Laniel stelt opnieuw de vertrouwenskwestie Indpnesische delegatie is reeds samengesteld Noodsituatie in bouwbedrijf 1 m Van paashaas en pinksterbloem Bewogen zitting Franse Assemblée Bidault: „Yietminh wil heel Indo-China overheersen" I Tijdelijk langer werken kan verlichting bieden S. K. F. I Koningin Juliana bezocht de Noord-W est-Veluwe Zwarte - zwaan geen Engelse fü m Eind Juni Unie-besprekingen Chr. aannemers in Groningen bijeen Hof te Den Haag over ontslagyan V .N-employ é's SI DONDERDAG 10 JUNI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2792 Weerbericht W1 weergegeven Volgende week volop aardbeien Westeuropese ministers van Financiën komen bijeen mm Syrische regering afgetreden Kersen duurder dan 3 vorig Vietnam wenst bemiddeling 3..-'j GEIS. DÜRST BRITTi „Rede werd onjuist Radicale oppositie at De arbeidsvoorwaarden bij de Ned. Spoorwegen 31 W':ÊÊ si m ■-ysiïm Vier mogelijkheden Maar een Overloohse jaar' Regeling met Indonesië ten voorbeeld gesteld -3 - Rotterdam: Witte de Witixstraat 30 Telef. 115700 (4 U Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111S92 Administratie: Tel. 114402115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2!26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNECG en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Donderdagavond tót Vrijdagavond, ZUID-WESTELIJKE WIND.; Wisselende bewolking met enkele verspreide buien. Vrü krachtige tot matige Zuid-Westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. tI Hoofdredacteur: Dr.J. A. H. J. S. BRUINS SLOT EERSTE Pinksterdag, Zondag 6 Juni. 's Morgens om 9 uur. De Vara is in de aether. Een vriendelijke vrouwenstem richt zich tot de kinde ren. De stem herinnert aan de vorige vertelling op het Paasfeest en vraagt 'of de kinderen nog weten, dat ze toen de paashaas bij zijn paasneus hebben gehad. Nu zo wordt er aangekon digd zal een PinJcsterverhaal ver teld worden. En dan wordt Molo, de mol, ten tonele gevoerd. Hij vertrapt een pinksterbloem. Een kievit wordt daar boos om. De mol moet de ge knakte bloem met aarde en al opgra ven en overpotten bij zijn hol. Tot vreugde van de kievit geschiedt eeni en ander tot volle tevredenheid. De pinksterbloem schiet welig op tot blijdschap van Molo en zijn collega's. Toen was het PinJcsterverhaal voor ife Vara-jeugd uit. IE hebben gepoogd ons in te den ken, hoe een christen, die doorge broken is naar de P.v.dA. zich ge voeld heeft, toen hü op de Eerste Pinksterdag de Vara knop aandraaide om voor zijn kinderen het Pinkster feest in het gezin in te luiden. Het is ons "niet mogen gelukken ons zijn situatie volkomen lr te denken. Hebben wij dan iets tegen een ver haal over een pinksterb-oem? In geen enkel opricht. Ook op oe christelijke school mogen zulke verhaaltjes rustig verteld worden. Ons bezwaar komt pas wanneer en dat geschiedde hier bü ie Vara-ultzending ruik een ver haal aangekondigd wordt als een PinJcsterverhaal. En wanneer een ver haal over de een of andere haas wordt ingeluid met de mededeling, dat er nu een Paos verhaal komt. En wanneer, zoals hier gebeurde,.van het christe lijk feest aan de kinderen ook verder in het programraa niets wordt verteld. Wij weigeren vooralsnog - te geloven, dat een christen, die 1 vroeger wel licht in het ouderlijk huis de Pinkster- dagen Ingegaan is staande'bü het'veel gesmade harmonium om met vader en moeder, broertjes en .zusjes uit .Jo hannes de Heer" te zingen het fleer, ik hoor van rijke zegen" thans verantwoordelijkheid wil dragen voor wat de Vara op de Eerste-Pinksterdag im PirAsterveriuiien serveert aan rijn kinderen. J Kan en mag men dit rustig accep teren? Ja, maar zsil men tegenwerpen, de „doofgebrokene" behoeft krachtens zijn doorbraak nog lang niet altijd voor stander van de Vara te zijn. Is hü krachtens principe niet voor de natio nale omroep .en huldigt de Vara hier niet de zullenpolitiek? Is daarover niet telkens weer verschil van mening in de P.v.dA? Zeker, dat is zo. Maar wie zou wil len ontkennen de relatie, die er bestaat tussen Vara en P.v.dA.? Waar krijgt de' Protestantse Werkgemeenschap in de P.v.dA. ruimtevoor haar aether- propagandaj-anders dan via de Vara? En zou de* band tussen doorbraak en Vara niet sterker worden nu de laatste juist onlangs verklaard heeft ten aan zien can .het televisie-vraagstuk te willen denken in de richting van één nationaal omroepbestel? Nog eens: kan men dan rustig zich mede-verantwoordelijk stellen voor deze ontstellende .seculariseringvdn wat In christelijke' kring altijd heeft gegolden als fièt Pinksterverhaal?' Door d.e doorbraak, door het uitwfs- ,en van de grenzen tussen kerk en wereld, lg men ürukbezig met de ver schraling van het ohristelijk karakter der natie. Met het wegwissen van de markante trekken, die eens het gelaat van christelijk Nederland maakten. Om deze secularisering van de hei lige geschiedenis .heeft zich In de vorige eeuw de orthodoxie gekeerd, tegen de vrijzinnigheid. Om het ver tellen van dergelijke verhaaltjes in plaats van het doorgeven van tie cen trale heilsboodschap, is de christelijke school opgericht. De doorbraak draait daarom de klok terug en noodzaakt de huidige chris tenheid, voor zover zij in eigen geor ganiseerd verband wil leven, de strijd tegen de vryrininiigiheie! te herhalen t Welnu, dat Jcan. En het moet. Want wij zijn er diep van overtuigd, dat de doorbraak op alle'terrein des levens een verminking betekent van de gestalte van het christendom in deze wereld. En wü wilden wel, dat men als doorbraakchristen daar onrustig over werd. Een christen 'zal men toch mogen herinneren aan het devies van Jozua: maar mij aangaande, ik en mijn huis, wij willen de Heredienen. Mag men dit ten volle als christen in de P.v.dA.? Een totalitair dienen van God in de P.v.d. A, is uitgesloten. Bij de princi piële beslissingen, komt Gods Woord a?e|L op de partijtafel. En men rede neert vanuit een vals dualisme, als men zegt, dat het alleen gaat om z.g. zakelijke vraagstukken. Alsof men ook die ios kan maker, van hun bin ding aan het goddelijk gebod. Daarom nog eens, wat doet de'chris ten,in de PvdA op Pasen en Pinksteren met*de paashaas en de pinksterbloem van. de Vara? Mèg hü dat als .christen «nemen"? 3*"3:;3; Voor* ons staat het 'stellen van: déze Waag gelijk met haar te beantwoorden, Daarom houden -wij -'hetvooralsnog (Van enz* correspondent) Tijdens aan Woensdagavond door hai Veteranenlegioen Nederland la Haarlem belegde meeting heelt de gen.-maj. b.d. H. J. J. W -•* Brilt gereageerd op hot ram» «inisler Staf en de drie chefi .agaven hebben op zijn uitla1 vergadering van de legic ierdam. Na met een donderenu - van de vergadering te zijn ontvang..i zelde de generaal in de opening van zijn toespraak dat bepaalde verslaggevers bewusteen verkeerde uil legging hebben gegeven aan de woorden die hij te Amsterdam sprak. Want. aldus de sprker, ik was In Am sterdam onder Mokummers, laat ik maar gewoon zeggen onder de gozers, die mij begrepen en met wie ik eens aan, de Wijnkoopbaai in Zuid-Java heb gestaan. En toen gaf ik uiting aan dei gevoelens, die -tijdens de politionele acties leefden in de jongens, die in het toenmalige Ned.- Indlë hunplicht vervulden: "Dat was helemaal geen aanleiding .tot enige«sen- satie, maar wat heeft*-men er van-be paalde-zijde van,gemaakt?'Zé hébben dé woorden uit de sfeer en.uit het verband gerukt en daardoor, kon die polemiek tussen minister Staf en mij ontstaan. Ik reide slechts, aldus de generaal, dat het indertijd verkeerd van de regering was om - de, politionele actie,-stop tezetten. En dat was fout. Niettemin was .die ge dachte niet nieuw, men hééft. hem.echter zo geïnterpreteerd; dat' het ging lijken op de sensationele uitspraak, die men mij. in de mondlegde. In Amsterdam heeft men misbruik gemaakt van mijn spontaniteit Daarvoor, mocht ik bij de pers begrip ontmoeten; Ik- hoop slechts en .zal hen, die naar Haarlem gekomen rijn voor sensatie wélteleurstellen dat ik in het vervolg meer begrip bü de*'pers -zal: ontmoeten. Daarmee ,-*be schouwde de generaal het incident' en .de polemiek, waartoe de persverslagenaan leiding wérden als gesloten.'In het ver volg van rijn redehééft generaal Dürst Britt-een oproep' gericht "tot de* veteranen uit alle oorlogen* sirids J914 omalsnog d« gelederen .te.sluiten en^waar moge- lljk op té f treden voor het -behoud;van Nederland én'de. eer van het Neder landse volk. Jy ".".-7: (Van 'onze correspondent) '-, De aardbeientijd staat voor de deur. In Beverwijk beginnen de vroege zure soorten al in kleine hoeveelheden* aan de veiling te komen. Verléden jaar wa ren deze zo goed als geheel weggevrorén, nu hebben ze in het geheel geen nacht vorst gehad. De goedé soorten worden verwacht in het begin van dé'vólgende week. In het Zuiden van het land, waar tegenwoordig ook grote hoeveelheden aardbeien wor den'.gekweekt, is het gewas iets vroeger. Dé verwachtingen te Beverwijk zijn bevredigend. 'Doordé langdurige- droogte scheen er aanvankelijk van de oogst wei nig terecht te zullen komen. Ér viel echter juist óp tijd voldoende regen 'en de perspectieven zijn daardoor plotseling veel beter geworden. Dus. dé volgende week kunnen wé aardbeien eten! De Franse Nationale Vergadering heeft gisteren langdurig gedebatteerd over de politiek van de regering ten aanzien van de vredesonderhandelingen met de Vietminh. Nadat achtereenvolgens de speciaal voor deze gelegenheid uit Genève overgekomen minister van Buitenlandse Zaken Bidault, de leider van de oppositie,'- de radicaal-socialist Mendes-France en de eerste minister aan het woord -waren geweest, werden vier moties ingediend. Eén van deze moties vroeg de Assemblee de politiek van de regering te aanvaarden en over te gaan tot de orde van de dag. Laniel stelde voor deze motie met voorrang te behandelen, doch de vergadering voelde hier niet voor en verwierp dit voorstel met 324 tegen 269 stemmen. De ministers trokken zich hierna terug en kwamen op het Elysée bijeen. Enige tijd later het was inmiddels Donderdagmorgen twee uur geworden deelde Laniel mede, dat zijn kabinet besloten had de ver trouwenskwestie te stellen. De motie, waarover Zaterdagmor gen zal worden beslist en waaraan Laniel de vertrouwenskwestie ver bond, behelst een verzoek van de re gering om elk voorstel om de drie moties, welke zijn ingediend over de regeringspolitiek in Indo-China met voorrang té behandelen, af te wijzen. De enige motie ten gunste van de regering werd ingetrokken, nadat ge bleken was, .dat de'Assemblée niet bereid was deze met voorrang te.be handelen;* Tijdens het. debat verklaarde. Bi dault, die Ter minder vermoeid uit zag, dan .verwacht werd, dat op dé Geneéfsé conferentie was gebleken, dat de Vietminh geheel Indo-China wenstete overheersen, Bidault zéide, dat. de enige oogmer ken, die hij in-.Génève heeft, vestiging van de vrede enverdediging van de Franse eer zijn. Hij waarschuwde de afgevaardigden echter tegen ongeduld. 'Een blijk van ongeduld in Parjjs kón de tegenstan der slechts aanmoedigen de onderhan delingen te rekken, terwijl hjj inmid dels' tracht zjjn" militaire- positie te verbeteren en op-de zenuwen van de Westelijke,-afgevaardigdèn tëspelen.y Bidault zeide," dai'èr reden isi pra te hopen' op een succesvol resultaat te Genève en naar zijn mening waren tot'dusver al resultaten bereikt, die de moeite waard waren. Een zeker, suc ces beloven-kon hij: niet. - 1 De'vrede hangt "af van'het machts evenwicht in de, gehele wereld, aldus Bidault. Indien de Ver. St., Frankrijks belangrijkste bondgenoot, en èen' aan tal Aziatische landen denken, dat een communistische overwinning in Indo- China het machtsevenwicht zal ver storen en hun veiligheid in gevaar zal brengen, kan.Frankrijk niet eenvou dig. terzijde, blijven staan. De minister verklaarde,dat, als de Kamer meende, dat iemand anders beter geschikt was om de onderhan delingen te voeren, hij bereid was zijn plaats af te staan. y'y* Bidault gaf-uitdrukking aan zijn te leurstelling 'over de weinig soepele redevperingydie Molotow gisteren had uitgesproken., en' waarin de Rus* vol gens Bidault,.-„zijn rol van arbiter, en bemiddelaar" had opgezegd. **33'-y Bidault bestreed nog de bewering De Indonesische ministerraad heeft- Woensdag vier uur vergaderd over de Nederlands—Indonesische Unie, in vérband mét Jde aanstaande onderhan delingen met Nederland. In 'n communiqué,"dat na afloop van de zitting is uitgegeven wordt verklaard, dat „overeenkomstig het programma van het kabinet, dat "door het parlement is goedgekeurd, de regering thans het voornemen heeft op ministerieel niveau onderhandelingen mét Nederland'te voeren in de tweede helft van Juni". van de oppositie, dat de Franse poli tiek door de Ver, St. gedicteerd wordt. Na Bidault kreeg de invloedrijke radicaal-socialist Pierre Mendes-Fran ce het woord voor een verbitterde aanval op 'de binnen- en buitenlandse politiek der regering. Hü verklaarde, dat hij nooit zijn mening onder stoelen of banken had" gestoken, dat de onderhandelingen gevoerd moesten worden regelrecht tussen Frankryk en Vietminh, in plaats van op de multilaterale conferentie van Genève. „We moeten er echter het beste van maken", voegde hü er aan toe en verklaarde nog, dat het duidelijk is, dat de meerderheid van het Franse volk beëindiging van de oorlog wenst, maar geen capitulatie. Wel een spoedige overeenkomst maar die moet eervol en redelük zijn. Mevrouw E. dc liaanScheffer, Nieu- tve Binnenweg te Rotterdam, ontving gisteren 50 briefjes van honderd als van de 5000. tüi/tnares tan de prijsvraag van het Nederlands Zttirelbureau. Haar echt genoot v'clgt vergenoegd de aanbieding In d.e looncómmiasie ysp de Stichting van: de Arbeidj.Jx.-gisteren -een ïjbespre- kln?"gevberd?övén"hef*'éaii 'h'et' College' van; Rijksbemiddelaars uit te brengen advies in verband met de - herziening van,het algemeen-*reglement dienstvoor- waarden bij de Nep. Spoorwegen. Zoals men weet is hierover tussen de directie en de personeelsorganisaties geen over eenstemming bereikt. Het advies van de Stichting voor de Arbeid zal zeer binnenkort worden uit gebracht. (Van een onzer verslaggevers) Het probleem van de loonvorming in het bouwbedrijf en .de noodsituatie, waarin deze bedrijfstak zich bevindt, is Woensdag aan de orde gekomen op de werkvergadering tijdens het-jubileumcongres van "de Ned. Chr. Aanne mers en Bouwvakpatroonsbond te Groningen. In zijn openingswoord heeft' de voorzitter, de heer3. Blok Fzn, van Sneek, uiteengezet dat in de huidige noodsituatie alleen de mogelijkheid van langer werken soulaas biedt. Er zou een. tijdelijke.vergroting van de productiviteit van 10% ontstaan, indien in de nog resterende zomermaanden inplaats van 48 uur 55 uur per week mocht worden, gewerkt."* De heer Blok deed een ernstig be: roep op de Bedrijfsraad voor het Bouw bedrijf en de organisaties van werkge vers en werknemers' om het daarheen te leiden dat een algemene; vergunning voor overwerk (die nu nog slechts spo radisch in het bouwbedrijf voorkomt) tot.stand komt. Een ernstig beroep, deed spr. ook op de ministers van Wederop bouw- en van Sociale Za-kén om het bouwbedrijf een herhaling van de ont* De minister van voorlichting, de-heer Tobing, verklaarde, dat de Indonesische delegatie naar de" besprekingen over de unie onder, voorzitterschap zal staan van de minister vanBuitenlandse Zaken, de heer Soenarjo. Van de delegatie zullen voorts deel uitmaken de minister van Onderwüs, Moh." Yamin, de minister van Economische Zaken, de heer Iskaq.' de Indonesische - ambassadeur in Londen, prof. Soepomo, 'en de waarnemend Hoge Commissaris van Indonesië in Nederland, mr.'Soesanto Tirtoprodjo." Tot adviseur van de delegatie- is benoemd mr, Sutikno, Slamet, thesaurier-generaal. De datum, waarop de delegatie naar Nederland zal vertrekken, zal nader door het ministerie van Buitenlandse Zaken worden vastge steld. De delegatie, zal in, grote lijneh tot taak hebben onderhandelingen te voeren over de opheffing van de Unie en daarmee samenhangende kwesties. Desbetreffende instructie» zijn nog niét door het kabinet nader geformuleerd, aldus de minister ▼en Voorlichting; die weigerde voorlopig verdere inlichtingen te verstrekken. mét órrie Hnderén.op .*Pa^n'-.,eri':'Bink-, steren -bij- 'hét: harmonium én -by.-Johatir' nes - dé-Heer. *,'.:-'.é y.!' Prins; Bertil en prins.-Bernhard maak- .tew'ha I de openirig van - 'de - S'.KJ'.- 'fabriek eén'rondgang door, het-nieuwe .complex,-.- - stane noodsituatie te besparen .en tijdig overleg te plegpn over dé in; 1955 te verwachten.'bouwactlviteit ,V Tevoren hadde. heer Blok in zyn rede ook het vraagstuk van de zgn „zwarte lonen!' aangesneden. Deze zijn ontstaan als gevolg van-de-grote vraag van dit ogenblik, waarvoor'de overheid in niet geringe mate de verantwoorde lijkheid draagt, '*- De bénaming „zwarte lonen" stamt uit de oorlóg, doch nu kan men eigen lijk niet meer van „zwarte lonen" spre ken omdat .de situatie' vergeleken met de oorlogsjaren volkomen veranderd is Het gaat niet aan,' aldus spr., dat de regering,'die in zo hoge mate verant woordelijk is voor de ontstane situatie, de resultaten ,v-an:;haar beleid op het gebied van de prijsvorming als misdaad aan de kaak 'stelt en met vrijheidsbero ving dreigt.- DÉ opening van de SJC.F,- fabriek té Veenendaal is, getijk minister ZÜlstrt. in het lidht stelde. 'een ge lukwens waard. - De laatste jaren hebben zich in toe nemende mate buitenlandseindus trieën, voornamelük Amerikaanse, in Nederland gevestigd. - - Dat thans ook een Zweedse industrie zich hier vestigt, veiblijdt ons. Het is een compliment voor Neder- land.ons gegeven door buitenlander». Een compliment, dat niet bestaat uit vriendelü'ke woorden, maar - uit een daad, die aan onze nationale economie ten goede komt. -■ De komende maand zal ih Londen .een' bijeenkomst plaatsvinden van Europese ministers van Financiën ter, bespreking van het vraagstuk der valutainwisselbaar- f heid. Aan deze bijeenkomst zal worden deelgenomen door Frankrijk; Wést-Duits- land. Italië, Zwitserland, Groot-Brittan- nië, Griekenland, de Beneluxgroep en de Skandinavische landen. De bijeenkomst vindtplaats .óp grand van het door de Britse minister van Financiën begin Mei j.l. aan dé raad .van de organisatie voor Europese Economische Samenwerking gedane voorstri over.tè gaan tot opriohting van een werkgroep van ministers die de practische vraag- stukken der valutainwisselbaarheid zou onderzoeken. De mogelijkheid bestaat dót .'de 'Nederr' landse minister vaii financiën, als vér- tegenwoórdiger van de Beneluxgroep aan deze bijeenkomst zal deelnemen,.doch een'.!?: beslissing dienaangaande is, nog niet. genomen. Vandaag begonnen voor het interna-v- tionaal gerechtshof in Den-, Haag de. audities naar aanleiding vanhettontslag van elf Amerikaanse leden- van het per soneel der V.N.- De - functionnarissen' werden ontslagen,- nadat zij -'geweigerd:; hadden de vraag van Amerikaanse sena- -! toren te beantwoorden, of zij commüA? nist waren. j* r't De' AmérikaanséV regering stelt, dat-dé Algemene Vergadering van de V,N;.' het": recht .heeft, het besluit van hetj admi-' nistratieve' tribónaal 'der V.N.,dat:, de: elf ontslagenen schadevergoedingen .tot een vtotaal -bedrag van: bijna 180.060 dóL. lar -toekendéiiti"- herzien. - i-'- AndereTanden'-óntkenhén'^di t.-:;*Zü: achten, het- besluit van het tribunaal bindend voor. de 'Algemene".-Vergadering; Alleen het .bedrag ;derschadevergoeding zou eventueel herzién', bunnen, wórden,*' menen; zij; - ,- De audities- betreffen uits!uitehd:vdeze principekwestié. 'rfeïS.... de oplossing niet. Er zijn vier mogelijk- heden: .3:!: .'.'.-..-.vtl i Tot de jaarlijks terugkerende evene menten en hoogtijdagen, die het door gaans rustige Numansdorp in dc Hoek- sche Waard doen veranderen in een gezellig drukke gemeente, behoort on getwijfeld ook de paardenmarkt die elk jaar omstreeks de maanden Mei en Juni tvordt gehóuden. Gisteren tvas het in Numansdorp Paardenmarkt 1954. Reeds vroeg waren velen van heinde en ver gekomen om toch maar niets van het mooie, dat een paardenmarkt altijd met zich brengt, te missen. Keurig in het gelid, met de koppen naar elkaar toe, staan hier enkele trouwe viervoeters, die niet begrijpen wat het handgeklap van hun basen toch voor hen betekent. Vandaag heeft HAI. Koningin Juliana een bezoek gebracht aan een aantal ge meenten in het Noordelijk gedeelte van de Veluwe. Er heerste in die gemeenten een fees telijke stemming. Ailerwege wapperden de vlaggen en waren er versieringen aangebracht. De bevolking was uitgelo pen om van de gelegenheid gebruik te maken de Landsmoeder met eigen ogen te aanschouwen en haar met luide „hoera's", te begroeten. Om half tien arriveerde de Koningin aan de grens der gemeente Ermelo, waar zij begroet werd door de commissaris der Konigin van Gelderland, jhr. dr. C. G. C. Quarles van Ufford, de burgemees ter en andere autoriteiten. Zij bracht hier o.m. een bezoek aan het Chr. Blin dentehuis „Sonneheerdt!\ waar Haar door de bewoners verschillende cadeaux ter hand gesteld werden. In het centrum van Ermelo zongen schoolkinderen H.M. enthousiast toe. De Stichting „Veldwijk" van de Ver. tot Chr. verzorging van Geestes- en Zenuwzieken werd hierna door Koningin Juliana bezocht. Na hier bijna een half uur vertoefd te hebben vertrok het gezelschap naar het tehuis ..Heerenloo-Lozenoord, waar geestes zwakke kinderen verpleegd worden. Ook de bevolking van' Harderwük be groette de. Landsvrouwe op enthousiaste wijze. Bü het stadhuis nam de Konin- ging een warme zanghulde van school kinderen in ontvangst. Kort. tevoren had zich een hevige 'stortbui over de kindéren ontlast', maar toen H.M. arri veerde scheen er weer een vrolük zonnetje. In de oude raadszaal werd na een rede door de heer Blom over enige aspecten der N.W. Veluwe de koffie geserveerd. H.M. onderhield zich hier met diverse autoriteiten. Na een bezoek aan het sanatorium „Sonnevanck" trok het Koninklük ge zelschap en enige gasten zich terug tot het gebruik van een lunch. 's Middags werden nog bezocht de melkfabriek „Nunspeet" te Nunspeet.de Coöperatieve Kruidendrogerij „Doorn spijk". Elburg waar H.M. weer door de schooljeugd werd toegezongen, We- zep, „Beltgraven" een vacantieoord te Oldebroek, gesticht door een aantal Am sterdamse ondernemingen. In het dorp Oldebroek werd nog een ogenblik stil gestaan, waarna de rit werd vervolgd langs Elburg. door Doornspijk en Nun speet naar-Elspeet.-Hier was. een kort oponthoudt waarmee het bezoek 'ein digde. De Syrische premier. Sabri- Assali, beeft het ontslag- van zijn regering aan geboden. De Syrische president- is on- middelüjk besprekingen over-'-de vor ming van een'nieuwe regering begonnen zo verneemt het Franse, persbureau A.F.P. uit betrouwbare' bron. Sommigen willen deze strafbedreiging ook lot de werknemers uilbreiden, maar dit zou slechts vergroting van onrecht betekenen I Hel effect op de loonvorming zou trouwens niet groter zijn. Als een angstschreeuw uit een be nauwde consciëntie vroeg spr. daarom aan deze volkomen -willekeurige, een zijdig de werkgever boven het hoofd hangende strafbedreigingen met spoed een eiiid wordt gemaakt. Overigens meemde deheer Blok dat het probleem van de loonvorming, niet met een slagzin kan worden afgedaan. Volkomen vrije loonvorming is ook, 1. Directe beperking van. de vraag door beperking' van de bouwactiviteit van ovërhéidsweg;e; 2. Indirecte beperking van .de'-vraag; door middèl 'van een vrije loori-i .en prijsvorming; -3. Vergrotingvan het aaiïbod.fóp lange- termijn- door product!vitèjtsver? hoging of door het aantrekken van méér arbeiders; ,3:3- 4. Vergroting van het aanbod óp .kor te terrnün door langèr te gaa»^,'werken. - Als één van de belangrijkste grieven van het gevoerde wederopbouwbeleid noemt spr. het' ontbreken van'"een richtlijn, voor een normale houwaetivi- teil op langere termijn. De regering'zóix ons zeer' verplichten door althans éen poging ,1e doen aan te geven waar .we* aan.toe zijn. "V Van de vier opgesomde mogelijkhe- den tot opheffing, van de huidige nood situatie meende de heer Blok, dat alleen langer werken onmiddellijk, baat gééft.' Binnen afzienbare tqd! zou, daardoor een meer evenwichtige, situatie worden;; bereikt. .2;*:".rfll'JT,:"33i De zwarte zwaan, die enkele dagen geleden, in Volkel is komen aanvlie gen en waarover de .laatste dagen zo veel te doen, is geweest is vanmorgen na een nauwkeurig onderzoek ter hand gesteld aan de heer F. van Val kenburg, directeur van het dierenpark te Overloon. Deze is alsde recht matige. eigenaar aangewezen. Voordat. de heer Van Valkenburg de zwaan in ontvangst kon nemen moest hij evenwel een stiik ondertekenen waarin hij V.rklaarde bereid te zijn de zwaan voor 'een nader onderzoek af te staan, indien zichnog andere serieuze gegadigden zouden melden Dat afstaan moét vólgens de opge maakte' acte .eventueel o.qk- geschieden aan Engeland, want nog- altijd is de Engelse mmister-pfésident sir Win ston Churchill een zwarte zwaan kwijt zodat dé Engelse premier bovenaan op het lijstje van pretendenten voor het eigendomsrecht stond- 3 De zwarte zwaan, die vanmorgen aan de heer Van Valkenburg is toe gewezen, ts weliswaar een forse, doch volgens de heer Van der - Mark èen kleine zwaan, waarvan het ten zeerste moet .worden betwijfeld, of deze de vlucht over het Kanaal zou kunnen volbrengen. Bovendien maken nader ontvangen gegevens over de zwarte' zwaan van de. Britse premier het niet onmoge lijk dat de zwaan, die boven Roekan je is waargenomen, heteigendom van Churchill is. Het betreft hier'namelijk een groot dier, dat een vlucht over hét; Kanaal, naar men aanneemt, wél kan. volbTengen.- Sedcrt Maaridag is over' dit'dier echter niets meer ver- nomeix. Bovendien is deze geopperde mogelijkheid niet- .uitgesloten, 'omdat thans 'Tri Nederland'en'jinj' België niemand meer een zwarte zioaari mist: Churchill blijkt dus pok: in. dit geval een man in een uitzonderlijke De belangstelling"'- voor de, kersenvèrj kopingen op.. het hout in 'de. Betuwëïïs büzonder 'groot;. Doordat; verscheidene boomgaarden werden gerooid en de Mei- - kersen op talrijke plaatsen ;,dun zitten", is het aanbod* dit 'jaar aanzienlijk-minder dan voorheen.*; In Tièl bleek 'de. kooplust tijdehs de, verkoping, die Dinsdag door. de,.gèza- menüjke Tielse notarissen' wérd gehou den. groot. Voor de Meikersen werd *20 tot 25 cent per kg op het hout betaald»; De Duitse kersen werdé'n zelfs voor '25. —30cent per kgverkocht. Dé .prijzën: zijn belangrijk hoger dan het vorige jaar.j V'3*"* "f >33"V3f ',j■3," De Vietnamese nümiler ^aiiY Büiten^J; lands» Zaken, Ngiiyon Quoe Dïah,* he«ft' giriézen g»wezen op 'de beimddeHng^miK de V.N. bi]d» _regeting ,Tan h»t; geschil; tussen Indonesië en Nederland en'r deze- naar; voren .gebracht alseen 'argument? voor een supervisi» van de --VJL in5 Indo-China. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1