Frankrijk heeft de hoop nog niet opgegeven EDEN EN SMITH ZIEN ER GEEN HEIL MEER IN Opklaringen NEDERLANDSE TUINBOUW, IS ERNSTIG ONTSTEMD Banden tussen beide landen nauwer aanhalen Gezant van Israël overleden Merkwaardig zelfbedrog BIDAULT OVERHAAST IN GENÈVE TERUG Huisbrand wordt 20 cent duurder Folkje en Tsjitske tevreden Waar maken! Geen tomaten meer naar België Tweeduizend dollar voor kinderen van rampslachtoffers DONDERDAG. 17 JUNI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2798 Weerbericht Fransen ontruimen twee posten Juiste houding „DE GOEDE GEEST BEWAREN" Prins Bemhard sprak op congres van ex-politieke gevangenen Ex-president Auriol naar Nederland Drie Zwitsers omgekomen bij vliegtuigongeluk HET DOEL VAN CHURCHILL'S BEZOEK Ontroerende gift van Liberiaanse kinderen "N Mm Tijdens een buitengewone zit ting van het congres der Neder landse Vereniging van Ex-Poli- tieke Gevangenen uit de bezet- tingstijd in Arnhem heeft Z.K.H. prins Bernhard gisteravond de volgende rede gehouden: r (Van onze correspondent.) De medici, die de Friese twee ling behandelen, hebben gister morgen in een communiqué me degedeeld, dat Folkje en Tjitske het nog steeds goed maken. Zij nemen vlot haar voeding en tonen in haar uitingen dat zij zeer tevreden zijn. Baby in de wieg geslikt De schoten in het' Amerikaanse congres Incident in "West-Beriijn TIJDENS OPENING VAN TENTOONSTELLING Ongeval op vissersboot bij Schotland - 1 Rotterdam: Witte de Witbstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424518 Klachtendienst abonnementen 183019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 'i-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 Bg.g. 39528S Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2 26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN" HOUTEN Weersverwachting' geldig tot Vrijdagavond: WEINIG VERANDERING Over het algemeen veel bewolking met hier en daar wat motregen. Zwakke tot matige Zuidweste lijke wind. Dezelfde of iets hogere temperaturen. O Hoofdredacteurs Dr. J. A, H. J. S. BRUINS SLOT e lezer van ons hoofdartikel van LJ gisteren zou ons de vraag kunnen stellen: Brengt uw standpunt nu niet met zich mee dat u een algameen- menselij-ke cultuur ontkent? Gelooft u niet aan het bestaan van het nationale als iets dat alle goede en oprechte va derlanders eigen is? Is er in deze ver deelde mensenjvereld niet iets alge meen-menselijks? Spreken de Roomsen niet over na tuurrecht en een natuurlijke orde? Spreken de Gereformeerden niet over algemene genade? En als er dan iets dergelijks bestaat over de preciese formulering en de juiste fundering spreken we nu niet hebben socialisten en liberalen daarin dan geen grondslag voor hun stelling dat de godsdienst met beslissend is voor de partijformatie? WIJ ontkennen niet het bestaan van het algemeen-menselijke en het nationale in bovenbedoelde zin. En Wij geloven evenzeer in de algemene ge- Mkar wij ontkennen dat het bestaan van dat alles de Christelijke psrtijfor- matie overbodig maakt. En wel hierom maakt dat alles Christelijke partijformatie niet over bodig, maar zelfs noodzakelijk, wijl wil leven in een wereld, waarin ledereen aan dat algemeen-menselijke, aan het nationale en aan de vruchten der alge mene genade zit te trekken in zijn eigen richting. En in vele gevallen be tekent het dat men bezig is alle* scheef te trekken. Hoewel er dank zdj de algemene ge nade nog veeH algemeen-menselijks en nationaal* 1*. wordt alle menselijke activiteit m de wereld des geeste# - en daarover gaat het hierbeheerst door geestelijke motleven, motieven van godsdienstige' of levensbeschou welijke of wijsgerige aard. Het algemeen-menselijke cn het na tionale is niet Iets dat in statische rust boven het gevoel der mensen als rich ting gevend motief bestaat. Het is asjf in de onrust van de tijd begrepen, is daar in menig opzicht het slachtoffer En wanneer de Christenen zich niet op politiek, sociaal en cultureel gebied zouden organiseren en zich zelfstandig vanuit eigen beginsel zouden bezinnen op hun taak in de wereld en niet zelf standig vanuit eigen beginsel aan,die taak arbeiden", zou men zeer spoedig zien dat het algemeen-menaclijke en. het nationale nog mëer scheef getrok ken wordt in humanistische richting, dan nu reeds door de onvoldoende acti viteit der Christenen en door bet gemis aan besef voor hun roeping, het ge- ^De'iiberaleg en de socialisten stellen het liberalisme en het socialisme als het motief voor hun activiteit. Zij stel len niet het algemeen-menselijke en het nationale als motief. Zij vinden, ieder voor zich, dat liberalisme of so cialisme de juiste uitdrukking geeft op politiek en maatschappelijk gebied aan dat algemeen-menselijke en nationale. De Christen, die op grond van het algemeen -menselijke of nationale tot een liberale of socialistische partij toe treedt, heeft daarmee, afgezien van zijn taak .om bet. algemeen-menselijke en nationale in een eigen Christelijke tin te duiden. Hij belast zijn Christendom, met een zeer zware liberale of socialistische hypotheek. Daarom is het zulk een dwaasheid als van liberale of socialistische zijde wordt beweerd dat de Christelijke partöfonnatie tot „verzuiling" leidt en de „verscheidenheid" doet verkeren in „tegenstellingen". De verruiling is een feit alleen «1 door het bestaan van liberale en socia listische partijen. De „tegenstellingen" ontstaan al doordat een liberale j^artij of een socialistische partij zioh presen teert. Maar bet U een toch wel 'uiterst merkwaardig zelfbedrog als deze par tijen alarm roepen en over „verzuiling" en „tegenstelling" gaan praten als dan anderen zeggen.d&t zij het met hen niet eens rijn en daar in georganiseerde vorm en met de grootste kracht uiting *an geven. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Bidault, is gisteren plotseling per vliegtuig uit Parijs in Genève aangekomen om „een over haast afbreken" van de vredesconferentie over Indo-China te voorkomen. De enigszins ontmoedigd uitziende Bidault achtte zijn snelle overkomst naar Genève blijkbaar van zoveel gewicht, dat hij hiervoor zijn persoonlijke aversie tegen vliegtuigen overwonnen heeft. De Franse minister zal een laatste poging doen om te verhin deren, dat de Verenigde Staten en Engeland de besprekingen over Indo-China afbreken. Hij zal bij beide delegaties aandringen op een voortzetting dezer besprekingen op een wellicht lager niveau. Hij zou volgens de berichten nog voor de Franse regeringscrisis in de Assemblee behandeld wordt contact opnemen met de Amerkiaanse en Britse delegatie-leiders. In diplomatieke kringen ziet men in Bidaults onverwachte reis een aanwijzing, dat Frankrijk nog niet alle hoop heeft opgegeven in zake besprekingen over Indo-China met de communisten. Bidault Uit Franse militaire bron wordt ver nomen, dat de Franse-Uniestrijdkrachten opnieuw twee vooruitgeschoven posten in de Delta van de Rode Rivier hebben ont ruitnd. Het betreft de posten van Vietri. vijftig km ten noordwesten van Hanoi, en een post in het gebied van Phoely m het Zuidoosten van de Delta. De posten zijn zonder strij'd ontruimd als onderdeel van de hergroepering der Franse Unietroepen. De Westduitse Jeugdherberg- centrale in Detmold heeft er bij alle Duitse jongeren op aange drongen zich tij een bezoek aan Nederland kies te gedragen, In Nederland, zo wordt ge zegd, bestaat duidelijk de wil om in goede nabuurschap met de Westduitser te leven, doch de Duitse jongeren dienen wel te bedenken, dat ook Nederland Ï7i de oorlog zeer heeft geleden en dat de gebeurteniscsen uit die tyd nog niet door alle Ne derlanders zijn vergeten. Naar verluidt zou ook Bidault zelf van mening zijn, dat nog met alle kans op een bestand m Indo-China verke ken is. Bidault liet bij zijn vertrek uit Fa- rijs geen twijfel bestaan over het doel van zijn reis naar Genève. „Ik keer te rug naar Genève om het afbreken van de conferentie over Indo-Ohma te voor komen", zo zeide hij. Direct na rijn aankomst in Genève begaf hij zicih naar de villa, waar hij hier verblijf houdt. Minister Eden wil tegen het week einde naar Londen terugkeren, zodat hij daar zijn verslag kan voorbereiden, dat hij waarschijnlijk Dinsdag aan het Britse Lagerhuis zal uitbrengen, terwijl hij tevens voorbereidingen kan tref fee voor zijn reis met Ohurohill naar Was hington. Ook de leider -van de Amerikaanse delegatie in Genève, Bedell Smith, had plannen om dit week-einde uit Geneve te vertrekken. Hij zou zich eerst naar Engeland begeven, waar hy besprekin- gejj met-Sir Winston Churohill zou voe ren voor "hij verder reisde naar- Was hington, waar hi) aan hower verslag uit zal brengen over de 1 tfat »ïtwr in het slop geraakte conferentie in Ge nève. Men verwacht, dat Bidault eveneens contact met Eden en Bedell Smith zal opnemen over het voorgenomen bezoek van Churchill en Eden aan Washington Frankrijk is voor deze „informele" bij eenkomst niet uitgenodigd. Dit feit heeft zowel op de Quai d'Orsay als bij de Franse delegatie ter Geneefse con ferentie enige verontrusting gewekt. Het is namelijk vele maanden lang niet voorgekomen, dat Frankrijk met deel neemt aan een bijeenkomst van de gro te Westelijke mogendheden. Eden en Bedell Smith, die belden handelen op nauw omschreven instruc ties van hun respectieve regeringen, wensen aan de communistische delega ties te kennen te geven, dat hei geen nut heeft de conferentie in Genève op '1 tot dusverre gevoerde hoge niveau voort te'zetten. De beide Westelijke staatslieden staan op het punt om een interimpe riode in de conferentie voor te stellen totdat er een nieuwe Franse regering zal zijn gevormd, totdat de militaire be- 1305 sprekingen over bestandszones in Indo- president üJsen-,Qjjna voitooi«i zyn en, misschien, tot dat de militaire toestand in het Noor den van Indo-China duidelijker Is ge worden. Hooggeplaatste Westelijke functiona rissen zeiden, dat er bitter weinig kans bestaat, dat de Franse minister de Britse en Amerikaanse delegatieleider er toe zal kunnen overhalen om in Ge nève te blijven. Bidault zou vandaag reeds weer naar Parijs terugkeren. Op de conferentie zelf hebben Laos en Cambodja met steun van Vietnam hun eis herhaald, dat de vrede in him landen slecht hersteld kan worden, walmeer alle geïnfiltreerde Vietminh- troepen worden teruggetrokken. Franse bronnen zeiden, dat de leider der Chinese delegatie, Tsjoe En-Lai, gistermiddag „een zeer bemoedigende rede" had gehouden. Ook volgens zegs lieden van andere delegaties had Tsjoe „een honingzoete" rede gehouden, maar hij zou desondanks met geen en kele concessie van enig belang geno men zijn. en volgens hen scheen zijn voornaamste oogmerk te zijn de confe rentie te rekken door vage, hoopgeven de woorden te spreken. Reeds 40 seizoenen is de heer J. Breugem badstoelenknecht bij de Maatschappij Zeebad Scheveningcn. Ter gelegenheid van dit uitzonderlijke collega's. jubileum, werd hij Woensdagochtend gehuldigd ophet strand te Scheve- ningen. In triomf werd de heer Breugem rondgedragen door zijn Be prijs van huisbrandstof zal, evenals vorige jaren, per 1 Juli a.s. met 20 cent per mud verhoogd wor den. Deze zomerprijs zal gelden voor de maanden. Juli en Augustus. De winterprijzen, die weer 20 cent ho- De gewezen president van Frank rijk en mevrouw Vincent Auriol zul len, naar verwacht wordt, de a.s. herfst voor een particulier bezoek de gast In Nederland zijn van Koningin Juliana en Prins Bemhard, aldus heeft Associated Press vandaag uit welingelichte bron vernomen, In tegenstelling tot het bezoek, dat de president van Frankrijk en me vrouw, René Coty in de loop van de maand Juli aan Nederland brengen, zal het verblijf van de heer en me vrouw Auriol een volstrekt particu lier karakter dragen. Zoals men weet, zijn Koningin Juliana en Prins Bem hard een aantal keren in Frankrijk de particuliere gasten van de - heer en mevrouw Auriol geweest. ger liggen, gaan in per 1 September a.s. Waarschijnlijk zal op 1 October de egalisatieregeiing voor de eierkolen vervallen, waardoor deze 30 cent in prijs zullen stijgen. Dit prijzenverloop is gebaseerd op de inkoopsprijzen, die belangrijk ho ger liggen dan vorige jaren. In de kringen van kolenhandelaren ves tigde men nog onze aandacht op het feit dat er op het ogenblik nagenoeg geen anthraciet uit Nederlandse mij nen verkrijgbaar is. Dit vindt voor namelijk zijn oorzaak in de export. De kolenhandelaren worden hierdoor gedwongen tegen hoge prijzen te im porteren. Desondanks is de voorraad niet voldoende. Een Zwitsers vliegtuig, waarmee films van het wereldkampioenschap voetbal len van Genève naar ZUnch werden overgebracht, is Woensdagavond laat na bij Zoug tegen een heuvelhelling ge vlogen. De drie inzittenden, onder wie twee televisie-deskundigen, kwamen om toet leven. ,,Ik ben blij dat ik de gelegenheid kon vinden een ogenblik in uw midden te zijn. Ik heb aan de wieg van uw vereni ging gestaan toen m Enschede het op- richtingseongres werd gehouden, en de toen ontstane band is nog versterkt toen u mij de eer aandeed mij tot uw be schermheer te maken". De Prins noemde de internationale ac tie tegen het systeem der concentratie kampen een goed voorbeeld van de geest waarin de vereniging wordt geleld. Die geest is dezelfde die het verzet inhoud en bezieling gaf. U hebt die in uw vereniging bewaard. Hem ook voor de toekomst te bewaren is uw taak. „Gedurende de oorlog was er maaréen doel: Nederland moest als vrij land her rijzen, daar was ons aller streven op ge richt, Maar toch is het wel eens teleur stellend om te zien hoe weinig bij velen nog de eenheid uit de bezettingstijd leeft Scheidingslijnen en verschillen die toen onbelangrijk waren zijn na de bevrijding ten dele weer opgekomen. Daar zit eigenlijk tets onlogisch in, want, laten we het goed beseffen, de gevaren die ons land en de hele vrije wereld bedreigen, zijn op het ogenblik zeker niet minder groot dan in de jaren '40—"45. Ze zijn misschien iets meer omsluierd, maar daardoor des te gevaarlijker. Ik geloof dat het goed is bet zó te doen, dat we ons niet meer de luxe kunnen veroorlo ven om gescheiden op-te trekken. Nog afgezien van alle belangrijk werk dat u verricht zie ik de nationale betekenis van uw vereniging vooral in het feit dat u hierin een voorbeeld geeft: u kent nog de kameraadschap en de eenheid uit de bezettingstijd. Daarvoor ben ik dankbaar en ik doe een beroep op u om die geest te bewaren, "tot heil van Nederland, waarvoor we streden en zullen "blijven strijden". Woensdag vierde het Nederlands Bijbelgenootschap het 150-jarig bestaan in de Houtrusthallen te Den Haag. H.M, de Koningin uioonde deze dag bij. Op de foto wordt Bisschop Jacob van de Kerk van Zuid-lndia door de algemeen-secretaris tan het Genootschapmr. baron v. Tuijll van Serooskerke (rechts) aan de Koningin voorgesteld. Naast de Bisschop de general-secretary of the British and Foreign Bible Society, William J. Piatt met bril). President Eisenhower heeft op zijn persconferentie gezegd. gisteren dat het ilb*l van Churchüls bezoek aan de Verenigde Staten is om de banden tus sen beide landen nauwer aan te halen en de verhalen over een verwijdering tussen beide naties legen te gaan. Hij zeide, dal waarschijnlijk elk onder werp der wereldpolitiek besproken zou worden en dat uit deze ontmoeting niets dan goeds kon voortvloeien. Hij vertelde, dat de Britse premier en hij altijd met elkaar in contact stonden en dat Churchill met lang geleden de mogelijkheid van een dergelijke ontmoe ting geopperd had als tegenwicht tegen de verhalen, welke de ronde doen over een kloof tussen beide landen, welke verhalen slechts ten. goede konden komen aan de gemeenschappelijke vijand. Naar aanleiding van deze suggestie, zo zeide de president, bad hij de eerste minister voor een „weekend-bezoek" aan het Witte Huis uitgenodigd. De president het uitkomen, dat deze ort.nc ti-g zeer sterk het karakter van een informeel gesprek tussen twee oude vrierwsVn zoii dragen. De president heeft tevens verklaard, dat l -j de volgende week een bijeen komst van congresleiders zal beleggen om de .mislukking van de conferentie te Genève over Korea te bespreken. Naar aanleiding van vragen over de handel met communistische landen, zei de Eisenhower, dat indien de Westelijke landen het handelsverkeer met de met Rusland verbonden landen zouden sta ken, dez.: zich alleen nog tot de Sowjet- unie zouden kunnen wenden. Dit zou veel sterkere banden tussen hen en de Sowjet-unie vormen. De handelspolitiek van het Westen zou de bondgenoten van de Sowjet-unie van haar moeten weg trekken. Donderdagmorgen deelde de dokto ren mede dat de toestand van de Frie se tweeling zich zeer gunstig blijft ont wikkelen. Daarom zal eerst Maandag a.s. op nieuw een communiqué worden ver strekt De onparlementaire medewerker van „Vrij Nederland" schrijft dat het A.R. Kamerlid Bruins Slot zich niet zo afkerig heeft getoond van het mande, ment dat immers de ook door hem zo fel bestreden doorbraak frontaal aan valt, maar dat gebleken is dat vele van. zijn fractiegenoten geheel in de lijn van hun beginselvast protestantisme dit mandement volstrekt verwerpen. De onparlementaire medewerker wordt dezerzijds verzocht datgene wat hem wel, maar ons niet gebleken is, waar te maken of zijn mededeling anders in te trekken. De weersverbetering, die Dins dag intradwas te danken aan een rug van hoge luchtdrukdie over ons land naar het Oosten trok en gistermorgen boven Po len was aangekomen, meldt het K.N.M.I. Over Ierland en Schot land trok de afgelopen 24 uur,, een depress ie, die aanvankelijk nog flinke activiteit vertoonde, maar bij het bereiken 'van de- Noordzee sterk in betekenis af nam. De vochtige luchtdie de depressie vergezelde, kwam hier door vertraagd over Engeland na derbij en bereikte pas gistermor gen het Westen van ons land. Dit ging met een belangrijke toene ming van de bewolking gepaard De storing wordt gevolgd door ten rug van hoge luchtdruk, die vandaag weer opklaringen zal brengen. Gisteren, is in een woning aan de Lïn-' naeushof te Amsterdam een kindje van- vier maanden in zijn wiegje gestikt. Het kmd had zich, zonder dat de moeder dit bemerkte, in de wiee omgedraaid, zodat het met het gezicht m het kussen kwam te liggen. Een jury te Washington heelt Woens dag de vier Portoncaanse nationalisten,, die betrokken zijn bij de schietpartij van 1 Maart in het Amerikaanse congres, schuldig bevonden aan het „gewapender- 'Cit. gebeurtenissen m Guate- hand plegen van een aanslag", mala waren zeer veiontrustend voor de De jury moet zich er nog over, uit- Veremgde Staten. Deze kwestie werd spreken of het viertal zich beeft schul- zeer ernstig bestudeerd. jdig gemaakt aan „poging tot moord", t V (Van een onzer redacteuren) i In kringen van de Nederlandse tuinbouw heerst ernstige ontstemming*' over het feit, dat België met ingang van 14 Juni jt de invoer van tomaten J uit Nederland heeft stopgezet. Deze ontstemming geldt niet in de eerste plaats de onmogelijkheid om tomaten naar België af te zetten. De hoeveelheid, welke naar onze Zuiderburen werd geëxporteerd, was de laatste tijd minimaal ongeveer 4500 kg per dag. Dat dit quantum niet groter was is een gevolg van de hoge minimumprijzen, welke de Belgische regering voor tomaten had vastgesteld. s Deze prijzen waren voor de 2e helft van Mei J 2,66 per kg en voor de le helft van Juni 2,28. Wanneer men rekening hondt met de vrachtprijzen en de winstmarges voor groot- en kleinhandel, dan betekenen deze prijzen, out de Belgische huisvrouw ongeveer 4 per kg voor tomaten moet betalen. Een woedende menigte West-Berlij- ners heeft vandaag een klein aantal communisten afgeranseld, die een massa-bijeenkomst buiten het raad huis, ter herdenking van de opstand van verleden jaar in Oost-Duitsland, trachtten te verstoren. De politie slaagde er pas na ruim een half uur m de communistische betogers, die verwondingen opgelopen hadden, te bevrijden. Ook verschei dene politiemannen werden gewond. Op de bijeenkomst voerden de Westduitse vice-kanselier Franz Blue- cher en de leider van de socialisti sche partij, Oilenhauer, het woord. En dit is de grooiste grief van de Nederlandse tuinders. De critiek geldt in de eerste plaats de Nederlandse regering, die het door ondertekening van het Landbouwprotocol in 1947 De gezant-resident van Liberia in ons land, die dezer dagen tot gezant werd benoemd, de heer J. F. Hofmann, heeft heden in zijn residentie aan de waar nemend secretaris-generaal van Bui tenlandse Zaken, dr. E. O. Baron van Boetzelaer, een gift overhandigd van de kinderen van Liberia aan de kinde ren van de slachtoffers van de waters nood in ons land. Deze gift een bedrag van 2000 dol lars werd door de kanderen in de scholen van Liberia bijeengebracht. zijn openingsrede werd' de gezant, die by de Ingang van de tentoonstelling stond om de genodigden die de expo sitie gingen bezichtigen de hand te drukken, onwel. Hy zakte meen en is enkele ogenblikken later overleden. Het bleek dat de gezant door een hartaanval was getroffen. Het plotseling heengaan van dr. Amir. die zij» land sinds 12 September 1950 in Nederland vertegenwoordigde en die hier een zeer geziene figuur was, bracht diepe verslagenheid teweeg bij de tal rijke genodigden, o.w. zich leden van het corps diplomatique, regeringsverte genwoordigers, Kamerleden, de burge meester van Den Haag en vele andere autoriteiten bevonden. De tentoonstelling zal in verband met deze tragische gebeurtenis tot na der order voor het publiek gesloten blyven. De directeur van het protocol van het departement van Buitendse Zaken, mr. Van Tets heeft vandaag ter lega tie van Israël een bezoek van rouwbe klag gebracht De gezant van Israël in Nederland, Het departement van Buitenlandse Za- dr. M. Amir, is gistermiddag tydens de ken vlagt half stok. Het zal dit ook doen officiële opening van de tentoonstelling op de dag der begrafenis tot een uur „Het land van de Bijbel" in het Ge- xia de plechtigheid. meentemuseum in Den 'Haag, plotseling Vermoedelijk zal de begrafenis Maan- overleden. Kort na het uitspreken van dag plaats hebben. 5 Nadat de chèque was overhandigd, heeft de heer Van Boetzelaer deze op zijn beurt ter hand gesteld aan de secretaris van het Nationaal Rampen fonds, de heer H. J. Oosterhuis. In zyn korte toespraak herinnerde de gezant-resident van Liberia, de heer Hofmann, eraan, dat men hier byeen kwam ter gelegenheid van de eerste „Goodwill Day", die m Liberia werd gehouden ter gelegenheid van de laat ste verjaardag van de president van Liberia, William V. S- Tubman. Toen werd er een vrywillige inschrijving ge opend m de scholen voor de kinderen m het buitenland, die m het vooraf gaande jaar werden getroffen door een ramp. Zulks heeft thans geleid tot de gift van de kinderen van Liberia aan de Nederlandse kinderen uit de rampgebie den van Februari 1953. By -die gelegenheid werd in Liberia gezegd, dat de inzameling een meuwe etappe betekende in de geschiedenis van het volk van Liberia, dat zich rekenschap geeft van zyn sociale ver plichtingen tegenover de mensheid, zonder rekening te houden met kleur, ras of geloof. De heer Hofmann zei, dat zulks ook de gedachte is van degenen, die m Li beria de opvoeding in handen hebben. Het ia ook die van de onderstaatssecre taris voor het Onderwys, mevrouw Scar- brough. Hy merkte voorts op, dat dit gebaar van menselijke solidariteit, eigen- ïyk is voortgekomen uit de ontvangst van mevrouw Scarbrough door Konin gin Juliana ongeveer 2 jaar geleden. Een ontvangst waaraan de vertegenwoor digster van Liberia een onvergetelyke herinnering bewaart. Deze heeft zich na de watersnood m Nederland onmid- dellyk bezig gehouden met het tot uit drukking brengen van het meeleven van Liberia. De heer Hofmann zal volgende week Woensdag 23 Juni zyn geloofsbrieven aan de Koningin op Soestdyk aanbie den. Van Nederlanse zijde zal jhr. mr. G. R. G. van Swmderen gezant in Mon rovia worden. mogelijk heeft gemaakt, dat België eenzydig minimumprijzen mag vaststel len voor Nederlandse producten. Ter bescherming van de kleme Bel gische productie wordt de minimum prijs voor tomaten hoog vastgesteld. Voor de tweede helft van Juni, dus practisch midden in het tomatensei- zoen, was deze prijs 1.90. Protocolair werd destijds afgespro ken, dat door de Nederlandse rege ring, wanneer de veilingpryzen in Nederland lager zouden liggen dan de minimumprijzen in Nederland een" exportheffing zou worden geheven, welke gelijk zou zyn aan het ver schil, Is de veilingprijs in Nederland 1, dan zou by een minimumprijs m Belgie van f 1.90 de heffing 0.90 bedragen. Deze 0.90 komen niet aan de~ turabouw. maar voor 50% aan de Nederlandse en voor 50% aan de Bel- - gische schatkist. Men 'kan dan ook niet begrijpen, waarom Belgie daarenboven nog een invoerverbod uitvaardigt. Er is geen overproductie van tomaten in. Belgie en de maatregel kan dan ook alleen maar beogen de prijzen voor het Bel gische binnenlandse product zo hoog mogelijk te houden. Men begint in de kringen van de Nederlandse tuinbouw deze protectie beu te worden. Men begrijpt niet, dat de volksvertegenwoordiging geen vra- gen over deze kwestie aan de minister van Landbouw stelt. Straks begint het fruitceizoen en ongetwijfeld zullen de Belgen dan ook voor appels en, peren een invoerverbod uitvaardigen. In het overleg, dat over deze zaak heeft plaats gehad, werd gewezen - op het feit. dat Belgie de Nederlandse boter importeert en men zou niet graag de Balgen tegen zich in het harnas jagen. Van bevoegde zijde werd ons echter medegedeeld, dat de handelsbalans tussen Nederland en België over 1953 een voordelig overschot voor België ie zien gaf van 270 millioen. België heeft dus grote belangen in Nederland en het is. aldus onze zegs lieden, logisch, dat de Nederlandse regering, wanneer Belgie protectie- maatregclen uitvaardigt, op deze be langen wijst. De veertienjarige Leendert Haasnoot' uit Katwyk is gisteren aan boord'van' het vissersvaartuig „Dirk", toen dit zes tig mijl van Aberdeen (Schotland) aan het vissen was, in een winch terechtge komen. Hij kreeg een schedelbreuk-enz andere verwondingen en moest, in het ziekenhuis te Aberdeen geopereerd wor-- den.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1