Internationale situatie Frankrijk heeft weer een premier Mendès France behaalt grote meerderheid Een maand om Indochinese kwestie op te lossen Staking militaire hulp aan Frankrijk en Italië Nieuwe premier van Frankrijk econoom en vlieger BERLIJN HERDACHT DE ZEVENTIENDE JUNI KLM introduceert automatische naderingsvluchten Nederland zal V.S. helpen bij het tegengaan Rapport over de toekomstige loonpolitiek Verkaveld Aantal communisten afgetuigd rRIJDAG 18 JUNI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2799 Weerbericht 1 Congres-commissie accoord met: TOT BEKRACHTIGING OER E.D.G. De commissie van Buitenlandse Zaken uit het Huis van Afge vaardigden is met 18 tegen 2 stemmen accoord gegaan met 'n voorstel tot stopzetting van militaire hulpleveranties aan Frankrijk en Italië, totdat die twee landen het EJD.G.-verdrag geratificeerd zullen hebben. Japans candidaat voor het Int. Gerechtshof Ernstig ongeluk in de Harskamp Driehonderd arbeiders op Schouwen en Duiveland in staking Langs-de-aectorgrenzen stond Versterk Als eerste maat schappij in Europa Opening Westelijk deel nieuwe haven te Den Heider Churchill ook naar Canada Grootmoeder verdacht van moord op baby Finse parlementsleden in Rotterdam Nieuwe Tunesische regering na oplossing Parijse ;- kabinetscrisis Luchlvaartovereenkomst Weer twee maal per week per KLM haar Z.4fnkajJ - De wapenzendingen naar Guatemala Geen controle op zee van Nederlandse schepen Bankier wegens geld- schieterij veroordeeld Ontploffing të Rotterdam? In put Stadsverwarming Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18 3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'g-Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424887 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402115486 B g.g. 395286 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2 26 per maand, j 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond. VERANDERLIJKE BEWOLKING Veranderlijke bewolking met tijdelijk enige regen of motregen. Overwegend matige wind tussen Zuid en West. Iets lagere middagtemperaturen. <v O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT J Teis van Churchill en Eden naar O Amerika om met Eisenhower en Dulles de hele internationale situatie onder het oog te zien, is het enige ver biedende, maar dan ook werkelijk ver. blydende verschijnsel dat er In de hui dige wereldverhoudingen valt waar te nemen. De Russen hebben gespeculeerd op verdeeldheid in het Westen. En in Ge- nève leek die speculatie maar al te teer 1® zün geslaagd. Bovendien was het duidelijk dat on middellijk na het optreden van Malen- how er een verschil in tactiek tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Sta ten openbaar werd. De Amerikanen geloofden niet dat er met de bewindswisseling in Rusland iets gewijzigd was en gaven daar op onverholen wijze uiting aan. Of de Britten geloofd hebben dat er iets veranderd was, kunnen wij in het midden laten. Zij hebben zich daarover met geuit, maar zij wilden de proef nemen en de Russen testen op dit punt. Genève heeft nu wel in ieder geval uitgewezen dat er inderdaad niets ver anderd i*. En nu gaan Britten en Amerikanen samen praten. Men kan uit wat van weerskanten over de te voeren ge sprekken is gezegd en uit de toon, die van belde kanten wordt gebezigd, wel afleiden dat er een overeenstemmende gedragslijn zal worden gevonden. I-. AT is een belangrijk punt. L) Bij dit alles steekt de jammer lijke situatie in Frankrijk wel droevig Bidault is weer naar Genève gevlo gen om het gesprek over Indo-China open te houden voor de opvolger van het thans demissionnaire Franse kabi net De communisten, bang voor een in tegraal herstel van de Westelijke sa menwerking, hebben hem daarin ge steund door een zogenaamd tegemoet komende houding, een houding waar in Britten en Amerikanen niet meer geloven en die dan ook niet wezenlijk ii. Maar de Fransen kunnen alleen geen beslissing meer nemen. Zi) kunnen ln feite nicta zonder Amerikanen en Britten. Wij kunnen slechte hopen dat er in Frankrijk spoedig «en stabiele rege ring ontstaat, die een duidelijke polL tiek van samenwerking met Engeland an Amerika gaat voeren. Bidault zou dat gaarne willen. Maar de politieke situatie ln Frankrijk btaidt hem de banden. De Fransen zitten met hun democra tie in hun maag. Francois Mauriac schreef dezer da gen in de „Figaro", dat de Fransen te individualistisch zijn om hun democra tische stelsel goed te doen weiken. Het alternatief echter is de dictatuur. De vraag is of de Fransen, gesteld voor dit alternatief en ziende hoe hun staat bezig is te gronde te gaan, ten slotte toch nog zichzelf weten te her. vinden. Voor Europa en voor de hele Westelijke wereld zou dit de opluch ting zijn, waarop wij waditen. Aan het bestuur van de Stichting van de Arbeid is op diens verzoek door de looncommissie van de Stichting van de Arbeid een rapport uitgebracht inzake het vraagstuk van de toekomstige loon politiek. Dit rapport zal thans aan de in de Stichting van de Arbeid samenwerkende centrale organisaties worden voorgelegd, waarna het door het stichtingsbestuur op 16 uli a s Tal worden behandeld. Het ligt in de bedoeling, dat daarna de opvattingen van de Stichting van de Arbeid ter kennis zullen worden ge bracht aan de minister van Sociale Za ken en Volksgezondheid. Mogelijk zal de minister aanleiding vinden over dit onderwerp het oordeel van de Sociaal Economische Raad te vragen. In verband met deze gang van zaken wordt het genoemde commissie-rapport niet gepubliceerd. Tegen de verwachting ln heeft de Franse Nationale Vergadering de radicaal-socialist Pierre Mendès-France als premier geïnstalleerd. Hij kreeg de steun van alle partijen met uitzondering van de Rooms-katholieke M.R.P. en enkele Gaullisten. Ook de communisten gaven hun steun aan de investituur van Mendès-France. Men verwacht, dat de nieuwe premier reeds vandaag met de lijst van nieuwe ministers naar het Elysée zal gaan om president Coty de benoemingsbesluiten te laten tekenen. Tevoren had Mendes-France in de Nationale Assemblee een toespraak ge houden. waarin hij zijn plannen voor de politiek van een door hem te vor men regering uiteen heeft gezet. Onder meer zei hij, dat hijhet daar heen wenste te leiden, dat de bespre kingen in Genève voortgang vinden. Hij verzocht de Nationale Vergadering tijd tot 20 Juli om resultaten te berei ken. Zou hij daarin falen, dan zou hij aftreden. Inmiddels zou hij echter ..alle noozakelijke maatregelen m Indo-Chu na" treffen. Frankrijk zou geen regeling van de Indo-Chinese kwestie aanvaarden ten koste van zijn levensbelangen. „Indien het Indo-Chinese probleem niet zeer De commissie stemde tevens in met zodanige verzachting van het zoge naamde amendement-Richards dat president Eisenhower kan besluiten militaire hulp te zenden aan Neder land, België, Luxemburg en West Duitsland, de landen die reeds tot ra tificatie van de EDG-verdragen zijn overgegaan, indien hij zulks gewenst acht. Die vier landen kunnen thans krach tens het amendement-Richards de volle voor hen bestemde Amerikaanse wapenhulp pas krijgen zodra alle zes EDG-landen de EDG-verdragen be krachtigd hebben. Een van de leden van de commissie, zei van mening te zijn dat het blijven onthouden van wapenhulp aan Frank- De nieuwe Franse premier, Pierre Mendes-France, is in Januari 1907 te Pa rijs geboren uit Joodse ouders. Hij stu deerde rechten en politieke wetenschap pen en werd op 22-jarige leeftijd advo caat, do jongste van Frankrijk. Ook zou Mendes-France de jongste afgevaardigde en het jongste regeringslid, dat Frankrijk ooit heeft gehad, worden. Hij werd op 25-jarige leeftijd in het departement Euere, waar hij candidaat was voor de radicalen, gekozen. Hij viel op door zijn bekwaamheid op economisch terrein en werd in 1938 benoemd tot ondersecretaris van Financiën in de toenmalige regering van Leon Blum. Na het uitbreken van de oorlog werd Mendes-France1 luitenant bij de lucht macht Hij haalde zijn brevet in Syrié en Naar AFP uit Tokio meldt, heeft de Japanse regering het lid van het Hoog Gerechtshof, Shigeru Kuriyama, als candidaat van Japan genoemd voor de komende verkiezingen van nieuwe rechters van het Internationaal Ge rechtshof. Ook indien de Japanse candidaat niet zou gekozen worden, is het mogelijk, dat de Japanse rechter naar Den Haag komt bij een behandeling van het Ja paas-Australisch visserijgeschil van Arafura, zo wordt in Japanse kringen aangenomen. Met betrekking tot dit geschil kan worden opgemerkt, dat het nog niet hu het Internatinonaal Gerechtshof aanhangig is gemaakt. Zoals wij gisteren reeds melden, wer den bij een oefening in de Harskamp vijf militairen gewond. De zwaargewonden zijn: de 28-jarige korporaal P. Overveen uit Nijmegen, de 2S-jarige soldaat eerste klas C. _K. Fleggeert uit Gouda en de 28-jarige sergeant P. J. Haagsman uit Maastricht. Veel minder ernstig gewond werden de 25-jarige sergeant F. J. van Veelen «'t Rotterdam en de 29-jarige soldaat eerste klas A. J. Scheerder uit Didam. De familie der betrokkenen is gewaar schuwd. was in Frankrijk terug toen de .Duitsers doorbraken. Met een groep-parlements leden reisde hij naar Noord-Afrika. In Augustus werd hij te Casablanca op be schuldiging van desertie gearresteerd en naar Frankrijk overgebracht, waar hij tot zes jaar gevangenisstraf werd ver oordeeld. Hij ontsnapte in 1941 en wist via Spanje Londen te bereiken. Hij trad on middellijk toe tot de luchtstrijdkrachten van de Vrije Fransen. Men bood hem herhaaldelijk functies aan in de regering van generaal De Gaulle, maar Mendes- France, toen kapitein, gaf er de voor keur aan bombardementsopdrachten bo ven Duitsland en Frankrijk uit te voeren. In 1943 gaf hij gehoor aan het verzoek van generaal De Gaulle om commissaris van Financien te worden in de voor lopige regering te Algiers. Kort na de bevrijding van Parijs werd Mendes-France benoemd tot minister van Economische Zaken. rijk en Italië kennelijk een maatregel is die verband houdt met "de „agoni zing .reappraisal" („gevoelige herzie ning") welke Dulles, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, bij verder uitblijven van bekrachtiging door Frankrijk en Italië in het voor uitzicht heeft gesteld. spoedig opgelost wordt moeten wij be reid zijn het risico le lopen, dat het zich uitbreidt tot een internationale oorlog en mogelijk tot een atoomoorlog" De E.D.G., met de daaraan verbon den Westduitse herbewapening, was door de omstandigheden nodig gewor den Mendes-France zei dat hij onder handelingen tussen tegenstanders en voorstanders zou organiseren teneinde de nationale basis voor een overeen komst omtrent de E.D.G. te bereiken. Indien met niet tot overeenstemming zou komen zou de Franse regering nog voor het einde van de zomer com promis-voorstellen ten aanzien van de E.D.G. doen. De verkiezing van Mendes-France tot Frankrijks nieuwe premier heeft te Genève de hoop op vrede in Indo- China zeer doen stijgen. Dit was het oordeel van de meeste afgevaardig den op de besprekingen over Indo- China, de Westelijke gedelegeerden waren er in het bijzonder over ver heugd, dat de communistische stem' men niet de beslissing hebben go bracht. Vele waarnemers te Genève dacb ten, dat Mendes-France meer politiek realisme in de besprekingen zal brem gen dan Frankrijk tot dusver deed. Men verwacht, dat de nieuwe pre mier rekening zal houden met het feit, dat de Vietminh haar politieke doelen waarschijnlijk op het slagveld zal kunnen bereiken .„en dat zij ze daarom aan de 'confer en tie taf el waar schijnlijk niet zal opgeven. ititèb "v, W-Y Tijdens atoomoefeningen in de VS. en Canada zijn gelukkig slechts op papier 5 millioen burgers bij vijandelijke luchtaanvallen gedood. Alarm in New York; het verkeer ligt stil.... De duiven, die hier anders niet kunnen komen wegens het drukke verkeer, wandelden rustig over het plaveisel van Times Square. Ongeveer driehonderd arbeiders, die in dienst zijn van de Ned. Heide Maat schappij en werken op Schouwen en Duiveland, zijn in staking gegaan. De mannen zijn afkomstig van gemeenten buiten het eiland en worden dagelijks per bus van huls gebaald en weer thuis gebracht. Zij werken in de gemeenten Opsterland. Nleuwerkerk, Ouwerkerk. Zierikzee én Drelschor. De staking houdt verband met het in werking treden van de bijzondere ar beidsvoorwaarden voor het eiland Schouwen en Duiveland, die op 2 Juni door het College van Rijksbemiddelaars zijn vastgesteld. Op grond van die nieuwe voorwaarden is de ongemakken- toeslag vervallen en is een speciale loon regeling tot stand gekomen. Deze houdt o.m. in. dat de arbeiders niet langer dan twaalf uur van huis mogen zijn. Tot nu toe waren zij langer van huis. Om te voldoen aan de regeling moet dus kor ter worden gewerkt, hetgeen neerkomt op een vermindering van de inkomsten, waar de vervallen ongemakkentoeslag ook is afgegaan. De betrokken arbeiders gaan daarmee niet accoord en hebben het werk neergelegd. Een groep communistische jongelui is, zoals wij gisteren reeds In een deel onzer edities meidden. gisteren stevig afgetuigd door een menigte boze Beriijners. toen eerstgenoemde:: trachtten een massa bijeenkomst te verstoren, die werd ge houden voor het Westberlijnse stadhuis ter ere van de Oostduitsers, die hebben gestreden in de revolte van 17 Juni vorig jaar. Volgens de Berlijnse politie werden 15 burgers en 3 poliiie-agenlen bij dit inci dent gewond en er wérden 16 arrestaties verricht. Ten minste tien jongeren, som mige uit Oosl-Berlijn afkomstig, werden aangevallen door de menigte," toen zij probeerden communistische» pamfletten ie verspreiden en de sprekers le hinderen. Duizenden Westberlijners waren voor het stadhuis bijeengekomen, om te luiste ren naar de Westduitse vice-kanselier Bliicher, de leider der socialistische op positie Ollenhauer en andere vooraan staande leiders. Men had deze dag offi cieel tot de „Dag van de Duitse eenheid" verklaard. De mensen hadden vrij. Eerder op de dag waren honderden Westberlijners naar een klem kerkhof ge togen. waar negen Duitsers liggen begra ven, die een jaar geleden in Oost-Berlijn het leven verloren, toen zij de Russische tanks en de volkspolitie aanvielen met stokken, stenen of hun blote handen. De Westduitse minister Kaiser zeide in een toespraak op het kerkhof: „De ar beiders van de Sovje-zone hebben het IJzeren Gordijn met hun blote handen neergehaald. De vrouwen en mannen van de 17 Juni-revolte hebben getoond, dat zij zich nimmer zullen neerleggen bij een verdeling van Duitsland." Een niet nader genoemde Oostduitse stakingsleider, die actief aan de opstand van verleden jaar heeft deelgenomen en die eveneens de plechtigheid op het kerk hof bijwoonde, zei: „Ik zweer, dat wij verder, sullen strijden voor de vrijheid van de Sowjet-zone." Er werden tevens kransen gelegd door vertegenwoordigers van" de drie geallieerde hoge commissies- te Volkspolitie op wacht, welke voor de komende twaalf dagen in staat van uiterste paraatheid is gebracht om een eventuele herhaling van de revolte te voorkomen. Er zijn geen berichten over incidenten in Oost-Berlijn binnengekomen, dat schijnbaar rustig en levenloos in een blakerende zon lag. De Oostduitse autoriteiten hebben gisteren bekend gemaakt, dat de arbei ders, die werkzaam zijn bij het reus achtige bouwproject van de Stahn Allee in Oost-Berlijn, beloofd hebben vier weken eerder dan is vastgesteld een nieuw blok zeer hoge flatgebouwen te voltooien. Deze belofte was bedoeld als een demonstratie tegen „de oorlogshitsers en fascistische elementen", die de 17 Juni-revolte hebben ontketend. In alle Convair-340 vliegtuigen van de 'KLM-ia-een-speciale apparatuur aange bracht, waarmee fcty slecht zicht de na deringsvlucht automatisch kan worden uitgevoerd. Half Juli zijn alle vliegers die geregeld met deze machines vliegen zo ver, dat dit systeem over de gehele linie kan worden ingevoerd. De KLM is hiermee de eerste maat schappij in Europa die overgaat tot het geregeld uitvoeren van automatische na deringsvluchten. Tot nu toe was het zo, dat de vlieger niet beneden de 5000 voet met inge schakelde automatische piloot vloog. Hij moest met de hand de nadering en de Hr Ms vliegkampschip Karei Door man met aan boord de minister van Marine, ir. C- Staf, Z.K.H. Prins Bern- hard in diens functie van inspecteur- generaal der Koninklijke Marine en de bevelhebber der Zeestrijdkrachten en Chef Marinestaf, vice-admiraal A. de Booy, zal Vrijdagochtend 2 Juli om 10.00 uur een over de ingang van de Nieuwe Haven te Den Helder gespan nen lint doorvaren en daarmee de in gebruikneming van het Westelijke deel van deze haven symboliseren. Om 11.00 uur zal de staatssecretaris van Marine, vice-admiraal H. C. W. Moorman, de beide helften van de nieuwe brug over het Nieuwe Diep neerlaten, waarmee ook deze brug zal zjjn geopend. Vervolgens zal aan boord van Hr Ms Karei Doorman het gereed gekomen deel van de haven door de directeur- generaal van Waterstaat, ir. A. G. Ma- ris worden overgedragen aan de waarn. vlagofficier Materieel van het Ministerie van Marine, vice-admiraal C. W. Heringa, die hierop het gereed komen van dit havengedeelte aan de minister van Marine zal melden. Premier St. Laurent van Canada heeft gisteren medegedeeld, dat de Britse eerste minister, Churchill, na zijn besprekingen met Eisenhower in Washington oolc een bezoek zal brengen aan Ottawa. Verdacht van moord op haar klein dochter is dezer dagen een 63-jange vrouw gearresteerd door de Rijkspolitie te Sleeuwijk (N.B.). Zij zou op aanwij zingen, die de politie na een zeer moei lijk onderzoek verkreeg, in de eerste dagen van Jum de pasgeboren baby van aar 23-jarig ongehuwde dochter van het leven hebben beroofd en het stoffelijk overschot in de tuin achter haar woon huis hebben gegraven. Bij opgravingen in d-e tuin bleek dit laatste inderdaad het geval te zijn. De Justitie in Dordrecht, waar de ge arresteerde vrouw is voorgeleid, is van mening, dat van eer, ernstig misdrijf sprake is. Vermoed wordt, dat de moeder van de gedode baby geen schuld treft. Een onderzoek in deze is echter nog gaande. De zeven Finse parlementsleden, die op uitnodiging van de voorzitters van de beide Kamers der Staten-Generaal in ons land vertoeven, hebben gisteren een be zoek aan Rotterdam gebracht. In de ochtenduren luisterden zij naar een lezing van ir. C. van Traa, direc teur van de Dienst van Stadsontwikke ling en Wederopbouw, waarna een rit iangs de herbouw van de binnenstad werd gemaakt. Na een ontvangst door de burgemeester, mr. G, E. van Wal- sum ten stadhuize, maakte het gezel schap een tocht door de, Rotterdamse haven. Blijkens, de Woensdag gepubliceerde cijfers had West-Duitsland in Mei op- naeuw het grootste voordelige saldo m de Europese Betalings Unie. Het totale overschot van West-Duitsland in de E.B.U. is daardoor gestegen tot de re- eordomvang van 1.071.400.000 dollar. Engeland was het land met het op één na grootste voordelige saldo, dat 30,5 millioen dollar bedroeg, maar nog niet half zo groot was als het voordelige sal do van April voor dit lid van 78,9 mil lioen dollar. België/Luxemburg waren tn Mei de landen met het grootste na delige saldo (27 millioen dollar), ge volgd door Italië met 18,9 millioen dol lar. Frankrijk had slechts een nadelig saldo van 1,8 millioen dollar. daling uitvoeren, een procedure die voor al bij slecht zichtomstandigheden veel van het reageervermogen van de vlie ger vergt, immers, bij slecht zicht wor den de voorschriften voor instrument- vliegen van kracht. •-Hierbij ontvangt de piloot seinen van diverse bakens met behulp waarvan "de naderingsvlucht naar de baan wordt ge maakt Op het instrumentenbord heeft de vlieger een instrument, waarop twee naalden een horizontale en een ver ticale aangeven hoe de positie van het, vliegtuig is ten opzichte van de na- deringslïjn. Enige jaren geleden is de zeroreader of nullezer aan boord van de KLM-vliegtulgen geïntroduceerd, waar door het volgen van de naderingslijn werd vergemakkelijkt. De „sperry approach coupler", welke dezer dagen in de nieuwe Convairvlieg- tuigen in gebruik zal worden genomen, koppelt nu de signalen van het radio baken rechtstreeks aan de automatische piloot, waardoor de vlieger een con trolerende, in plaats van een uitvoeren de taak krijgt bij de naderingsvlucht zodat hij meer en intensiever aandacht kan besteden aan de maatregelen, die met de aanstaande landing verband houden. Het ligt in de bedoeling eerlang een groot deel van de KLM-vloot van auto matische naderingsapparatuur te voor zien. Door het toepassen van deze vin ding, wordt het aanvliegen van lucht havens, ook bj) slecht zicht nog meer geperfectionneerd. BIJ de Ruilverkavéllngswet steld* de heer Biewenga (A-R.) bij eea bepaald punt voor, de bevoegdheden van de minister te beperken. Minister Mansholt zeide, dat hij de bevoegdheden inderdaad niet nodig' had en nam de gedachte van de heer Biewenga over. Dat kon de heer Vondeling (PvdA) niet verkroppen en hij diende, samen met andere socialisten en enkele Rooms-KatholieiMm, een amendement in om de minister weer te helpen aan de ruime bevoegdheden die deze zelf niet nodig oordeelde. Men moet er maar op verzot zijn, macht bij de minister op te tasten! Gelukkig waa de Kamer wijzer dan deze amendementen-maker. En 's ministers macht Weef verka veld. Advertentie De Tunesische regering is Woensdag avond afgetreden in de hoop, dat een nieuw Frans kabinet een liberale poli tiek ten aanzien van het protectoraat zal gaan volgen, zo wordt in politieke kringen te Tunis vernomen. Men zei, dat er vermoedelijk een nieuwe Tunesische regering zal worden gevormd na de oplossing van de Pa rijse kabinetscrisis. De grootste zorg van de Franse over heid in Tunesië is de actie van naar schatting tweeduizend rebellen, die al lerlei geweld-daden bedrijven, hoofdza kelijk tegen Franse boerderijen. L Volgens gisteren bekend gemaakte cijfers hebben de rebellen, sinds April 37 personen gedood. Op hun beurt ver loren. 40 rebellen het leven, terwijl er acht gevangen werden genomen. y l - Reuter meldt uit Kaapstad, dat Zuid- Afrika en Nederland gisteren een over- eenkomst hebben getekend, waarbij de KLM toestemming krijgt, weer twee maal per week vluchten te maken tus sen Amsterdam en Johannesburg. In een officiële mededeling, die gisteren in Kaapstad is uitgegeven wordt gezegd dat alle geschilpunten bevredigend zijn 3 opgelost na onderhandelingen tussen af gevaardigden van de Zuidafriksanse regering enerzijds en van de Neder landse regering en KLM-functionnarissen anderzijds. De nieuwe overeenkomst is getekend door de Zuidafrikaan se minis-, ter van Verkeer en afgevaardigden van de Nederlandse regering. 1 -J Het ministerie van Buitenlandse'Zaken heeft inmiddels ook de officiële beves tiging van de ondertekening van de overeenkomst ontvangen. V- Ook de KLM heeft de officiële beves tiging ontvangen. De maatschappij is voldaan, dat door deze overeenkomst het aantal vluchten op Johannesburg op 2 per week blijft gehandhaafd, en met, zoals aanvankelijk de bedoeling was. wordt gereduceerd tot één. De Nederlandse regering heeft erin toegestemd, Amerika be hulpzaam te zijn wapenzendingen naar Guatemala te voorkomen. Amerika heeft Nederland niet ge- vraagd toe te staan zijn schepen op zee te mogen onderzoeken. Het Haagse Gerechtshof heeft van morgen de 70-jarige bankier-admi nistrateur F. M. B. M. F. uit 's-Gra- venhage veroordeeld tot een geld boete van 2000 subsidiair vijftig da gen hechtenis, omdat deze zich had schuldig gemaakt aan ongeoorloofde geldschieterij, De procureur-generaal had deze straf, welke de politierech ter eveneens de juiste had gevonden, gerequireerd. F. had geldsbedragen uitgeleend tegen een veel te hoge rente. De cliënten moesten bij het aangaan van leningen direct 23 pet. terugstorten, nl. 9 pet. rente en 14 pet. risico-dekking. Het geld dat voor risico-dekking aanwezig had moeten zjjn, bleek bij onderzoek bijna geheel verdwenen. Op 23 Juni a.s. vertrekken de alt The- rese Steinmetz en de tenor Arjan Blan ken. die zojuist zijn afgestudeerd aan het Amsterdams Conservatorium, naar Zuid- Afrika voor een rondreis, die drie maan den zal duren. Zi) zuilen in de Unie op treden voor de radio, kunstkringen en universiteiten en zullen ook liederen van Nederlandse componisten ten gehore brengen. '4 •0s* Ook reeds de controle op versche pingen naar een ander larfd brengt - echter bepaalde moeilijkheden met zich mede. Het transitoverkeer, dat voor Nederland van groot belang is, laat niet altijd bij het passeren van Nederlandse havens controle 'op de doorvoer toe. Het spreekt echter in het kader van de bestaande Atlan tische samenwerking vanzelf, dat de Nederlandse regering bitfnen de grenzen van het mogelijke gaarne wil* medewerken aan de uitvoering van. het Amerikaanse verzoek. Aan het bovenstaande kan nog worden toegevoegd, dat er in de prac- tijk geen sprake is van, uitvoer van wapens uit Nederland en dat bonafide Nederlandse scheepvaartmaatschap pijen geen wapens vervoeren naar Guatemala. Aldus verzekerde men oris van welingelichte zijde. (Zie ook pagina 3.) -r. Gistermiddag, waren te Rotterdam drie mannen, t.w. een baas en twee knechts' aan het werk in een bestaande pul van" de Stadsverwarming, gelegen Oppert', hoek Meent. Daar het in de put nogal donker was ontstak een hunner een lucifer. Plotseling schoot een hevige steekvlam op, gepaard gaande met een. ontploffing. Of deze ontploffing te wijten is aan de Stadverwarming of dat een in de buurt staande fles propaangas debet is* aan de steekvlam is een vraag die na-" der door de Arbeidsinspectie zal wor- den onderzocht. i De drie mannen werden door de steek vlam gewond doch niet levensgevaar-; lijk. Eén kon zonder behandeling naar huis gaan, de tweede na behandeling in. een ziekenhuis, -terwijl - de derde, 1met!-w brandwonden in het Ziekenhuis Cool- singel werd opgenomen. 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1