Onbegrijpelijk Koude oorlog kan wel 40 jaren 1 Werkloze DU W-arbeiders mogen zich verplaatsen Eisenhower en Dulles Genève voor mislukking MOEILIJKHEDEN BIJ ll.V.A. IN INDONESIË DUREN VOORT Gearresteerde worden Nederlanders t behandeld C£ÊÊè: Vrijdag ii juni 1954 TIJD VOOR EUROPESE EENHEID VERSTRIJKT SNEL Minister Suurhoff kondigt aan: Examen-tijd Koninklijk bezoek aan 's-Gravëndeel TWAALFDE JAARGANG No. 2793 Weerbericht Staking in New York op handen Eden ziet situatie somber in Voortaan Vrijdagavond 6 uur naar huis NAAR PLAATSEN MET TEKORT AAN ARBEIDSKRACHTEN lÉÉSi m Nieuwe vrijstellingen van omzetbelasting Melk wordt duurder Prof. Polonovski ver on Minister antwoordt de heer Wendelaar Mr. Soesanto overhandigt nota aan minister Luns "N ZOWEL president Eisenhower als minister Dulles hebben zich gisteren min of meer uitvoerig uitgelaten over de huidige in- ternationaal-politieke situatie en de Amerikaanse kijk daarop. Eisenhower sprak op zijn wekelijkse persconferentie en Dulles voor de 44e jaarlijkse internationale Rotary-conventie. Verlof parate troepen Weerstanden f r; Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telet. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 vGravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie; Tel. 114402115486 B.g.g. 305285 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per weekr 2.26 per maand. j 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van'Vrijdagavond tot-. Zaterdagavond. AFNEMENDE WIND. - Wisselende bewolking met op de meeste plaatsen: droog weer." Overwegend matige wind tussen Zuid. en West. Vannacht iets lagere temperaturen, morgen- middag Iets warmer. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT. OWEL in „Het Vrije Volk" als ln ,je „Nieuwe Rotterdamse Cou- f rant", respectievelijk socialistisch en j» liberaal, worden onze artikelen over Ihet mandement der bisschoppen be streden en om precies dezelfde reden. Beide bladen zijn nl. verbaasd. Zij 5 yjn verbaasd over het feit dat er bij Irouw „geen spoor van ongerustheid" U over het mandement. Het mandement", aldus onderwijst oi'it de N.R.C., „vertegenwoordigt meer dan zijn materiële inhoud. Het vertegenwoordigt een systeem, en wel een systeem om door kerkelijk gezag de gelovigen maatschappelijk en poli tiek ln een bepaalde richting te drij ven.... onder de dreiging hetzij van kerkelijke sancties, hetzij van een afschuwelijke gewetensstryd". En aan een opmerking onzerzijds dat wij zouden wensen dat de Kerken der Reformatie t.a.v. de doorbraak een even duidelijk en beslist geluid zou den geven als de R.K. Kerk deed, ver bindt de N.R.C. de opmerking: „Wat l ons het meest verbaast in wat „Het I Vrije Volk" noemt „de onbegrijpelijke begeerte van Trouw" is het feit, datdit A-R. blad blijkbaar het systeem, door de R-K. gevolgd, aanvaardt". Nu hebben wij ons hierover, op onze f beurt, verbaasd. En met reden, gelijk blijken zal. Wij hebben twee artikelen over het mandement geschreven. Het eerste artikel ging hoofdzake lijk over de methode van procedure, die de R.K. Kerk in dezen volgt. Het indere artikel ging hoofdzakelijk over wat de N.R.C. noemt de materiële inhoud van het mandement. In het eerste artikel hebben wij de methode van procedure wat de N.R-C. noemt „bet systeem" zeer uitdrukkelijk afgewezen. Wij schreven: „Deze wijze van het hanteren van de kerkelijke tucht en het kerkelijk leergezag gaat voor de Kericen der Reformatie te ver". En verder schreven wij dat men aan Protestantse zijde „een dergelijk gees telijk overwicht van leiders van een Kerkelijk instituut op de gelovige niet sanvaardt" en dat dit „terecht" als „gewetensdwang" zou worden gevoeld. a|U moet het ons van het hart dat IN wij niet begrijpen als wU zo dui delijk en zo met ronde woorden „het systeem" der BK. Kerk verwierpen, hoe-men .dat in da NK C-dan zo maar plompverloren verdonkeremaant en ons een gedaohteagang in de schoenen schuift dia wij uitdrukkelijk hebben verworpen. Wij kunnen ons Indenken dat een leter, die ons eerste artikel niet ge lezen beeft, zo Iets kan veronderstel- lèn bjj lezing alleen van het tweede' artikel, maar wij mogen van jour nalisten van de N.R.C.'toch zeker ver wachten dat zij de' belde artikelen gelezenhebben, als zij met critiek komen. 1 En dan vinden w»J het woord •„onbegrijpelijk" het neutraalste en vriendelijkste woord dat wij voor de handelwijze van de N3.C. kunnen' bedenken. ivi ANNEER wjj ln ons tweede' artikel de wens uiten dat de kerken der Reformatie een even duidelijk en even beslist geluid zou den geven, dan heeft dat dus niet betrekking* op eventuele kerkelijke tucht, noch op een'aan de Kerken der Reformatie vreemde .immers Room se wijze van hanteren van het kerkelijk leergezag. Dan heeft dat uitsluitend betrekking op de getuigende roeping van de Kerk, die naar onze overtuiging zich tegen over- dé „doorbraak" in politiek en maatschappelijk opzicht heeft te «tellen. Wij hebben in ons artikel op Zater dag voor Pinksteren geschreven hoe wijin dezen de relatie van de Kerk tot de Chr. politieke en Chr. .sociale organisaties zien. Het, zal iedereen duidelijk zijn. dat de beschuldiging van de N.R.C. kant noch wal raakt. v 'pj.;-.Y MU zegt „Het Vrije Volk", en de N.R.C, praat het dit blad na, dat (de wens van Trouw" betekent afsluiting op confessionele grondslag en ver scherping van de tegenstellingen tus- sen confessionele en niet-confessionele partijen. Verscheidenheid van opvat ting zal dan (Verkeren in tegenstel lingen en conflicten. Wij zouden „Het Vrije Volk" deze vraag willen stellen: Als gjj zo beducht zijt voor ver scherping van de tegensteilingen tus- sen confessionele en niet-confessionele partijen, waarom verdedigt gij dan de doorbraak? •T. Positief gezegd: Gij socialisten, .werist.de verscherping van die tegen stelling..Want gij wenst ons, als, Chris telijke partij, om hals te brengen. Huil dan geen krokodillen-tranen als van onze kant de tegenstelling scherp gesteld wordt. Het gaat hard tegen hard. Zowel van uw kant als van de onze. De bond van arbeiders en employe's bij de openbare vervoersbedrijven te Hew' York heeft zijn 44,000 leden op geroepen Maandag het werk neer te leggen. Als de'staking doorgaat, zullen de'ondergrondse en bovengrondse trei nen en de autobussen, waarvan dage lijks zes millioen mensen gebruik ma- keh, niét rijden... - - Wat de internationale situatie in het algemeen betreft, zeide Eisenhower, dat het communisme een wezenlijk ernstige situatie voor de Ver. St. schept, welke misschien wei een veertig jaren kan voortduren. De president ver klaarde, dat de gevaren, waarvoor de Ver. St. zich thans geplaatst zien, groter zijn, dan op enig ander tijdstip in de geschiedenis van het land. Om dez» gestadige dreiging het hoofd te bieden, zullen de V. St. een zeer mobiele defensiemacht moeten handha ven, die centraal genoeg gelegerd en paraat moet zijn om in beweging ie komen in geval van een groot conflict. Hij waarschuwde voor het gevaar om bepaalde sectoren van hel internatio nale gevaar afzonderlijk te belclen en daarbij hel de gehele wereld omspan nende streven der communisten uit het oog te verliezen. Een groot raadsel'was voor hem de aantrekkingskracht van deze Oosterse doctrine voor personen buiten het ijzeren gordijn. Het tegengift ligt niet in militaire macht alleen, maar de vrije volkeren moeten zich pantscfen tegen de geest vanhet communisme. Op een vraag antwoordde Eisenho wer, dat op het ogenblik het huidige militaire budget voldoende is, maar dat hij niet zou aarzelen een onmid dellijke boodschap tot het Congres te richten, als daartoe reden bestond. Momentelijk lag het niet in zijn be doeling machtiging tc verzoeken voor interventie in Xndo-Ohina. Naar zijn mening hebben de Fransen het er. nu gemakkelijker gekregen, doordat zij zich nu kunnen concentreren op een beperkter gebied. Zij waren in het verleden zeer gehandicarpt, ook door de onwil om in dit land een'vemietigings- oorlog te voeren. Ten slotte sprak de president nog over atoom-vraagstukken en verdedigde hij.een,grotene jnate..yan vrijheid voor de buitenlandse handel. t Minister Dulles nam in.het bijzonder de situatie in Europa op de korrel waarbij hij sich in scherpe bewoor dingen uitsprak over de vertragings- taktiek in Frankrijk en Italië, ter rati ficalie.van het EDG-verdrag. Hij hoop te. dat Amerika zijn huidigepolitiek xotf kunnen blijven voortzetten, maar dan zou de. EDG zeer spoedig lot stand moeten komen. Hij verklaarde: „De lijd voor de vorming ven de eenheid verstrijkt snel". Dulles was van oordeel, dat er weer spanning komt tussen de landen van het Europese vasteland en dat hier de oude, verdelende krachten weer om standigheden kunnen scheppen, die in het verleden oorlog tot gevolg hadden. De Amerikaanse politiek isgericht op een sterk levenskrachtig Europa. Voorts betuigde Dulles, dat Amerika nooit zal strijden voor het kolonialis me in Azië en voerde pleit voor een aandeel der V.N. in regeling van het conflict in Indo-China. De mening, dat de V.St. naar een wereldoverheersing zouden streven, wierp hij verre van zich. T« Genèv* werden gisteren de be sprekingen over Indo-China hervat. Zo wel minister Eden als - zijn Russische collega Molotow voerden het vroord. Eden om een laatste.poging ln het werk ie stellen om de - besprekingen weer op geng te krijgen.. .f-<-• - -Terwijl de -conferentie bijeenkwam, scheen zij in een. nieuwe phase gekomen te rijn. waarin de Westelijke mogend heden en de communisten probeerden elkaar te beschuldigen van de verwachte mislukking- Eden drong er op aan de kloof, die beide partijen gescheiden houdt, zonder verwijl te overbruggen! of anders de mislukking te erkennen. De kloof was breed en diep, maar zijn delegatie was bereid alles te doen om de moeilijkhe den te overbruggen. Op de hoek van deBrielsclaan-Muas- lunnel kwam gisteravond het stoom trammetje in botsing met een bus t an dn Twee Provinciën op teeg naar Stik. kervcer. Ondanks de nieuwe uilvoering tan de „jMoordenaar'en de aange brachte verlichting blijkt het dat onge lukken niet te voorkomen zijn. -Mis schien is'het toch beter hem uit het stadsbeeld te laten verdwijnen. De vol geladen hits had nu geen gewonde-, maar.—... Advertentie De 50 prccent van de parate onder celen, die elk weekend met verlof naar huis mogen gaan, zullen voortaan in plaats van .des Zaterdags om 13 uur reeds des Vrijdags oiri 18 uur met verlóf mogen vertrekken. In plaats van 's Maan dagsavonds om 24 uur, zal'men dan echter 's Maandags om 12 uur weer in de lege- ringsplaats moeten zijn teruggekeerd. Deze maatregel is door dól minister van Oorlog genomen om de Spoorwegen op Zaterdagmiddag, wanneer vele duizenden militairen moesten worden vervoerd, te ontlasten. Bovendien is een voordeel er van, dat de militairen nu drie nachten thuis kunnen overblijven. De regeling is niet louter voor de zo mermaanden getroffen. (Van onze parlementaire redacteur) JtyJINISTER SUURHOFF heeft gistermiddag in de Tweede Kamer ver klaard, dat in verband met het feit, dat Nederland op het ogenblik gebrek aan arbeidskrachten, heeft tegenover een globale arbeidsreserve van 63.000 man staan 80.000 vacatures speciale maatregelen zulléri worden genomen om 4000 werkloze D.U.W.-arbeidcrs en andere verplaatsbare werk lozen in de gelegenheid te stellen zich met steun van het Rijk naar plaatsen te begeven, waar vraag naar arbeidskrachten bestaat en daar in het bedrijfs leven te worden opgenomen. In overleg met de Stichting van de Arbeid is besloten een tegemoet koming in de reiskosten, de pensionkosten en weekeindkosten aan die arbeiders te verstrekken, die te ver van hun woning zouden werken om dagelijks naar huis terug te keren. Voorts zal aan verplaatsbare arbeiders die door het volgenvanjscholings- en herscholingscursussen op Rijkswerk- plaatsen loon derven eéh" vergoeding worden toegekend. Deze" "feaafregelenzulïëtï gelden "tot dathij in 'overleg is getreden met de I October vaff dit jaar. Zouden de Duw- minister van Wederopbouw en Volks arbeiders. die voor verplaatsing in aan merking komen. hun medewerking niet willen verlenen, dan zal ertoe worden overgegaan om voor 35-jarige arbeiders en jonger en in de probleemgebieden dat zijn de gebieden waar de werk loosheid het grootst is voor 30-ja- rige arbeiders en jónger de Dienst Uit voering Werken .te sluiten :en Duw-ar- beid onmogelijk te maken.' Minister Suurhoff deelde voorts "mee, F-.V iï-m "V Door een erehaag' van „vrolijke ver pleegsters werd koningin Juliana gis teren tijdens een werkbezoek aan de Noord-Vcluwc ontvangen bij de Stich ting 's-Heerenloo-Lozénoord te Ermelo. De regering heeft aan de Tweede Kamer toegezegd, dat opnieuw een aantal arti kelen en diensten zal worden vrijgesteld van omzetbelasting. Vrijstelling zal o.m. worden verleend aan consultatiebureau^ voor zuigelingen en het bevolkingsonderzoek op tuber culose. bureau's voor medische sport keuring, kraamccntra. Vroedvrouwen zullen, evenals verpleegsters, volledig worden vrijgesteld. Vrijgesteld wordt ook de verhuur van boeken-, dag- en week bladen en tijdschriften.. Voor sinaasap pelen,. citroenen en dergelijke vruchten zal in de toekomst alleen omzetbelasting worden geheven bij-invoer en in de groot handel. Ten aanzien van tentoonstellin gen zal van geval tot geval wrdem nage gaan of vrijstelling mogelijk is. Diensten op particuliere begraafplaatsen zullen worden vrijgesteld op gelijke voet als die bij gemeentelijke begraafplaatsen.:-- De N.V. HandelsvercnlRlnÊ „Amsterdam" brengt verslag uit over 1953, het 75-ste boek jaar van de vennootschap. In verband met dc weinig tot verheugenis aanleiding gevende omstandigheden heelt de directie van een vie ring van dit jubileum afgezien. Hoewel de financiële resultaten in verge lijking met 1952 nietonbevredigend worden genoemd, constateert het verslag toch dat de moeilijkheden in Indonesië, waarmede de maatschappij nu reeds jaren lang geconfron teerd wordt, onverminderd voortduren en n sommige opzichten zelfs in omvang toenamen. De directie denkt hierbij speciaal aan de onwettige grondoccupatles en de moeilijkhe den, die,zij ondervindt bij de uitzending van nieuw personeel. Ben redelyke en efficiënte exploitatie wordt daardoor in steeds sterker mate bedreigd. Het bestuur hee?t de Indo nesische autoriteiten met nadruk op de ernst van de situatie' gewezen. Gehoopt wordt dat wegen en middelen zullen worden gevonden De prijzen voor. consumptiemclk en consumptiemelkproducten zullen vol gende 'week in het'Westen van het land met: een'cent per liter worden verhoogd. Dezeprijsverhoging houdtverband met de verlaging, "van 'de regeringssubsidie opmelk-enmelkprducteru- ter verbetering daarvan. Ook de verdere be perkingen van de transfer-mogelijkheden. zo wel in de ondernemers- als in de sociale sector, stelt de maatschappij voor grote pro blemen. Het totaal der baten heeft bedragen 13.678.399 !1.652.037). Na afboeking der on kosten en enkele voorzieningen, waaronder een bijzndcre reservering van i 7.323.194 6.507.165), resteert een saldowinst van /4.43S.058 O 3.782.278)Zoals bekend wordt een dividend van 7 procent voorgesteld (6 procent). Van de Indonesische winst werd wederom een gedeelte nog niet getransfereerd. Hiermede is tekening gehouden bli dc re servering. huisvesting om ie bereiken dat aan arbeiders, die willen verhuizen een mi- gratiewoning beschikbaar zal worden-ge steld. De medewerking van verschillen de gemeenten is hierbij reeds toegezegd. De bewindsman van Sociale Zaken deed deze mededelingen naar aanlei ding .van vragen, die werden gesteld door trir. Van Leeuwen (WD). De mi nister begon zijn verklaring met het geven van een overzicht van de huidi ge stand van de arbeidsmarkt. Het aantal ingeschreven werklozen bij de gewestelijke arbeidsbureaux be draagt 43000, het aantal vacatures in het bedrijfsleven wordt op 80.000 ge schat. Preciese gegevens over de va catures zijn er niet, omdat vele werk gevers zich niet tot dearbeidsbureaux wenden. Zij doen dit niet, omdat zij menen toch niet ie zullen slagen, vraag enaanbod lopen immers bijzonder uit een. Naast de 43.000 ingeschreven werk- IJ leven in de tijd va-n de examens. W Wij zullen het er niet over heb ben of het leven al dan niet.bulten deze' beproevingen 'van de jeugd, kan.' Laat ons hopen dat zij in toenemende mate zullen afnemen. Zolang zij er zijn, zullen wij medelijden -met de .ktn-j deren hebben, die in hun jonge, nog zo kwetsbare leveri -de zo grote span ning van het examen doen moeten verduren. Wij denken vooral:aan- de scholieren die eindexamen doen <>f toelatingsexamen'. Wat wordt er 'ge leden! Een te groot woord? Neen, toch niet. Wij bedoelen wat wij zeggen dan ook allerminst als een; sentimenteel vertoon vante weke liefde. Neen, wij menen wat, wij zeg gen. Examens zijn in onze 'ógeri heel nare dingen. De angst en de zórgen van onze kinderen gaan ons aan het, hart. -.Daarom ditmaal dit stukje voor hen. Laat ons haast maken met de onder wijsvernieuwing. Om onze kinderend Want de „panden ons toebetrouwd" ko-men jaarlijks en naar wij vrezen: onnodig 'n nood. lozen, zijn er nog 15.000 arbeiders die bij aanvullende werkobjecten zijn te werkgesteld, 800 arbeiders die bij aan nemers werken die zich tot de Duw hebben gewenden 3000 arbeiders wer ken bij nieuwe objecten. De globale arbeidsreserve schatte de minister op 63.000. Daar tegenover staan 80.000 vacatures. Van de 43.000 ingeschreven werk lozen zijn 23.000 frictiewerklozen die spoedig weer werk zullen- 'hebben, 12.000 moeilijk plaatsbare werkkrach ten en 4000 seizoen-werklozen in de landbouw, welke laatsten in- Juli wel weer aan het werk zullen kunnen. Er resteren dan nog 4000 werklozen, die uit hun bedrijfstak zijn uitgeslotenen die voor verplaatsing in aanmerking komen- Een deel van deze arbeiders, vooral de jongeren zouden plaatsbaar zijn in het vrije bedrijf, maar zonder speciale maatregelen schijnt dit niet te lukken, omdat scholing, herscholing, heen, en weer reizen en verhuizen bij deze werklozen weerstanden oproepen. Vandaar dat de regering meent deze maatregelen te moeten treffen. De minister verklaarde zich tegen de suggestie van de heer VanLeeuwen om door de emigratie te beperken ver lichting op de arbeidsmarkt „aan te brengen. Emigratie vergt een beleid op lange termijn. Men kan de kraan van de emigratie niet naar believen open draaien' eri-' daarna- .wéer' -sluLten .al naar gelang de werkloosheid' afneemt of stijgt. Als men de emigratie* een maal, heeft stopgezet zullen de ont vangende landen, - ook .wanneer grotere werkloosheid óns iand gaat teisteren, niet' plotseling meer emigranten tóe- laten. ;:;t* Bovendien gaat er van - ,de. huidige conjunctuur reeds een duidelijk rem mende werking uit op de, emigratie. Minister Suurhoff deelde 'voorts mede dat de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting met het oog opde krappe arbeidsmarkt het ovèrhelds- program reeds beperkt. De bewindsman van sociale, zaken vestigde er de aandacht tenslotte op, dat de aangekondigde maatregelen de overspanning van de arbeidsmarkt niet zullen wegnemen, omdatde bestaande 80.000vacatures door dé inschakeling van de betrokken 4000 arbeiders uiter- aardonvoldoende kunnen worden ver vuld. Prof. Polonovski, die in - Nederlandse kringen in Frankrijk vooral bekend was als voorxiiier van het 'genootschap France—Hollande. is Maandag' jl. door een auto-ongeluk in de buurt van Rijssel om het leven gekomen. .Hij was hoogleraar in de chemie aan de' medische faculteit,, der Sorbonne, lid vanhet Institut de France (Academie de Medécine) 'en secretaris-generaal'Van het instituut voor hydrologie en dimatoiogiei Op vragen van hef Eerste Kamer lid de heer Wendelaar, betreffende de behandeling der in Indonesië gear resteerde Nederlanders, heeft de mi nister zonder portefeuille schriftelijk het volgende geantwoord: Nadat van de zijde der Nederlandse regering' een aantal demarches was gedaan hij de Indonesische regering om de nakoming te verkrijgen, van het' internationaal algemeen aanvaard gebruik, dat het verlenen van consu laire bijstand aan arrestanten zonder restricties wordt toegestaan, heeft de Indonesische justitie tenslotte begin Mei toestemming gegeven tot het be zoeken op korte termijn van alle thans gedetineerde Nedferlanders. De onmiddellijk na het verkrij gen van deze toestemming afge legde bezoeken hebben geleid tot de conclusie, dat de behandeling der be zochte arrestanten aan redelijke eisen voldoet, al hebben in verschillende gevallen de strenge afzondering en het gebrek aan bewegingsvrijheid hun invloed doen gelden op de psychische gesteldheid van de arrestanten. De minister heeft heighten ontvan gen, dat enkele arrestanten zouden zijn mishandeld. Zodra de Hoge Commissaris der Nederlanden ter zake inlichtingen had gekregen, heeft hij zich gewendtot de Indonesische regering met het 'ver zoek een onderzoek tè doen instellen. Tot dusver werd van Indonesische, noch van andere zijde bevestiging verkregen van de bovenvermelde be richten. Wel is gebleken, dat van een der arrestanten de kwaal, waaraan hij reeds voor zijn, arrestatie leed, ten ge volge van de behandeling tijdens zijn aanhouding zodanig is verergerd, dat zijn. opname in een ziekenhuis nood zakelijk Was: Hij gaat thans goed vooruit, doch zal nog wel enige tyd in het ziekenhuis moeten blijven. -De positie der Nederlandse arres tanten in Indonesië heeft de-volle aandacht van de minister. Hun belang vordert het volgen van andere wegen dan die van het wei geren van besprekingen met de Indo nesische regering. De minister acht op dit ogenblik dan ook geen termen aanwezig ,de annulering te ovèrwegen van de: te- Indonesische delegatie op 20 Juni naar ons land-U Op het ministerie van Buitenlandse - Zaken l'eeft gistermiddag de. waar nemende Hoge Commissaris van,lactone- sië. mr. Susanto Tirtoprpdjo, een: nota' van de Indonesische .regering aamde.mi nister" zonder portefeuille, tnrl.-J, M/ A. H.- Luns, overhandigd, waarin zij "in antrs^i woord op de Nederlandse' nota van 14 April.jL.de wens te .kemien geeft iri de tweede helft van Juni óp'ministerieel i niveau onderhandelingen ';te voerenmet Nederland "over de (Nederlands-—Indohési-sg! sche' Unie. Deze nota zóu aanvankelijk Woensdag-'; middag om 12 uur worden overhandigd,v'g doch' dit moest wórden uitgesteld 6 tot gistermiddag in verband, met-het: feiti dat ii ministerLuns zich ;m(;Veenendaal;#bëj3f vond,' waar: Prins Bertil- van -Zweden 'de opening' van de S.K.F. fabriek verrichtte.:.: Naar P.Ï: -Aneta -verneemt zal: dejlndp- nesisch'e delegatie voor 'dëVbèsprekiDgëi;?Mi over de Unie op 20 Juni uit Djakarta.naar '- Nederland "vertrekken...; Naar. voorts wordt- vernomen (zal-ook.;( de Indonesische;, ambassadeur :viri:ï;Bonn;t« rnri(Maramis, inde delegaüe wordenifdp/é^ genomen, h. t" "VL* V- A A J. i - Naar wij vernemen'.zal' HdriAjaéG; Koningin op" Maandag» 21-'Juni; een bezoek brengeii 'aan: 's-Gravëndeél.:D.e v Koningin zai ;pêr auto van Soestdijk naar Dordrecht rijden om vandaar met het .Wleldrechtse Veer de pordtse Kil over té steken. Aan dé 's-Graveri- deelse kant zal zij verwelkomd: wor-.( dén door burgemeester mr. C. .van Heesén en verschillende andere aiité-.' -j riteiten. De Koningin zal bet hérstèl in het door de watersnood- van Februari 1953 zo zwaar geteisterde dorp in ogenschouw nemen. Zij zal zicli 'o.a. begeven naar de'; Molendijk, die zich in een geheel "anderë toestand bevindt dan toen zij er in de ramp- dagen over liep. Vervolgens zal. zij in eentot politiebureau omgebouwde woning koffie drinken en daarna de nieuwbouw.' van ls-Gravendeel bezich- tigen. Dé Koniogih- zal vervolgens over Strijen naar Numansdorp gaan, V waar. in de haven .bet koninklijke 1 jacht de „Piet Hein" zal liggen.' gerioyer dg IhfJeriHsjgej^ jégeringTuit- gesproketii béreidheid éer Nederlandse regering; tof het voeren vati> besprekin gen ovesr de herziening aèar Neder- lands-hnjfanesische betrekkéngen. Gisteren vierde de hertog van Edin burgh zijn 33ste verjaardag en voor die gelegenheid werd dit Mmtsicportret vervaardigd- De hertog is gekleed in het gala-uiïifriritt kolonel vande Koninklijkekuhiehüeuse Hooglanders, -,i welke, titel hij Kei vórige jaar adh/- tiaardAe. Op de verjaardag van'dé her-;., tog van Edinburgh vónd de 'joffidele Li- viering plaats van de -.verjaardag ivan koningin Elizabeth (21 jAprilMmet-de Trooping the Caloitr-ceremonie. Jn het rij-zadel gezeten nam de koningin de kleurige parade af voor,„hel Bucking-] ham Palace en juist op het momeht, dal het politie paard-. „Winston" zijn mond in een 'brede 'glimlach,/trók, schoot een fotograaf deze plaat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1