Invoering nieuwe belastingen? De Prins liet deuren openzwaaien van Vlaardings nieuwste bedrijf Zeventig invaliden maken bootreis naar België SCHIEDAM Onderzoek naar vrije tijdsbesteding der jeugd GTB promoveert naar eerste klas Geruchten om Koning Boudewijn Grote aanvoer van nieuwe haring VLAARDINGEN Ontvangst en opening Maasland Burgerlijke Stand van Rotterdam op televisiescherm Natuurtentoonstelling in Visbank geopend Herlialingsoefeningen reserve-personeel MAASSLUIS naar Seroei Eerste Kamer Aardolie te Schiebroek Vietnamese regering treedt af Yanaon bezet door opstandelingen 17 JUNI-LEIDERS VEROORDEELD „De Bout in 't GoncP TROUW Diusdap 15 Juni 1954 Vooras brak Burgerlijke stand van Schiedam Botsing tussen auto's aan de Waalhaven Z.z. Volleybalsuccessen van S.V.C. A.R. Kiesver. neemt afscheid van wethouder Jonker Korte Vlaardingse berichten Burgerlijke stand van Vlaardingen V Cursussen of zes dagen extra per drie jaar TEKKO TAKS EN HET TELEVISIE^AVONTÜÜM 30 -m'io'z II. M. de Koningin op landdag J)s. J. F. Kabel afgevaardigd van Ned. Ver. van huisvrouwen Z.K.H. verrast Rioolbelasting ZEVENTIG invaliden uit Schie dam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland, Delft, De Lier, Monster, 's-Gravenzande, Wate ringen, Naaldwijk, Voorburg, Wassenaar en Leidschendam, zul len zich Maandag 21 Juni aan boord begeven van de Kasteel Staverden voor een zesdaagse boottocht naar België. Pompboring had resultaat Ned, luchtmacht neemt deel aan Britse oefening Reinigingsrechten Nieuwe straatnamen in Sluispolder Nieuwe Italiaanse ambassadeur Hoge Raad verwerpt beroep i.z. moord te Valkenswaard Vliegtuig van M.L.D. mét neus in de sloot Bond van loodgieters bestaat 50 jaar Sluit India zijn Hoge Commissariaat in Z.-Afrika - Aftreden geëist president van Guatemala - -- KorvetForte de CoïmSra*^'' te water gelaten sms Termijnnoteringen Visserijberïchten pei kg.2°° kB Per da8: pr<lï 50 tot'7S «nt '-V-:. Onder leiding van prof. dr. M. J. Langeveld en prof. J. E. Kruyt is een team van de Rijksuniversiteit te Utrecht in opdracht van het gemeentebestuur in Schiedam gestart met een onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van de jeugd ygn 5 tol 25 jaar. Men denkt voor het gehele onderzoek, waarvoor op de gemeentebegroting voor 1954 een bedrag van f lo.OOO werd uit getrokken. twee jaar nodig te hebben. De werkgroep, bestaande uit drs, B. Lubbers, psycholoog, drs. J. van Hes sen, socioloog, en mej. E. v. d. Sonne- ren' hebben gisteravond de eerste con tacten gelogd met de Schiedamse jeugd leiders. Het ligt ln de bedoeling het onderwijs als een apart deel van het onderzoek ter hand te nemen. Hiervoor zal ee'n speciale bijeenkomst worden belegd met het onderwijzend personeel. De conclusies van het onderzoek zul len worden vastgelegd in een rapport dat B. en W. zal worden aangeboden. De werkgroep J.O.S. (Jeugd Onder zoek Schiedam) houdt kantoor in één der ruimten van het Beursgebouw. Gistermiddag omstreeks half vier reed een truck met oplegger nabij de Koc- marktbrug te Schiedam. Op dat ogenblik brak de vooras en het rechtervoorwiel bolste tegen de terrasomheining van ..De Amstelbron". Twee ruiten van de om heining braken, terwijl de omheining zelf over anderhalve meter beschadigd werd. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Op het R.D.M, terrein speelde G.T.B. Zaterdag haar derde wedstrijd tegen Slik kerveer om een plaats in de le klasse R.V.B. Het is een harde, doch zeer spor tieve strijd geworden met wisselende kansen. Voor de rust was Slikkerveer iets in de meerderheid en kreeg de achterhoede van G.T.B. het soms zwaar te verduren. De ruststand leverde een 1—0 voorsprong op voor Slikkerveer. Na rust nam G.T.B. echter het spel geheel in handen en Slikkerveer kwam er met meer aan te pas. G.T.B." combineerde goed het duurde niet lang of zij had door drie prachtige doelpunten een mooie voorsprong. Even werd het benauwd, toen Slikkerveer een penalty kreeg toe- gc vezen Deze werd echter naast ge schoten en daar G.T.B. door een beheerst doelpunt de score op 41 bracht, speel de zü verder- een gewonnen wedstrijd. Met 41 kwam ook de eindstand en hu mag G.T.B. het in de le klasse gaan pro beren. Geboren: Berthus D.. z. v. B. von Beers en C. M. Phcrnambucq; Edward. z. v. A. de Jong en H. J. de Jong; Catharine, d. v. N: de Ruiter en C. Koper; Maria, d. v. F. C. P. Bruinsel en C. M. v. Krieken; Marinus F., z. v. M. F. Clarüs en C. M. Bosch. Overleden: J. C. Roskam, 73 J. ....Op de Waalhaven Z.z. te Rotterdam moest de chauffeur van een autobus gister- «liddag remmen voor een andere bus. wel- welkc voor hem reed. Daarbij blokkeerde het linker voorwiel, zodat de bus naar links uitweek en op de andere weghelft kwam. waar juist een personenauto nader de, die bestuurd werd door de 48-jarige chauffeur P. K. uit het Sterrenbos te Schie dam. Een botsing was onvermijdelijk. De chau«eur liep inwendige kneuzingen op. de naast hem zittende controleur J. van N. van het Dr. Wiboutplein ln Schiedam kreeg een wond aan het hoofd en een ge broken linkerbeen. De slachtoffers zijn naar het Gemeenteziekenhuis in hun woon plaats vervoerd. De personenauto werd zwaar, de autobus licht beschadigd. In het intieme Volleybaltournooi, ge organiseerd door de Volleybalafdeling van de R.O.V. Shell, wisten zowel het eerste meisjes- als het eerste herenzestal de eerste prijs te behalen. De competitie eindstanden zijn nu ook bekend gewor den. Dames 1 eindigde in de 2e klasse op de 6e plaats en dames II met 3 punten achterstand op no. I in de reserve 2e klasse op de 3e plaats. Heren I werd in de 2e klasse eveneens 3c met 2 punten minder dan de kam pioen en heren II werd in de reserve 2e klasse zesde. Behalve de zaaltraining is S.V.C. nu ook weer met buitentraining begonnen, nl. 's Woensdagsavonds in het Sterrebos. Het Engelse blad „News Chronicle" publiceert ln zijn uitgave van heden morgen een bericht van zijn correspon dent te Rome volgens hetwelk „de Koning van België Prinses MariaChris tina, dochter van wijlen de Hertog van Aosta. ten huwelijk heeft gevraagd". Naar van gezaghebbende zijde te Brussel wordt verklaard is dit bericht van alle grond ontbloot. Een lid van de Koninklijke huishou ding heeft de berichten tegengesproken. Er is geen officiële verklaring uitge geven. zoals men oorspronkelijk had ver wacht. Gisteren had de Scheveningse afslag weer een enorme hoeveelheid haring te verwerken. Vijftien motorloggers voerden bijna 4000 kantjes haring aan. De prijs schommelde tussen f 40.en f 50.per kantje. Het grootste gedeelte werd over de klok afgeslagen, waar nog enkele uren mee waren gemoeid. Maandagnacht is tijdens het lossen in de visha! een ongeluk gebeurd. De voorman van de Scheveningse vishal, de heer L. Buis, kwam van de 4.5 meter hoge zolder in het afslaggebouw te vallen. Met een gebroken' hielbeen is hy naar het Ziekenhuis Zuidwal ver voerd, Niit naar Concours. De Maaslandse Muziekvereniging Euterpe zou op 13 Juli a.s. deelnemen aan een concours te Hoog Soeren. In verband met het gering aan tal inschrijvingen gaat dit concours ech ter niet door. De Maaslandse muzikan ten gaan nu maar een dagje toeren op de genoemde datum. Opbrengst. De te Maasland gehouden collecte voor het Nederlandse Rode Kruis - heeft het mooie bedrag van f 869,41 op gebracht. VaiUngprimeur. Aan de Coöp Groen ten- en Vruchtenveilingvereniging „Maas land en Omstreken" zijn Maandagmiddag door tuinder Jac. Poot uit Vlaardingen de 'eerste tuinbonen aangevoerd. De op brengst 'bedroeg 44 cent per kg. MAASLAND, 14 Juni 1954. Van de groenten zijn het momenteel bloemkool en andijvie die ter veiling domineren. Eerstgenoemde is de laatste week aar dig 'prijsvast, maar andijvie is sterk ge daald. Tomaten stegen in de nieuwe week iets; aardbeien werden ook goed betaald. De noteringen luidden: Export; tomaten A 1.241.26, B 1.22, C 1.25 1.26, CC 1.12 per kg.; bloemkool I 35 49, n 25—37, III 17—20 per stuk; sla I 4.606.00 per 100 krop; peen 4246 per bos; perziken 12li'A per stuk; prui men rood 10—- 13K, idem geel 1014'A per. stuk en 1.60 per kg.; komkommers wit I 32 per stuk; selderij 3 per bos. Binnenland:aardbeien 1.35—2.00 per kg. en 34—42 per doosje; sla Ib 2.503.00 per 100 krop; bloemkool I 2939, II 20-26. UI 15—17, afw. 8—21 per stuk; andijvie 1117 per kg.. II 810 per stuk; kroten 1113 per bos; tuinbonen 44 per kg.; tomaten 65110 per kg.; komkommers groen 29 per stuk; spinazie 36 per kg; rabarber 1012 per kg; peen B 39 per bos; selderij 24 per bos. Aangiften van 14 Juni BEVALLEN: A W van ProoljenJungerius z; G KoenSlingerland d: C H Rooiman. t Hart z; K M van ErkelAdler z; A C L Veldhuis—ClUekens d; T Eesseling—Engels d: J Lu ij penHoeljberg z cn d: D Brussee Vendels d; J Romundevan Grondelle r: E Lander—Albers d; A VerzljlMos z; A Vermijn—de Rek z: E R de Vos—Jordaans z; G DijkgraafSchipper* d; M E Meul- uicester—Fraza z; E C Landzaat—Bouwer a; A HarteveldOfferman d: W G Koornneef Eu|js z: D Schuring—Romein z: H P Hu- vers—Koldijk z; c A van den Bosch—Ven hoven z: A J van de Weteringvan Wasse naar z; H NaringKruljsdOk z; C J Hor- stink—van Wijk z; S de Vrijer—Reeder z; M J Hulskervan der Mespet z: B Nlct- nendorst—Westbroek d; C M van der Cam- men— Schröder d; A van der Horden—Saar- loo' z; M W KleboomZonneveld d: P choltenvan der Beek d: M R KatsCoen- ders d: N van OostenVerhuist d: J B jerhoeff—Dencher z; E M J Duinhouwer— de Haan d; A van Dortvan de Korput z: -- Ghr J DriessenHanselmnn z: G M Slln- erland—Rlemens z; J van Reede—Snijders d: M J van den BromPeterse d: J J van der VreedeVermeulen z; A Treure—Cunes z; P C Crouwelvan der Graat d; H Kaij- ser—van Strien d: M VersluisBerkhof d; C Kranendonk—Maas z; J Heiman,—van t Hof d; J M Boerlage—van Don-.n-.ets z: H A H Schouten—de Klefte d; A J Schou tenvan der Pluljm d: G Schottevan der Jagt z; W C BakkerSchutte z; J G Bccker- Koets d; B C M Kros—Jopp» z; G Edel Dlrkx z. OVERLEDEN: A F Horeman. man v J W Zomer 60 j: A Schouten, man. geh. gew. m. M C de Galan 68 J: J H Nnnrdlnk. vr.. zen. Rew. m. H Smemsn 78 J: F ïtUler. man v H M Dovianus 55 1; P B de Winter, man v G W Martens 68 j; R C Rosbergen, vr. v. J H v Nieuv/kerk 69 j: J M Peters, man geh. gew. m. B Beokers 93 j: L J Verhagen, man v. w P v Staveren 74 j: J S v Arum, man v. C H Hoogerdljk 48 j: N Kuivenhovcn. man. geh. gew. m. W p de Roos 89 J; P J Joo*en. vr. v. C A B Nadorp 72 j; J H Kamu, vr. v. C v Koolj 57 J; A Stuij, man v. a Tulnenburg 3d j; G Goosen, man v. A Zlrkzee 73 j. Voorta «Is levenl. aangegeven: J M Bors- boom—v d OeQn i: H L v Harten—Tim- mers d: W v B»»k—'t Hart x. In aansluiting op het verslag van de opening van de nieuwe Conclnnatl-fa- briek, dal wij elders in ons blad hebbent opgenomen, kan over het bezoek van Z.K.II. Prins Hemhard aan dit Ameri kaanse bedrijf nog het volgende worden gemeld: Terwijl ronkende vliegtuigen overvlo gen en de Stars en Stripes en het rood- wit-blauw onder de strak blauwe hemel waaiden, arriveerde, voorafgegaan door de Vlaardingse motorpolitie, de hoogste gast op dit festijn: Z.K.H. Prins Bemhard in zijn zwarte Ferrari, die hij zelf be stuurde. De Prins was in gezelschap van zijn secretaris, dr. F. A. de Graaft. Na het welkom van burgemeester Heusdens werden de directieleden van Cincinnati aan Z.K.H. voorgesteld. Hierop begaf de hoge gast zich via een aangebrachte pa- De Vlaardingse afdeling „Linnaeus" van de Christelijke Jeugdbond van Na tuurvrienden heeft ln de Visbank een aantrekkelijke tentoonstelling ingericht, die een fraai beeld geeft 'van een gedeel te van de Nederlandse flora en fauna. Deze expositie werd Maandagavond door wethouder H. K. van Minnen met een kort woord geopend. Vooraf sprak de heer W. Vink, voor zitter van „Linnaeus", een inleidend woord tot het veertigtal genodigden, dat zich in het tentoonstellingszaaltje verza meld had. Hij noemde -deze periode van het jaar een gelukkig tijdstip, om een dergelijke tentoonstelling te organiseren. Immers, nu is de natuur in volle bloei en velen beginnen thans hun vacanties op te nemen. Tegenover de schepping Gods past ons de nodige eerbied, aldus spr., maar we mogen ons verblijden in de lof, die juist die natuur Hem in haar weer galoze schoonheid brengt. Wethouder Van Minnen sprak er zijn blijdschap over uit, dat deze tentoonstel ling juist nu tegelijkertijd met de ge meentelijke actie Meimaand Bloeimaand wordt gehouden. Hij wees er op, dat dit alles een schepping Gods was, een groot wonder, rijker, dan de menselijke techniek ooit zou kunnen opbrengen. Hij achtte het trekken in en genieten van de natuur een prachtige besteding van de vrije, tijd en verklaarde aan het eind van zijn toespraak de tentoonstelling voor geopend. De secretaresse van de bond, mejuf frouw L. Weerheim, bood wethouder Van Minnen na de officiële opening als tegen prestatie voor zijn grote medewerking, o.a. bij het verkrijgen van de expositie ruimte. een opgezette eekhoorn aan. het geen de bewindsman kennelijk aange naam verraste. De Anti-Revolutionnaire kiesvereni ging „Nederland en Oranje" komt Donderdag 17 Juni, 's avonds te kwart voor acht, in de zaal Excelsior aan de Oosthavenkade bijeen om afscheid te nemen van wethouder J. L. Jonker, die dezer dagen is afgetreden als lid van dé gemeenteraad van Vlaardingen. Lelijke' val. De 43-jarige bouwvak arbeider W. W. uit Schiedam is gister morgen van de derde etage van een bouwwerk aan de Van Hoogendorplaan gevallen. Hij kwam een verdieping lager op een betonnen vloer terecht en moest met een schedelbasisfractuur in het zie kenhuis te Schiedam worden opgenomen. Been gebroken. De lfi-jarige fietser J. de V. brak Zaterdag het rechterbeen, toen hij rijdende van een steil!aan de Burg. Pruissingel, kwam te vallen. Hij is :in het Algemeen Ziekenhuis opge nomen. Nog een been gebroken. De 45-jarige P. S. uit Den Haag liep Zondagmiddag 'n gecompliceerde beenbreuk op, toen hij op de Pruissingel met zijn motor in bot sing kwam met een bromfiets. Óver de kop over kat. Gisteravond ging een bromfietser S. op de Schiedamseweg over de kop, toen hij in aanrijding kwam met ccnkat. De bromfiets werd be schadigd, de berijder liep schaafwonden op, de kat liep weg. Geboren: Marinus. z. v. W. Boerdam H. W. P. Bevers, Hofjesstraat 20; Eduard, z. v. C.'Visker eri A, J. ten Napel, Klap roosstraat 5d; Willem, z. v. J. van der Linden en J. P. van Zanten, Arn. .Hoog vlietstraat 76; Petrus, z. v. H. F. Stal en J, den Hollander, Vaartweg 16; Johannes, z v. H. van Bracht en .M. E. Hess, Mark graaflaan 89; Maria Cornelia, d. v. W. J. van der Vlis en M. Woensdregt. Wm. Beukelsznstraat -26: Franciscus Johan-r.es Maria, z. y. "W. J. Odijk en L. van Houté, Bangkastraat 5 Overleden: Hendrik Balkhoven, 46 j-, echtg. van C. M. Kanters, Friésestraat 6a t« Rotterdam. ladijn, waaronder hij nog enige tijd met verschillende heren spra: vaagstruimte.. ik, naar de ont- Hoewel zoveel mogelijk zal worden getracht de particuliere belangen van het reserve-personeel niet te schaden, zal feitelijke vrijstelling van herha- lingsoefenigen van het im iKedertan-d- België, Luxemburg, Frankrijk en West- Duitsland gevestigde reserve-personeel niet worden verleend zo deelt de Mi nister van Oorlog in zijn memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer me de. Omtrent het stelsel van wintercur- sussen deelt de minister o.m. mede, dat de resultaten dezer cursussen van zo danig gunstige aard zijn, dat hij tot de conclusie is gekomen, dat het wenselijk is aan deze methode tot verdere vor ming van de reserve-officieren een wettelijke basis te geven, met dien ver stande, dat ihet, met het oog op de mogelijkheid dat t.z.t. wederom tot het geven van wintercursussen zal worden overgegaan, de voorkeur verdient in de wettelijke bepalingen nopens de verde re vorming van de reserve-officieren in het midden te laten of deze vorming door middel van schriftelijke of mon delinge cursussen dient te geschieden. De minister zou in het wetsontwerp de mogelijkheid willen openen de re serve-officieren, eventueel boven en behalve de termijnen van zestig dagen, welke zij in iedere periode van drie jaar voor herhalingsoefeningen ter be schikking zijn, de keuze te laten tussen het volgen van cursussen en een een malige opkomst van zes dagen gedu rende iedere periode van drie jaren. Het aantal van zestig dagen dient na melijk geheel voor het volbrengen van herhalingsoefeningen te blijven gere serveerd. fflsww— Bijna doorlopend werd er nu geoefend voor het tournooi en niet alleen Ridder van Vianen, doch ook Tekko bekwaamde zich steeds meer in de kunst van het steekspel. Eindelijk was de grote dag aangebroken. Iedereen was al vroeg in de -weer. De schildknapen poetsten de paarden en uitrustingen nog eens extra op en oude in de strijd vergrijsde voetknechten formeer den met kennis van zaken de stoet. Toen gaf Ridder van Vianen het sein tot vertrek en in gezelschap van Vrouwe Machteld en omgeven door zün edele vrienden en zijn getrouwen begaf hij zich op weg naar de kamp plaats. Achteraan op de zwarte hengst en spelend op de luit reed Tekko en hü bezong, gelijk hij 's avonds gewend was te doen, de onoverwinnelijkheid van zün nobele gastheer. H. M. de Koningin heeft hedenmorgen een bezoek gebracht aan de landdag van de Nederlandse Vereniging van Huis vrouwen in het Hilversumse Sportpark, waaraan door ca. 500 afgevaardigden uit het gewest NoordhoUand werd deelgeno men. Nadat het gewestelijk bestuur aan haar was voorgesteld, woonde de Vorstin een deel van de bijeenkomst bij. Na zich tij dens een kopje koffie op ongedwongen wijze met de huisvrouw te hebben on derhouden, vertrok de Koningin tegen 1 uur weer naar Soestdijk. Marijke en Marianne de Bruine boden haar enkele porseleinen potjes met bloemen aan voor de Prinsessen. De vele aanwezigen hadden via de veertien televisieschermen de ont vangst van de Prins op het bordes kunnen volgen. Nadat Z.K.H. was bin nengetreden sprak de heer Geier hem ln vrijwel onberispelijk Nederlands toe, waarover de Prins zich zó verrast toonde, dat hü er van af zag zijn op papier gestelde speech uit te spreken cn er de voorkeur aan gaf om zün ge lukwens zonder meer in het Engels over te brengen. Hierna was het grote moment van de opening aangebroken. Op het podium in de ontvangstruimte opende de Prins door een sleutel in een aangebracht slot te steken de deuren van de op enige af stand gelegen nieuwe fabriek. De open zwaaiende deuren werden op het tele visiescherm zichtbaar. Direct daarna ver toonde het beeld een groot bord met de uitnodigende woorden: .„Hartelijk wel kom!" Hierna werden de beide volkslie deren gespeeld door de Kon. Militaire Kapel, die op deze heuglijke dag voor de feestmuziek zorgde. Tijdens de rondgang door de gebouwen toonde de Prins bijzondere Interesse voor de opgestelde machines en liet hij zich vaak voorlichten door directie en perso neelsleden. De directie van Cincinnati leidde de Prins rond door de nieuwe fabriek. De Koninklijke gast had grote be langstelling voor de in de ruime hal opgestelde ingewikkelde machines. De Minister van Binnenlandse Zaken stelt zich naar aanleiding van een ver zoek van het Gemeentebestuur tot ver hoging van het basisbedrag der algemene uitkering op grond van de wet „finan ciële verhouding tussen rijk en gemeen ten" op het standpunt, dat een zodanige aanvraag niet voor behandeling in aan merking kan komen als de gemeente haar eigen heffingen niet tot een. aanvaard baar peil heeft opgevoerd. In verband band hiermede komt het de voorzitter van Ged. Staten gewenst voor, dat Maas sluis overgaat tot invoering van een rioolbelasting en een heffing van reini gingsrechten. De aanvrage om een ver hoogde uitkering op het basisbedrag der algemene uitkering is ingediend, omdat in de komende jaren rekening moet wor den gehouden met een verhoging der uit' gaven van de gewone dienst der begrO' ting, welke niet uit de gewone middelen zullen kunnen worden bestreden. Ver wacht wordt, dat de begroting voor het dienstjaar 1955 reeds een tekort tot een aanzienlijk bedrag zal aangeven, tenzij op de ingediende aanvrage tot het ver krijgen van een verhoogde uitkering door de Minister gunstig wordt beslist. Gelet op bovenstaande zal de Raad Vrijdag avond omtrent de ontworpen verordenin gen zijn oordcel moeten uitspreken. De verordening bepaalt o.a.: dat de belasting verschuldigd is voor het gebruik Het Nederlandsche Roode Kruis heeft deze tocht georganiseerd met het doel die invaliden, die volkomen aan bed gekluisterd zijn eens uit hun huizen te halen en enkele dagen onbezorgde vreugde te verschaffen. Met wagens .van de, G.G.D. worden de zeventig deelnemers aan boord gebracht van de Kasteel Staverden. die gelegen is aan het Oude Hoofd in Vlaardingen. Hiervandaan zal ook het vertrek plaats vinden. Het is de eerste maal dat invaliden op deze wijze hun v'acantie in het bui tenland zullen' doorbrengen en dit feit geeft wel een bijzondere betekenis aan deze tocht. Tot dusver beperkte de route, van de Kasteel Staverden, eigendom van de Holland Veluwe Lijn. zich tot toch ten binnen onze grenzen. Maar nu voert de reis dan naar Antwerpen waar deze invaliden een hartelijke ontvangst ten deel zal vallen. (Van onze Haagse redacteur) De Eerste Kamer heeft vanmiddag zonder discussie haar goedkeuring ge hecht aan een aantal wetsontwerpen. De Kamer ging o.a. aecoordi <met .het verbod van nieuwe inschrijvingen krach tens de trekhondenwet;met de ge meentelijke "indeling van een nieuwe polder in het Sloe en met een verhoging van de buitengewone pensioenen: 1940 1945, met een toeslag, inverband met de huurverhoging en de opheffing van de consumptiebeperking. De eerste dag gaat de tocht tot Dor drecht, waar wordit overnacht. De twee de dag brengt de boot hen tot Wemel- dinge en de derde dag zullen zij dan in de Scheldestad arriveren. De terugreis voert via Hansweert en Dordrecht weer naar Vlaardingen waar het gezelschap Zaterdagmiddag zal arriveren. Overdag zuUen de patiënten var.af hun bedden die op het dek kunnen worden geplaatst, van de natuur kunnen genieten, terwijl 's avonds ontspannings programma's worden gegeven. Aan boord bevinden zich een arts, vier verpleegsters en een aantal helpsters en helpers die voor de medische hulp zul len zorgdragen. Indertijd kon gemeld worden dat een aanwijzing was verkregen van de aan wezigheid van aardoliesporen in de ver kenningsboring van de Nederlandse Aardolie Maatschappij te Schiebroek, aan de rand van Rotterdam. Thans heeft de N.A.M. Hiernaar een nader onderzoek ingesteld door het ver richten van een pompproef. Daarbij is een geringe hoeveelheid aardolie ver kregen- De proeven zullen nog geruime tijd moeten worden voortgezet alvorens uit het aan de gang zijnde onderzoek kan worden geconcludeerd of aardolie in deze boring in economisch winbare hoe veelheid aanwezig is. Een aantal squadrons van de Konink lijke Luchtmacht zal deelnemen aan de luchtverdedigingsoefening „Dividend" die van 1618 en van 2225— Juli in En geland wordt gehouden. De Nederlandse eenheden zullen bestaan uit Meteoors van de Luchtverdediging en Thunderjets van de Tactische Luchtmacht. of genot van de riolering der gemeente Maassluis voor de afvoer van water en vuil van gebouwde eigendommen en daar bij behorende erven, voor zover deze rechtstreeks of onmiddellijk aansluiten op de riolering der gemeente, hetzij dit het gemeenteriool, hetzij dit het gemeen tewater is. De belasting is verschuldigd door hem, die krachtens recht of bezit of enig ander zakelijk recht op 1 Januari van het belastingjaar het genot heeft van een gebouwd eigendom. Als genothebben de wordt aangemerkt hij, die op 1 Januari van het belastingjaar in de kadastrale legger als zodanig is aangewezen, tenzij kan worden aangetoond, dat een misstel ling in de legger heeft plaats gehad of dat de op 1 Januari plaats gehad hebben de veranderingen daarin nog niet waren opgenomen, in welke gevallen met de gewijzigde toestand rekening wordt ge houden. De belasting wordt berekend naar de belastbare opbrengst van de ge bouwde eigendommen met hun gebouwde aanhorigheden en bedraagt over een vol jaar 3 van de belastbare opbrengst. Het belastingjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. De verordening noemt voorts een aantal vrijstellingen, zoals eigendommen, waarin uitsluitend de openbare eredienst wordt uitgeoefend; ambtswoningen van godsdienstleraars en verdere dienaars voor vaste openbare eredienst en eigendommen, uitsluitend dienende als inrichting van weldadigheid of tot genezing of verpleging van zieken of gebrekkigen. Tevens is bepaald, dat, Indien de belastingplicht ontstaat na 1 Januari van het 'belastingjaar over het lopende jaar geen belasting verschuldigd is. De rioolbelasting zal naar schatting f12 a 13.000.per jaar opbrengen. De lasten voor onderhoud van riolerings werken, voor zover deze betrekking heb ben op de afvoer van water en vuil van gebouwde eigendommen worden becijferd op een jaarlijks bedrag van f 16 a 17.000. Naast de rioolbelasting zal tevens nog een reinigingsrecht worden vastgesteld. Dit recht wordt geheven voor het op ge zette tijden door de gemeentelijke reini gingsdienst ophalen van huisvuil en andere droge afvalstoffen. De rechten zijn verschuldigd door degene, die als hoofd gebruiker of hoofdbewoner van een per ceel of perceelsgedeelte van de genoemde dienst van de gemeente gebruik maakt. Wie hoofdbewoner of hoofdgebruiker is wordt naar omstandigheden beoordeeld. In de regel wordt per perceel of perceels gedeelte slechts éen vuilnisemmer in ge bruik toegestaan. Het recht bedraagt voor elk perceel of gedeelte daarvan per jaar f 5.indien voor een perceel of ge deelte daarvan twee emmers worden gebruikt, is voor de tweede emmer een recht verschuldigd van f 4.50 per jaar en bij gebruik van elke volgende emmer f 4.per jaar. Het jaar, waarover de rechten worden geheven loopt van 1 Ja nuari tot en met 3>1 December. Indien de belastingplicht ontstaat op of na 1 Juli van het belastingjaar is de helft van het recht verschuldigd en indien de belasting plicht eindigt vóór 1 Juli wordt op schrif telijk verzoek van de belanghebbende door burgemeester en wethouders ont heffing verleend tot de helft van het recht. Van de betaling van het recht zijn vrijgesteld de belastingplichtige natuur lijke personen, die kunnen aantonen, dat zij in het kalenderjaar, voorafgaande aan het belastingjaar, tezamen met de eventueel tot hun gezin behorende per sonen minder dan f 15.aan loon- of inkomstenbelasting hebben moeten vol doen. In het prae-advies aan de raad tekenen B. en W. aan, dat de kosten van de reini gingsdienst in onze gemeente, welke be rekend is over een periode van 5 jaren, op een bedrag van circa f34.000.per jaar kunnen worden gesteld, zodat het voorgestelde tarief redelijk wordt ge noemd, omdat naar raming het reini gingsrecht een bedrag van f12 tot f 13.000.— zal opbrengen. Voor de circa 600 ingezetenen, die een vuilnisemmer van de gemeente in bruik leen hebben de overige ingezetenen kochten er een via de middenstanders ter plaatsewordt een gunstiger retributie voorgesteld. B. en W. stellen de raad namelijk voor de aanvankelijk vastgestel de retributie van f2.50 per jaar terug te brengén tot fl.50 per jaar. Nieuwe stratennamen in Sluispolder. Bij de verdere verwezenlijking van het uit breidingsplan Sluispolder is het nood zakelijk, dat aan de aan te leggen straten een naam wordt gegeven. De reeds be staande straten dragen de naam van enkele dichters uit de bloeitijd van de republiek der Verenigde Nederlanden en B. en W. menen, dat bij het geven van namen aan de nieuwe straten in de Sluis polder zoveel mogelijk de eenheid dient te worden gehandhaafd. Overeenkomstig deze opvatting wordt voorgesteld de in de naaste toekomst aan te leggen straten naar de volgsnde dichters te noemen: Joan Luyken, Willem Bilderdijk, Isaac Da Costa, Nicolaas Beets, Jacob van Lennep, Guide Gazelle. Jacob Revius en Mevr. H, Roland Holst. In de tweede ochtenddienst ln de Hervormde Prinsekerk te Rotterdam- Centrum vond gistermorgen de afvaar diging plaats van ds. J. P. Kabel. Deze predikant is door de Raad voor de Zen ding der Nederlands Hervormde Kerk verbonden als zendingspredikant aan de classis Rotterdam-Noord en hij reist naar Seroei (Nieuw-Guinea) waar hü zal medewerken aan de opleiding van predikanten voor de Papoease Kerk, ter vervanging van ds. Teutscher. die deze maand naar Nederland terugkeert. Ds. Kabel was-reeds werkzaam te Genjem aan de Noordkust van Nieuw-Guinea. Ds. J. W. van Swigchum ging voor in deze kerkdienst en hij sprak naar aan leiding van Handelingen 14, waar de zendingsreis van Paulus en Barnabas beschreven wordt. Ds. Kabel zelf sprak over 1 Corinthe 1550 tot 58. „Mijn ar beid zal mooi zün, doch zeker niet zon der teleurstelling", aldus de predikant „Tevergeefs zal het niet züjl want het geschiedt in dienst van de Heer". Aan het einde van de dienst spraken de heren A. J. van der Vlerk, mr. S. C. graaf Van Randwijck, namens de Raaa voor de Zending, ds. Joh. Gerrit sen Jr., die onlangs terugkeerde van Nieuw-Guinea, mevrouw M, Th. Sjouke —Schrijvers namens de Vrouwenzen- dingsgroepen en de heer H. Zuidam, zen- dlngsdistrictssecretaris. De Vietnamese regering van premier Prins Buu Loc zal morgen aftreden. Dlt- werd vandaag in Saigon uit gezaghebq bende bron vernomen. I. Vrienden van Buu Loc, die een neef is;. van het staatshoofd Bao Dai, zeiden, dat; hy zijn functie neerlegt omdat bij zijn j- voornaamste doel heeft bereikt de on afhankelijkheid van zijn land. ;f Van nu af aan komen de' binnenlandse problemen op de eerste plaats, zou de mening van Buu Loc zijn. Het is nog niet bekend wie de opvol- j ger van Buu Loc zijn. Algemeen wordt 'J echter verwacht, dat dit Ngo Ding Dien, een 53-jarige katholiek en vooraanstaand nationalist, zal zijn, Buu Loc's regering, die het kabinet van Nguyen Van Tam opvolgde, dateert van begin Januari van dit jaar.- - - Tot ambassadeur van Italië bij ons Hof is benoemd markies Giorgio Benzoni. Gisteren is de stad Yanaon, ten noor den van Pondichery, een van de kleine Franse kolonies aan de Oostkust van In dia door opstandelingen tegen de Franse heerschappij veroverd. Volgens het Franse ministerie .van Bui tenlandse Zaken zijn er nog niet veel bizonderheden bekend, maar staat wel vast dat verschillende personen verwon dingen hebben opgelopen. Uit het feit dat de opstandelingen van Indisch grond* gebied kwamen, meent men op te moeten maken dat de actie de steun heeft van de Indische regering. Op het moment, dat de aanval plaats vond. bevonden zich geen Franse autori teiten meer in Yanaon, daar deze allen naar Pondichery teruggeroepen waren. Dë -Hoge Raad heeft heden verworpen het beroep van P. L. van B. door het •gerechtshof te 's-Hertogenbosch veroor deeld tot 15 jaren gevangenisstraf we gens de moord, gepleegd op 23 Febr. 1952 te Valkenswaard, waar de veroor deelde 2000 wegnam en om die dief stal mogelijk te maken H. Keur zodanig mishandelde, dat deze daarna is over leden. Vier Oostduitsers, die ervan beschuldigd werden leidende rollen ie hebben gespeeld in de opstand ven 17 Juni tegen het com munistische Oostdulise regime, zijn veroor deeld tot dwangarbeid. Wolfgang Sllgradt en Werner Mangelsdorf werden tot vijftien jaar dwangarbeid ver oordeeld, Hans Fueldner tot 10. jaar en Horst Gassa tot vijf jaar. In de aanklacht tegen de vier mannen werd gezegd dat zij de voornaamste aanstichters'waren van de opstand en dat zij betaald werden door een Westerse mogendheid voor hun activiteit. Volgens het Nieuwsbureau ADN heeft Mangelsdorf verklaard dat er plannen in voorbereiding waren om ln de zomer of het najaar van dit jaar opnieuw een opstand te organiseren. Hedenmiddag' omstreeks twaalf uur is, naar men ons van de zyde van de Marinevooriichtingsdienst mede deelt, een „Avenger" van de Marine Luchtvaartdienst even buiten het dorp Valkenburg (Z.H.) met de neus in een sloot terechtgekomen. De bestuur der. de luitenant-ter-zee-vlieger eerste klasse J. M. A. Muntenaar, werd licht gewond; hü liep enige builen en gewond; hij li lap enige builen en schrammen op. Bijzonderheden over de toedracht van het ongeval ont breken nog. De „Bond van Loodgieters- en Fit- terspatroons in Nederland" viert deze week het vijftig-jarig bestaan met het houden van een tentoonstelling in het Groothandelsgebouw te Rotterdam. Deze expositie „De Bout iii 't Goud" beslaat een totale ruimte van 1800 m2 en vanmorgen verrichtte de directeur van het Gasbedrijf te Rotterdam, ir. C. F. Rüter, de officiële opening daar van. Op deze jubileumtentoonstelling wordt duidelijk gedemonstreerd op welk een snelle wijze het loodgieters- bedrijf zich in een tijdsbestek van vijftig jaar heeft ontwikkeld. Een halve eeuw geleden moest er nog ge werkt worden met zeer veel primi tieve middelen, maar in de laatste jaren staan ook in deze branche mo derne gereedschappen ter beschik king. Ook aan dé opleiding voor lood gieter of fitter is bijzondere aandacht besteed en op velerlei wijze wordf uitgebeeld, hoe onontbeerlijk de in schakeling van de loodgieter of de fitter is. Sinds de erkenning van deze vak lieden, is het vertrouwen van het publiek in de loodgieters en fitters aanmerkelijk groter geworden dan voorheen. De expositie toont zeer veel bezienswaardigheden. De expositie duurt van 15 tot en met 19 Juni. nor is oenoema marines i>mvo ocuzuuu. y Hij volgt de heer 'Casto Caruso op, die onlangs naar Athene is vertrokken' als Italiaanse ambassadeur aldaar. - --4-V De nieuwe ambassadeur wordt aan het einde dezer maand in ons land verwacht.-; Naar Reuter van gewoonüjk betrouw- j bare zijde verneemt, heeft India beslotèh^Syy om zijn Hoge Commissariaat in Zuid-v«v, Afrika te sluiten. India heeft geen wer-M-y kelijke vertegenwoordiger in Zuid-Afrika >- sinds hét terugroepen van -de Hoge Com-- l missaris in 1946 als protest tegen beper- '"i kingen op het landbezit voor. Aziaten. en dé wet op de volksvertegenwoordi-.i^' ging. Dezaken werden inmiddels waarr, -in genomen door een assistent-secretaris. Van de sehëepwerf der N.V. De Haan en Oerlemans te Heusden y is met goed:gevolg te watergélaten het eerste£^4 van een serie van tien korvetten; waar van de bouw is opgedragen aan'dlverse.j- -. scheepswerven in ons land, te bouwen 'ftps, voor rekening van. de Braziliaanse ma rine.' Het'was de korvet „Forte de Coïm- ggfe bra". - - De doopplechtigheid, geschiedde door mevrouw Adelaïda da Gruca 'Arahha,:.«4g echtgenote van de Braziliaanse amb'asrilSis sadeur. De afmetingen zijn: lengte 55.72 m. f- breedte 9.30 m, diepgang 3.55 'm. Twee Sulzér-motoren van 1080 pk zorgen voor de voortstuwing. Het bouwen had plaats onder supervisie van het bureau- éy .Veritas". -V v yi/v-Skaff! Mals. Vorig slot VJc. Juli 25.60 25.62# Sept. 24.97# 23.95 Nov. 24.25 23.47# Jan. 23.62# 23.47# Gerst. Juli 20.62# ,;f - Sept. 18.82# Nov. 18.70 Jan; 18.70 Volgens een Maandagavond In Wash- s, ington ontvangen bericht heeft het le- ger in een ultimatum het aftreden ge- eist van president Arbenz. De president zou zich bereid, hebben verklqngdjop, be-.-Jg: paalde voorwaarden laf. te: treden:■**>$-: (Medegedeeld door de firma A.' Makkreel, makelaar in granen) ii Rotterdam, 14 Juni, SJc. Ug 25.60;^ 24.00'Al: 23.42# 23.30 hü 20^0't 18.80 •■fê; 18.70^; 18.701 's-GRAVENHAGE, 15 Juni. Vangstbe-- richten uit zee: SCK-78 19 k, SCH-87a,CJg 2 k, SCH-200 2 k, SCH-195 16 k, SCH-;:'j r - 245 8 k. SCH-254 20'k, SCH-341 10 k.' V SCH-342 18 k, SCH-402 27 k,-SCH-56SM 2 k, SCH-159 2 k. SCH-105 2 k, SCH-S39 - 25 k. SCH-23 3 k, SCH-53 51 k, SCH- 332 34 k, SCH-204 3 k, SCH-39 16 k, SCH-4 2 k, SCH-75 6 k, SCH-18I 1 k, SCH-199 5 k, SCH 32 12 k, SCH-48 4 k. SCH-49 10 k, SCH-51 2 k, SCH-189 15 k,.< SGH-233 2 k, SCH-247 nog 120 mij!, SCH-262 3 k, SCH-235 11 k, SCH-5 2 k, SCH-8 8 k, SCH-15 38 k, SCH-19 15 k, V SCH-25 42 k, SCH-37 4 k, SCH-45 50 k.'^'i nog 20 netten, SCH-69 13 k, SCH-84 2 k.-V SCH-210 5 k, SCH-236 7 k, SCH-249 I k, SCH-297 20 k, SCH-312 18 k. SCH-399' v- 1 k, SCH-36 19 k, SCH-353 12 k.T':%f SCH-20 2 k, SCH-314 2'k, SCH-79 46 k, SCH-141 26 k. SCH-284 45 k, -SCH-36!StS 2 k n/h, SCH-46 8 k, SCH-64 .0 k.' SCH-72 4 k, SCH-73 2 k, SCH-97 0 k-'sf-:; SCH-103 1 k, SCH-116 3 k, SCH-122 12 k, SCH-160 3 k. SCH-242 3 k, SCH- - 275 4 k, VL-50 20 k, VL-53 17 k, VL-56 7 k, VL-61 9 k, VL-70 44 k, VL-71 14 k,-S: VL-78 40 k, VL-80 0 k, VL-04 0 k VL-85 36 k, VL-86 10 k, VL-112 17 k,: A' VL-115 8 k, VL-132 70 k, VL-142- 25 k, VL-196 15 k, VL-197 40 k, VL-199 50''k.i^W VL-203 38 k. VL-205 40 k, VL-205 17 k,%5 VL-207 50 k, VL-114 30 k. Binnen te Schevèningen: SCH.-77: 12 iast van 3 schepen; SCH- 5": 6 last eigen vangst; SCH-63: 15 last.I'S::;' .Coedereede: De zeevissers hadden van-Slfl wege de minder gunstige weersomstand!g-:4t5K heden matige besommingen. Een garnalen- «sfeï ;5ng 120 kg per dag; prils 55 tot 80 cent per kg. Visser A. Groenendijk van de Go. 10 verloor zijn gehele vistuig.i-SSt hetgeen een schadepost van /-1000 betekenhfi-'ëï Ouddorp: De gamalenvissers konden de?#;¥ fﮫe week vissen. Ouddorp. v|jf dagen van^lï 150 tot 280 kg per dag. Brouwershaven, vijf -: 28F2£,Va? '5? tot 300 kg per dag. Scheve- ningen vier dagen van 120 tot 250 kg p.'dagl-Stó Pe 2J^zen. van de Pellerijgamalen waren 50 tot 82 cent per kg.; tong van 60 tot 110 cent-1 per kg. schar en bot van 22 tot 25 cent per' N kg-.Eeh zeevisser had matige vangst.'-"P'ru Stellendam: De zeevisserij werd belnvló«fe)5:li! door slecht weer. Allen hadden matige vanBit;v.'ffe en besommingen.. Gam-lienvisseril in bet Goereese Gat door ruim .20 vaartuieen van

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1