re'ge-* - ling ter voorkoming van dubbele '-belasr? «pij tingen werden bègonnen in de ^dgdatp^g dr. Sümitro minister van Financiën was!. Zij werden in; eerste instantie gevoerd door een oderlandse commissie, 'dié naar! - :;J' Djakarta was gekomen en door vertegen- woordigers van het ministerie .van-!; Financiën en van het ministerie - -van*! Buitenlandse Zaken. Later werdenYdëzéjS besprekingen van Nederlandse zijde door i vertegenwoordigers van. het Hoge Conti ,-4 missariaat voortgezet. De overeenkomst bepaalt, dat de. bê-ï» lasting betaald zal worden in het land,;:' waar de betrokkenen verblijven.' Mevrouw Petra Luz Badia, dé-echt-;' genote van een Cubaanse arbeider, ;;'W0-»" nende'te Santa Clara, heeft ditJweekend(? in een ziekenhuis het leven; geschonken - aan vier dochters. Drie der kindecen'J v's overleden enkele uren na de geboorte.;,! - Benoeming aan Amstcrdamsch Consorvaté-- rlum. Met ingang van de nieuwe cursus i#1'S tot regisseur van dé operaklas van het Aih- i'; sterdamsch Conservatoruira benoemd, heer Heinrich Altmann. leerling vanvwblèh1fcs5?«; prof. dr. Lothar Wallerstein. De heer;Neihr'SsitSIS rich Altmann is tevens benoemd tot'; regls'4®S seur van de Nederlandse', opera.; ,-jgsn®!aa® -ï."lS®lpS3 SCHEVENINGEN, 8 Juni. Vailgstberich-t ten van hedenmorgen uit zee: Sch IS'.XikM 87 28, 305 3, 56 34, 359 40, 229 38, 105 34,'104, 60. 332 50, 39 60, 201 75. 264 70,''75; iï'l77 ^'a§ 57 45. 199 2, 32-1, 40 2, 48 8, 49'40, ,:51-:tlf;99rt:!%S 45. 132.18., 133 8. 189-72.I 247 20.: 262;0;i288'.i24St:SïSÏ 2 50. 8 12. 30 6. 35 45, 45 45..69 35.:M?5P21tf£§3f 31. 236 -2, 249 9. 250 40. 297 34, -310:0?312'-0#S'; 399 24, 190 9. 314 29. 141 40. '186740. il84:;io;:n*S# 361- 35, 95 65, 140 60,-50 17,-63*0. 64'38;-!66jf5iF 16. 81 20, 89 50, 122 9, 123 30,-124 25, 160 32'c,^ 242.34, 275 40,. 3 2, 14 7, 47 4, .120;l.^Mi.'iZrfp5 333 6. VI 14 25 29 8, 61 32. 71 22,;79 -t4, 80 V"' 32' 9» 25. 114 28,: 142 k .iw' M. 179 lOA Af! 1(11 qn .mn nn n«* 8 schepen; Stél 4 68 k v :2;: Scb; l5 -300: lcvv-l3 A ??„h ,no "O k V 5; Sch.25.300 ,k..vyM;-'innffe 140 k v 9; 245 SO k v.Sl llB. nO.'k'i telgea^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1