n i Van '1 Hof naar't Hoofd Rituwü Chr. Textielhandelaren hielden jaarvergadering in Dordrecht Zuid-Korea niet meer gebonden pr *0 m Mannenzangvereniging „Orpheus" te Vlaardingen bestaat 50 jaar w - ,1» Franse troepen in Ponclickerry TROUW Woensdag 16 Juni 195<l SCHIEDAM r" De handtekening van Schiedams burgemeester Verordening van 1901 Voortaan f 7,50 voor een paspoort Start van Jeugd Jolijt Wielrljdster aangereden HVO-HBSS B B. maakt propaganda "Chr. Vrouwenbond besloot seizoen Lezing ds. H. S. Kalf} Burgèrlijke stand van Schiedam Maasland Bromfietser botste tegen auto Aan ivapenslilstands- ovèreenkomst Haagse „opening" van Holland Festival TEKKO TAKS EN HET TEIEYISïE#AVONTUUK 31 COLA KOKS oo/toeiiDAS. vkudaq en zatikdas zijn ot VLAARDINGEN Vietnamese regering' treedt af Burgerlij ke Stand van Rotterdam Originele actie van de middenstand Korte Vlaardingse Berichten Opening van Cincinnati Personeel deelde in de feestvreugde Indonesische delegatie Uniebesprekingen Eerste Kamerlid A. J. de Goey overleden Straalbommenwerper in Australië verongelukt Koningin naar Den Bosch en Breda MAASSLUIS Eerste boottocht voor bejaarden Motorpolo-wedstrijd Riolering Weverskade Vlaardingse logger aangevaren Gat werd met zeil en pek provisorisch gedicht Sociale toetten - Bésclioten Nederlandse straaljagers school f op Borkum? .,i m I Termijnnoteringen aaao-'^fi Visserijberichtett- ;W vdM§ê, ié Op vragen van het Tweede Kamerlid de heer E. Vermeer in verband met een door een distilleerderij te Schiedam ge- nlaatfte advertentie, heeft de minister van Binnenlandse Zaken geantwoord, dat de gemeenteraad van Schiedam op 7 1 Mei 1901 een verordening heeft vastge- I kteld betreffende het waarborgen van de S. Lhtheid van Scbiedamse jeneve' en scbiedamse moutwijn. In die tijd werd de oude methode, volgens welke jene ver werd gestookt uit moutwijn, die uit Laan was bereid, vervangen door één, volgens welke jenever uit spiritus wordt i'- «edistilleerd. Genoemde verordening had doel de oude productiewijze te be- "voSns'die verordening, die nog steeds *.,ldt kunnen alle distillateurs en bran- ders-distallateurs, hetzij te Schiedam, elders binnen het Rijk gevestigd, w vande gemeentelijke garantie die on- I airtekend pleegt "te worden door bur- «meester en secretaris, gebruik maken voor zover zij de oude bereidingswijze ^ne'bestaande regeling is dus van al- iemene strekking. Ieder, die aan de ge fielde eisen voldoet, kan voor het ge meentelijk waarborgetiket in aanmer- Stne komen. Dat dit in de praktijk slechts ten aanzien van één distallateur het ge le? te doet uiteraard aan de algemene lerking van de verordening niet af. Nu de riiksleges van J 7-50 tot f 2.30 iHn verlaagd, zullen de paspoorten na 1 Juli in Schiedam 7.50 kosten t, Botterdam is de nieuwe prijs 4 50. Hier'bedragen de gemeenteleges fiechte 2. in tcgensteUing met Schie- dam waar 5 aan de gemeente moet worden, betaald. Hoewel duur. "Schic- dam nog niet het duurst In tel van nlftfltsen in ons land is nicn ^e«edaPn 7.50 vo°or het paspoort ^Wat^het aanvragen betreft deelde men ons van gemeentezUde mede, dat, hiewel het drukker is Reworden, men de bestaande regeling - een week van te voren aanvragen aal nana haven. Evenals vorige jaren wordt onder auspi ciën van de Schiedamse Gemeenschap behoudens goedkeuring van B. en W. een jeugdrecroatle programma georganiseerd. Hedenavond zal de vereniging „Het Sin gelkwartier" Jeugd-Jolijt inzetten met een rolschaatswedstrijd in het Oosten van de stad. De wedstrijd begint om 7 uur en wordt gehouden in de Corn. Drebbelstraat, hoek Buys Ballotslngel. Kinderen van 9 t.m. 12 jaar kunnen deelnemen. De kinderen dienen zclt rolschaatsen te hebben. Er zal worden gereden met twee kinderen te gelijk. De deelnemers moeten zich vanavond tussen kwart voor 7 cn 7 uur aanmelden bij de startplaats B. Ballotsingel. Op de Singel is gistermiddag mej. J. L. M. van de Nieuwe Haven aan gereden door een auto. Zij reed op de fiets, met een jongetje in een zitje voorop. De wlelrijdster begon over de weg te slingeren, toen een auto haar achterop reed. Bij het passeren werd zij geraakt en tegen de grond ge smakt. Zij liep enkele verwondingen op, die in de Noletstichting verbonden werden. Het jongetje bleef ongedeerd. Voor de nederlaagserie van het Vlaardingse H.V.O. zullen de eerste twee elftallen van HBSS Zaterdag a.s. tegen HVO X en 2 in het veld komen. Nu de spanning achter de rug is, kan de elftal-commissie zich gaan toeleggen op verschillende proefne mingen, teneinde het volgend seizoen zo sterk mogelijk uit te komen. HVO 2—HBSS 2 zal om 3.30 uur beginnen en' om 5.15 uur treden de eerste elftallen in het veld. •'Tn het Schiedamse postkantoor Is dóór Bescherming Bevolking een pro- oaeanda-stand ingericht met het doel meerdere Schiedammers te bewegen Tich als noodwachter aan te melden. Nog steeds komt de B.B. mensen te kort. Schiedam heeft totaal 1600 a 1700 mensen nodig:daarvan hebben er zich tot nu toe voor de 2even diensten 7CDe stan?6geeft een duidelijk over zicht van het werk en de .organisatie van de BB. en daaruit .kan men tevens jfleiden. dat, wil men in tijd van nood paraat zijn, nog vele noodwachters "In'^Sentember a.s. begint de nieuwe opleidingscursus. De leiding van de BJ3 hoopt, dat vele Schiedammers zich daarvoor zullen opgeven. Mannen tus sen 16 en 65 jaar dienstplichtigen en buitengewóón-dienstplichtigen uitge- "sloten worden hier verwacht. Ook airisV nog'Velè0 vt'Catures vdor dames bii 'deafdeling sociale verzorging. - v-t t* 'f- Di. H. S. J. Kalf f, Ned. Herv. predi kant te Bennabroek heeft gisteravond voor de afdeling Schiedam van de Chr. Vrouwenbond gesproken over de dienst van God In het huiselijk leven. Dese bijeenkomst die werd gehouden in bet Geref. Jeugdhuis'aan de Lange Heven was de laatstevan dit seizoen. De presidente, mej. H. de Vries had de leiding van deze avond. Alle werkzaamheden in het huise- iijk leven", aldus zeide ds. Kalff o.m., .behoren te zijn tot de eer van God". De dienst van God en het huiselijk leven zijn geen tegenstellingen. Vroeger werden er godsdienstoefeningen in de gezinnen gehouden en ook wel huis' catechesatie. Beide worden tegenwoor dig vreselijk verwaarloosd- en zijn merendeels afgeschaft. In onze moderne tijd zijn de -bezwaren hiertegen vel*. Spreker wees op 'continue-anjeid, op studerende jeugd-Maar toch 'is er nog wel tijd dat alle "huisgenoten samen zijn. Waarom aan het einde van de dag niet een gezamenlijklezen uit" de bübpl en het samen eindigen vari de dag met gebed? -- Laten wy in ons huiselijk leven ook .steeds het oog gericht hebben op God, aldus vervolgde spr.. laten we met ons gezin na de maaltijd weer eens ge zamenlijk zingen, laat de jeugd eens over, de preek praten na kerktijd; dit stimuleert het luisteren. God dienen in ons huiselijk leven, zo besloot spr., is niet in de eerste plaats om zegen te ontvangen en voorspoed te hebben, maar bovenal opdat Hij onze liefde waardig is. Geboren: Jannekc, d. van A. Hoppe cn C. Degeling; Jeannettc B. C. M., d. v. Th. G. H. M. van Es en A. Welabarth: Budo, z. v. M. van Leeuwaarden cn J, v. d. Wilt; Geer tje A. d. v. J. C. de Jong en A. v. d. Molen;. Monica M, J.. d. v. W. M, J. Kloppers en J. M. v. Embdcn. Overleden; N. Korteland 86 1„ wed. van M de Groot; J. Plantje, 56 M. Lops, 77 J.; E.'v. d. Maarel. 67 j, vr. A. J. Troost; J. H. van Sehljndel, 65 j. vr. van A. Roza. Korfbaiprogramma. Daar voor Maas sluis een competitiewedstrijd ingelast is op Zaterdag a.s. wordt de aanvankelijk voor die datum vastgestelde vriend schappelijke wedstrijd MaassluisOdo nu gespeeld Donderdagavond 7 uur op het terrein van de CKC Maassluis". Zaterdagmiddag speelt dan Odo 2 op eigen terrein een wedstrijd tegen Oranje Nassau 3 uit Vlaardingen, terwijl de Odo A- en B-junioren in de Haringstad Oranje Nassau A en B gaan bekampen. Correctte Voetbaluitslag. -Tengevolge van een vergissing van onze correspon dent vermeldden wij in ons blad van Maandag als uitslag van voetbalwed strijd 4—1 in het voordeel van Rozen burg 3. Dit moet zijn 4—1 in het voor deel van MW 3. De ruststand in deze wedstrijd was 21. Plaatsvervangend Assistent Proeftuin. De plaatselijk Assistent van de Proef tuin van het Z.H.-g]asdistrict, de heer J. v. Galen, Oranjestraat, moet wegens ziekte geruime tijd rust houden. Tuin ders, die advies willen inwinnen van de Proeftuin kunnen zich thans wenden tot de heer ,T. de Bloois, Marokstraat 6 te Naaldwijk. De heer De Bloois' is niet telefonisch aangesloten. Rijdek van hefbrug geplaatst. Met be hulp van een mobiele hijskraan van de N.V. Hollandia te Krimpen aan «te Us- sel is Dinsdagmiddag het rijdek aange bracht op de in aanbouw zijnde hefbrug over de Zuidgaag, benoorden de Maas- lattdse dorpskom. Het rijdek, dat uit 2 helften bestond, was met een auto uit Krimpen aan de TJssel naar Maasland vervoerd. Opbrengst collecte. De te Maasland gehouden collecte voor de Blinden heeft opgebracht 105,47. Op de hoek van de Riederlaan en de West Varkenóordseweg is gisteravond de 34-jarige havenarbeider J. K. uit de Brielselaan te R-otterdam door een per sonenauto gegrepen. De man sloeg over de motorkap en daarna door de -voor ruit. Hij liep een vrij ernstige snijwond aan de hals op. De 38-jarige gemeente werkman P. C. G„ uit de Beverstraat, die achterop de bromfiets zat, liep en kele schaaf, en snijwonden op. De be stuurder kwam met de schrik vrij. Beide slachtoffers zijn ln het zieken huis opgenomen. De Zuidkoreaanse minister van Bui tenlandse Zaken heeft te Genève ver klaard, dat zijn regering zich niet meer geboni3en acht door de bepalingen van de wapenstilstandsovereenkomst. Hij zeide op een persconferentie, dat het falen der besprekingen over de Ko reaanse kwestie Zuld-Korea de vrijheid geeft zelf zijnhandelwijze te bepalen. De minister antwoordde op een des betreffende waag, dat een mogelijke militaire actie van de zijde van Zuid- Korea een „defensief en niet een offen sief karakter" zou dragen. „Mijn regering zal geen afstand doen van het recht om te voorkomen, dat de len van haar gebied door de communis tische Chinese invallers", worden geko loniseerd, aldus minister Pjoen Joeng Tai. ,,De Chinese communisten dienen uit vrije wil uit Noord.Korea te -vertrekken of zij dienen daartoe gedwongen te wor den". De eerste voorstelling van „Caesar en Cleopatra" door de Haagse Comedie, die Dinsdagavond in een niet geheel ge vulde Koninklijke Schouwburg werd gegeven, betekende voor Den Haag de opening van het Holland Festival. De officiële opening vond daags tevoren in Amsterdam plaats. Het historisch spel van Shaw, dat in twee gedeelten werd gegeven was ver taald door Bert Voeten. Erwin Piscator, die al eerder een gastregie voor de Haagse Comedie in handen had, was ook ditmaal verantwoordelijk voor de regie. De décors en costuums waren van Adolf Stripling, de muziek was van .Jurriaan Andriessen. Na afloop van de voorstelling ontvinj het bestuur van de Stichting Hallam Festival in het Palace Hotel te Scheve- ningen. Mr. J. Reinink, voorzitter van het Holland Festival en de heer J. van Zwijndregt, de Haagse wethouder van onderwijs, ontvingen de genodigden. H<«öos Het terrein, waar de strijd tussen de deelnemers aan het edele steekspel beslecht zou worden, was met vlaggen en wimpels versierd. De dames, de pages en zjj, die niet meededen aan het tournooi, namen plaats op de tribune, terwijl de vechtersbazen ieder een tent kregen toegewezen. Tekko was de Ridder van Vianen nog behulpzaam bij het aangorden van de wapenrusting toen de eerste bazuinstoten reeds weerklonken. Het steekspel was begonnen. Hoefgetrappel, wapengekletter j en gejuich zwol aan en stierf weer weg. En dit ging door totdat eindelijk ee:i lansknecht de tent binnentrad' met de mededeling, dat het gróte moment was aange broken, de strijd tussen de Heer van Vianen en zijn grote rivaal Heer Dtederlk. Tekiko hielp zijn vriend op - de schimmel en nam afscheid met de -woorden: „Geef - hem van 'ijnwaad, Vinen!" '-'v Advertentie ragens ophotf/ngWoODWIHHEL)NIEUWE BINNENWEG 3O .i' _r L4iU#nc f^ofdïjnsiof Randdo«k Vitrages A5.M.5 r.v. i. LAATSTE OASEN, 0A7 V KUNT PKOFITtMM LiQIV*» VAN OE LAAGSTE PRIJZEN, OIE U OOIT ZAS. JM* pfljS 2A7FUD4C, 9 JUNI 6 UUK GAAN DE DEUREN toriEifOAM VAN OKZë NOOPWMKtl DfFiN/TfBf DICHT. Premier Prins BuuLoc van Vietnam heeftvandaag békend gemaakt, dat zijn regering is afgetreden. Hij noemde dit een daad van vertrouwen dn'de toekomst - ytn ons iandt. i -r:'. Hetkabinet is gisteravond .bijeen ge weest -ën besloot met algemene stemmen zijn ontslag, aan te bieden aan het staats hoofd Bao Dai, dat zich in Cannes aan de Franse Rivièra bevindt. Als.Bao Dai hét ontslag aanvaardt, zal de_-53-jarige Ngo Dinh Diein een vurig tutionalist, waarschiijnlijk tot opvolger van ;Buu Loc - worden benoemd. Aangiften van 15 Juni c BEVALLEN: W A Vrijhoi-Huizer C «aden-Moerdjtman—Soeprapti z; E C Pie- wrae—Zonrutter z; M de visserSchippers d: Cl-A J v d Meer—v d Leek z: C Schwarz— Heets d; E SchröderBouman z: A Elzer- man—Hartog z; J Dodde—Baker d; P van Hoeven—Politschuk d; N DoolhoJEf—Advo caat d; G; Hulzer—Pörs -z; C van Zadel Mabn d: J v d stel—verwijs d; M E Ver talen— Streefkerk d; J A VerheijSlee uwen- hoek d; PleuneKoole d: P Hoek—van Op- V'l Jt H W Cvd Wijst—van Boodegom z; J E M VerbeetHaddink z; J C van Unen "ojpors d; M Cheret—-Keur z; S van Goeh v d Berg d: J Spoormaker—Klaassen d: M c. de -Vos—Duinhouwer z: L C van Rsams- oonkDuvalols d; C van DongenGeleijnse j: G.I Harmsen—Falla 2 z: R. H.J Schut— Baksen d.- •- OVERLEDENC Bouman, man v .B Wes terduin 80 j; J J v d Lee, man v C M Vrec- *en. 56 J; J. v. Veen, man v A- A v 'Olderen J2 Ir M de Gelder, man gem. gew. m. A de merk 90 J; A C de Lange; vr. geh. gew. 3®-W. v Wijngaarden 86<J;fS W de WaU, vr Ph. gew. m. C J.von 't Steen 85, j; J G v d fBrandenhurg. man v J P Beijer 74, j; M 3 •Htijnemans. man.vH.J v Poppel 70 j: W Jt Storm. vr. v L Tierolf69,. j;. A M, F "troljckena, ongeh, vr. 86 j. De Vlaardingse Mannenzangvereniging „Orphcus" is op dertig Juni a.s. aan haar gouden jubileum toe. Een lange periode, rijk aan grote successen ligt achter maar na de luisterrijke jubi leumviering aan het eind van deze en in het begin van de volgende maand, zal bet parool blijven: krachtig voorwaarts, om de eigen taak in het cultnrele leven en voor de vrijetijdsbesteding zo moge lijk nog beter te gaan volbrengen. Het Vlaardings Mannenkoor -„Orpheus" werd op: 30 Juni 1904 opge richt .op initiatief van een vijftal leden van de plaatselijke afdeling van de Volksbond tegen Drankmisbruik. Men begon 'met 26 leden en met als dirigent de toenmalige organist van de Hervorm-, de Kerk, de heer H. Groeneveld. die gedurende, ze ven'jaren de directie voer- e. Het eerste concert werd gegeven óp 8 September 1905,. De volgende ja ren in het bestaan van het koor toonden gestadige vooruitgang, waarin de in 1911 aangestelde nieuwe dirigent, de heer Paul van der Putten een groot aandeel had. - f -V.- Ook de derde dirigent der vereniging, de heer Jos Vranken werkte krachtig mede aan de verdere opbloei. „Orpheus" is voortdurend prettig ge kenmerkt geweest door een geest van Het Actiefohds uit deVlaardingse Middenstand, heeft zich lang het hoofd gebroken over een originele actie van de winkeliers om te houden op de dag van de Haringrit. 'Na lang peinzen is thans - iets origi neels uit de bus gekomen, dat specifiek Vlaardings kan worden genoemd.' Het idee voor de actie is nl. ontleend aan Vlaardingens oudste bron van in komsten en bestaansmiddel, de visserij en wel aan bet traditionele gebruik, dat jaren geleden reeds werd afgeschaft, dat de torenwachter wanneer hij een logger de Waterweg zag opkomen een bal bui ten aan de toren hing om dit heuglijke feit den volke bekend te maken. Zater dag a.s., wanneer de Haringrit gehou den wordt, gaan voor het eerst sedert jaren weer de ballen op, nu echter niet- van de toren, maar van de zaken van een 150 Vlaardingse middenstanders, die aan de actie deelnemen. Óók- het begrip „haringjager" zal weer nieuw leven wordeningeblazen, want met deze naam wordt de geheim zinnige persoon aangeduid, die op, tijd stippen tussen negen uur 's morgens en de sluitingstijd van de winkel 's avonds in de „zaken-met-een-bal-aan-de-gevel" zal binnenkomen en daar aan een of meer van de aanwezige klanten waar debonnen van twee en een halve, vijf of tien gulden zal uitreiken. Om tegelijk in de stad een prettige sfeer te scheppen hebben de organisa toren „De Pijpers" "en de „Jonge Pij pers" uitgenodigd marsen- door de stad te maken. Raadsvergadering Verzet. De eerstvol gende raadsvergadering te Vlaardingen zal niet op 24 Juni a.s., maar op 1 Juli a.s.- worden gehouden. Op deze verga dering zal o.a. de verkiezing van een •wethouder in de vacature Jonker plaats hebben. Pok ijzer op het hoofd. Bij het laden van een schip in de Koningin Wilhel- minahaven kreeg de 37-jarige J. G.,- uit Vlaardingen Maandag een- pak een -pak saamgeperst ijzer op het hoofd. Hij is met,een' hersenschudding in-het Alge- Ziekenhuis opgenomen.' saamhorigheid en vriendschap, waai> door zij zonder bezwaar ook haar leden kon trekken uit alle geledingen van de Vlaardingse bevolking. De band, die in dit koor groeit met de leden wordt dui delijk gedemonstreerd door het feit, dat vele leden al meer dan 25 jaar, anderen reeds langer dan veertig jaar lid zijn. Het langst lid is de heer G; F.' Her laar, die het presteert nu reeds 45 ja ren lid te zijn. Op hem volgt de huidige voorzitter, de heer P. J.' Paauw, met 43 „dienstjaren". 'v De grootste moeilijkheden voor het koor moesten overwonnen worden gedu rende'de Tweede Wereldoorlog, toen in 1942 aansluiting bij 'de Kulturkaramer werd geëist. Eenstemmig besloten toen de leden dit te weigeren: allen bedank ten zich als lid, maar de meesten ble ven doorbetalen! Sinds 1952 wordt nu gezongen onder directie van de jeugdige Piet Struyk, met wie men verwacht een grote toe komst tegemoet te gaan. Groots opgezet De viering van het jubileum is bij zonder groots opgezet. Op 'Zaterdag 26 Jiini a.s. wordt de officiële receptie gehouden in het ge bouw Excelsior, 's avonds van acht tot tien uur. Be Maandag daarop, wordt om kwart over zéven samen met „De Pijpers" een serenade gehouden voor het stadhuis. Om kwart over acht de zelfde avond is er een concert van de Vlaardingse koren ën korpsenop het Feestterrein aan de Broekweg.""' Woensdag 30 Juni vindt dan om acht uur het grote officiële jubileumconcert plaats in de Stadsgehoorzaal, m.m.v. Diet Kloos (alt) en het Rotterdams Ka merorkest. Donderdag I JuIi is er weer een concert van koren en korpsen op het Feestterrein, ditmaal besloten met een grootse taptoe. Vrijdagavond 2'Juli weer op 't Feestterrein de gouden feest parade der Vlaardingse 'amateurs. Za terdagmiddag is er een kindermiddag en 's avonds een feestelijke bijeenkomst, beide gebeurtenissen opnieuw op het Feestterrein. Ter gelegenheid van het jubileum is een verrassend fraai boekje uitgegeven. Ook het personeel van de Cincinnati- Nederland N.V. heeft gisteren haar deel gehad van de feestvreugde ter gelegen heid van de opening van de fabriek aan de Schiedamsedjjk in Vlaardingen. Naast een rijk diner stond voor de per soneelsleden een feestavond op het pro gramma. Om vijf uur kwamen de personeels leden met hun dames aan, voor een groot gedeelte in door de maatschappij gecharterde autobussen. Een vol uur was ierna gereserveerd voor een rondgang door de fabriek en het kantoor, die bei de aller onverdeelde bewondering had den. Na het diner volgde een toespraak van de president-directeur, de heer F. V. Geier in het Nederlands. De heer Geier sprak er zijn .vreugde over uit, dat het personeel, dat tot nu toe tot de Cincinnati was toegetreden, zo uiter mate bekwaam_ en ijverig was gebleken. Alle Cincinnati-directeuren hebben aan het diner aangezeten en verbleven ook lange tijd gedurende de avonduren tussen hun feestvierend personeel. Aan het avondprogramma werkten mede: hetRadio-orkest van Gerard van Krevelen; de goochelaar Crochet, de Wama's,de Pico'smetaccordeonmuziek en als grote verrassing een grote groep boerendansers uit Borculo en Ruurlo, De leiding berustte bij Theo Moens. i A AN de sportiviteit van het Vlaar- dirigse gemeentebestuurbehoef- de. men na de vele voorzieningen, die na de oorlog tot stand gekomen zijn voor het sportleven niet meer te twij felen. Dat de raad echter ook zeer ac tief geïnteresseerd kan zijn bij de voetballerij, hadden we echter nu niet direct verwacht. Gisteren is de animo om actief te mporten der „hoge heren' echter overduidelijk bewezen. Na dé plechtigheden bij Cincinnati immers trok de hele raad, met de burgemees ter aan het hoofd naar de overkant d.w.z. naar het ,B.P,.M.-sportpark, waar men de gobelin zou gaan bekijken, die door heC gemeentebestuur indertijd bij de opening van het sportcomplex is aangeboden. Eerst gingalles erg goed: men werd ontvangen door en kele directieleden, maakte een rond gang over het terrein en zag de gobe lin. Buiten gekomen echter zagen de geachte bestuursheren een paar B.P.M.- ers, die een balletje aan hettrap pen waren. Direct werd een_ „match aangevraagd"-, de heer Ligthart for meerde in notime een elftal en de jasjes werden in het gras gegooid. Lang bleef de ontmoeting van zestien de reserves van de raad zorgden dat de bal niet buiten de lijnen kwam tegen acht B.P.M.-ers zonder, doel punten. Toen de burgemeester zich echter plotseling herinnerde, dat hij naar de Engelse oorlogsschepen in de Koningin Wühe'.minahavenmoest, waartoe hij zonder kennisgeving zijn doel hij bleek een uitstekende kee per in de steek liet, wisten de te genstanders een doelpunt te scoren, dat evenwel door een officiële woord voerder als buitenspelgoal gekwalifi ceerd werd. De opstelling van het raadselftal was als volgt: doel: inr. J: Heusdens; achter: Ligthart, Weststrate en Ver meer; midden: Van Wijk, Van Minnen en Van der Drift; voor: Van. der Lin den (gemeente-secretaris), Buis, De Bruyn, Van der Veen en Van Mun ster. We hebben het idee, dat bij de samenstelling van-dit elftal niet hele maal de evenredige vertegenwoordi ging. werd toegepastRest 'nog te vermelden, dat mevro-uw De Vries- Van der Spek rals grensrechter, fun geerde. Naar wij vernemen is de samenstel ling van de Indonesische delegatie voor de komende Uniebesprekingen thans of ficieel ter kennis gebracht van de Ne derlandse regering. De Indonesische de legatie bestaat uit een voorzitter, vier leden, vijf plaatsvervangende leden en drie adviseurs. Voorzitter is de minister van Buiten landse Zaken, mr. Sunarjo. Leden zijn de minister van onderwijs, mr. Moh. Yamin, de minister van Économische Zaken. mr. Iskaq Tjokrohadisurjo. de Indonesische ambassadeur in Londen, prof. Supomo en de waarnemende Indo nesische Hoge Commissaris in Den Haag, mr. Susanto Tirtoprodjo. Plaatsvervangende leden zijn de In donesische ambassadeur in Bonn,- mr. Maramis, de Indonesische ambassadeur in Parijs, mr. Anak Agung Gde Agung, de Indonesische gezant in Bern, dr. Helmi, de voormalige thesaurier-gene raal mr. Sutikno Slamet en het hoold buitenlandse betrekkingen van het In donesische ministerie van Economische Zaken. mr. Asmaun. Adviseurs zijn drs. Hermen, hoofd Economische Zaken bij het Indonesische Hoge Commissariaat, Khou Bian Thie, gedelegeerde van de Bank Indonesia in Nederland en dr. Dü pari, parlements lid voor de Sjarikat Kerakjatan Indo nesia. Te Montfoort (U.) Is gisteren op G4-Jarige leeftijd overleden de heer A. J. de Goey, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaai, lid van de Provinciale Staten van Utrecht en voorzitter van de Aartsdiocesane RJC. Boeren- cn Tuindersbond. De heer de Goey was ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De begrafenis zal geschieden op Zaterdag 19 Juni te Montfoort. Een Canberra straalbommenwerper van de Australische Luchtmacht is van daag in Amberley, bij Brisbane, neer gestort. Het toestel vloog in brand. De. bemanning bestaande uit- drie koppen kwam om: het leven.-v- .-Hetis de-, eerste maal dat •- er., een Australische straalbommenwerper is ver ongelukt In Dordrecht is gisteravond de jaar vergadering van de Nederlandse Bond van Christelijke Detailhandelaren in Textiel en Mode-artikelen begonnen:met een huishoudelijke vergadering. Hel jaarverslag, het financieel verslag en de begroting werden vastgesteld. Verder werden nog enkele andere huis houdelijke zaken afgehandeld. Vanochtend om 'half elf begon In Ta veerne Ter Merwe het tweede gedeelte van de jaarvergadering. De voorzitter, de heer 3. Heerema uit Dordrecht hield een rede over „Welke invloed hebben onze sociale wetten op de omzetten in textiel" en prof. dr. R, van Dijk uit Am sterdam sprak over „De sociale positie en de betekenis van de middenstand- in de Nederlandse samenleving". Tijdens het huishoudelijke gedeelte van deze zestiende algemene jaarver gadering werd de benoeming: van 'de heer J. Heerema tot voorzitterdoof" de leden gesanctioneerd. Inplaats van de heer Heerema werd als penningmeester van de bond benoemd de heer J. H. Loot uit Zwolle. Bij het jaarverslag dat ingeleid werd door de directeur van het Bondsbureau: de heer H. van Eysden, kwam uit de vergadering naar voren dat de eisen die aan vakbekwaamheid worden gesteld te hoog zijn. Het voorstel werd gedaan om de groepsexamens, die afgelegd moeten worden, te verlichten. Het be stuur werd opgedragen bij de Stichting voor de Vakopleiding stappen te onder nemen om dit te bereiken. - W i Gewenst werd, dat de nadruk bij dé Koningin Juliana zal in de morgen van 7 Juli een 'bezoek brengen aan. het nieuwe sanatorium De Klokkenberg bij Breda. Zij zal daarbij vergezeld worden van de commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant prof. dr. J. de Quay. Des middags zullen Koningin en Prins in Den Bosch' de .parade bijwonen;--die 'daar -ter gelegenheid-.-van het 125-jarig bestaan, van het Regiment Grenadiers en Jagers wordt gehouden. Zó was het gistermorgen, in één tan de twee grote tenten tijdens de openingsplechtigheid van de Cincin- nali-fabriek. In het midden naar beide zijden gericht -waren de televisietoestellen opgesteld. Hedenmorgen te negen uur vertrok uit Vlaardingen de eerste groep meerbejaar- den voor de boottocht, hun aangeboden door de stichting Bejaardenzorg. Het Vlaardingse motorpoloteam „The Me- teors" heeft ook z|jn medewerking toege zegd aan het programma, verband houdende met de Haringrit, maar daar dit programma voor de dag zelf overladen dreigde te wor den, zal de toegezegde wedstrijd nu gespeeld worden op de voorafgaande Donderdagavond (17 Juni) en wei te beginnen 's "avonds om half acht op het VFC-terrein. Ais''tegen standers van de VlaaTdtngers fungeren „The Thunderjets" uit Breda. De gemeenteraad van Maassluis aan vaardde in zijn vergadering van 15 De cember 1950 als basisplan voor de rio lering der gemeente het rioleringsplan, dat her Technisch Adviesbureau der Ver. v. Nederlandse- Gemeenten in opdracht van B. en W. vervaardigde. Uitvoering van dit grote plan moet in gedeelten geschieden. Ais eerste onderdeel wordt nu de nieuwe riolering van de Wevers- kade als eerste onderdeel van het plan hebben gemeend met de uitvoering van dit werk te moeten wachten tot het tijd stip. waarop het herstel van het com plex van 57 woningwetwoningen aan de Weverskade is voltooid, evenwel met uit zondering van de huisaansluitingen op de riolering. Het is niet zonder oor zaak. dat de riolering van de Wevers kade als eerste onderdeel van het plan tot uitvoerlegging komt. Dit gedeelte ligt ver verwijderd van liet rioolgemaal aan de Zutddijk. Bovendien wordt de lo zing van afvalwater op polder- en boe zemwateren niet méér toelaatbaar ge acht. Ten slótte moet de riolering aan de Weverskade gereed zijn voor de rio lering in het Wederopbouwplan wordt aangelegd. Het feit. dat de lozing van afvalwa ter op polder- en boezemwateren niet meer geoorloofd is. maakt de bouw van een rioolgemaal noodzakelijk. De bete kenis van het rioolgemaal is niet be perkt tot de riolering van de Wevers kade. doch strekt zich uit tot een aan zienlijk groter deel der gemeente. Ten behoeve van het nieuwe riolerings plan Weverskade en de bouw van een rioolgemaal, stellen B. en W. de raad voor een crediet van 153.000.— beschik-' baar te stellen. Nieuwe R.K. school. B." èri W van Maassluis stellen de Raad voor mede werking te verlenen aan de bouw van een nieuwe R.K. school op een terrein in de Sluispolder. Het nieuwe schoolge bouw moet ruimte bieden aan 220 leer lingen en 6 lokalen bevatten.' De Indische regering heeft Frankrijk er vandaag van beschuldigd, dat het troepen aan land heeft, gebracht in de Franse nederzetting PondicKerry. In Pondicherry is onlangs geageerd door elementen, die aansluiting bij India wensen, New Delhi heeft de Franse ambas sade een nota overhandigd, waarin het onmiddellijk terugtrekken 'van. deze troepen wordt geëist. <3 DÖ De Vlaardingse motorlogger VI. 142 „Voorwaarts" is vanacht op de Noord zee, ongeveer tachtig mijl van Aber deen.'in aa: .varing geraakt met de Kat- wijkse logger Kw. 147 „Wilhelmina 3". Er hing een dichte mist toen de aan varing plaatsvond, tengevolge waarvan de Katwijkse logger de „Voorwaarts' niet heeft gezien. Hel Vlaardingse schip liep aanzien lijke schade op in de midscheeps en maakte veel water. Met zeil en pek is het gat provisorisch gedicht. Door mid del van pompen tracht mén het schip nu drijvende ie houden. De VI. 115 „Vooraan" heeft de „Voorwaarts"- op sleeptouw genomen naar Aberdeen, dat men hoopt te kunnen bereiken,1 De „Voorwaarts" is eigendom van de N. V. Dogger'Mij. A. Hogendjjk Jzn. te Vlaardingen.' Het schip werd ge bouwd in 1917 eti meet 187 brt., met een motor van 240 E.P.K. De ri,Voor aan''- die het zwaar gehavende schip op sleeptotiw nam is eigendomvan dezelfde rederij. - examens zal worden gelegd op de theó*i retische warenkennis. Gesproken werd - oo-k over het vraagstuk van-de door vele y;' textielzaken gebruikte, maar vaak oh- deskundige colpoteursvonnen. Het/be-.?:*- stuur zegde toe dit probleem te bestu- 'Y deren.'Uitvoerig werd van gedachten ge- wisseld over het Waaxborgfocda Textiri--t:.; - detailhandel. Men wil in- dit fonds, èen -V; ton bijeenbrengen. De helft van dit be- drag ts beschikbaar gekomen' '.uttSjdéJiraï-# liquidatie van de Detailgroep Detex. 'door het nog ontbrekende bedrag zalmen'|7ijg:, een beroep doen op de leden eri. j'.de-.- '-l groothandel. -.' «j Tenslotte werd het bestuur ópgedra- gén een rapport samen te'ystellen over de voor- ën nadelen, die-, het merk-;.-;..'?:?", artikel de textielhandel'biedt. t, De begindatum van de Januarl-uilvefr; koop zou men volgend jaar om practi- sche redenen gesteld willen zien op acht Januari. „«vtv De Christelijke Textielb'ond zettt-haar J jaarvergadering vanmorgen te Dordrecht 5" voort met een bijeenkomst,, waarvan"deS hoofdschotel vormde een-referaat yan: prof. dr. R. van Dijk, hoogleraar *in;'de sociologie aan de VU te Amsterdam-*-; Eerst sprak echter de heer;- J. Heere ma van Dordrecht, voorzitter,: een' opë-' ningswoórd uit. Hij richtte woorden-van; dank tot de burgemeester van Dordrecht,»: mr. J. A. H. J. vander Dussenjfiwet-ï houder H. Neerings; de heer. Joh. - de Jong, voorzitter - van de - Christelijke Middenstandsbond de heerC. Brouwer van de Christelijke meubelpatroons-, bond, de heer G-. J. van Oostveen, se4:- cretaris van de Kamer van Koophandel,). en vertegenwoordigers van zusterorgabi-fS'Si saties. De heer Heerema weos er op. dat de middenstand "steeds meer zijn tijd;ieërtS|;jf| verstaan. Het individuele wijkt ën. het organisatieleven komt tot groter'bloei, In bet vervolg van zijn rede sprak dé vi Voorzitter1 over 'de invloed van dé'-so-j-f'?;-!:;! ciale wetten Ópde omzet: fin:' ;textiéLf^'S'|ni De sociale wetgeving,-; hoewel1: de;;.mid-:^j|ffi denstand zelf hiervan geen direct voojc- r deel .heeft, bréngV de mtdder^ar^'tocb:' zegen.. Dank ztj. dezej- wetgevingIsrBëtëïiTrï mogelijk, dat nêódzakëbjke"-'.aans'cllal- lingen' woïdeh'^edaan. De'ihMdenstartd is dus. niet de dupe, als de'arbeider V-S ziek is of met pensïoen .gaat. In dit verband höemde, de 'hëer.Heë-'ML. rema het van betekenis, .dat^de, uitkè^ ring: volgens de 23ektewet, dte në vëef-^f tien dagen;tachtiB.::procént"'van',bet<'lóon;tfri|I bedraagt, tot'bÖhderd: procent wordt 'Pp-M$Ê gevoerd, rmmers in .hjdenï'varijïïJèlrtenypS stijgen de kosten vanhet levensonder- boud. V- -'V i Tevens achtte de 'vootzltteri'hëf^ën-"S*ï#«® juist, als de kinderbijslag vaker/ 'daa;fë§&;' eens in de; drie maanden wordt.uit?ei:;.-7 fe??: keerd. Nu is de aankoop van. duorzamëx-.%«d' textielgoederenmogelijk. Hierna kwam prof Van Dijk aan net woord.' '->■ Westduitse autoriteiten hebben ivver- klaard, dat een gebouw en de speelplaats - van een school Dinsdag door de' kogels van een onbekende straaljager-getrtstfen Zijn.; Niemand werd gewond tjtjdóus het;inéi-:;j dent, dat op het Noordzee-eiland Borkum voorviel. Het was het tweede soortgelijke incident binnen enkele .weken'*,'töds^MSj De autoriteiten in Hannover zijn yoorr nemens een protest bij de geallieerde bë- zetting in .te. dienen. Vermoed wordf.'datg' de vliegtuigen Nederlandse straaljagers zijn, die oefenvluehten, boven' dé{NoordrS zee maken, aldus hebben de Duitse auto riteiten verklaard. ■--.if (Medegedeeld door de firma makelaar in granen) - \:i. Rotterdam, 16 Juni. r A. Makkreel, Mais. Vorig slot. Juli J 25.G0 25.t)0Ö:if Sept -v v',24.15 -24.10 ;;vs -p24.07tó Nov.. 23AZ& 23^2 .±-23.35;;;: Jan. 23.72^| Gerst. Juli .20.85 ''■y'20,850' Sept. -18.92W V'ilJ'ïF H1S32& Nov. - v;; 18^5 Jan* 1B.75 rr-T',/ 18.75 ié •s-GRAVENHAGE. 16 Juni; "Scli78 Sch 195 8 k; S=h 245 16 k;. Seh ;254'Si5 Kk;'« Sch 341 7 k; Sch 342 17 k; Sch .402 - IT k; i Sch 23 2 k: Sch 332 3 k; Sch 53 20 k;: -. Sch 204 15 k; -Sch 39 5 fc; Sch 264 27 k; Sch 4 14 k; Sch 32 17 k; Sch 48 105 mül af- gelegd; Sch 40 10 k; Sch 51 6 k; Sch 233 15 k;?(' Sch 262 3 k;. Sch 285"9-kv':; Sch 8 20 fc; Sch. 15 1, k;;; Sch :-19:;$:vk;?« Sch. 25 6 k; Sch 37 10 k; Sch' 45 .8 k; Sch 69 l k; Sch 84 6 k;---'Sch ,:21ÖKTBkg;S Sch 236 11 k; Sch 250 10 k; Sch=297::23:k;fe! Sell 399 1 k; Sch 36 5 kg; Sch 353-18 k;W Sch 20 7 fc; Sch 314 34 fc; Sch 79 :.2.fc; v; Sch: 141 2- k;- Sch. 284 2 k; Sch 361 160 mijl afgelegd; Sch 46-8 k; Sch 64-17vk;;.-; Sch 73 17 k; Sch 89 10 k; Sch 97 22'k; Sch '103 kan :nict zenden;.:- .SchallBj^Siik:®»;»! Sch 122 12 k; -eh, 123.20 k; Sch l60 14:k;' Sch 242 1 k; Sch 275 9 k; Sch "''M'jl'lt;; Sch 110 2 k.: Sch 120 21 fc; Sch'12135 fc;: Sch 302 25 k; Sch 325 18 k; Sch 333 1' k: VI 29 0 k; VI 61 5 k; VI 70 1 k; VI 71 6 k; VI 78 7 k; VI 83 30 k; Vl, 85 5 k; V186 i0 k: VI. 115 2 k; VI 166.8 k; VI196 10 k'; VI497 7ik;t VI 203 10 fc; VI 205 120 mijl afgelegd; :Vl 208 3 k; VI 207" 17 k; VI 216 -• Binnen te Scheveningen: Sch 247,100-k:van 20 schepen. NoterjnRF.croené.r-'inirlng:"/^8»Lij^iM&^^ soorten 4^70,'alles per k. V r. Verse visLaptongen 81—83::3giri:*tengS38l' f km. .tong 37.50—39.40;tong :1-(2—48-: '5^ 5,32~M; tarbot I 80; Id H 60^65; ii .luk- W-r69t:d<l>JV,t3a-i8455gc|etéI.;-^£8S;jEiid^St^ 28-30; grote scKoiïl9; ;.gm;,?s<S^"^S.®! .ra.schol.: 15.50—17.00; kL,. schol :11—

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1