Veiligheidsraad behandelde „de slag om Guatemala" RUSSISCH VETO TEGEN INGEDIENDE RESOLUTIE Koninklijk bezoek aan het voo ram MENDÈS FRANGE SPOEDIG - y-NAAR '-GENffEr"^: NOODWEER TEISTERDE ZUID-BEVELAND „Bevrijdingsleger" maakt goede voortgang e staatsuitvaart van Gezant van Israël 's-Gravendeel eerst aan de beurt na geslaagde kabinetsformatie) -é Grote schade aan landbouwgewassen Prinses Margaret naar Bonn Mi MAANDAG 21 JUNI 1954 TWAALFDE JAARGANG No. 28013 Weerbericht Drié Israëliërs bij incident gedood mm mmmtêè wmm Aanhangwagen van jeep omgeslagen Zes kinderen gewond Beroep van Attlee op Churchill '3 i Revolveraanslag op f Franse generaal Hengelaar, door ^;bliksëm;^s dodelijk getroffen - Het 9000ste schip m 'de: - Zwitserse „Couvair" t op zee geland Zeer velen bewezen dr. Amir laatste eer wm rX De 'strijd T iMMlm "Ë00Ê9» aMHail PASSIM Goesse markt blank Truman geopereerd Geen communique's meer Friese tweeling maakt het uitstekend Daar de toestand van de ge scheiden Friese tweeling Folkje en Tsjitske geen enkele zorg meer 3; baart, hebben de behandelende,- geneesheren besloten geen com-V muniqué meer te verstrekken.3,3 312 I -SS'öS 3;1 - '3 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 <4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 VGravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Administratie: Tel. 114402—115486 B.g.g. 395285 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent! Verschjjnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNIXG en Mr. K. VAN HODTEN Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond» TAMELIJK KOEL. Aanvankelijk opklaringen. Later weer toenemende, be-, tvoiking met plaatselijk enige lichte regen of motregen- Zwakke tot matige wind tussen Zuid en West. Tame lijk koel weer. O Hoofdredacteur:' Dr. 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT I De slag om Guatemala is in volle gang. Het „bevrijdingsleger" van kolonel Armas maakt goede vorderingen. Hoewel er maar weinig positieve gegevens van het gevechtsterrein binnenkomen, zou reeds meer dan een derde van het land in handen der „rebellen" zijn. Gisteravond kwam de Veiligheidsraad op verzoek van Guatemala bijeen om de „inval" te bespreken. De vertegenwoordigers van Brazilië en Columbia dienden reeds bij de aanvang van de zitting een resolutie in om de zaak te verwijzen naar bet inter-Amerikaanse orgaan. Frankrijk voegde hieraan een amendement toe, waarin aan alle landen werd verzocht zich afzijdig te houden, terwijl op de strijdende partijen een beroep werd gedaan het bloedvergieten te beperken. De resolutie werd met grote meerderheid van stemmen aangenomen, maar de Sowjet-vertegenwoordiger sprak er zijn veto over uit, zodat zij geen rechtgeldigheid heeft. Het Franse amendement werd door alle leden aanvaard en zal ter kennis van de strijdende partijen worden gebracht Guatemala's president 0 km. ipp I MEXICO -gaaaml ^Uvmgstol /7 rpoiMi, /GUATEMALA I CueziitwidrtQ»-—-—f K0NDU- RAS. GUATEMALA Antigua* St. SALVADOR MEXICO ftTEMA* I3RITS- /HONDURAS CARIBISCHE ZEE 'HONDURAS i MGARAGt/A (ATL.OCEAAN) ■HL Panama '.STILLE 0.CEAAM'. De woordvoerder van het Israëlische leger heeftmeegedeeld, dat drie Israëli schekolonisten zjjn gedood door Jorda- niërs, die bü Mevoot Heitar, ten Westen Van Jeruzalem, de grens-hadden over- ïohreden. De Jordaniërs hadden bij hun terugkeer de lijken van de'verslagenen meegenomen. Dr. Castillo, - de vertegenwoordiger van Guatemala, diende in voorzichtige bewoordingen een klacht in tegen'de nabuurlanden van Guatemala, Hondu ras en Nicaragua. Ook beschuldigde hij de V.S. van het steunen van de opstandelingen, die hij een „internationaal leger" noemde. Volgens dr. Castillo was het plan be raamd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken buiten mede weten van president Eisenhower. De vertegenwoordigers van Honduras en Nicaragua wezen de beschuldigingen van de hand en stelden voor een inter- Amerikaanse commissie een onderzoek te laten instellen. Engeland en Frankrijk spraken zich uit voor de door Brazilië en Columbia ingediende resolutie en ook andere lan den stelden zidh hier achter. Een Russisch veto maakte, zoals wij reeds schreven, deze resolutie edhler krachteloos. De president van Guatemala, kolonel Arbcnz, heeft over de radio een beroep op zijn volk gedaan de regering te steunen. Ook hij uitte beschuldigingen aan het adres van de V.S. Niet alleen Dulles, maar ook president Eisenhower zou van de voorbereidingen van de in vasie op de hoogte zijn geweest. De Guatèmala'a'nsé legerleiding heeft medegedeeld dat de opstandelingen „tot nu toe geen militaire actie van betekenis hébben ondernomen", doch zich. beperkt hebben' tot „het ibedrjj ven van terreurdaden in het grens gebied met .Honduras". „In de Verenigde Staten vervaar digde vliegtuigen der rebellen heb ben, van uit bases in Honduraseh Nicaragua, terreuraanvallen op Guate mala stad en enkele andere plaatsen uitgevoerd. Voorts hébben zij tegen de regering gerichte pamfletten en aanwijzingen voor hun spionnen uit geworpen", aldus de bekendmaking van de' Guatemalaanse legerleiding. Radio-Tegucigalpa (Honduras) meldt, dat ook de haven San José, aan de Stllle-Oceaankant, thans in handen der opstandelingen is. Eerder was de verovering van Puerto Barrios,'aan de Atlantische kust, gemeld. Ongeveer een derde van het land zou in han den der rebellen zijn. ,,Radio-Lïberacison" (de „bcvrij- dlngs-radio-omrbep") meldt dat troe pen van de opstandelingenleider ko lonel Castilo Armas ook de lucht basis Salama hebben bezet. Voorts zou een regeringsvliegtuig omlaag zijn geschoten, waarbij de be stuurder, een luitenant, om het leven zou zijn gekomen. - Het Amerikaanse radiostation „Co lumbia Broadcasting System" heeft een bericht, afkomstig van een Ame rikaanse verslaggeefster te Guatemala stad, omgeroepen, waarin onder meer wordt gezegd dat in de Guatema laanse hoofdstad weinig of niets valt waar te nemen van voorbereidingen van het Guatemalaanse leger, om te gen 'de opstandelingen op te trekken. 'VS® H.M. Koningin Juliana brengt van daag en morgen een werkbezoek aan enige gemeenten*"-; in het voormalige rampgebied van de provincies Zuidhol land. Zeeland en Noordbrabant. De Ko ningin wil' zich laten voorlichten over de vorderingen van het wederopbouw- werk in brede zin. en de stand van zaken,; vooral wat betreft het dijkher stel, in ogenschouw nemen. Nadat H.M. vanochtend perauto in Dordrecht was gearriveerd, voer zij Zaterdag nog it .de nieuwe Franse premier Mendès France met zijn kabinet gereed gekomen. Mendès France heeft behalve het premierschap de portefeuille van .Buitenlandse. Zaken aanvaard. Hij gaat spoedig self naar Genève om de onderhandelingen over- Indo-China met de communisten voort le zetten. Van links naar rechts: dc president van Nicaragua,Somoza, Carlos Castillo Armas, leider van, de bannelingen uit Guatemala, en de minister van Buiten landse Zaken van Guatemala, Toricllo. kW»*' «ft 1 Een gedeelte van Zuid-Beveland is Zaterdagmiddag omstreeks vier oor geteisterd door een reusachtige regen- cn hagelbui, die vergezeldvan e?H' hevig, onweer, in tien minuten tijds ontzaglijke schade aanrichtte aan de fruitteelt en aande landbouwgewassen. Het noodweer kwam van de Oosterschelde opzetten en trok in een smalle strook via JVemeldinge over Kattendjjke, Klóetinge). langs de Westkant van Goes en 's Heer Abtskerke naar Nisse; Boven Nisse draaide de bui en ze trok toen over "s-Heerenhoek laugs Brosseie naar de Westerschelde. De hagelbuien waren zo hevig, dat men op een hoeve tussen'Goes en 's Heer Abtskerke een uur na het noodweer nog klonten hagel vond. die samen 20 tot 30 kilogram wogen. In Wemeldinga werden dakramen uitgeslagen en in 's Heer Abtskerke wérden de ruiten van de platte kassen geheel verbrijzeld. In land- bouwpercelen in „De Poel", tussen Goes ei s Heer Abtskerke kon men de vruch ten, zoals bonen, bieten e.d. niet meer her- keonen. In 's-Heerenhoek lagen de kla- verruiters over het land geslingerd. In Borssele werden bomen van 30 jaar oud geheel ontworteld, kienveldèn geheel kaal geslagen en velden met vlas vernie tigd.' Vele fruitkwekers hebben hun risico ondergebracht bij verzekeringsmaat schappijen, doch de kwekers die dit niet gedaan hebben zijn vrijwel geruïneerd. De uitschieters van de hevige bui te Nisfe, aan de. Oostkant van Goes en in - Lewedorp brachten ook schade, doch niet zo ernstig. In plaatsen als Oude- lande, Hoedekenskerke en Ellewoutsdijk regende het niet eens, zo nauw begrensd was deze bui. Ook Noord-Beveland is vrij gebleven van regen en hagel. Er schijnt gemiddeld 75 procent van de oogst vernield te zijn. In Goes stonden de markt en verschei dene straten in het centrum en in de buitenwijken onder water. In déze stad, waar feest werd gevierd naar aanleiding van de tentoonstelling van de Zeeuwse Landbouwmaatschappij zijn verscheidene attractieve stands als bloemen e.d, ver nield. Op de tentoonstelling zelf werd ook schade aangericht, kleine tenten zijn omgewaaid en enkele cassa's verdwenen met geld en al. In sommige straten spoelden de ratten uit de riolering; ze 'liepen door de stra ten heen. Een gedeelte van het zieken huis aan de Oostwal kwam onder water Gistermiddag omstreeks vijf uur is een aanhangwagen van een militaire jeep, toebehorend aan een onderdeel van de Landmacht, dat in de'omgeving van Valkenburg (Zh> een oefening hield in de gemeente Valkenburg over de kop geslagen. In deze aanhangwagen bevonden zich elf kinderen uit Valken burg. Zes kinderen liepen min of meer ernstige verwondingen op. Alle gewon den konden naar huis worden vervoerd na het verlenen van eerste hulp door de plaatselijke E.H.B.O. De bestuurder, die niet in het bezit was van een rijbewijs, wilde de kinde ren een genoegen doen en was daarom een eindje met' hen gaan rijden. Door dat hij tegen een paaltje botste raakte hij de macht over het stuur kwijt met het bovengenoemde gevolg. te staan en ook in het Oosten van de stad zijn verscheidene percelen ondergelopen. Hier viel In tien minuten 20 cm water. Ook boven het Westelijke deel van Zeeuws-Vlaanderen hrtiben Zaterdag hevige onweders gewoed, die gepaard gingen met zware slagregens en hagel buien. De schade aan het gewas was hier eveneens zeer groot. Op verscheidene plaatsen stond het land blank. Ook de kade van Breskens kwam onder water te staan. Het kabinet Mendès France beslaat uit 16 ministers zes minder dan Laniel in zijn kabinet had opgenomen en 13 onderministers. Generaal Koenïg, Gaullist, is minister van Defensie, Milte rand (radicaal) heeft Binnenlandse Zaken gekregen. Faure heeft de portefeuille van Financiën behouden. Buron is minister voor Overzeese Gebiedsdelen. Buron is lid van de M.R.P. en handelt met de aam vaarding van deze portefeuille in strijd met hel besluit van zijn partij om niet aan de regering deel ie nemen. Mendès France heeft gisteren nog een onderhoud gehad met de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Bedell Smith, die op doorreis naar de V.S. zijn reis in Parijs had onderbroken. Bedell Smith zou getracht hebben de nieuwe premier te bewegen niet te capi tuleren voor de communisten, wat tot gevolg zou kunnen hebben dat de com munisten de controle over heel Indo- China zouden krijgen. Bedell Smith zou Mendès France eveneens te kennen ge geven hebben dat het dwaas zou zijn om nu zo overhaast naar Genève te gaan nu daar nog slechts Tsjoe en Lai en Pham van Dong respectievelijk minister van Buitenlandse Zaken van Rood China en der Vietminh waren achtergebleven. Mendès France heeft gisteren ook nog een onderhoud gehad met Eden. die even eens zijn reis naar Londen te Parijs had onderbroken om de nieuwe Franse premier te ontmoeten. Volgens een En gelse woordvoerder heerste er een grote mate van overeenstemming tussen de standpunten van Eden en die van Mendès France. Mendès France heeft zich blijk baar niet tot het standpunt van Bedell Smith laten overhalen, want, naar men later zei, zou hij, geenszins ontmoedigd door het feit, dat de kopstukken uit Genève vertrokken waren, toch daar heengaan. Men veronderstelt, dat Mendes France met voorstellen zal komen, welke een neutralisatie van Laos en Cambodja en een verdeling van Sietnam zullen inhou den. Frankrijk zou dan de controle willen behouden over bepaalde belangrijke havens in Vietnam, dat wil zeggen, dat deel van het land, dat aan keizer Bao Dai zal toevallen. Ook Molotow vertrok gisteren met naar het scheen zo ongeveer de hele Sowjet- missie naar Moskou. Gromyko bleef ach ter om hem te vervangen. De Britse Labourleider Clement Attlee heeft op een mijnwerkersbijeen komst in Yorkshire medegedeeld, dat hij bij premier Sir Winston Churchill aangedrongen heeft op besprekingen op het hoogste niveau, „om te verhinde ren, dat wfj allen vernietigd worden". „Er is een verandering in Rusland gekomen. Wij moeten iedere gelegen heid aangrijpen om een verenigde we reld te krijgen", aldus Attlee. De 70-jarige Amerikaanse oud-pre sident Truman is Zaterdagavond in een ziekenhuis te Kansas City opgenomen voor een spoedoperatie. Niet alleen werd Trumans blindedarm met het Wieldreohtse veer naar 's-Gra vendeeL Daar werd zijo.m, begroet door de Commissaris der Koningin in Zuidholland,, mr. L. A. Kesper, De Ko ningin nam hierna het herstel van de Molendijk in ogenschouw, waarna zij een bezoek bracht aan een Oostenrijkse woning, waarin het groepscommando van de Rijkspolitie is ondergebracht. Hier gaf de dijkgraaf van het water sohap Hoéksohe Waard, de heer L. J. Overwater een uiteenzetting over de waterstaatkundige aspecten van dit ge bied. Opgebouwd werd een waarschu- wings- en beveiligingssysteem. De heer Overwater zeide dat gedaan is wat mo gelijk is. om te trachten verrassingen by hoge vloeden, te voorkomen. Hij vroeg' zich voorts 'afwat -verder --staat te doen. Allereerst zijn wij met de Pro vinciale Waterstaat van mening, zo zeide hij, dat in het kader van het her stel dient tot stand .te komen een'keer sluis te Nuniansdorp op een verzwaarde dijk vanaf Strijensas tot- minstens de wacht onder 's-Gravendeel. Gedeelte- ijk zijn plannen hiervoor reeds enige tijd gereed en wij wachten op de toe stemming van de Rijkswaterstaat om met de werkzaamheden te mogen be- ginnen. Wij begrijpen volkomen, dat de Rijks waterstaat die het geheel der Zuid hollandse eilanden heeft te overzien niet direct omtrent elk plan kan be slissen, doch menen te mogen vertrou wen, dat deze beslissing thans zeer spoedig zal afkomen in verband met een mogelijk verloren gaan van de zo belangrijke arbeidstüd, welke in, dit seizoen nog rest, aldus de heer Over water. HM. de Koningin brengt vandaag een werkbezoek aan de Zuidhollandse eilanden Hoekse Waard en Gocree- Overflakkee. Haar tocht begon 'ih 's-Gravendeel, De Vorstin arriveerde met de pont aan het .Wieldrechtse Xeer en hier begroette de burgemeester van 's-Gravendcel, de heer C. van Heescn haar. De joto toont de Koningin op de oprit van het veer. Naast haar bur gemeester Van Hcesen. Tijdens Haar werkbezoek aan het eiland Hoekse Waard bezocht Konin gin Juliana vanmorgen een Zweedse geschenkwoning in Strijen. In deze tvoning toonde zij belangstelling voor velé onderdelen van het interieur, ook - van de keuken. Met Haar vuist bonsde zij op de gootsteen en Zij vroeg „Is zo'ti gootsteen tvel - stevig genoeg?" De Franse bevélhebber in het gebied van Marrakesj, generaal d'Hautevillè, is Zondagoohtend gewond door een re volveraanslag, aldus werd te Marrakesj vernomen. -*y De aanslag werd gepleegd door een fietsende Marokkaan, aie wist te ont komen. Twee Marokkanen, die"-de vluchtende aanvaller, trachttente grij pen, werden eveneens gewond. l-::- De toestand van generaal d'Haute villè is ernstig, doch niet verontrustend. Prinses Margaret van Engejümd zal de volgende maand een officieel bezoek brengen aan Bonn. Op 12 Juli komt" zij per vliegtuig in Bonn aan, waar zij mét president Heuss de lunch zal gebrui ken. Daama zal zij gedurende drie da gen in West-Duitsland verscheidene, honderden kilometers afleggen per heli-;; copter van de Britse luchtmacht, en een bezoek brengen aan verschillende -in Duitsland gestationneerde Britse mili taire eenheden. Het zal de eerste keer zijn, dat een lid van dc* Britse Ko ninklijke familie officieel een bezoek aan'Bonn brengt. Yy. MÊ TÉ In nauwe samenwerking met de Pro vinciale Waterstaat wordt onderzocht; in de hoop zulks in 1955 te kunnen ef fectueren, in hoeverre met financiële steun van hetr|jk mogelijkheden be staan het waterkerend vermogen van Zaterdagmiddag tijdens het zware - on-jT; weer dat over Zuid-Beveland en Walche:3;?;a;ij ren trok, sloeg de bliksem in tussen drie hengelaars aan de Zeedijk te RitthenmZH#S®ii werden door dé grote luchtdruk' tegeh,de33'3;57 grond geslingerd. Twee van hen' kwamen. met de schrik vr|j, doch dé 32-jarige JÉaéïS Kallemein uit Middelburg bleek door de* >,3;-- bliksem gedood, tez|jn. Het slachtoffer 'laat een vrouw en v|jf kinderen achter.' onze andere dijken zonder in botsing te komen met de, plannen van de Delta Commissie te verbeteren en in de verschillende dorpskernen voorzieningen aan de waterkeringen aan te brengen, Daarnaast zal ook het vraagstuk van de binnendijken onder ogen moeten worden gezien. Er wordt, hieraan trou wens al gewerkt. Vanmorgen OToeg-is het 9Q00ste schip :- vandit j j aar"<ie3 Nfëuwè' "Wjaterweg* nengeldpeb. Hét'vwasïhefcjNedériandseyjn: m.s. ^jPrins :-Willem '-W,,';-'afkcéMtt'g'3'jti^nvy|3;' Oh icago. Cargadoor"is!c défirma3 'AnÜjvS||i Veder.. Het" sch ip heeft?i'lil^Iaa ts'jgekori&Ly zen" aan de.IJselhaven W.Z.i Vorig jaar kwam het Duitse m.s. „Se-' natór" op 7 Juli als 9000ste schip de Nieuwe Waterweg binnenge >n. Een „Convair" van de Zwitserse lucht vaartmaatschappij „Swiss 1 Air'V'Adie-;oj)i| weg was van Genève haar Londen.' heeft; Zaterdagavond laat tengevolge van mo-3,| torstoring op' ongeveer een mijl van Folkestone een noodlanding op zee ge-? maakt Van de negen inzittenden'i'kèn-ï den de vier leden van de Zwitserse bé-V manning en twee van de vijf Britse'; passagiers ■- door de reddingboot 'jvanpïi Folkestone worden gered. Naar dedriey vermisten twee vrouwen en een jon-. j gen werd nog door enige schepen,'; - waaronder de Britse torpedobootjagér f „Crossbow", eh een hefschroefvliegtuig, geruime tijd, gezocht. V De zes. geredden waren ongedeerd. Het vliegtuig, dat om 21.00 uur uit Genève was vertrokken, had. om23.20 uur gemeld, dat het motorstoring had en hoogte verloor. Het poogde nog een.'S; Amerikaanse luchtbasis in de orhgevingjj? van Folkestone te bereiken,- doch moeri 4 voor de kust bij deze stad óp-zee lan- 3 den, waar het bleef drijven. Dank zij het feit, dat de gezagvoerder voordaty het toestel op het water neerkwam de'; landlngslichten had ontstoken, was,, er'. spoedig hulp aanwezig. Spysvp weggenomen, maar de oud-president werd ook aan de galblaas geopereerd.. De operatie is geslaagd en de patiënt perrabbijn uit Amsterdam. A. Schuster maakt het goed, aldus "de"artsen.' en', rabbijn'dr. B. Benedikt uit'.Amster- Van onze Haagse redacteur. Onder grote belangstelling van de zijde van z|jn landgenoten «n van talrijke Ne derlanders heeft vanmorgen in Den Haag de plechtige staatsuitvaart van de plotseling overleden gezant van Israël dr. M. Amir, plaats gevonden. Een lange stoet met militair escorte vertrok van morgen om kort na acht uur van de legatie van Israël aan de Alexander Gogelweg naar de grens van de ge meente. Voorafgegaan door tamboers van de Kon., Militaire Kapel met omfloerste trommen trok de droeve stoet, waarin' o.m. meeliepen de minister zonder porte feuille mr. J. Luns en leden van het Corps Diplomatique, door de straten van Den Haag, waar velen zich hadden opge steld om de laatste eer te bewijzen. In een hofrjjtuig reden mee de vertegen woordiger van H. M- de Koningin; mr. G. C. D. baron van Hardenbroek en de vertegenwoordiger van ZK.H. Prins Bérnhard, luit. ter Zee eerste klasse A. F. Eibers. Bij het uitdragen van de kist uit het gebouw van de legatie zong een voor zanger enkele kerkelijke liederen. Als süppendragers fungeerden minster Luns, de Belgische ambassadeur, tevens deken van het Corps Diplomatique, de heer E. Graeffe en de geanten van Luxemburg en Turkije. De stoet werd geopend door twaalf man Kon. Marechaussee in ceremonieel tenue onder commando van een officier. Daar op volgden de trommelslagers van .de K.M.K. en de commandant van de stoet, kolonel De Bruyne alsmede het vuurpe loton bestaande uit 48 man. Een afdeling luchtdoelartiillerie van 600 man vormde vervolgens het militair escorte in het eerste deel van de stoet. Daarachter liepen de waarnemend opper rabbijn drs S. Rodriques Percire, de op dam, dr. I. .Dasberg,, voorzitter van het Kerkbestuur te Den Haag en mr. I. S. de Vries,'voorzitter van de Ned. Zionisten bond. Op de lijkwagen, waaraan fraaie kransen van- de Kon. familie en van de Nèderlandse regering waren gehecht, was de Israëlische vlag over de de kist ge spreid. De slippendragèrs liepen ter weerszijden van de wagen. Daarachter volgden rijtuigen met de nabestaanden, en het hofrijtuig, tamboers van de Mari nierskapelen opnieuw-een escorte van 600 militairen. Een,groot aantal leden van de Joodse gemeente ïn Den Haag sloot de stoet. Op de Laan van'Clingendael, op de grens van Den Haag én Wassenaar, werd Engeland en Amerika hebben eéh reorganisatie van de VLN.-c.oinmissie vobr Palestina voorgesteld om te trachten een'; eind te maken aan de grensstrubbeUngen tussen Israël en Jordanië. de kist in een lijkauto geplaatst, terwijl het vuurpeloton het geweer presen teerde. De familieleden, de vertegen^ woordigers van Koningin en Prins en de'- staf van 'de legatie verlieten daar de :rij-:3 tuigen om in een lange stoet van auto's,- geëscorteerd door motorrijders van .de" Kon. Marechaussee, 1 naarSchiphol te rijden. I* 'V.'StfXvfjBH ?y.'. ft.vlX'ySëJ De droeve stoet met het stoffelijk over- Amir, gedekt met de Israëlische vlag; schot van de gezant van Israël, dr..fd. op weg haar de grens van de gemeente? Den Haag. ïl •*k Tr -"'V* VS*",1 v Cl V 5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1954 | | pagina 1