Lof van de Grote" skou wil direct over Minister Bidault sprak voor °P P. v.d.A.- bestuur acht situatie ernstig 1 v. Naar een crisis in Genève? Toestand is er slechter geworden", zegt Dulles Nieuwe industrie betekent een versterking exportpakket Rijksleges voor paspoorten van f 10 tot f 2.50 Droevig einde van autotocht Oppenheimer Nieuw Brits-Amerikaans voorstel inzake oplossing kwestie Triëst Rede van minister Zijlstra Russische stewardes zwom de vrijheid tegemoet Advocaat in arrest in Rotterdam WOENSDAG 9 JUNI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2791 Weerbericht BISSCHOPPELIJK MANDEMENT De koersverandering van Petrof en anderen Franse commissie van Buitenlandse Zaken verwerpt E.V.G. Straaljager in brand gevlogen Besluit treedt 1 Juli inwerking Meisje in leeuivenkooi "N 5? 99 99 Te Genève heeft gistermiddag de Sowjet-Unie verzocht, dat de conferentie onmiddellijk de besprekingen opent over een politieke regeling in Indo-China, zonder te wachten op het staken van de strijd. Naar verwacht wordt zal dit voorstel een crisis inluiden in de vredesonderhandelingen, daar Frankrijk vanaf het begin heeft vast gehouden aan een staken van het vuren, alvorens politieke pro blemen ter tafel zouden worden gebracht. Een kind gedood, een gewond De bijeenkomst van gisteren, de eerste half publieke zitting in drie weken, werd gehouden op verzoek van Molotow. Zijn ver langen, dat de geheimhouding van de conferentie achterwege gelaten wordt, werd aldus ge ïnterpreteerd, dat hij van plan is de aandacht van de wereld op zich te vestigen. wmsmm** §«01 99 op zijn wekelijkse persconferen tie verklaard, dat de communis ten in Genève de vredesonder handelingen stagneren, terwijl zij in Indo-China alles op alles zet ten om de oorlog te winnen, waardoor hun vredelievend ge praat tot een pertinente^ Teugen wordt gemaakt. Twee inzittenden gedood zetariesïïefl^ -die Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teief. H5700 <4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendlenst abonnementen 18.3019.39 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •«-Gravenhage: Huygenspiein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111S92 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g, 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. REUSING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Woensdagavond tot Donderdaga'-ond; 'ENKELE BUIEN. Veranderlijke bewolking met'enkele buien, plaatse-' Hjk met onweer. Matige tot krachtige wind tussen Zuid-Oost en Zuid-West. Dezelfde temperaturen .of iets lagere. 'y O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOTV I XT AN het Concertgebouw <n Amster dam wappert de vlag. De „Grote" Vereniging van Christelijke onder wijzers viert er in grote styl haar honderdjarig bestaan. Opgericht in 1854 is zij de oudste vereniging op het terrein van het Christelijk onderwijs. Het verdient bewondering zo schrijft prof. Smits kamp in het dezer dagen verschenen fraai uitgevoerde jubileumnummer van deze organisatie dat de „mees ters" van toen nog zes jaar vóór de .heren" (van Christelijk Nationaal) het Initiatief hebben durven nemer tot de noodzakelijke samenbundeling van krachten. Inderdaad. In de strijd voor hei Christelijk onderwijs is deze vereni ging van onberekenbaar belang ge- weest. De schoolstrijd is voor een groot deel gestreden kunnen worden, door dat hij steeds weer een beroep kon doen op de krachten van déze Ver eniging. Dat, wat de school met de Bijbel vandaag is en dót ze er is, dankt zü niet voor «en gering deel aan de volharding en de offerzin van déze kale schoolmeesters. Dat de vlam van liefde en offerbereidheid voor het Christelijk onderwijs is blij ven branden, dankt de school met de Bijbel aan deze „armoedzaaiers eerste klas", die in de rijen van de Vereni ging dit vuur telkens weer hebben doorgegeven. Daarom willen we op deze dag nè het Groot Gloria aan God, die deze krachten wekte, de lof zingen van de „Grote". Hier gaan de hoeden af voor man nen als Lemkes, Lub, Van Zanten, Kluyve, Mulder, Van Bleek, Van der Kooi, Stemerding, Jansz Kalsbeek, Van den Berg, Hebli), Van Zeggelaar, Van der Kooy en zovele anderen, die liever dan in het Jeruzalem der open bare schooi de vooraanzlttingen te be minnen, een plaats gezocht hebben in de tenten van het verachte Galilea der Christelijke school. Hier past een eresaluut aan, wat we zouden willen noemen, de onbe kende soldaat van de aohool «net de ëijbel, de' onderwijzer, wiens naam in dé annalen van het Christelijk onder wijs sleohts aangeduid wordt met de letters A. B. te G., die. in de dagen van de schoolstrijd er een kasboek op na hield, dat onder de uitgaven sprak van: nadelig saldo 1885 30,25; huis- en schoothuur 390; belasting 52; wekelijkse schoonmaak 52; jaarlijkse schoonmaak 25; boekhandelaar 127; vuur en licht 47,25 en dat als -laatste „uitgave" noemde: 12 maanden "salaris hoofd 00. Nul, nul. En die .dit elf jaar en vier maanden heeft volgehoudert! Welnu, déze mannen kwamen uit de kringen van de Vereniging van Chris telijke onderwijzers. En daarom kan. vandaag deze Vereniging haar jubi leum terecht Ingaan onder het motto: Honderd jaar van de Grote is honderd jaar vrij Christelijk onder- WUs. 4- - t Daarom is het ook dat ons dagblad, dat het goed recht en de bittere nood zaak -van de Christelijke organisatie schier dag aan dag wil en moet ver dedigen, zich vandaag hartelijk ver heugt over het feest van de pioniers van de Christelijke actie in Nederland en. dat het aan hun nazaten zijn wel gemeende hartelijke gelukwensen aan- biedt. DAN is er nog iets. Wie dagelijks in zijn leven de verschrikkelijke kerkelijke verscheurd heid van hét Protestantisme in Nederland als een kruis «net zich mee draagt, verheugt zich vandaag van harte dat het, in het volle tijdsbestek van een epuw. aan dé bacil der ker kelijke verdeeldheid, die' de Christe lijke actie telkens zo ernstig verlamt, aiét gelukt is door te dringen in de kring van de Grote om ook daar zijn verwoestend werk te beginnen. Er zijn in de loop der jaren hèel wat spanningen in de Grote geweest, die direct af te leiden waren uit ker kelijke controversen. Tot In de na oorlogse tijd toe. - i .Toch staat.de Grote vandaag daar als één organisatie, waarin men van Lutheraan tot Art. 31 samenwerkt, gegrepen, telkens weer, door het devies van de Vereniging, dat in haar v!ag geschreven staa.i: Dc vrees voor de Heer is het beginsel der wijsheid! Het kind va,. ;:,s volk heen te leiden naar dót beginsel, of beter nog gezegd oaar hét Begin Jezu. Christus onze Héér, zie, dat willen heeft immers weer de eenheid doen bewaren. En daarom heeft naar onze mening de Grote aan de zaak van de oecumene in Nederland een .onschatbare dienst bewezen. Niet, dat zij door het' laten samenwerken in één. organisatie de Oluistenen zou doen vergeten, dat ze ook kerkelijk één behoren te zijn, waar juist om door de éénheid in de organisatie te verdiepen het heimwee naar het éénzijn in de Kérk van de éne Heer. Niet toevallig houdt de Grote haar jaarvergadering altijd onmiddel lijk in het Pinksterfeest. Nogmaals, daarom zingen wü van- 'flaag de lof van de „Grote". En we .Oenen, dat dit vandaag gebeuren moet Minister Molotow stelde voor de politieke en militaire besprekingen van nu af aan tegelijkertijd te hou den en bij de politieke besprekingen prioriteit te verlenen aan de kwes ties betreffende de soevereiniteit van de drie Indo-Chinesestaten Viet nam, Laos en Cambodja en aan het houden van vrije verkiezingen in deze staten. Vóór Molotow sprak Bidault. De Franse minister van Buitenlandse Zaken verklaarde, dat enige vorde ringen zijn gemaakt op de vredes conferentie voor Indo-China en da: de behaalde resultaten de weg to nen naar toekomstige overeenstem ming." In een rede, die duidelijk bedoeld was voor de openbare mening in De heer J. H. A. D. uit Mussclkanaal is op Tweede Pinksterdag met zijn auto bij Haren ih Duitsland geslipt en tegen een boom gereden. Twee. van de vier inzittende kinderen werden hierbij zo danig.gewond dat zij In hét' ziekenhuis te Haren moesten worden opgenomen. De 5-jarige Henkie, die onder meer een schedelbasisfractuur kreeg, is Dinsdag aan de verwondingen overleden. Frankrijk, waar de regering-Laniel voor haar ieven vecht, legde Bidault byzorfder de nadruk op wat hij noemde „zijn pogingen ter verzoe ning". „Wy moeten niets verwaarlozen om ons werk te voltooien", aldus Bidault. „Wij moeten het gebouw, waaraan wij pas begonnen zijn, vol tooien. Van de voltooiing van onze taak hangt het herstel van de vrede af". Bidault zei, dat de militaire be sprekingen tussen de twee comman do's over de bestaifdslinies langzaam gaan. Hij zei tevens, dat het Westen en de communisten nog niet in staat zijn het eens te worden, over het orgaan, dat de supervisie over de voorgestelde wapenstilstand moet uitoefenen. „Zonder doeltreffende controle", aldus Bidault, „zie ik geen oplossing". Bidault herhaalde Frankrijks eis, dat een wapenstilstand in Vietnam vergezeld moet gaan van het terug trekken van de communistische strijdkrachten uit Cambodja en Laos. „Het is duidelijk, en dit is zélfs het standpunt van de Russische-, Chi nese er, Vietminh-delegaties, dat wij de vrede niet kunnen -herstellen; in Vietnam en in de flank van dit land de Vietminh-troepen laten opereren aan de andere zijde van de Viet namese grens (Laos en Combodja). tÊpnS Gisteravond om tien minuten over zes is prins Bertil vanZiceden per vliegtuig op Schiphol aangekomen. Prins Bertil brengt een bezoek aan ons land ter gele genheid van de opening van de nieuwe, kogellagerfabriek van 't SKF-caneern te Zweeds gezant in Nederland. Veenéndaal. De Prins is de gast van de koninklijke familie op paleis Soesldijk. Donderdag zal de Prins naar Frankrijk vliegen voor een vacantia. De' aankomst op Schiphol: links van de Prins mevr. Dahlman en rechts de heer Dahlmah, Minister Dulles heeft gisteren orn ook had de bewindsman besloten zijn a.s. tournée door Europa zo kort 1 „De Partij van de Arbeid ziet zich geplaatst voor de meest ernstige situatie sinds haar oprichtingin 1940. Zij is verplicht dienovereenkomstig te handelen, in het besef van de verantwoordelijkheid, die zij draagt tegen over de toekomst van ons gehele volksleven". Dit zegt het bestuur van de Party van de Arbeid in een verklaring, die Dinsdagavond gepubli ceerd is naar aanleiding van het bisschoppelijk mandement. „De Katholiek in het openbare leven van deze tijd". De minister gaf als zijn mening te kennen, dat in Genève weldra een diep tepunt zou worden bereikt in de bespre kingen over Korea en Indo-China. Daar Op de. Mauritsweg te Rotterdam moest gisteravond omstreeks half zes de 34- jarige vertegenwoordiger J. G., die een bestelauto bestuurde, uitwijken voor een bromfietser, die vlak voor zijn auto droge gezet. slipte en viel. De bestelauto begon te glijden en kwam eerst in de Wester- singel tot stilstand. Dé vertegenwoor diger liep geen letsel bp. Met een takelwagen is de auto later op het mogelijk te houden, teneinde spoedig weer in Washington terug te zijn. Hij voegde hieraan zelfs toe, dat het moge lijk was, dat zyn Europese reis onder broken zou worden, indien de ontwik kelingen 'zulks wenselijk zouden' ma ken. Volgens, de minister is de toestand er slechter öp geworden. Dulles verklaarde,dat „de regering momenteel niet van plan,'is het" Con-' gres om machtiging te verzoeken om te interveniëren in Zuidoost-Azië. Hij wees er op, dat het voorstel om een gemeenschappelijk front te vormen, niet ontvangen was op een wijze, die een dergelijk verzoek aan het Congres wettigde. Dulles verklaarde met nadruk, dat Amerika niet van 'plan Is op eigen houtje in Zuldoost-Azië te interveniëren tenzij er een radicale wijziging zou komen in de aard der communistische agressie. Dit mandement, aldus de verklaring, bestrijkt vele levensgebieden, waarover het niet aan een politieke partij is een oordeel uit te spreken. Het mandement heeft uiteraard een bijzondere betekenis voor de Rooms-Katholieken, doch be paalde gedeelten raken ook de P.v.d.A., het gehele volk. Na een beschrijving te hebben gegeven van het nieuwe „partij-type van de doorbraak", dat in 1946 in Nederland tot stand kwam. en waarin „mensen van verschillende levensovertuiging ecu ge meenschappelijke verantwoordelijkheid tot gelding brengen ten aanzien van de poging boven gedaan heeft om -uit te komen neutraal-confessioneel", die geleid had tot een verstarring 'der vooroorlogse politieke verhoudingen in ons land.. Het partijbestuur zegt verder o.a.. dat het - nimmer zou kunnen aanvaarden, „zowel terwille van de zuiverheid van kerkelijke en staatkundige verhoudingen in ons land, als terwille van de begin selen van democratie en geestelijke vrijheid, dat de vrijheid van politieke partijkeuze wordt aangetast ten bate van de machtspositie van een confes sioneie partij". „Ook ver buiten de kring van de P.v.d.A. heeft het mandement diepe bezorgdheid-, gewekt. Te vrezen valt, dat opnieuw voedsel is gegeven aan een antipapisme en anticlericalisme, waar boven we in Nederland, mede dank zij de doorbraak, bezig waren op gelukkige wijzeuit te groeien", aldus deze ver klaring. DE Amerikaanse atoomgeleerde Op penheimer is door de Commissi* van Onderzoek loyaal bevonden en hij heeft geen geheimen geschonden. Nochtans wordt hij van zijn functie ontheven en heeft geen'toegang-méér tot de atoomgeheimen. Hoe kan dat zo, zo is men geneigd te vragen. I. V.' /V Het antwoord zal waarschijnhjk luiy den: Oppenheimer had in toenemende' mate moeilijkheden voor zichzelf met de mogelijke gevolgen' van het; werk dat hij deed Dat belemmerde hem in zijn werk. Hij ging, misschien ohbe- wust, vanwege zijn zedelijke bezwaren - technische bezwaren zwaarder tillen. dan zy waren. Dan is zulk een man in deze functie hoewel loyaal niet; méér bruik baar. Wanneer men op een post staat als die van Oppenheimer dan moet men overtuigd zijn- van de zedelijke juist-1.. heid van hetgeen'men doet. De uitsluiting van Oppenheimer be- tekent naar onze mening niet ge lijk de Times meent -- dat'men in Amerika op zoek is naar de amorele;, cadayerdiscipline van de- Sowjet-i' ambtenaar,.--;, .//"//-/,:/•■ Zy betekent alleen dat men mensen zoekt die zedelijk kunnen verwerken hetgeen zy technisch doen. Volgens welingelichte kringen te,.- Washington, heeft de Amerikaanse /ge-".;, beime dienst er voor gezórgd,' ;.dat."oü«s8 langs een aantal 'hooggeplaatsteRussen de zijde van hét Westen heeft gekozehjjjtl Het hoofd van genoemde diénst;.'Allan;;:/ Dulles, zou het yoomamelyk 'zijn „.'ge^; i, weest, die deze campagne 'heeCt ge-'.:, orgamseerd, door leden van de Rus- sische geheime dienst in" het. gehéiriEytèrS laten weten, dat zy politiektasyljzouden*» krijgen. als zy de.zyde van het Westen./ kozen. Hierbyzou zyn gespeculeerd, op de vrees van de Russen voor de ge-j volgen van het terechtstellen van', huh/ voormalige 'chef Beria.-'ij0 Minister Dulles wilde zich Dinsdag op;.:-' zijn persconferentie over deze; kwestie/ niet uitlaten. Wel constateerde hij niet/ genoegen, dat riog nooit zoveel vooraan- staande Russen waren overgelopen'", als in de afgelopen zes maanden.' |- 'Uit diplomatieke kringen wérd gisteren vernomen dat de Verenigde Staten en Groot Brïttanmë heimelijk nieuwe .voor stellen hebben ingediend, teneinde een oplossing Te vinden voor het geschil met Joegoslavië over de toekomst van Triest. Volgens deze diplomatieke zegslieden wordt in het nieuwe voorstel, dat door Joegoslavië wordt gesteund, de Brits; Een Russische stewardes, mej. Sokolova. die zich aan boord van een grote Sowjet- ireiler bevond, welke in de omgeving van de Faroer-eilanden mei visvangst bezig was. is ter hoogte van Thorshavn over boord gesprongen en naar land gezwom men. - Zij was reeds eerder in Thorshavn ge weest, namelijk als patiënte in het zie kenhuis, waarheen zy, toen zij aan boord ziek werd, door opvarenden.van de trei- ler was overgebracht. Eenmaal in het ziekenhuis zijnde, deelde zij de genees heren mcde'niet meer aan boord van het Sowjet-vaartuig te willen. Bij haar ont slag uit het ziekenhuis dwongen opva renden van dc treiler haar evenwel weer aan boord van het vaartuig te gaan. Daarop sprong zy over boord en zwom naar de kust. Volgens het Deense dagblad „Ekstra- bladet" is aan mej. Sokolova toestemming verleend zich als politiek vluchtelinge in Denemarken te vestigen. Zij zal met het eerstvolgende schip naar haar nieuwe door ieder, wie de Christelyke organi satie In Nederland ter harte gaat. En zeker zal het orgel van het Christelyk onderwijs, na het openzet ten van alle registers voor het Soli Deo Gloria, invallen met het „klein gloria" voor wait mensen hier door de kracht van- hun Heer hebben mogen doen voor de School met den By bel in Nederland.y i-:-, T, - M,.- GILHUIS. De recherche te Rotterdam heeft in opdracht van de substituut-officier van Justitie, dr. M. S". van Oosten, aangehou den en in verzekerde bewaring gesteld de 48-jarig advocaat mr. G. de B. uit Rotterdam, die ér van verdacht wordt twee getuigen in een zaak die onlangs voor de Verkeerskamer te Rotterdam heeft gediend te hebben geïnspireerd tot het onder ede afleggen van een onjuiste verklaring. Het betrof, hiér een zaak legen eeri autobestuurder die onder invloed van sterke drank door de Maastunnel ge reden zou zijn. Zijn onze informaties juist, dan zouden deze getuigen ter te rechtzitting verklaard hebben dat niet de verdachte achte het stuur had ge zeten. Tegenover dc politie hebben deze getuigen bekend, op de terechtzitting een valse verklaring te hebben afgelegd. Morgenochtend zal mr. G. de B. voor de recnter-commissaris worden geleid. De commissie van Buitenlandse Zaken van de Franse Nationale Vergadering heeft vandaag met 24 tégen 18 stemmen by twee onthoudingen tegen ratificatie van het verdrag inzake- de Europese .Verdedigingsgemeenschap-gestemd.- In zjjn rede ter gelegenheid van de opening van de nieuwe fabriek Te Vee- nendaai van de N-V. Nederlandse Maat schappij van Kogellagers SKF, noemde de Minister van Economische Zaken, prof. dr. J. Zijlstra, deze dag de afslui ting van een lange periode van voorbe reiding, die aan de stichting van een kogellagerindustrie in ons land is voorafgegaan. Ons land wordt verrijkt met een ge heel nieuwe industrie op een terrein, waarop uitbreiding zeer wordt toege juicht. n.l. dat van de precisie-metaal- bewerking. Daar een belangrijk gedeelte van de productie zal worden geëxpor teerd, betekent de vestiging tevens een versterking van het exportpakket. Sprekende over deze waardevolle bij drage tot een verdere industrialisatie van ons land zei de minister, dat de urgentie van het industrialisatieprobleem enkele jaren geleden scherp en hélder werd geïllustreerd door twee feiten/De industriële investeringen lagen beneden het peil, dat noodzakelyk moest worden geacht om de gewenste uitbreiding van de werkgelegenheid te verzekeren, en parallel daarmee was het aantal werk lozen opgelopen tot een niveau datho ger was dan maximaal als toelaatbaar kan worden beschouwd. Deze situatie is gedurende het afgelopen jaar aan zienlijk verbeterd. Onder invloed van een zeer gunstige conjunctuur loopt het investeringspeil weder op, terwyl het aantal werklozen sterkt is gedaald. Zelfs is op sommige plaatsen in ons land eer der sprake van een tekort aan arbeids krachten dan van een teveel. Hij wilde echter waarschuwen tegen een te groot en ongemotiveerd optimisme, als zou de industrialisatie als urgent probleem, althans voorlopig, van de baan zijn. Het industrialisatievraagstuk is een pro bleem. waal-van men dc oplossing niet op kortere maar op langere termijn moet beschouwen.' Men moet zich realiseren, dat zich elk jaar in de komende decen nia opnieuw tienduizenden jongeren zul len aanmelden om werk in het bedrijfs leven te vinden. De uitbreiding van onze industrie en export, die daarvoor nodig is om de arbeidskrachten op te vangen, zal niet voortdurend kunnen worden gevonden in de traditionele pro ducten en op de traditionele afzetmark ten. Men zal er op bedacht moeten zyn de voortbrenging van nieuwe artikelen cn het exploreren van nieuwe markten ter hand te nemen. Juist die overwegin gen hebben zijn waardering voor de vestiging an dit nieuwe bedrijf zozeer versterkt. Het bedrijf zal werkgelegenheid ver schaffen aan 120 arbeiders, welk aan tal, naar'de minister heeft vernomen, in de toekomst tot 160 a 170 zal worden opgevoerd. De productie zal voor .onge veer'4/5'wórden uitgevoerd; De bouw-van deze fabriek betekent voorts, dat wederom eén vooraanstaande buitenlandse onderneming ons land heeft uitgekozen als de meeste; geschikte ves tigingsplaats van haar dochteronderne ming. Door de vestiging van onderne mingen als die van de SKF Maatschap pij fn ons land, kan de' technische ken: nis en ervaring die in die bedrijven is geïnvesteerd, ten goede komen aan de verdere industrialisatie, van Nederland. Een belangrijk aspect van de vestiging noemde 'minister Zjjlstra de keuze van de plaats van vestiging! welke hij .van harte goedkeurt. Er is in het geval van nieuwe bedrijven nog een te sterke nei ging die in een van de industriële cen tra in het westen'van het land te vesti gen. Daar zijn vaak goede redenen voor en hy wil onmiddellijk toegeven, dat die centra in het westen, eveneens recht hebben op haar aandeel in de'in dustrialisatie. Maar. als die keus teveel in een richting gaat, dan is dat onge wenst met hét oog> op de concentratie van de bevolking en de industrieën'in het westen; Daarom noemdehij deze vestiging in een kleinere industriële ge meente, in het midden van het land, ook uit het oogpunt van het - algemeen be lang een gelukkige.. Twee personen kwamen om hel leven toen omstreeks tien uur hedenmorgen een Lockheed T 33 „Shooting Star" straaljager, afkomstig van de vliegbasis Welschap bij Eindhoven volgens oogge tuigen in de lucht in brand vloog, nadat, naar sommige menen, een ontploffing was gehoord. Het toestel brak in tweeën, de staart kwam van het vliegtuig los en, kwam terecht onder de gemeente Zeelst. De stuurhut en de vleugel kwamen neer in eén korenveld aan de grens van de ge meente'Eindhoven, ten Zuiden van de grote, weg Eindhoven-More veldhoven. Mensen, die op het land werkzaam waren, en die het brandende voorste déél van de romp naar beneder. zagen komen, zonder te weten waar het te recht zou komen, .zoohten naar 'alle kanten een goéd heenkomen. 1 Nadat het, bericht van het ongeluk bekend was geworden, zijn de brand weren van de vliegbasis Welschap van de Kon. Luchtmacht en van de. gemeen te Eindhoven naar de plaats gegaan. Ze hébbén de brandende overblijfselen van-het toestel geblust. Bij Koninklijk Besluit van 8 Juni 1954 is bepaald, dat de rijksleges voor pas poorten zijn verlaagd van 10 tot 2,50, terwijl tevens de geldigheidsduur van een paspoort-van twee op vijf jaar is gebracht. Dit besluit zal in werking, treden per 1 Juli a.s. Deze regeling geldt uitsluitend voor paspoorten afgegeven of verlengd ten behoeve van hier te lande domicilie iiebb.ende Nederlanders, aldus deelt het ministerie van Bulten landse - Zaken mede. - - - De uitvoering van deze nieuwe maat regel valt midden in het reisseizoen én dientengevolge is té verwachten dat bij het afgeven van paspoorten enige - ver traging kan ontstaan. Het is derhalve aan te bevelen tijdig paspoorten aan te vragen. (Zij die begin Juli naar het buitenland willen reizen kunnen daar! om reeds van 15 Juni-af hun aanvrage, indienen, waarna na 1 Juli het nieuwe c.q. verlengde/ paspoort - zal worden.uit' gereikt (uiteraard tegen de verlaagde pry's). I 'De-tot-nu-toe-hestaande mogeiykheid voor een echtpaar om tesamen op één paspoort, te worden ingeschreven komt te .vervallen, omdat dit geen financieel voordeel opleverde tde leges waren tweemaal zo hoog) en wel administra tieve nadelen had. De mogelijkheid be staat, om kinderen, jonger dan 16 jaar. ,op het paspoort van een der ouders bn te schrijven, tot nu toe was de leef tijdsgrens hiervoor 15 jaar. Zy, die niet over een paspoort be schikten, doch wel over een bewijs van Nederlanderschap, konden tot nu toe in groepsverband wel buitenlandse reizen maken, mits een collectief paspoort .werd aangevraagd. Deze mogelijkheid blijft voor. dit Jaar nog bestaan, doch te ver wachten-is dat zy met ingang van 1955 aanzienlyk wordt beperkt. De kosten van een paspoort worden trouwens thans zo gering, dat het aanvragen van een collectief paspoort practisch1 ook geen financiële voordelen meer zal opleveren. De bewyzen vanNederlanderschap be houden hun geldigheid voor reizen naar België én Luxemburg, maar voor reizen naar alle andere landen kan men yoortaan beter een paspoort aanvragen, omdat, de thans nog bestaande voordelen by groepsreizen volgend jaar komen te Vervallen:.' - AS'; De kosten' van paspoorten, die door Amerikaanse regeling van October van j hel vprige jaar'gematigd. J JV Volgens genoemde zegslieden; houdt;hetj; nieuwe; voorstel in grotelynen 'hét/vol- gende in: - T -j'f'-y ■1. Het: grootste deel van zóne A van Triest zal aan Italië worden toegewézen,!;, met inbegrip van de, haven. Deze., zóne,, ressorteert momenteel onder Brits-Ame-z'; rikaans bestuur. Enkele dorpen, die over-i"// heersend door Slo'-enen worden bewoond,'-' zullen aan Joegoslavië worden terug gegeven. 2. Joegoslavië zal het t bestuur over het grootste deel, van de..B-zóne behou den. Enkele grerscorrecties ten gunste "an Italië zyn' echter niet uitgesloten. 3. De Verenigde Staten zullen Joego*. slavië helpen een eigen haven, aan ;4e;i.. leggen in de B-zóne, ten Zuidenvani-V Triest zelf. "Het Britse ministerie van Buitenlandse!® Zaken en de Amerikaanse 'ambassade Jp weigerden commentaar te leveren óp.'dit/-; bericht. De Italiaanse ambassadeur in. Londen, r. Manlio Brosio, is naar Rome terug- gekeerd-om ruggespraak te houden/met^,/ zijn regering. Hij zal morgen of Donderdagen'Londen^) terugkeren. Volgens, welingelichte krin:v/;» gen zal. wanneer Italië/de voornaamste ounten van het nieuwe voorstel accep-'-r. teert, een vyfmogendheden conferentie*':! belegd worden om dc details uit, te werken. Aan deze besprekingen zal /worden/,; oe/Igenomen :onr Ameriba,->Grooi-Brit-*f.i tannië. Frankrijk. Italië er/ Joegoslavië.;//: Joegoslavië staat er op dat wanneer,, 'talie op de nieuwe voorstellen!; ingaat,//; deze beschouwd zullen wórden ais defini-,;/ iief en d >or de Westelijke mogendheden'Z-ft: "egarandeerd worden. Tot n.- toe heeft Italië steeds geweigerd het bestuur van Joegoslavië over de B-zóne als definitief te erkennen. Het personeel van het thans te Oos terbeek optredende Grand' Cirque' International, heeft Dinsdagmiddag een moeilijk kwartiertje beleefd. Tijdens het opbouwen van de ten-:, ten voor de - eerste voorstelling'-op Dinsdagavond waren er veel kinde- ren op het terrein, In een onbewaakt ogenblik heeft het 4-jarig meisje A. -van. M dat'in ae omgeving woont, kans gezien, vn'/::\ de grote kooi met leeuwen'.van-de' heer Althoff .te kruipen. Hei kind stond rustig in de kooi en.'.streelde, een der leeuwen, over tnjn Idnóé; VS manen. Toen de oppasser, die dooi een der kinderen op de gedragingen van het meisje was geattendeerd, de kooi echter wilde openen om het kind te bevrij- den. begon de leeuw, zó-kwaadaardig te Krommen dat men voor het leven van /"-' u L vreesde. De dompteur. B: Alt-ïiï notf, die inmiddels was 'gewaarschuwd/S'S- riep het kind toe dat zij voorzichtig/dé5'";;?; kooi, moest verlaten, omdatde- leeuwk?» ^k.was/:,Het..kind scheen dit echter met te begry pen. -Eindelijk gelukt; het de-heer'Althoff verinorT' de toegang tot de kooi vers pe rde na ar de a ch ter wand van"''cLé $3$ kooi te drijven. Daarna kon hij, èewa-^S: pena met een geladen revolver en-een* tweetand, de .kooi binnengaan -om de'--' i leeuw in .bedwang te houden. ;Het 1 was Saan schreien kon' toen „ft w* °'SaJs?r ,mt de kpoif.wordëhlït getrokken. Het h;id slechts, oen schrnm -; j?een opgelópem^ëoÖt: Nederlanders in het buitenland f.?2ge-ïaa^d/ .blijven - yoórlöpièt v/S aan hetbestaande .tarief/ Een vér-Ti?- lagmg dezer leges is echter in-Covert weging.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1