ASSEMBLEE VERWIERP MOTIE Frankrijk op zoek naar een nieuwe premier Ontslag van Laniel werd gisteravond aanvaard mm „Kerkelijke delegatie" werd uitgenodigd naar Moskou Hoe moet men nu verder handelen in Genève? Geslaagde operatie in Leeuwarden Friese Siamese tweeling werd met gunstig gevolg gescheiden IEREN SLAAN GEDURFDE SLAG IN ULSTER Weer 10.000 inwoners meére? luchtbrug voor Grotewohl sprak met Malenkow m NA DE VAL VAN LANIEL Folkje en Tsjitske m nog wat onwennig Het recreatieplan Brielsche Maas opent weidse perspectieven Warmond vierde opheffing van de tol J14ANDAG 14 JUNI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2795 Weerbericht INDO-CHINA ééKüs^ WëmSSs* v>\ï;x Generale Synode NedHervKerk heeft echter bezwaren tegen regeling „President Robert" tot W2 jaar veroordeeld Ladling munitie voor Guatemala onderschept Amerikaanse lector moet Engeland uit Hoessein Fatemi naar de gévangenis overgebracht Motor botste tegen auto GEEN DOODSTRAF! Mr. dr. M. F. Da Costa':m Gomez, vertrokken" Aantal AmbonezeniNxir legt werk neer* ■sm Katten ieder uur de zuigfles; ;-f%è X.. Grote inschrijving voor Nijmeegse Vierdaagse Betere betrekkingen met Bonn i gtiÈfflÊiiï' - UI ti V ietminh-plan &-H Canadese Siamese tweeling overleden s Droevig einde van plezierrit DUO-PASSAGIER GEDOOD Verkiezing Ged. Staten 7 Juli a.s. Recreatiecentra 1 - A. y. "tïi MA Wachtconsignes - -f Ai' Botterdam: Witte de Wïthstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaohtendieast abonnementen 18301930 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'c-Gravenhage: Huygemplein 1 Postgiro 424887 Redactie: TeL 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Bgg. 395283 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. -t— Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2 26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschij'nt dagelijks. Directie: O. A. KEUNENG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond. TIJDELIJK DROOG Aanvankelijk opklaringen, weinig wind en hier en daar mist. Morgen toenemende bewolking met later van het Westen uit weer enige regen. Tct matig of vrij krachtig toenemende Zuidelijke wind. Vannacht kouder, morgenmiddag iets hogere temperaturen. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J.dS^BKDINS SLOT De Amerikaanse luchtmacht ia! „een barmhartigheids-luchtbrug instellen voor het ▼ervoer van 1000 gewonde Franse militairen uit Indo-China wier Frankrijk sla de Verenigda Staten. Het aantal inschrijvingen voor de Nijmeegse Vierdaagse, welke van 27 tm. 30 Juli .a.s. wordt gehouden, is thans de 4000 gepasseerd. Dit is ruim 700 meer dan op hetzelfde tijdstip in 1953. j. Bij* de deelnemers, die zich reeds hebben gemeld, bevinden zich burgers en militairen uit Engeland, Frankrijk, België en Luxemburg. De inschrijving voor de marsen sluit op 1 Juli a-s. Tass meldt, dat da Ooslduilsc premier SioiewoM aan de Russische staatschef Malenkow gevraagd heeft de vestiging ▼sn economische en culturele betrekkin- men» met Wesi-Duilsland te overwegen. Malenkow beloofde, dat rijn - regering gunstig sou reageren op elke opwekking ran dese aard, welke in overeenatem- ming zou xijn met de wederzijdse be langen van belde zijden en welke de regeling van het Duitse, probleem sou vergemakkelijken. Grotewohl, die zich -voor herstel van riekte in Rusland bevindt, deedzijn verzoek Jn een gesprek, dat hij Vrijdag j L met Malenkow had. Hij wees daarbij op de groei van de-patriottische'bewe ging in West-Duitsland. welke «streeft aaar, liquidatie van overeenkomsten," die verband houden mèt'de öprlchting van de Europese Defensiev-GeffleèBschap..~» - s t -■ v Frankrijk beleeft zijn negentiende kabinetscrisis sinds de oorlog: Zaterdag heeft het kabinet-Laniel, zoals we reeds in een deel onzer edities meldden, aan president Coty zijn ontslag aangeboden, nadat de Nationale vergadering met 306 tegen 293 stemmen de door de regering ingediende motie van vertrouwen in zake het Indo-Chinese beleid had verworpen. Deze kabinetscrisis is ontstaan, terwijl de Geneefse conferentie, waar Frankrijk een wapenstilstand in Indo-Chlna trachtte te bereiken, nog gaande is. Minister Bidault verklaarde Zaterdag, dat hij van plan was, vandaag naar Genève terug te keren en hij gaf lachend te kennen, dat hij daar „zijn eigen persoonlijke politiek" zou volgen, aangezien de Assemblée het niet eens had kunnen worden. Later werd gemeld,, dat Bidault zijn reis naar Genève had uitgesteld, en Maandag nog In Parijs zou blijven. In Bonn beschouwt men de nederlaag van Laniel als een ernstige tegenslag voor Adenauer. Men meent, dat de ratificatie van de Europese Defensie Gemeenschap door Frankrijk nu verder weg is dan ooit. DefFranse premier Laniél glimlacht nog", als bij bij het verlaten van "het blysée warde bestormd door journa listen, die willen toeten, of hij, na zijn nederlaag in de Nationale Vergade ring, zal aftreden. Formeel was Laniel niet tot aftreden verplicht. De grondwet eist aftreden alleen, wanneer tegen de regering een meerderheid van 314 stemmen wordt uitgebracht. Waarschijnlijk is er nog overwogen het kabinet ondanks zijn nederlaag is het parlement te doen aanblijven. Dit werd Laniel echter on mogelijk gemaakt, doordat,, de acht radicaal-socialisten in zijn kabinet af zonderlijk ontslag dreigden te nemen. Toen de minister het Elysée. de woning van president Coty, verlieten, maakten zij bekend, dat zij en bloc waren afgetreden. Evenwel had Coty het ontslag nog niet willen aanvaar den. Hij wenste de ministers heden weer te zien. Intussen begon Coty gisteren be sprekingen met de politieke 'leiders over de vorming van een nieuwe re gering. Gisteravond werd gemeld, dat hij de radicaal-socialist Mendes-France verzocht had de kabinetsformatie op zich te nemen. Hii had het ontslag van de regering-Laniel toen nog steeds niet aanvaard. Dit is wel een uitzonderlijke proce dure. -1 w '-De ^uitzichten op een ..vlotte.' kabi netsformatie zijn hopelozer dan "ooit. Zo betwijfelt men ernstig of Mendes- France de benodigde.-314,stemmen op zich zou kunnen-verenigen. De* Gaul listen- eisen een regering van nationale eenheid-; onder «generaal de -Gaulle., een' gloeiende onmogelijkheid. De mi nisters van de,MRP,hebben te kennen WMiÈliyÊiiSWfM 's$SSMi Naar wü vernemen heeft de circulaire, die twee Hervormde predikanten (ds. B. J. Riemersma te Stavoren en ds. T. W. Dekker te Hemdlum) aan een aantal hun ner collega's hebben gezonden teneinde Jen te interesseren voor een reis naar Moskou, op uitnodiging en op kosten van de patriarch der Russlsch-Orthodoxe Kerk en ter verkrijging van een delega tie van Nederlandse kerken voor dit doel, het moderamen der Generale Syno- fler Ned. Iferv. Kerk aanleiding gegeven rich tot een der ondertekenende pre dikanten te richten, De Maastrichtse rechtbank heeft van ochtend de 31-jarige kleermakerszoon H. L. uit Den Haag, „President Robert", veroordeeld tot 2 jaar en 6 maanden ge vangenisstraf met daarna ter beschik kingstelling van de regering. L. was de hoofdfiguur uit de geschiedenis van hqt luxe jacht, aan boord waarvan een Maastrichtse notaris, een Heerlense le raar en een Haagse manufacturier naar een huns inziens veilige uitwijkplaats hadden gezocht tegen een dreigende com munistische invasie, die 1 hun door L. was voorgespiegeld. De rechtbank verwierp de verschillende verweren van verdach te. zoals die door de verdediger waren uiteengezet. Zij was van oordeel dat de verhalen waarmee L. geld heeft losge kregen o.m. van de getuigen R. en L. be- drtegehjke voorstellingen van zaken wa ren, opleverend "het bewijs voor oplich ting. De rechtbank verwierp het ver deer van de verdediger, dat deze verha len normaal niet geloofwaardig konden worden geacht. In dit schrijven, zo menen wij te we ten, zegt het persbureau der Ned, Her vormde Kerk, deelt-het moderamen me de, dat het zich met kan verenigen met de voorstelling van zaken, die in be doelde circulaire werd gegeven, omdat alleen dan van een .kerkelijke delegatie sprake kan zijn, wanneer de patriarch zijn uitnodiging zou hebben gericht stot de Ned. Herv. Kerk als zodanig en de Generale Synode vervolgens tot het zen den van een afvaardiging zou hebben be sloten: Alleen reeds om deze reden, zo ver neemt het persbureau der Ned. Hervorm de Kerk acht het moderamen het in ho ge mate ongewenst, dat predikanten van de Ned. Herv. Kerk door twee met name genoemde Hei-vormde predikanten wor den uitgenodigd, aan deze oproep gehoor te geven, op geheel zelfstandige wijze een visum aanvragen bij de Russische am bassade en dan als „kerkelijke delegatie uit Nederland een bezoek gaan brengen aan Moskou, met als doel: kennismaking met het orthodoxe kerkelijke leven al daar. Het moderamen acht dit niet de wijze, waarop een zo delicate, internatio naal en oecumenisch uiterst gevoelige zaak dient behandeld te worden, nu de uitnodiging sterk de indruk maakt van het opzettelijk vermijden van de kerke lijke organen zoals die, welke tot taak hebben de contacten met de buitenland se kerken te leggen en te onderhouden. Naar van gewoonlijk welingelichte zij de uit de omgeving van de Amerikaan se Hoge Commissie in Duitsland wordt vernomen, is le Hamburg een grote la ding minufio bestemd voor Guatemala „onderschept". - gegeven, dat hun partij geen steun zal geven aan een premier, die de buiten landse politiek wil wijzigen. Dit wordt beschouwd als een waarschuwing te gen een poging om het Europese leger te schrappen. Maar juist hierom had den de Gaullisten Laniel in de steek gelaten. Zo is het spel van loven en bieden, het spel van touwtrekken weer be gonnen. Kamerontbinding ware tech nisch mogelijk geweest, doch daarover spreekt men niet meer. De huidige volksvertegenwoordiging kan nauwe lijks een andere combinatie opleveren, dan die nu ten val is gebracht De vol gende regering zal daarom niet veel kunnen verschillen van de vorige. Wat de 1 consequenties zullen zijn voor de Indochinese politiek en de Geneefse conferentie valt onder deze omstandigheden niet te bepalen. Zondagavond werd. gemeld, dat Presi dent Kené Coty het ontslag van premier Laniel aanvaard1 heeft. Laniel deelde dit mee na een onder houd met president Coty. y.y De marine maakte Zaterdag, ter ere van de pas begonnen vlootweek, keurig in gelid, een- mars door Rotterdam, Aan het hoofd tan de stoet liep de Mariniers- kapel bij wie het muzikale gedeelte, zoals immer in goede handen teas. Naar verluidt heeft minister Eden zijn Russische ambtgenoot Molotof vanochtend meegedeeld, dat de confe rentie over Aziatische vraagstukken met het oog op de val van de Franse regering zal moeten worden verdaagd. De twee ministers hadden in de villa van Eden een onderhoud om te pogen de impasse La.v. het overleg over Indo-China ie doorbreken. Nu echter president Coty het ont slag van de regering-Laniel heeft aan vaard, kunnen naar de mening van afgevaardigden te Genève geen be slissingen worden genomen, welke de kansen op een vergelijk tussen Oost en West ook mogen zijn. Intussen beraadden de IS leden- staten der V.N., die in Korea hebben gestreden, zich over de wijze, waarop het onvruchtbare overleg om te 'ko men tot een hereniging van Korea, dat reeds zeven weken heeft geduurd, het best kan worden afgebroken. Gezien de regeringscrisis in Frank rijk wordt het zelfs problematisch ge acht, of dit mogelijk is. Technisch ge sproken zal dit deel van de Geneefse besprekingen wellicht evenals de Indo-Chinese kwestie moeten worden aangehouden. Weinige afgevaardigden verwachten echter, dat de conferentie ooit zal worden hervat. - 1' VA %rji {Van onze Friese medewerker) NA dagen van spanning, niet het minst voor de doktoren en na vele slapeloze nachten voor de ouders zijn Zaterdagmiddag Tsjitske en Folkje de Vries, de Siamese tweeling, welke ruim zeven maanden'' geleden.^ te Molenend in de1 Friese Wouden werd geboren,-operatief van elkaar gescheiden. En tot nu toe kan gezegd worden: met een zeer goed gevolg. De kindertjes maken het uitstekend...Ze zijn alleen heel VijHian ma a (acht hunner in unifor men -as Britss territorials leger) hebben Zaterdagmiddag met getrokken revolver sen overval gepleegd op een kaxerne van het Britse leger te Armagh en xljn er vandoor gegaan met een vrachlautolading gewezen, stenguns, machinegeweren sn munitie. Een 28-jarige Amerikaanse geleerde, die tijdens verhoren voor een Amerikaan se congrescommissie als „geheim" com munist wend aangemerkt, heeft van de Bntse, regering aanzegging gekregen het land te verlaten. Het ia dr. Joseph H. Cort, lector in de physiologic aan de universiteit van Birmingham. De Donderdag in St. Boniface in de Canadese provincie Manitoba geboren Siamese tweeling is Zondag in een cou veuse overleden. De beide jongens, die een gemeenschappelijk bekken hadden en verscheidene belangrijke organen moesten delen, zijn tegelijkertijd overle den, aldus deelde een arts mede. De overleden Siamese tweeling maak te deel uit van een drieling. Het derde kind, ook een jongen, maakt het heel goed, aldus personeelsleden van het zie kenhuis te St. Boniface. Hoessein Fatemi, de voormalige Per zische minister van Buitenlandse Zaken die sinds zijn arrestatie op 13 Maart in een ziekenhuis verbleef, is Zondag naar een kazerne overgebracht, waar ook zijn voormalige chef oud-premier Mossadeq. wordt gevangen gehouden. Aan Fatemi, die tegen het einde van het bewind van Mossadeq een beweging tegen de sjah organiseerde, wordt ma jesteitsschennis ten laste gelegd. Tenge volge van de verwondingen, die hem op de dag van arrestatie bij een aanslag wa ren toegebracht, had men hem tot dus verre nog niet kunnen ondervragen. Men neemt aan, dat nu een begin zal worden gemaakt met het vooronderzoek. Een plezierrit je in een gehuurde Volks wagen vond gistermiddag in Gouda een droevig einde, toen de chauffeur op de weg langs de Gouwe in een bocht on der de gemeente Reeuwijk de macht over het stuur kwijtraakte, tegen een betonnen plaatje botste en onder aan de weg tegen een boom tot stilstand kwam. De twee Inzittenden, de gebroeders A. en E. S., werden in zorgwekkende toestand naar het Van Itersonziekenhuis te Gouda overgebracht. De heer A. S. was met een broer uit Amsterdam in een aldaar gehuurde auto naar zijn broer E. S. in Waddinx- veen gereden, in Waddinxveen was de heer E. S.' in de wagen gestapt, terwijl de andere broer daar achter bleef. Op de terugweg,'toen zij "juist de gemeente Boskoop waren gepasseerd,'- gebeurde het ongevaL Men gelooft dat de deelnemers aan de overval leden «waren van het buiten de wet gestelde Ierse Republikeinse Leger, dat streeft naar vereniging van Ulster met de onafhankelijke Ierse republiek. De autoriteiten van Ulster verscherpte onmiddellijk de grenscontröle tussen Noord- en Zuid-Ierland. Voorts kregen grenspolitie en militaire stations op dracht speciale wachtposten in te stellen en alle wapendei>êts te barricaderen. De overval heeft zich als volgt toege dragen. Een man in burgerkleding trad toe op de schildwacht bij de poort en vroeg hem hoe hij in het leger kon ko men. Dc schildwacht riep een korporaal van de wacht. De man trok een revolver en gelastte de twee militairen de handen omhoog te steken. Op dat ogenblik kwam de vrachtauto aanrijden en draaide het kazemeterrsin °p. De bewaking van het gebouw waar de wapens lagen opgesla gen werd ook met de revolver in be dwang gehouden en de auto werd volge laden. Vervolgens werd In snelle vaart weggereden. Zondagmorgen is te Kruinlngen een verkeersongeval gebeurd, waarbij de heer C. P. uit Veere werd gedood en de heer A. G. uit Veere ernstig werd gewond. Het ongeval geschiedde toen een uit de richting Bergen op Zoom komende auto, bestuurd door mevrouw L. B. uit Breda, van de Rijksweg imks wil de afslaan, waarbij zij in botsing kwam met een door G. bereden» motorrijwiel, dat uit de richting Middelburg kwam. Bij de botsing werd de duo-passagier van de motor geslingerd. Beide slacht offers zijn naar het ziekenhuis Oostwal te Goes overgebracht onwennig van elkaar en zij hou den pas op met schreeuwen wan neer zij weer zó dicht bij 'elkaar worden gelegd, dat ze elkaar kunnen aanraken. Rand het Diaconesserihuls te Leeu warden, waarin de operatie Zaterdag middag is verricht, heeft de gehele dag een ongewone drukte geheerst Verslaggevers van de grootste Ame rikaanse en Engelse bladen en pers- bureau's waren naar de Friese hoofd stad gekomen. Alle in- en uitgangen van het ziekenhuis waren afgesloten, behalve één ingang aan de voorkant van het huis. ïn de hall, naast de' portierskamer, zaten drie rechercheurs. Dank zij alle voorzorgsmaatregelen is het gelokt een volkomen rust in het ziekenhuis te krijgen. Om kwart over twee arriveerde de moeder van de tweeling, mevr. De Vries, in tegenwoordigheid van een predikant. Z|j heeft .zich later naar een kennis in Leeuwarden" be geven' omdaarh'ét-resuiteart-vatrde operatie' af te wachten. De vader bleef in het.ziekenhuis. Tegen hall- vijf kon hem door de doktoren het verheugende nieuws worden mede gedeeld, dat de operatie achter de rug was en dat het resultaat zich goed liet aanzien, Hjj heeft dit direct telefonisch aan zijn vrouw medegedeeld. Zie verder pagina 3 Vertrek Indonesische delegatie 2 dagen uitgestld Naar Pi-Aneta van de zijde van het ministerie van buitenlandse zaken heeft vernomen, zal de Indonesische delegatie voor de besprekingen over de unie 22 Juni naar Nederland vertrekken en niet, zoals eerder is gemeld 20 Juni. Het Russische partijblad „Prawda' meldt, dat het hooggerechtshof van de Sowjet-Unie twee „Amerikaanse spinon- nen tot 25 jaar verbeteringskamp heeft veroordeeld. Franse militaire deskundigen te-,Ge- nève bestuderen op het ogenblik -een. vs plan van de Vietminh, krachtens het- 4 welk de Vietminh heel Noord-Vietnam zouden moeten krijgen met uitzonde ring van de havensteden Haiphong en Morcay en, eventueel Hanoi, .aldus/ is Zondagavond in gewoonlijk welingelich te kringen te Genève vernomen. Het"" plan zou Vrijdag door verfegenwoordi-,- gers van het Vietminh-opperbevel zijn *7 overhandigd. Volgens deze kringen behelst het plan, i.% dat Hanoi aan de Vietminh komt. maar». de rebellen zouden de Fransen te ver- staan, hebben gegeven, dat zij misschien bereid zijn Hanoi in Franse handen -te/- A® laten. Het, gebied tussen de drie ste-' den diende echter onder-het «bestuur^ van de Vietminh-te worden geplaatst.» Men verwachtte,- - dat de* Fransen'-vé" tegenvoorstellen zouden doen. 3» v -c! 1 Doftter Wijtkofjen prof. Aird arriveren [bij het, ziekenhuisJ De afdamming van de Brielsche Maas heeft niet alleen voor de land- en tuin bouw, maar ook voor de recreatie grote mogelijkheden geschapen. Toen deze afdamming een feit was geworden, zag men het nut en de noodzakelijkheid daarvan in, dat niet alle grond voor de landbouw zal worden benut, doch een belangrijk deel ten dienste van de recreatie zou komen Het streekplan Eecreatie Brielsche Maas werd toen vastgesteld en konink lijk goedgekeurd. Hierin wordt deelge nomen door de aanliggende gemeenten, Rozenburg, Oostvoorne, Brielle, Vier- polders en Heenvliet en door de belang hebbende gemeenten, n.L die waarvan de bewoners voor de recreatie op dit gebied zijn aangewezen: Rotterdam, Schiedam. Vlaardingen en Maassluis. Verder zijn in de Stichting nog verte genwoordigd de provincie Zuid Holland en de Stichting „Zuid Hollands Land schap". Door deze stichting werd in 1951 be gonnen met de uitvoering van de werkzaamheden. Thans is vijftig ha. grondwerk gereed en is hierin ook de beplanting aangebracht- Aan vijftig ha. is men thans nog bezig, terwijl binnen kort met de volgende veertig ha. wordt begonnen. Hoewel het werk grotendeels als werkverruimingsobject wordt uitge voerd, bedragen de kosten van het ruwe werk toch nog ongeveer anderhalf nul- hoen. De kosten van de grondaankoop bedragen ongeveer 500.000 gulden. Het gehele streekplan omvat ongeveer 1800 ha., waarvan ongeveer 660 ba, water. Het eigenlijke gebied voor recreatie terrein omvat 230 ha. Het Zuidhollandse plaatsje warmond had tot voor kort een tol m de voor naamste toegangsweg naar het dorp. De strijd tegen deze tol werd bij de jongste De Provinciale Staten van Zuid-Hol land zijn in gewone zitting bijeengeroe pen tegen Dinsdag 6 Juli des voormid dags elf uur. Op Woensdag 7 Juli zal worden ver gaderd ter verkiezing van de, leden van Gedeputeerde Staten. De voorzitter is voornemens-voor te stellen de vergade ring daarna tot Dinsdag 27 Juli te ver dagen. 1 jaarwisseling beslecht. Op oudejaars avond 1953 verzegelden enkele stoere politiemannen het bkfuchte „Warmon derhek" op open stand en sindsdien heeft niemand hier tol betaald. Het dorp heeft indertijd aan-dit feit geen aandacht besteed. r Zaterdag heeft Warmond-.het opheffen van de tol gevierd. Met medewerking van provincie en de gemeenten Oegstgeest.en Leiden is bij de voormalige tol een nieu we brug gebouwd in de verbindingsweg tussen Warmond en Oegstgeest. De brug werd door de commissaris der Koningin mr. L. A. Kesper Zaterdagmiddag ge opend door symbolische tolhekken te ontsluiten. Deze uit hout vervaardigde namaakhekken werden des avonds ver brand." Een voornaam object is een rijwielpad van ongeveer 17 kilometer. Ir. Roorda van Eijsinga, de ontwerper van het plan, heeft tijdens een Zaterdag gehouden excursie een toelichting ge geven op de voorzieningen, die in het recreatieplan Brielsche Maas Zullen wor den" getroffen. De beplantingen, die het voornaamste onderdeel van het werk om vatten, zullen zodanig worden uitge voerd ,dat deze zowel landschappelijk be vredigen als ook de grootste mogelijk heden bieden voor de recreatie. Dit tracht men te bereiken door de opgaande beplanting afwisselend op de linker- en rechteroever aan te brengen. De brug naar Voome welke is gepro jecteerd in het plan Rozenburg, zal on geveer tussen Zwartewaal en Brielle komen te liggen. Hierdoor bereikt men dat het steeds toenemende verkeer naar dit gebied niet langer door het oude stadje behoeft te worden geleid. Als dé plaats, welke een zeer voornaam deel van de recreatie-zoekende massa zal moeten opvangen, noemde de heer Roorda: Zwartewaal. Niet alleen, dat deze plaats het dichtst bij de grote be volkingscentra ligt, doch bovendien is het ook bij deze plaats, dat de Groene Kruisweg en de Kramwijk de Brielse Maas het meest benaderen. Deze oever zal trouwens het meest de massa-bezoe ken te verwerken krijgen. De Rozenburg- se zijde is meer bestemd voor degenen, die een rustiger verblijf zoeken. Op deze laatste oever zal het geprojecteerde cen trum Overbaak het middelpunt gaan vormen. Oostvoorne zal ook een zeer be langrijke plaats gaan innemen, zodat men de prachtige combinatie zal krijgen van een zeestrand enerzijds en een zoetwa- termeer aan de andere zijde. Een groot deel van de bezoekers voor het meuw geschapen gebied zal ook worden gele verd door het recreatiecentrum Kruinin- ger Gors te Oostvoorne. Een bijzonder probleem vormt nog het visrecht van het Brielse meer, dat in handen is van Domeinen. Deze instan tie geeft 600 vergunningen per jaar af. Aangezien de_ watersportliefhebbers ook graag vissen is dit aantal veel te gering. Onderhandelingen worden gevoerd om meer visvergunningen te verkmjgen. De voorzitter van de Antilliaanse dele. v;: gatie bfl de R.T.C., mr. dr. M. F.' Da" Costa sS, Gomez, is "vanmiddag -met het KXJHC-%-,] lijntoestel naar Curasao teruggekeerd* Voor zijn vertrek zei de heer» Gomez" dats- x zijn - afscheidswoord een dankwoord .whs U#|s voor het'begrip dat de delegatie in hetï^C politieke en bedrijfsleven,,'en' dè- jjeraf - had 'gevonden voor de' mogelijkheden pn de moeilijkheden van de AntiUenL-Wa -S,»-' - i, „.Nederlands yolk, ik dank u'voor» uw begrip,'""bereidwilligheid1 ea steun,-" .dia 'ook ihunneerslag hebben ^gevonde: -een- der artikeleniover huin »en'bii in het ontwerp-statuut' Het is'Tetrgroot dat een koloniaal" volk zichzelf - heeft' we-1 'ten- te' overwinnen en een gekoloniseerd volk als zijn-gelijke te beschouwen: ,Zoi, iets gebeurt maar zeer zelden in de,, ge- schiedcnis. - De heer Gomez zeide verder dató>\er| voor-Nederland grote mogelijkheden;Be--, staan, doordat in het Zuidamerikaanse;.^ gebied een .gelijkwaardig Rijksdeel^-ligt,' -i een feit van economische betekenis, -f-, - Hij merkte voorts op dat het ,/gevoel3 dat men rijk'sburger is een gedachte,- ?Q die bijvoorbeeld "in Engeland zeer -sterk weegt meer tot allen zou moeten sprer> ken dan nu het geval is. - - -fïMJf. De heer Gomez werd op de luchthaven f?" ojn. uitgeleide gedaan door de ,vertegeii- woordiger van-de Nederlandse Antillen,, in ons land mr", N. Debrot en de 'secr,e-i"|. taris-generaal van -, de conferentie,» inï. Van der PeyL (jjr. Met hetzelfde toestel is ook 'de :presi-- .L dent-directeur vande KLM, de «heer Lr,'-.- A. Al er, naar de West vertrokken omjg een bezoek te brengen aan de'-KLM-ves-llr tigingen aldaar en kennis te maken met. verschillende -autoriteiten in* Suriname en op de Antillen. De reis van -de- heer Aler, die van de West naar Mexicovgaat''".-.£< en vandaar via Montreal en New York&sg terug naar Nederland, zal twee weken;., duren. - - A t - .1' ,w - Mei ingang van vandaag zal een gTOot: aantal Ambonese werknemers in verschei-X?jj?ai dene ondernemingen in en-in de omge-'s'vnjS" ving van de Brabantse hoofdstad het.werk ,-ys neerleggen. Het betreft hier onder meer <>*-4, 250 arbeiders van een'fabriek te Heusden. 60 bij een bedrijf in Den Bosch en 30 bij een bedrijf te Best. Ook in enkele andere fabrieken zouden de Ambonezen vandaag A hun werk niet hervatten. -..'"npt Het gaat hier, zo vernemen wij, - om een meningsverschil over de toepassing van de rijksbijslagregeling, zoais die /4"' vorige maand bij regeringsmaatregel Top- nieuw werd vastgesteld. De Ambonese p werknemers, die bij dit conflict betrok- ken zijn, zijn afkomstig uit het woon; Alp oord „Lunetten" bij Vught. Zij genieten //Si van rijkswege vrije huisvesting, voeding;. geneeskundige verzorging enz. Volgens een regeling, die bij hun aankomst in ons: -* land reeds was ingevoerd, moesten rij 60 procent van hun verdiensten terugbetalen -*/ Vf mede door het feit, dat nog enkele werk-' gevers destijds weigerden, opgave te doen van de verdiensten van de Ambonese werknemers kon de oude regeling in bet woonoord „Lunetten" niet worden toe» gepast. v U'fgS s v In het wachtlokaal van de Luchtdoel- artillerie in Kornwerderzand hebben "dé /iï, dienstdoende militairen zich Zaterdag" 'J'M suf gepiekerd over de vraag wat hun/'--.-/ te doen stond met een aantal jonge katjes, nadat de moederpoes verpletterd was onder de wielen van een auto. Eindelijk vonden rij de oplossing:»-' Een flesje plus speen. In het vervolgd behoort bij de wachtconsignes nu, ook:k „De katten ieder uur de zuigfles geven". 7-288 (5404; 7.576) huwelijken gesloten/jd-Is dus het C.B.S. "j3&r ln,de eerste vier maanden van 3954 Het aantal inwoners van ons land-neemt nog steeds toe. Op 1 Mei jl telde Nederland 10586.832 inwoners, tegen 10577931 per 3 April van dit Jaar. Het aantal levendge borenen bedroeg'ia April 10.220 (vjm. 18.962. vj. 19.402),. terwijl het aantal overledenen 5.291 (7.037; 6530) bedroeg. In April werden ilS.1 aanbd levendgeborenènviaïL, £J- «n het aantal overledenen Zoaia^ In - de periode Jan.-Aprir weittenï 23.274 (22.508) huwelijken gesloten. t i Ih" TO&r&ï? I ju X* A-y. f ytyngu ■Lj-ir tAi t ■Svsbw

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1