De plaats van de politiek Slag om Guatemala is gisteren begonnen Grensoversclarij dingen en luchtaanvallen FRANSE KABINETSCRISIS NOG NIET OPGELOST De nieuwe „Schouten" passeerde beweegbareBaanhoekbrug Anti-communistische invasie Sowjet-veto tegen Siam Enig resultaat in Genève Dierst kleinood Indonesische delegatie heeft geen instructies voor nieuw aecoord Bijzondere doorvaart in de ochtend Mogelijk enkele huien :c ZATERDAG 19 JUNI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 2800 Weerbericht Moeilijkheden voor Mendes France Particulier zette spoorwegbedrijf stop Noodlanding helicopter Duizend ,Jiarmgrijders'' daveren Vlaardingen binnen Jongelui te gast Lij de Marine, Vuyk en Zn. kreeg opdracht van Rederij 'Amsterdam Protest Kind in IJsseLtnonde verdronken Joodse delegatie ontvangen Sigaartje voor 102-jarige vader Komende Uniebesprekingen Dodelijk ongeval 71ÊA (Van een onzer verslaggevers) ,,'t Gaat prachtig hè!" Deze woorden, gesproken door een vrouw, verbraken vanmorgen om zeven uur de ijzige stilte op een van de pijlers van de Baanhoekbrug over de Merwede. De twintig, dertig mannen op dit bruggehoofd verkeerden in de grootste span ning, want op dit ogenblik passeerde het nieuwe motorschip „Schouten" Het was een heel bijzondere doorvaart in de vroege ochtenduren. Nog nimmer in de Nederlandse bruggengeschiedenis was het voor gekomen, dat voor het passeren van een schip een overspanning voor enkele uren verwijderd werd. Tot nu toe was de Baanhoekbrug, een spoorbrug in de lijn Dordrecht—Sliedrecht, een onoverkomelijk obstakel geweest voor alle grote zeeschepen, waarvan voor het door varen een groot gedeelte van de bovenbouw verwijderd moest worden. Vandaag was de brug geen hindernis meer: met flinke snelheid trok de riviersleper „Engeland" de geheel afgebouwde „Schouten" tussen de twee pijlers door, waarop geen overspanning lag. EEN tweetal jaren geledentoen' de afdeling scheepsbouw van Baker's Aannemingsbedrijf te Gorinchem van de Koninklijke Paketvaartmaatschap- pij in Amsterdam de bouwopdracht voor de 4800-tonner „Schouten" kon verkrijgen, was het voor de directeur vart .de werf, de heer ABijker, een belangrijke, vraag hoe de Baanhoek brug gepasseerd moest worden, als het schip eenmaal afgeleverd zou wor Om vijf uur ■int'. «V- Zie verder pagina 5r NA de koude-inval in het be gin van de week heeft het weer zich wat hersteld. In Frankrijk, Duitsland, België en Zwitserland is het weer zomers warm. In Zuid-Frankrijk steeg het kwik gistermiddag op enkele plaatsen tot boven der tig graden. In het Zuiden van ons land werden temperaturen van ongeveer 25 graden gemeld, maar in de Noordelijke provin cies bleef de temperatuur aan de lage kant als gevolg van de aanvoer van koelere van de oceaan afkomstige lucht. f* - Zie verder-pagina- 3 Bouw van 12.000 tonner' Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur; Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 B.gg. 395288 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse, nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNTNG en air. K. VAN HOUTEN HET Vrije Volk heeft een soort ant woord gegeven m een kort arti kel op onze uitvoerige beschouwingen van de laatste dagen. Het essentiele van dat antwoord is dit, dat Het Vrije Volk zegt: Gij rede neert, als het over de doorbraak gaat, langs ons heen. En zo is er een voort durend misverstand. En daarbij doet gü de socialisten m Nederland onrecht. Het Vrije Volx geeft geen argumen tatie van zijn betoog. Het stelt alleen, dat er langs de so cialisten heen gepraat wordt en dat er hun zo onrecht gedaan wordt. LS het zo is, als Het Vrüe Volk zegt, zou er een betreurenswaar dige impasse zijn. ■We willen trachten een kleine bij drage te geven om er uit te komen. Het artikel in Het Vrije Volk biedt ons zeer weinig aanknopingspunten tot discussie. Maar er komt één zin in voor, waar de hele zaak om draait. Die zm luidt als volgt: „Er moet onderscheid ge maakt worden tussen tegenstellingen op levensbeschouwelijk terrein en te- rj nstellingen op politiek terrein Het Vrije Volk zet die zin daar so ergens in zijn artikel neer. Het licht die zin niet verder toe. Het gaat er van uit als van een onbetwist bare stelling. En vanuit d,e zin wordt de hele houding van de F.v.d.A. als doorbraakpartij volkomen doorzichtig. Vanuit die zin wordt de aanloop naar de doorbraak genomen. Wij nu, zullen niet langs deze «n heen redeneren. Wij geloven dat ook nimmer te hebben gedaan. Want wy hebben heus al sinds ons eerste schrij ven over deze dingen —nog tijdens de bezetting Begrepen dat in de ge dachte, in die zin vervat, de sleutel Ugt tot het verstaan van de doorbraak. En wij plaatsen ons tegenover deze zin. Wij beschouwen de tegenstellingen op politiek terrein als een onderdeel van -de tegenstellingen op levensbe schouwelijk gebied. Hier redeneren wij dus niet langs de P. v. d*,A. heen. >n .Wij stellen hier tegenover hetgeen. -, van de P. v. d. A..het Ja" van de; Christelijke partijen, Het zou van- belang zijn als de F. v. d. A. goed begreep dat het met om een „misverstand" gaat en dat we heus niet langs elkaar heen redeneren. Hier bestaan twee meningen ever. een zeer fundamentele zaak. Het is in dit verband voor de aan-» hangers van de Christelijke partijfor- matie volkomen onbelangrijk dat Christenen en Humanisten in de P. v. d. A. zulk een goede verstandhouding hebben. Want de Christenen in de P.v.cla. hebben de stelling, vervat in die zin van Het Vrije Volk ook voor zich aan vaard. Zij zijn «venals de andere so cialisten tegen ons „ja". Maar lfet is voor het wederkerig kennen van eikaars standpunt goed deze tegenstelling te zien. Het is een tegenstelling over de plaats van de politiek in oiis leven. En die tegenstel ling zelfs is levensbeschouwelijk, is naar onze mening van godsdienstige aard. Daarop breken de standpunten van de P. v. d. A. en van ons uit eikair. De P. v. d. A. weigert de suprematie van de Godsdienst, nog concreter g«» zegd, van God en van Zijn Woord over de politiek te erkennen. Daar verandert niets aan als men al vriendelijke woorden spreekt Jegens alle levensbeschouwingen en er bij zegt, dat de partij bet zo prettig vindt als iedereen van zijn persoonlijke le vensbeschouwing uit het socialisme wil verdedigen. De partij zelf zegt: Levensbeschou wing, Godsdienst is iets anders dan politiek. Het Vrije Volk zegt het de party na. Wij zeggen: Politiek £s een stuk le vensbeschouwing. Politiek is een stuk Godsdienst. Hier is geen misverstand bij ons. Hier hoeft ook geen misverstand bij Het Vrije Volk te zijn. Weersverwachting, geldig tot Zondagavond. TOENEMENDE KANS OP ONWEER Veranderlijke bewolking met enkele verspreid optredende regen- of onweersbuien. Zwakke tot": matige wind uit uiteenlopende richtingen. Ongeveer dezelfde temperaturen. Hoofdredacteur: Dr. -J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Terwijl in Geneve communisten en niet-communisten tot overeenstem ming trachten te komen om de vrede in het Verre Oosten te herstellen, is in een geheel ander deel van de wereld de strijd tussen rechtse en Unkse elementen met grote felheid ontbrand. Vanuit Honduras en Nicaragua hebben „bevrijdingslegers" de grens van het communistische Guatemala overschreden. De eerste berichten maken melding van het feit, dat de oprukkende troepen ondersteund worden door vliegtuigen. Olietanks in de omgeving van de hoofdstad zouden met bommen en boordwapens zijn bestookt. De berichten over de schermutselin gen in Guatemala komen na een week vol spanning, waarin alles er op wees, dat er in Zuid-Amcrika spoedig iets zou gaan gebeuren. De inleiding tot de gebeurtenissen had verleden week plaats toen een schip ge laden met wapens van Russische makelij en met bestemming Guatemala werd on derschept. Deze wapensmokkel naar het Amerikaanse continent was voor de Ame rikanen aanleiding bij al hun geallieer den verzoeken in te dienen om met gro te nauwlettendheid er op toe te zien, dat geen nieuwe clandestiene wapenversche pingen zouden plaats hebben. Aan. sommige landen hebben de Ame rikanen zelfs gevraagd hun schepen op zee te mogen onderzoeken. De Amerikanen namen nog een tweede maatregel. Met grote spoed lieten zij door de lucht wapens naar Honduras en .Nicarague vervoeren. Op een persconferentie, welke Toriel- lo, de Guatemalaanse minister van Bui tenlandse Zaken gisteravond hield, werd bevestigd, dat de „slag om Guatemala was ontbrand". Toriello zeide er zeker van te zijn, dat de regering van president Somoza van Nicaragua bij de „inmengingsbeweging" was betrokken. Ook was de Guatema laanse regering er zeker van, dat buiten landse maatschappijen, o.w. de „United Fruit Company"medewerking verleen den wn het linkse bewind van Guatema la omver te werpen. Toriello zeide, dat zijn regering.niet van plan-vwas op .poli tiek, gebied een, schrede terugzie doen. - Gesteund «jiOQCnhet leger, 'iaV-het-.yolk zich weten te .verdedigen, aldus de* 'mi nister, die de, Amerikaanse,leiders .be schuldigde'van het nemen van „absurde en misdadige" maatregelen. De berichten over een terreurregiem in Guatemala werden door .minister Toriello tegenge sproken. De gedelegeerde van Guatemala bij de Ver. Naties heeft van zijn regering op dracht gekregen bij de Veiligheidsraad te protesteren tegen ,,de misdadige inval". Volgens berichten van het strijdtoneel staan de invasietroepen onder comman do van de balling Carlos Castillo Armes. De eerste (gecensureerde) berichten spreken van een landing bij Puerto Bar rios. Andere berichten, welke afkomstig zijn uit het kamp der opstandelingen, noemen andere plaatsen. De troepen, die tegen de regering van Jocobo Arbenz Guzman optrekken, be staan voornamelijk uit Cubanen, Domini canen en andere „huurlingen uit de Mid- den-Amerikanse republieken", aldus een mededeling uit Guatemala. Daar de berichten zeer verward zijn, kan maar moeilijk nieuws van het strijd toneel worden verkregen. Uit een telefo nisch opgevangen gesprek was op te ma. ken. dat de familie van president Arbenz het land met een vliegtuig heeft verlaten. De president zelf schijnt te zijn gebleven om aan het hoofd van zijn leger tegen de aanvallers te strijden. Vanmorgen, werd gemeld, dat de berg- stad Puerto Barrios in handen van de binnenrukkende troepen was gevallen. Uit Salvadorwordt- gemeld, dat de Guatamalaanse radio heeft bekend ge maakt, dat niet herkende 'Vliegtuigen het hoofdkwartier van het opperbevel van de Guatamalaanse strijdkrachten en dat van het eerste regiment infante rie hebben gebombardeerd. Volgens de radio zou ook het huis van de voormalige kolonel Miguel Men- doza, gewezen chef van \de Guatama laanse luchtmacht, door een bom zijn getroffen. Mendoza heeft zich. aangesloten bij het bevrijdingsleger dat Guatamala aanvalt. - De delegatie der Westelijke mogend heden hebben gisteren hij het voort gezet overleg te Genève een klein succesje behaald. De communistische delegatie van de Vïetminh moest toe geven, dat er guerrilla-eenheden van het Vietmlnh-Ieger in, Laos en Cam bodja waren doorgedrongen. Zij zul len echter zo spoedig mogelijk wor den teruggetrokken, zo zegde zij toe na de gedachtenwisseling. De bijeenkomst van gisteren was tamelijk constructief en had een rede lijk verloop, zo verklaarde men in conferentiekringen. De Sowjet-Unie heeft in de Veilig heidsraad haar veto uitgebracht tegen een Thailands verzoek om waarnemers naar de Tbaüandsc grens met Indo-Chlna te zenden. Libanon onthield zich van* stemming en negen landen stemenden .voor. - Volgens de Sowjet-gedelegeerde maak te het Thailandse verzoek slechts deel uit van een Amerikaanse manoeuvre te gen het hereiken van een .vreedzame op lossing van het Indochinese vraagstuk. De Amerikaanse minister Dulles heeft een verklaring -uitgegeven, waarin hij zegt, dat het 59ste Sowjet-veto duidelijk aantoont, dat de communisten in h"ct be doelde gebied hun daden in duisternis wensen te hullen. Een waarnemerscommissie zou' in het geheel niet het recht hebben om,beslis singen te nemenrdóotr zou .slechts dienen .alsoor en ocj^der Verenigde Naïtès.^ Gistermiddag omstreeks vier uur is de 4-jarige L. J. Verhey, te IJselmonde, verdronken. Het kindje woonde met zijn ouders aan boord van het schip „Joma", dat in het haventje van Uselmonde ligt Bij het spelen is het ventje te water geraakt. Na ongeveer twintig minuten dreggen heeft de rivierpolitie het stoffelijk over- F.cn foto van het koninklijke gezin, toelke exclusief beschikbaar werd ge steld voor hel Prins Bernhardfonds, om gedurende de Anjer-actie 1954 te worden t erspreid. De traditionele Anjerdag zal ook dit jaar worden georguniscerd omstreeks de verjaardag van Prins Bernhard, die stichter en regent is van het Prins Bernhard fonds en zijn regionale onderafdelin gen, de Anjerfondsen. Dit jaar zal de actie worden gehouden in de periode van 21 Juni tot en met 3 Juli. VANUIT het nationaal gezichts punt is de betekenis van de.' F. v. d. A. niet hoog genoeg te waar deren". Het Vrije Volk heeft het zelf gezegd. Indertijd zong de dichter B. Klein Bzn. over „Het dierst kleinood, 't "ge-, voel van eigenwaarde". Mocht men na de investituur van Mendes France als premier verwachten, dat de Eranse kabinetscrisis spoedig zou zijn opgelost, thans blijkt, dat ondanks de 'grote overwinning-van de radicale leider zijn weg nog gebarricadeerd is door- tal t van problemen. - - Gistermiddag omstreeks kwart voor drie heelt de helicopter, die van Rot terdam op weg was naar Brussel, wegens motorstoring een noodlanding moeten maken op het sportpark Var kenoord te Rotterdam. De zes passa giers zijn per auto naar hun plaats van bestemming gebracht. De helicopter staat nog op het sportpark omdat de onderdelen voor de reparatie uit Brussel moeten ko men. Vertegenwoordigers van het Neder- lands-braëlietisch en het Portugees-Is- raëlietisch Kerkgenootschap en de Jood se voogdiivereniglng zijn Donderdagmid dag op audiëntie geweest bij de minis ter van Justitie, mr. L A. Donker. De aanleiding voor deze audiëntie was het kortgeleden door de Voogdijraad te Am sterdam genomen besluit het onder zijn toezicht staande Joodse oorlogspleegkind Rebecca Meljado te plaatsen in een Katholiek pleeggezin. De gezamenlijke Dclftse sigarenwinkeliers hebben, ter gelegenheid van de vaderdag, niet alleen de burgervader, doch ook de oudste vader van de stad, nl. de 102-jarige „opa" W. H. Kostering, met een rokertje verrast. Eenzelfde verrassing kregen ook alle vaders, die Vrijdag en Zaterdag op het bureau van de burgerlijke stand in Delft aangifte van een jonggeborene kwamen doen. De leden van de secties voor Finan ciën, Economische Zaken ett Buitenland se Zaken uit het Indonesische parlement hebben Zaterdagochtend op een werk vergadering met de betrokken ministers jangelegenheden betreffende de ophef fing van de Nederlands-Indonesische Unie besproken. De voorzitter van de sectie voor Eco nomische Zaken, mr. Tjikwan, deelde aan de pers mee. dat de secties het doel hadden de Indonesische delegatie voor stellen te doen voor de komende Unie besprekingen met Nederland. Hij zei, dat de Indonesische delegatie slechts instruc ties heeft gekregen te onderhandelen over „opheffing van de Unie in de ruim ste zin des woords", d.w.z. opheffing van de Unieband op financieel, economisch, staatkundig en cultureel gebied en wat betreft de buitenlandse politiek. Mr. Tji- kwam voegde hier aan toe, dat de In donesische delegatie ook besprekingen zal voeren over de kwestie Nieuw-Gui- nea. De Indonesische delegatie, die vol gens plan op 22 Juni uit Djakarta naar Nederland zal vertrekken, krijgt geen instructies te onderhandelen over nieuwe overeenkomsten ter vervanging van de RTC-accoor den- Aan boord van het Noorse motor schip „Kollbjörg", dat bij de Rotter- damsche Droogdok-Maatschappij ligt, is -de 53-jarige buitenschouwer H. -J. Tijssen, uit de Fazantstraat te Rotter dam, door een ongeval om het leven gekomen. Men was bezig met een stortkraan ijzeren deksels in de machinekamer te laten zakken, toen etói der deksels bleef haken, daarna kantelde en in de machinekamer viel. Hierbij werd T. aan het hoofd geraakt. De man is aan de bekomen verwondingen over leden. tv 'V - A Jl v fcft-. yandaagis dan weer de grote -Tntër- JV nationale Haringrit - naar Vlaardlngeaji"-;-, die georganiseerd wordt elk jaar/door" de Auto* en Motorvereniging -Vlaardin- ,/V gen. Het gaat dit jaar werkeiijk'fotani-"^ Dp- MTO.ir'w - dabei vooral ook .met de deelname''die het feit. dat de {Jil £C n 1 gisteren via 750 inschrijvingen .was, uit-:-, als premier hebb™ ^.la hcïï-wel gegroeid tot ongeveer duizend rijders ett'J? weiecren men^n b,«JrclJ rijdsters! De gasten die uit alle adelen'<-i uit te ^kenwi» ïtLH.fïïi11 °n van Nederland en -van ver?daarbuiten-,f"Sj M.R P. fd„ °??-.,ac! "aar Vlaardingen zjm-gekomen_waeht;gi hier een. aantrekkelijk programma," dat'J •,I?' 'intussen, eenzodanige wijziging moeste ondergaan, dat in de plaats-vahldêiboot^; tochten,op de,Maas nu deelgenomenjcaii worden 'aam excursies naar.de Cincirina-; ti-fabriek aan de Sehiedamsedijk;*\ diè van hedenmiddag half drfe'tofr halffvijfc' voor bezoekers zal zijn opengesteld.,Om"i" half zes worden de gasten 'door hurgè'-j meester en wethouders Jen stèdhuize ont vangen, terwijl de prijsuitreiking* «ai plaatsvinden op de grote Feestavond,': die om acht uur op het Feesterreïn aaift, vangt. Voor het echter zover ,is wordKgL om zeven uur een défilé voor 'het Han-CX' delsgebouw afgenomen door -vele,autorit -j tl M.R.P. (de paxtij van Bidault), welke van, de nieuwe premier twee. zetels aangeboden,- wil 'onder- geeit be- -rdfng met Mendes France in zee gaan. De nieuwe premier moet nu in aller ijl naar nieuwe krachiea voor zijn kabi net gaan zoeken. Men weet, dat Mendes France zichzelf een termijn van een maand heeft gegeven om de moeilijk heden in Indo-China tot een oplossing te brengen. De onzekerheid over het Jot van zijn kabinet na deze termijn, weer houdt vele voor een ministeriële functie in aanmerking komende Fransen ervan toe te happen, Intussen heeft de nieuwe premier zijn besprekingen gisteren voortgezet. Hij ontving verschillende vooraanstaande persoonlijkheden, als Faure, Soustelle, Parodi en Mitterand. De laatste, die enige maanden geleden in conflict kwam met Laniel en toen uit de regering trad, zal waarschijnlijk benoemd worden tot minister belast met alle Franse Unievraagstukken. Faure zeide na afloop van zijn besprekingen met Mendes France, dat hij de post van minister van Financien had aangeboden gekregen. Het is vrijwel zeker, dat de nieuwe premier zelf minister van Buitenlandse Zaken wordt. Vermoedelijk zal hij in het begin van de volgende week de demissionnaire Bidault in Genève gaan aflossen. In Washington staat men enigszins af wachtend tegenover de nieuwe premier. Men weet nog niet goed. wat men aan hem heeft. Eisenhower heeft president Coty een telegram gestuurd, waarin hij namens zijn regering mededeelt, dat het aanbod van de V, S. Indo-China ge meenschappelijk te verdedigen ook voor de nieuwe Franse regering van kracht blijft. i den. Alle scheepsbouwers langs de Merwede boven deze brug waren im- mèrs verplicht, doordat de Baanhoek brug onbeweegbaar is; hun schepen op Rotterdamse of Schiedamse werven te laten afbouwen. Maar de heer Bij ker vond deze methode niet aantrek kelijk en bovendien te kostbaar. Op zijn verzoek kreeg hij reeds een vage toezegging van de directie der Neder landse Spoorwegendatvoor' de „Schouten" de Baanhoekbrug wellicht „beweegbaar" gemaakt kon worden. De Spoorwegen hebben de toezegging gestand gedaan en vandaag kon voor het eerst een particulier het spoorwegbedrijf een halt toeroepen. Van vijf tot acht uur reed geen trein tussen Dordrecht en Slie drecht en waren op dit traject 35 auto bussen ingeschakeld. 1VAUWELIJKS was omstreeks vijf uur 11 de laatste trein over de Baanhoek brug gerold of een twintigtal arbeiders van de afdeling bruggebouw van Bijker's Aannemingsbedrijf en van de Neder landse Spoorwegen togen aan het werk. Hun taak was binnen de kortst moge lijke tyd de tweede overspanning van af de Sliedrechtse kant geheel los te maken. De verbindingen van de spoor rails, de ontsporingsbalken en de brand- platen op de eerste en tweede pijler wa ren spoedig verwijderd. Vele voorbereidende werkzaamheden waren in de voorafgaande weken getrof fen. Aan de te verwijderen volwaardige liggers waren vier stalen stroppen aan gebracht, de telefoonkabel was door de rivier geleid en de electriciteitskabel was tijdelijk afgesneden, omdat de stroomvoorziening via een ander net ge leid kon worden. Om precies kwart voor zes was de overspanning los en trok de bok „Heracles" het 135 ton wegende ge vaarte weg. Toen begon het wachten, op de „Schou ten". Iets te laat De „Heracles" was met de over-i - -Ï-. --1 IA 4 But *1*1 "V/A, Ruim 400 jougelui -uit de -hpogsté twee klassen van HB.S. en .Gymnasium, of in het bezit van.een einddiploma,1953, zijn gisteren te gast geweest ,bij« dë f - Koninklijke Marine, aan boord van Hr.j Ms. Kruiser „De Zeven Provinciën",v te Rotterdam. Als gastheren fungeerden een aantal 1 tweede-jaars adelborsten, die groeps- gewijs alles hebben laten zien. svat-' jongens zo interesseert op een oorlogst schip. - 'i.'-Ar Gedurende het verblijf aan boordïis ;~-j het schip verhaald naar de werf,1 waar"; het werd gebouwd, de Rotterdamse Droogdokmaatschappij. Hier werd "ook gedebarkeerd, maar niet eerder dan-na; dat allen, hongerig £eworden,._van, de L- „zeelucht", op een flinke hoeveelheid .snert" waren getracteerd. 5-, (Van onze weerkundige medewerker) In Engeland is het weer-nog, steeds onbestendig met^af jen- toe wat regen. Dit onbestendige CC weer wordt met de in .kracht,:V toegenomen Westelijke wind'-' over de Britse eilanden opnieuw naar het vasteland overgebracht. Tijdens het weekeinde zal de j'T temperatuur dan ook vooral in-''"' de kustprovincies weer lichte daling vertonen, terwijl later ook kans bestaat op enkele'ver- spreide buien. Hoewel de zomer„j., dus nog op zich laat wachten zal toch het weer morgen niet zo ongunstig zijn als dat van de afgelopen Zondag. xA- v'4- spanning in de takels nog niet weg gedreven voor de doorvaart o£ de heer Bijker, onder wiens supervisie het gehele karwei plaats vond, stond reeds in de peilboot. Eerst moest hij zien, hoe hoog de vloed het water zou opdrijven. „Vaar maar tegen de vloed in", zo riep hij naar de stuur man van de boot, „dan zullen we zien, hoeveel water er reeds staat". Een polypgrijper had reeds op de minst- diepe plaatsen vele brokken steen verwijderd, doch een wegblijven van het hoge water zou de gehele onder neming kunnen laten stranden. Ge lukkig stond er op dit ogenblik vol doende water en hartje vloed zou nog een uur wegblijven. Van een onzer verslaggevers" Gistermiddag heeft de scheepswerf jA.' Vuyk en Zonen N.V. te Capelle aan den ?el 2?n de N-v- Reëtarij Amsterdam opdracht gekregen voor de bouw van een- -, motorvrachtschip van ruim 12,000 ton. - J- Het schip moet in het begin vaailS56J<Ci, opgeleverd worden. 6 - A Het nieuwe schip, waarvan de naam nog niet bekend is, krijgt een lengte-yenjvJ^ 135 meter tussen de loodlijnen, een breed-A: te 5 ™eter' een holte tot - het'-vn hoofddeR van 8.75 meter en een diepgang^" van 8.80 meter. De motor wordt xeen?{f': S^zer-hooMmotor, van hettype eSDïS.*? met 4200 apk. - -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1