Sensatie? voer naar een Imposante manifestatie van Kon. Marine in Rotterdam m m „Dan zullen wij ingrijpen in Indo-China" Toeht langs Noordkust ii# geïmproviseerd treintje Ui Vlootschouw 1954" begonnen Prins Bernhard naar Z.-Afrika Grote spanning in Parijs Meer zonneschijn Nationaal belang. Het feest van Cincinati Nederland Prins Bernhard in Friesland ZATERDAG 12 JUNI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2794 Weerbericht v. DULLES FORMULEERT MoOKfFA Volgende week eindeg van Genève? Prins Bernhard komt om half twaalf Koningin Juliana naar rampgebieden. STAD DOKKUM IJS FEESTTOOI Dr. Drogendijk aan de V.Ü. benoemd A Vc M.R.P. WAARSCHUWT VOOR VAL-LANIEL Vandaag is de „Vlootschouw 1954" begonnen. Op de Nieuwe Maas en in enkele havens liggen de trotse oórlogsbodems van. de Koninklijke Marine. Iedere burger is thans in; de gelegenheid deze schepen te bezoeken. Want, met dat doel voer de vloot ditmaal naar de, 'oude thuishaven Rotterdam. Naar de Maasstad, waar eens de Admiraliteit van de Maze was'gevestigd en bihrien wier veste grote figuren van de Kon. Marine het levenslicht aanschouwden. Oertien yaarttugeri*hebbenu_op ide - brede- -rivier-.- ligplaats gekozen;. Qnder hen bevinden zich de;;7Karel Doorman" en ae",*,Zevéh' Provinciën", twèe --oorlogsbodems waaraan een rijke historie is verbonden.. Het programma - Bezoektijden t-Wïï SM -•- v '00. Wïjmk Bezoek Hoofdstad s Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygenspiein 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111392 i Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal l/osse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN .Geldig: van Zaterdagavond tot Zondagavond. AF EN TOE ENIGE REGEN Veel bewolking met af en toe enige regen, maar morgen overdag ook enkele opklaringen. Overwegend matig tvlnd, aanvankelijk Zuidoostelijk, later draaiend;; naar Zuidwest, Vannacht Iets hogere temperaturen, Morgen overdag iets koeler. - Hoofdredacteur: Dr. <J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ml VIA' het „Gereformeerd Weekblad" namen we kennis van een artikel van ds. H. Veldkamp In de „Zeeuwse Kerkbode" waarin de schrijver han delt over de sensatie. Sensatie is, aldus de schrijver, een puur werelds verschijnsel, dat bestaat in het prikkelen der zinnen. Het artikel richt zich in hoofdzaak totde Christelijke pers en tot de i N.CJR.V. S De Christelijke pers, aldus ds. Veld- i kamp, maakt zich schuldig aan, sen- satiohale" rechtbankverslagen. Hij doelt daarbij op de Berkelse moordzaak. „Daar weet het Nederlandse volk nu alles van. Vla de pers. Heel dit huwelijksdrama wordt door de krant op' straat gebracht. Het is een kluif die tot op het been wordt afgezogen door heren en dames van middelbare leeftijd, door de meisjes van het ate lier en door de kinderen van rondom twaalf jaar. Menzwelgt In de intimi teiten van overspel, een kapotgespron- gen huwelijk, een dienstmeisje dat de rivale werd van haar mevrouw, moord Of 'zelfmoord, vergif, vervalste brief jes, compromitterende minnebrieven. Enzovoort. Daar schrijven de kranten nu al dagenlang over. En daar smult het duizendkoppige monster van, dat „publiek" heet, Hoe meer er aan vuil en aan misdaad naar boven komt boe liever". „Hier is kopij. En men gaat over. lijken vobr kopij. Dat hier mensen zielen mee gemoeid zijn, dat zich een tragedie afspeelt van gebroken huwe lijksgeluk, waarover men slechts zwij gen of wenen kan, komt zelfs in de gedachte niet op. AANGEVEN wij tot de Christelijke pers pretenderen te behoren, over wie aldus de staf gebroken wordt, heb ben wij, overeenkomstig des ;ichrij-- vers bedoeling, ons dit aangetrokken. En dan wensen wij -uiting te" geven aan onze: positieve mening; dat dit oordeelvan ds. Veldkamp- 'over de wijze waarop in ons blad de Berkelse moordzaak verslagen is en overde ons toegedichte daar achter liggende op vatting dat wy voor kopij over lijken zouden gaan enz., zeer beslist on juist is.??;?."M -tv Strafprocessen worden in heb publiek gevoerd. Zij worden-in het publiek ge- voerd, omdat 'het «tot het wezen van •en rechtsstaat behoort, dat de rechts- v^bedeling-niet -r-als to totalitair» l»n. den "tót:eeh"éndérdns)a Wardt;' «Ich .achter gesloten - muren afspeelt Alleen ais de' openbare orde'' df de goede zeden dit.vorderen, wordende deuren gesloten. Maardatiataat'. aan de beoordeling niet van. eenkrant en niet.van ds.-Veldkamp,.-maar.van de rechter. En. die sloot bij;- deBerkelae moordzaak de deuren - niet. -j'ivf - Een krant, «ook -een Christelijke krant, heeft als<een harer functies de nieu ws-berichtgeving. Tot die bericht-: gevirig behoort natuurlijk en juist het verslag van de'op grond van deNeder- iandse wet en. door de. Nederlandse rechter Opzettelijk in'het openbaar uit-5 geoefende 'rechtspraak.'. Ket alternatiefvan ds. Veldkamp, dat men in het geval van de -Berkelse moordzaak slechts de .keuze heeft lus sen zwijgen of wenen, is derhalve onjuist - De Zuidafrikaanse premier, dr. Da niel Malan, heeft Vrijdagavond be kendgemaakt,, dat Prins Bernhard een officiële uitnodiging om in September een bezoek van veertien dagen aan Zuid-Afrika te brengen, heeft aan vaard. De Prins wordt tegen het einde van September in Zuid-Afrika verwacht. Volgens A.F.P. zal de eerste week van het bezoek gewijd zijn aan offi ciële ontvangsten. De tweede week zal een officieus karakter dragen. De Prins zal dan enkele gebieden van de Unie bezoeken. De Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika heeft meegedeeld, dat er nog geen programma is opgesteld. De (R.K.) M.R.P. haaft aan communi qué uitgegeven, waarin zij waarschuwt dat zij ontbinding van de Nationale Vergadering zal eisen, indien de rega- ring-Laniel ten val komt bij het ver trouwensvotum van vandaag. Ook deel de de M.R.P. in dit communiqué mede, dal zij zich afzijdig zal houden van enig toekomstig kabinet, dat het tegen woordige „pro-Europese" buitenlands beleid van Frankrijk loslaat. P EN, andere traag is of de Berkelse L" moordzaak goed verslagen', is. M.a,w. of de krant en met name of onze krant de zwelging in intimiteiten to; dé hand gewérkt heeftOf wij tege- zijn getreden aan eenverkeerde sensatlelust van het publiek. ,- Wijhebben dé verslagen van onze verslaggever over dé Berkelsemoord zaak nauwkeurig; gevolgd. Want wij waren ons bewust van. de mogelijk heid dat In der wijze waarop de zaak vérslagen werd, elementen zouden kunnen binnensluipen, die d«T Veld kamp terecht- verfoeit; Onze mening is dat onze verslagge ver deze i zaak - goed verslagen heeft, Hij is volkomen zakelijk gebleven. Hij heeft détails,, die zinneprikkelend zou- 5?®,; kunnen werken, geretoucheerd: Hij hééft de huwelijksontrouw, het dienstmeisje dat de rivale van haar toevrouw werd,- enzi er niet „uitge haald''. Hij heeft precies het tegen overgestelde gedaan -van wat ds. Veldkamp Hem toedicht. Buiten de Christelijke pers is het een enkele maal voorgekomen dat hei anders gebeurd Is.' Misschien "heeft ds. Veldkampzulk een blad gelézen enkan-„hij zicb"daardoor niet meer °,blectlef - V?or de geest halen, hoer althans ons blad de zaak verslagen heeft- Maar als hij zou gaan 'verge lijken zou hij het verschil tussen sensatie en geen sensatie hebben verstaan. - Wij verwerpen derhalve het verwijt van ds. Veldkamp"? als onjuist. ."Wij toenec dat; 'wij;, overeenkomstig ónze functie in het publieke leven als, krant; deze zaak moesten verslaan én wij toeneri dat wij dit gedaan .Jhebben'op, wijze een Chr. krant' waardig. - "p ■- 4 «>T. -»• Vf ERVOLGENS richt "ds. Veldkamp - bezwaren, aan hetadres van de N.C.R.V. over de Jubo, II. Het' bezwaar istweeledig; De' Jubo Werd op Pinkstermaandag gehouden. En dan doet; ons Christelijk Neder land -aan massa-regie. Het- wordt su-. Per-massaal. Ook dit verwijt' is onjuist. -.-f-. v Még men op Pinkstermaandag geen Zondag!, -r .zulk een -feest niet houden? Heeft de actie vandel N.C.R.V. wij verwjjzen -weer naar ;óhs- artikelvan'"Zatérdag voor Pink- i Maar ook zijn daar dé Evertsen en de Kortenaer, .torpedobootjagers, de fre gatten „Van Amstel" en „De -Zeeuw". Het onderzeebootbestrijdingsoefeiuschip nix" 'én' 'de 'módeme snuivcronderzeeboot „Zeeleeuw".' en ook de Zwaardvis' nemen-voorts aan deze vlootschouw deel. En verder verblijven ia. Rotterdam het Radaropleidingsschip „Soenjtoa", de net- tenlegger „Cerberus" en het communi catievaartuig „Hobein". i Van al deze schepen zouden véle wederwaardigheden te vertellen zijn. De Koninklijke; Marine wenst,dat het publiek zich gedurende de week. van 12 tja. 17 Juni persoonlijk op de hoogte zal stellen van al hetgeen- er leeft', en streeft op de wateren. De tijd Is waar lijk voorbij dat.'Nederland achterstond bij andere landen wat de defensie-mid delen op het water betreft. Er hier wordt dan ook gedemon streerd, hoe onze marinemannen trach ten- een'vloot in, stand te houden die mee kan tellen in 'deze moderne'tijden. Met de Commandant Maritieme Mid delen-Rotterdam aan boord,-maakten ;de persvertegenwoordigers reeds gisteren een' tocht langs - de voortuigen; Op "het grootste schip,het vliegkampscbip „Ka- rel: Doorman" had men een ailerhasté- lijkste ontvangst voorbereid. Velen, van de .1365koppen tellende bemanning stonden gereed óm het een en ander te vertellen over dit trotse zeekasteel. Vooral voor deze mannén zal de Vloot- week een aangename gebeurtenis zijn. Zelden bestaat er immers een gelegen heid de burgerijeens een indruk te geven van het leven bij de Marine. Een bijzonder onderdeel van deze vlootschouw zuilen ongetwijfeld de duik- demoastraties worden van de „Zwaard vis". Vandaag reeds zou deze onderzee boot tussen de Veerhaven en-Parkhaven duiken. Verder zijn er tal van interes sante punten in het programma voor deze week opgenomen. Des avonds tus sen 9 en 11 uur zullen de oorlogsbodems feeëriek verlicht zijn. en op allerlei wij ze zal de -Kon. .Marine zich nog aan de Rotterdamse Burgerij presenteren. Begonnen is vanmorgen met de Vlaggenparadc met muziek van de Ma rinierskapel aan boord vanHr. Ms. „Karei Doorman".' Daarna werden de vlaggen- gehesen, aan boord van de deel nemende schepen, en vanmiddag zouden bijna 700 man van het Vlootpersoneel een mars door-de stad maken. Het pro gramma is als volgt samengesteld: 'Zaterdag 12 Juni: 9 uur: Vlaggenpa- rade met muziek van de marinierskapel aan boord van Hr. Ms. „Karei - Door man". Hijsen vlag aan boord van alle deelnemende schepen; 15^-16.30 ."uur: Militaire mars door de stad met de mari nierskapel met, tamboers en pijpers. Hieraan zullen deelnemen een compagr nle adelborsten, een detachement mari niers uit' Rotterdam en een detachement vlootpersoneel; 21 uur: Taptoe, op de Coolsingel nabij de Beurs, uit te voeren door de marinierskapel met tamboers cn pUpers; 2123 uur: illuminatie schepen; Zondag-13: Juni: 9.30 u. Vlaggenparade met muziek van de marinierskapel aan boord Hr. Ms. „DeZeven Provinciën". Hijsen vlaggen aan boord: van alle aan wezige schepen;21—:23 -uur: -illuminatie schepen., Maandag 14 - Juni: 9 uur: «Vlaggenpara de met muziek aan'boord. Hr. Ms. „Ka- rel Doorman"; - 20—21 uur: .Concert te geven door de marinierskapel .op Lom merrijk; 21—23 uun-illuminatie schepen. Dlnédag 15 Juni: 9 uur: Vlaggenpara de. met muziek aan'boord Hr. Ms, „De Zeven Provinciën"; 20-^-21 uur: Concert te geven, door de marinierskapel op. het Héemraadsplein; 21—23 uur: illuminatie schepen. - Woensdag 16 Juni: 9 liur; Vlaggenpa rade met muziek aan boord van Hr. Ms. „Karei Doorman"; 1546 uur: Concert te geven door de Marinierskapel op het Karei de Stoute Plein; 2123 uur: illumi natie schepen. Donderdag 17 Juni; 9 uur: Vlaggenpa rade met', muziek "aan: boord Hr. Ms. Be Zeven Provinciën"; 20.30:Plechtige herdenking te Delfshaven van de 325- jarige sterfdag van luit.-adm. Piet Heyn, gesneuveld 17 Juni 1629-tegen de Duin- Duiscnden zullen in de komende dagen naar de Nieuwe- Maas trekken, dm getuige te 'zijn tan het imposante schouwspel, dat onze vloot, ter ere van de pas~bêgonnen tlootweek, biedt. De fregatten Van Amstel (F 806) en Van Zijl .(F >810) kort na aankomst feestelijk verlicht. kerker kapers.-Muzikale omlijsting door de Marinierskapel met tamboers en pij pers; 2123 uitó.' illuminatie schepen. Voor de 'Parkkade liggen de torpedo boot jagerSjEverffceh ea'. Kórtèifetot'éde 1 fré- -gatterf ^Z^vSASiratel en;D-ZeeuW,'rdrié «nderzeejigftifj'ehï. heti'-nettenschip Cer berus; In de Parkhaven liggen de Marntx en de Soemba. De» Zeven Provinciën ligt 'voor de Wilhelminakade en de Karei Doorman op stroom. De bezoektijden zijn voor alle dagen ■behalve - Zkindag: - 's morgens van 9 u. 15 tot 10 uur. van 10 u. 15 tot 11. uur. en van 11 u. 15 tot 12, uur; 's middags van 14 u. .15 tot 15 u., van 15.15 tot 16 u, *s avonds van 38 u. 15 tot 19 u. en van 19 u. 15 tot 20 u. Op Zondag 13 Juni is alleen bezoek mogelijk, gedurende de middaguren. - Voor- Hr. Ms. „Karei Doorman" is de aanvang der. bezoektijden; een half uur vroeger gestéld, in verband met het inlassen van watertransport v.v. De afvaarten der commünicatievaartuigen vanaf het Willemsplein (eindpunt lijn 5) geschiedt als volgt: Alle dagen behalve Zondag 's morgéns 8 'U. 45. 9 u, 45," 10 u. 45 en 11 u. 45; 's middags 13 u, 45. 14 u. 45 en 15 u. 45; 's avonds 17 u. 45 en 18 u» 45. Op Zondag 13 Juni alleen in de middaguren. (Van onze weerkundige medewerker) Het. weer in -onze omgeving blijft nog onbestendig, maar er is toch een kleine stijging van temperatuur en meer zonne schijn in het vooruitzicht. De wind neemt in kracht.af waar door aan de aanvoer van koele Oceaanlucht weer een einde komt. Intussen is de tempera tuur overalin West-Europa tot verbeneden de normale waar de gedaaldSommige stations langs de Engelse en Neder landse kust meldden zelfs mid- dagtemperaturen beneden 15 graden. r Nu het. binnenstromen, van Oceaanlucht plaats maakt voor r aanvoer van lucht: van het vasteland kan de zonnewarmte zich meer doen gelden. In de komendedagen zal de tempe ratuur dan ook een kleine stij ging ondergaanterwijl boven dien de buügheid tijdelijk wordt onderdrukt. Het weer blijft evénwel nog onvast omdat een nieuwe Oceaandepressie lang zaam de Golf van Biscaje na dert. De wolkenvelden van deze nieuwe storing zullen morgen in de loop van de dag 'tot onze omgeving doordringen maar het is waarschijnlijk dat de regenzone van de storing niet voor .morgenavond Neder land zal bereiken. "W/ERD ons land in de dertiger jaren geteisterd door de gesel der werkloosheid, - thans doemt een ander gevaar op, dat van een ernstig arbeid derstekort. .''pf'Vi: Naar schatting zijn er ongeveer;.; 80.0000 .vacatures in het bedrijfsleven;;"; Weliswaar zijn er nog enkele tien duizenden werklozen, doch de ver wachting is, dat deze grotendeels spoedig weer werk zuilen vinden en. voor een ander,kleiner, .deel wegens minder validiteit niet meer, in het arbeidsproces kunnen worden. - opge nomen. Het totaalbeeld wijst dus op een- betreurenswaardig tekort'. Betreurens waardig vooral met het oog op de in-, dustralisatie, .die ons land economisch op de been moet helpen en'houden. Dat de - arbeiders - haar het, oordeel van de minister van 'Sociale Zaken niet van de bomen geplukt:: kunneii worden,- zal wel niemand tegenspreken., Maar dat bijv. emigra- tiebeperking ter verbetering van. de»<, situatie ongewenst zou zijn met het; oog op. de te verwachten ongunstige reactie in de ontvangende landen; lijkt f ons onjuist. Wij zijn.nl. vanoordeel, dat.uitslui-;; tend het nationaal belang de immigra tie-politiek in die landen bépaalt.'p^v^ Ook ten onzent zal het nationaal belang de doorslag moetent;geyfen:by|| het emigratie-beleid. En dat;;wijst|fc|^ de gegeven omstandigheden in'Xde-; richting van een beperking. DE Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Foster Dulles, heeft in een te Los Angelos uitgesproken rede in een korte formulering de voor waarden samengevat, waaronder, een Amerikaanse intérventie in Indo-China gerechtvaardigd zou zijn en een kort overzicht gegeven van de Amerikaanse pogingen om te komen tot een gezamenlijke verdediging van dit, gebied. I Als voorwaarden voor een interven tie, zo zei hjj; gelden o.*. een uitnodi ging van de „wettige .autoriteiten" in IndOrChina» de duidelijke Verzekering van, een volledige onafhankelijkheid van' Laos,-. Cambodja en Vietnam, het bestaan van een, gevoel van 1 ougèrnst- ■held bU de-V. N„ de ..deelneming van enige onder de andere landen, van Zuid- oeet-Azië en een verzekering dat Frank rijk-zich niet .uitdé: strijdzal terugtrek ken; voordat; deze" gewonnen -ie.-tl Mochten" öé^Chtóese commuhis'ien éch ter in Indó-Chinaof elders er. blijkvan geven,' dat zö hét pad der; openlijke militaire agressie .willenbetreden,v dan zou een bedreiging ontstaan voor Amen- ka zelf. Natuurlijk zou in een dergelijke eventualiteit Amerika de procedure, van overleg volgen met de V.N. en zijn bond genoten, maar Indien er een aanval zou werden gedaan, waardoor de veiligheid van het- Amerikaanse volk .duidelijk wordt bedreigd, dan,aldus Dulles,, zou het recht op zelfbehoud eisen, dat Ame rikaonafhankelijk van welk ander land „een krachtige houding aan neemt",...- - Sinds dé "eerste oproep van Eisenhower was, aldus Dulles, de moeilijkheid om te komen tot een collectieve verdediging m Indo-China. groter geworden. De vorige week had hij de Senaatscommissie voor jsjsea :ïsM V, de buitenlandse betrekkingen gezegd; dat de tóestand in'Indo-China ernstig was, maar in genen "dele hopeloos. De toe- komst hangt af van beslissingen' in'Parijs' Londen en Genève. Degenen vooral in ..het buitenland aan te treffen die menen, dat-de hou ding. van deV-. S.. .voorspruit.: uit .egp wens een algemenè oorlog te ontketenen tegen communistisch-China, hebben het duidelijk bij het verkeerde' eind, betoog de-de minister. Hij voerde taan", dat het feit;,' dat- er een' wapenstilstand, was ge sloten' in Korea waar. Amerika ten strijde had kunnen trekken, gezien de aanwezigheid van Chinese agressoren al daar hiervan een onweerlegbaar be wijs-vormde. Dulles wijdde bittere woorden aan de „giftige uitlatingen".van dé Chinese com munisten in Genève én definieerdë 'het bewind' in Peiping als „een: despotisch bestuur, dat fanatiek vijandig is tenop zichte van ons én- aantoonbaar agressief en verraderlijk". Reuters medewerker^Stanley Friddle? schrijft uit Genève: j ,J)e meeste vertegenwoordigersvan sliet-communistische landen zijn mening,dat de besprekingentp GeJ 'M neve' in feite Vrijdag geëindigd-zijn...,, f*. '-Men. «-'verwacht; datde xonfërentie'^^® volgende «week: .officieel: :z^^vroi^iéi£||g& beëindigd, nadat beide partijen -'-Iri slotverklaringen hun - posities hebben -toegelicht Enketó'.-lNesterse;: delegaties -;haddehffjs|* gehoopt'dat het^y.mog^hSfzou^l^n^H geweest voorstellen te doen om; verdeling van Koreate bestendigen^é|# teneinde het ongerief /voor -het„Ko- reaanse volk zo Mein mogelijk te-doerife^ zijn en de kansen óp hërvatting\>vanv£g de- strijd :teVverHëmen;pj:g.:ll?c;gt^^^p if. Doch;' ï;,voigenSï%:;cónféréntiéÖ^eï^^" Heeft de Zuidkoreaanse delegatie zich- krachtig verzet te'gen elk 'strevehf om':!® de:huidigeverdeling; van «Korea-per^éf -manent te? Het zag.i;erVrijdagavond naaf-.ulèfe, dat-de? impasse-volledig;''is;''K'f??fti?SS^ De eerste elèinenfen van de Viefminhfl^^ legerberichtdié- ien'- Zuiden"- rmfde'fde.&^S ia der Rode Rivier uit Dien Bieh?Phóe~j;.;<3f oprukt, 'heeft da nabij, de kust gelegenójfj: plaats Than Hoa bereikt én 'de-'oinsinge-,-.i;5! ling van de strategische dziehoek Voltooid zo wordt uit officiële bron to Ha'noikyarJp- nomen.; De'hoofdmacht; der Vietminh-eénhedenf M. welke verscheidene bataljons yau.diverse., ;i'-S regimenten omvatten, bevinden'? zich;,|ópg slechts twee a drie' dagmaréën ,achtër!rdë;;i vooruitgeschoven elementen. M'M-i ■mm De officiële opening van de nieuwe fabriek van CinclnnaU-Nederland aan de Schledamsedijk begint Dinsdag a-s. om half. tien? wanneer de autoriteiten in, de lobby vaii het gebouw, worden ontvangen. Daarna begeeft het gezelschap zich naar één van de beide grote tenten, die op de enorme tegelvloer (plm. 40.000 tegels) die naast het gebouw is neergelegd, zijn op gesteld. Deze tenten hebben een oppervlakte van 1000 vierkante meter ieder en kun nen tezamen ongeveer 1000 personen her bergen. Ieder van deze;tenten;heeft twee platformen, en beide ook hebben een soort pantry. Tijdens de receptie, die legen tien uur zal beginnen, zal gesproken worden, eerst steren niets met het Pinksterfeit te maken? M Wasde ochtendbijëenkonist. van de Jubo -'niet een waardige,* stijlvolle- en christelijkeherdenking? - En was* het voor het overige massa regie??- '- S: -, s. Ds; "Veldkamp houde het ons ten goede. Maar - hij fcegaat_ een fout als hij hiér" van massa;regie spreekt en deze bijeenkomst een copie- noemt van démassa-bijeenkomsten diewij ande ren zagen organiseren. Ds. Veldkamp doelt "-kennelijk op de massa-regie van totalitaire bewegingen. Maar massa-regie betekent dat men de, massa regisseert.: Dat men, met leuzen e.d. een massa als het ware dronken maakt en naar zijn pijpen laat dansen. Doah daarvan was bij de Jubo geen sprake. Hier was een volksgroep bij een, die op èeh waardige wijze, niet andere'dan in een kerk, door luisteren én zingen het jubileum van zijn Christelijke vereniging vierde. En wié in 'de namiddag; door geoorloofde mid delen, een gepaste ontspanning gebo den, werd. Het,komt ons '.vóór: dat ds. Veldkamp ook de' Jubo onrecht aangedaan hééft door te" schrijven als hij deed. Zijn - welversneden pen is hier naar het ons voorkomt, uitgegleden. "Dit' is soms? -het gevaar wij be hoeven- dat als journalisten onder .elkaar niet te verbloemen bij pennen. - door de burgemeester, van Vlaardingen, mr. J-. Heusdens, vervolgens "door de minister van Economische zaken, prof. cr. J. Zijlstra en tenslotte-door Ameri kaanse Ambassadeur in Nederland, de heer Freeman Mattews. Te half twaalf arriveert dan Prins Bernhard; die de openingsplechtigheid zal- verrichten en waarschijnlijk 'ook-een korte toespraak "zal houden. De heer Geier, directeur van het concern in Ame-, rika, zal spreken tijdens de lunch. Naar wij uit zeer welingelichte bron vernemen zullen o.a, ook mr. Kesper, Commissaris van de Koningin in de pro vincie Zuid-Holland de receptie bezoe ken, naast vele andere autoriteiten uit het diplomatieke en zakenleven. Na de opening wordt een rondgang- door het gebouw gemaakt. Het geheel zal worden opgeluisterd met muziek door de Konink lijke Militaire Kapel o.Lv, Kapitein-direc teur Rocus van Yperen. - Voor de verwerking van de -vele ko mende en gaande auto's zyn ;dóor de Vlaardingse politie, aan de hand van een aantal situatietekeningen de nodige maat regelen getroffen. Zo zullen parkeerter reinen op drie plaatsen worden ingericht nl. aan de Parallelweg, op het B.P.M.- sportpark en op de doodlopende weg ter zijde van de fabriek. Ook de Schiedamse politie zal een oogje in het zeil houden, 's Avonds is er een personeelsfeest, waar o.a; het radio-orkest van Gerard van Krevelen én de goochelaar Crochet zul len optreden. H.M. de Koningin is*voornemens op 21 en 22 dezer -een bezoek te' brengen aan delen van Zuid-Holland';" Noord- Brabant en Zeeland, ten einde zich op de hoogte te. stellen van de: vorde ringen, welke de wederopbouw ge maakt heeft in ,de gebieden, - welke door de overstromingsramp getroffen zijn. - .- -?: ,:r-, (Van onze correspondent). Op. de tweede dag van. zijn werkbezoek; aan Friesland heeft Z.K.H. prlns::?;;;: Bernhard ruim 10 km van'zijn-routé, die ditmaal door het Noordelijk'deel"van" iM - de provincie voerde, op een byzondere wijze afgelegd. Op één smalspoortreintje1 ISjp heeft hö nl. een tocht gemaakt door het land dat aan'de Noordkust van'Fries- land op de Wadden ij veroverd/Ter ere van het hoge bezoek was het.treintje - met behulp van pakken stro omgetoverd tot een passagierst rem. De band van The Royal Canadian Regiment, die thans is gelegerd in Soest' (PFeslfalen),' brengt een' twee daags bezoek aan Den Haag. De band dié ónder leiding staat van captain J. Purcell, gaf gistermiddag een con cert :-vaor'hetgebouw van de Hoge Raad. "Foto boven: de band tijdens het concert. Foto beneden:, minister Staf middenbedankt captain Purcell voor de ten gehore gebrachte muziek. Rechts de eerste secretaris van de 'Canadese ambassade de heer P. Tremblay. MetIngaiig- vaii 1 September 'isdr. A. C, Drogendyk.üit Dordrecht benoemd tot docent in de Sociale geneeskunde aan dé Vrije Universiteit in Amsterdam. Daar bet bier één benoeming betekent, die slechts.een college-uur ,per- week omvat, biyft' dr. Drogendyk vanzelf sprekend' zUh'practyk In Dordrecht, nor maal-waarnemen. Aan liet begin-van de .route wcrd de Prins .verwelkomd door de landelijke rUveréniging de „Burmania Ruiters". Tijdens,de rit was Z.KH.- in dc gele genheid een kijkje té nemen Iri een broedkolonfe van zeevogels. Vee] be langstelling toonde. de Prins ook voor het ploegbedrijf van de Stichting Keu ringsdienst Friesland. Even van te voren had de Prins een bezoek, gebracht aan de stad Dok- kuxn. Tijdens dit tweedaagse bezoek wer-d de Prins nergens zo enthousiast ontvangen als daar. Dokkum was in een feesttooi gestoken. Het muziek korps gaf ter ere van het bezoek zelfs de eerste uitvoering van de nieuwe „Dokkum-mars". Op net historische stadhuis werd de Prins door een aantal sprekersvoor gelicht over landbouw, industrie, be- stuursproblemen en recreatiemogelijk heden op de Waddeneilanden. Zeer in genomen, toonde de Prins zich met het geschenk,1 dat hij van de acht tn Noordoost-Friesland gelegen gemeen ten ontving, nl. een vriendschapsbo- kaa-i, welke reeds voor 1747 werd aan geboden aan prins Willem IH. Na de middag heeft Z.KH. de Friese hoofdstad bezocht. Het bezoek begon met de eerste-steenlegging voor drie. nieuwe industriehallen die gevolgd werd door, de eerste-steenlegging voor het nieuwe laboratorium voor de Coö peratieve Condensfabriek Friesland.: Tegen de metselaars merkte de Prins op dat zij zijn werk gerust mochten verbeteren; als bet minder goed ge slaagd mocht rijn! In Koopmans' Meelfabrieken had de Prins .veel interesse voor de jonge big getjes, die daar door een kunstzeug werden gevoerd. Het bezoek werd beslotenmet een officiële ontvangst door het geméerite- bestuur van Leeuwarden in het niéuwe Kunstcentrum Pririsentün. Om half- zés is de Prins per vliegtuig van de Leeuwarder, vliegbasisverSokkenJ.-:3l;~;fi? Een van de hedrijvcn, welkePrüu$:*j0i$, Bernhard tijdenssijn werkbezoek aan' /■-< de provincie Friesland bezichtigde, teas een - meelfabriek, die een gingsmiddel vervaardigd, dat. kertd geschikt is om de plaats"~:jnif.ié^l^^l nemen van zeugenmèlk.- Eenj:vajvjdëj-J,pf^^ afnemers van dit middel werd: doorj-.)::^ - de) prins bewonderd, 'etï ;hèe:: irioét?gS-^r^S; 'zégd. worden, dat hét ■■biggetje;:zdcljfê^1* voor zijn uiterlijk niet hoéft )ytei\!0'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1